GOLDEN STATE WARRIORS - ochranná známka, majitel NBA Properties, Inc.

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 9198623
Reprodukce/Znění OZ GOLDEN STATE WARRIORS - ochranná známka
GOLDEN STATE WARRIORS
Třídy výrobků a služeb 9, 16, 18, 25, 28, 41
Vídeňské obrazové třídy 26.1.3 ; 7.11.1
Datum podání přihlášky 24.06.2010
Datum zveřejnění prihlášky 23.08.2010
Datum zápisu 06.12.2010
Datum konce platnosti 24.06.2020
Přihlašovatel/vlastník NBA Properties, Inc.
Zástupce PAGE HARGRAVE
Stav Registrovaná OZ - registrace zveřejněna
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
9
Audionahrávky a videonahrávky zaměřené na zábavu a informace v oboru basketbalu;audiodisky, videodisky, počítačové laserové disky, předem nahrané audio a videokazety, předem nahrané audio a videopásky, předem nahrané kompaktní disky, předem nahrané počítačové laserové disky, vše s obsahem zábavy a informací souvisejících s basketbalem; počítačové příslušenství, jmenovitě podložky pod myš, myši, pouzdra na disky, přenosné kufry na počítače, psací podložky, lepenkové rámy na počítačové monitory, všechno vztahující se k basketbalu; počítačové programy pro zobrazování informací, statistik nebo drobností o basketbalu; počítačový software, jmenovitě spořiče obrazovky zaměřené na basketbalová témata, počítačový software pro přístup k počítačovým tapetám a jejich zobrazení, počítačové prohlížeče, počítačové skiny (nastavení vzhledu) a počítačové kurzory; software počítačových her; videoherní software, videoherní cartridge a stroje na videohry a ruční ovladače pro videohry pro použití s televizory; bezdrátové telefony; rozhlasové přijímače, telefony a příslušenství k mobilním telefonům, jmenovitě čelní kryty a obaly na mobilní telefony; video monitory, počítačové obrazovky, dalekohledy; sluneční brýle; brýlové obruby; šňůrky a řetízky k brýlím; pouzdra na brýle a sluneční brýle; magnety; fotoaparáty na jedno použití; kreditní karty a předplacené magneticky kódované telefonní karty, videonahrávky ke stažení, video streamingové nahrávky a audio nahrávky v oboru basketbalu poskytované přes internet; počítačový software pro zobrazování databází informací, statistických informací, základních informací, informací o hlasování a interaktivního hlasování v oboru basketbalu ke stažení, poskytované přes internet; software počítačových her ke stažení; programy videoher ke stažení, software pro interaktivní videohry a trivia hry poskytované přes internet; počítačový software pro použití jako spořiče obrazovky, tapety, prohlížeče, skiny (nastavení vzhledu), avatary (virtuální postavy) a kurzory ke stažení přes internet; elektronické publikace ke stažení ve formě časopisů, informačních zpravodajů, omalovánek, rozpisů her v oboru basketbalu, poskytované přes internet; katalogy ke stažení poskytované přes internet zaměřené na nabídku produktů s basketbalovou tématikou; blahopřání ke stažení poskytované přes internet.

Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant des divertissements et des informations dans le domaine du basket-ball;disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, tous contenant du divertissement et des informations liés au basketball; accessoires d'ordinateurs, à savoir tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à poignée pour ordinateurs, repose-poignets de claviers, cadres en carton de moniteurs d'ordinateurs, tous concernant le basket-ball; programmes informatiques contenant des informations, des statistiques ou des informations sans valeur sur le basket-ball; logiciels informatiques, à savoir économiseurs d'écran présentant des thèmes liés au basket-ball, logiciels pour évaluer et visualiser des fonds d'écran, navigateurs informatiques, peaux informatiques (skins) et curseurs informatiques; logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo et commandes portables de jeux vidéo à utiliser avec des postes de télévision; téléphones sans fil; radios, téléphones et accessoires de téléphones cellulaires, à savoir faces et housses de téléphones cellulaires; moniteurs vidéo, moniteurs informatiques, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînettes pour lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants; appareils photographiques jetables; cartes de crédit et cartes téléphoniques à prépaiement codées magnétiquement, enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en chaîne et enregistrements audio dans le domaine du basket-ball fournis sur l'internet; logiciels téléchargeables permettant de consulter des bases de données contenant des statistiques, données sans valeur, informations relatives à des sondages et sondages interactifs dans le domaine du basket-ball, fournis via l'internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux généraux téléchargeables, fournis sur l'internet; logiciels servant d'économiseurs d'écran, fonds d'écran, navigateurs, peaux informatiques (skins), avatars et curseurs téléchargeables sur l'internet; publications électroniques sous forme de magazines, lettres d'information, livres à colorier, programmes de compétitions dans le domaine du basket-ball téléchargeables sur l'internet; catalogues téléchargeables sur l'internet proposant un éventail de produits liés au basket-ball; cartes de voeux téléchargeables sur l'internet.

Audio recordings and video recordings featuring entertainment and information in the field of basketball; audio discs, video discs, computer laser discs, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded computer laser discs, all featuring entertainment and information related to basketball; computer accessories, namely mouse pads, mice, disc cases, computer carry-on cases, keyboard wrist pads, computer monitor cardboard frames, all related to basketball; computer programs for viewing information, statistics or trivia about basketball; computer software, namely screen savers featuring basketball themes, computer software to access and view computer wallpaper, computer browsers, computer skins and computer cursors; computer game software; video game software, video game cartridges and video game machines and video game hand held controllers for use with televisions; wireless telephones; radios, telephones, and cell phone accessories, namely face plates and cell phone covers; video monitors, computer monitors, binoculars; sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; magnets; disposable cameras; credit cards and pre-paid telephone calling cards magnetically encoded, downloadable video recordings, video stream recordings, and audio recordings in the field of basketball provided over the Internet; downloadable computer software for viewing databases of information, statistical information, trivia, polling information, and interactive polling in the field of basketball provided over the Internet; downloadable computer game software; downloadable video game programs, interactive video games and trivia game software provided over the Internet; downloadable computer software for use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the Internet; downloadable electronic publications in the nature of magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in the field of basketball provided over the Internet; downloadable catalogs provided over the Internet featuring an array of basketball-themed products; downloadable greeting cards provided over the Internet.

Audio- und Videoaufnahmen mit Unterhaltung und Informationen in Bezug auf Basketball;Audio-, Video-, Computerlaserplatten, bespielte Audio- und Videokassetten, bespielte Audio- und Videobänder, bespielte CDs, bespielte Computerplatten, alles mit Unterhaltung und Informationen in Bezug auf Basketball; Computerzubehör, nämlich Mauspads, Mäuse, Hüllen für Platten, Tragetaschen für Computer, Handgelenkauflagen für Tastaturen, Kartonrahmen für Computermonitore, alles in Bezug auf Basketball; Computerprogramme für die Anzeige von Informationen, Statistiken oder Vermischtem über Basketball; Computersoftware, nämlich Bildschirmschoner mit Basketballmotiven, Computersoftware zur Einschätzung und Betrachtung von Computerhintergrundbildern, Computerbrowser, Computeroberflächen und Computermauszeiger; Software für Computerspiele; Software für Videospiele, Videospielkassetten und Videospielgeräte sowie Taschensteuergeräte für Videospiele zur Verwendung mit Fernsehgeräten; schnurlose Telefone; Rundfunkgeräte, Telefone und Mobiltelefonzubehör, nämlich Oberschalen und Abdeckungen für Mobiltelefone; Videomonitore, Computermonitore, Ferngläser; Sonnenbrillen; Brillengestelle; Bänder und Ketten für Brillen; Etuis für Brillen und Sonnenbrillen; Magnete; Einwegkameras; Kreditkarten und vorausbezahlte magnetisch kodierte Telefonkarten, herunterladbare Videoaufzeichnungen, Video-Streaming-Aufzeichnungen und Tonaufzeichnungen für den Bereich Basketball, bereitgestellt über das Internet; herunterladbare Computersoftware für die Anzeige von Datenbanken mit Informationen, statistischen Informationen, wissenswerten Informationen, für die Abfrage von Informationen und interaktive Abfrage in Bezug auf Basketball, bereitgestellt über das Internet; herunterladbare Software für Computerspiele; über das Internet bereitgestellte herunterladbare Videospielprogramme, interaktive Videospiele und Software für Fragespiele; herunterladbare Computersoftware zur Verwendung als Bildschirmschoner, Bildschirmhintergrund, Browser, Avatare und Oberflächenmodifikation und Cursor über das Internet; herunterladbare über das Internet bereitgestellte elektronische Veröffentlichungen in Form von Magazinen, Mitteilungsblättern, Malbüchern, Spielplänen, alle in Bezug auf Basketball; herunterladbare, über das Internet bereitgestellte Kataloge mit einer Reihe von Produkten in Bezug auf Basketball; aus dem Internet herunterladbare Grußkarten.

Аудио записи и видео записи, съдържащи развлечение и информация в сферата на баскетбола;аудио дискове, видеодискове, компютърни лазерни дискове, предварително записани аудио и видеокасети, предварително записани аудио и видео ленти, предварително записани компютърни лазерни дискове, всички съдържащи развлечение и информация в сферата на баскетбола; компютърни аксесоари, а именно подложки за мишки, мишки, кутии за дискове, кутии за пренасяне на компютри, подложки за китки за клавиатура, рамки за компютърен монитор от картон, всички свързани с баскетбол; компютърни програми за преглеждане на информация, статистики или факти за баскетбол; компютърен софтуер, а именно скриинсейвъри с баскетболни теми, компютърен софтуер за достъп и преглеждане на компютърен уолпейпър, компютърни браузъри, компютърни скинове и компютърни курсори; софтуер за компютърни игри; софтуер за видеоигри, кутии за видео игри и машини за видеоигри и и ръчни контролери за видео игри за употреба с телевизори; безжични телефони; радиоприемници, телефони и аксесоари за клетъчни телефони, а именно панели и калъфи за клетъчни телефони; видео монитори, компютърни монитори, бинокли; слънчеви очила; рамки за очила; каишки и верижки за очила; калъфи за очила и слънчеви очила; магнити; фотоапарати за еднократна употреба; кредитни карти и предварително платени ваучъри за телефон, магнитно закодирани, видео записи с възможност за записване, видео стрийм записи и записи в областта на баскетбола, осигурени посредством Интернет; компютърен софтуер с възможност за записване, за преглеждане на информация от база данни, на статистическа информация, факти, информация от анкети и интерактивни анкети в областта на баскетбола, осигурен посрдством Интернет; софтуер за компютърни игри с възможност за записване; програми за видео игри с възможност за записване, софтуер за интерактивни видео игри и тривиа игри, осигурен посредством Интернет; компютърен софтуер с възможност за записване, който се използва като скрийнсейвър, уолпейпър, браузъри, скинове, аватари и курсори през Интернет; електронни публикации, с възможност за записване, от рода на списания, новинарски бюлетини, книжки за оцветяване, програми с игри, всичките в областта на баскетбола и осигурени посредством Интернет; каталози с възможност за записване, осигурени чрез Интернет, които включват голям брой продукти на баскетболна тема; поздравителни картички, с възможност за записване, осигурени чрез Интернет.

Lyd- og videooptagelser med underholdning og information inden for basketball;lyddiske, videodiske, computerlaserdiske, indspillede lyd- og videokassetter, indspillede lyd- og videobånd, indspillede cd'er, indspillede computerlaserdiske, alt med underholdning og information vedrørende basketball; computertilbehør, nemlig musemåtter, computermus, kassetter til diske, bæretasker til computere, håndledsstøtter til tastaturer, paprammer til computerskærme, alt vedrørende basketball; computerprogrammer til fremvisning af information, statistik eller småting vedrørende basketball; computersoftware, nemlig pauseskærme med basketball-temaer, computersoftware med adgang til og gennemsyn af motiver til skærmbaggrund, computerbrowsere, computermotiver og computer-cursere; software til computerspil; software til videospil, kassetter til videospil og videospillemaskiner og håndholdte kontrolenheder til videospil til brug med fjernsynsapparater; trådløse telefoner; radioer, telefoner og mobiltelefonudstyr, nemlig frontplader og covere til mobiltelefoner; videoskærme, computerskærme, kikkerter; solbriller; brillestel; brillesnore og -kæder; solbriller og etuier hertil; magneter; engangskameraer; kreditkort og forudbetalte magnetisk kodede telekort, videooptagelser der kan downloades, videooptagelser og lydoptagelser inden for basketball tilvejebragt via internettet; computersoftware der kan downloades til gennemsyn af databaser med information, statistiske oplysninger, generel information, information om meningsmålinger og interaktive meningsmålinger inden for basketball tilvejebragt via internettet; software til computerspil, der kan downloades; programmer med videospil, der kan downloades, interaktive videospil og software med spil med generelle spørgsmål udbudt via internettet; computersoftware der kan downloades til brug som pauseskærme, skærmbaggrund, browser, grafik, gengivelser og cursorer via internettet; elektroniske publikationer der kan downloades i form af blade og nyhedsbreve, malebøger, spilleprogrammer vedrørende basketball udbudt via internettet; kataloger der kan downloades, udbudt via internettet med en række basketballrelaterede produkter; lykønskningskort, der kan hentes ned fra internettet.

Ηχογραφήσεις και βιντεοεγγραφές με ψυχαγωγία και πληροφορίες στον τομέα της καλαθοσφαίρισης·δίσκοι ήχου, βιντεοδίσκοι, δίσκοι λέιζερ ηλεκτρονικών υπολογιστών, προεγγεγραμμένες κασέτες ήχου και βίντεο, προεγγεγραμμένες ταινίες ήχου και βίντεο, προεγγεγραμμένοι σύμπυκνοι δίσκοι, προεγγεγραμμένοι δίσκοι λέιζερ ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο σύνολό τους με ψυχαγωγία και πληροφορίες σε σχέση με καλαθοσφαίριση· εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγκεκριμένα βάσεις για ποντίκια, ποντίκια, θήκες δίσκων, θήκες μεταφοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεις για τους καρπούς κατά τη χρήση πληκτρολογίου, πλαίσια από χαρτόνι για οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο σύνολό τους σε σχέση με την καλαθοσφαίριση· προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με πληροφορίες, στατιστικές ή γενικά στοιχεία σχετικά με την καλαθοσφαίριση· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγκεκριμένα, προγράμματα προφύλαξης οθόνης με θέματα καλαθοσφαίρισης, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για την πρόσβαση και επισκόπηση φόντου οθόνης ηλεκτρονικών υπολογιστών, φυλλομετρητές ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιβλήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δρομείς ηλεκτρονικών υπολογιστών· λογισμικό για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών· λογισμικό για βιντεοπαιχνίδια, φυσίγγια βιντεοπαιχνιδιών και μηχανές βιντεοπαιχνιδιών και ελεγκτήρες χειρός βιντεοπαιχνιδιών για χρήση με τηλεοπτικούς δέκτες· ασύρματα τηλέφωνα· ραδιόφωνα, τηλέφωνα και εξαρτήματα κυψελοειδών τηλεφώνων, συγκεκριμένα προσόψεις και καλύμματα κυψελοειδών τηλεφώνων· οθόνες βίντεο, οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, διόπτρες· γυαλιά ηλίου· σκελετοί γυαλιών· ιμάντες και αλυσίδες για οπτικά είδη· θήκες γυαλιών οράσεως και γυαλιών ηλίου· μαγνήτες· φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης· πιστωτικές κάρτες και προπληρωμένες κάρτες τηλεφωνικών κλήσεων μαγνητικά κωδικοποιημένες, τηλεφορτώσιμες μαγνητοσκοπήσεις, εγγραφές βίντεο συνεχούς ροής και ηχογραφήσεις στον τομέα της καλαθοσφαίρισης, παρεχόμενα μέσω του Διαδικτύου· τηλεφορτώσιμο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για επισκόπηση βάσεων δεδομένων με πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία, γενικά στοιχεία, πληροφορίες από σφυγμομετρήσεις και αλληλεπιδραστικές σφυγμομετρήσεις σχετικά με την καλαθοσφαίριση, παρεχόμενο μέσω του Διαδικτύου· τηλεφορτώσιμο λογισμικό για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών· τηλεφορτώσιμα προγράμματα βιντεοπαιχνιδιών, λογισμικό αλληλεπιδραστικών βιντεοπαιχνιδιών και παιχνιδιών ερωτήσεων για ποικίλα γεγονότα παρεχόμενα μέσω του Διαδικτύου· τηλεφορτώσιμα λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση ως προγράμματα προφύλαξης οθόνης, φόντα οθόνης, φυλλομετρητές, περιβλήματα, αβατάρες και δρομείς στο Διαδίκτυο· τηλεφορτώσιμες ηλεκτρονικές εκδόσεις με τη μορφή περιοδικών, ενημερωτικών δελτίων, βιβλίων ζωγραφικής, προγραμμάτων αγώνων στο σύνολό τους στον τομέα της καλαθοσφαίρισης, παρεχόμενες μέσω του Διαδικτύου· τηλεφορτώσιμοι κατάλογοι παρεχόμενοι μέσω του Διαδικτύου με σειρά προϊόντων που σχετίζονται με την καλαθοσφαίριση· τηλεφορτώσιμες ευχετήριες κάρτες παρεχόμενες μέσω του Διαδικτύου.

Grabaciones de audio y grabaciones de vídeo con esparcimiento e información en materia de baloncesto;discos de audio, discos de vídeo, discos láser de ordenador, casetes pregrabados de audio y vídeo, cintas pregrabadas de audio y vídeo, discos compactos pregrabados, discos de ordenador pregrabados, todo con esparcimiento e información en materia de baloncesto; accesorios de ordenador, en concreto alfombrillas de ratón, ratones, estuches de discos, estuches informáticos de transporte, reposamuñecas de teclado, marcos de cartón de monitor, todos relacionados con el baloncesto; programas informáticos para visualizar información, estadísticas o trivialidades sobre baloncesto; software , en concreto, salvapantallas de temas de baloncesto, software para acceder y visualizar papel tapiz de ordenador, exploradores informáticos, "pieles" para ordenador y cursores de ordenador; software de juegos de ordenador; software de videojuegos, cartuchos de videojuegos y máquinas de videojuegos y controladores de mano para videojuegos para su uso con televisores; teléfonos inalámbricos; radios, teléfonos y accesorios de teléfonos celulares, en concreto carátulas y cubiertas de teléfonos celulares; monitores de vídeo, monitores para ordenador, prismáticos; gafas de sol; monturas de gafas; correas y cadenas para artículos para los ojos; estuches de gafas y de gafas de sol; imanes; cámaras de un sólo uso; tarjetas de crédito y tarjetas telefónicas de prepago codificadas magnéticamente, grabaciones de vídeo descargables, grabaciones de flujo continuo de vídeo y grabaciones de audio relacionadas con el baloncesto facilitadas a través de Internet; software informático descargable para ver bases de datos con información, información estadística, trivialidades, información de sondeos y sondeos interactivos en relación con el baloncesto facilitado a través de Internet; software de juegos de ordenador descargable; programas de videojuegos descargables, programas interactivos de videojuegos y software de juegos sobre temas triviales facilitados a través de Internet; programas informáticos descargables para su uso como salvapantallas, papel tapiz, "pieles", avatares y cursores facilitados a través de Internet; publicaciones electrónicas descargables en forma de revistas, boletines informativos, libros para colorear y calendarios de juego en materia de baloncesto facilitados a través de Internet; catálogos descargables facilitados a través de Internet con un surtido de productos de temática sobre baloncesto; tarjetas de felicitación descargables facilitadas a través de Internet.

Audio- ja videosalvestised korvapalli alase meelelahutuse ja infoga;audio-, videokettad, arvutilaserkettad, eelsalvestatud audio- ja videokassetid, eelsalvestatud audio- ja videolindid, eelsalvestatud CD-d, eelsalvestatud arvutilaserkettad, kõik korvpalli alase meelelahutuse ja infoga; arvutitarvikud, nimelt hiirematid, hiired, kettakarbid, arvutikandekotid, klaviatuuride randmetoed, pappraamid arvutimonitoridele, kõik korvpalli alal; arvutiprogrammid korvpalliteemalise informatsiooni, statistika või üldteabe vaatamiseks; arvutitarkvara, nimelt korvpalliteemalised ekraanisäästjad, arvutitarkvara taustapiltidele juurdepääsuks ja nende vaatamiseks, arvutibrauserid, taustakujundused ning hiirekursorid; arvutimängude tarkvara; videomängutarkvara, videomängude kassetid ning teleriga kasutatavad videomänguseadmed ja pihushoitavad videomängujuhtseadmed; juhtmeta telefonid; raadiod, telefonid ja mobiiltelefonitarvikud, nimelt esipaneelid ja mobiiltelefoni katted; videomonitorid, arvutimonitorid, binoklid; päikeseprillid; prilliraamid; nägemistarvete paelad ja ketid; prillide ja päikeseprillide karbid; magnetid; ühekordsed fotoaparaadid; magnetkodeeritud krediitkaardid ja ettemaksuga kõnekaardid, allalaaditavad videosalvestised, video voogedastussalvestised ja helisalvestised korvpalli alal, pakutuna Interneti kaudu; korvpalliga seotud allalaaditav arvutitarkvara infoandmebaaside, statistilise informatsiooni, mälumängude, hääletusinformatsiooni ja interaktiivse hääletamise vaatlemiseks Interneti vahendusel; allalaaditav arvutimängutarkvara; allalaaditavad videomängude programmid, interaktiivsed videomängud ja mälumängutarkvara pakutuna Interneti vahendusel; internetist allalaaditavad ekraanisäästjad, taustapildid, brauserid, kujundused, avatarid ja hiirekursorid; korvpalliga seotud Internetist allalaaditavad elektroonilised väljaanded, nagu ajakirjad, infolehed, värviraamatud, mängude ajakavad; internetist allalaaditavad korvpalliteemaliste tootesarjade kataloogid; allalaaditavad õnnitluskaardid pakutuna Interneti kaudu.

Äänitallenteet ja videotallenteet, jotka sisältävät koripalloon liittyvää ajanvietettä ja tietoja;äänilevyt, videolevyt, tietokoneiden laserlevyt, valmiiksi tallennetut ääni- ja videokasetit, valmiiksi tallennetut ääni- ja videonauhat, valmiiksi tallennetut CD-levyt, valmiiksi tallennetut tietokoneiden laserlevyt, kaikki sisältävät koripalloon liittyvää ajanvietettä ja tietoja; tietokonevarusteet, nimittäin hiirimatot, hiiret, levykotelot, tietokoneiden kantokotelot, rannetuet näppäimistöjä varten, pahvikehykset tietokoneen näyttöä varten, kaikki liittyvät koripalloon; tietokoneohjelmat, joissa on koripalloon liittyvää tietoa, tilastoja tai pikkutietoja; tietokoneohjelmistot, nimittäin näytönsäästäjät, joissa on koripalloaiheita, tietokoneohjelmistot tietokoneiden taustakuvien, tietokoneiden selainten, tietokoneiden ulkoasujen ja tietokoneiden kohdistimien käyttöön ja katseluun; tietokonepeliohjelmistot; videopeliohjelmistot, videopelikasetit ja televisioiden kanssa käytettävät videopelilaitteet ja videopelien käsiohjaimet; langattomat puhelimet; radiot, puhelimet ja matkapuhelinten varusteet, nimittäin otsalevyt ja matkapuhelinten kuoret; videomonitorit, tietokoneiden näytöt, kiikarit; aurinkolasit; silmälasinkehykset; silmälasien hihnat ja ketjut; silmälasi- ja aurinkolasikotelot; magneetit; kertakäyttökamerat; luottokortit ja puhelinkortit, magneettisesti koodatut, ladattavat videotallenteet, suoratoistovideotallenteet ja äänitallenteet koripallon alalla Internetin välityksellä tarjottuina; ladattavat tietokoneohjelmistot pääsymahdollisuuden tarjoamiseksi koripalloon liittyviä tietoja, tilastotietoja, pikkutietoja, mielipidetutkimuksia ja vuorovaikutteisia mielipidemittauksia sisältäviin tietokantoihin Internetissä; ladattavat tietokonepeliohjelmistot; ladattavat videopeliohjelmat, vuorovaikutteiset videopelit ja pikkutietoon liittyvät peliohjelmistot Internetin välityksellä tarjottuna; ladattavat tietokoneohjelmistot käytettäviksi näytönsäästäjinä, taustakuvina, selaintaustoina, verkkohahmoina ja kohdistimina, tarjottuina Internetin välityksellä; ladattavat elektroniset julkaisut aikakauslehtien, jäsenlehtien, värityskirjojen ja pelien ohjelmien muodossa koripallon alalla tarjottuina Internetin kautta; ladattavat koripalloteemaan liittyviä tuotesarjoja koskevat luettelot tarjottuina Internetin välityksellä; ladattavat onnittelukortit Internetin välityksellä tarjottuna.

A kosárlabda területén szórakoztatást és tájékoztatást bemutató hangfelvételek és videofelvételek;audiolemezek, videolemezek, számítógépes lézerlemezek, műsoros audio- és videokazetták, műsoros audio- és videoszalagok, műsoros CD-k, műsoros számítógépes lézerlemezek, mindezek a kosárlabdával kapcsolatos szórakoztatást és információt tartalmaznak; számítógép-kellékek, nevezetesen egéralátétek, egerek, lemeztokok, számítógép-hordtokok, csuklótámaszok billentyűzethez, kartonkeretek számítógépes képernyőkhöz, mindezek a kosárlabdához kapcsolódóan; számítógépes programok a kosárlabdára vonatkozó információk, statisztikák vagy érdekes információk megtekintéséhez; számítógépes szoftverek, nevezetesen képernyővédők kosárlabda témájú tartalommal, számítógépes szoftver számítógépes háttérképekhez, számítógépes böngészőkhöz, számítógépes kezelőfelületekhez és számítógépes kurzorokhoz való hozzáféréshez és ezek megtekintéséhez; számítógépes játék szoftver; videojáték-szoftver, videojáték-kazetták és kézi videojáték-vezérlők televízióval való használatra; zsinór nélküli telefonok; rádiókészülékek, telefonok és rádiótelefon-kellékek, nevezetesen előlapok és mobiltelefon-tokok; videomonitorok, számítógépes képernyők, binokuláris távcsövek; napszemüvegek; szemüvegkeret; szemüvegzsinórok és -láncok; szemüveg- és napszemüvegtartó; mágnesek; eldobható fényképezőgépek; hitelkártyák és előre fizetett, mágnesesen kódolt telefonos hívókártyák, az internetről biztosított letölthető videofelvételek, folyamatos videofelvételek folyamatos adattovábbítása, valamint hangfelvételek a kosárlabda területén; letölthető számítógépes szoftverek az internetről biztosított információt, statisztikai információt, érdekes adatokat, szavazási információkat tartalmazó valamint szavazást biztosító adatbázisok megtekintéséhez a kosárlabda területén; letölthető számítógépes játékszoftver; az internetről letölthető videojáték-programok, interaktív videojátékok és kitalálós játékszoftverek; az internetről letölthető számítógépes szoftverek képernyővédőként, háttérképként, böngészőként, kezelőfelületként, digitális megjelenésként és kurzorként történő használatra; az internetről biztosított, letölthető elektronikus kiadványok magazinok, hírlevelek, színezőkönyvek, játékidőrendek formájában a kosárlabda területén; az internetről biztosított, kosárlabda témájú termékek teljes sorát tartalmazó letölthető katalógusok; az internetről biztosított letölthető üdvözlőlapok.

Registrazioni audio e registrazioni video in materia di intrattenimento e informazioni su pallacanestro;dischi audio, dischi video, dischi per computer laser, audiocassette e videocassette preregistrate, audionastri e videonastri preregistrati, compact disc preregistrati, dischi per computer al laser preregistrati, tutti riguardanti intrattenimento e informazioni in materia di pallacanestro; accessori per computer, e precisamente tappetini per mouse, mouse, custodie per dischetti, custodie per il trasporto di computer, poggia-polsi per tastiere, strutture in cartone per monitor per computer, tutti relativi alla pallacanestro; programmi per computer per visualizzare informazioni, statistiche o curiosità relative alla pallacanestro; software, ovvero salvaschermi con temi relativi alla pallacanestro, software per l'accesso e la visualizzazione di sfondi per computer, browser informatici, rivestimenti informatici e cursori informatici; software per giochi elettronici; software per videogiochi, cartucce per videogiochi e macchine per videogiochi e comandi manuali per videogiochi da utilizzare con televisori; telefoni senza fili; radio, telefoni e accessori per telefoni cellulari, e precisamente mascherine e custodie per telefoni cellulari; monitor video, monitor per computer, binocoli; occhiali da sole; montature di occhiali; cinghie e catenelle per articoli ottici; custodie per occhiali da vista e da sole; magneti; apparecchi fotografici monouso; carte di credito e schede telefoniche prepagate non codificate magneticamente, videoregistrazioni scaricabili, registrazioni video ad immissione continua e registrazioni audio in materia di pallacanestro disponibili su Internet; software scaricabile per visualizzare banche dati di informazioni, informazioni statistiche, curiosità, informazioni in materia di sondaggi e sondaggi interattivi in materia di pallacanestro disponibili su Internet; software scaricabili per giochi elettronici; programmi scaricabili per videogiochi, videogiochi interattivi e software per giochi di curiosità disponibili su Internet; software scaricabile da utilizzare come salvaschermi, sfondi, sfondi di browser, avatar e cursori disponibili su Internet; pubblicazioni elettroniche scaricabili in forma di riviste, bollettini d'informazione, libri da colorare e programmi di partite tutti in materia di pallacanestro disponibili su Internet; cataloghi scaricabili disponibili su Internet riguardanti una serie di prodotti relativi alla pallacanestro; biglietti di auguri scaricabili disponibili su Internet.

Garso įrašai ir vaizdo įrašai, susiję su pramogomis ir informacija krepšinio srityje;garso diskai, vaizdo diskai, kompiuteriniai lazeriniai diskai, įrašytos garso ir vaizdo kasetės, įrašytos garsajuostės ir vaizdajuostės, įrašyti kompaktiniai diskai, įrašyti kompiuteriniai lazeriniai diskai, visi su krepšiniu pramogomis ir informacija, susijusia su krepšiniu; kompiuterių priedai, būtent pelių padėkliukai, pelės, diskų dėklai, krepšiai kompiuteriams nešioti, klaviatūrų riešų atramos, kartoniniai kompiuterio vaizduoklio karkasai, susiję su krepšiniu; kompiuterių programos, skirtos peržiūrėti informaciją, statistinius duomenis ar įdomybes apie krepšinį; kompiuterių programinė įranga, būtent ekrano užsklandos krepšinio tema, kompiuterių programinė įranga, skirta kompiuterinių tapetų, žvalgyklių, naršyklės fonų ir žymiklių prieigai bei rodymui; kompiuterinių žaidimų programinė įranga; vaizdo žaidimų programinė įranga, vaizdo žaidimų kasetės ir vaizdo žaidimų aparatai bei vaizdo žaidimų delniniai valdikliai, skirti naudoti su televizoriais; bevirvėlaidžiai telefonai; radijo aparatų, telefonų ir korinio ryšio telefonų priedai, būtent priekiniai dangteliai ir korinio ryšio telefonų dangteliai; vaizduokliai (monitoriai), kompiuterių vaizduokliai (monitoriai), žiūronai; saulės akiniai; akinių rėmeliai; akių juostos ir grandinės; akinių ir akinių nuo saulės dėklai; magnetai; vienkartinės kameros; kreditinės kortelės ir telefono kortelės (koduotos magnetiniu būdu), parsisiunčiami vaizdo įrašai, vaizdo duomenų sekos įrašai ir garso įrašai krepšinio srityje, teikiami internetu; parsisiunčiama kompiuterių programinė įranga, skirta informacijos duomenų bazėms, statistinei informacijai, įdomybėms, visuomenės nuomonės apklausų informacijai ir sąveikiosioms visuomenės nuomonės apklausoms krepšinio srityje peržiūrėti, teikiama internetu; parsisiunčiama kompiuterinių žaidimų programinė įranga; atsisiunčiamos vaizdo žaidimų programos, interaktyvūs vaizdo žaidimai ir viktorinos tipo žaidimų programinė įranga, teikiama internetu; parsisiunčiama kompiuterių programinė įranga, skirta naudoti internete kaip ekrano užsklandos, tapetai, žvalgyklės, naršyklės fonai, avatarai ir žymikliai; parsisiunčiami elektroniniai leidiniai žurnalų, informacinių biuletenių, spalvinimo knygelių, žaidimų lentelių pavidalu, visi krepšinio tema ir teikiami internetu; parsisiunčiami su krepšiniu susijusių produktų katalogai, teikiami internetu; parsisiunčiami sveikinimo atvirukai, teikiami internetu.

Audio ieraksti un video ieraksti, kas satur izklaidi un informāciju basketbola jomā;audio diski, video diski, datora lāzerdiski, iepriekš ierakstītas audio un video kasetes, iepriekš ierakstītas video un audio lentes, iepriekš ierakstīti kompaktdiski, iepriekš ierakstīti datora lāzerdiski, viss satur izklaidi un informāciju saistībā ar basketbolu; datoru piederumi, proti, peļu paliktņi, peles, disku turētāji, datora pārnēsāšanas kastes, roku locītavu paliktņi pie tastatūras, datora monitora kartona rāmji, visi saistībā ar basketbola nozari; datorprogrammas informācijas, statistikas vai citu nianšu aplūkošanai par basketbolu; datoru programmu nodrošinājumi, proti, ekrāna saudzētāji arī ar basketbola tematiku, datoru programmatūra lai piekļūtu un aplūkotu datoru fona attēlus, datora pārlūki, datoru apvalki un datoru kursori; datorspēļu programmatūra; videospēļu programmatūra, videospēļu kasetnes un video spēļu mašīnas, kā arī video spēļu rokas kontroles ierīces izmantošanai ar televizoriem; telefoni bez strāvas pievada; radioaparāti, telefoni, un mobilo tālruņu piederumi, proti, mobilo telefonu priekšējie paneļi un futrāļi; videomonitori, datoru monitori, binokļi; saulesbrilles; briļļu rāmji; aizsargbriļļu siksnas un ķēdes; brilles, saulesbrilles un to futrāļi; magnēti; vienreiz lietojamas kameras; kredītkartes un iepriekšapmaksātas magnētiski kodētas telefonu zvanu kartes, lejupielādējami videoieraksti, video plūsmas ieraksti, un audio ieraksti nozarē par basketbolu, ko nodrošina izmantojot internetu; lejupielādējama datorprogrammatūra informācijas atrašanai datubāzēs, statistiskā informācija, nianses, informācijas aptaujas un interaktīvās aptaujas par basketbola nozari, ir pieejamas internetā; ielādējama datoru spēļu programmatūra; lejupielādējamas videospēļu programmas, interaktīvas videospēles un spēļu nianses programmatūras, kas pieejamas internetā; lejupielādējama datoru programmatūra, ko var izmantot kā ekrāna saudzētājus, fona attēlus, pārlūkus, apvalkus, iemiesojumus un kursorus internetā; lejupielādējamas elektroniskas publikācijas grāmatu, populāru žurnālu, rokasgrāmatu veidā bērnu izklaides jomā; lejupielādējami katalogi atrodami internetā kas ietver virkni informācijas par ar basketbolu saistītiem produktiem; lejupielādējamas apsveikuma kartiņas, atrodamas internetā.

Reġistrazzjonijiet ta' l-awdjo u reġistrazzjonijiet tal-vidjow li fihom divertiment u informazzjoni fil-qasam tal-baskitbol;diski tal-awdjo, diski tal-vidjow, diski tal-lejżer tal-kompjuter, kasetts tal-awdjo u l-vidjow irreġistrati minn qabel, tejps tal-awdjo u l-vidjow irreġistrati minn qabel, compact discs irreġistrati minn qabel, diski tal-lejżer tal-kompjuter irreġistrati minn qabel, kollha jinkludu divertiment u informazzjoni relatati mal-baskitbol; aċċessorji tal-kompjuter, jiġifieri pads tal-mawsijiet, mawsijiet, kaxxetti għad-diski, kaxxetti biex jinġarru l-kompjuters, pads tal-polz għat-tastieri, oqfsa tal-kartun għall-monitors tal-kompjuter, kollha dwar il-baskitbol; programmi tal-kompjuter għall-wiri ta' informazzjoni, statistika jew trivja dwar il-baskitbol; softwer tal-kompjuter, jiġifieri skrinsejvers li jinkludu temi tal-baskitbol, softwer tal-kompjuter għall-aċċess u l-wiri ta' wallpaper tal-kompjuter, brawsers tal-kompjuter, disinnji fuq l-iskrin tal-kompjuter u sinjali li juru l-pożizzjoni; softwer tal-logħob tal-kompjuter; softwer tal-logħob tal-vidjow, skrataċ tal-logħob tal-vidjow u magni tal-logħob tal-vidjow u tagħmir ta' kontroll miżmum fl-idejn għal-logħob tal-vidjow biex jintużaw mat-televiżjonijiet; telefoni mingħajr fili; radjijiet, telefons, u aċċessorji għat-telefons ċellulari, jiġifieri uċuħ u għata tat-telefons ċellulari; monitors tal-vidjo, monitors tal-kompjuters, binokli;  nuċċalijiet tax-xemx; qafas tan-nuċċalijiet; ċineg u ktajjen għal xedd l-għajnejn; kaxxi għan-nuċċalijiet u n-nuċċalijiet tax-xemx; kalamiti; kameras li jintremew wara l-użu; karti tal-kreditu u karti għall-użu tat-telefon imħallsa minn qabel u kkodifikati b'mod manjetiku, reġistrazzjonijiet tal-vidjo li jistgħu jitniżżlu minn fuq l-internet, reġistrazzjonijiet ta' vidjo stream, u reġistrazzjonijiet ta' l-awdjo fil-qasam tal-baskitbol li jkunu ipprovduti minn fuq l-Internet; softwer tal-kompjuter li jista' jitniżżel minn fuq l-Internet li jippermetti l-wiri ta' databases ta' informazzjoni, informazzjoni ta' statistika, trivja, informazzjoni dwar votazzjonijiet, u votazzjonijiet interattivi fil-qasam tal-baskitbol ipprovduti minn fuq l-Internet; softwer tal-logħob tal-kompjuter li jista' jitniżżel; programmi tal-vidjowgejms li jistgħu jitniżżlu, vidjowgejms interattivi u softwer ta' logħob trivja pprovduti minn fuq l-internet; softwer tal-kompjuter li jista' jitniżżel minn fuq l-Internet għall-użu bħala skrinsejvers, sfondi fuq l-iskrins tal-kompjuter, brawsers, oqsfa, avatars u sinjali li juru l-pożizzjoni fuq l-Internet; pubblikazzjonijiet elettroniċi li jistgħu jitniżżlu f'għamla ta' magazins, fuljetti, kotba tat-tpinġija, skedi tal-logħob kollha fil-qasam tal-baskitbol ipprovduti minn fuq l-internet; katalgi li jistgħu jitniżżlu pprovduti fuq l-internet li jinkludu sensiela ta' prodotti b'tema tal-baskitbol; kartolini ta' xewqat sbieħ ipprovduti u li jistgħu jitniżżlu minn fuq l-Internet.

Audio- en video-opnamen met ontspanning en informatie op het gebied van basketbal;audio-, videoschijven en computerlaserdisks, voorbespeelde audio- en videocassettes, voorbespeelde audio- en videobanden, voorbespeelde compact discs, voorbespeelde computerlaserdisks, allemaal met ontspanning en informatie op het gebied van basketbal; computeraccessoires, te weten muismatten, muizen, schijfdozen, draagtassen voor computers, polsmatten voor toetsenborden, kartonnen raamwerken voor computermonitors, allemaal met betrekking tot basketbal; computerprogramma's voor het bekijken van informatie, statistieken of wetenswaardigheden over basketbal; software, te weten screensavers met basketbalthema's, software voor het beoordelen en bekijken van achtergronden, browsers, uiterlijk en cursors van computers; software voor computerspellen; videospelsoftware, -cartridges en -machines en handbediende besturingen voor videospellen voor gebruik in combinatie met een televisietoestel; draadloze telefoons; accessoires voor radio's, telefoons en mobiele telefoons, te weten frontjes en hoezen voor mobiele telefoons; videomonitors, computermonitors, verrekijkers; zonnebrillen; brilmonturen; bandjes en kettinkjes voor brillen; etuis voor brillen en zonnebrillen; magneten; wegwerpcamera's; creditcards en voorafbetaalde telefoonkaarten met magneetstrook, downlaadbare video-opnamen, video-opnamen die in real time bekeken kunnen worden, en audio-opnamen op het gebied van basketbal verschaft via internet; laadbare software voor het bekijken van databases met informatie, statistische informatie, wetenswaardigheden, informatie uit peilingen en interactieve peilingen op het gebied van basketbal verschaft via internet; dowloadbare software voor computerspellen; downloadbare videospelprogramma's, interactieve videospellen en software voor spellen met wetenswaardigheden verschaft via internet; laadbare software voor gebruik als screensavers, achtergrond, browsers, "huiden" (skins), "avatars" en cursors verschaft via internet; laadbare elektronische uitgaven in de vorm van tijdschriften, nieuwsbrieven, kleurboeken, spelschema's, allemaal op het gebied van basketbal, verschaft via internet; laadbare catalogussen verspreid via internet met een scala aan basketbal gerelateerde producten; downloadbare wenskaarten verschaft via internet.

Nagrania audio i nagrania wideo prezentujące rozrywkę i informacje w zakresie piłki koszykowej;dyski audio, dyski wideo, komputerowe dyski laserowe, nagrane kasety audio i wideo, nagrane taśmy audio i wideo, nagrane płyty kompaktowe, nagrane komputerowe dyski laserowe, zawierające materiały rozrywkowe i informacje dotyczące koszykówki; akcesoria komputerowe, mianowicie podkładki pod myszki, myszki, futerały na dyski, walizy do przenoszenia komputerów, podkładki pod nadgarstki do klawiatury, ramy z tektury na monitor komputerowy, wszystkie związane z koszykówką; programy komputerowe do przeglądania informacji, danych statystycznych lub ciekawostek o koszykówce; oprogramowanie komputerowe, mianowicie wygaszacze ekranów o tematyce koszykarskiej, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do i oglądanie tapet komputerowych, przeglądarek komputerowych, skórek komputerowych i kursorów komputerowych; oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych; oprogramowanie gier wideo, kasetki z grami wideo i urządzenia gier wideo oraz manipulatory podręczne do gier wideo do użytku z odbiornikami telewizyjnymi; telefony bezprzewodowe; odbiorniki radiowe, telefony, i akcesoria do telefonów komórkowych, mianowicie obudowy i futerały na telefony komórkowe; monitory wideo, ekrany komputerowe, lornetki; okulary przeciwsłoneczne; oprawki do okularów; paski i łańcuszki do okularów; etui na okulary korekcyjne i okulary słoneczne; magnesy; aparaty jednorazowe; karty kredytowe i przedpłacone karty telefoniczne magnetycznie kodowane, pobieralne nagrania wideo, strumieniowe nagrania wideo i nagrania audio z dziedziny koszykówki udostępniane przez Internet; pobieralne oprogramowanie komputerowe do przeglądania baz danych z informacjami, informacjami statystycznymi, ciekawostkami, informacjami z ankiet i do głosowania interaktywnego w dziedzinie koszykówki udostępniane przez Internet; pobieralne oprogramowanie gier komputerowych; pobieralne programy do gier wideo, interaktywne gry wideo i oprogramowanie do gier typu trivia udostępniane przez Internet; oprogramowanie komputerowe do użytku jako wygaszacze ekranu, tapety, przeglądarki, skórki, emblematy i kursory pobieralne z Internetu; pobieralne publikacje elektroniczne w postaci czasopism, okólników, książeczek do kolorowania, programów gier, wszystkie z dziedziny koszykówki udostępniane w Internecie; pobieralne katalogi udostępniane w Internecie prezentujące szereg produktów związanych z koszykówką; pobieralne karty z życzeniami udostępniane przez Internet.

Gravações de áudio e gravações de vídeo com divertimento e informação no domínio do basquetebol;discos de áudio, discos de vídeo, discos de computador a laser, cassetes pré-gravadas de áudio e de vídeo, fitas pré-gravadas de áudio e de vídeo, discos compactos pré-gravados, discos de computador a laser pré-gravados, todos contendo entretenimento e informação no domínio do basquetebol; acessórios informáticos, nomeadamente tapetes para rato, ratos, estojos para discos, estojos para transporte de computadores, almofadas para pulsos para teclados, armações de cartão para monitores de computador, todos relacionados com basquetebol; programas de computador contendo informações, estatísticas ou factos relativos ao basquetebol; software, nomeadamente protectores de ecrã com temas relacionados com o basquetebol, software para aceder e visualizar imagens de fundo de computador, navegadores para computador, "skins" de computador e cursores para computador; software para jogos de computador; software para jogos de vídeo, cartuchos de jogos de vídeo e máquinas de jogos de vídeo, bem como comandos de mão de jogos de vídeo para utilizar com televisores; telefones sem fios; acessórios para rádios, telefones e telemóveis, nomeadamente tampas e capas para telemóveis; monitores de vídeo, monitores de computador, binóculos; óculos de sol; armações de óculos; fitas e correntes para óculos; estojos para óculos e óculos de sol; ímanes; câmaras descartáveis; cartões de crédito e cartões telefónicos de pré-pagamento codificados magneticamente, gravações de vídeo, gravações de fluxo de vídeo e gravações de áudio descarregáveis no domínio do basquetebol fornecidas através da Internet; software transferível para visualização de bases de dados de informações, informações estatísticas, efemérides, informações de sondagens de opinião pública e sondagens de opinião pública interactiva no domínio do basquetebol, fornecido através da Internet; software para jogos de computador descarregável; programas de jogos de vídeo, jogos de vídeo interactivos e software de jogos sobre efemérides, descarregáveis, fornecidos através da Internet; software transferível para utilização como protectores de ecrã, papel de fundo, navegadores para computador ("browsers"), ambientes de fundo para computador, avatares e cursores, fornecido através da Internet; edições electrónicas descarregáveis, sob a forma de revistas, boletins informativos, livros para colorir, horários de jogos no domínio do basquetebol, fornecidas através da Internet; catálogos descarregáveis fornecidos através da Internet, contendo uma série de produtos que têm por tema o basquetebol; cartões de felicitações transferíveis disponibilizados na Internet.

Înregistrări audio şi înregistrări video cu divertisment şi informaţii din domeniul baschetului;discuri audio, discuri video, discuri laser pentru calculator, casete audio şi video preînregistrate, benzi audio şi video preînregistrate, discuri compacte preînregistrate, discuri laser de calculator preînregistrate, toate cu divertisment şi informaţii referitoare la baschet; accesorii pentru calculatoare, respectiv, suporturi pentru mouse, mouse-uri, carcase pentru discuri, carcase portabile pentru calculator, suporturi de incheietura pentru calculator, rame de carton pentru monitoarele de calculator, toate legate de baschet; programe de computer pentru vizualizarea informatiilor, statisticilor sau jocurilor cu intrebari despre baschet; software de calculator, respectiv, protectii pentru ecran cu teme din baschet, software de calculator pentru a accesa si a vedea fundalurile de calculator, motoare de cautare de calculator, moduri de prezentare pentru calculator si cursoare pentru calculator; software pentru jocuri de calculator; software pentru jocuri video, cartuşe pentru jocuri video şi maşini pentru jocuri video şi controlere manuale pentru jocuri video pentru utilizarea cu televizoarele; telefoane fără fir; radiouri, telefoane si accesorii de telefoane mobile, respectiv, fete si huse pentru telefoane mobile; monitoare video, monitoare de calculator, binocluri; ochelari de soare; rame de ochelari; cureluse si lanturi pentru ochelari; tocuri pentru ochelari si ochelari de soare; magneţi; camere de unica folosinta; carti de credit si carduri preplatite pentru telefon, codate magnetic, inregistrari video descarcabile, inregistrari de flux video si audio din domeniul baschetului furnizate prin internet; software de calculator descarcabil pentru vizualizarea bazelor de date cu informatii, informatii statistice, jocuri cu intrebari, informatii despre votare si votare interactiva din domeniul baschetului, furnizate prin internet; software descarcabil pentru jocuri de calculator; programe de jocuri video descarcabile, jocuri video interactive si software pentru jocuri cu intrebari de cultura generala furnizate pe internet; programe descarcabile pentru computer pentru utilizarea ca screensaver, fonduri de ecran, motoare de cautare, moduri de prezentare, avataruri si cursoare prin internet; publicatii electronice descarcabile de tipul revistelor, buletinelor informative, cartilor de colorat, programarilor pentru jocuri, toate din domeniul baschetului, furnizate prin internet; cataloage descarcabile furnizate prin internet, care contin o gama de produse cu tema legata de baschet; felicitari descarcabile furnizate prin internet.

Zvukové a obrazové záznamy so zábavou a informáciami v oblasti basketbalu;zvukové, video, počítačové a laserové disky, nahraté audiokazety a videokazety, nahraté audiopásky a videopásky, nahraté CD disky, nahraté počítačové laserové disky, všetky obsahujú zábavu a informácie v oblasti basketbalu; počítačové príslušenstvo, najmä podložky pod myš, myši, obaly na disky, počítačové prenosné puzdrá, počítačové podložky pod zápästie, počítačové monitorové rámy, všetky súvisiace s basketbalom; počítačové programy pre prezeranie informácií, štatistík alebo zaujímavostí o basketbale; počítačový softvér, najmä šetriče obrazovky s basketbalovými témami, počítačový softvér pre prístup a prezeranie počíatačových pozadí, počítačové prehliadače, grafické témy počítačových programov (skins) a počítačové kurzory; softver pre počítačové hry; videoherný softvér, videoherné kazety a videoherné zariadenia a vreckové videoherné ovládače pre televízory; bezdrôtové telefóny; rádiá, telefóny a príslušenstvo pre mobilné telefóny, najmä kryty pre mobilné telefóny; video monitory, počítačové obrazovky, ďalekohľady; slnečné okuliare; rámečky okuliare; šnúrky a retiazky pre okuliare; puzdrá na okuliare a slnečné okuliare; magnety; jednorazové fotoaparáty; kreditné karty a predplatené magneticky zakódované telefónne volacie karty, stiahnuteľné video záznamy, videozáznamy prenášané v priamom prenose a audiozáznamy v oblasti basketbalu poskytované prostredníctvom internetu; stiahnuteľný počítačový softvér pre prezeranie databáz s informáciami, štatistických informácií, zaujímavostí, hlasovacích informácií a interaktívnym hlasovaním v oblasti basketbalu poskytované prostredníctvom internetu; stiahnuteľný počítačový herný softvér; stiahnuteľné programy videohier, interaktívne videohry a vedomostný herný softvér poskytovaný prostredníctvom internetu; stiahnuteľný počítačový softvér používaný ako šetriče obrazovky, pozadia na monitor, prehliadače, grafické témy počítačových programov, avatary (obrázky predstavujúce diskutujúceho účastníka počítačového fóra) a kurzory prostredníctvom internetu; stiahnuteľné elektronické publikácie v podobe časopisov, inoformačných bulletinov, vyfarbovacích kníh, herných plánov, všetkých v oblasti basketbalu, poskytovaných prostredníctvom internetu; stiahnuteľné katalógy poskytované prostredníctvom internetu, obsahujúce viacero produktov s basketbalovou tematikou; stiahnuteľné pohľadnice poskytované prostredníctvom internetu.

Avdio in video posnetki z razvedrilom in informacijami na področju košarke;avdio diski, video diski, računalniški laserski diski, predposnete avdio in video kasete, predposneti avdio in video trakovi, predposnete zgoščenke, predposneti računalniški laserski diski, vse z razvedrilom in informacijami na področju košarke; računalniški dodatki, in sicer podloge za miške, miške, etuiji za zgoščenke, nosilne torbe za računalnike, zapestne blazinice za tipkovnico, kartonski okviri za računalniške monitorje, vse v zvezi s košarko; računalniški programi za pregledovanje informacij, statistik ali zanimivosti o košarki; računalniška programska oprema, in sicer ohranjevalniki zaslona na temo košarke, računalniška programska oprema za dostopanje in pregledovanje računalniških tapet, računalniški brskalniki, računalniške preobleke in računalniški kazalniki; programska oprema za računalniške igre; programska oprema za video igre, kasete za video igre in naprave za video igre in ročni krmilniki za video igre, za uporabo s televizijskim sprejemnikom; brezžični telefoni; dodatki za radijske sprejemnike, telefone in mobilne telefone, in sicer okrasne plošče in prevleke za mobilne telefone; video monitorji, računalniški monitorji, daljnogledi; sončna očala; okvirji za očala; trakovi in verižice za očala; etuiji za očala in sončna očala; magneti; fotoaparati za enkratno uporabo; kreditne kartice in predplačane magnetno kodirane telefonske klicne kartice, naložljivi video posnetki, pretočni video posnetki in avdio posnetki na področju košarke, nudeni po internetu; naložljiva računalniška programska oprema za pregledovanje baz podatkov z informacijami, statističnimi informacijami, zanimivostmi, informacijami o glasovanju in interaktivnem glasovanju na področju košarke, nudeni po internetu; naložljiva programska oprema za računalniške igre; naložljivi programi za video igre, interaktivne video programe in zabavne igre, nudeni po internetu; naložljiva računalniška programska oprema, ki se uporablja po internetu kot ohranjevalnik zaslona, tapeta, brskalnik, preobleka, avatar (sličica ob sporočilu) in kazalnik; naložljive elektronske publikacije v obliki revij, okrožnic, pobarvank, časovnega razporeda tekem, vse na področju košarke, nudene po internetu; naložljivi katalogi, nudeni po inernetu, s široko paleto izdelkov na temo košarke; voščilnice, naložljive z interneta.

Ljudinspelningar och videoinspelningar innehållande underhållning och information avseende basketball;audioskivor, videoskivor, datalaserskivor, förinspelade audio- och videokassetter, förinspelade audio- och videoband, inspelade cd-skivor, inspelade datorlaserskivor, alla innefattande underhållning och information vaseende basketball; datortillbehör, nämligen musmattor, möss, skivfodral, bärväskor för datorer, handledsstöd för tangentbord, kartongramar för datorbildskärmar, alla i samband med basket; datorprogram för syning av information, statistik och/eller diverse upplysningar om basket; programvara, nämligen skärmsläckare med basketteman, programvara för åtkomst och visning av datorskärmbakgrunder, datorläsare, datorskinn och datormarkörer; programvara till datorspel; programvara till videospel, videospelpatroner och videospelmaskiner och handhållna videospelkontroller för tv-apparater; sladdlösa telefoner; radio-, telefon- och mobiltelefontillbehör, nämligen skal och fodral; videoskärmar, datorbildskärmar, kikare; solglasögon; glasögonbågar; remmar och kedjor för glasögon; glasögon- och solglasögonfodral; magneter; engångskameror; kreditkort och förbetalade magnetiskt kodade telefonkort, nedladdningsbara videoinspelningar, videostreaminginspelningar samt ljudinspelningar inom området för basket för åtkomst via Internet; nedladdningsbar programvara för syning av databaser innehållande information, statistisk information, diverse upplysningar, förfrågningsinformation och interaktiva förfrågningar om basket via Internet; nedladdningsbar programvara för dataspel; nerladdningsbara videospelprogram, programvara för interaktiva videospel och frågesportsspel tillhandahållna via Internet; nedladdningsbar programvara för användning som skärmsläckare, bakgrund för skrivbord, webbläsare, skinn, återgivningar och markörer tillhandahållna via Internet; nedladdningsbara elektroniska publikationer i form av tidskrifter, nyhetsbrev, målarböcker, spelprogram, allt avseende basket, tillhandahållna via Internet; nedladdningsbara kataloger tillhandahållna via Internet med en serie basketprodukter; nedladdningsbara gratulationskort tillhandahållna via Internet.

16
Publikace a tiskárenské výroby, jmenovitě basketbalové sběratelské karty, sběratelské karty, nálepky, obtisky, pamětní basketbalové známky, sběratelské lepenkové disky, nástěnky, psací podložky s úchytkou na papír, papírové podložky pod sklenice, pohlednice, papírová prostírání, ubrousky na obličej, poznámkové kartičky, záznamníky, poznámkové bloky, kuličková pera, pastely, značkovače, gumové kroužky, tužky, pera a držáky na papír, stolní stojany na dokumenty, náčrtníky, gumová razítka, rýsovací pravítka, papírové praporky a vlajky, tříkroužkové pořadače, desky na dokumenty, sešity s kroužkovou vazbou, zápisníky s deskami, fotografie bez rámečků a v rámečcích, plakáty, kalendáře, nálepky na nárazník, obaly knih, záložky do knih, balicí papír, dětské sešity s úkoly, dětské omalovánky; statistické knihy, průvodce a referenční knihy, vše v oblasti basketbalu;časopisy z oblasti basketbalu, katalogy z oblasti basketbalu, pamětní herní a suvenýrové programy vztahující se k basketbalu, papírové praporky, papírenské výrobky, papírenské desky na dokumenty, pohlednice, pozvánky, tištěné certifikáty, blahopřání, vánoční pohlednice, dovolenkové pohlednice, informační statistické výkazy pro témata z oblasti basketbalu; informační zpravodaje, brožury, letáky a rozpisy her v oboru basketbalu; bankovní šeky, pouzdra na šekové knížky, komiksy; magneticky nekódované kreditní karty a magneticky nekódované telefonní karty.

Publications et produits de l'imprimerie, à savoir cartes à collectionner relatives au basketball, cartes à collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs de basketball, disques en carton de collection à échanger, tableaux aide-mémoire, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, serviettes pour le visage, cartes muettes, blocs d'aide-mémoire, bloc-notes, stylos à bille, pastels, feutres, bandeaux en caoutchouc, crayons, porte-plumes et distributeurs de papier, porte-documents pour bureau, albums-souvenir, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, classeurs à 3 anneaux, chemises de classement (papeterie), carnets à reliure hélicoïdale, carnets porte-documents, photographies encadrées et non encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour voitures, jaquettes de livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres de coloriage pour enfants; livres de statistiques, guides, et guides de référence, tous dans le domaine du basketball;magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes commémoratifs de matches et de souvenirs liés au basketball, fanions en papier, papeterie, portefeuilles de type papeterie, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de voeux, cartes de Noël, cartes de vacances, feuilles informationnelles de statistiques concernant des sujets liés au basketball; lettres d'information, brochures, dépliants, et calendriers des parties dans le domaine du basket-ball; chèques bancaires, housses de carnets de chèques, porte-chéquiers, bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes téléphoniques non codées magnétiquement.

Publications and printed matter, namely basketball trading cards, trading cards, stickers, decals, commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of paper, facial tissues, note cards, memo pads, note pads, ball point pens, crayons, felt tip markers, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop document stands, scrap books, rubber stamps, drafting rulers, paper banners and flags, 3-ring binders, stationery folders, wire-bound notebooks, portfolio notebooks, un-mounted and mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers, bookmarks, wrapping paper, children's activity books, children's coloring books; statistical books, guide books, and reference books, all in the field of basketball; magazines in the field of basketball, catalogs in the field of basketball, commemorative game and souvenir programs related to basketball, paper pennants, stationery, stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, printed certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards, informational statistical sheets for basketball topics; newsletters, brochures, pamphlets, and game schedules in the field of basketball; bank checks, check book covers, check book holders, comic books; non-magnetic credit cards and telephone calling cards not magnetically encoded.

Veröffentlichungen und Druckereierzeugnisse, nämlich Basketball-Sammelkarten, Sammelkarten, Aufkleber, Abziehbilder, Basketball-Erinnerungsbriefmarken, Sammeltafeln aus Karton, Notiztafeln, Clipboards, Papieruntersetzer, Postkarten, Platzdeckchen aus Papier, Gesichtstücher, Notizkarten, Merkblöcke, Notizblöcke, Kugelschreiber, Buntstifte, Filzmarker, Gummibänder, Bleistifte, Stift- und Papierhalter, Dokumentenständer für Schreibtische, Einsteckalben, Gummistempel, Zeichenlineale, Papierbanner und -fahnen, Ringbuchordner mit 3 Ringen, Aktenhüllen, drahtgebundene Notizbücher, Aktenmappen-Notizblöcke, ungerahmte und gerahmte Fotografien, Poster, Kalender, Autoaufkleber, Buchhüllen, Lesezeichen, Einschlagpapier, Beschäftigungsbücher für Kinder, Malbücher für Kinder; Statistikbücher, Reiseführer und Nachschlagewerke, alles in Bezug auf Basketball;Zeitschriften in Bezug auf Basketball, Kataloge in Bezug auf Basketball, Gedenkprogramme als Spiel und Souvenire in Bezug auf Basketball, Papierwimpel, Schreibwaren, Schreibmappen, Postkarten, Einladungskarten, gedruckte Zertifikate, Glückwunschkarten, Weihnachtskarten, Festtagskarten, Statistikblätter zur Informationszwecken in Bezug auf Basketball; Mitteilungsblätter, Broschüren, Druckschriften und Spielpläne in Bezug auf Basketball; Bankschecks, Scheckbuchhüllen, Scheckbuchhüllen, Comichefte; nicht magnetische Kreditkarten und nicht magnetisch kodierte Telefonkarten.

Публикации и печатни произведения, именно баскетболни картички за размяна, картички за размяна, стикери, ваденки, възпоменателни баскетболни марки, колекционерски картонени дискове за размяна, табла за съобщения, твърди папки, хартиени подложки, пощенски картички, комплекти (покривки от хартия), кърпички за лице, картички по разни поводи, листчета за записване на бележки, листчета за писане, химикалки с топче, цветни моливи, филцови маркери, гумени гарнитури, топлийки, топлийки и калъфи за хартия, поставки за документи а бюра, книги за изрезки, гумен печат, линии за чертане, знамена от хартия и флагове, папки с три халки за окачване на листовете, папки за канцеларски материали, тетрадки със спирала, тетрадки с портфолио, снимки в рамка и не в рамка, афиши, календари, стикери за брони на автомобили, корици за книги, указатели за книги отхартия или картон, опаковъчна хартия, детски книжки с дейности, детски книжки за оцветяване; статистически книги, книги с указания и книги за справка, всички в сферата на баскетбола;списания в сферата на баскетбола, каталози в сферата на баскетбола, възпоменателни игри и сувенирни програми, свързани с баскетбол, знамена от хартия, канцеларски изделия от хартия, канцеларски папки, пощенски картички, покани, печатни сертификати, поздравителни картички, коледни картички, картички за празници, информационни статистически бюлетини на баскетболни теми; бюлетини с новини, брошури, диплянки, и таблици за игри в сферата на баскетбола; банкови чекове, калъфи за чекови книжки, калъфи за чекови книжки, книжки с комикси; не магнитни кредитни карти и ваучъри за телефони, които не са магнитно кодирани.

Publikationer og tryksager, nemlig samlekort med basketball, samlekort, mærkater, overføringsbilleder, erindringsfrimæker med basketball, byttekort af pap for samlere, husketavler, clipboards, bordskånere af papir, postkort, dækkeservietter af papir, ansigtsservietter, stikordskort, notesblokke, kuglepenne, farvekridt, markeringstusch, gummibånd, blyanter, penne og toiletpapirholdere, borddokumentstativer, scrapbøger, gummistempler, tegnelinealer, papirbannere og flag, ringbind med tre huller, omslag (papirhandlervarer), notesbøger med spiralryg, dokumentomslag, ikke-indrammede og indrammede fotografier, plakater, kalendere, selvklæbende etiketter til kofangere, bogomslag, bogmærker, indpakningspapir, aktivitetsbøger til børn, malebøger til børn; statistiske bøger, guidebøger og opslagsbøger, alt inden for basketball;magasiner inden for basketball, kataloger inden for basketball, erindringskamp- og souvenirprogrammer vedrørende basketball, papirvimpler, papirhandlervarer, mapper af papirvarer, postkort, invitationskort, trykte attester, lykønskningskort, julekort, feriekort, informative statistiske ark til basketballemner; nyhedsbreve, brochurer, pjecer og kampprogrammer inden for basketball; checks, checkhæfteetuier, checkhæfteetuier, tegneseriehæfter; ikke-magnetisk kodede kreditkort og telekort.

Δημοσιεύσεις και έντυπο υλικό, συγκεκριμένα κάρτες προς συλλογή για καλαθοσφαίριση, κάρτες προς συλλογή, αυτοκόλλητα, χαλκομανίες, αναμνηστικά γραμματόσημα με θέμα την καλαθοσφαίριση, δίσκοι από χαρτόνι προς συλλογή, πίνακες υπενθυμίσεων, πινακίδες γραφής για σεμινάρια με κλιπ, επιτραπέζιες προστατευτικές βάσεις για ποτήρια (σου-βέρ) από χαρτί, ταχυδρομικές κάρτες, χάρτινες επιτραπέζιες προστατευτικές βάσεις, χαρτομάντιλα προσώπου, κάρτες για σημειώσεις, μπλοκ υπενθυμίσεων, σημειωματάρια, στυλογράφοι διαρκείας, κραγιόνια, μαρκαδόροι με μύτη από τσόχα, ταινίες από καουτσούκ, μολύβια, στυλογράφοι και θήκες χαρτιού, επιτραπέζιες βάσεις για έγγραφα, άλμπουμ ένθεσης, σφραγίδες από καουτσούκ, κανόνες (χάρακες) σχεδίου, χάρτινα σημαιάκια και σημαίες, κλασέρ 3 κρίκων, χάρτινοι φάκελοι αρχειοθέτησης, συρματόδετα τετράδια, τετράδια-χαρτοφύλακες, φωτογραφίες με και χωρίς πλαίσιο, αφίσες, ημεροδείκτες, αυτοκόλλητα για αυτοκίνητα, καλύμματα βιβλίων, σελιδοδείκτες, χαρτί περιτυλίγματος, παιδικά βιβλία δραστηριοτήτων, βιβλία ιχνογραφίας για παιδιά· βιβλία στατιστικής, βιβλία-οδηγοί και βιβλία αναφοράς, στο σύνολό τους στον τομέα της καλαθοσφαίρισης·περιοδικά στον τομέα της καλαθοσφαίρισης, κατάλογοι στον τομέα της καλαθοσφαίρισης, αναμνηστικά προγράμματα παιχνιδιών και αναμνηστικά προγράμματα σε σχέση με καλαθοσφαίριση, χάρτινα λάβαρα, είδη χαρτοπωλείου, χαρτοφύλακες γραφής, ταχυδρομικές κάρτες, προσκλητήρια, έντυπα πιστοποιητικά, ευχετήριες κάρτες, χριστουγεννιάτικες κάρτες, εορταστικές κάρτες, στατιστικά έντυπα παροχής πληροφοριών για θέματα σε σχέση με καλαθοσφαίριση· ενημερωτικά δελτία, διαφησμιστικά φυλλάδια, φυλλάδια και προγράμματα παιχνιδιών στον τομέα της καλαθοσφαίρισης· τραπεζικές επιταγές, καλύμματα για βιβλιάρια επιταγών, θήκες για βιβλιάρια επιταγών, περιοδικά κόμικς· μη μαγνητικές πιστωτικές κάρτες και κάρτες τηλεφωνικών κλήσεων μη μαγνητικά κωδικοποιημένες.

Publicaciones y productos de imprenta, en concreto cromos de baloncesto, cromos, pegatinas, calcomanías, sellos conmemorativos de baloncesto, discos coleccionables de cartón, tableros de memorando, tableros de anuncios, posavasos de papel, tarjetas postales, manteles individuales de papel, pañuelos faciales, tarjetas para notas, blocs de memorandos, tacos para notas, bolígrafos, lápices de colores, rotuladores de punta de fieltro, gomas elásticas, lápices, soportes para plumas y papel, soportes de escritorio para documentos, álbumes de recortes, sellos de caucho, reglas de dibujo, banderines de papel y banderas, encuadernadores de 3 anillas, carpetas (papelería), cuadernos de espiral, cuadernos portafolio, fotografías enmarcadas y sin enmarcar, carteles, calendarios, pegatinas para el parachoques, forros de libros, puntos de lectura, papel de embalaje, libros de actividades para niños, libros de colorear para niños; libros de estadísticas, guías (libros) y libros de referencia en relación con el baloncesto;revistas en materia de baloncesto, catálogos en materia de baloncesto, programas de recuerdo y de juegos conmemorativos relacionados con el baloncesto, banderines de papel, papelería, portafolios del tipo de papelería, tarjetas postales, tarjetas de invitación, certificados impresos, tarjetas de felicitación, tarjetas de Navidad, tarjetas de vacaciones, hojas de información estadística para cuestiones de baloncesto; boletines informativos, folletos, encuadernaciones en rústica y programas de juegos en relación con el baloncesto; cheques de banco, fundas para talonarios, fundas para chequeras, tebeos; tarjetas de crédito que no sean magnéticas y tarjetas de llamadas telefónicas que no estén codificadas magnéticamente.

Väljaanded ja trükised, nimelt korvpalliteemalised kogumiskaardid, kogumiskaardid, kleebised, siirdepildid, korvpalliteemalised suveniirmargid, papist kogumiskettad, märkmeplokid, kirjutusalused, paberist klaasialused, postkaardid, paberist nõudealused, näorätid, märkmekaardid, meelespead, märkmelehed, viltpliiatsid, kummipaelad, pliiatsid, sulepea- ja paberihoidikud, dokumendialused kirjutuslauale, visandiraamatud, kummitemplid, paberloosungid ja -lipud, järjehoidjad, kolmerõngalised kiirköitjad, kaustad, traatkinnisega märkmeplokid, kirjamapid, raamitud ja raamimata fotod, plakatid, kalendrid, kaitserauakleepsud, raamatukaaned, järjehoidjad, pakkepaber, laste meisterdusraamatud, laste värviraamatud; statistikaraamatud, reisijuhid ja teatmeraamatud, kõik korvpalli valdkonnas;korvpalli alased ajakirjad, korvpalli alased kataloogid, korvpalli alased suveniirmängud ja suveniirkavad, pabervimplid, kirjatarbed, kirjatarbe tüüpi portfellid, postkaardid, kutsed, trükitud tunnistused, õnnitluskaardid, jõulukaardid, piltpostkaardid, statistilised infolehed korvpalli teemadel; korvpalli infolehed, brošüürid, pisitrükised ja mängukavad; tšekid, tšekiraamatukaaned, tšekiraamatuhoidjad, koomiksid; magnetkoodita krediitkaardid ja telefonikõnekaardid.

Julkaisut ja painotuotteet, nimittäin koripalloon liittyvät vaihtokortit, keräilykortit, tarrat, siirtokuvat, koripalloaiheiset juhlapostimerkit, kerättävät pahviset vaihtokortit, muistitaulut, kirjoituslevyt, paperiset lasinaluset, postikortit, paperiset alustat, kasvopyyhkeet, muistilaput, muistilehtiöt, muistikirjat, kuulakärkikynät, väriliidut, merkintähuopakynät, kumilenkit, lyijykynät, kynä- ja paperitelineet, pöytätelineet asiakirjoja varten, leikkelekirjat, kumileimasimet, luonnosviivaimet, paperiviirit ja -liput, 3-renkaiset kansiot, paperitavarakansiot, kierrelehtiöt, irtokansiin pantavat muistikirjat, kehystämättömät ja kehystetyt valokuvat, julisteet, kalenterit, puskuritarrat, kirjankannet, kirjanmerkit, käärepaperi, lasten puuhakirjat, lasten värityskirjat; koripalloon liittyvät tilastokirjat, opaskirjat ja hakuteokset;aikakauslehdet koripallon alalla, luettelot koripallon alalla, koripalloaiheiset juhlapeliohjelmat ja matkamuisto-ohjelmat, paperiviirit, paperikauppatavarat, paperikauppatyyppiset salkut, postikortit, kutsukortit, painetut todistukset, onnittelukortit, joulukortit, lomakortit, tietoa sisältävät koripalloaiheiset tilastolomakkeet; koripalloiluun liittyvät jäsenlehdet, esitteet, lehtiset ja peliaikataulut; pankkisekit, sekkivihon kannet, sekkivihkokotelot, sarjakuvakirjat; muut kuin magneettiset luottokortit ja puhelinkortit, joita ei ole koodattu magneettisesti.

Kiadványok és nyomtatványok, nevezetesen kosaraskártyák, gyűjtőkártyák, matricák, lehúzóképek, kosárlabdás emlékpecsétek, gyűjthető kartonlemezek, feljegyzéstáblák, kitűzőkártyák, papír poháralátétek, postai levelezőlapok, tányéralátétek papírból, arcápoló kendők, jegyzetkártyák, jegyzetblokkok, írótömbök, golyóstollak, pasztellkréták, filcmarkerek, gumiszalagok, ceruzák, toll- és papírtartók, asztali irattartó állványok, vázlatfüzetek, gumibélyegzők, rajzvonalzók, papír feliratok és zászlók, 3 gyűrűs lefűzőmappák, mappák papírárukhoz, spirálozott füzetek, portfoliók, keretezetlen és bekeretezett fényképek, poszterek, naptárak, autós lökhárítómatricák, könyvborítók, könyvjelzők, csomagolópapír, gyermekfoglalkoztató könyvek, színezőkönyvek gyermekeknek; stilisztikai könyvek, ismertetők és kézikönyvek, az összes a kosárlabda terén;magazinok a kosárlabda területén, katalógusok a kosárlabda területén, kosárlabdával kapcsolatos megemlékező játék- és szuvenírprogramok, papír zászlócskák, papíráruk, írómappa jellegű portfoliók, postai levelezőlapok, meghívók, nyomtatott igazolások, üdvözlőlapok, karácsonyi üdvözlőlapok, vakációs képeslapok, információs statisztikai lapok a kosárlabda témakörében; hírlevelek, prospektusok, brosúrák és játékterv a kosárlabda terén; csekkek, csekk-könyv borítók, csekk-könyvtartók, képregények; nem mágneses hitelkártyák és nem mágnesesen kódolt hívókártyák.

Pubblicazioni e stampati, figurine da raccolta di pallacanestro, figurine da raccolta, adesivi, decalcomanie, francobolli commemorativi relativi alla pallacanestro, dischi in cartone da collezione, lavagne per appunti, cartelline con fermadocumenti, sottobicchieri in carta, cartoline, tovagliette in carta, salviette per il viso, carta per appunti, blocchi per appunti, blocchetti per appunti, penne a sfera, gessetti, pennarelli con punta in feltro, guarnizioni in gomma, matite, portapenne e portacarta, supporti per documenti da scrivania, album per ritagli, timbri in gomma, righe da disegno, stendardi e gagliardetti in carta, raccoglitori a tre anelli, cartelline (cartoleria), taccuini a spirale, taccuini portadocumenti, fotografie incorniciate e non, manifesti, calendari, adesivi per paraurti, copertine per libri, segnalibri, carta da confezione, libri-gioco per bambini, libri da colorare per bambini; libri statistici, guide e libri di consultazione nel settore della pallacanestro;riviste relative alla pallacanestro, cataloghi in materia di pallacanestro, programmi di giochi commemorativi e souvenir riguardanti la pallacanestro, stendardi di carta, articoli di cartoleria, portafogli (articoli di cartoleria), cartoline postali, inviti, certificati stampati, biglietti d'auguri, biglietti natalizi, biglietti per vacanze, fogli statistici informativi per pallacanestro; bollettini, opuscoli, fascicoli e programmi di giochi nel settore della pallacanestro; assegni bancari, custodie per libretti degli assegni, custodie per libretti degli assegni, fumetti; carte di credito non magnetiche e schede telefoniche non codificate magneticamente.

Leidiniai ir spaudiniai, būtent kolekcinės krepšinio kortelės, kolekcinės kortelės, lipdukai, atspaudžiamieji paveikslėliai, proginiai krepšinio spaudai, kolekciniai kartoniniai diskai, atmintinės lentos, rašomosios lentelės su spaustuku, popieriniai padėkliukai, pašto atvirukai, popierinės paklotės, veido servetėlės, užrašų kortelės, atmintiniai bloknotai, bloknotai, šratinukai, kreidutės, flomasteriai, guminės juostos, pieštukų, rašiklių ir tualetinio popieriaus laikikliai, staliniai dokumentų laikikliai, iškarpų albumai, antspaudai, braižymo liniuotės, popieriniai transparantai ir vėliavos, 3 žiedų segtuvai, raštinės segtuvai, viela įrišti sąsiuviniai, sąsiuviniai portfeliai, neįrėmintos ir įrėmintos fotonuotraukos, plakatai, kalendoriai, bamperio lipdukai, knygų viršeliai, puslapių žymekliai, vyniojamasis popierius, vaikų užsiėmimų knygelės, vaikų spalvinimo knygelės; statistikos knygos, vadovai ir nuorodų knygos krepšinio srityje;krepšinio srities žurnalai, krepšinio srities katalogai, proginės žaidimų ir suvenyrų programos, susijusios su krepšiniu, popierinės gairelės, raštinės reikmenys, kanceliarinio tipo aplankai, pašto atvirukai, kvietimai, spausdinti sertifikatai, sveikinimo atvirukai, kalėdiniai atvirukai, šventiniai atvirukai, informaciniai statistikos lapai, skirti krepšinio temoms; informaciniai biuleteniai, brošiūros, lankstinukai ir žaidimų tvarkaraščiai krepšinio srityje; banko čekiai, čekių knygelių viršeliai, dėžutės čekių knygelėms, komiksai; nemagnetinės kreditinės kortelės ir telefoninės kortelės, neužkoduotos magnetiniu būdu.

Publikācijas un iespieddarbi, proti, basketbola spēlētāju kartiņas, spēlētāju kartiņas, uzlīmes, novelkamās bildītes, piemiņas basketbola pastmarkas, kolekcionējami kartona tirdzniecības diski, piezīmju tāfeles, tāfeles, papīra paliktņi, pastkartes, papīra paliktņi, salvetes sejai, piezīmju kartītes, piezīmju bloki, lodīšu pildspalvas, krītiņi, marķieri, gumijas saites, zīmuļi, pildspalvu un papīra turētāji, galda virsmas dokumentu statīvi, albumi, gumijas zīmogi, rasēšanas lineāli, papīra transparenti un karogi, 3 gredzenu mapes, kancelejas piederumu mapes, klades ar stiepli, lieli piezīmju bloki, neierāmētas un ierāmētas fotogrāfijas, plakāti, kalendāri, bamperu uzlīmes, grāmatu vāki, grāmatzīmes, iesaiņojamais papīrs, bērnu aktivitāšu grāmatas, bērnu krāsojamās grāmatas; statistikas grāmatas, ceļveži un uzziņu grāmatas, viss basketbola jomā;žurnāli basketbola jomā, katalogi basketbola jomā, piemiņas spēļu un suvenīru programmas saistībā ar basketbolu, papīra transparenti, kancelejas piederumi, kancelejas mapes, pastkartes, ielūgumi, drukāti sertifikāti, apsveikuma kartītes, Ziemassvētku kartītes, brīvdienu kartītes, informatīvi statistiskas informācijas lapas par basketbola tēmu; biļeteni, brošūras, pamfleti un spēļu plāni basketbola jomā; bankas čeki, čeku grāmatiņu apvākojums, čeku grāmatiņas futrāļi, komiksu grāmatas; nemagnētiskas kredītkartes un telefonu kartes, kas nav magnētiski kodētas.

Pubblikazzjonijiet u materjal stampat, jiġifieri karti tat-tpartit tal-baskitbol, karti tat-tpartit, stikers, dekalkomanija, bolol tal-baskitbol kommemorattivi, diski tat-tpartit tal-kartun li jitfaddlu, bords tan-noti, klipbords, kowsters tal-karti, kartolini, mattijiet tal-mejda tal-karti, tixus tal-wiċċ, biljetti tan-noti, memopeds, nowtpeds, bajrows, krejons, markaturi bil-ponta tal-feltru, lasktuwiet, lapsijiet, kontenituri għaż-żamma ta' pinen u karti, stends tad-dokumenti ta' fuq l-iskrivanija, skrepbuks, timbri, rigi tal-iskeċċjar, beners u bnadar tal-karti, bajnders bi tliet ċrieki, fowlders tal-kartolerija, nowtbuks marbutin b'wajer, nowtbuks tal-portafolli, ritratti mhux immuntati u mmuntati, powsters, kalendarji, stikers tal-bampers, kavers tal-kotba, werrejja tal-kotba, karta għat-tgeżwir, kotba ta' attivitajiet għat-tfal, kotba tat-tpinġija għat-tfal; kotba ta' l-istatistika, kotba ta' gwida, u kotba tar-riferenza, kollha fil-qasam tal-baskitbol;magazins fil-qasam tal-baskitbol, katalgi fil-qasam tal-baskitbol, programmi ta' logħob kommemorattiv u bħala suvenir relatati mal-baskitbol, bnadar bil-ponta tal-karti, kartoleriji, portafolli tat-tip ta' kartolerija, kartolini, kards ta' stedina, ċertifikati stampati, kartolini ta' xewqat sbieħ, kartolini tal-Milied, kartolini tal-vaganzi, folji bi statistika informattiva għal suġġetti tal-baskitbol; rapporti informali, opuskoli, pamflets, u skedi ta' logħob fil-qasam tal-baskitbol; ċekkijiet ta' banek, kavers ta' kotba taċ-ċekkijiet, ħowlders ta' kotba taċ-ċekkijiet, komiks; kards tal-kreditu mhux manjetiċi u kards tat-telefon mhux ikkodifikati b'mod manjetiku.

Publicaties en drukwerken, te weten ruilkaarten op het gebied van basketbal, ruilplaatjes, stickers, overdrukplaatjes, herinneringszegels op het gebied van basketbal, verzamelbare kartonnen ruilschijfjes, memoborden, klemborden, papieren onderzetters, briefkaarten, placemats van papier, gezichtsdoekjes, memokaarten, memoblokken, blocnotes, balpennen, kleurpotloden, markeerstiften, elastiekjes, potloden, pen- en papierhouders, documenthouders voor op het bureau, plakboeken, rubberen stempels, tekenlinialen, papieren banieren en vlaggen, ringbanden met drie ringen, mappen voor kantoorgebruik, notitieboekjes met spiraalband, zaknotitieboekjes, niet-ingelijste en ingelijste foto's, aanplakbiljetten, kalenders, bumperstickers, boekomslagen, bladwijzers, pakpapier, hobbyboeken voor kinderen, kleurboeken voor kinderen; statistiekboeken, gidsen en naslagwerken op het gebied van basketbal;tijdschriften op het gebied van basketbal, catalogussen op het gebied van basketbal, herdenkingsspelprogramma's en souvenirprogramma's met betrekking tot basketbal, papieren wimpels, schrijfbehoeften, portfolio's (kantoorartikelen), briefkaarten, uitnodigingskaarten, gedrukte certificaten, wenskaarten, kerstkaarten, kaarten voor feestdagen, informatieve bladen met statistische gegevens met betrekking tot basketbalonderwerpen; mededelingenbladen, brochures, pamfletten en spelschema's op het gebied van basketbal; bankcheques, chequeboeketuis, chequeboekhouders, stripboeken; niet magnetische creditcards en telefoonkaarten, niet magnetisch gecodeerd.

Publikacje i druki, mianowicie karty do kolekcjonowania z dziedziny koszykówki, karty do kolekcjonowania, naklejki, kalkomanie, okolicznościowe znaczki z dziedziny koszykówki, tekturowe dyski do kolekcjonowania, tablice memo, podkładki do pisania z klipsem, papierowe podstawki pod szklanki, kartki pocztowe, papierowe maty stołowe, ręczniki do twarzy, kartki do notesów, bloczki do notatek, notatniki, pióra kulkowe, kredki, markery, taśmy gumowe, ołówki, pudełka na pióra i papier, stojaki biurkowe na dokumenty, albumy z wycinankami, pieczątki kauczukowe, linijki kreślarskie, transparenty i flagi z papieru, segregatory (z 3 kółkami), teczki, zeszyty na spirali, teczki, fotografie bez ramek i w ramkach, plakaty, kalendarze, nalepki na zderzaki samochodowe, okładki książek, zakładki do książek, papier do pakowania, książeczki z zabawami dla dzieci, książeczki do kolorowania dla dzieci; książki statystyczne, przewodniki i publikacje encyklopedyczne, wszystko w zakresie koszykówki;czasopisma z dziedziny koszykówki, katalogi z dziedziny koszykówki, okolicznościowe programy gier i pamiątek w zakresie koszykówki, chorągiewki papierowe, materiały piśmienne, teczki na dokumenty, kartki pocztowe, zaproszenia, certyfikaty drukowane, kartki z życzeniami, kartki bożonarodzeniowe, kartki świąteczne, informacyjne arkusze statystyczne w zakresie koszykówki; okólniki, broszury, prospekty i rozkłady gier w dziedzinie koszykówki; czeki, okładki na książeczki czekowe, etui na książeczki czekowe, komiksy; niemagnetyczne karty kredytowe i karty do rozmów telefonicznych nie kodowane magnetycznie.

Publicações e material impresso, nomeadamente cromos de basquetebol, cromos, autocolantes, decalcomanias, selos comemorativos de basquetebol, discos coleccionáveis em cartão, quadros de memorandos, quadros de avisos, bases em papel para copos e garrafas, postais, individuais em papel, toalhetes faciais, cartões de anotações, blocos de memorandos, blocos de notas, esferográficas, lápis de desenho, marcadores com ponta de feltro, elásticos, lápis, suportes para canetas e papel, suportes de secretária para documentos, livros de recortes, carimbos de borracha, réguas de desenho, bandeiras de papel, pastas com 3 argolas, pastas para papelaria, cadernos de espiral, pastas de arquivo, fotografias emolduradas e não emolduradas, cartazes, calendários, autocolantes de pára-choques, capas para livros, marcadores para livros, papel de embalagem, livros de actividades para crianças, livros de colorir para crianças; livros de estatísticas, guias e obras de consulta, todos no domínio do basquetebol;revistas no domínio do basquetebol, catálogos no domínio do basquetebol, programas de jogos e de lembranças comemorativas relacionadas com basquetebol, galhardetes em papel, papelaria, pastas para papelaria, postais, cartões de convite, certificados impressos, cartões de felicitações, cartões de Natal, cartões de férias, folha estatísticas informativas para tópicos de basquetebol; boletins informativos, brochuras, folhetos e calendários de jogos no domínio do basquetebol; cheques bancários, capas para livros de cheques, porta-livros de cheques, livros de banda desenhada; cartões de crédito não magnéticos e cartões telefónicos não codificados magneticamente.

Publicaţii şi produse de imprimerie, şi anume cartonaşe de colecţie despre baschet, cartonaşe de colecţie, abţibilduri, decalcomanii, timbre comemorative despre baschet, discuri din carton care pot fi colecţionate, tabele de marcaj, mape, suporturi de hârtie pentru pahare, cărţi poştale, şervete de masă din hârtie, şerveţele pentru faţă, carnete de notiţe, blocnotes-uri, carneţele de notiţe, pixuri cu bilă, creioane colorate, creioane marcatoare, benzi de cauciuc, creioane, suporturi de stilou şi hârtie, suporturi de birou pentru documente, album cu tăieturi din ziare, timbre de cauciuc, rigle pentru schiţat, fanioane şi steaguri din hârtie, cleme de prindere cu 3 inele, dosare de papetărie, caiete cu spirală, caiete tip mapă, mape, fotografii fără şi cu ramă, afişe, calendare, autocolante pentru bara de protecţie a maşinilor, coperte de cărţi, semne de carte, hârtie de ambalat, cărţi cu activităţi pentru copii, cărţi de colorat pentru copii; carti statistice, carti cu ghiduri si carti de referinta, toate in domeniul baschetului;reviste în domeniul baschetului, cataloage în domeniul baschetului, joc comemorativ şi programe de suveniruri referitoare la baschet, fanioane de hârtie, articole de papetărie, mape tip servietă, cărţi poştale, invitaţii, certificate tipărite, felicitări, felicitări de Crăciun, felicitări de sărbători, foi statistice de informare pentru subiecte din baschet; buletine informative, broşuri, foi volante şi orare de joc în domeniul baschetului; cecuri bancare, huse pentru carnetele de cecuri, suporturi pentru carnetele de cecuri, benzi desenate; carduri de credit nemagnetice si cartele telefonice necodate magnetic.

Publikácie a tlačoviny, menovite basketbalové výmenné karty, výmenné karty, nálepky, pretlače (obtlačky), pamätné basketbalové známky, zberateľné kartónové výmenné kotúče, zápisníky, písacie podložky so svorkou na papier, papierové podložky pod poháre, pohľadnice, obrúsky, utierky na tvár, poznámkové lístky, poznámkové bloky, bloky, guľôčkové perá, farebné kriedy, zvýrazňovače, gumové pásky, ceruzky, perá a držiaky na papier, stolové stojany na dokumenty, zošity na nalepovanie výstrižkov, gumové pečiatky, kresliace pravítka, papierové vlajky, viazače s troma kruhmi, zakladače, poznámkové zošity s drôtenou väzbou, zošity, nezarámované a zarámované fotografie, plagáty, kalendáre, nálepky na nárazníky, knižné dosky, záložky do knihy, baliaci papier, knihy s učebnými aktivitami pre deti, omaľovanky pre deti; štatistické knihy, príručky a referenčné knihy v oblasti basketbalu;časopisy v oblasti basketbalu, katalógy v oblasti basketbalu, pamätné herné a suvenírové programy v oblasti basketbalu, papierové prívesky, papiernické výrobky, pohľadnice, pozvánky, tlačené certifikáty, vianočné pozdravy, dovolenkové pozdravy, informačné štatistické dokumenty v oblasti basketbalu; informačné letáky, brožúry, letáky a herné rozvrhy v oblasti basketbalu; bankové šeky, obaly na šekové knižky, puzdra pre šekové knižky, komiksy; nemagnetické kreditné karty a telefónne karty, nekódované magneticky.

Publikacije in tiskarski izdelki, in sicer košarkarske izmenjevalne kartice, izmenjevalne kartice, nalepke, prenosne prelepnice, spominske košarkarske znamke, zbiralni in izmenjevalni diski iz lepenke, table za opomnike, table s sponko za papir, podstavki za kozarce iz papirja, razglednice, pogrinjki iz papirja, robčki za obraz, lističi za zapiske, lističi za opomnike, bloki za zapiske, pisala s krogelno konico, pasteli, markerji s klobučevinasto konico, trakovi iz gume, svinčniki, stojala za pero in papir, namizna stojala za dokumente, bloki za zapiske, gumijasti žigi, risalna ravnila, praporji in zastavice iz papirja, tririnčne mape, pisarniške mape, spiralno vezani zvezki, zvezki s predalom za dokumente, neokvirjene in okvirjene fotografije, plakati, koledarji, nalepke za odbijač, ovitki za knjige, knjižna znamenja, zavijalni papir, otroke knjige za dejavnosti, otroške pobarvanke; statistične knjige, učbeniki in referenčne knjige, vse na področju košarke;revije na področju košarke, katalogi na področju košarke, spominske igre in programi spominkov v zvezi s košarkov, papirnati prapori, pisarniški material, pisrniške mape, mape za dokumente, razglednice, vabila, tiskani certifikati, voščilnice, božične voščilnice, razglednice, informacijski listi s statističnimi podatki na temo košarke; okrožnice, brošure, prospekti in časovni razporedi iger na področju košarke; bančni čeki, ovitki za čekovne knjižice, ovitki za čekovne knjižice, stripi; nemagnetne kreditne kartice in telefonske klicne kartice, ne magnetno kodirane.

Publikationer och trycksaker, nämligen samlarbilder i basketball, samlarbilder, klistermärken, dekaler, jubileumsfrimärken för basketball, samlingsskivor av papp, anslagstavlor, skrivskivor, pappersunderlägg, vykort, bordsunderlägg av papper, ansiktsservetter, anteckningskort, minnesblock, anteckningsblock, kulspetspennor, färgkritor, filtpennor för markering, gummiband, blyertspennor, pennspetsar och pappershållare, skrivbordsställ för dokument, skissböcker, gummistämplar, skisseringslinjaler, pappersflaggor och flaggor, 3-ringspärmar, mappar för pappersvaror, spiralinbundna anteckningsböcker, portföljanteckningsböcker, omonterade och monterade fotografier, affischer, kalendrar, bildekaler, bokomslag, bokmärken, omslagspapper, aktivitetsböcker för barn, målarböcker för barn; statistiska böcker, guideböcker, och referensböcker, allt avseende basketball;tidskrifter på området basketball, kataloger avseende basketball, jubileumsspel och souvenirprogram relaterade till basketball, pappersvimplar, skrivmateriel, portföljer av skrivpapperstyp, vykort, inbjudningskort, tryckta certifikat, gratulationskort, julkort, kort för olika högtider, informationsstatistiska ark på basketballteman; informationsblad, broschyrer, pamfletter, och spelscheman avseende basketball; bankcheckar, checkhäftesfodral, checkhäfteshållare, serieböcker; icke-magnetiska kreditkort och telefonkort, ej magnetiskt kodade.

18
Sportovní tašky, tašky na boty na cesty, tašky s věcmi na přespání, deštníky, ruksaky, závěsy na nošení batolat, krosny, pytle, dámské kabely, plážové tašky, plážové dámské kabely, váčky se zdrhovací šňůrou, zavazadla, visačky na zavazadla, slunečníky na terasy, plážové slunečníky, kufry, diplomatické kufříky, peněženky na bankovky, náprsní tašky, aktovky, hole, pouzdra na vizitky, tašky na knihy, univerzální sportovní tašky, deštníky na golf, gymnastické tašky, peněženky, peněženky na mince, ledvinky, chlebníky, kufříky na toaletní potřeby prodávané prázdné, cestovní tašky na oděvy, kabelky, klíčenky, krosny, kufříky, pouzdra na toaletní potřeby prodávaná prázdná, cestovní kufry a batohy, oblečky pro domácí zvířata, vodítka na domácí zvířata a obojky pro domácí zvířata.

Sacs d'athlétisme, sacs à chaussures de voyage, baluchons, parapluies, sacs à dos, porte-bébés, sacs de paquetage, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, pochettes à cordon, bagages, étiquettes à bagages, parasols pour la terrasse, ombrelles, valises, mallettes pour les documents, pinces à billets, portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes de visite professionnelles, sacoches à livres, sacs de sport tous usages, parapluies de golf, sacs de gymnastique, bourses, porte-monnaie, sacs bananes, sacs-ceintures, trousses de maquillage vendues vides, housses à vêtements pour le voyage, sacs à main, trousseaux de clés, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à dos, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, et colliers pour animaux de compagnie.

Athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, knapsacks, duffel bags, tote bags, beach bags, beach tote bags, drawstring pouches, luggage, luggage tags, patio umbrellas, beach umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, golf umbrellas, gym bags, purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, pet clothing, pet leashes, and pet collars.

Sporttaschen, Schuhbeutel für die Reise, Taschen für Kurzreisen, Regenschirme, Reiserucksäcke, Babyrückentragen, Ranzen, Matchsäcke, Einkaufstaschen, Strandtaschen, Einkaufstaschen für den Strand, Beutel mit Zugbändern, Gepäckbehältnisse, Gepäckanhänger, Terrassenschirme, Strandschirme, Handkoffer, Aktenkoffer, Geldscheintaschen, Brieftaschen, Aktentaschen, Gehstöcke, Visitenkartenhüllen, Büchertaschen, Mehrzweck-Sporttaschen, Golfschirme, Turnbeutel, Geldbörsen, Münzgeldbörsen, Hüfttaschen, Gürteltaschen, Kosmetikkoffer (ohne Inhalt), Kleidersäcke für Reisen, Handtaschen, Schlüsseletuis, Koffer, Kulturtaschen (ohne Inhalt), Reisekoffer und Rucksäcke, Kleidungsstücke für Haustiere, Leinen und Halsbänder für Haustiere.

Атлетически чанти, чанти за обувки за пътуване, всекидневни чанти, чадъри, чували за багаж, кенгуру за носене на бебето на гърба, раница, сакове, големи чанти, плажни чанти, големи плажни чанти, кутии за ремъци, багажни принадлжености, етикети за багаж, чадъри за двор, плажни чадъри, куфарчета, куфарчета за документи, визитници, портфейли, чанти за документи, бастуни, калъфи за визитни картички, чанти за книги, универсални чанти и спортни чанти, чадъри за голф, спортни чанти, портмонета, кесии, портмонета за монети, колани-портмонета, колани-портмонета, козметични несесери, продавани празни, пътни чанти за облекло, пазарски чанти, калъфи за ключове, кожени връзки за ключове, куфари, тоалетни несесери, продавани празни, куфари за пътуване и раници, дрехи за домашни любимци, каишки за домашни любимци, и нашийници за домашни любимци.

Atletiktasker, skotasker til rejsebrug, weekendtasker, paraplyer, rygsække, rygposer til spædbørn, tornystre, køjesække, indkøbstasker, strandtasker, bæretasker til brug på stranden, posetasker, bagageartikler, bagagemærker, parasoller til gårdhaver, strandparasoller, håndkufferter, attachetasker, seddelmapper, tegnebøger, dokumentmapper, spadserestokke, etuier til visitkort, bogtasker, universalsportstasker, golfparaplyer, gymnastiktasker, punge, møntpunge, bæltepunge, bæltetasker, kosmetikpunge (tomme), dragtposer til rejsebrug, håndtasker, nøgleetuier, kufferter, toilettasker (tomme), rejsekister og rygsække, beklædningsgenstande, snore og halsbånd til kæledyr.

Αθλητικοί σάκοι, τσάντες ταξιδίου για παπούτσια, τσάντες διανυκτέρευσης, ομπρέλες, σακίδια πλάτης, σακίδια για μωρά, ευρύχωρα σακίδια, μακρόστενοι σάκοι στρατιωτικού τύπου, τσάντες για ψώνια, τσάντες παραλίας, πουγκιά που δένουν με κορδόνι, αποσκευές, ταμπελίτσες αποσκευών, ομπρέλες κήπου, ομπρέλες παραλίας, βαλιτσάκια, χαρτοφύλακες με σκληρό περίβλημα, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα, πορτοφόλια, χαρτοφύλακες-βαλιτσάκια, ράβδοι περιπάτου, θήκες για επαγγελματικές κάρτες, τσάντες για βιβλία, αθλητικοί σάκοι γενικής χρήσης, ομπρέλες για το γκολφ, σάκοι γυμναστηρίου, τσαντάκια, γυναικεία πορτοφόλια για κέρματα, τσαντάκια που προσαρμόζονται στη μέση, θήκες για είδη καλλωπισμού πωλούμενες χωρίς περιεχόμενο, ιματιοθήκες ταξιδίου, γυναικείες τσάντες, κλειδοθήκες, βαλίτσες, θήκες για είδη ατομικής περιποίησης πωλούμενες χωρίς περιεχόμενο, κιβώτια ταξιδίου και σακίδια, ενδύματα, λουριά και περιλαίμια για κατοικίδια ζώα.

Bolsas de atletismo, bolsas para zapatos de viaje, bolsos de fin de semana, paraguas, mochilas, mochilas portabebés, sacos de lona, bolsones, bolsas de playa, bolsones de playa, saquitos con cordón, equipaje, etiquetas de equipaje, sombrillas de patio, sombrillas de playa, maletas, maletines para documentos, billeteras, carteras de bolsillo, portadocumentos, bastones, tarjeteros, bolsas de libros, bolsas de deporte multiuso, sombrillas de golf, bolsas de gimnasia, monederos, portamonedas, riñoneras, neceseres vendidos vacíos, bolsas de viaje para prendas de vestir, bolsos de mano, estuches para llaves, maletas, neceseres de tocador vendidos vacíos, baúles de viaje y macutos, vestidos para animales de compañía, correas para animales de compañía y collares para animales de compañía.

Spordikotid, kingakotid reisimiseks, ööbimistarvete kotid, vihmavarjud, seljakotid, beebiseljakotid, matkakotid, nöörsuuga kotid, kandekotid, rannakotid, rannakandekotid, kinninööritavad kukrud, reisitarbed, pagasilipikud, terrassivarjud, rannavarjud, reisikotid, diplomaadikohvrid, paberrahataskud, rahakotid, kirjamapid, jalutuskepid, visiitkaarditaskud, raamatukotid, universaalsed spordikotid, golfivarjud, võimlemiskotid, rahakukrud, peenrahakotid, puusakotid, kõhukotid, tühjalt müüdavad kosmeetikakotid, rõivakotid reisimiseks, käekotid, võtmetaskud, kohvrid, tühjalt müüdavad tualett-tarvete kotid, reisikirstud ja seljakotid, lemmikloomarõivad, lemmikloomade jalutusrihmad ja kaelarihmad.

Urheilukassit, kenkäpussit matkalle, viikonloppulaukut, sateenvarjot, selkäreput, vauvankantoreput, reput, merimieskassit, ostoskassit, rantakassit, rantatarvikekassit, nauhalla kiristettävät pussit, matkalaukkutavarat, matkalaukkujen nimilaput, päivänvarjot, auringonvarjot, kovat matkalaukut, attaseasalkut, setelilompakot, lompakot, salkut, kävelykepit, käyntikorttikotelot, kirjakassit, monikäyttöiset urheilukassit, golfsateenvarjot, kuntosalikassit, kukkarot, kolikkokukkarot, vyötärölaukut, vyölaukut, tyhjinä myytävät kosmetiikkalaukut, pukupussit matkalle, käsilaukut, avainkotelot, matkalaukut, tyhjinä myytävät toilettilaukut, arkut matkakäyttöön ja reput, lemmikkieläinten vaatteet, lemmikkieläinten talutushihnat ja lemmikkieläinten kaulapannat.

Sporttáskák, cipőtáskák utazáshoz, hálótáskák, esernyők, hátizsákok, csecsemő hátizsákok, hengeres táskák, katonai vászonzsákok, edzéscucc tartó táskák, strandtáskák, strandoláshoz táskák, húzózsinóros erszények, poggyászok, poggyászazonosító címkék, ernyők teraszra, strandnapernyők, útibőröndök/útitáskák, diplomatatáskák, hajtogatós pénztárcák, levéltárcák, aktatáskák, sétapálcák, névjegytartók, könyveszsákok, általános célú sporttáskák, golfernyők, tornazsákok, erszények, pénztárcák, csípőtáskák, övtáskák, piperetáskák üresen, ruhatáskák utazáshoz, kézitáskák, kulcstartó tokok, kofferek, üresen árusított piperetáskák, utazóbőröndök és hátizsákok, ruházat állatoknak, pórázok állatoknak és állatnyakörvek.

Sacche per l'atletica, borse per scarpe da viaggio, ventiquattrore, ombrelli, zaini, zaini per trasporto di neonati, sacche da viaggio, borsoni, borse da spiaggia, borsoni da spiaggia, sacche con chiusura a coulisse, valigeria, cartellini per bagagli, ombrelloni da patio, ombrelloni da spiaggia, valigie, ventiquattrore, portafogli, portafogli da uomo, portadocumenti, bastoni da passeggio, astucci per biglietti da visita, borse per libri, borse sportive multiuso, ombrelli da golf, sacche da palestra, portamonete, marsupi, nécessaire per cosmetici venduti vuoti, custodie per abiti da viaggio, borsette, portachiavi, valigette, nécessaire per la toilette venduti vuoti, bauli da viaggio e zainetti, indumenti per animali domestici, guinzagli per animali domestici e collari per animali domestici.

Sportiniai krepšiai, kelioniniai avalynės krepšiai, asmeninių reikmenų krepšeliai, skėčiai, kuprinės, kuprinės kūdikiams ant nugaros nešioti, kuprinės, drabužių antvalkčiai, didkrepšiai, paplūdimio krepšiai, paplūdimio didkrepšiai, virvele užtraukiami maišeliai, bagažas, bagažo kortelės, lauko skėčiai, paplūdimio skėčiai, sakvojažai, plokšti lagaminai, piniginės, sulenkiamos piniginės, portfeliai, lazdos, vizitinių kortelių dėklai, knygų krepšiai, universalūs sportiniai krepšiai, golfo skėčiai, gimnastikos krepšiai, piniginės, monetų piniginės, diržinės piniginės, susijuosiamosios dėtuvės, kosmetikos reikmeninės, parduodamos tuščios, kelioniniai drabužių krepšiai, rankinės, raktų dėklai, maži lagaminai, tualetinės reikmeninės, parduodamos tuščios, kelioniniai lagaminai ir kuprinės, naminių gyvūnų apranga, naminių gyvūnų pavadėliai ir antkakliai.

Sporta somas, apavu somas ceļošanai, ādas koferi, lietussargi, mugursomas, bērnu mugursomas, mantu somas, saritināmas ceļojuma somas, ietilpīgas somas, pludmales somas, pludmales piederumu somas, savelkamie maisiņi, bagāžas piederumi un čemodāni, bagāžas etiķetes, dārza lietussargi, saulessargi, ceļasomas, portfeļi, ādas koferi, kabatas portfeļi, kabatas portfeļi, ādas mapes, spieķi, uzņēmējdarbības karšu ietvari, grāmatu somas, jebkādas sporta somas, golfa lietussargi, sporta somas, naudasmaki, monētu somiņas, iesaiņojumi, jostas somas, kosmētiskās somas, kas tiek pārdotas tukšas, ceļojumiem paredzētās somas, rokassomas, atslēgu maciņi, ādas atslēgu ķēdītes, mantu somas, koferi, tukšas tualetes piederumu somas, ceļojumu somas un mugursomas, dzīvnieku pārsegi, mājdzīvnieku siksnas un ap kaklu liekamās siksniņas.

Basktijiet tal-atletika, basktijiet taż-żraben għall-ivvjaġġar, basktijiet għal ħwejjeġ ta' billejl, umbrelel, bekpeks, bekpeks tat-trabi, nepseks, xkejjer tal-vjaġġi, basktijiet tax-xiri, basktijiet tal-baħar, basktijiet tax-xiri tal-baħar, pawċijiet li jingħalqu bil-ġbid ta' ħabel, valiġġi, tikketti tal-valiġġi, umbrelel tat-terrazzin, umbrelel tal-baħar, valiġetti, kartieri, portafolli, kaxxetti tad-dokumenti, bsaten, kaxxetti ta' kards tan-negozju, basktijiet tal-kotba, basktijiet tal-isports għal kull użu, umbrelel tal-golf, basktijiet tal-ġinnażju, portmonijiet, portmonijiet tal-muniti, basktijiet li jitwaħħlu mal-qadd, basktijiet li jitwaħħlu mal-polz, kaxxetti tal-kożmetiċi mibjugħa volta, basktijiet tal-ħwejjeġ għall-ivvjaġġar, ħendbegs, kaxxetti taċ-ċwievet, valiġġi, kaxxetti tat-twaletta mibjugħa vojta, bagolli għall-ivvjaġġar u rakseks, ilbies ta' annimali domestiċi, ċineg ta' annimali domestiċi, u kullari ta' annimali domestiċi.

Atletiektassen, reistassen voor schoenen, weekendtassen, paraplu's, rugzakken, rugzakken voor baby's, knapzakken, plunjezakken, draagtassen, strandtassen, stranddraagtassen, zakjes met trektouwtje, bagage, bagagelabels, parasols, strandparasols, koffers, documententassen, zakportefeuilles, portefeuilles, aktetassen, wandelstokken, etuis voor visitekaartjes, boekentassen, sporttassen voor allerlei doeleinden, golfparaplu's, gymtassen, beurzen, beurzen voor munten, heuptasjes, lege beautycases, kledinghoezen (reistassen), handtassen, sleuteletuis, attachékoffertjes, etuis voor toiletartikelen (verkocht zonder inhoud), reiskoffers en rugzakken, dierenkleding, dierenriemen en -halsbanden.

Torby sportowe, podróżne torby na buty, torby na jednodniowy pobyt, parasole, plecaki, plecaki do noszenia dzieci, chlebaki, worki marynarskie, torby na zakupy, torby plażowe, torby plażowe na zakupy, sakiewki ściągane na sznurek, bagaż, etykiety na bagaż, parasole ogrodowe, parasole przeciwsłoneczne, walizeczki, aktówki, portfele, portfele, aktówki, dyplomatki, laski, etui na wizytówki, tornistry, uniwersalne torby sportowe, parasole golfowe, torby sportowe, portmonetki, torebki-paski, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, podróżne torby na odzież, torebki, etui na klucze, walizki, pokrowce na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, kufry podróżne i plecaki szkolne, ubrania dla zwierząt, smycze dla zwierząt, i obroże dla zwierząt domowych.

Sacos de desporto, sacos de viagem para calçado, sacos de fim-de-semana, chapéus-de-chuva, mochilas, mochilas para crianças, sacos de equipamento, sacos multiusos, sacos de praia, sacos multiusos para a praia, bolsas de apertar com cordões, artigos de bagagem, etiquetas para bagagem, guarda-sóis de fixar no solo, guarda-sóis de praia, malas de viagem, maletas para documentos, porta-notas, carteiras, pastas, bengalas, porta-cartões de visita, sacos para livros, sacos de desporto multiusos, sombrinhas para golfe, sacos de ginástica, bolsas, porta-moedas, bolsas de trazer à cintura, sacos de pôr à cintura, estojos para cosméticos vendidos vazios, porta-fatos para viagem, malas de mão, estojos para chaves, porta-fatos, estojos de toilette vendidos vazios, báus de viagem e mochilas, roupa para animais de estimação, trelas e coleiras para animais de estimação.

Genţi atletice, genţi de pantofi pentru călătorii, genţi pentru schimburi, umbrele de ploaie, genţi de spate, genţi pentru purtat copii în spate, rucsacuri, genţi de marinar, genţi mari, saci de plajă, genţi universale pentru plajă, sacoşe cu şireturi, articole de călătorii, etichete pentru bagaje, umbrele de terasă, umbrele de plajă, valize, port-acte, carnete, portofele, port-documente, bastoane de mers, cutii pentru cărţi de vizită, genţi de cărţi, genţi sport universale, umbrele de golf, genţi pentru sală, poşete, portmonee, borsete, borsete pentru talie, cutii pentru cosmetice vândute fără conţinut, huse pentru îmbrăcăminte pentru voiaj, genţi de mână, etuiuri pentru chei, geamantane, cutii pentru produse de toaletă vândute fără conţinut, cufere pentru călătorii şi rucsacuri, articole de îmbrăcăminte pentru animale de companie, lese pentru animale de companie şi zgărzi pentru animalele de companie.

Športové tašky, cestovné tašky na topánky, cestovné kufríky, dáždniky, batohy, detské batôžky, športové vaky, nákupné tašky, plážové tašky, kapsy so šnúrkou na zaťahovanie, kufre, visačky na kufre, slnečníky, dáždniky, kufre, puzdrá na doklady, peňaženky, papierové vreckovky, vychádzkové palice, puzdrá na navštívenky, aktovky, univerzálne športové tašky, golfové dáždniky, športové tašky, peňaženky na mince, bedrové tašky, ľadvinky, kufrík s toaletnými potrebami, cestovné obaly na odevy, kabelky, kľúčenky, kožené kapsičky na kľúče, plecniaky, kufre, tašky na toaletné potreby predávané prázdne, cestovné tašky a batohy, pokrývky pre zvieratá, obojky a vodidlá pre zvieratá.

Športne torbe, potovalne torbe za čevlje, majhne potovalke za krajša potovanja, dežniki, nahrbtniki, nahrbtniki za dojenčke, oprtniki, taborniške vreče, nakupovalne torbe, kopalne torbe, velike torbe za plažo, mošnjički na zateg, prtljaga, naslovne tablice za prtljago, sončniki za verando, sončniki za plažo, ročni kovčki, diplomatski kovčki, listnice za zložene bankovce, listnice, poslovni kovčki, sprehajalne palice, etuiji za poslovne vizitke, torbe za knjige, večnamenske športne torbe, sončniki za golf, telovadne torbe, denarnice, denarnice za kovance, torbice za hrbtni del pasu, torbice za okoli pasu, kozmetični kovčki, v prodaji prazni, potovalne torbe za oblačila, ročne torbice, etuiji za ključe, kovčki, toaletni kovčki, v prodaji prazni, veliki potovalni kovčki in nahrbtniki, oblačila za živali, povodci za živali in ovratnice za živali.

Sportväskor, skoväskor för resor, övernattningsväskor, paraplyer, ryggsäckar, babyryggsäckar, ränslar, persedelväskor, bärkassar, strandväskor, strandpersedelväskor, påsar med dragsnören, reseffekter, resväskor, parasoller för uteplatser, strandparasoll, attachéväskor, sedelklämmor, plånböcker, portföljer, promenadkäppar, visitkortsfodral, bokväskor, universalsportväskor, golfparaplyer, gymnastikväskor, portmonnäer, midjeväskor, sminkväskor sålda utan innehåll, resegarderober, handväskor, nyckelfodral, kappsäckar, resväskor, toalettväskor sålda utan innehåll, koffertar för resor och ränslar, kläder för sällskapsdjur, koppel för sällskapsdjur och halsband för sällskapsdjur.

25
Oděvy, obuv, kloboučnické zboží, jmenovitě pletené zboží, basketbalová obuv, basketbalové tenisky, trička, košile, polokošile, mikiny, tepláky, spodky, dámské rovné vestičky, svetry, krátké kalhoty, pyžama, sportovní košile, košile na ragby, svetry, pásky, kravaty, noční košile, klobouky, čepice, sluneční kšilty, teplákové soupravy, teplákové kalhoty, teplákové bundy/lovecké košile, saka, bundy odolné proti větru, sportovní bundy s kapucí, pláště, bryndáčky nevyrobené z papíru, čelenky, zápěstní bandáže, zástěry, spodní prádlo, trenýrky, dlouhé kalhoty (dámské), čepice, klapky na uši, rukavice, palcové rukavice, šátky, šály, tkané a úpletové košile, pleteninové šaty, šaty, šaty a uniformy pro roztleskávačky, plavky, koupací úbory, bikiny, pánské plavky, šortky na surfování, neoprenové kombinézy, lehké plážové oděvy, lehké oděvy na plavky, sarongy, sandály, plážové sandály, plážové klobouky, sluneční kšilty, koupací čepice, módní kloboučnické zboží s parukami.

Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chaussures de basketball, chaussures de sport pour basketball, tee-shirts, chemises, chemises polo, pulls molletonnése, pantalons de jogging, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, tenues d'échauffement, pantalons d'échauffement, hauts d'échauffement/chemises de tir, vestes, vestes coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs de bébés non en papier, bandeaux, manchettes, tabliers, sous-vêtements, shorts boxer, pantalons tout aller, couvre-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes en jersey, robes, robes et uniformes d'animation, vêtements de natation, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, tankinis, shorts de natation, shorts de bain, shorts de surf, combinaisons de plongée, cache-maillots de plage, tissus à enrouler autour des vêtements de bain, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières pare-soleil, bonnets de natation, bonnets de bain, chapellerie de fantaisie avec perruques.

Clothing, namely hosiery, footwear, basketball shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, head bands, wrist bands, aprons, undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, board shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach sandals, beach hats, sun visors, swim caps, bathing caps, novelty headwear with attached wigs.

Bekleidungsstücke, nämlich Wirkwaren, Schuhwaren, Basketballschuhe, Basketballturnschuhe, T-Shirts, Hemden, Polohemden, Sweatshirts, Sweathosen, Hosen, Tanktops, Jerseys, Shorts, Pyjamas, Sporthemden, Rugbyhemden, Sweater, Gürtel, Krawatten, Nachthemden, Hüte, Mützen, Augenschirme, Aufwärmanzüge, Aufwärmhosen, Aufwärmoberteile, Hemden für den Schießsport, Jacken, Windjacken, Parkas, Mäntel, Lätzchen für Babys, nicht aus Papier, Stirnbänder, Gelenkbänder, Schürzen, Unterbekleidung, Boxershorts, Freizeithosen, Ohrenschützer, Handschuhe, Fausthandschuhe, Halstücher, gewebte Hemden und Strickhemden, Jerseykleider, Kleider und Uniformen für Cheerleader, Badebekleidung, Badeanzüge, Sportbadeanzüge, Bikinis, Tankinis, Schwimmhosen, Badehosen, Boardshorts, Nassanzüge, Strandumhänge, Badeumhängetücher, Sandalen, Strandsandalen, Strandhüte, Augenschirme, Badekappen, modische Kopfbedeckungen mit daran befestigten Perücken oder Haarteilen.

Облекло, а именно трикотаж, обувки, баскетболни обувки, баскетболни кецове, тениски, ризи, поло ризи, анцузи, анцузи, панталони, блузи тип потник, фланелки, шорти, пантофи, спортни фанелки, фанелки за ръгби, пуловери, колани, вратовръзки, папионки, нощни ризи, шапки, каскети, козирки, анцузи, нацузи за затопляне на тялото, горни части на анцузи/спортни фланели за стрелба, якета, ветроустойчиви якета, анорак, балтони, хартиени бебешки лигавничета, наградни ленти, ръкавели, престилки, бельо, панталони, панталони, ушанки, ръкавици, ръкавици с един пръст, шалове, вълнени и трикотажни изделия, жарсени рокли, облекла, спортни роклички за мажуретки и униформи, бански костюми и гащета, костюми за плуване, бански костюми, бански костюми и гащета, спортни белцо и нански от две части с дълга горна част, бански, шорти за борд, костюми за плуване, плажни облекла, костюми за баня, средства за увиване след баня, сандали, сандали за плаж, шапки за плаж, козирки, шапки за плуване, шапки за баня, рекламни шапки с рогца.

Beklædningsgenstande, nemlig trikotagevarer, fodtøj, basketballstøvler, basketballsko, T-shirts, skjorter, poloskjorter, sweatshirts, joggingbukser, bukser, ærmeløse toppe, jerseytrøjer, shorts, pyjamasser, sportstrøjer, rugbytrøjer, sweatere, bælter, slips, natskjorter, hatte, kasketter, kasketskygger, opvarmningsdragter, opvarmningsbukser, opvarmningstrøjer/skjorter til skydning, jakker, vindjakker, parkacoats, frakker, hagesmække, ikke af papir, pandebånd, manchetter, forklæder, undertøj, boksershorts, slacks, kasketter, ørevarmere, handsker, vanter, halstørklæder, vævede og strikkede trøjer, jerseykjoler, kjoler og uniformer til heppekor, badetøj, badedragter, bikinier, bikinibukser og overdele, badebukser, surfershorts, strandkåber, saronger til badedragter, omslag til anvendelse sammen med badedragter, sandaler, strandsandaler, strandhatte, kasketskygger, badehætter, hovedbeklædning med parykker eller hår i form af festartikler.

Ενδύματα, συγκεκριμένα καλσόν, υποδήματα, παπούτσια καλαθοσφαίρισης, πάνινα παπούτσια καλαθοσφαίρισης, κοντομάνικα μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες πόλο, κολεγιακές μπλούζες (φούτερ), παντελόνια αθλητικής φόρμας, παντελόνια, μπλούζες χωρίς μανίκια, αθλητικές φανέλες, παντελόνια κοντά, πιτζάμες, αθλητικές μπλούζες, μπλούζες του ράγκμπι, πουλόβερ, ζώνες, γραβάτες, νυχτικά, καπέλα, κασκέτα, γείσα, φόρμες προθέρμανσης, παντελόνια προθέρμανσης, μπλούζες προθέρμανσης/μπλούζες σκοποβολής, σακάκια, αντιανεμικά μπουφάν, παρκά, παλτά, σαλιάρες για βρέφη μη κατασκευασμένες από χαρτί, κεφαλόδεσμοι, περικάρπια, ποδιές, εσώρουχα, παντελόνια κοντά τύπου μπόξερ, φαρδιά πρόχειρα παντελόνια, κασκέτα, προστατευτικά καλύμματα για τα αυτιά, γάντια, γάντια χωρίς χωρίσματα για τα δάκτυλα, μαντίλια για τον λαιμό, υφαντές και πλεκτές μπλούζες, φορέματα ζέρσεϊ, φορέματα, φορέματα και στολές για μαζορέτες, μαγιό, μπικίνι, μπικίνι με μπουστάκι, ανδρικά μαγιό τύπου κοντό παντελονάκι, βερμούδες, αδιάβροχες εφαρμοστές φόρμες, ενδύματα κάλυψης για την παραλία, ενδύματα κάλυψης για μαγιό, εσάρπες για μαγ 1 ?, σανδάλια, σανδάλια για την παραλία, καπέλα για την παραλία, γείσα για τον ήλιο, σκουφάκια κολύμβησης, πρωτότυπα είδη πιλοποιίας με προσαρτημένες περούκες.

Vestidos, en concreto calcetería, calzado, calzado de baloncesto, zapatillas de baloncesto, camisetas, camisas, camisas polo, sudaderas, pantalones de chándal, pantalones, tops sin mangas, jerseys, pantalones cortos, pijamas, camisas deportivas, camisas de rugby, suéteres, cinturones, corbatas, camisas para dormir, sombreros, gorros, viseras, trajes térmicos, pantalones de calentamiento, tops de calentamiento/camisa de cazador, chaquetas, cazadoras, parkas, abrigos, baberos para bebés que no sean de papel, cintas para la cabeza, muñequeras, delantales, ropa interior, pantalones cortos tipo bóxer, pantalones de sport, gorros, orejeras, guantes, mitones, bufandas, camisas tejidas y de punto, vestidos jersey, vestidos, vestidos y uniformes de animadora, ropa de baño, trajes de baño, bañadores, bikinis, tankinis, bañadores, pantalones cortos para bañarse, trajes de neopreno, camisetas de playa, pareos para llevar sobre el traje de baño, albornoces de baño, sandalias, sandalias de playa, sombreros de playa, viseras para la playa, gorros de natación, gorros para bañarse, sombrerería de fantasía con alas.

Rõivad, jalatsid, peakatted, nimelt sukakaubad, korvpallikingad, korvpallibotased, T-särgid, särgid, polosärgid, treeningpluusid, treeningpüksid, püksid, särgikud, kampsunid, šortsid, pidžaamad, spordisärgid, ragbisärgid, sviitrid, vööd, lipsud, öösärgid, kübarad, mütsid, sirmid, soojendusdressid, soojendusdressipüksid, soojendusdressipluusid, jakid, impregneeritud tuulejakid, parkad, ülerõivad, muust kui paberist pudipõlled, peapaelad, randmepaelad, põlled, aluspesu, bokserid, kottpüksid, mütsid, kõrvakatted, kindad, käpikud, kaelasallid, kootud ja trikoosärgid, džörsiriidest kleidid, kleidid, ergutuskoori kleidid ja vormirõivad, vormiriided, ujumisriided, ujumistrikood, supelkostüümid, bikiinid, ujumispüksid, supelpüksid, lainelauašortsid, kummiülikonnad, rannariided, supelkostüümide pealisriided, rannamantlid, sandaalid, rannasandaalid, rannamütsid, nokkmütsid, ujumismütsid, supelmütsid, parukatega peakatted.

Vaatteet, nimittäin sukkahousut, jalkineet, koripallokengät, koripallotossut, T-paidat, paidat, poolopaidat, collegepaidat, collegehousut, housut, slipoverit, neuleet, sortsit, pyjamat, urheilupaidat, rugbypaidat, neulepuserot, vyöt, solmiot, yöpaidat, hatut, lakit, lipat, verryttelypuvut, verryttelyhousut, verryttelytopit/ampujan paidat, pusakat, tuulipusakat, hupputakit, takit, muut kuin paperiset vauvojen ruokalaput, otsanauhat, rannekkeet, esiliinat, alusvaatteet, bokserit, kotihousut, korvaläpät, käsineet, lapaset, huivit, kudotut ja neulotut paidat, neulehameet, leningit, cheerleading-hameet ja -asut, uima-asut, uimapuvut, bikinit, tankinit, uimahousut, lautailusortsit, märkäpuvut, rantatakit, rantaviitat, uimapuvun päälle kietaistavat huivit, sandaalit, rantasandaalit, rantahatut, aurinkolipat, uimalakit, erikoispäähineet, joihin on kiinnitetty peruukki.

Ruházat, név szerint kötöttáruk, lábbelik, kosárlabdacipők, kosárlabda sportcipők, pólók, ingek, póló ingek, edző mezek, edző nadrágok, nadrágok, ujjatlan trikók, gyapjútrikók, rövidnadrágok, pizsamák, sportingek, rögbiingek, szabadidőfelsők, övek, nyakkendők, hálóingek, kalapok, sapkák, ellenzők, tréningruhák, tréningnadrágok, tréningfesők/vadászingek, dzsekik, szélkabátok, parkák, kabátok, csecsemőpartedlik nem papírból, hajszalagok, csuklópántok, kötények, alsóruhák, boxeralsók, bőszárú szabadidős nadrágok, fülvédők, kesztyűk, egyujjas kesztyűk, sálak, szőtt és kötött szövetek, dzsörzéruhák, női ruhák, pomponos drukker ruhák és egyenruhák, úszóruhák, fürdőruhák, úszóöltözékek, bikinik, tangás bikinik, úszónadrágok, fürdőnadrágok, deszkás shortok, vízálló öltözékek, strandöltözetek, fürdőruha fölé felvehető öltözetek, fürdőruha fölé felvehető kendők, szandálok, strandszandálok, strandkalapok, napellenzők, úszósapkák, fürdősapkák, mókás fejfedők rászerelt parókával.

Indumenti, ovvero maglieria, calzature, scarpe da pallacanestro, scarpe da ginnastica da pallacanestro, T-shirt, camicie, polo, felpe, pantaloni di felpa, pantaloni, canotte, maglie, pantaloncini, pigiama, camicie sportive, casacche da rugby, maglioni, cinture, cravatte, camicie da notte, cappelli, cuffie, visiere, tute da riscaldamento, pantaloni da riscaldamento, magliette da riscaldamento, camicie da caccia, giacche, giacche a vento, parka, cappotti, bavaglini non di carta, fasce per la testa, polsini, grembiuli, biancheria intima, boxer, calzoni larghi, paraorecchie, guanti, muffole, sciarpe, maglie in tessuto e camicie lavorate a maglia, abiti di jersey, vestiti e uniformi da ragazze pon pon, indumenti da bagno, costumi da bagno, bikini, tankini, calzoncini per il nuoto, calzoncini da bagno, pantaloncini da surf, mute, pareo, copricostumi, sandali, sandali da spiaggia, cappelli da spiaggia, visiere da sole, cuffie per il nuoto, cuffie per il bagno, cappelleria ornamentale con parrucche.

Drabužiai, būtent trikotažas, avalynė, krepšinio bateliai, krepšinio sportiniai bateliai, teniso marškinėliai, marškiniai, polo marškinėliai, medvilniniai sportiniai megztiniai, sportinės kelnės, kelnės (apatinės), berankoviai marškinėliai, megztiniai, trumpikės, pižamos, sportiniai marškinėliai, regbio marškinėliai, megztiniai, diržai, kaklaraiščiai, naktiniai marškiniai, skrybėlės, kepurės, priekakčiai, šilti sportiniai kostiumai, apšilimo mankštos kelnės, apšilimo mankštos marškinėliai arba medžiokliniai marškiniai, švarkai, neperpučiamosios striukės, striukės su gobtuvu, paltai, seilinukai (nepopieriniai), galvos/plaukų raiščiai, rankogaliai, prijuostės, apatiniai drabužiai, boksininko trumpikės, plačios kelnės, šiltos ausinės, pirštinės, kumštinės pirštinės, šalikai, austi ir megzti audiniai, suknelės iš džersio, suknelės, komandos aistruolių suknelės ir uniformos, maudymosi apranga, kostiumai (maudymosi), kostiumai (plaukiojimo), bikiniai, tankiniai, glaudės, maudymosi glaudės, šortai, naro kostiumai, paplūdimio drabužiai, maudymosi kostiumų skraistės, maudymosi kostiumų apsiautalai, sandalai, paplūdimio sandalai, paplūdimio skrybėlės, snapeliai nuo saulės, plaukiojimo kepuraitės, maudymosi kepuraitės, neįprastos kepuraitės su pritvirtintais perukais.

Apģērbi, proti - triktoāžas izstrādājumi, apavi, basketbola apavi, basketbola sporta kurpes, t-krekli, krekli, teniskrekli, sporta krekli, treniņbikses, bikses, topi ar lencītēm, svīteri, šorti, pidžāmas, sporta krekli, regbija krekli, svīteri, jostas, kaklasaites, vīriešu naktskrekli, platmales, cepures, cepuru nagi, siltie treniņtērpi, siltās bikses, siltie topi / sporta krekli, žaketes, vējjakas, siltās vējjakas ar kapuci, jakas, lacīši (izņemot no papīra), saites galvai, aproces sviedru uzsūkšanai, priekšauti, apakšveļa, bokseršorti, bikses, ausu sildītāji, cimdi, dūraiņi, kaklauti, austi un trikotāžas izstrādājumi, vilnas apģērbi, kleitas, svinīgi apģērbi un uniformas, peldēšanas tērpi, peldkostīmi, peldkostīmi, bikini, tankini, peldkostīmi, peldbikses, šorti ar jostu, ūdensportistu tērpi, sauļošanās kostīmi, pirts apmetņi, pirts tērpu saites, sandales, pludmales sandales, pludmales cepures, saulessargu nadziņi, peldcepures, pirts cepures, suvenīru galvassegas ar piestiprinātām parūkām.

Ħwejjeġ, jiġifieri maljerija, żraben tal-baskitbol, żraben sportivi tal-baskitbol, t-shirts, qomos, flokkijiet tal-polo, flokkijiet tat-tajjer bil-kmiem twal, qliezet imlaħalħin, qliezet, flokkijiet mingħajr kmiem, ġersijiet, xortsijiet, piġjami, qomos bi kmiem qosra bil-buttuni, flokkijiet tar-ragbi, ġersijiet, ċinturini, ingravati, qomos ta' bil-lejl tan-nisa, kpiepel, brieret, viżiera, treksjuts, qliezet tat-treksjuts, flokkijiet tat-treksjuts/ flokkijiet għall-isparar, ġkieket, ġkieket li jifilħu r-riħ, parka, kowtijiet, bavalori mhux tal-karti, strixxi drapp ta' mar-ras, pulzieri tal-qomos, fradal, ħwejjeġ ta' taħt, bokser-xorts, qliezet ta' fuq ix-xogħol, brieret, manxò għal mal-widnejn, ingwanti, ingwanti bil-ponta tas-swaba' mikxufin, xalpi, flokkijiet minsuġin jew immaljati, libsiet bil-ġersijiet, ilbiesi, ilbiesi u uniformijiet taċ-cheerleading, ilbies tal-għawm, malji, bikini, malji ta' l-għawm, qliezet tal-għawm, xortsijiet ta' fuq il-bord, ilbies issikkat għall-għadis, lbies għal fuq ix-xtajta, għata għal fuq l-ilbies tal-għawm, tgeżwir għal fuq l-ilbies tal-għawm, sandlijiet, sandlijiet għal fuq ix-xtajta, kpiepel għal ħdejn il-baħar, viżiera biex tħares lill-għajnejn mix-xemx, brieret tal-għawm, kuffja tal-għawm, xedd ir-ras innovattiv bil-parrokki mwaħħlin.

Kledingstukken, te weten breigoederen, schoeisel, basketbalschoenen, basketbalgymschoenen, T-shirts, polohemden, sweatshirts, trainingsbroeken, broeken, topjes, jerseys, korte broeken, pyjama's, sporthemden, rugbyshirts, truien, ceintuurs, dassen, nachthemden, hoeden, petten, kleppen, warming-uppakken, broeken voor de warming-up, topjes voor de warming-up, hemden voor de schietsport, jasjes, windbestendige jacks, parka's, mantels, slabbetjes (niet van papier), hoofdbanden, polsbanden, schorten, onderkleding, boxershorts, sportpantalons, petten, oorkleppen, handschoenen, wanten, halsdoeken, geweven en gebreide hemden, jerseyjurken, jurken en uniformen voor cheerleaders, zwemkleding, badpakken, zwempakken, bikini's, bikini's voor het bruinen, zwembroeken, korte surfbroeken, wetsuits, strandkleding, wikkeldoeken voor het strand, wikkeldoeken voor badpakken, sandalen, strandsandalen, strandhoedjes, zonnekleppen, badmutsen, modieuze hoofddeksels met pruiken eraan vastgemaakt.

Odzież, mianowicie wyroby pończosznicze, obuwie, buty do koszykówki, tenisówki do koszykówki, t-shirty, koszule, koszulki polo, bluzy sportowe, spodnie od dresu, majtki, bezrękawniki, dżerseje, szorty, pidżamy, koszule sportowe, koszulki rugby, swetry, paski, krawaty, męskie koszule nocne, kapelusze, czapki, daszki, dresy, spodnie od dresu, bluzy od dresu, żakiety, wiatrówki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, prochowce, śliniaki nie z papieru, opaski na głowę, opaski na nadgarstek, fartuchy, bielizna, bokserki, spodnie, nauszniki, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, chusty, koszule z tkanin i dzianin, sukienki dżinsowe, sukienki, sukienki i mundurki dla czirliderek, odzież kąpielowa, kostiumy kąpielowe, stroje kąpielowe, bikini, tankini, spodenki kąpielowe, kąpielówki, szorty żeglarskie, kombinezony piankowe, stroje plażowe, plażowe okrycia wierzchnie, chusty plażowe do zawijania, sandały, sandały plażowe, kapelusze plażowe, daszki przeciwsłoneczne, czepki pływackie, czepki kąpielowe, ozdobne nakrycia głowy z dołączonymi treskami włosów.

Vestuário, nomeadamente artigos de malha, calçado, calçado para basquetebol, sapatilhas de basquetebol, t-shirts, camisas, pólos, sweatshirts, calças de treino, calças, tops de alças, malhas, calções, pijamas, camisas de desporto, camisolas de râguebi, camisolas, cintos, gravatas, camisas de dormir, chapéus, bonés, viseiras, fatos de aquecimento, calças de aquecimento, casacos de aquecimento/camisolas para a prática de tiro, jaquetas, corta-ventos, parkas, casacos, babetes não em papel, fitas para a cabeça, faixas para os pulsos, aventais, roupa interior, cuecas com perna, calças largas, tapa-orelhas, luvas, mitenes, lenços, camisolas de tecido e tricotadas, vestidos de malha, vestidos, vestidos e uniformes para membros de claques, artigos para natação, fatos de banho, biquinis, biquinis desportivos, calções de banho, calções de surf, fatos isotérmicos, túnicas de praia, túnicas para vestir sobre o fato de banho, sandálias, sandálias de praia, chapéus de praia, viseiras, toucas de natação, artigos de chapelaria de fantasia com perucas.

Îmbrăcăminte, şi anume tricotaje, încălţăminte, pantofi de baschet, bascheţi, tricouri, cămăşi, tricouri polo, bluze sport, pantaloni de trening, pantaloni, maieuri, bluze, pantaloni scurţi, pijamale, bluze sport, tricouri pentru rugby, pulovere, curele, cravate, cămăşi de noapte, pălării, şepci, viziere, costume de încălzire, pantaloni de încălzire, bluze de încălzire/cămăşi de tir, jachete, jachete de vânt, canadiene, mantouri, bavete pentru bebeluşi, care nu sunt din hârtie, cordeluţe, benzi pentru încheietura mâinii, şorţuri, lenjerie, chiloţi tip boxer, pantaloni largi, bentiţe cu acoperitoare pentru urechi, mănuşi, mitene, fulare, bluze împletite şi tricotate, rochii din jerseu, rochii pentru majorete şi uniforme, îmbrăcăminte pentru înot, costume de baie, costume de înot, bikini, maiouri de baie, costume de înot întregi, costume de baie întregi, şorturi, combinezoane de neopren, articole de purtat pe deasupra costumelor de baie, învelişuri pentru costumele de baie, sandale, sandale de plajă, pălării de plajă, ochelari de soare, căşti de înot, bonete de baie, podoabe de cap noi cu peruci ataşate.

Odevy, menovite pančuchový tovar, obuv, basketbalová obuv, basketbalové tenisky, tričká, košele, polo košele, mikiny, teplákové nohavice, nohavice, tielka, pletené svetre, šortky, pyžamá, športové košele, ragby košele, svetre, opasky, viazanky, nočné košele, klobúky, čiapky, šilty, otepľovacie súpravy, otepľovacie nohavice, otepľovacie topy/poľovnícke košele, bundy, bundy proti vetru, krátke teplé kabáty s kapucňou, plášte, podbradníky, nie z papiera, čelenky, chrániče zápästia, prikrývky na nohy, spodné prádlo, boxerské šortky, voľné nohavice, chrániče uší, rukavice, palčiaky, šatky, tkané a pletené košele, dresy, šaty, šaty a uniformy pre roztlieskavačky, plavky, dámske plavky, plavky, bikini, tankini, pánske plavky, pánske plavky, šortky na boardovanie, potápačské odevy, plážové oblečenie, plavky (cover-up), kúpacie pláštiky, sandále, plážové sandále, plážové klobúky, plávacie čiapky, kúpacie čiapky, reklamné čiapky s krídelkami.

Oblačila, in sicer pletenine, obutev, copati za košarko, majice s kratkimi rokavi, srajce, polo majice, vpojne majice, vpojne hlače, hlače, majice brez rokavov, volnene jopice, kratke hlače, pižame, športne srajce, majice za rugby, puloverji, pasovi, kravate, spalne srajce, klobuki, kape, ščitniki pri kapah, trenirke, hlače za ogrevanje, majice za ogrevanje/tekmovalne srajce, jopiči, vetrovke, parke (daljše jakne s kapuco), plašči, slinčki, ne iz papirja, naglavni trakovi, zapestni trakovi, predpasniki, spodnje perilo, boksarice, ohlapne dolge hlače, naušniki, rokavice, palčniki, ovratne rute, tkane in pletene srajce, pletene obleke, ženske obleke, obleke in uniforme za navijačice, plavalna oblačila, kopalne obleke, kopalke, bikini kopalke, ženske kopalke z bikini hlačkami in majico brez rokavov, plavalne hlače, kopalne hlače, kopalne hlačke do kolen, potapljaške obleke, vrhnja oblačila za plažo, oblačila za nošenje preko kopalk, ogrinjala za nošenje preko kopalk, sandali, sandali za plažo, klobuki za plažo, sončni ščitniki, plavalne kape, kopalne kape, zabavna pokrivala z lasuljo.

Kläder, nämligen strumpvaror, fotbeklädnader, basketskor, basketgymnastikskor, t-tröjor, poloskjortor, träningströjor, träningsbyxor, långbyxor, linnen, jerseytröjor, kortbyxor, pyjamasar, sportskjortor, rugbytröjor, sweatrar, bälten, band, nattskjortor, hattar, kepsar, solskärmar, uppvärmningskläder, uppvärmningsbyxor, uppvärmningstoppar, skjortor för skytte, kavajer, vindjackor, parkasar, rockar, babyhaklappar (ej av papper), pannband, armband, förkläden, underplagg, boxershorts, fritidsbyxor, kepsar, öronlappar, handskar, tumvantar, scarves, vävda tröjor och stickade skjortor, jerseydräkter, klackledarkläder och uniformer, badkläder, baddräkter, simkläder, bikinis, tankinis, simbyxor, badbyxor, boardshorts, våtdräkt, strandskynken, baddräktsskynken, badklädesöverdrag, sandaler, strandsandaler, strandhattar, solskärmar, simmössor, badmössor, prydnadshuvudbonader med vidhäftade peruker.

28
Hračky, hry a sportovní předměty, jmenovitě basketbalové míče, golfové míčky, hrací míče, sportovní míče, gumové herní míče a pěnové herní míče, plyšové míče na hry, plastové míče na hry, basketbalové síťky, odrazové desky na basketbal, miniaturní odrazové desky na basketbal, hustilky na basketbalové míče a jehly k nim;golfové hole, golfové vaky, patovací hole, golfové příslušenství, jmenovitě nástroje na úpravu drnů, golfové podstavky, značkovače golfových míčků, kryty na golfové vaky, kryty hlav golfových holí, golfové rukavice, pouzdra na golfové míče, elektronické basketbalové stolní hry, basketbalové stolní hry, akční dovednostní hry, hry na večírky pro dospělé a děti, trivia informační hry a elektronické arkádové videoherní automaty, basketbalové sady obsahující síťku a píštalku, panenky, dekorativní panenky, sběratelské panenky, akční figurky na hraní, akční figurky s kývající hlavou, vycpané hračky, módní plyšové hračky s vlasy, hlavolamy, stavebnicové kostky na hraní, vánoční ozdoby a vánoční punčochy; hračková vozidla ve formě autíček, nákladních aut, vlaků a nákladních vagonů, všechna s basketbalovou tématikou, módní molitanové hračky ve formě prstů a trofejí, hrací trofeje, hrací karty, karetní hry, hračky dělající hluk, zvířata na hraní; hračky na pláž, jmenovitě plážové míče, nafukovací míče, kyblíčky, lopatečky, hračky do písku, hračky do pískoviště, hračky stříkající vodu; bazénové příslušenství, jmenovitě plavecké plováky, plováky do bazénu, nafukovací čluny na hraní, molitanové plováky, plavací kola, molitanová kola, body boardy, surfovací prkna, plavací ploutve, surfovací ploutve, nafukovací rukávy a pomůcky na plávaní pro rekreační použití; sady pro volejbal skládající se z míče, sítě, postranních čar a píšťalky a sady na vodní pólo skládající se z míče, sítě a píšťalky; dekorační ponožky určující směr větru.

Jouets, jeux et articles de sport, à savoir ballons de basketball, balles de golf, balles de jeu, balles de sport, balles d'action en caoutchouc et balles d'action en mousse, balles en peluche pour jeux, balles en matières plastiques pour jeux, filets de basketball, panneaux de basketball, panneaux miniatures de basketball, pompes pour gonfler les ballons de basketball et leurs aiguilles;clubs de golf, sacs de golf, fers droits de golf, accessoires de golf, à savoir outils de réparation des mottes de gazon, tés de golf, marqueurs pour balles de golf, sacs-housses de golf, housses pour têtes de clubs, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de plateau liés au basketball, jeux d'action, jeux pour adultes et enfants, jeux d'information générale et machines de jeux vidéo d'arcade électroniques, kits de basketball comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées de collection, figurines d'action (jouets), figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche de fantaisie avec perruques, puzzles, blocs de construction (jouets), décorations pour arbre de Noël et bas de Noël; véhicules (jouets) sous forme de voitures, camions, trains et fourgons, tous en rapport avec le basketball, jouets de fantaisie en mousse en forme de doigts et de trophées, trophées (jouets), cartes à jouer, jeux de cartes, accessoires de bruitage, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, à savoir, ballons de plage, ballons gonflables, seaux (jouets), pelles (jouets), jouets de plage, jouets de bac à sable, pistolets à eau (jouets); accessoires de piscine, à savoir flotteurs de natation, flotteurs pour la piscine, radeaux (jouets), flotteurs en mousse, bouées de natation, bouées de piscine, bouées en mousse, planches pour surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planches de surf, brassards et accessoires de natation sous forme de flotteurs à usage récréatif; kits pour jouer au volleyball composés d'un ballon, d'un filet, de lignes de touche et d'un sifflet, et kits pour jouer au water-polo composés d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu.

Toys, games and sporting goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sports balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls for games, plastic balls for games, basketball nets, basketball backboards, miniature basketball backboards, pumps for inflating basketballs and needles therefore; golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top games, basketball table top games, basketball board games, action skill games, adult's and children's party games, trivia information games and electronic video arcade game machines, basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, novelty plush toys with wigs, jigsaw puzzles, toy building blocks, Christmas tree ornaments and Christmas stockings; toy vehicles in the nature of cars, trucks, trains and vans, all containing basketball themes, novelty foam toys in the shapes of fingers and trophies, toy trophies, playing cards, card games, noisemakers, pet toys; beach toys, namely, beach balls, inflatable balls, toy pails, toy shovels, sand toys, sand box toys, water-squirting toys; pool accessories, namely swim floats, pool floats, toy water rafts, foam floats, swim rings, pool rings, foam rings, body boards, surf boards, swim fins, surf fins, arm floats and water wing swim aids for recreational use; volleyball game kits comprised of ball, net, sidelines and whistle, and water polo game kits comprised of ball, net and whistle; decorative cloth wind socks.

Spielzeug, Spiele und Sportartikel, nämlich Basketbälle, Golfbälle, Spielbälle, Sportbälle, Gummibälle und Schaumstoffbälle, Plüschbälle zum Spielen, Kunststoffbälle zum Spielen, Basketballnetze, Basketballkorbbretter, Miniatur-Basketballkorbbretter, Luftpumpen zum Aufpumpen von Basketbällen und Nadeln dafür;Golfschläger, Golftaschen, Golfputter, Golfzubehör, nämlich Reparaturwerkzeug für ausgehackte Rasenstücke, Tees, Ballmarker, Golftaschenhüllen, Hüllen für Golfschlägerköpfe, Golfhandschuhe, Golfballhüllen, elektronische Basketball-Tischspiele, Basketball-Tischspiele, Basketball-Brettspiele, Action-Geschicklichkeitsspiele, Partyspiele für Erwachsene und Kinder, Fragespiele und elektronische Videospielautomaten für Spielhallen, Basketballkits, bestehend aus Basketballnetz und Pfeife, Puppen, Zierpuppen, Sammlerpuppen, Action-Spielzeugfiguren, Action-Wackelkopffiguren, ausgestopftes Spielzeug, Scherzspielzeug aus Plüsch mit Perücken, Puzzlespiele, Spielzeugbausteine, Christbaumschmuck und Weihnachtsstrümpfe; Spielzeugfahrzeuge in Form von Autos, Lastwagen, Eisenbahnen und Lieferwagen, alle mit Basketballmotiven, Scherzspielzeug aus Schaumstoff in Form von Fingern und Trophäen, Spielzeugtrophäen, Spielkarten, Kartenspiele, Geräuschspielzeug, Spielzeug für Haustiere; Strandspielzeug, nämlich Strandbälle, aufblasbare Bälle, Spielzeugeimer, Spielzeugschaufeln, Sandspielzeug, Sandkastenspielzeug, Wasserspritzspielzeug; Schwimmbeckenzubehör, nämlich Schwimmhilfen, Schwimmhilfen für Schwimmbecken, Spielzeugflöße, Schwimmhilfen aus Schaumstoff, Schwimmringe, Ringe für Schwimmbecken, Ringe aus Schaumstoff, Bodyboards, Surfbretter, Schwimmflossen, Stabilisierungsschwerter für Surfbretter, Schwimmmanschetten und Schwimmflügel als Schwimmhilfen für Freizeitzwecke; Volleyballkits, bestehend aus Ball, Netz, Seitenbegrenzungen und Pfeife, und Wasserpolokits, bestehend aus Ball, Netz und Pfeife; dekorative Stoffwindsäcke.

Играчки, игри и спортни стоки, именно баскетболни топки, голф топки, топки за игри, спортни топки, гумени топки за игра и топки за игра от дунапрен, плюшени топки за игри, пластмасови топки за игри, баскетболни мрежи, баскетболни табла, миниатюрни баскетболни табла, помпи за надуване на бскетболни топки и игли за това;стикове за голф, чанти за голф, вид стикове за голф с железен край, голф принадлежности, а именно, уреди за възстановяване на чим, откъснат при игра на голф, тий, маркери за топки, калъфи за чанта за голф, калъфи за накрайници на стикове за голф, голфръкавици, ръкави за топки за голф, електронни настолни игри за баскетбол, настолни игри за баскетбол, баскетболни игри за маса, игри с екшън умения, игри за парти за възрастни и деца, игри с незначителна информация и машини за електронни видео аркадни игри, баскетболни комплекти, състоящи се от мрежа и свирка, кукли, декоративни кукли, кукли за колекциониране, играчки екшън фигурки, фигури на екшън герои с големи клатещи се глави, играчки с пълнеж, дребни плюшени играчки с перуки, пъзели за игра, кубчета играчки за строене, украси за коледни елхи и коледни чорапи за подаръци; превозни средства, играчки от рода на коли, товарни платформи, влакове и ванове, всички на баскетболна тема, нови дунапренени играчки във формата на пръсти и трофеи, играчки трофеи, карти за игра, игри с карти, свирки, играчки във формата на домашни любимци; плажни играчки, а именно плажни топки, надуваеми топки, детски кофички, детски лопатки, играчки за пясък, водни пистолети; аксесоари за басейн, а именно пояси, надуваеми дюшеци, детски сaлове, дунапренени шамандури, пояси за плуване, спасителни пояси, бодиборд (вид дъски за сърф), сърфбордове, плавници, перки за сърф, надуваеми пояси за ръце и помощни средства за плуване за развлечение; комплект за волейбол, който включва топка, мрежа, странични линии и свирка, и комплект за водно поло, който включва топка, мрежа и свирка; ветрени ръкави от декоративен плат.

Legetøj, spil og sportsartikler, nemlig basketbolde, golfbolde, bolde til brug på legepladser, sportsbolde, bolde af gummi og bolde af skumplast, plysbolde til spil, plasticbolde til spil, basketballnet, målplader til basketball, målplader i miniatureudgave til basketball, pumper til oppumpning af basketbolde samt nåle hertil;golfkøller, golfbags, golfputtere, tilbehør til golf, nemlig værktøj til reparation af grønsvær, golftee'er, markører til golfbolde, betræk til golfbags, betræk til golfkøllehoveder, golfhandsker, overtræk til golfbolde, elektroniske basketballspil til borde, basketballspil til borde, brætspil med basketball, actionfærdighedsspil, selskabsspil for børn og voksne, spil med generelle spørgsmål og elektroniske videospillemaskiner, basketballsæt bestående af basketballnet og fløjte, dukker, dekorative dukker, dukker som samlerobjekter, legetøjsactionfigurer, bobblehead-actionfigurer, udstoppet legetøj, plyslegetøj med paryk i form af festartikler, puslespil, legetøjsklodser, julepynt, julegavesokker; legetøjskøretøjer i form af biler, lastvogne, tog og varevogne, alt i forbindelse med emner vedrørende basketball, skumlegetøj som festartikler i form af fingre og sportstrofæer, legetøjstrofæer, spillekort, kortspil, legetøjsskralder, legetøjsdyr; strandlegetøj, nemlig strandbolde, oppustelige bolde, legetøjsspande, legetøjskovle, sandlegetøj, legetøj til sandkassen, vandsprøjtende legetøj; tilbehør til svømmebassinet, svømmevinger, legetøjsvandmadrasser, skumplader, baderinge, skumringe, tømmerflåder, bodyboards, surfbrætter, svømmefødder, surffinner, svømmevinger og vandmadrasser til fritidsbrug; sæt til volleyball bestående af bold, net, sidelinjer og fløjte samt sæt til vandpolo bestående af bold, net og fløjte; dekorative vindposer af stof.

Ατομικά παιχνίδια, παιχνίδια και αθλητικά είδη, συγκεκριμένα μπάλες καλαθοσφαίρισης, μπάλες του γκολφ, μπάλες για παιχνίδι, μπάλες για αθλήματα, μπάλες από καουτσούκ για παιχνίδι και μπάλες από αφρώδες υλικό για παιχνίδι, λούτρινες μπάλες για παιχνίδια, πλαστικές μπάλες για παιχνίδια, δίχτυα καλαθιού, ταμπλό μπασκέτας, μινιατούρες ταμπλό για μπασκέτες, αεραντλίες για του φούσκωμα μπαλών καλαθοσφαίρισης και βελόνες αυτών·μπαστούνια του γκολφ, σάκοι του γκολφ, μπαστούνια τελικού κτυπήματος (putter) για το γκολφ, εξαρτήματα του γκολφ, συγκεκριμένα, εργαλεία αποκατάστασης του γρασιδιού για γήπεδα γκολφ, υποστηρίγματα τοποθέτησης μπάλας του γκολφ (tee), σημαιάκια για μπάλες του γκολφ, καλύμματα για σάκους του γκολφ, καλύμματα κεφαλής για μπαστούνια του γκολφ, γάντια του γκολφ, θήκες για μπάλες του γκολφ, ηλεκτρονικά επιτραπέζια παιχνίδια καλαθοσφαίρισης, επιτραπέζια παιχνίδια καλαθοσφαίρισης, παιχνίδια δράσης δεξιοτήτων, παιχνίδια για πάρτι ενηλίκων και παιδιών, παιχνίδια ερωτήσεων γενικών γνώσεων και ηλεκτρονικές μηχανές βιντεοπαιχνιδιών δράσης, σετ καλαθοσφαίρισης αποτελούμενα από δίχτυ καλαθοσφαίρισης και σφυρίχτρα, κούκλες, διακοσμητικές κούκλες, συλλεκτικές κούκλες, φιγούρες παιδικών ηρώων, φιγούρες παιδικών ηρώων με τινασσόμενη κεφαλή, παραγεμισμένα παιχνίδια, πρωτότυπα λούτρινα παιχνίδια με περούκες, παζλ, παιχνιδοτουβλάκια, διακοσμητικά χριστουγεννιάτικων δέντρων και κάλτσες για χριστουγεννιάτικα δώρα· οχήματα-παιχνίδια ως αυτοκίνητα, φορτηγά, τρένα και φορτηγάκια, στο σύνολό τους σε σχέση με την καλαθοσφαιριση, πρωτότυπα παιχνίδια από αφρώδη υλικά με τη μορφή δαχτύλων και επάθλων, έπαθλα-παιχνίδια, παιγνιόχαρτα, παιχνίδια με κάρτες, βαρελότα, παιχνίδια για κατοικίδια ζώα· παιχνίδια για την παραλία, συγκεκριμένα, μπάλες για την παραλία, φουσκωτές μπάλες, κουβαδάκια, φτυαράκια, παιχνίδια για την άμμο, αμμοδόχοι για παιχνίδι, παιχνίδια εκτόξευσης ύδατος· αξεσουάρ για την πισίνα, συγκεκριμένα σωσίβια, φουσκωτά στρώματα για πισίνες, φουσκωτές βάρκες ως παιχνίδια, σωσίβια από αφρώδες υλικό, σωσίβια (κουλούρες), σωσίβια (κουλούρες) για πισίνες, σωσίβια (κουλούρες) από αφρώδες υλικό, σανίδες κυματοδρομίας με το σώμα (bodyboards), σανίδες κυματοδρομίας, βατραχοπέδιλα, πτερύγια σανίδων κυματοδρομίας, σωσίβια βραχίονα (μπρατσάκια) και βοηθητικοί πλωτήρες κολύμβησης για χρήσεις αναψυχής· σετ πετοσφαίρισης αποτελούμενα από μπάλα, δίχτυ, οριακές γραμμές γηπέδου και σφυρίχτρα, και σετ υδατοσφαίρισης αποτελούμενα από μπάλα, δίχτυ και σφυρίχτρα· διακοσμητικοί υφασμάτινοι ανεμοδείκτες.

Juguetes, juegos y artículos deportivos, en concreto, pelotas de baloncesto, pelotas de golf, pelotas de recreo, pelotas de deportes, pelotas de acción de caucho y de espuma, pelotas de felpa para juegos, pelotas de plástico para juegos, redes de baloncesto, tableros de baloncesto, tableros de baloncesto en miniatura, bombas para hinchar pelotas de baloncesto y agujas para las mismas;palos de golf, bolsas de golf, putters de golf, accesorios de golf, en concreto herramientas de reparación de tormos, soportes para pelotas de golf, marcadores de pelotas, fundas de bolsas para palos de golf, fundas para cabezas de palos de golf, guantes de golf, fundas para pelotas de golf, juegos electrónicos de mesa de baloncesto, juegos de mesa de baloncesto, juegos de destreza de acción, juegos para fiestas de adultos y de niños, juegos de trivial y máquinas recreativas de videojuegos electrónicos, equipos de baloncesto que constan de una red y un silbato, muñecos, muñecos decorativos, muñecos coleccionables, figuras cabezonas de acción, muñecos de peluche, juguetes de peluche de fantasía con alas, rompecabezas, bloques de construcción de juguete, adornos de Navidad y calcetines para regalos de Navidad; vehículos de juguete tipo coches, camiones, trenes y camionetas, todos ellos relacionados con el baloncesto, juguetes de espuma de fantasía en forma de dedos y trofeos deportivos, trofeos deportivos, naipes, juegos de cartas, artículos que hacen ruido, juguetes de animales domésticos; juegos para la playa, en concreto, pelotas de playa, pelotas hinchables, cubos de juguete, palas de juguete, juguetes para la arena, cajas de arena para jugar, juguetes que lanzan chorros de agua; accesorios de piscina, en concreto flotadores para nadar, flotadores para piscina, balsas de juguete para el agua, flotadores de espuma, flotadores de aro, flotadores de piscina, aros de espuma, tablas de bodyboard, tablas de surf, aletas de buceo, aletas para surf, manguitos y artículos de ayuda a la natación para las extremidades con una finalidad recreativa; conjuntos de juego de balonvolea compuestos de pelota, red, líneas laterales y silbato y conjuntos de juego de waterpolo compuestos de pelota, red y silbato; mangas de viento decorativas de tela.

Mänguasjad, mängud ja spordiartiklid, nimelt korvpallid, golfipallid, mängupallid, spordipallid, kummist pallid ja vahtkummist mängupallid, plüüspallid mängimiseks, plastist pallid mängimiseks, korvpallivõrgud, korvpalli tagalauad, miniatuursed korvpalli tagalauad, pumbad korvpallide täis puhumiseks ja sinna juurde kuuluvad nõelad;golfikepid, golfikotid, golfinuiad, golfimängutarbed, nimelt löögijälje tasandusriistad, tiid, pallimarkerid, golfikotikatted, kepiotsakatted, golfikindad, golfipalliümbrised, elektroonilised lauakorvpallimängud, lauakorvpallimängud, korvpallialased lauamängud, osavusmängud, täiskasvanute ja laste seltskonnamängud, viktoriinmängud ja elektroonilised mängusaaliautomaadid, võrgust ja vilest koosnevad korvpallikomplektid, nukud, dekoratiivnukud, kollektsioneeritavad nukud, tegelaskujud, suurendatud peadega tegelaskujud, pehmed mänguasjad, parukatega plüüslelud, piltmõistatused, mänguehitusklotsid, jõuluehted ja jõulusukad; mängusõidukid autode, veoautode, rongide ja kaubikute kujul, kõik sisaldavad korvpalli temaatikat, uudsed vahtmänguasjad sõrmede ja trofeede kujul, mängutrofeed, mängukaardid, kaardimängud, lärmitekitajad, lemmikloomade mänguasjad; rannalelud, nimelt rannapallid, täispuhutavad pallid, mänguämbrid, mängukühvlid, liivakastimänguasjad, liivakastilelud, vett pritsivad mänguasjad; basseinivarustus, nimelt ujumisujukid, basseiniujukid, mänguparved, vahtkummist ujukid, ujumisrõngad, basseinirõngad, vahtkummist rõngad, parved, lainelauad, surfilauad, ujumislestad, surfilestad, käsivarreujukid ja ujumislauad puhkajatele; võrkpallimängimiskomplektid, mis koosnevad pallist, võrgust, küljejoontest ja vilest ning veepolomängimiskomplektid palli, võrgu ja vilega; dekoratiivsed riidest tuulekotid.

Lelut, pelit ja urheilutavarat, nimittäin koripallot, golfpallot, leikkivälinepallot, urheilupallot, kumiset pelipallot ja vaahtomuoviset pelipallot, pehmopallot peleihin, muovipallot peleihin, koripalloverkot, koripallon taustalevyt, pienoiskoripallon taustalevyt, pumput koripallojen täyttämiseen ja niihin kuuluvat neulat;golfmailat, golfmailakassit, puttausmailat, golftarvikkeet, nimittäin nurmen paikkausvälineet, tiit, pallomerkit, golfmailakassien suojukset, golfmailojen lapasuojukset, golfkäsineet, golfpallojen kuljetuskotelot, elektroniset pöytäkoripallopelit, pöytäkoripallopelit, pelilaudalla pelattavat koripallopelit, toimintataitopelit, aikuisten ja lasten seurapelit, tietopelit, elektroniset pelihallien videopelilaitteet, koripallosarjat, jotka sisältävät koripalloverkon ja pillin, nuket, koristenuket, kerättävät nuket, toimintahahmot, liikkuvalla päällä varustetut toimintahahmot, täytetyt lelut, erikoiset pehmolelut, joilla on peruukkeja, palapelit, leikkirakennuspalikat, joulukuusenkoristeet ja joulusukat; leikkiajoneuvot, jotka ovat autoja, kuorma-autoja, junia ja pakettiautoja, kaikki ovat koripalloaiheisia, erikoiset vaahtomuovilelut sormien ja urheilupokaalien muodossa, leikkipokaalit, pelikortit, korttipelit, räikät, lemmikkieläinten lelut; rantalelut, nimittäin rantapallot, ilmalla täytettävät pallot, leluämpärit, lelulapiot, hiekkalelut, hiekkalaatikkolelut, vettä ruiskuttavat lelut; uima-allasvarusteet, nimittäin uimakellukkeet, uima-allaskellukkeet, leikkiuimalautat, vaahtomuoviset kellukkeet, uimarenkaat, uima-allasrenkaat, vaahtomuoviset renkaat, makuulainelaudat, lainelaudat, uimaräpylät, lainelautojen evät, käsivarsikellukkeet ja kellukkeet uinnin apuvälineinä virkistyskäyttöön; lentopallopelitarvikkeet, jotka koostuvat pallosta, verkosta, sivurajoista ja pillistä, sekä vesipoolopelitarvikkeet, jotka koostuvat pallosta, verkosta ja pillistä; kankaiset koristetuulipussit.

Játékszerek, játékok és sporttermékek, nevezetesen kosárlabdák, golflabdák, játszótéri labdák, sportlabdák, gumi akciólabdák és habszivacs akciólabdák, plüsslabdák játékokhoz, műanyag labdák játékokhoz, kosárlabda-hálók, kosárlabda-palánkok, kisméretű kosárlabda-palánkok, pumpákkosárlabda felfúvásához és ezek szeleptűi;golfütők, golftáskák, golfputterek, golf tartozékok, nevezetesen gyepjavító szerszámok, golfpeckek (tee-k), golflabda helyjelzők, golftáska takarók, ütőfejtakarók, golfkesztyűk, golflabdatartók, elektronikus asztali kosárlabdajátékok, asztali kosárlabdajátékok, táblás kosárlabdajátékok, akciós ügyességi játékok, partijátékok felnőtteknek és gyerekeknek, műveltségi játékok és hagyományos elektronikus videojátékgépek, hálóból és sípból álló kosárlabdakészletek, játékbabák, díszbabák, gyűjtögetős babák, játék akciófigurák, rongyfejű akciófigurák, kitömött játékszerek, divatos plüssjátékok álhajjal, kirakójátékok, játék építőkockák, karácsonyfadíszek, karácsonyi harisnyák/zoknik (az ajándékok elhelyezésére); játék kisautók, teherautók, kamionok, vonatok és zárt tehergépjárművek, mindegyik kosárlabdához kötődő témájú, divatújdonságnak számító, ujjat és díjat formázó habszivacs játékok, játék díjak, játékkártyák, kártyajátékok, pukkantók, háziállatok játékai; strandjátékok, azaz strandlabdák, felfújható labdák, játékvödrök, játéklapátok, homokozó játékok, dobozos homokozójátékok, vízfecskendő játékok; medencekellékek, nevezetesen úszószárnyak, medencei úszószárnyak, játéktutajok, szivacs úszótáblák, úszógumik, medencei úszógumik, szivacs úszógumik, tutajok, bodydeszkák, szörfdeszkák, úszó uszonyok, szörfúszók, szárnyacskák és szárnyas úszássegítők szabadidős használatra; labdából, hálóból, oldalvonalakból és sípból álló tollaslabda-készletek, és labdából, hálóból és sípból álló vízilabda-készletek; díszruhák zoknival.

Giocattoli, giochi e articoli sportivi, ovvero palloni da pallacanestro, palle da golf, palloni, palle per lo sport, palloni di gomma e palloni di gommapiuma, palle da gioco di plastica, reti da pallacanestro, tabelloni da pallacanestro, pompe per gonfiare palloni da pallacanestro e relativi aghi;mazze da golf, borse per mazze da golf, putter da golf, accessori da golf, strumenti per la riparazione di zolle d'erba, tee, indicatori per palline, accessori da golf, fodere per borse per mazze da golf, cappucci per mazze da golf, guanti da golf, guaine per palle da golf, giochi da tavolo elettronici relativi alla pallacanestro, giochi da tavolo relativi alla pallacanestro, giochi d'abilità, giochi di società per adulti e per bambini, giochi informativi su curiosità e videogiochi elettronici da sala giochi, kit da pallacanestro composti da una rete da pallacanestro ed un fischietto, bambole, bambole decorative, bambole da collezione, giocattoli raffiguranti personaggi di fantasia, personaggi di fantasia raffiguranti ragazze pompon, giocattoli di pezza, peluche muniti d'ali, puzzle, blocchi di costruzioni giocattolo, decorazioni per alberi di Natale, calze natalizie; veicoli giocattolo, ovvero automobili, camion, treni e furgoni, tutti con tema relativo alla pallacanestro, giocattoli ornamentali in espanso a forma di dita e trofei sportivi, trofei giocattolo, carte da gioco, giochi di carte, generatori di rumore, giocattoli per animali da compagnia; giocattoli da spiaggia, ovvero palle da spiaggia, palle gonfiabili, secchielli, palette giocattolo, giocattoli per la sabbia, formine giocattolo per la sabbia, giocattoli che spruzzano acqua; accessori per la piscina, ovvero galleggianti per il nuoto, galleggianti da piscina, galleggianti in espanso, salvagenti, salvagenti da piscina, anelli in espanso, zattere giocattolo, tavole su cui ci si può stendere, tavole da surf, pinne per il nuoto, pinne da surf, braccioli galleggianti e accessori ad ala per il nuoto per uso ricreativo; kit per il gioco della pallavolo composti da pallone, rete, righe laterali e fischietto e kit epr il gioco della pallanuoto, composti da palla, rete e fischietto; maniche a vento decorative di stoffa.

Žaislai, žaidimai ir sporto prekės, būtent krepšinio kamuoliai, golfo kamuoliukai, žaidimų aikštelės kamuoliai, sportiniai kamuoliai, guminiai veiksmo žaidimų kamuoliukai ir veiksmo žaidimų kamuoliukai iš putplasčio, pliušiniai žaidimų kamuoliai, plastikiniai žaidimų kamuoliai, krepšinio tinkleliai, krepšinio lentos, sumažintos krepšinio lentos, krepšinio kamuolių pūtimo pompos ir tam skirtos adatos;golfo lazdos, golfo krepšiai, golfo reikmenų priedai, būtent velėnos tvarkymo įrankiai, kamuoliuko smūgio vietos žymekliai, kamuoliukų žymekliai, apsauginiai golfo krepšių apmovai, apsauginiai golfo lazdų galvučių apmovai, golfo pirštinės, golfo kamuoliukų rankovės, elektroniniai staliniai krepšinio žaidimai, staliniai krepšinio žaidimai, įgūdžius lavinantys žaidimai, suaugusiųjų ir vaikų pobūvių žaidimai, informaciniai viktorinos tipo žaidimai ir elektroniniai dialoginiai vaizdo žaidimų aparatai, krepšinio rinkinys, sudarytas iš tinklelio ir švilpuko, lėlės, dekoratyvinės lėlės, kolekcionuojamosios lėlės, žaislinės veikėjų figūrėlės, veikėjų figūrėlės linguojančiomis galvomis, kimšti žaislai, suvenyriniai pliušiniai žaislai su perukais, dėlionės, kaladėlės ir Kalėdų eglučių papuošalai, kalėdinės kojinės; žaislinės transporto priemonės, būtent sunkvežimiai, traukiniai ir furgonai, viskas krepšinio tema, smulkūs žaislai iš putplasčio pirštų ir prizų pavidalu, žaisliniai prizai, kortos, kortų žaismai, garsiniai signalai, pliušiniai žaisliukai; paplūdimio žaislai, būtent paplūdimio kamuoliai, pripučiami kamuoliai, žaisliniai kibirėliai, žaisliniai kastuvėliai, smėlio žaislai, smėlio dėžės žaislai, vandenį švirkšiantys žaislai; baseino priedai, būtent plaukiojamieji plaustai, baseino plaustai, žaisliniai plaustai, putplasčio plaustai, plaukiojamieji ratai, putplasčio ratai, plaustai, gulimosios banglentės, banglentės, plaukmenys, banglenčių sporto plaukmenys, rankų plaukmenys ir pagalbiniai plaukmenys poilsiui; tinklinio reikmenys, būtent kamuolys, tinklas, šalutiniai stovai ir švilpukas bei vandensvydžio reikmenys, būtent kamuoliai, tinklas ir švilpukas; dekoratyviniai medžiaginiai vėjarodžiai.

Rotaļlietas, spēles un sporta preces, proti, basketbola bumbas, golfa bumbiņas, rotaļlaukumu bumbas, sporta bumbas, gumijas aktivitāšu bumbas un putu aktivitāšu bumbas, plīša bumbas spēlēm, plastmasas bumbas spēlēm, basketbola tīkli, basketbola aizmugurējie borti, maza izmēra basketbola aizmugurējie borti, pumpji basketbola bumbu piepumpēšanai, kā arī to adatas;golfa nūjas, golfa somas, golfa nūjas, golfa piederumi, proti, mākslīgo matu kopšanas rīki, gabali, bumbu veidotāji, golfa somu pārklāji, cepures ar kluba simbolu, golfa cimdi, golfa bumbiņu uzmavas, elektroniskās basketbola galda spēles, basketbola galda spēles, spēles, kas attīsta darbības iemaņas, viesību spēles pieaugušajiem un bērniem, nenozīmīgas informatīvās spēles un elektroniskās video arkāžu spēļu mašīnas, basketbola piederumu komplekts, kas sastāv no tīkla un svilpes, lelles, dekoratīvās lelles, kolekcionējamas lelles, darbības rotaļlietu figūriņas, rotaļlietas ar lielām galvām, izbāztas lelles, plīša rotaļlietas ar mākslīgajiem matiem, mīklas, rotaļu klucīši, Ziemassvētku eglīšu rotājumi un Ziemassvētku zeķes; rotaļu automašīnas mašīnu, kravas automašīnu, vilcienu un kravas automašīnu veidā, viss ietver basketbola tēmu, jaunas putuplasta rotaļlietas pirkstu un trofeju veidā, rotaļu trofejas, spēļu kārtis, kāršu spēles, trokšņa taisītāji, rotaļlietas dzīvnieku veidā; pludmales rotaļlietas, proti, pludmales bumbas, piepūšamas bumbas, rotaļu spaiņi, rotaļu liekšķeres, smilšu rotaļlietas, smilšu mūzikas lādītes, ūdens strūklas rotaļlietas; baseinu piederumi, proti, peldpūšļi, peldpūšļi baseiniem, putuplasta dēlīši, peldriņki, peldriņķi baseiniem, putuplasta riņķi, plosti, ķermeņa pārvalki, vējdēļi, peldpleznas, sērfošanas ķīļi, uz rokām velkami peldpūšļi un pelddēļi atpūtai; volejbola spēles komplekti, kas sastāv no bumbas, tīkla, sānu līnijām un svilpes, kā arī ūdenspolo spēles komplekti, kas sastāv no bumbas, tīkla un svilpes; dekoratīvi auduma vēja konusi.

Ġugarelli, logħob u oġġetti sportivi, jiġifieri blalen tal-baskitbol, blalen tal-golf, blalen tal-playground, blalen tal-isports, blalen tal-lastku u blalen tal-fowm ta' azzjoni, blalen tal-filpa għal logħob, blalen tal-plastik għal logħob, xbieki tal-baskitbol, bords ta' wara tal-baskitbol, minjaturi ta' bords ta' wara tal-baskitbol, pompi għall-infiħ ta' blalen tal-baskitbol u labar għalihom;stikek tal-golf, basktijiet tal-golf, putters tal-golf, aċċessorji tal-golf, jiġifieri, għodod għat-tiswija tal-ħaxix li jtir waqt il-logħob tal-golf, tees, markers tal-ballun, kavers għall-basket tal-golf, kavers għar-ras ta' l-istikka, ingwanti tal-golf, sleeves tal-blalen tal-golf, logħob elettroniku tal-baskitbol fuq mejda, logħob tal-mejda tal-baskitbol, logħob tal-bord tal-baskitbol, logħob ta' azzjoni bil-ħila, logħob tal-partis għall-adulti u għat-tfal, logħob ta' informazzjoni trivjali u magni ta' swali tal-vidjowgejms elettroniċi, kitt tal-baskitbol magħmul minn xibka u suffara, pupi, pupi dekorattivi, pupi li jitfaddlu, pupi tal-azzjoni tal-logħob, figurini tal-azzjoni b'rashom tiċċaqlaq, ġugarelli mimlija, ġugarelli innovattivi tal-filpa bil-parrokki, logħob tat-taħbil il-moħħ, blokki tal-logħob tal-bini, dekorazzjonijiet tas-siġra tal-Milied u kalzetti tal-Milied; vetturi tal-logħob tat-tip ta' karozzi, trakkijiet, treni u vannijiet, li kollha fihom temi tal-baskitbol, ġugarelli tal-fowm innovattivi bil-forma ta' swaba' u trofej, trofej tal-logħob, karti tal-logħob, logħob tal-karti, oġġetti li jagħmlu l-ħsejjes, ġugarelli għal annimali domestiċi; ġugarelli għal ħdejn il-baħar, jiġifieri, blalen tal-baħar, blalen li jintefħu, bramel tal-logħob, pali tal-logħob, ġugarelli tar-ramel, ġugarelli tal-kaxxa tar-ramel, ġugarelli li jitfgħu l-ilma; aċċessorji tal-pixxina, jiġifieri tagħmir li jżomm fil-wiċċ, tagħmir li jżomm f'wiċċ il-pixxina, ċattri tal-logħob, tagħmir tal-fowm li jżomm fil-wiċċ, ċrieki ta' l-għawm, ċrieki tal-pixxini, ċrieki tal-fowm, bodibords, swim fins, serf fins, tagħmir ta' ma' l-idejn li jżomm f'wiċċ il-baħar u bord tal-baħar biex tgħinek tibqa' fil-wiċċ għall-użu rikreattiv; kitts tal-logħob tal-volibol li fihom ballun, xibka, sinjali tal-ġnub u suffara, u kitts tal-logħob tal-waterpowlo li fihom ballun, xibka u suffara; kalzetti tar-riħ dekorattivi tad-drapp.

Speelgoed, spellen en sportartikelen, te weten basketballen, golfballen, speelballen, sportballen, rubberen ballen voor actiespelen en schuimrubberen ballen voor actiespelen, pluchen ballen voor spellen, plastic ballen voor spellen, basketbalnetten, achterplaten voor basketbal, miniatuurachterplaten voor basketbal, pompen voor het opblazen van basketballen en naalden daarvoor;golfclubs, golftassen, golfputters, golfaccessoires, te weten reparatiegereedschappen voor losgeslagen stukjes graszode, tees, balmarkeerders, golftashoezen, hoezen voor koppen van golfclubs, golfhandschoenen, golfbalkokers, basketbaltafelspelen, basketbalbordspelen, behendigheidsspellen, gezelschapsspellen voor volwassenen en kinderpartijen, wetenswaardigheidsspellen en elektronische videospeelhalmachines, basketbalsets bestaande uit een basketbalnet en fluitje, poppen, decoratieve poppen, verzamelpoppen speelgoedactiefiguren, actiefiguren met wiebelhoofd, pluchen speelgoed met pruiken, legpuzzels, speelgoedbouwblokken, versieringen voor kerstbomen, kerstsokken; speelgoedvoertuigen in de vorm van auto's, vrachtauto's, treinen en bestelauto's, allemaal met basketbalthema's, modieus schuimrubber speelgoed in de vorm van vingers en bokalen, speelgoedbokalen, speelkaarten, kaartspelen, lawaaimakers, speelgoed voor huisdieren,; speelgoederen voor op het strand, te weten strandballen, opblaasbare ballen, speelgoedemmers, speelgoedschepjes, speelgoed voor in het zand, speelgoed voor zandbakken, speelgoed dat water spuit; zwembadaccessoires, te weten zwemplankjes, zwembaddrijfplankjes, speelgoedvlotten, schuimdrijfplankjes, zwemringen, zwembadringen, schuimringen, bodyboards, surfplanken, zwemvliezen, zwaarden voor surfplanken, armvleugels en drijvende zwemhulpmiddelen voor recreatief gebruik; volleybalspeelsets bestaande uit bal, net, zijlijnen en fluit, en waterpolospeelsets bestaande uit bal, net en fluit; decoratieve windzakken van textiel.

Zabawki, gry i artykuły sportowe, mianowicie piłki do koszykówki, piłki golfowe, piłki boiskowe, piłki sportowe, piłki gumowe i piłki piankowe, piłki pluszowe do grania, piłki z tworzyw sztucznych do grania, siatki do koszy koszykarskich, tablice do koszy koszykarskich, miniaturowe tablice do koszy koszykarskich, pompki do piłek do koszykówki oraz igły do nich;kije golfowe, torby golfowe, puttery, akcesoria do gry w golfa, mianowicie przyrządy do naprawy darni, kołeczki do stawiania piłek, znaczniki do oznaczania położenia piłek, pokrowce na torby golfowe, pokrowce na główki kijów golfowych, rękawiczki golfowe, opakowania na piłki golfowe, elektroniczne stołowe gry w koszykówkę, stołowe gry w koszykówkę, gry planszowe w koszykówkę, gry zręcznościowe, gry na przyjęcia dla dzieci i dorosłych, gry oparte na ciekawostkach i elektroniczne urządzenia do gier wideo do salonów gier, zestawy do koszykówki składające się z kosza i gwizdka, lalki, lalki ozdobne, lalki do kolekcjonowania, figurki do zabawy, figurki z ruchomymi głowami do zabawy, zabawki wypchane, zabawne pluszowe zabawki z perukami, układanki, zabawkowe klocki do budowania, ozdoby choinkowe i skarpety na prezenty; pojazdy do zabawy w postaci samochodów, ciężarówek, pociągów i furgonetek, wszystkie z motywami gry w koszykówkę, zabawne zabawki piankowe, zabawne zabawki piankowe w kształcie palców i trofeów, zabawkowe trofea, karty do gry, gry karciane, głośne zabawki, zabawki dla zwierząt domowych; zabawki plażowe, mianowicie piłki plażowe, piłki dmuchane, wiaderka zabawkowe, koparki zabawkowe, zabawki do piasku, pudełko do zabawek do piasku, zabawki spryskujące wodą; akcesoria kąpielowe, mianowicie pływaki, pływaki do basenów, zabawkowe tratwy na wodę, pływaki piankowe, koła do pływania, koła do pływania na basen, koła piankowe, deski pływackie, deski surfingowe, płetwy do pływania, płetwy surfingowe, pływaki na ramiona i pływaczki do pomocy do pływania do celów rekreacyjnych; zestawy do gry w siatkówkę składające się z piłki, siatki, linii bocznych i gwizdka oraz zestawy do gry w polo wodne składające się z piłki, siatki i gwizdka; ozdobne rękawy do wskazywania kierunku wiatru, wykonane z tkaniny.

Brinquedos, jogos e artigos de desporto, nomeadamente bolas de basquetebol, bolas de golfe, bolas de recreio, bolas de desporto, bolas em borracha para jogos de acção e bolas de espuma para jogos de acção, bolas de pelúcia para jogos, bolas em matérias plásticas para jogos, redes de basquetebol, tabelas de basquetebol, tabelas de basquetebol em miniatura, bombas para encher bolas de basquetebol e respectivas agulhas;tacos de golfe, sacos de golfe, "putters" de golfe, acessórios de golfe, nomeadamente ferramentas de reparação de relva cortada por tacada defeituosa, "tees" de golfe, marcadores de bolas de golfe, coberturas para sacos de golfe, coberturas para cabeças de tacos, luvas de golfe, bainhas para bolas de golfe, jogos de basquetebol electrónicos de mesa, jogos de basquetebol de mesa, jogos de basquetebol de tabuleiro, jogos de acção de habilidade, jogos para festas destinados a adultos e crianças, jogos de cultura geral e máquinas de jogos de vídeo electrónicos tipos salão de jogos, kits de basquetebol constituídos por uma rede (cesto) de basquetebol e um apito, bonecas, bonecas decorativas, bonecas de colecção, bonecos de acção articulados, bonecos articulados de cabeça oscilante, brinquedos empalhados, brinquedos de fantasia de peluche com perucas, quebra-cabeças, blocos de construção para brincar, decorações para árvores de Natal e meias para presentes de Natal; veículos de brincar sob a forma de automóveis, camiões, comboios e furgonetas, todos subordinados ao tema do basquetebol, brinquedos de espuma com a forma de dedos e de troféus, troféus de brincar, cartas de jogar, jogos de cartas, geradores de ruído, brinquedos para animais de estimação; brinquedos de praia, nomeadamente bolas de praia, bolas insufláveis, baldes de brincar, pás de brincar, brinquedos de areia, brinquedos para caixas de areia, brinquedos que lançam jactos de água; acessórios de piscina, nomeadamente flutuadores para natação, flutuadores para piscina, jangadas de brincar, flutuadores em espuma, bóias para natação, bóias para piscina, bóias em espuma, pranchas de bodyboard, pranchas de surf, barbatanas para natação, barbatanas de surf, braçadeiras e auxiliares de flutuação para uso recreativo; kits de voleibol constituídos por uma bola, rede, linhas laterais e um apito e kits de pólo aquático constituídos por uma bola, rede e um apito; cones decorativos em pano insufláveis pelo vento.

Jucării, jocuri şi bunuri sportive, respectiv, mingi de baschet, mingi de golf, mingi de joacă, mingi pentru sport, mingi de cauciuc pentru sporturi de acţiune şi mingi din spumă pentru jocuri de acţiune, mingi de pluş pentru jocuri, mingi de plastic pentru jocuri, plase pentru baschet, panouri de baschet, panouri miniaturale de baschet, pompe pentru umflarea mingilor de baschet şi ace pentru acestea;crose de golf, tocuri pentru crose de golf, capete de crose de golf şi accesorii de golf, şi anume, instrumente pentru repararea gazonului, suporturi pentru mingi, marcatoare pentru mingi, huse pentru genţile de golf, huse pentru capetele croselor, mănuşi de golf, huse pentru mingile de golf, jocuri electronice de baschet pentru masă, jocuri de baschet de masă, jocuri de baschet cu placă, jocuri pentru aptitudini, jocuri de petreceri pentru adulţi şi copii, jocuri cu întrebări şi răspunsuri şi maşini pentru jocuri video tip arcadă, seturi de baschet ce cuprind o plasă şi un fluier, păpuşi, păpuşi decorative, păpuşi de colecţie, jucării eroi de acţiune, figurine care mişcă din cap, jucării de pluş, jucării de pluş noi cu peruci, jocuri de puzzle jigsaw, blocuri de jucărie pentru construcţii, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun şi ciorapi de Crăciun; vehicule de jucarie sub forma de masini, camioane, trenuri si dubite, toate cu teme de baschet, jucarii din spuma sub forma de degete si trofee, trofee de jucarie, carti de joc, jocuri cu carti, dispozitive de facut zgomot, animale de jucarie; jucarii de plaja, respectiv, mingi de plaja, galeti de jucarie, lopatele de jucarie, jucarii pentru nisip, jucarii pentru cutia cu nisip, jucarii stropitoare; accesorii de piscina, respectiv, saltele de inot, saltele pentru piscina, plute de jucarie pentru apa, saltele din spuma, colaci de inot, colace pentru piscina, colace din spuma, placi pentru corp, placi de surf, aripioare pentru inot, aripioare pentru placi de surf, colace pentru mana si ajutatoare pentru inot sub forma de aripi, de uz recreativ; seturi de jocuri de volei formate din minge, plasa, linii laterale si fluier si seturi de polo formate din minge, plasa si fluier; carpa decorativa folosit ca indicator de vant.

Hračky, hry a športový tovar, menovite basketbalové lopty, golfové loptičky, lopty na hranie, športové lopty, gumené lopty na hranie a lopty z peny na hranie, plyšové lopty, plastové lopty, basketbalové siete, basketbalové dosky, miniatúrne basketbalové dosky, pumpy na nafukovanie basketbalových lôpt a ihly;hračky, hry a iný športový tovar, najmä basketbalové lopty, golfové loptičky, ihriskové lopty, športové lopty, gumené a penové lopty, plyšové lopty, basketbalové siete, odrazové dosky basketbalového koša, pumpy a ihly pre nafukovanie basketbalových lôpt, golfové palice, puzdrá /vaky pre golf, golfové palice na dohrávku do jamky, doplnky pre golf, najmä nástroje na opravu golfového trávnika po odpale lopty, stojany pre odpaľovanie golfových lôpt v tvare písmena "T", zvýrazňovače na golfové lopty, puzdrá na golfové tašky, puzdrá na hlavice palíc, golfové rukavice, puzdrá na golfové lopty, elektronické basketbalové stolové hry, basketbalové stolové hry, akčné hry, hry na oslavy pre deti a dospelých, vedomostné hry a elektronické videoherné automaty, basketbalové súpravy obsahujúce sieť a píštalu, bábiky, ozdobné bábiky, zberateľné bábiky, akčné hračkárske figúrky, akčné figúrky s kývajúcou sa hlavou, vypchané hračky, žartovné plyšové hrašky s parochňami, puzzle, detské stavebnice, ozdoby na vianočné stromčeky, vianočné pančuchy na darčeky; detské vozidlá povahy áut, nákladných áut, vlakov a dodávok, všetky obsahujúce basketbalové témy, reklamné penové hračky v tvare prstov a trofejí, detské trofeje, hracie karty, kartové hry, zábavná pyrotechnika, hračky zvierat; plážové hračky, t.z, plážové lopty, nafukovacie lopty, detské vedierka, hračkárske lopaty, hračky do piesku, hračky do pieskoviska, hračky striekajúce vodu; bazénové príslušenstvo, najmä nafukovačky na plávanie, bazénové nafukovačky, detské kolesá, penové kolesá, plte, surfovacie dosky, plutvy na plávanie, surfovacie plutvy, kolesá na ruky a plávacie pomôcky na rekreačné účely; volejbalové súpravy zložené z lopty, siete, postranných čiar a píšťalky a hracie súpravy na vodné pólo zložené z lopty, siete a píšťalky; ozdobné veterné pančuchy.

Igrače, igre in izdelki za šport, in sicer košarkarske žoge, golfske žogice, žoge za otroška igrišča, športne žoge, gumijaste rekreacijske žoge in rekreacijske žoge iz pene, igralne plišaste žoge, igralne žoge iz umetne snovi, mreže za koše, table za koše, table za minikošarko, tlačilke za napihovanje žog in nastavki zanje;igrače, igre in izdelki za šport, in sicer žoge za košarko, žogice za golf, igriščne žoge, športne žoge, gumijaste akcijske žogice in akcijske žogice iz penaste gume, plišaste žoge, mreže za košarko, table za košarko, tlačike za polnjene košarkarskih žog in nastavki zanje, palice za golf, torbe za golf, puterji (vrsta palice za golf), dodatki za golf, in sicer orodje za popravilo trate, podstavki za žogico, označevalci žogic, prevleke za torbe za golf, prevleke za glave palic za golf, rokavice za golf, ovitki za žogice za golf, elektronske košarkarske namizne igre, košarkarske namizne igre, košarkarske igre na plošči, akcijske spretnostne igre, zabavne igre za odrasle in otroke, igre zanimivih informacij in naprave za elektronske video arkadne igre, košarkarski pribor, sestavljen iz mreže in piščalke, punčke, okrasne punčke, punčke za zbiranje, igralne akcijske figure, akcijske figure z glavo na vzmeti, polnjene igrače, zabavne plišaste igrače z lasuljo, sestavljanke, igralne kocke za grajenje, okraski za novoletno jelko in božične nogavice; igralna vozila v obliki avtomobilov, tovornjakov, vlakov in dostavnih vozzil, vsa na temo košarke, zabavne igrače iz pene v obliki prstov in pokalov, igralni pokali, igralne igre, igre s kartami, raglje, igrače za hišne živali; igrače za plažo, in sicer žoge za plažo, napihljive žoge, igralna vedra, igralne lopatice, igrače za pesek, igrače za peskovnik, igrače, ki brizgajo vodo; dodatki za bazen, in sicer plavalni plovci, plovci za bazen, igralni splavi, plovci iz penaste mase, plavalni obroči, obroči za bazen, obroči iz penaste mase, deske za plavanje na valovih, deske za deskanje na valovih, plavutke za plavanje, enojne plavutke za plavanje, plovci za roke in plavalni pripomočki za rekreacijsko uporabo; kompleti za igranje odbojke, sestavljeni iz žoge, mreže, označevalnih trakov in piščalke, in kompleti z igranje vaterpola, sestavljeni iz žoge, mreže in piščalke; okrasni vetrni lampijoni iz blaga.

Leksaker, spel och sportvaror, nämligen basketbollar, golfbollar, lekbollar, sportbollar, lekbollar av gummi och skumactionbollar, plyschbollar för spel, plastbollar för spel, basketnät, basketbrädor, miniatyrbasketbollbakstycken, pumpar för uppblåsning av basketbollar och nålar därtill;golfklubbor, golfbagar, golfputtklubbor, golftillbehör, nämligen verktyg för återställande av grästorvor, peggar, bollmarkörer, överdrag för golfbagar, golfklubbsfodral, golfhandskar, golfbollsfodral, elektroniskt bordsbasketspel, bordsbasketspel, basketbrädspel, skicklighetsspel av actiontyp, festleksaker för vuxna och barn, spel med allmän information och elektroniska videoarkadspelmaskiner, basketsatser bestående av ett basketnät och en visselpipa, dockor, prydnadsdockor, samlardockor, leksaksactionfigurer, actionfigurer med rörligt huvud, stoppade leksaker, prydnadskramdjur med peruker, pussel, leksaksbyggklossar, julgransprydnader och julstrumpor; leksaksfordon i form av bilar, lastbilar, tåg och skåpbilar, alla innehållande baskettema, prydnadsskumleksaker i form av fingrar och troféer, leksakstroféer, spelkort, kortspel, skramlor för lekändamål, husdjursleksaker; strandleksaker, nämligen, strandbollar, uppblåsbara bollar, hinkar i form av leksaker, leksaksskovlar, sandleksaker, leksaker för sandlådor, vattensprutande leksaker; simbassängstillbehör, nämligen flytanordningar för simning, flytanordningar för simbassänger, leksaksflottar, flytanordningar av skum, simringar, ringar för simbassänger, skumringar, flottar, surfbrädor som man ligger på, surfingbrädor, simfötter, surffenor, armflytkuddar och vattenvingsimhjälpmedel för fritidsändamål; volleybollsspelsatser bestående av boll, fördragsgardiner, sidlinjer och visslor, och vattenpolospelsatser bestående av boll, fördragsgardiner och visslor; dekorativa tygvindstrutar.

41
Zábava a výchova ve formě televizních a rozhlasových programů na pokračování v oboru basketbalu a poskytování basketbalových zápasů a exhibic v přímém přenosu; výroba a distribuce rozhlasových a televizních estrád zaměřených na basketbalové zápasy, basketbalové události a programy v oboru basketbalu; vedení a zařizování basketbalových setkání a táborů, trenérských setkání a táborů, tanečních akcí a táborů a basketbalových her; zábava ve formě osobních vystoupení maskota v kostýmu nebo taneční skupiny na basketbalových zápasech a vystoupeních, klinikách, táborech, propagacích a dalších událostech, zvláštních událostech a večírcích vztahujících se k basketbalu; služby fanklubů;zábava, jmenovitě poskytování webových stránek zaměřených na multimediální materiály ve formě televizních typů, interaktivních televizních typů, videonahrávek, video streamingových nahrávek, interaktivních video typů, rozhlasových programů, rozhlasových typů a audionahrávek v oboru basketbalu; poskytování zpráv a informací v podobě statistik a drobností v oboru basketbalu; online hry bez možnosti stažení, jmenovitě počítačové hry, videohry, interaktivní videohry, akční dovednostní hry, arkádové hry, hry pro dětské večírky a večírky dospělých, stolní hry, skládačky a kvízy; elektronické publikační služby, jmenovitě publikace časopisů, průvodců, informačních bulletinů, omalovánek a rozpisů her třetích osob on-line a přes internet, vše v oboru basketbalu; poskytování online počítačových databází v oboru basketbalu.

Services de divertissement et d'éducation sous forme de programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du basket-ball et de la diffusion en direct de parties de basket-ball et d'expositions sur le basket-ball; production et distribution de spectacles radiophoniques et télévisés proposant des parties de basket-ball, des événements et des programmes relatifs au basket-ball; conduite et organisation de stages et camps de basketball, stages et camps d'entraîneurs, stages et camps d'équipes de danse et matches de basketball; services de divertissement sous forme d?apparitions personnelles par une mascotte costumée ou une équipe de danse lors de jeux et d?exhibitions de basket-ball, cliniques, camps, promotions, et autres événements liés au basket-ball, événements spéciaux et fêtes; services de fan club;services de divertissement, à savoir fourniture d' site web contenant du matériel multimédia sous forme de programmes télévisés marquants, programmes télévisés interactifs marquants, enregistrements vidéo, enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos interactives, programmes radiophoniques, programmes radiophoniques marquants, et enregistrements audio dans le domaine du basketball; fourniture d'actualités et d'informations sous forme de statistiques et d'informations générales dans le domaine du basket-ball; jeux en ligne non téléchargeables, à savoir, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d?adresse, jeux d?arcades, jeux de fêtes pour adultes et enfants, jeux de plateau, puzzles, et jeux de questions méli-mélo; services de publication électronique, à savoir publication de magazines, guides, lettres d'information, livres à colorier, et programmes des parties de tiers en ligne via l'internet, tous dans le domaine du basket-ball; fourniture d?une base de données informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

Entertainment and educational services in the nature of ongoing television and radio programs in the field of basketball and rendering live basketball games and basketball exhibitions; the production and distribution of radio and television shows featuring basketball games, basketball events and programs in the field of basketball; conducting and arranging basketball clinics and camps, coaches clinics and camps, dance team clinics and camps and basketball games; entertainment services in the nature of personal appearances by a costumed mascot or dance team at basketball games and exhibitions, clinics, camps, promotions, and other basketball-related events, special events and parties; fan club services; entertainment services, namely providing a website featuring multimedia material in the nature of television highlights, interactive television highlights, video recordings, video stream recordings, interactive video highlight selections, radio programs, radio highlights, and audio recordings in the field of basketball; providing news and information in the nature of statistics and trivia in the field of basketball; on-line non-downloadable games, namely, computer games, video games, interactive video games, action skill games, arcade games, adults' and children's party games, board games, puzzles, and trivia games; electronic publishing services, namely, publication of magazines, guides, newsletters, coloring books, and game schedules of others on-line through the Internet, all in the field of basketball; providing an online computer database in the field of basketball.

Unterhaltung und Bildung in Form von fortlaufenden Fernseh- und Rundfunkprogrammen in Bezug auf Basketball sowie Live-Basketballspielen und Basketballschaukämpfen; Produktion und Vertrieb von Rundfunk- und Fernsehshows mit Basketballspielen, Basketballveranstaltungen und Programmen über Basketball; Durchführung und Organisation von Basketball-Clinics und -Camps, Coach-Clinics und -Camps, Tanzteam-Clinics und -Camps sowie von Baskettballspielen; Unterhaltungsdienstleistungen in Form von persönlichen Auftritten eines kostümierten Maskottchens oder einer Tanzgruppe bei Basketballspielen und Ausstellungen, Workshops, Camps, Verkaufsförderungs- und anderen basketballbezogenen Veranstaltungen, Veranstaltungen zu besonderen Anlässen und Partys; Fanklubdienste;Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung einer Website mit Multimediamaterial in Form von Fernsehhöhepunkten, interaktiven Fernsehhöhepunkten, Videoaufzeichnungen, Video-Streaming-Aufzeichnungen, interaktiven Videozusammenstellungen von Höhepunkten, Rundfunkprogrammen, Rundfunkhöhepunkten und Tonaufzeichnungen in Bezug auf Basketball; Bereitstellung von Nachrichten und Informationen in Form von Statistiken und Alltäglichem im Bereich Basketball; nicht herunterladbare Online-Spiele, nämlich Computerspiele, Videospiele, interaktive Videospiele, Action-Geschicklichkeitsspiele, Spiele für Spielhallen, Partyspiele für Erwachsene und Kinder, Brettspiele, Puzzles, Frage- und Anwortspiele; elektronische Verlagsdienstleistungen, nämlich Veröffentlichung von Magazinen, Leitfäden, Mitteilungsblättern, Malbüchern und Spielplänen Dritter online über das Internet, alles im Bereich Basketball; Bereitstellung einer Online-Computerdatenbank in Bezug auf Basketball.

Развлекателни и образователни услуги от вида на текущи телевизионни и радио програми в областта на баскетбола и изпълнение на баскетболни игри и изложби на живо; продукцията и разпространението на радио и телевизионни шоупорграми, съдържащи баскетболни игри, баскетболни събития и програми в сферата на баскетбола; провеждане и организиране на баскетболни клиники и лагери, клиники и лагери за треньори, клиники и лагери за танцови ансамбли и баскетболни игри; развлекателни услуги от рода на животни талисмани за отбор или мажоретки за баскетболни мачове и изложения, обучения за първа помощ, лагери, промоции и други събития свързани с баскетбол, специални събития и партита; услуги на клуб на почитателя;развлекатени услуги, а именно предоставяне на уебсайт, включващ мултимедиен материал от рода на телевизионни изображения, интерактивни телевизионни изображения, видеозаписи, видео стрийм записи, интекативни селекции на видео ярки изображения, радио програми, радио излъчвания и аудио записи в областта на баскетбола; предоставяне на новини и информация от рода на статистика и информация в областта на баскетбола; он-лайн игри без записване, а именно компютри игри, видеоигри, интерактивни видео игри, тактически екшън (приключенски) игри, колонадни игри, парти игри за деца и възрастни, игри, които се играят на табло, пъзели, и trivia games; услуги свързани с електронно публикуване, а именно, издаване на списания, картонени вложки, бюлетини с новини, книги за оцветяване и игрални таблици за трети лица онлайн чрез интернет, всички в сферата на баскетбола; осигурява он-лайн компютърна база данни в областта на баскетбола.

Underholdnings- og undervisningsvirksomhed i form af en radio- og tv-programserie inden for basketball og gengivelse af livebasketballkampe og basketballudstillinger; produktion og distribution af radio- og tv-udsendelser med basketballkampe, basketballbegivenheder og programmer inden for basketball; ledelse og organisering af basketballklinikker og -lejre, træningsklinikker og -lejre, klinikker og lejre for dansehold samt basketballkampe; underholdningsvirksomhed i form af personoptræden ved en udklædt maskot eller dansehold ved basketballkampe og -fremvisninger, -klinikker, -lejre, salgsfremstød og andre arrangementer samt andre særarrangementer og fester vedrørende basketball; tjenesteydelser vedrørende fanklubber;underholdningsvirksomhed, nemlig udbydelse af et websted med multimediemateriale i form af tv-højdepunkter, højdepunkter gengivet på interaktivt tv, videooptagelser, videostreamoptagelser, udvalgte højdepunkter gengivet via interaktiv video, radioprogrammer, højdepunkter fra radiotransmissioner og lydoptagelser vedrørende basketball; udbydelse af nyheder og information om basketball i form af statistikker, generelle oplysninger vedrørende basketball; onlinespil, der ikke kan downloades, nemlig computerspil, videospil, interaktive videospil, actionfærdighedsspil, spil til spillehaller, selskabslege for børn og voksne, brætspil, puslespil og spil med generelle spørgsmål; elektronisk udgivelsesvirksomhed, nemlig udgivelse af blade, vejledninger, nyhedsbreve, malebøger og kampprogrammer online for andre vedrørende basketball udbudt via internettet; udbydelse af en onlinecomputerdatabase inden for basketball.

Ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες με τη μορφή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε συνέχειες με θέμα την καλαθοσφαίριση και παροχή ζωντανών αγώνων και επιδείξεων καλαθοσφαίρισης· παραγωγή και διανομή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών με αγώνες καλαθοσφαίρισης, εκδηλώσεων σχετικών με την καλαθοσφαίριση και προγραμμάτων στον τομέα της καλαθοσφαίρισης· διεξαγωγή και διοργάνωση ομαδικών μαθημάτων και κατασκηνώσεων καλαθοσφαίρισης, ομαδικών μαθημάτων και κατασκηνώσεων προγύμνασης, ομαδικών μαθημάτων και κατασκηνώσεων χορού και παιχνιδιών καλαθοσφαίρισης· ψυχαγωγικές υπηρεσίες υπό μορφή προσωπικών εμφανίσεων μεταμφιεσμένης μασκότ ή χορευτικού συνόλου υποστήριξης των ομάδων (μαζορετών) σε παιχνίδια και επιδείξεις καλαθοσφαίρισης, πρακτικα μαθήματα, κατασκηνώσεις, εκστρατείες προώθησης, και άλλες εκδηλώσεις, ειδικές εκδηλώσεις και πάρτι σε σχέση με την καλαθοσφαίριση· υπηρεσίες λεσχών θαυμαστών·ψυχαγωγικές υπηρεσίες, συγκεκριμένα παροχή ιστοθέσης με πολυμεσικό υλικό σε μορφή καλύτερων τηλεοπτικών στιγμιότυπων, αλληλεπιδραστικών καλύτερων τηλεοπτικών στιγμιότυπων, βιντεοεγγραφών, εγγραφών ροής βίντεο, αλληλεπιδραστικών επιλογών καλύτερων στιγμιότυπων βίντεο, ραδιοφωνικών προγραμμάτων, καλύτερων ραδιοφωνικών στιγμιότυπων, και ηχογραφήσεων στον τομέα της καλαθοσφαίρισης· παροχή ειδήσεων και πληροφοριών με τη μορφή στατιστικών και γενικών στοιχείων στον τομέα της καλαθοσφαίρισης· επιγραμμικά μη τηλεφορτώσιμα παιχνίδια, συγκεκριμένα, παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιντεοπαιχνίδια, αλληλεπιδραστικά βιντεοπαιχνίδια, παιχνίδια δράσης και δεξιοτεχνίας, ηλεκτρονικά παιχνίδια δράσης, παιχνίδια για πάρτι παιδιών και ενηλίκων, επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, και παιχνίδια ερωτήσεων για ποικίλα γεγονότα· υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων, συγκεκριμένα, επιγραμμική έκδοση περιοδικών, οδηγών, ενημερωτικών δελτίων, βιβλίων ζωγραφικής και προγραμμάτων αγώνων τρίτων μέσω του Διαδικτύου, στο σύνολό τους στον τομέα της καλαθοσφαίρισης· παροχή επιγραμμικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στον τομέα της καλαθοσφαίρισης.

Servicios de esparcimiento y educación en forma de programas actuales de televisión y radio relacionados con el baloncesto y emisión de partidos y exhibiciones de baloncesto en directo; producción y distribución de espectáculos de radio y televisión con partidos de baloncesto, actos relacionados con el baloncesto y programas sobre baloncesto; celebración y organización de clases prácticas y concentraciones de baloncesto, clases prácticas y concentraciones de entrenadores, clases prácticas y concentraciones de equipos de baile y partidos de baloncesto; servicios de esparcimiento del tipo de apariciones personales de una mascota disfrazada o un equipo de animadoras en partidos de baloncesto y exhibiciones, clases prácticas, campamentos, promociones y otros eventos asociados al baloncesto, eventos y fiestas especiales; servicios de clubes de aficionados;servicios de esparcimiento, en concreto acceso a un sitio web con material multimedia del tipo de momentos estelares de televisión, momentos estelares de televisión interactiva, grabaciones de vídeo, grabaciones de vídeo continuo, selecciones interactivas de momentos estelares de vídeo, programas de radio, momentos estelares de radio y grabaciones de radio en materia de baloncesto; suministro de noticias e información del tipo de estadísticas y preguntas y respuestas en materia de baloncesto; juegos en línea que no sean descargables, en concreto, juegos informáticos, videojuegos, videojuegos interactivos, juegos de habilidades de acción, juegos de salas recreativas, juegos para fiestas de adultos y niños, juegos de mesa, rompecabezas y juegos de trivial; servicios de publicación electrónica, en concreto, publicación de revistas, guías, boletines informativos, libros para colorear y calendarios de juego de terceros en línea a través de Internet, todo en materia de baloncesto; acceso a una base de datos informática en línea en relación con el baloncesto.

Meelelahutus- ja haridusteenused jätkuvate tele- ja raadiosaadete näol korvpalli alal ning elavettekandes korvpallimängude ja korvpalli alaste näituste pakkumine; korvpallimängude ülekannete tootmine ja levitamine raadios ning televisioonis, korvpallivõistlustest ja korvpalliga seotud saadetest; korvpallikliinikute ja -laagrite, kohtunikele mõeldud kliinikute ning laagrite, tantsurühmade kliinikute ja laagrite ja korvpallimängude juhtimine ja korraldamine; meelelahutusteenused, nagu võistkonna maskottideks riietunud tegelaste või tantsurühma ilmumine korvpallivõistlustele, näitustele, kliinikutesse, laagritesse, müügiedendusüritustele ja teistele korvpalliga seotud üritustele, eriüritustele ja pidudele; fännklubiteenused;meelelahutusteenused, nimelt multimeediummaterjaliga veebisaidi pakkumine, mis puudutab televisiooni haripunkte, interaktiivse televisiooni haripunkte, videosalvestisi, videosalvestiste voogedastusi, interaktiivse video haripunktide valimikke, raadiosaateid, raadio haripunkte ja helisalvestisi korvpalli alal; korvpalliuudiste ja -info pakkumine statistika ja üldteabe kujul; allalaadimatud sidusmängud, nimelt arvutimängud, videomängud, interaktiivsed videomängud, oskusi arendavad mängud, mängusaalimängud, täiskasvanute ja laste peomängud, lauamängud, pusled ning viktoriinid; elektroonilised kirjastusteenused, nimelt korvpalliga seotud väljaannete pakkumine, nagu ajakirjad, juhised, infolehed, värviraamatud ja mängude ajakavad, kolmandatele isikutele sidusalt Interneti kaudu, kõik korvaplli valdkonnas; korvpalliteemalise sidusandmebaasi pakkumine.

Ajanviete- ja koulutuspalvelut jatkuvien televisio- ja radio-ohjelmien muodossa koripallon alalla sekä koripallopelien lähettäminen suorana ja koripallonäyttelyt; Radio- ja televisiovälitteisten koripallopelilähetysten tuottaminen ja levitys, koripallotapahtumat ja -ohjelmat koripallon alalla; koripalloklinikoiden ja -leirien, valmennusklinikoiden ja -leirien, tanssiryhmäklinikoiden ja -leirien sekä koripallopelien ohjaaminen ja järjestäminen; viihdepalvelut rooliasuun pukeutuneen maskotin tai tanssiryhmän henkilökohtaisen esiintymisen muodossa koripallopeleissä ja näyttelyissä, sairaaloissa, leireillä, myynninedistämistilaisuuksissa ja muissa koripalloon liittyvissä tapahtumissa, erikoistapahtumissa ja juhlissa; ihailijakerhopalvelut;viihdepalvelut, nimittäin sellaisen WWW-sivuston tarjoaminen, joka sisältää koripalloiluun liittyvää multimedia-aineistoa television tähtihetkien, vuorovaikutteisten television tähtihetkien, videotallenteiden, suoratoistovideotallenteiden, vuorovaikutteisten videoiden tähtihetkivalikoimien, radio-ohjelmien, radion tähtihetkien sekä äänitallenteiden muodossa; koripallouutisten ja -tietojen tarjoaminen tilastojen ja tietokilpailujen muodossa; muut kuin ladattavat online-pelit, nimittäin tietokonepelit, videopelit, vuorovaikutteiset videopelit, toimintataitopelit, pelihallipelit, aikuisten ja lasten seurapelit, lautapelit, palapelit ja pikkutietopelit; elektroniset julkaisupalvelut, nimittäin koripalloon liittyvien aikakauslehtien, oppaiden, jäsenlehtien, värityskirjojen ja peliohjelmien julkaiseminen muille online-muodossa Internetin kautta; koripalloon liittyvien online-tietokantojen tarjoaminen.

Szórakoztató és oktató szolgáltatások televízió- és rádióműsor sorozatok formájában a kosárlabda területén valamint élő kosárlabdameccsek és bemutatók rendezése formájában; kosárlabdajátékokat, kosárlabdás rendezvényeket és kosárlabdás műsorokat tartalmazó rádió- és tévébemutatók gyártása és forgalmazása; kosárlabdaképzések és -táborok, edzői képzések és táborok, tánccsoport-képzések és -táborok és kosárlabda-játékok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások jelmezes vagy tánccsapat személyes megjelenése formájában kosárlabdajátékok valamint kiállítások, előadások, táborok, promóciók és más kosárlabdához kapcsolódó események, különleges események és rendezvények alkalmával; rajongóklubban nyújtott szolgáltatások;szórakoztatás, azaz a következő formákban multimédiás anyagot felvonultató webhelyes szolgáltatás: tévés érdekességek, interaktív tévés érdekességek, videofelvételek, folyamszerű videofelvételek, képanyagot tartalmazó érdekességek közül interaktív válogatás, rádióműsorok, rádiós érdekességek és hangfelvételek a kosárlabda területén; hírek és információk biztosítása statisztikák és kvízkérdések formájában a kosárlabda területén; online letölthető játékok, azaz számítógépes játékok, videojátékok, interaktív videojátékok, akciós ügyességi játékok, játéktermi játékok, rendezvényeken játszható játékok felnőttek és gyermekek számára, táblajátékok, rejtvények és kitalálós játékok; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezetesen magazinok, útmutatók, hírlevelek, színezőkönyvek és játéktáblázatok kiadása mások számára online módon interneten keresztül, mindezek a kosárlabda területén; on-line számítógépes adatbázis rendelkezésre bocsátása a kosárlabda terén.

Divertimento ed istruzione, ovvero serie di programmi televisivi e radiofonici sulla pallacanestro e trasmissione in diretta di partite di pallacanestro e dimostrazioni di pallacanestro; produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive di partite di pallacanestro, manifestazioni di pallacanestro e programmi relativi alla pallacanestro; conduzione ed organizzazione di gruppi di lavoro sulla pallacanestro e gruppi e campi di lavoro per allenatori, gruppi e campi di lavoro per allenatori, gruppi di lavoro e campi per gruppi di ballo e partite di pallacanestro; servizi di divertimento sotto forma d'apparizioni personali da parte di mascotte in costume o gruppi di ballo presso partite e dimostrazioni di pallacanestro, gruppi di lavoro, campi, promozioni e altre manifestazioni correlate alla pallacanestro, manifestazioni speciali e feste; servizi di fan club;intrattenimento, ovvero fornitura di siti Internet contenenti materiali multimediali in forma d'immagini salienti televisive, immagini salienti televisive interattive, registrazioni video, registrazioni video a flusso continuo, selezioni d'immagini salienti video interattive, programmi radiofonici, riepiloghi radiofonici delle azioni salienti e registrazioni audio in materia di pallacanestro; notizie e informazioni sotto forma di statistiche e curiosità riguardanti la pallacanestro; giochi non scaricabili on-line, ovvero giochi per computer, videogiochi, videogiochi interattivi, giochi d'azione ed abilità, giochi da sala giochi, giochi per feste per bambini ed adulti, giochi da tavolo, giochi di pazienza e giochi di curiosità; servizi di editoria elettronica, ovvero, pubblicazione di riviste, guide, bollettini d'informazione, libri da colorare e programmi di partite di terzi on-line tramite Internet, tutti riguardanti la pallacanestro; fornitura d'una banca dati informatica on-line nel settore della pallacanestro.

Pramogų ir švietimo paslaugos, teikiamos nepertraukiamų televizijos ir radijo laidų apie krepšinį forma ir tiesiogiai transliuojant krepšinį bei parodomąsias krepšinio varžybas; radijo ir televizijos laidų, skirtų krepšinio varžyboms, krepšinio renginiams ir programoms apie krepšinį, kūrimas ir platinimas; krepšinio, trenerių, šokių grupių seminarų ir stovyklų bei krepšinio žaidynių vedimas ir rengimas; pramogų paslaugos, būtent varžybų simbolio kostiumais vilkinčių atlikėjų ir/ar šokių grupės pasirodymai, atliekami per eilines ir parodomąsias krepšinio varžybas, seminarus, stovyklas, reklaminius ir kitus su krepšiniu susijusius renginius, specialiuosius renginius bei pobūvius; gerbėjų klubų paslaugos;pramogų paslaugos, būtent tinklalapio su visuomenės informavimo priemonėmis, susijusiomis su televizijos naujienomis, dialoginiais televizijos pranešimais, vaizdo įrašais, vaizdo srauto įrašais, dialoginių vaizdo įrašų atrankos, radijo programų, radijo nuorodų ir garso įrašų krepšinio srityje teikimas; naujienų ir informacijos, susijusios su krepšinio statistika ir įdomybėmis, teikimas; tiesioginės kreipties atsisiunčiami žaidimai, būtent, kompiuteriniai žaidimai, vaizdo žaidimai, interaktyvūs vaizdo žaidimai, veiksmo įgūdžius lavinantys žaidimai, arkadiniai žaidimai, suaugusių ir vaikų vakarėlių žaidimai, stalo žaidimai, kibukai ir įdomybių žaidimai; elektroninės leidybos paslaugos, būtent žurnalų, vadovų, informacinių biuletenių, spalvinimo knygelių ir varžybų lentelių leidimas tiesiogiai internetu, viskas krepšinio tema; prijungtinių kompiuterinių duomenų bazių krepšinio srityje teikimas.

Izklaides un izglītojoši pakalpojumi basketbola spēļu tiešraižu televīzijā un radio un basketbola demonstrējumu veidā, kā arī izstādes basketbola nozarē; radio un televīzijas šovu veidošana un izplatīšana, kas saistīti ar basketbolu spēļu pārraidi, basketbola pasākumu un basketbola programmu pārraidi; basketbola semināru un nometņu, apmācības semināru un nometņu, dejošanas semināru un nometņu un basketbola spēļu rīkošana un vadīšana; izklaides pasākumi saistībā ar personisko izskatu un tērpiem talismanu izskatā vai deju grupu uzstāšanās basketbola spēlēs un izstāžu pakalpojumi, semināri, nometnes, sekmēšanas pakalpojumi, un citi ar basketbolu saistīti pasākumi, īpaši pasākumi un ballītes; fanu klubu pakalpojumi;izklaides pakalpojumi, proti, tīmekļa vietnes nodrošināšana, kas ietver multivides materiālu par televīzijas gaismas efektiem, interaktīvās televīzijas gaismas efektiem, videoierakstiem, video straumes ierakstiem, interaktīvā video gaismas efektu izlasi, radioprogrammām, radio būtiskajiem elementiem un audioierakstiem, ko izmanto basketbolā; ziņu un informācijas nodrošināšana statistikas un interesantu faktu veidā basketbola jomā; tiešsaistes nelejupielādējamas spēles, proti, datorspēles, videospēles, interaktīvas videospēles, spēles, kas attīsta darbības iemaņas, arkādes spēles, pieaugušo un bērnu viesību spēles, galda spēles, mīklas, atjautības uzdevumi un sīko detaļu spēles; elektroniskās izdevējdarbības pakalpojumi, proti, trešo personu žurnālu, ceļvežu, informatīvo izdevumu, krāsojamo grāmatu un spēļu sarakstu publicēšana tiešsaistē, izmantojot internetu, viss basketbola jomā; tiešsaistes datora datu bāzes nodrošināšana basketbola jomā.

Servizzi ta' divertiment u edukattivi f'għamla ta' programmi kontinwi tat-televiżjoni u tar-radju fil-qasam tal-bâskitbol u jwassal logħob dirett tal-bâskitbol u wirjiet tal-bâskitbol; il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' programmi fuq ir-radju u t-televiżjoni fuq il-logħob tal-baskitbol, ġrajjiet tal-baskitboll u programmi fil-qasam tal-baskitbol; it-tmexxija u l-arranġament ta' kliniċi u kampijiet tal-bâskitbol, kliniċi u kampijiet tal-kowċis, kliniċi u kampijiet tat-tim taż-żeffiena u logħob tal-baskitbol; servizzi ta' divertiment f'għamla ta' dehriet personali minn maskot bil-kostum jew skwadra ta' żeffiena matul il-logħbiet u l-wirjiet tal-baskitbol, kliniċi, kampijiet, promozzjonijiet, u avvenimenti oħra marbutin mal-bâskitbol, avvenimenti speċjali u festini; servizzi ta' klabb tal-partitarji;servizzi ta' divertiment, jiġifieri l-provvista ta' websajt li tkun tikkonisti minn materjal multimedjali li jikkonsisti minn siltiet televiżivi, siltiet televiżivi interattivi, reġistrazzjonijiet tal-vidjow, għażliet ta' siltiet tal-vidjow interattivi, programmi tar-radju, siltiet minn programmi tar-radju, u reġistrazzjonijiet tal-awdjo fil-qasam tal-baskitbol; il-provvista ta' aħbarijiet u informazzjonijiet fl-għamla ta' statistika u kurżitajiet fil-qasam tal-baskitbol; logħbiet onlajn li jistgħu jitniżżlu, jiġifieri, logħbiet tal-kompjuter, logħbiet elettroniċi, logħbiet interattivi tal-vidjow, logħbiet ta' azzjoni li jeħtieġu ċerta teknika, logħob tas-swali, logħbiet għal waqt festini tat-tfal u ta' l-adulti, logħob tal-bords, pażils, u logħbiet dwar kurżitajiet; servizzi ta' pubblikazzjonijiet elettroniċi, jiġifieri, il-pubblikazzjoni ta' rivisti, gwidi, rapporti informali, kotba tat-tpinġija, u skedi tal-logħbiet ta' oħrajn onlajn permezz ta' l-internet, kollha fil-qasam tal-baskitbol; il-provvista ta' dejtabejż tal-kompjuter onlajn fil-qasam tal-baskitbol.

Ontspanning en onderwijs in de vorm van doorlopende televisie- en radioprogramma' s op het gebied van basketbal en het verzorgen van live basketbalwedstrijden en basketbaldemonstraties; de productie en distributie van radio- en televisieshows met basketbalwedstrijden, basketbalevenementen en programma's op het gebied van basketbal; het leiden en organiseren van basketbalcursussen en kampen, cursussen en kampen voor coaches, cursussen en kampen voor dansgezelschappen en basketbalwedstrijden; amusement in de vorm van persoonlijke optredens door een gekostumeerde mascotte of dansgroep bij basketbalwedstrijden en bij tentoonstellingen, klinieken, kampen, promoties en andere evenementen, speciale evenementen en feesten op het gebied van basketbal; diensten op het gebied van fanclubs;ontspanning, te weten verschaffing van een website met multimediamateriaal in de vorm van televisiehoogtepunten, interactieve televisiehoogtepunten, video-opnamen, video-opnamen die in werkelijke tijd bekeken kunnen worden, selecties van interactieve videohoogtepunten, radioprogramma's, radiohoogtepunten, en audio-opnamen op het gebied van basketbal; verstrekking van basketbalnieuws en -informatie in de vorm van statistieken en wetenswaardigheden op het gebied van basketbal; niet-downloadbare onlinespellen, te weten computerspellen, videospellen, interactieve videospellen, behendigheidsspellen, speelhalspellen, spellen voor feesten voor volwassenen en kinderen, bordspelen, puzzels en spellen met betrekking tot wetenswaardigheden; elektronische uitgave, te weten uitgave van tijdschriften, gidsen, nieuwsbrieven, kleurboeken, en spelschema's van derden, online via internet, alle op het gebied van basketbal; verschaffing van een onlinecomputerdatabases op het gebied van basketbal.

Usługi rozrywkowe i edukacyjne w formie ciągłych programów telewizyjnych i radiowych z dziedziny koszykówki oraz transmisji na żywo meczów koszykówki i pokazów koszykarskich; produkcja i dystrybucja widowisk radiowych i telewizyjnych przedstawiających gry koszykarskie, imprezy koszykarskie i programy z dziedziny koszykówki; prowadzenie i organizowanie klinik i obozów koszykarskich, klinik i obozów szkoleniowych, klinik i obozów dla zespołów tanecznych oraz gier koszykarskich; usługi rozrywkowe w formie występów maskotek w kostiumach lub zespołów tanecznych podczas meczów koszykówki i pokazów, wykładów klinicznych, obozów, promocji i innych imprez związanych z koszykówką, imprez i przyjęć okolicznościowych; prowadzenie fanklubów;usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie strony internetowej prezentującej materiały multimedialne w postaci telewizyjnych przeglądów najważniejszych wydarzeń, interaktywnych telewizyjnych przeglądów najważniejszych wydarzeń, nagrań wideo, strumieniowych nagrań wideo, interaktywnych wycinków wideo z przeglądów najważniejszych wydarzeń, programów radiowych, radiowych przeglądów najważniejszych wydarzeń i nagrań audio w dziedzinie koszykówki; dostarczanie wiadomości i informacji w postaci statystyk i drobnych informacji z dziedziny koszykówki; gry on-line nie do pobierania z sieci, mianowicie gry komputerowe, gry wideo, interaktywne gry wideo, gry zręcznościowe, gry do salonów gier, gry na przyjęcia dla dorosłych i dzieci, gry planszowe, układanki, i gry dotyczące wiedzy ogólnej; usługi publikowania elektronicznego, a mianowicie publikowanie czasopism, przewodników, biuletynów, książeczek do kolorowania i programów gier, wszystkich w dziedzinie koszykówki, dokonywane on-line, za pośrednictwem internetu; udostępnianie komputerowej bazy danych online z dziedziny koszykówki.

Serviços de divertimento e educação sob a forma de programas contínuos de televisão e de rádio no domínio do basquetebol, bem como transmissão de jogos e espectáculos de basquetebol em directo; produção e distribuição de programas de rádio e de televisão de jogos de basquetebol, espectáculos de basquetebol e programas no domínio do basquetebol; direcção e organização de cursos e estágios de basquetebol, de cursos e estágios para treinadores, cursos e estágios de dança para claques e jogos de basquetebol; serviços de entretenimento sob a forma de exibições pessoais de uma mascote fantasiada ou de um grupo de dança em jogos e exibições de basquetebol, cursos práticos de basquetebol, promoções de basquetebol e outros eventos ligados ao basquetebol, eventos especiais e festas; serviços de clubes de fãs;serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de um sítio Web de conteúdos multimédia sob a forma de destaques de televisão, destaques de televisão interactiva, gravações de vídeo, gravações de vídeo por transmissão em sequência, selecções de destaques de vídeo interactivo, programas de rádio, destaques radiofónicos e gravações de áudio no domínio do basquetebol; fornecimento de notícias e informação sob a forma de estatísticas e curiosidades no domínio do basquetebol; serviços de jogos não descarregáveis em linha, nomeadamente jogos de computador, jogos de vídeo, jogos de vídeo interactivos, jogos de perícia e acção, jogos de arcada, jogos para festas destinados a adultos e crianças, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e jogos de pergunta e resposta; serviços de edição electrónica em linha através da Internet, nomeadamente publicação de revistas, guias, boletins informativos, livros para colorir e calendários de jogos, de terceiros, todos no domínio do basquetebol; fornecimento de uma base de dados informática em linha no domínio do basquetebol.

Servicii de divertisment si educationale sub forma de programe continue de televiziune si radio din domeniul baschetului si transmisia de meciuri de baschet in direct si expozitii de baschet; Producţia şi distribuţia de spectacole de radio şi televiziune cu jocuri de baschet, evenimente şi programe de baschet în domeniul baschetului; conducere si aranjare de clinici si tabere de baschet, clinici si tabere de antrenori, clinici si tabere de echipe de dans si jocuri de baschet; servicii de divertisment sub forma de aparitii persoanle printr-o mascota costumata sau o echipa de dans la meciuri si expozitii de baschet, clinici, tabere, promotii si alte evenimente legate de baschet, evenimente speciale si petreceri; servicii de fan club;servicii de divertisment, şi anume, furnizare de site-uri de internet incluzând materiale multimedia sub formă de fragmente principale televizate, fragmente principale interactive televizate, înregistrări video, înregistrări de fluxuri video, selecţii de fragmente principale video interactive, fragmente principale radio, înregistrări audio în domeniul baschetului; furnizare de ştiri şi informaţii sub formă de statistici şi jocuri cu întrebări şi răspunsuri în domeniul baschetului; jocuri nedescarcabile online, si anume, jocuri pentru calculatoare, jocuri video, jocuri video interactive, jocuri de actiune de indemanare, jocuri Arcade, jocuri pentru adulti si copii, jocuri cu tabla de joc, jocuri de cuvinte incrucisate si jocuri cu intrebari si raspunsuri; servicii de publicare electronică, respectiv, publicare de reviste, ghiduri, buletine informative, cărţi de colorat şi orare de jocuri pentru terţi, online prin intermediul internetului, toate în domeniul baschetului; furnizarea de baze de date computerizate din domeniul baschetului.

Vzdelávacie a zábavné služby v podobe televíznych a rozhlasových programov na pokračovanie v oblasti basketbalu a vysielanie basketbalových hier a vystúpení naživo; výroba a distribúcia rozhlasového a televízneho vysielania v oblasti basketbalových zápasov, basketbalových podujatí a programov v oblasti basketbalu; organizovanie a vedenie basketbalových sústredení a táborov, sústredení a táborov pre trénerov, sústredení a táborov pre tanečné tímy a basketbalových podujatí; služby v oblasti zábavy v podobe vystúpenia maskota v kostýme, alebo tanečných tímov počas basketbalových zápasov alebo vystúpení, sústredení, táborov, popagačných akcií a iných podujatí súvisiacich s basketbalom, špeciálnych podujatí a osláv; služby klubu fanúšikov;služby v oblasti zábavy, menovite prevádzkovanie webového portálu s multimediálnym materiálom povahy televíznych programov s vysokým významom, interaktívnych televíznych programov s vysokým významom, video záznamov, záznamov dátového prúdu videa, výberu interaktívneho videa s vysokým významom, rozhlasových programov, rozhlasových programov s vysokým významom a zvukových záznamov v oblasti basketbalu; poskytovanie poradenstva a informácií v podobe štatistík a zaujímavostí o basketbale; on-line stiahnuteľné hry, menovite počítačové hry, video hry, interaktívne videohry, bojové hry zručnosti, zábavné hry pre herne, hry na večierky pre dospelých a deti, spoločenské hry, skladačky a vedomostné súťaže; elektronické vydavateľské služby, menovite vydávania časopisov, príručiek, informačných letákov, omaľovaniek a herných rozvrhov v oblasti basketbalu prostredníctvom internetu; poskytovanie on-line počítačovej databázy v oblasti basketbalu.

Razvedrilne in izobraževalne storitve v obliki neprekinjenih televizijskih in radijskih programov na področju košarke in prikazov košarkarskih tekem in košarkarskih predstav v živo; produkcija in distribucija radijskih in televizijskih oddaj s košarkarskih prireditev in programov na področju košarke; vodenje in prirejanje košarkarskih klinik in taborov, trenerskih klinik in taborov, klinik in taborov za plesne ekipe in košarkarskih iger; razvedrilne storitve v obliki osebnih nastopov s kostumirano maskoto ali plesno ekipo na košarkarskih tekmah in razstavah, v bolnicah, na taborih, na promocijah in drugih prireditvah, povezanih s košarko, na posebnih prireditvah in zabavah; storitve klubov oboževalcev;razvedrilne storitve, in sicer nudenje spletnega mesta z večpredstavnim materialom v obliki vrhuncev televizijskih programov, vrhuncev programov interaktivne televizije, video posnetkov, sprotnega videa, izbora vrhuncev interaktivnega videa, radio programov, vrhuncev radijskega programa in avdio posnetkov na temo košarke; nudenje novic in informacij v obliki statistike in zanimivosti na področju košarke; online nenaložljive igre, in sicer računalniške igrice, video igre, interaktivne video igre, akcijske spretnostne igre, arkadne igre, zabavne igre za odrasle in otroke, igre na ploščah, miselne igre in trivia (kviz) igre; storitve elektronskega objavljanja, in sicer objavljanje revij, vodnikov, okrožnic, pobarvank in razporedov iger drugih na spletu po internetu, na področju košarke; nudenje online računalniške podatkovne zbirke s področja košarke.

Underhållning och undervisning/utbildning i form av pågående tv- och radioprogram inom basketområdet och visning av livebasketmatcher och basketutställningar; Produktion och distribution av radio- och tv-program om basket, basketmatcher, basketevenemang och program avseende basket; ledning och anordnande av basketballundervisning och -träningsläger, tränarundervisning och -läger, danslagsundervisning och -läger och basketmatcher; underhållningstjänster i form av personliga framträdanden av en kostymklädd maskot eller danslag vid basketmatcher och -visning, kliniker, säljfrämjande verksamhet, och andra basketrelaterade evenemang, specialtillställningar och fester; fanklubbstjänster;utbildningstjänster, nämligen tillhandahållande av webbplatser med multimediamaterial i form av höjdpunkter från tv, interaktiva tv-höjdpunkter, videoinspelningar, flödande videoinspelningar, urval av interaktiva videohöjdpunkter, radioprogram, höjdpunkter från radioprogram, och ljudinspelningar inom basket; ombesörjande av nyheter och information i form av statistik och trivialiteter avseende basketball; icke nerladdningsbara direktanslutna spel, videospel, interaktiva videospel, actionfärdighetsspel, arkadspel, partyspel för vuxna och barn, brädspe pussel och spel med allmän information; elektroniska publiceringstjänster, nämligen, publikation av tidskrifter, handböcker, nyhetsbrev, målarböcker, och andras spelprogram online genom Internet, allt avseende basketball; tillhandahållande av en direktansluten databas inom basketområdet.


GOLDEN STATE WARRIORS, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce GOLDEN STATE WARRIORS byl pořízen dne 22.01.2012 01:44.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 2 ochranné známky znění GOLDEN STATE WARRIORS, z toho 1 platnou.


Označení stránky: jocuri cultura generala
Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů