TESLA - ochranná známka, majitel TESLA Holding a.s.

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 6955496
Reprodukce/Znění OZ TESLA - ochranná známka
TESLA
Třídy výrobků a služeb 7, 9, 11
Vídeňské obrazové třídy 26.1.3 ; 26.1.99 ; 26.11.1 ; 26.11.12 ; 29.1.4
Datum podání přihlášky 02.06.2008
Datum zveřejnění prihlášky 20.02.2009
Datum zápisu 05.11.2010
Datum konce platnosti 02.06.2018
Přihlašovatel/vlastník TESLA Holding a.s.
Zástupce Václav Müller
OZ tvořena pouze barvou CSPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou ENPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou FRPantone bleu 072 C
OZ tvořena pouze barvou BGPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou DAPantone Blue 072 C
OZ tvořena pouze barvou DEPantone BLAU 072 C
OZ tvořena pouze barvou ELPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou ESPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou ETSinine Panotne BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou FISininen Pantone Blue 072 C
OZ tvořena pouze barvou HUPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou ITPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou LTPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou LVZils (Pantone 072 C/U)
OZ tvořena pouze barvou MTPantone BLU 072 C
OZ tvořena pouze barvou NLPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou PLPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou PTPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou ROPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou SKPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou SLPantone MODRA 072 C
OZ tvořena pouze barvou SVPantone BLÅTT 072 C
Stav Registrovaná OZ - registrace zveřejněna
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
7
Stroje, převodovky , transmise a pohonné mechanismy, jiné než pro pozemní vozidla, transportéry, dopravníky, motory s výjimkou pro pozemní vozidla, pístní kroužky, karburátory, zapalovací svíčky, zapalovací cívky a přívodní kabely, čerpadla a filtry, čistící stroje i pro vysokotlaké čištění, ložiska, pera, ventily jako části strojů, motory elektrické, elektromotory, elektrické generátory, rozdělovače drátů, navíjecí stojany, kabelové tahače, stojany pro průmysl s mechanickou obsluhou, obráběcí stroje, strojní řezací nástroje, frézky, nůžky, nože, vrtačky, soustruhy, sklíčila, pily, děrovače, vrtáky, stroje pro zpracování kovu, plastických hmot a dřeva a odpadu z nich, formy, šablony, nástroje a jiné pomůcky, stroje brousicí, brusné kotouče, orovnávací nástroje, svářecí stroje, svářečky, autogeny, kotle parní, pneumatické ovládací zařízení pro mechanizaci, robotizaci a racionalizaci technologických procesů, manipulátory, roboty, stavební stroje, vyprošťovací mechanismy jako části strojů, kladkostroje, rypadla, zdvihací přístroje, zemní, geologické, zemědělské, lesnické a zahradnické stroje, zemědělské nářadí, stroje pro obalovou techniku, balící stroje, etiketovací stroje, barevné značkovače, stříkací pistole, pneumatické děrovače a vazače, skartační stroje, textilní stroje, šicí stroje, elektrotechnické výrobky pro průmysl a domácnosti, zejména rotační spotřebiče jako jsou univerzální a speciální kuchyňské spotřebiče (zejména elektrické mlýnky, šlehače, hnětače těsta, lisy a odstředivky ovoce, brusky na nože, řezačky masa, strouhače, škrabače brambor, kuchyňské roboty, mixéry, přístroje pro sekáni, kráječe, otevírače konzerv), mechanické části a dílce, konverzní přístroje, jeřáby, generátory proudu, přístroje pro úpravy, upínadla vrtáků, hroty vrtáků, hlavy vrtáků, vložky nástrojů, filtrovací stroje, přístroje pro přeměnu paliva pro motory s vnitřním spalováním, elektrické motory jiné než pro pozemní vozidla, turbíny jiné než pro pozemní vozidla, poháněcí mechanismy jiné než pro pozemní vozidla, čerpadla (části strojů a motorů), ventily, startéry pro motory a stroje, turbíny (hydraulické), turbokompresory, textilní stroje, úklidové spotřebiče (zejména elektrické vysavače, leštiče parket, šamponovače, klepače, leštičky nábytku a parket, automatické pračky, ždímačky a sušičky, myčky nádobí), mandly, strojky pro domácí dílny, jako stříhací stroje elektrické včetně příslušenství a součástek ke všem předchozím; elektrochemické zdroje proudu, stroje pro automatizaci, regulaci a řízení průmyslové výroby včetně zařízení ovládaných hlasem, vse výše uvedené v rámci této třídy.

Machines, boîtes de vitesses, mécanismes de transmission et d'entraînement, non destinés à des véhicules terrestres, convoyeurs, tapis convoyeurs, moteurs à l'exception des moteurs de véhicules terrestres, segments de pistons, carburateurs, bougies d'allumage, bobines d'allumage et câbles d'alimentation, pompes et filtres, appareils de nettoyage pour nettoyage à haute pression, paliers, ressorts, valves en tant que pièces de machines, moteurs électriques, moteurs électriques, génératrices électriques, distributeurs de fils, bâtis d'enroulement, tracteurs de câbles, bâtis pour l'industrie avec service mécanique, machines-outils, outils coupants de machine, fraises, cisailles, couteaux, perceuses, tours, mandrins, scies, perforatrices, perceuses, machines d'usinage des métaux, des matières plastiques et du bois ainsi que de leurs déchets, moules, patrons, outils et autres instruments, machines à aiguiser, meules en émeri, outils de dressage, machines à souder, soudeuses, chalumeaux, chaudières à vapeur, dispositifs pneumatiques de commande pour la mécanisation, la robotisation et la rationalisation des processus technologiques, manipulateurs, robots, machines de construction, mécanismes de dégagement en tant que pièces de machine, moufles, excavateurs, appareils de levage, machines pour le terrassement, la géologie, l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture, instruments agricoles, machines pour la technique de l'emballage, machines à emballer, étiqueteuses, machines marqueuses en couleur, pistolets pulvérisateurs à enduire, perforateurs et relieuses pneumatiques, déchiqueteuses, machines textiles, machines à coudre, produits électrotechniques pour l'industrie et la maison, notamment appareils ménagers rotatifs tels que le sont les appareils de cuisines universels et spécialisés (notamment moulins électriques, batteurs (fouets de cuisine), malaxeurs de pâte, presse-fruits et centrifugeuses pour les fruits, affûteurs de couteaux, hachoirs à viande, râpes, éplucheurs de pommes de terre, robots de cuisine, mixeurs, appareils à couper, ouvre-boîtes), pièces et éléments mécaniques, appareils de conversion, grues, générateurs de courant, appareils de traitement, fixateurs de forêt, pointes de forêt, têtes de forêt, pièces d'insertion d'outil, machines à filtrer, dispositifs pour changement de carburant pour moteurs à combustion interne, moteurs électriques non destinés à des véhicules terrestres, turbines non destinées à des véhicules terrestres, mécanismes d'entraînement non destinés à des véhicules terrestres, pompes (pièces de machines et de moteurs), soupapes, démarreurs pour moteurs et machines, turbines (hydrauliques), turbocompresseurs, machines textiles, appareils de nettoyage (notamment aspirateurs électriques, polisseuses de parquet, shampouineuses, battoir (à tapis), polisseuses de meubles et de parquets, lave-linge automatiques, essoreuses à vêtements et séchoirs, lave-vaisselle), repasseuses électriques, appareils pour ateliers de maison, tels que coupeuses électriques y compris accessoires et pièces détachées pour tous les articles précédents;sources électrochimiques de courant, appareils pour l'automatisation, la régulation et la commande de productions industriels y compris appareils à commande vocale, tous les produits ci-dessus compris dans cette classe.

Machines, gear boxes, transmission components and drive mechanisms (except for land vehicles), transporters, conveyers, motors and engines (except for land vehicles), piston rings, carburetors, ignition glow plugs, ignition coils and feeder cables, pumps and filters, cleaning machines, including for high-pressure cleaning, bearings, springs, valves as parts of machines, electricl engines, electric motors, electricity generators, wire distributers, roll-up frames, cable tractors, mechanical stands for industry, machine tools, machine cutting instruments, milling machines, shears, knives, drills, turning lathes, chucks, saws, punching machines, borers, machines for working of metal, plastic, wood and waste thereof, moulds, templates, instruments and other tools, sharpening machines, grinding wheels, planing tools, welding machines, sealing apparatus, oxyacetylene burners, steam engine boilers, pneumatic control apparatus for mechanization, robotization and rationalization of technological processes, manipulators, robots, construction machines, disengaging mechanisms as parts of machines, pulleys, excavators, lifting and hoisting apparatus, ground, geological, agricultural, forestry and horticultural machines, agricultural instruments, machines for packing technology, packing machines, labeling machines, paint markers, spray guns, pneumatic punching and binding machines, shredding machines, textile machines, sewing machines, electrotechnical products for industry and households, in particular rotary appliances including universal and special-purpose kitchen appliances (in particular electric grinders, whisks, dough kneaders, fruit presses and separators, knife sharpening machines, meat cutters, graters, potato peelers, food processors, blenders, machines for chopping, slicers, can openers), mechanical parts and components, conversion machines, cranes, current generators, repair apparatus, drill fixtures, drill points, drill heads, instrument fillings, filtering machines, fuel conversion apparatus for internal-combustion engines, electric motors except for land vehicles, turbines except for land vehicles, drive mechanisms except for land vehicles, pumps (parts of machines, motors and engines), valves, engine, motor and machine ignitions, turbines (hydraulic), turbo compressors, textile machines, cleaning appliances (in particular electric vacuum cleaners, parquet polishers, shampooers, beaters, furniture and parquet polishers, fully automatic washing machines, spin dryers and tumble dryers, dishwashers), steam presses, machines for home workshops, including electric cutting machines, including accessories and spare parts for all the aforesaid goods;electro-chemical current sources, machines for automation, regulation and control of industrial production, including voice-operated apparatus, all the aforesaid included in this class.

Maschinen, Übersetzungsgetriebe, Vorrichtungen zur Kraftübertragung und Triebwerke (ausgenommen für Landfahrzeuge), Transporter, Förderanlagen, Motoren (ausgenommen für Landfahrzeuge), Kolbenringe, Vergaser, Zündkerzen, Zündspulen und Zuführungskabel, Pumpen und Filter, Reinigungsmaschinen auch zur Hochdruckreinigung, Lager, Federn (Maschinenteile), Ventile als Maschinenteile, Motoren (elektrisch), Elektromotoren, Elektrogeneratoren, Drahtverteiler, Haspeln, Kabelzieher, Industrieständer (mechanisch betätigt), Werkzeugmaschinen, Schneidwerkzeuge (maschinell), Fräsmaschinen, Scheren, Messer, Bohrmaschinen, Drehbänke (Werkzeugmaschinen), Spannfutter (Maschinenteile), Sägen, Lochstanzmaschinen, Drillbohrer, Maschinen für die Bearbeitung von Metall, Kunststoffen und Holz und Abfällen daraus, Formen, Schablonen, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Schleifmaschinen, Schleifscheiben (Maschinenteile), Abdrehwerkzeuge, Schweißmaschinen, Schweißgeräte, Autogenschweißgeräte, Dampfkessel, pneumatische Steuerungsanlagen für die Mechanisierung, Robotisierung und Rationalisierung technologischer Prozesse, Manipulatoren, Roboter (Maschinen), Baumaschinen, Bergungsmechanismen als Maschinenteile, Flaschenzüge, Bagger, Hebegeräte, Erd-, geologische, landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Maschinen, landwirtschaftliche Geräte, Maschinen für Verpackungstechnik, Verpackungsmaschinen, Etikettiermaschinen, Farbmarkierer, Spritzpistolen, pneumatische Lochstanzmaschinen und Bindemaschinen, Aktenvernichtungsmaschinen, Textilmaschinen, Nähmaschinen, elektrotechnische Erzeugnisse für Industrie und Haushalt, insbesondere Rotationsgeräte wie Universal- und Spezial-Küchenmaschinen (insbesondere elektrische Mühlen, Schneebesen, Knetmaschinen für Teig, Fruchtpressen und -zentrifugen, Messerschleifmaschinen, Fleischhackmaschinen, Reibemaschinen, Schälmaschinen (für Kartoffeln), Küchenmaschinen, Mixer (Maschinen), Hackgeräte, Schneidemaschinen, Konservenöffner), mechanische Bestandteile und Teilstücke, Konversionsgeräte, Kräne, Stromgeneratoren, Aufbereitungsgeräte, Bohrfutter, Bohrerspitzen, Bohrerköpfe, Werkzeugeinsätze, Filtriermaschinen, Vorrichtungen zur Kraftstoffumwandlung für Motoren mit innerer Verbrennung, Motoren (elektrisch ) (ausgenommen für Landfahrzeuge), Turbinen (ausgenommen für Landfahrzeuge), Antriebsmaschinen (ausgenommen für Landfahrzeuge), Pumpen (Maschinenteile und Motoren), Ventile, Anlasser für Motoren und Maschinen, Turbinen (hydraulisch), Turbokompressoren, Textilmaschinen, Reinigungsmaschinen und -geräte (insbesondere elektrische Sauger, Parkettbohnergeräte, Schamponiergeräte, Klopfer, Poliermaschinen und -geräte für Möbel und Parkett, Waschvollautomaten, Wäscheschleudern und -trockner, Geschirrspülmaschinen), Mangeln (Maschinen), Heimwerkergeräte, wie elektrische Schneidemaschinen, einschließlich Zubehör und Bauteile zu allem vorstehend Genannten;elektrochemische Stromquellen, Maschinen zur Automatisierung, Regelung und Steuerung der industriellen Produktion, einschließlich sprachgesteuerte Anlagen, alles vorstehend Genannte, soweit es in dieser Klasse enthalten ist.

Машини, предавки, трансмисии и задвижващи механизми, различни от предназначените за наземни превозни средства, транспортьори, конвейри, двигатели с изключение на такива за наземни превозни средства, пръстени за бутала, карбуратори, запалителни свещи, запалителни бобини и захранващи кабели, помпи и филтри, почистващи машини и за почистване под високо налягане, лагери, пружини, клапани, представляващи части от машини, електрически двигатели, електромотори, електрически генератори, разпределители на проводници, стойки за навиване, влекачи за кабели, стойки за промишлеността с механични обслужване, машини за обръщане, машинни режещи инструменти, фрези, ножици, ножове, свредели, стругове, патронници, триони, перфоратори, дрелки, машини за обработване на метали, пластмасови материали и дърво и отпадни материали от тях, матрици, шаблони, инструменти и други пособия, шлифовъчни машини, шлифовъчни шайби, инструменти за рендосване, машини за заваряване, заваръчни машини, оксижени, парни котли, пневматични съоръжения за управление за механизация, роботизация и рационализация на технологичните процеси, манипулатори, роботи, строителни машини, предпазващи механизми като части на машини, макари, багери, подемни машини, земни, геоложки, земеделски, лесовъдни и градински машини, селскостопански сечива, машини за опаковане на техника, опаковащи машини, машини за поставяне на етикети, машини за маркиране с боя, пулверизатори, пневматични перфоратори и сноповръзвачки, машини за почистване, текстилни машини, машини за шиене, електротехнически изделия за промишлеността и домакинството, по-специално въртящи се уреди като универсалните и специалните кухненски уреди (по-специално електрически мелнички, миксери, машини за месене на тесто, преси и центрофуги за плодове, шлифовъчни машини за ножове, машини за рязане на месо, рендета, рендета за картофи, кухненски роботи, миксери, уреди за рязане, машини за нарязване, отварачки за консерви), механични части и парчета, уреди за конверсия, кранове, генератои за напрежение, уреди за обработка, затегачи за свредели, остриета за свредели, глави за свредели, вложки на инструменти, филтриращи машини, уреди за промяна на горивото за двигатели с вътрешно горене, електрически мотори, различни от предназначените за наземни превозни средства, турбини, различни от предназначените за наземни превозни средства, задвижващи механизми, различни от предназначените за наземни превозни средства, помпи (части за машини и двигатели), клапани, стартери за двигатели и машини, турбини (хидравлични), турбокомпресори, текстилни машини, почистващи уреди (по-специално електрически прахосмукачки, машини за полиране на паркет, за сапунисване, за изтупване, машини за полиране на мебели и паркет, автоматични перални, машини за изцеждане и сушилни, машини за миене на съдове), каландри, машини за домашни работилници, по-специално електрически машинки за подстригване, включително принадлежности и части за всички посочени видове;електрохимически източници на ток, машини за автоматизиране, регулиране и управление на промишлени изделия, включително устройства, които се управляват гласово, всички видове посочени в рамките на този клас.

Maskiner, gearkasser, transmissioner og fremdrivningsmekanismer, ikke til befordringsmidler til brug på land, transportapparater, transportører, motorer, ikke til befordringsmidler til brug på land, stempelringe, karburatorer, tændrør, tændspoler og fødeledninger, pumper og filtre, rensemaskiner, også til højtryk, lejer, fjedre, ventiler (maskindele), elektriske motorer, elmotorer, elgeneratorer, kabelfordelere, oprulningsstativer, kabeltræk, stativer til industrielle formål med mekanisk betjening, værktøjsmaskiner, skæremaskiner, fræsemaskiner, sakse, knive, boremaskiner, drejebænke, save, hullemaskiner, drilbor, maskiner til forarbejdning af metal, plast og træ og affald heraf, forme, skabeloner, værktøjer og andre hjælpemidler, slibemaskiner, slibeskiver, afretningsværktøjer, svejsemaskiner, loddeapparater, maskiner til autogensvejsning, dampkedler, pneumatiske kontrolanordninger til mekanisering, robotisering og rationalisering af teknologiske processer, manipulatorer, robotter, byggemaskiner, bjergningsmekanismer (maskindele), taljer (hejseværk), gravemaskiner, løfteapparater, maskiner til geologien, maskiner til landbrug, skovbrug og havebrug, landbrugsredskaber, emballeringsmaskiner, pakkemaskiner, etiketteringsmaskiner, værktøj til farvemærkning, sprøjtepistoler til maling, pneumatiske hulle- og bindemaskiner, makuleringsmaskiner, tekstilmaskiner, symaskiner, elektrotekniske produkter til industriel og husholdningsbrug, især roterende maskiner, som f.eks. universelle og specielle køkkenmaskiner (især elektriske kværne, piskeris, dejæltemaskiner, pressere og saftpresser til frugt, knivslibere, kødskærere, rivejern, kartoffelskrællere, foodprocessorer, miksere, hakkemaskiner, skæreredskaber, dåseåbnere, mekaniske dele og tilbehør hertil, konverteringsmaskiner, kraner, strømgeneratorer, tilretningsmaskiner, spændere til boremaskiner, borespidser, borehoveder, værktøjspatroner, filtrermaskiner, brændstofconvertere til motorer med indvendig forbrænding, elektriske motorer, ikke til befordringsmidler til brug på land, turbiner, ikke til befordringsmidler til brug på land, fremdrivningsmekanismer, ikke til befordringsmidler til brug på land, pumper (maskin- og motordele), ventiler, startere til motorer og maskiner, turbiner (hydrauliske), turbokompressorer, tekstilmaskiner, rengøringsapparater (især elektriske støvsugere, polereapparater til parketgulve, apparater til vådrens af gulvtæpper, tæppebankere, polermaskiner til møbler og parketgulve, fuldautomatiske vaskemaskiner, centrifuger til tøj og tørreapparater, opvaskemaskiner), ruller til vasketøj, apparater til hjemmeværksteder, f.eks. elektriske klippemaskiner, herunder tilbehør og komponenter til alt ovennævnte;elektrokemiske strømkilder, maskiner til automatisering, regulering og styring af industriel produktion, herunder stemmestyrede installationer, alt indeholdt i denne klasse.

Μηχανές, κιβώτια ταχυτήτων, άξονας μετάδοσης κίνησης και μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης, εκτος αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα, μεταφορείς, ιμάντες μεταφοράς, κινητήρες εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα, δακτύλιοι στεγανότητας εμβόλου, εξαερωτήρες, αναφλεκτήρες, πηνία ανάφλεξης και καλώδια τροφοδοσίας, αντλίες και φίλτρα, μηχανές καθαρισμού και καθαρισμού υψηλής πίεσης, έδρανα, ελατήρια, βαλβίδες που αποτελούν μέρη μηχανών, ηλεκτρικοί κινητήρες, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικές γεννήτριες, διανομέας καλωδίων, βάσεις περιέλιξης, συστήματα έλξεως καλωδίων, βάσεις για τη βιομηχανία με μηχανικό χειρισμό, μηχανήματα κατεργασίας, μηχανικά εργαλεία κοπής, παλινδρομικοί στιγείς κοπής, ψαλίδες, μαχαίρια, τρυπάνια, τόρνοι, σφιγκτήρες, πριόνια, διατρητικές μηχανές, τρυπάνια, μηχανές για την επεξεργασια μετάλλου, πλαστικών υλικών και ξύλου και των απορριμμάτων τους, καλούπια, πρότυπα, εργαλεία και άλλα σύνεργα, μηχανές λείανσης, τροχοί λείανσης, εργαλεία λείανσης, μηχανές συγκόλλησης, συσκευές συγκόλλησης, συσκευές συγκόλληση οξυασετυλίνης, λέβητες ατμομηχανών, εξοπλισμός μηχανοποίησης, χρησιμοποίησης ρομπότ και εξορθολογισμού των τεχνολογικών διαδικασιών με πνευματικό χειρισμό, διατάξεις χειρισμού, ρομπότ (μηχανές), μηχανές κατασκευών, μηχανισμοί διάσωσης ως μέρη μηχανών, τροχαλίες, εκσκαφείς, μηχανήματα ανύψωσης και ανέλκυσης, χερσαία, γεωλογικά, γεωργικά, δασικά και κηπουρικά μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία, μηχανήματα για τεχνικές συσκευασίας, μηχανές συσκευασίας, μηχανές επικόλλησης ετικετών, μηχανές έγχρωμου μαρκαρίσματος, πιστόλια καθοδικής επίστρωσης ψεκασμού, πνευματικές διατρητικές μηχανές και δετικές μηχανές, μηχανές τεμαχισμού, κλωστοϋφαντουργικές μηχανές, ραπτομηχανές, ηλεκτροτεχνικά προϊόντα για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά, ειδικότερα περιστρεφόμενες συσκευές όπως οι γενικές και ειδικές συσκευές κουζίνας (ειδικότερα ηλεκτρικές συσκευές άλεσης, ανάδευσης, ζυμωτές ζύμης, πιεστήρια και αποχυμωτές φρούτων, τροχιστήρες μαχαιριών, συσκευές τεμαχισμού κρέατος, τρίφτες, αποφλοιωτήρες πατατών, επεξεργαστές τροφίμων, μίκτες, μηχανήματα για κοπή, κόπτες, ανοιχτήρια κονσέρβων), μηχανικά μέρη και ανταλλακτικά, μηχανήματα μετατροπής, γερανοί, γεννήτριες ρεύματος, μηχανές επισκευής, διατάξεις στερέωσης τρυπανιών, ακίδες τρυπανιών, κεφαλές τρυπανιών, εξαρτήματα εργαλείων, μηχανές διήθησης, μηχανές αλλαγής καυσίμου για κινητήρες εσωτερικής καύσης, ηλεκτρικούς κινητήρες εξαιρουμένων των κινητήρων που προορίζονται για χεσαία οχήματα, στροβιλοκινητήρες που δεν προορίζονται για χερσαία οχήματα, μηχανισμοί κίνησης που δεν προορίζονται για χερσαία οχήματα, αντλίες (μέρη μηχανών και κινητήρων), βαλβίδες, εκκινητήρες για κινητήρες και μηχανές, στροβιλοκινητήρες (υδραυλικοί), στροβιλοσυμπιεστές, κλωστοϋφαντουργικές μηχανές, συσκευές καθαρισμού (ειδικότερα ηλεκτρικές σκούπες, παρκετέζες, συσκευές σαπουνίσματος, τινακτικά μηχανήματα, στιλβωτικά μηχανήματα επίπλων και παρκέ, πλήρως αυτόματα ηλεκτρικά πλυντήρια, φυγόκεντροι στεγνωτήρες ενδυμάτων και στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων), κυλινδρικά σιδερωτήρια, μικρά μηχανήματα για οικιακά μηχανήματα, όπως ηλεκτρικά μηχανήματα κουρέματος συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και των μερών όλων των προαναφερθέντων·ηλεκτροχημικές πηγές ρεύματος, μηχανές αυτοματοποίησης, ρύθμισης και διαχείρισης της βιομηχανικής παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού φωνητικού ελέγχου, όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στα πλαίσια της παρούσας κλάσης.

Máquinas, cajas de cambios, mecanismos de transmisión y de propulsión, que no sean para vehículos terrestres, transportadores, máquinas transportadoras, motores excepto los de vehículos terrestres, segmentos de pistones, carburadores, bujías de encendido, bobinas de encendido y cables de alimentación, bombas y filtros, máquinas de limpieza y también de limpieza a presión, cojinetes, resortes, válvulas como piezas de máquinas, motores eléctricos, motores eléctricos, generadores de electricidad, distribuidores de líneas, soportes de resortes, camiones cableados, soportes industriales con asistencia mecánica, máquinas herramientas, herramientas mecánicas de corte, recortadoras de chapa, tijeras, cuchillos, taladros destornilladores, tornos, sujetabrocas, sierras, punzones, taladros, máquinas para tratar el metal, materiales plásticos y maderas y residuos de los mismos, moldes, clichés de multicopistas, herramientas y otros utensilios, máquinas de afilar, muelas abrasivas, herramientas de repasar, máquinas de soldar, soldadores, soldadores de oxiacetileno, calderas de máquinas, instalaciones neumáticas de control para la mecanización, robotización y racionalización de procesos tecnológicos, manipuladores, máquinas robots, máquinas de construcción, mecanismos de desatascamiento como partes de máquinas, polipastos, retroexcavadoras, aparatos elevadores, máquinas terrestres, geológicas, agrícolas, forestales y de jardinería, instrumentos agrícolas, herramientas para técnicas de envasado, herramientas de embalaje, etiquetadoras, marcadores de pintura, pistolas aerógrafas, punzones y ribeteadoras neumáticas, herramientas trituradoras, máquinas textiles, máquinas de coser, artículos electrotécnicos industriales y para el hogar, en concreto aparatos rotacionales como son los electrodomésticos de cocina universales y especiales (en concreto molinillos eléctricos, batidoras, amasadoras, exprimidores y licuadoras de frutas, afiladores de cuchillos, cortadoras de masa, ralladores, peladores de patatas, robots de cocina, batidoras, instrumentos para cortar, cortadores, abrelatas), partes y piezas mecánicas, instrumentos de conversión, grúas, generadores eléctricos, instrumentos de reparación, torniquetes de brocas, puntas de brocas, cabezas de brocas, repuestos de herramientas, máquinas filtrantes, máquinas para el cambio de combustible para motores de combustión interna, motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres, turbinas que no sean para vehículos terrestres, mecanismos de transmisión que no sean para vehículos terrestres, bombas (piezas de máquinas y motores), válvulas, motores de arranque y máquinas, turbinas (hidráulicas), turbocompresores, máquinas textiles, aparatos de limpieza (en concreto aspiradoras eléctricas, pulidores de parquet, aplicadores de crema, sacudidores, abrillantadores de muebles y de parquet, lavadoras automáticas, rodillos y secadoras, máquinas para lavar la vajilla (lavavajillas), calandrias, máquinas para trabajos domésticos, como máquinas pulverizadoras eléctricas incluidos los accesorios y las partes de todas las anteriores;fuentes de corriente electroquímicas, máquinas para la automatización, regulación y gestión de la producción industrial, incluidas las instalaciones controladas por la voz, incluido todo lo anterior en esta clase.

Masinad, käigukastid, ülekande- ja ajamimehhanismid, v.a maismaasõidukitele, teisaldusseadmed, konveierid, mootorid, v.a maismaasõidukitele, kolvirõngad, karburaatorid, süüteküünlad, süütepoolid ja toitekaablid, pumbad ja filtrid, survepesuseadmed, laagrid, vedrud, ventiilid masinaosadena, elektrilised mootorid, elektrimootorid, elektrigeneraatorid, traadijaoturid, mähkimispingid, kaablitõmmitsad, mootorkäitavad tööstuslikud tööpingid, töötlemismasinad, lõikepingid, freesid, käärid, noad, puurid, treipingid, höövlid, saed, augustusmasinad, trellid, metallide, plastide, puidu ja nende jääkide töötlemise masinad, vormid, šabloonid, tööriistad ja muud abivahendid, lihvmasinad, lihvkettad, rihtimisvahendid, keevitusmasinad, keevitusseadmed, atsetüleenkeevitusseadmed, aurukatlad, tehnoloogiaprotsesside mehhaniseerimise, robotiseerimise ja ratsionaliseerimise pneumaatilised juhtimisseadmed, manipulaatorid, robotid, ehitusseadmed, lammutusseadmed masinaosadena, talid, ekskavaatorid, tõsteseadmed, maa-, geoloogia-, põllumajandus-, metsandus- ja aiandusmasinad, põllumajandusseadmed, pakenditehnikamasinad, pakkimismasinad, etikettimismasinad, värvilised märgistusseadmed, värvipüstolid, pneumaatilised augustus- ja sidumismasinad, paberihakkurid, tekstiilitööstusseadmed, õmblusmasinad, tööstuslikud ja majapidamise elektrotehnikatooted, nimelt seadmed, nagu universaalsed ja spetsiaalsed köögiseadmed (nimelt elektrilised veskid, mikserid, tainasegurid, puuviljapressid ja -lõikurid, noateritid, lihalõikurid, peenestid, kartulikoorimisseadmed, köögikombainid, mikserid, hakkurid, lõikurid, konserviavajad), mehhaanilised osad ja detailid, muundeseadmed, kraanad, elektrigeneraatorid, ehitusmasinad, puurihoidikud, puuriotsakud, puuripead, seadmete vooderdised, filtreerimisseadmed, sisepõlemismootorite kütusemuundamisseadmed, elektrimootorid, v.a maismaasõidukitele, turbiinid, v.a maismaasõidukitele, jõuülekanded, v.a maismaasõidukitele, pumbad (masina- ja mootoriosad), ventiilid, mootorite ja masinate käivitid, hüdroturbiinid, turbokompressorid, tekstiilitööstusmasinad, puhastusseadmed (nimelt elektrilised tolmuimejad, parketipoleerimisseadmed, šampoonimisseadmed, klopitsad, mööbli ja parketi poleerimisseadmed, täisautomaatsed pesumasinad, trummelkuivatid ja kuivatid, nõudepesumasinad), kalandrid, kodutööndusseadmed, nimelt elektrilised lõikeseadmed, sh kõigile eelmainitud seadmete varuosad;elektrokeemilised vooluallikad, tööstustoodangu automatiseerimise, reguleerimise ja juhtimise seadmed, sh hääljuhitavad seadmed, kõik eelnimetatud tooted kuuluvad sellesse klassi.

Koneet, vaihdelaatikot, vaihteistot ja käyttölaitteet muihin kuin maa-ajoneuvoihin, kuljettimet, moottorit muihin kuin maa-ajoneuvoihin, männänrenkaat, kaasuttimet, hehkutulpat, sytytyskelat ja syöttökaapelit, pumput ja suodattimet, korkeapainepuhdistuskoneet, laakerit, jouset, venttiilit koneen osina, sähkömoottorit, sähkögeneraattorit, kaapelinjakajat, kelatelineet, kaapelikelat, mekaanisesti toimivat teollisuustelineet, työstökoneet, leikkuutyökalut koneita varten, jyrsimet, sakset, veitset, porat, sorvit, kiinnitysistukat, sahat, rei'ittimet, porakoneet, koneet metallin, muovin ja puun sekä niistä syntyvien jätteiden työstöön, muotit, mallineet, työkalut ja muut apuvälineet, hiomakoneet, hiomalaikat, oikaisutyökalut, hitsauskoneet, hitsauslaitteet, kaasuhitsauslaitteet, höyrykattilat, pneumaattiset ohjauslaitteet teollisuusprosessien mekanisointiin, robotisointiin ja rationalisointiin, käsittelykoneet, robotit (koneet), rakennuskoneet, vapautusmekanismit koneen osina, taljat, kaivinkoneet, nostolaitteet, maanparannus-, geologiset, maatalous-, metsätalous- ja puutarhanhoitokoneet, maanviljelysvälineet, pakkaustekniikassa käytettävät koneet, pakkauskoneet, etikettikoneet, värimerkintäkynät, maaliruiskupistoolit, pneumaattiset rei'ittimet ja sidontakoneet, paperisilppurit, tekstiilikoneet, ompelukoneet, sähkötekniset tuotteet teollisuuden ja kotitalouksien käyttöön, erityisesti pyörivät laitteet, kuten yleis- ja erikoiskoneet keittiökäyttöön (erityisesti sähkökäyttöiset myllyt, vispilät, vatkaimet, puristimet ja mehulingot, veitsenteroittimet, lihaleikkurit, raastimet, perunankuorimet, monitoimikoneet, tehosekoittimet, leikkuulaitteet, leikkurit, tölkinavaajat), mekaaniset osat ja kappaleet, säilöntälaitteet, nosturit, generaattorit, käsittelylaitteet, poranterän istukat, poranterät, poranpäät, työkalujen kiinnittimet, suodatuskoneet, polttoaineen konversiolaitteet polttomoottoreita varten, sähkömoottorit muihin kuin maa-ajoneuvoihin, turbiinit muihin kuin maa-ajoneuvoihin, käyttölaitteet muihin kuin maa-ajoneuvoihin, pumput (koneiden ja moottoreiden osat), venttiilit, moottoreiden ja koneiden käynnistysmoottorit, turbiinit (hydrauliset), turboahtimet, tekstiilikoneet, siivouslaitteet (erityisesti sähkökäyttöiset pölynimurit, lattiankiillotuslaitteet, vaahtopesulaitteet, mattopiiskat, huonekalujen ja parkettilattioiden kiillotuslaitteet, automaattipesukoneet, vaatelingot ja kuivaimet, astianpesukoneet), mankelit, koneet kotikäyttöön, kuten sähkökäyttöiset leikkuukoneet, mukaan lukien kaikkien edellä mainittujen tuotteiden osat ja tarvikkeet;sähkökemialliset virtalähteet, koneet teollisuustuotteiden automatisointia, säätöä ja ohjausta varten, mukaan lukien ääniohjatut laitteet, kaikki edellä mainitut tuotteet tässä luokassa.

Gépek, sebességváltók , transzmissziók és hajtó mechanizmusok, nem szárazföldi járművek számára, szállítószalagok, szállítószalagok, motork nem szárazföldi járművek számára, dugattyúgyűrűk, porlasztók, gyújtógyertyák, gyújtótekercsek és tápkábelek, szivattyúk és szűrők, tisztítógépek nagynyomású tisztításra is, csapágyak, tollak, szelepek gépek alkatrészeként, motorok (Villany-), villanymotorok, áramfejlesztők, drótelosztók, csörlőállványok, kábelhúzók, ipari állványok mechanikus kiszolgálással, szerszámgépek, gépi vágeszközök, marógépek, ollók, kések, fúrók, kézifúrók, esztergák, szorítók, fűrészek, lyukasztók, fúrók, kézifúrók, gépek fém, műanyagok, fa és azok hulladékainak megmunkálására, fröccsöntött gyártmányok, stencilek, szerszámok és egyéb segédeszközök, csziszológépek, csiszolókorong, simító szerszámok, hegesztőgépek, hegesztők, autogének, gőzgép kazánok, pneumatikus vezérlőberendezések mechanizmusok, robotizáció és a technológiai folyamatok racionalizálása számára, manipulátorok, robotgépek, építőipari gépek, kieresztő mechanizmusok mint gépek részei, csigák/csigasorok (emelő-), exkavátorok, emelő készülékek, földi, geológiai, mezőgazdasági, erdészeti és kertészeti gépek, mezőgazdasági szerszámok, gépek csomagolási technikához, csomagológépek, címkéző gépek, markerek, szórópisztolyok, pneumatikus lyukasztók és kévekötő gépek, iratmegsemmisítő gépek, textilgépek, varrógépek, elektrotechnikai termékek az ipar és a háztartás számára, főleg rotációs fogyasztók, mint például univerzális és speciális konyhai fogyasztók (főleg elektromos őrlőgépek, mixerek, tésztakelesztők, szőlőprések és gyümölcscentrifugák, késélezők, húsvágók, reszelők, burgonyahámozók, élelmiszer feldolgozók (háztartási kisgépek), mixerek, vágógépek, vágószerszámok, konzervnyitók), mechanikai részek és alkatrészek, konverz készülékek, daruk, áramfejlesztők, megmunkálógépek, fúróhegy tokmányok, fúróhegyek, fúróhegy fejek, szerszámbetétek, szűrőgépek, üzemanyag átváltoztató készülékek belsőégésű motorokhoz, elektromos motorok nem szárazföldi járművek számára, turbinák, nem szárazföldi járművek számára, meghajtó mechanizmusok nem szárazföldi járművek számára, szivattyúk (gépek és motorok részei), szelepek, indítóberendezések, starterek motorokhoz és gépek, turbinák (hidraulikus), turbókompresszorok, textilgépek, takarítógépek (főleg elektromos porszívók, parkettacsiszolók, samponozók, szőnyegtisztítók, bútor és parketta fényesítők, mosógépek, felmosó kicsavarására szolgáló eszközök és centrifugák (háztartási), mosogatógépek), kalenderek, gépek házi műhelyek számára, mint elektromos vágógépek beleértve annak tartozékait és az összes eddig felsorolt gépek alkatrészeit is;elektrokémiai áramforrások, gépek az ipari gyártás automatizálására, szabályozására és vezérlésére, beleértve a hangvezérlésű berendezéseket is, minden föntebb feltüntetett az osztályon belül.

Macchine, cambi, trasmissioni e meccanismi motore, eccetto quelli per veicoli terrestri, trasportatori, trasportatori, motori eccetto quelli per veicoli terrestri, anelli per pistoni, carburatori, candele d'accensione, bobine d'accensione e cavi d'alimentazione, pompe e filtri, macchine pulitrici anche per la pulitura ad alta pressione, cuscinetti, molle, valvole come parti di macchine, motori elettrici, elettromotori, generatori elettrici, separatori di fili, montanti per avvolgere, argani tiracavi, montanti industriali con il comando meccanico, macchine utensili, utensili da taglio per macchine, frese, forbici, coltelli, trapani, torni, mandrini di serraggio, seghe, foratrici, punte per forare, macchine per la lavorazione di metalli, di materie plastiche e di legno e di scarti di tali materie, stampi, sagome, utensili e altri attrezzi, macchine molatrici, mole abrasive, utensili per rettificare, macchine per saldare, saldatrici, saldatrici autogene, caldaie a vapore, comandi pneumatici per la meccanizzazione, la robotizzazione e la razionalizzazione di processi tecnologici, manipolatori, robot, macchine da cantiere, meccanismi di estrazione come parti di macchine, paranchi, escavatori, apparecchi elevatori, macchine di terra, per geologia, agricole, per selvicoltura e per orticoltura, strumenti agricoli, macchine per le tecniche di imballaggio, macchine per l'imballaggio, macchine etichettatrici, marcatori a colori, pistole a spruzzo, foratrici pneumatiche e macchine legatrici, macchine distruggidocumenti, macchine tessili, macchine per cucire, prodotti elettrotecnici per l'industria e per la casa, in particolare apparecchi girevoli quali apparecchi universali e speciali per la cucina (in particolare macinini elettrici, frullatori, impastatrici, presse e spremifrutta, affilacoltelli, tritacarne, grattugie, sbucciapatate, robot da cucina, miscelatori, apparecchi per tagliare, affettatrici, apriscatole), parti e componenti meccanici, apparecchi di conversione, gru, generatori di corrente, apparecchi per le modifiche, morse per le punte di trapani, punte per forare, teste per punte per forare, inserti per utensili, macchine per filtrare, apparecchi per la trasformazione del combustibile per motori a combustione interna, motori elettrici eccetto quelli per veicoli terrestri, turbine eccetto quelle per veicoli terrestri, meccanismi di propulsione eccetto quelli per veicoli terrestri, pompe (parti di macchine e di motori), valvole, motorini d'avviamento per motori e macchine, turbine (idrauliche), turbocompressori, macchine tessili, apparecchi per la pulizia (in particolare aspirapolvere elettrici, lucidatrici per parquet, macchine shamponatrici, battitori, lucidatrici per mobili e per parquet, lavatrici automatiche, centrifughe e asciugabiancheria, macchine lavastoviglie), mangani, apparecchi per laboratori domestici quali macchine da taglio elettriche compresi gli accessori e componenti per tutte le macchine sopraccitate;fonti di corrente elettrochimiche, macchine per l'automatizzazione, la regolazione e il comando della produzione industriale compresi i sistemi comandati a voce, il tutto compreso in questa classe.

Mašinos, pavarų dėžės, transmisijos ir varomieji mechanizmai, skirti ne antžeminėms transporto priemonėms, konvejeriai (mašinos), motorai su išimtimi antžeminėms transporto priemonėms, stūmoklių žiedai, karbiuratoriai, uždegimo žvakės, uždegimo ritės ir maitinimo kabeliai, siurbliai ir filtrai, valymo mašinos ir aukšto slėgio valymui, guoliai, rašikliai, vožtuvai, būtent mašinų dalys, varikliai, elektriniai, elektros varikliai, generatoriai (elektros), vielos skirstytuvai, sudedami stovai, laidų vilkikai, stovai pramonei su mechaniniu aptarnavimu, staklės (metalo apdirbimo), statybiniai pjovimo įrankiai, frezavimo staklės, žirklės, peiliai, gręžtuvai, tekinimo staklės, spaudimo aparatai, pjūklai, skylmušiai, gręžtuvai, metalų apdirbimo mašinos, plastikinių medžiagų ir medžio bei medžio atliekų, liejimo formos, trafaretai, įrankiai ir kitos pagalbinės priemonės, šlifavimo mašinos, tekėlai, rotaciniai įrankiai, suvirinimo mašinos, suvirinimo aparatai, autogenai, garo mašinų katilai, pneumatiniai valdymo įrenginiai technologinių procesų mechanizavimui, automatizavimui ir racionalizavimui, manipuliatoriai, mašinos robotai, statybų mechanizmai, iškėlimo mechanizmai bei mašinų dalys, skriemuliai, ekskavatoriai, kilnojimo įrenginiai, žemės, geologiniai, žemės ūkio, miškininkystės ir sodininkystės mašinos, žemės ūkio padargai, mašinos pakavimo technika, pakavimo mašinos, etikečių klijavimo mašinos, žymekliai, pistoletiniai purkštuvai, pneumatiniai skylmušiai ir pėdarišės, pjaustymo mašinos, audimo staklės, siuvamosios mašinos, elektrotechniniai gaminiai pramonei ir buičiai, ypač rotaciniai prietaisai tokie kaip universalūs ir specialūs virtuviniai prietaisai (ypač elektriniai malūnėliai, maišytuvai (mašinos), tešlos maišytuvai, presai ir vaisių separatoriai, galąstuvai peiliams, mėsos pjovimo mašinos, tarkavimo prietaisai, bulvių lupimo prietaisai, maisto gamybos įranga, mikseriai, prietaisai pjauti, pjautuvai, konservų atidarytuvai), mechaninės dalys ir dalelės, perdirbimo prietaisai, kranai, generatoriai (srovės), remonto prietaisai, grąžtų laikikliai, grąžtų smaigaliai, grąžtų galvutės, prietaisų dėklai, filtravimo mašinos, priemonės, skirtos keisti degalus motorams su vidiniu degimu, kiti elektriniai motorai, skirti ne antžeminėms transporto priemonėms, turbinos ne antžeminėms transporto priemonėms, varomieji mechanizmai ne antžeminėms transporto priemonėms, siurbliai (mašinų ir motorų dalys), vožtuvai, starteriai (variklių) ir mašinos, turbinos (hidraulinės), turbokompresoriai, audimo staklės, tvarkymo prietaisai (ypač elektriniai siurbliai, parketo blizgikliai, valymo priemonė su šampūnu, kilimų dulkinimo prietaisai, baldų ir parketo blizgikliai, plovimo mašinos, gręžtuvai ir džiovintuvas, indaplovės), kalandrai (mašinos), mašinos buitinėms dirbtuvėms, tokios kaip elektrinės pjovimo mašinos, taip pat visų jau paminėtų prietaisų dalys ir joms priklausantys vienetai;Elektrocheminiai srovės šaltiniai, mašinos, skirtos automatizuoti, reguliuoti ir valdyti pramonės gamybą, taip pat įrenginiai, valdomi balsu, viskas, kas anksčiau nurodyta, pagal šią klasę.

Mašīnas, pārnesumkārbas, piedziņas un dzenošie mehānismi, izņemot sauszemes transportlīdzekļiem, transportieri, konveijeri, motori, izņemot sauszemes transportlīdzekļiem, virzuļu gredzeni, karburatori, aizdedzes sveces, indukcijas spoles un pievadkabeļi, sūkņi un filtri, attīrīšanas mašīnas, arī augstspiediena tīrīšanai, gultņi, atsperes, vārsti (ventiļi) kā mašīnu daļas, elektriskie motori, elektrodzinēji, elektroģeneratori, vadu sadalītāji, uztīšanas statnes, kabeļu vilcēji, mehāniski darbināmi statņi izmantošanai rūpniecībā, apstrādes darbgaldi, griešanas instrumenti (mašīnas), frēzmašīnas, šķēres, naži, urbjmašīnas, virpas, spailes, zāģi, blīvekļi, urbji, metāla, plastmasas, koka un šo materiālu atkritumu apstrādes mašīnas, veidnes, šabloni, darbarīki un citi palīglīdzekļi, slīpēšanas mašīnas, slīpripas, pulēšanas instrumenti, metināšanas mašīnas, metināšanas aparāti, autogēni, tvaika katli, pneimatiskās vadības sistēmas tehnoloģijas procesu mehanizācijai, robotizācijai un racionalizācijai, manipulatori, roboti, būvmašīnas, izcelšanas mehānismi kā mašīnu daļas, polipasti (trices), ekskavatori, celtņi, zemes rakšanas, ģeoloģijas, lauksaimniecības, mežkopības un dārzkopības mašīnas, lauksaimniecības darbarīki, iesaiņošanas tehnikas mašīnas, iesaiņošanas mašīnas, etiķetēšanas mašīnas, marķieri, pulverizatori, pneimatiskie perforatori un sējēji, dokumentu iznīcināšanas mašīnas, tekstilmašīnas, šujmašīnas, elektrotehnikas izstrādājumi izmantošanai rūpniecībā un mājsaimniecībā jo īpaši rotācijas mašīnas, proti, universālie un speciālie virtuves ierīces (jo īpaši elektriskās dzirnaviņas, mikseri, mīklas maisītāji, augļu sulas spiedes un separatori, nažu asināšanas mašīnas, gaļas maļamās mašīnas, rīvēšanas mašīnas, kartupeļu mizošanas mašīnas, virtuves kombaini, mikseri, smalcinātāji, maizes griežamās mašīnas, konservu bundžu atvērēji), mehāniskās daļas un detaļas, konversijas ierīces, celtņi, strāvas ģeneratori, apstrādes ierīces, urbju spailes, urbju uzgaļi, urbju galvas, darbarīku ieliktņi, filtrēšanas mašīnas, ierīces degvielas pārveidei iekšdedzes motoriem, elektriskie motori, izņemot sauszemes transportlīdzekļiem, turbīnas, izņemot turbīnas sauszemes transportlīdzekļiem, dzenošie mehānismi, izņemot sauszemes transportlīdzekļiem, sūkņi (mašīnu un motoru daļas), vārsti (ventiļi), motoru un mašīnu starteri, turbīnas (hidrauliskās), turbokompresori, tekstilmašīnas, uzkopšanas tehnika (jo īpaši elektriskie putekļsūcēji, parketu pulētāji, mēbeļu un parketu mazgāšanas mašīnas ar šampūnu, dauzāmie putekļsūcēji, pulēšanas mašīnas, automātiskās veļas mazgājamās mašīnas, veļas izgriežamās mašīnas un veļas žāvētāji, trauku mazgājamās mašīnas), veļas ruļļi, mašīnas mājas darbnīcām, proti, elektriskās cērpamās mašīnas, tostarp visu iepriekš minēto ierīču piederumi un sastāvdaļas;elektroķīmiskie strāvas avoti, mašīnas rūpnieciskās ražošanas automatizācijai, regulēšanai un vadīšanai, tostarp ar balsi vadāmas iekārtas, viss iepriekš minētais šīs klases ietvaros.

Magni, kaxxi tal-gerijiet, tagħmir tat-trasmissjoni u gerijiet tat-trasmissjoni, minbarra dawk għall-vetturi tal-art, trasportaturi, konvejers, magni minbarra dawk għall-vetturi tal-art, anelli (tal-pistuni), karburaturi, sparkplags, bobini tad-dawl u kejbils tad-dawl, pompi u filtri, magni tat-tindif bi pressa għolja, berings, pinen, valvoli bħala partijiet ta' magni, muturi, elettriċi, muturi elettriċi, ġeneraturi tal-elettriku, tagħmir għas-separazzjoni tal-wajers, stends għall-kolji, tagħmir għall-ġbid ta' kejbils, stends imħaddma b'mod mekkaniku għall-industrija, għodda mekkanika, għodda mekkanika tat-tqattigħ, magni tat-tħin, imqassijiet, skieken, trapani, tornijiet, klampi tal-qbid, segi, tagħmir tal-ippanċjar, trapani, magni li jaħdmu l-metall, plastiks u injam u prodotti mill-iskart tagħhom magħmula minnhom, forom, stensils, għodda u mezzi awżiljari oħra, magni tat-tħin, roti tat-tħin, għodda tal-ixkatlar, magni tal-issaldjar, tagħmir tal-issaldjar, kitts tal-issaldjar bil-gass, bojlers tal-fwar, apparat tal-kontroll pnewmatiku għall-mekkanizzazzjoni, robotizzazzjoni u razjonalizzazzjoni ta' proċessi teknoloġiċi, manipulaturi, robots, magni tal-bini, mekkaniżmi tar-rilaxx bħala partijiet ta' magni, taljoli, skavaturi, apparat tal-irfigħ, magni taċ-ċaqliq ta' ħamrija, ġeoloġiċi, agrikoli, tal-forestrija u ortikulturali, għodda agrikola, magni għal tekniki tal-ippakkjar, magni tal-ippakkjar, magni tat-tikkettar, pinen li jimmarkaw, tagħmir tat-traxxix, tagħmir tal-ippanċjar pnewmatiku, magni għall-irbit ta' qatet, xreders, magni tat-tessuti, magni tal-ħjata, prodotti elettrotekniċi għall-industrija u għall-użu domestiku, speċjalment apparat rotatorju bħal appliances speċjali universali u tal-kċina (speċjalment imtieħen elettriċi, miksers, magni tal-għaġina, preses u ċentrifugi tal-frott, senniena tas-skieken, magni tal-kapuljat, ħakkieka, tagħmir għat-tqaxxir tal-patata, magni li jipproċessaw l-ikel, miksers, apparat għat-tqattigħ f'biċċiet, għodda tal-qtugħ, fettieħa tal-laned), partijiet mekkaniċi, apparat tal-konverżjoni, krejnijiet, ġeneraturi tal-kurrent, strumenti tal-ipproċessar, klampijiet tad-drilers, golji tad-drilers, truf tad-drilers, aċċessorji tad-drilers, magni li jiffiltraw, apparat għat-trasformazzjoni tal-fjuwil għall-magni tal-kombustjoni interna, muturi elettriċi minbarra dawk għall-vetturi tal-art, turbini minbarra dawk għall-vetturi tal-art, gerijiet tat-trasmissjoni minbarra dawk għall-vetturi tal-art, pompi (partijiet ta' magni), valvoli, starters għall-muturi u magni, turbini (idrawliċi), kompressuri bit-turbo, magni tat-tessuti, apparat tat-tindif (speċjalment vacuum cleaners elettriċi, tagħmir għall-illostrar ta' pavimenti tal-parkè, apparat għall-ħasil ta' twapet, ħabbata tat-twapet, tagħmir għall-illostrar tal-għamara u tal-parkè, magni tal-ħasil, preses u magni tat-tnixxif, magni tal-ħasil tal-platti), mangni, apparat għal workshops domestiċi, bħal magni elettriċi tat-tqattigħ b'aċċessorji u partijiet għal dak kollu msemmi;sorsi elettromekkaniċi għall-elettriku, magni għall-awtomazzjoni, regolazzjoni u kontroll tal-produzzjoni industrijali inkluż apparat ikkontrollat bil-vuċi, dak kollu msemmi inkluż f'din il-klassi.

Machines, versnellingsbakken, transmissieorganen en aandrijfmechanismen, niet voor landvoertuigen, transportinrichtingen, transportinrichtingen, motoren, niet voor landvoertuigen, zuigerveren, carburateurs, gloeibougies, ontstekingsbobines en voedingskabels, pompen en filters, reinigingsmachines, ook voor hogedrukreiniging, lagers, veren, ventielen (machineonderdelen), elektrische motoren, elektromotoren, elektriciteitsgeneratoren, draadverdelers, wikkelstandaards, kabeltrekkers, standaards voor de industrie met mechanische bediening, werktuigmachines, machinale snij-instrumenten, freesmachines, scharen, messen, boormachines, draaibanken, klauwplaten, zagen, ponsmachines, boren, machines voor de bewerking van metaal, kunststoffen en hout en afval daarvan, mallen, sjablonen, instrumenten en andere hulpmiddelen, slijpmachines, slijpschijven, trimmers, lasmachines, lasapparaten, autogeenlasapparatuur, stoomketels, pneumatische bedieningsinstallaties voor de mechanisatie, robotisering en rationalisatie van technologische processen, manipulatoren, robots, bouwmachines, bergingsmechanismen als machineonderdelen, takels, excavateurs, hijsapparaten, grondverzetmachines, geologische machines, landbouwmachines, bosbouwmachines en tuinbouwmachines, landbouwgereedschap, verpakkingstechnische machines, verpakkingsmachines, etiketteermachines, kleurmarkers, spuitpistolen, pneumatische ponsmachines en bindmachines, papierversnipperaars, textielmachines, naaimachines, elektrotechnische producten voor industrieel en huishoudelijk gebruik, met name roterende huishoudelijke apparaten zoals universele en speciale keukenapparatuur (met name elektrische molens, gardes, deegkneders, fruitpersen en fruitcentrifuges, messenslijpmachines, vleessnijmachines, raspen, aardappelschrappers, keukenrobots, mixers, hakapparaten, snij-instrumenten en -apparaten en blikopeners), mechanische onderdelen en elementen, conversieapparatuur, hijskranen, stroomgeneratoren, verwerkingsapparatuur, boorklemmen, boorbits, boorkoppen, inzetstukken voor instrumenten, filtreermachines, toestellen voor brandstofconversie voor inwendige verbrandingsmotoren, elektrische motoren, niet voor landvoertuigen, turbines, niet voor landvoertuigen, aandrijfmechanismen, niet voor landvoertuigen, pompen (machine- en motoronderdelen), ventielen, starters voor motoren en machines, (hydraulische) turbines, turbocompressoren, textielmachines, schoonmaakapparatuur (met name elektrische stofzuigers, poliermachines, shamponeermachine, kloppers, polijstmachines voor meubelen en parketvloeren, automatische wasmachines, centrifuges en drogers en vaatwassers), mangels, kleine machines voor doe-het-zelvers, zoals elektrische knipmachines inclusief toebehoren en onderdelen voor alle voornoemde zaken;elektrochemische stroombronnen, machines voor de automatisering, regeling en aansturing van industriële productie, met inbegrip van spraakgestuurde installaties, al het voornoemde in het kader van deze klasse.

Maszyny, skrzynie biegów, napędy i mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, transportery, przenośniki, silniki z wyjątkiem tych do pojazdów lądowych, pierścienie tłokowe, gaźniki, świece zapłonowe, cewki zapłonowe i kable doprowadzające, pompy i filtry, maszyny czyszczące do czyszczenia wysokociśnieniowego, łożyska, resory, zawory jako części maszyn, silniki elektryczne, silniki elektryczne, generatory elektryczne, rozdzielacze drutów, stojaki do nawijania, ciągniki kabli, stojaki dla przemysłu z obsługą mechaniczną, obrabiarki, mechaniczne narzędzia tnące, frezarki, nożyce, noże, wiertarki, tokarki, uchwyty zaciskowe, piły, dziurkarki, wiertła, maszyny do obróbki metalu, tworzyw sztucznych, drewna i odpadów z nich, formy, szablony, narzędzia i inne pomoce, maszyny szlifujące, tarcze ścierne, narzędzia do wyrównywania, maszyny do spawania, spawarki, zestawy do spawania gazowego, kotły parowe, pneumatyczne urządzenia sterujące do mechanizacji, robotyzacji i racjonalizacji procesów technologicznych, manipulatory, roboty, maszyny budowlane, mechanizmy wyzwalające jako części maszyn, wciągniki, koparki, podnośniki, maszyny ziemne, geologiczne, rolnicze, leśne i ogrodnicze, narzędzia rolnicze, maszyny do techniki pakowej, maszyny pakujące, maszyny do etykietowania, znakowacze kolorowe, pistolety natryskowe, pneumatyczne dziurkarki i wiązałki, niszczarki, maszyny włókiennicze, maszyny do szycia, wyroby elektrotechniczne dla przemysłu i gospodarstwa domowego, zwłaszcza urządzenia rotujące takie jak uniwersalne i specjalne urządzenia kuchenne (zwłaszcza młynki elektryczne, miksery, zagniatacze do ciasta, prasy i wirówki do owoców, ostrzałki do noży, maszynki do mięsa, strugarki, obieracze ziemniaków, roboty kuchenne, miksery, narzędzia do siekania, krajarki, otwieracze do konserw), części i elementy mechaniczne, przyrządy do przetwarzania, dźwigi, generatory prądu, przyrządy do obróbki, zaciski wierteł, groty wierteł, głowice wierteł, wkładki narzędzi, maszyny filtrujące, przyrządy do przemiany paliwa do silników ze spalaniem wewnętrznym, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, turbiny inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, pompy (części maszyn i silników), zawory, rozruszniki do silników i maszyny, turbiny (hydrauliczne), turbosprężarki, maszyny włókiennicze, urządzenia do sprzątania (zwłaszcza odkurzacze elektryczne, froterki do parkietów, urządzenia do prania dywanów, trzepaczki, froterki do mebli i parkietów, pralki automatyczne, wyżymarki i suszarki, zmywarki do naczyń), magle, urządzenia do warsztatów domowych, takie jak elektryczne maszyny tnące wraz z osprzętem i częściami do wszystkich wyżej wymienionych;elektrochemiczne źródła prądu, maszyny do automatyzacji, regulacji i sterowania produkcji przemysłowej wraz z urządzeniami sterowanymi głosem, wszystko wyżej wymienione w ramach tej klasy.

Máquinas, engrenagens, transmissões e mecanismos de propulsão, sem ser para veículos terrestres, dispositivos de transporte, transportadores, motores, sem ser para veículos terrestres, segmentos de pistões, carburadores, velas de ignição, bobinas de ignição e cabos de alimentação, bombas e filtros, máquinas de limpeza, incluindo para a limpeza a alta pressão, rolamentos, molas, válvulas enquanto partes de máquinas, motores eléctricos, electromotores, geradores de electricidade, separadores de fios, suportes de enroladores, arrastadores de cabo, suportes de accionamento mecânico destinados à indústria, máquinas-ferramentas, máquinas-ferramentas de corte, fresas, tesouras, facas, berbequins, tornos, mandris, serras, punções, brocas, máquinas para o tratamento de metais, matérias plásticas e madeira, assim como dos respectivos resíduos, moldes, stencils, ferramentas e outros utensílios, máquinas rectificadoras, discos abrasivos, ferramentas de rectificar, máquinas de soldar, soldadoras, agulhetas térmicas [a oxigénio], caldeiras de vapor, dispositivos de comando pneumáticos para a mecanização, robotização e racionalização de processos tecnológicos, manipuladores industriais, robôs, máquinas de construção, mecanismos de desencarceramento enquanto partes de máquinas, cadernais, escavadoras, aparelhos elevatórios, máquinas de terraplanagem destinadas aos trabalhos geológicos, à agricultura, à silvicultura e à jardinagem, instrumentos agrícolas, máquinas destinadas à tecnologia de embalagens, máquinas de embalagem, máquinas de etiquetagem, marcadores de tinta, pistolas para a pintura, perfuradores e atadeiras pneumáticos, máquinas trituradoras de papel, máquinas têxteis, máquinas de costura, produtos electrotécnicos destinados à indústria ou ao uso doméstico, em especial máquinas rotativas de cozinha unversais e especiais (em especial trituradores eléctricos, batedeiras, amassadores, prensas e centrifugadoras para frutas, afiadoras para facas, cortadoras de carne, raladores, descascadores de batatas, robôs de cozinha, misturadores, picadores, cortadores, abre-latas), partes e componentes mecânicos, aparelhos de conversão, gruas, geradores de corrente, aparelhos para adaptações, mandris de brocas, pontas de brocas, cabeças de brocas, acessórios para ferramentas, máquinas de filtrar, aparelhos para conversão de combustíveis para motores de combustão interna, motores eléctricos, sem ser para veículos terrestres, turbinas, sem ser para veículos terrestres, mecanismos de propulsão, sem ser para veículos terrestres, bombas (partes de máquinas e motores), válvulas, motores de arranque para motores e máquinas, turbinas (hidráulicas), turbocompressores, máquinas têxteis, máquinas de limpeza (em especial aspiradores, máquinas de encerar, aspiradores com sistema de lavagem, bate-tapetes, polidoras de móveis e soalhos, máquinas de lavar roupa automáticas, secadores centrífugos de roupa e secadores, máquinas para lavar a loiça), calandras, máquinas para oficinas domésticas, tais como máquinas de corte eléctricas, incluindo acessórios e peças de todos os produtos atrás referidos;fontes electroquímicas de corrente, máquinas destinadas à automatização, à regulação e à gestão da produção industrial, incluindo equipamentos comandados por voz, todos os produtos acima referidos incluídos nesta classe.

Masini, cutii de viteza, transmisii si mecanisme de actionare, altele decat pentru vehicule terestre, transportoare, motoare cu exceptia celor pentru vehicule terestre, discuri de pistoane, carburatoare, bujii, bobine de aprindere si cabluri de alimentare, pompe si filtre, aparate de curatat inclusiv pentru curatire sub inalta presiune, rulmenti, arcuri, supape – componente de masini, motoare electrice, electromotoare, generatoare electrice, dispozitive de distribuit sarma, dispozitive de infasurat, cabluri de tractare, suporturi pentru industrie cu deservire mecanica, masini de prelucrat, unelte mecanice de taiere, freze, foarfece, cutite, bormasini, strunguri, mandrine, ferastraie, perforatoare, burghie, masini pentru prelucrarea metalelor, maselor plastice si a lemnului si a deseurilor acestora, forme, sabloane, unelte si alte instrumente, masini de slefuit, discuri de slefuit, unelte de rectificat, masini de sudat, aparate de sudura, autogene, cazane cu abur, instalatii pneumatice de comanda pentru mecanizare, robotizare si rationalizare a proceselor tehnologice, manipulatoare, roboti, masini de constructii, mecanisme de degajare ca parti componente ale masinilor, sisteme de scripeti, excavatoare, masini de ridicat, masini terestre, geologice, agricole, silvice si horticole, unelte agricole, masini pentru tehnica de ambalare, masini de ambalat, masini de etichetat, markere color, pistoale de vopsit, perforatoare pneumatice si masini de legat pneumatice, masini de indosariat, masini textile, masini de cusut, produse electrotehnice pentru industrie si de uz gospodaresc, indeosebi consumatori rotativi cum sunt consumatorii de bucatarie universali si speciali (in special, masini de macinat electrice, batatoare pentru spuma, masini de framantat aluat, prese si storcatoare de fructe, masini de ascutit cutite, masini de tocat carne, razuitori, dispozitiv de curatat cartofi, roboti de bucatarie, mixere, instrumente de tocat, taietoare, deschizatoare de conserve), parti si componente mecanice, utilaje de conversie, macarale, generatoare de curent, aparate pentru tratare, dispozitive de fixare a burghielor, varfuri de burghie, capete burghie, accesorii scule, aparate de filtrat, aparate pentru transformare de combustibil pentru motoare cu combustie interna, motoare electrice altele decat cele pentru vehicule terestre, turbine altele decat cele pentru vehicule terestre, mecanisme de actionare altele decat cele pentru vehicule terestre, pompe (parti de masini si motoare), supape, startere pentru motoare si masini, turbine (hidraulice), turbocompresoare, masini textile, aparate pentru curatenie (indeosebi aspiratoare electrice, aparate de lustruit parchet, masini de samponat, batatoare, dispozitive de lustruit mobila si parchet, masini de spalat automate, masini de stors si uscat, masini de spalat vase), calandre, masini pentru atelierele de uz gospodaresc, cum sunt masini de tuns electrice inclusiv accesorii si componente pentru toate cele de mai sus;surse electrochimice de curent, masini pentru automatizare, reglare si conducere a productiei industriale, inclusiv instalatii cu comanda vocala, toate cele mentionate mai sus cuprinse ]n aceasta clasa.

Stroje, prevodovky , prevodovky a pohonné mechanizmy, iné než pre pozemné vozidlá, transportéry, dopravníky, motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá, piestové časti, karburátory, sviečky, zapaľovacie cievky a napájacie káble, čerpadlá a filtre, čistiace stroje aj na vysokotlakové čistenie, ložiská, perá, ventily (časti strojov), elektromotory, elektrické motory, elektrické generátory, rozdeľovače drôtov, navíjacie stojany, káblové ťahače, stojany pre priemysel s mechanickou obsluhou, obrábacie stroje, strojné rezacie nástroje, frézovačky, nožnice, nože, vrtáky (nebožiec), latky, skľučidlá, pílky, dierkovače, vrtáky, stroje na spracovanie kovu, plastických hmôt a dreva a odpadu z nich, formy, šablóny, nástroje a iné pomôcky, brúsiace stroje, brúsne kotúče, urovnávacie náradie, zváracie stroje, zváračky, autogény, parné kotly, pneumatické ovládacie zariadenia na mechanizáciu, robotizáciu a racionalizáciu technologických procesov, manipulátory, roboty (stroje), konštrukčné stroje, vyprosťovacie mechanizmy ako časti strojov, kladkostroje, rýpadlá, zdvíhadlá, pozemné, geologické, poľnohospodárske, lesnícke a záhradnícke stroje, poľnohospodárske náradia, stroje pre obalovú techniku, baliace stroje, etiketovacie stroje [stroje], markéry, striekacie pištole, pneumatické dierkovače a viazacie stroje, samoviazače, skartačné stroje, textilné stroje, šijacie stroje, elektrotechnické výrobky pre priemysel a domácnosť, najmä rotačné spotrebiče, ako sú univerzálne a špeciálne kuchynské spotrebiče (najmä elektrické mlynčeky, mixéry (stroje), stroje na miesenie cesta, lisy a odšťavovače, brúsky na nože, rezačky na mäso, strúhače, škrabky na zemiaky, kuchynské roboty, mixéry, prístroje na sekanie, krájače, otvárače na konzervy), mechanické časti a diely, konverzné prístroje, žeriavy, generátory prúdu, prístroje na vykonávanie úprav, upínadlá vrtákov, hroty vrtákov, hlavy vrtákov, vložky nástrojov, filtrovacie stroje, prístroje na premenu paliva pre motory s vnútorným spaľovaním, elektrické motory iné než pre pozemné vozidlá, turbíny iné než pre pozemné vozidlá, poháňacie mechanizmy iné než pre pozemné vozidlá, čerpadlá (časti strojov a motorov), ventily, štartéry pre motory a stroje, turbíny (hydraulické), turbokompresory, textilné stroje, spotrebiče na upratovanie (najmä elektrické vysávače, leštičky parkiet, šampónovače, stroje na prášenie kobercov, leštičky nábytku a parkiet, automatické práčky, žmýkačky a sušičky, umývačky riadu), mangle, strojčeky pre domáce dielne, ako sú elektrické strihacie stroje vrátane príslušenstva a súčiastok k všetkým uvedeným tovarom;elektrochemické zdroje prúdu, stroje na automatizáciu, reguláciu a riadenie priemyselnej výroby vrátane zariadení ovládaných hlasom, všetko vyššie uvedené v rámci tejto triedy.

Stroji, menjalniki, transmisije in pogonski mehanizmi, razen za suhozemska vozila, transporterji, transportne naprave, motorji, razen za suhozemska vozila, batni obročki, uplinjači, svečke, vžigalne tuljave in napajalni kabli, črpalke in filtri, čistilni stroji, tudi za visokotlačno čiščenje, ležaji, vzmeti, ventili (deli strojev), električni motorji, elektromotorji, električni generatorji, razdelilniki za žico, navijalna stojala, priprave za vlečenje kablov, stojala za industrijo, z mehansko strežbo, obdelovalno stroji, strojna rezalna orodja, rezkalni stroji, škarje, noži, vrtalniki, stružnice, stiskalnice, žage, luknjalniki, vrtalni stroji, stroji za obdelavo kovin, umetnih snovi, lesa ter odpadnih materialov iz teh snovi, forme, šablone, orodja in drugi pripomočki, brusilni stroji, brusilni koluti, ravnalne naprave, varilni stroji, vpenjala, plamenski varilniki, parni kotli, pnevmatske krmilne naprave za mehanizacijo, robotizacijo in racionalizacijo tehnoloških procesov, naprave za rokovaje, roboti, gradbeni stroji, reševalni mehanizmi (deli strojev), škripčevja, bagri, dvigalne naprave, zemeljski, geološki, poljedelski, gozdarski in vrtnarski stroji, poljedelsko orodje, embalažni stroji, zavijalni stroji, etiketirni stroji, barvne označevalne priprave, brizgalne pištole, pnevmatski luknjalni in vezalni stroji, rezalniki (trgalniki), tekstilni stroji, šivalni stroji, elektrotehnični izdelki za industrijo in gospodinjstvo, predvsem rotacijski porabniki, kot so univerzalni in posebni kuhinjski aparati (zlasti električni mlinčki, stepalniki, gnetilniki za testo, stiskalnice za sadje in sokovniki, brusilniki za nože, rezalniki z meso, strugalniki, lupilniki za krompir, kuhinjski roboti, mešalniki, sekalniki, rezilniki, odpirači za konzerve), mehanske komponente in deli, pretvorniki, žerjavi, električni generatorji, obdelovalne naprave, vpenjala za svedre, vrtalni svedri, vrtalne glave, vložki (orodja) za stroje, filtrirni stroji, naprave za pripravo goriva za motorje z notranjim zgorevanjem, električni motorji, razen za suhozemska vozila, turbine, razen za suhozemska vozila, pogonski mehanizmi, razen za suhozemska vozila, črpalke (deli strojev in motorjev), ventili, zaganjači za motorje in stroje, turbine (hidravlične), turbokompresorji, tekstilni stroji, aparati za pospravljanje (zlasti električni sesalniki, loščilniki za parket, stroji za šamponiranje, stepalniki preprog, loščilniki za pohištvo in parket, pralni stroji, ožemalni stroji in sušilni stroji, pomivalni stroji), monge (likalni stroji), strojčki za domače delavnice, kot so strojne škarje, kot tudi oprema in deli za vse navedene izdelke;elektrokemični viri električnega toka, stroji za avtomatizacijo, regulacijo in krmiljenje proizvodnje, vključno z napravami, ki delujejo na podlagi glasu, vse zgoraj omenjeno je vključeno v ta razred.

Maskiner, växellådor, transmissioner och framdrivningsmekanismer, ej för fordon, transportband, transportörer, motorer ej till landgående fordon, kolvringar, förgasare, tändstift, tändspolar och matningskablar, pumpar och filter, maskiner för rengöring även för högtryckstvätt, lager, fjädrar, ventiler som delar av maskiner, elmotorer, elgeneratorer, trådfördelare, lindningsställ, kabeldragare, ställ för industri med mekanisk betjäning, verktygsmaskiner, maskinskärverktyg, fräsmaskiner, saxar, knivar, borrar, svarvar, chuckar, sågar, stansmaskiner, borrar, maskiner för bearbetning av metall, plastiska ämnen och trä och avfall från dessa, formar, stenciler, verktyg och andra hälpmedel, slipmaskiner, slipskivor, riktapparater, svetsmaskiner, svetsaggregat, acetylensyrgassvetsar, ångpannor, pneymatiskt styrda anordningar för mekaniserings-, automatiserings- och rationaliserande tekniska processer, manipulatorer, robotar, byggmaskiner, frigörande mekanismer som delar till maskiner, lyftblock, grävmaskiner, lyftanordningar, schaktnings-, geologiska, jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsmaskiner, jordbruksredskap, maskiner för emballeringsteknik, paketeringsmaskiner, etiketteringsmaskiner, färgmarkeringspennor, sprutpistoler, pneumatiska stansmaskiner och kärvbindare, papperssönderrivare, textilmaskiner, symaskiner, elektrotekniska produkter för industrin och hushållet, särskilt roterande apparater såsom mångsidiga och speciella köksmaskiner (särskilt elektriska kvarnar, vispar, degknådningsmaskiner, pressar och fruktcentrifuger, knivslipmaskiner, köttskärmaskiner, rivjärn, potatisskalare, matberedare, mixrar, apparater för hackning, skärmaskiner, konservöppnare), mekaniska delar och komponenter, konverteringsapparater, kranar, elgeneratorer, apparater för justering, inspänningsbackar till borrar, borrspetsar, borrhuvuden, instrumentbussningar, filtrermaskiner, apparater för transformering av bränsle till förbränningsmotorer, elmotorer, men ej till landgående fordon, turbiner ej för landgående fordon, drivmekanismer ej till landgående fordon, pumpar (delar till maskiner och motorer), ventiler, startanordningar till motorer och maskiner, turbiner (hydrauliska), turbokompressorer, textilmaskiner, städapparater (särskilt elektriska dammsugare, parkettpolerare, schamponerare, piskställningar, apparater för polering av möbler och parketter, automatiska tvättmaskiner, centrifuger och torkare, diskmaskiner), manglar, maskiner för hemmaverkstäder, såsom elektriska klippmaskiner inklusive tillbehör och reservdelar till allt det föregående;elektrokemiska strömkällor, maskiner för automatisering, reglering och styrning av industritillverkning inklusive röststyrda anordningar, allt ovanstående ingående i denna klass.

9
Pasivní součástky, zejména rezistory, termistory, potenciometry, kondenzátory, konektory, malé transformátory, tlumivky a jiné induktory, komunikační relé, spínače, plošné spoje, jisticí prvky, přerušovače proudu, desky plošných spojů (elektrické a tištěné), obvody (elektrické, integrované a tištěné), aktivní součástky, obrazovky, rentgenky, jiné elektronky, zejména fotonásobiče, doutnavky, mikrovlnné elektronky, diody, tranzistory, tyristory, včetně DIAC a TRIAC, jiné diskrétní polovodičové součástky, krystalové jednotky, piezokeramická zařízení a součástky, vysokofrekvenční keramika, elektronky, snímací elektronky, vysílací elektronky, paměťové elektronky, mikrovlnné elektronky, mikroelektronické obvody, zejména monolitické integrované obvody, hybridní integrované obvody, spínací integrované obvody, paměťové integrované obvody, procesory (CPU), optoelektronické součástky a zařízení, zejména fotoelektrické součástky, displeje, elektroluminiscenční panely, mikrovlnné prvky a obvody, magnetické a elektromagnetické součástky a zařízení, filtry fotografické, mikroskopy, zařízení pro teresteriální, kabelový a satelitní přenos informací, zařízení pro místní a integrované telekomunikační sítě, zařízení pro dálkovou signalizaci, ovládání, mobilní telefonní přístroje a příslušenství využívající sítě GSM, přístroje a zařízení pro přenos dat optickými vlákny, laserové telekomunikační přístroje, antény, přijímače a dekodéry pro satelitní přenos dat, vybavení a přístroje pro drátovou komunikační technologii, zejména telefonní přístroje, ústředny, dispečerská a konferenční zařízení, komunikační zařízení, videotelefony, přístroje a zařízení pro rádiovou komunikaci a televizi, zejména rozhlasové a televizní vysílače, převaděče, antény a anténní soustavy, radioreléové spoje, radiostanice, radiové spojovací a ovládací přístroje, televize s uzavřeným okruhem, pozemní terminály pro satelitní spoje, přístroje pro příjem a distribuci televizních a rozhlasových signálů, přístroje a zařízení pro místní rozhlas a rozhlas po drátě, televizní a rozhlasová studiová zařízení včetně ozvučovacích a akustických přístrojů, ovládací pulty, hlasatelská a tlumočnická zařízení, mixážní pulty včetně příslušenství, magnetické karty, radiolokační a navigační nástroje a pomůcky, datové stanice, průmyslové elektronické vybavení, zejména elektronické a elektrické návěstní, zabezpečovací a kontrolní přístroje a zařízení pro silniční, železniční, lodní, leteckou a důlní dopravu, včetně zvukových a optických indikačních a signalizačních zařízení, elektronické a elektrické zabezpečovací zařízení proti vloupáni, požáru a podobná bezpečnostní poplašná zařízení, akční jednotky, čidla, ovládací jednotky, speciální elektronická zařízení pro textilní průmysl, zejména čidla přetrhu vlákna, ovládací jednotky pro textilní stroje, jednoúčelové stroje a vybavení pro výrobu elektronických a elektrických přístrojů a součástí, zejména elektronové litografy, elektronické a elektrické přístroje, osciloskopy a oscilografy, analytické přístroje, zejména elektrické a elektronické registrační, indikační, měřící, kontrolní a testovací přístroje a zařízení včetně přístrojů pro měření neelektrických veličin, telekomunikační měřící přístroje, přístroje a zařízení pro nukleární techniku, zejména urychlovače částic, přístroje pro indikaci, měření a kontrolu radioaktivního záření, nukleární resonanční spektrometry, meteorologické přístroje, ultrazvukové přístroje, vědecké a laboratorní přístroje, generátory hodinových impulsů, zejména elektronické metronomy, přístroje pro vážení, vakuová zařízení, zejména kanálkové násobiče elektronů, vakuová zhášedla, vakuové kondenzátory, přístroje pro vývin a měření vakua, hmotové spektrometry, ultravysokovakuová zařízení, lineární urychlovače, mikrovlnné oscilátory, generátory koherentního záření, mikroprocesory, elektrické a elektronické vybavení a příslušenství pro vozidla, lodě a letadla, speciální materiály pro použití v elektrotechnice a elektronice, zejména polovodiče, feromagnetika, vysoce čisté chemické látky, zařízení spotřební elektroniky, zejména radiové a televizní přijímače, včetně jejich kombinací s ostatními přístroji, monitory a displeje, videorekordéry, diktafony, gramofony, cívkové a kazetové magnetofony, videokamery, cívkové a kazetové přehrávače, laserové digitální přehrávače, tunery a elektronické zesilovače, elektronické hudební nástroje, elektronické hodiny všech druhů, kinematografické přístroje, fotoaparáty, kamery, fotoelektronické doplňky, televizní hry a hračky, příslušenství a díly k přístrojům spotřební elektroniky, zejména elektromechanické, elektromagnetické a elektroakustické měniče, mikrofony, reproduktory, sluchátka a zesilovače, CD a DVD přehrávače, kabely, záznamová média, zejména desky, pásky, kazety, disky, stroje a zařízení pro sběr, přenos, zpracování a uchování dat a jejich vzájemné kombinace, zejména počítače, servery, počítačový software a hardware včetně interaktivních multimediálních aplikací, kalkulačky, modemy, terminály, tiskárny, kopírky, skenery, faxy a jiné kancelářské přístroje, počítačová periferní zařízení, zobrazovací jednotky, disketové mechaniky, paměťové karty, elektronické diáře, indikátory elektronické pomůcky pro polytechnickou výchovu a vyučování, včetně mikropočítačů a elektronických stavebnic a her, interaktivní set top boxy pro příjem a odesílání dat, optické kabely a jejich příslušenství, součásti, díly a příslušenství všeho výše uvedeného zboží, žehličky;elektricky nahřívané kulmy, vše výše uvedené v rámci této třídy.

Composants passifs, en particulier résistances, thermistances, potentiomètres, condensateurs, raccords enfichables, petits transformateurs, bobines d'arrêt et autres magnétos, relais de communications, conjoncteurs, circuits imprimés, éléments de fusible, disjoncteurs, tableaux de câblage imprimés (électriques et à puces), circuits (électriques, intégrés et à puces), composants actifs, écrans, tubes à rayons X, autres tubes à électrons, en particulier tubes photomultiplicateurs, lampes à lueur, tubes électroniques à micro-ondes, diodes, transistors, thyristors, y compris diac et triac, autres éléments discrets à semi-conducteurs, dispositifs à cristaux, appareils et composants piézocéramiques, céramique à haute fréquence, tubes à vide, tubes analyseurs d'images, tubes de transmission, tubes mémoire, tubes à micro-ondes, circuits microélectroniques, en particulier circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés hybrides, circuits intégrés à commutation, circuits intégrés à mémoire, processeurs (unités centrales de traitement), composants et appareils opto-électriques, en particulier composants photoélectriques, écrans plats, panneaux électroluminescents, éléments et circuits à micro-ondes, composants et appareils magnétiques et électromagnétiques, filtres (photographiques), microscopes, appareils pour la transmission terrestre, câblée et satellitaires d'informations, appareils pour réseaux de télécommunications locaux et intégrés, appareils pour la signalisation et la commande longue distance, appareils de téléphonie mobile et accessoires utilisant le réseau GSM, appareils et dispositifs pour la transmission de données par fibre optique, appareils de télécommunications laser, antennes, récepteurs et décodeurs pour la transmission de données par satellite, équipements et appareils pour la technologie des communications câblées, en particulier téléphones, centraux téléphoniques, infrastructures d'une salle d'expédition et de réunion, dispositifs de communications, visiophones, appareils et dispositifs de communication pour la radio et la télévision, en particulier transmetteurs de radio et de télévision, transformateurs, antennes et systèmes d'antenne, connexions radio-relais, stations radio, appareils de connexion et de commande de radio, télévision en circuit fermé, terminaux terrestres pour connexions par satellite, appareils pour la réception et la distribution de signaux télévisés et radiophoniques, appareils et dispositifs pour la diffusion locale sans fil et câblée, équipements d'un studio de télévision et de radio, y compris appareils sonores et acoustiques, tableaux de commande, dispositifs pour la radiotélévision et l'interprétation, consoles de mixage y compris accessoires, cartes magnétiques, instruments et outils de radiorepérage et de navigation, stations de données, équipements électroniques industriels, en particulier appareils électroniques et électriques de signalisation, sécurité et contrôle (inspection) et appareils pour le transport routier, ferroviaire, naval, aérien et de l'exploitation minière, y compris dispositifs d'indication et de signalisation sonores et optiques, appareils électroniques et électriques de sécurité contre le vol, le feu et alarmes de sécurité assimilées, actionneurs, dispositifs de commande, dispositifs électroniques spéciaux pour l'industrie textile, en particulier détecteurs de fissures dans les fibres, dispositifs de commande pour machines textiles, machines et équipements spécialisés pour la production d'appareils et de composants électroniques et électriques, en particulier lithographies électroniques, appareils électroniques et électriques, oscilloscopes et oscillographes, appareils analytiques, en particulier appareils et dispositifs électriques et électroniques d'enregistrement, d'indication, de contrôle et de test, dispositifs de mesure des télécommunications, appareils et dispositifs pour la technologie nucléaire, en particulier accélérateurs de particules, appareils pour indiquer, mesurer et contrôler les émissions radioactives, spectromètres à résonance nucléaire, instruments de météorologie, appareils à ultrasons, appareils scientifiques et de laboratoire, générateurs d'impulsions, en particulier métronomes électroniques, appareils de pesage, dispositifs à vide, en particulier multiplicateurs électroniques valléculaires, interrupteurs à vide, condensateurs à vide, dispositifs pour le développement et le mesurage du vide, spectromètres pour substances, dispositifs à ultravide, accélérateurs linéaires, oscillateurs hyperfréquences, générateurs de rayonnement cohérent, microprocesseurs, équipements électriques et électroniques et accessoires pour véhicules, navires et aéronefs, matériaux spéciaux destinés à l'ingénierie électrique et à l'électronique, en particulier semi-conducteurs, substances ferromagnétiques, chimiques de très grande pureté, appareils de consommation, en particulier récepteurs de radio et de télévision, y compris combinaisons de ceux-ci avec d'autres dispositifs, écrans d'affichage vidéo et écrans plats, magnétoscopes, dictaphones, tourne-disques, magnétophones à bobine et magnétophones à cassette, caméscopes, lecteurs à bobine et lecteurs de cassettes, lecteurs laser numériques, syntoniseurs et amplificateurs électroniques, instruments de musique électroniques, horloges électroniques de tous types, dispositifs pour la réalisation de films, appareils (photographiques), caméras vidéo, accessoires photoélectroniques, jeux et jouets de télévision, accessoires et composants d'appareils de consommation, en particulier transducteurs électro-mécaniques, électro-magnétiques et électro-acoustiques, microphones, hauts-parleurs, écouteurs et amplificateurs, lecteurs de disques compacts et de DVD, câbles, supports d'enregistrement, en particulier disques acoustiques, bandes, cassettes, disques, machines et dispositifs pour la collecte, la transmission, le traitement et le stockage de données et combinaisons de ceux-ci, en particulier ordinateurs personnels, ordinateurs de serveur, logiciels et matériel informatique y compris applications logicielles multimédias interactives, machines à calculer, modems, terminaux, imprimantes, photocopieuses, scanneurs, télécopieurs et autres dispositifs de bureau, dispositifs périphériques d'ordinateur, affichages pour tubes cathodiques, lecteurs de disquettes, cartes mémoire, organisateurs électroniques, indicateurs, outils électroniques pour l'éducation polytechnique et des services de cours, y compris micro-ordinateurs et kits et jeux électroniques de construction, boîtiers décodeurs interactifs pour la réception et l'envoi de données, câbles optiques et accessoires, leurs composants, pièces, éléments constitutifs et accessoires de tous les produits précités, fers à repasser;fer à onduler les cheveux chauffé électriquement, tout ce qui a été mentionné plus haut est compris dans cette classe.

Passive components, in particular resistors, thermistors, potentiometer, condensers, plug-in connectors, small transformers, chokes and other magnetos, communication relays, circuit closers, printed circuits, fuse components, current interrupters, printed wiring boards (electric and chip), circuits (electric, integrated and chip), active components, screens, X-ray tubes, other electron tubes, especially photomultipliers, glow switch lamps, microwave electron tubes, diodes, transistors, thyristors, including DIAC and TRIAC, other discrete semiconductors components, crystal units, piezoceramic apparatus and components, high-frequency ceramics, vacuum tubes, image pick-up tubes, transmitting tubes, memory tubes, microwave tubes, microelectronic circuits, especially monolithic integrated circuits, hybrid integrated circuits, switching integrated circuits, memory integrated circuits, processors (CPUs), opto-electric components and apparatus, in particular photoelectric components, flat screens, electroluminescent panels, microwave elements and circuits, magnetic and electromagnetic components and apparatus, filters (photography), microscopes, apparatus for terrestrial, cable and satellite transmission of information, apparatus for local and integrated telecommunication networks, apparatus for long-distance signalization, control, mobile telephone apparatus and accessories using the GSM network, apparatus and devices for data transmission by optical fibre, laser telecommunication apparatus, aerials, receivers and decoders for satellite data transmission, equipment and apparatus for wire communication technology, in particular telephones, telephone exchanges, dispatch and meeting room facilities, communication devices, videophones, apparatus and devices for radio communication and television, in particular radio and television transmitters, transformers, aerials and aerial systems, radio-relay connections, radio stations, radio connection and control apparatus, closed-circuit television, land terminals for satellite connections, apparatus for reception and distribution of television and radio signals, apparatus and devices for local radio and wire broadcasting, television and radio studio equipment, including sound and acoustic apparatus, control desks, broadcaster and interpreter devices, mixing consoles including accessories, magnetic cards, radio location and navigational instruments and tools, data stations, industrial electronics equipment, in particular electronic and electric signalling, security and checking (supervision) apparatus and apparatus for road, railway, naval, air and mining transport, including sound and optical indicating and signalling devices, electronic and electric security apparatus against theft, fire and similar security alarms, actuators, control units, special-purpose electronic devices for the textile industry, in particular fibre-break detectors, control units for textile machines, single-purpose machines and equipment for production of electronic and electric apparatus and components, in particular electron lithos, electronic and electric apparatus, oscilloscopes and oscillographs, analytical apparatus, in particular electric and electronic registration, indication, control and test apparatus and devices,  telecommunication measuring devices, apparatus and devices for nuclear technology, in particular particle accelerators, apparatus for indication, measuring and control of radioactive emissions, nuclear resonance spectrometers, meteorology instruments, ultrasound apparatus, scientific and laboratory apparatus, impulse generators, in particular electronic metronomes, weighing apparatus, vacuum devices, in particular vallecular electron multipliers, vacuum interrupters, vacuum condensers, devices for vacuum development and measuring, substance spectrometers, ultra-high vacuum devices, linear accelerators, microwave oscillators, generators of coherent radiation, microprocessors, electric and electronic equipment and accessories for vehicles, ships and aircrafts, special-purpose materials for use in electrical engineering and electronics, in particular semiconductors, ferromagnetic, highly purified chemical substances, consumer appliances, in particular radio and television receivers, including combinations thereof with other devices, video display screens and flat screens, video recording machines, dictating machines, record players, reel-to-reel and cassette tape recorders, camcorders, reel-to-reel and cassette tape players, laser digital players, tuners and electronic amplifiers, electronic musical instruments, electronic clocks of all kinds, filmmaking devices, cameras (photography), video cameras, photo-electronic accessories, television games and playthings, accessories and components for consumer appliances, in particular electro-mechanical, electro-magnetic and electro-acoustic transducers, microphones, loudspeakers, earphone and amplifiers, compact disc and digital video disc players, cables, recording media, in particular records, tapes, cassette tapes, discs, machines and devices for collection, transmission, processing and storage of data and combinations thereof, in particular personal computers, server computers, computer software and hardware including interactive multimedia software applications, calculators, modems, terminals, printers, photocopying machines, scanners, fax machines and other office devices, computer peripheral devices, cathode ray tube displays, floppy disc drives, memory cards, electronic organizers, indicators, electronic tools for polytechnic education and tuition services, including microcomputers and electronic construction kits and games, interactive set-top boxes for receiving and sending data, optical cables and accessories, components thereof, parts, components and accessories of all the aforesaid goods, flat irons;electrically heated curling tongs, all the aforementioned goods included in this class.

Passive Bauelemente, insbesondere Widerstände, Thermistoren, Potentiometer, Kondensatoren, Steckverbinder, kleine Transformatoren, Drosselspulen und andere Magneten, Kommunikationsrelays, Stromkreisschließer, gedruckte Schaltungen, Sicherungselemente, Stromunterbrecher, gedruckte Leiterplatten (elektrisch und Chips), Schaltkreise (elektrisch, integrierte und Chips), aktive Bauelemente, Blenden, Röntgenröhren, andere Elektronenröhren, insbesondere Photovervielfacher, Glühschalterleuchten, Mikrowellenelektronenröhren, Dioden, Transistoren, Thyristoren, einschließlich DIAC und TRIAC, andere diskrete Halbleiterbauelemente, Kristallbauteile, piezokeramische Apparate und Bauelemente, Hochfrequenzkeramiken, Vakuumröhren, Bildabnahmeröhren, Senderöhren, Speicherröhren, Mikrowellenröhren, mikroelektronische Schaltkreise, insbesondere monolithische integrierte Schaltungen, integrierte Hybridschaltkreise, integrierte Schaltkreise, in Speicher integrierte Schaltkreise, Prozessoren (CPUs), optoelektrische Bauelemente und Apparate, insbesondere photoelektrische Bauelemente, Flachbildschirme, Elektrolumineszenztafeln, Mikrowellenelemente und Schaltkreise, magnetische und elekromagnetische Bauelemente und Apparate, Filter (Fotografieren), Mikroskope, Apparate für terrestrische, Kabel- und Satellitenübertragung von Informationen, Apparate für lokale und integrierte Telekommunikationsnetze, Apparate für Fernsignalisierung, Steuerung, Mobiltelefonapparate und Zubehör zur Nutzung des GSM-Netzes, Apparate und Geräte zur Datenübertragung mittels Glasfaser, Lasertelekommunikationsapparate, Antennen, Receiver und Dekoder für die Datenübertragung über Satelliten, Ausrüstungen und Apparate für drahtgebundene Kommunikationstechnologie, insbesondere Telefone, Fernsprechvermittlungsanlagen, Versandanlagen und Ausstattungen für Beratungsräume, Kommunikationsgeräte, Bildtelefone, Apparate und Geräte für Funkverkehr und Fernseher, insbesondere Funk- und Fernsehsender, Transformatoren, Antennen und Antennensysteme, Funkrelaisverbindungen, Funkstationen, Funkverbindungs- und Steuerungsapparate, interne Videoüberwachungsanlagen, Landterminals für Satellitenverbindungen, Apparate für Empfang und Verteilung von Fernseh- und Funksignalen, Apparate und Geräte für lokale Funk- und drahtgebundene Sendungen, Fernseh- und Funkstudioausrüstungen, einschließlich Ton- und Akustikapparate, Steuerpulte, Sende- und Dolmetscheranlagen, Mischpulte, einschließlich Zubehör, Magnetkarten, Funkortungs- und Navigationsinstrumente und -werkzeuge, Datenstationen, Elektronikausrüstungen für die Industrie, insbesondere elektronische und elektrische Signal-, Sicherheits- und Kontrollapparate sowie Apparate für Straßen-, Schienen-, See-, Luft- und Bergbautransporte, einschließlich Ton- und optische Anzeige- und Signalgeräte, elektronische und elektrische Sicherheitsapparate gegen Diebstahl, Feuer und ähnliche Sicherheitsalarmgeräte, Betätigungselemente, Steuereinheiten, elektronische Geräte für spezielle Zwecke in der Textilindustrie, insbesondere Faserrissdetektoren, Steuereinheiten für Textilmaschinen, Einzweckmaschinen und -ausrüstungen für die Produktion von elektronischen und elektrischen Apparaten und Bauelementen, insbesondere elektronische Lithos, elektronische und elektrische Apparate, Oszilloskope und Oszillografen, Analyseapparate, insbesondere elektrische und elektronische Registrier-, Anzeige-, Steuerungs- und Prüfapparate und -geräte, Telekommunikationsmessgeräte, Apparate und Geräte für die Kerntechnik, insbesondere Teilchenbeschleuniger, Apparate zum Anzeigen, Messen und Kontrollieren von radioaktiven Emissionen, Kernresonanzspektrometer, meteorologische Instrumente, Ultraschallgeräte, wissenschaftliche und Laborapparate, Impulsgeneratoren, insbesondere elektronische Metronome, Wägeapparate, Vakuumgeräte, insbesondere Vallekular-Elektronenvervielfacher, Vakuumunterbrecher, Vakuumkondensatoren, Vorrichtungen zur Entwicklung und Messung eines Vakuums, Massenspektrometer, Ultrahochvakuumbauteile, Linearbeschleuniger, Mikrowellenoszillatoren, Generatoren für kohärente Strahlung, Mikroprozessoren, elektrische und elektronische Ausrüstungen und Zubehör für Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge, Sondermaterialien zur Verwendung in Elektrotechnik und Elektronik, insbesondere Halbleiter, ferromagnetische, hochreine chemische Substanzen, Heimelektronik, insbesondere Rundfunk- und Fernsehgeräte, einschließlich ihrer Kombinationen mit anderen Geräten, Videobildschirme und Flachbildschirme, Videoaufzeichnungsgeräte, Diktiermaschinen, Plattenspieler, Reel-to-Reel- und Kassettenrekorder, Camcorder, Reel-to-Reel- und Kassettenabspielgeräte, digitale Laser-Abspielgeräte, Tuner und elektronische Verstärker, elektronische Musikinstrumente, elektronische Uhren aller Art, Geräte zur Filmproduktion, Kameras (Fotografie), Videokameras, photoelektronisches Zubehör, Telespiele und -spielzeug, Zubehör und Bauteile für Heimelektronik, insbesondere elektromechanische, elektromagnetische und elektroakustische Wandler, Mikrofone, Lautsprecher, Ohrhörer und Verstärker, CD- und digitale Videoplattenspieler, Kabel, Aufzeichnungsträger, insbesondere Schallplatten, Bänder, Kassettenbänder, Platten, Maschinen und Vorrichtungen zur Erfassung, Übertragung, Verarbeitung und Speicherung von Daten und Kombinationen daraus, insbesondere Personalcomputer, Server, Computersoftware und -hardware, einschließlich interaktive Multimedia-Softwareanwendungen, Rechner, Modems, Terminals, Drucker, Fotokopierer, Scanner, Faxgeräte und andere Bürogeräte, Computerperipheriegeräte, Kathodenstrahlröhrendisplays, Diskettenlaufwerke, Speicherkarten, elektronische Organisationshilfen, Zeigegeräte, elektronische Tools für die polytechnische Bildung und Unterweisung, einschließlich Mikrocomputer und Elektronik-Baukästen und -Spiele, interaktive Set-top-Boxen zum Empfangen und Senden von Daten, Lichtleiterkabel und Zubehör, deren Komponenten sowie Teile, Bauteile und Zubehör für alle vorstehend genannten Waren, Bügeleisen;elektrisch beheizte Lockenstäbe, alles vorstehend Genannte, soweit es in dieser Klasse enthalten ist.

Пасивни компоненти, по-специално резистори, терморезистори, потенциометър, кондензатори, съединители, малки трансформатори, намотки на реактор и други магнити, комуникационни релета, късосъединители, електрически схеми с печатни платки, бушонни компоненти, токови прекъсвачи, печатни електрически платки (електрически и чипове), вериги (електрически, интегрални и чипове), активни конструкционни елементи, паравани, рентгенови тръби, други електронни тръби, по-пециално фотоумножители, лампи с точковидни източници на светлина, микровълнови електорнни тръби, диоди, транзистори, тиристор, включително DIAC и TRIAC, други разделени компоненти на полупроводници, кристални елементи, пиезокерамични апарати и компоненти, високочестони изделия от керамика, вакуумни тръби, тръби за снемане на изображение, предавателни тръби, памет тръби, микровълнови тръби, микроелектронни тръби, по-специално монолитни интегрални схеми, хибридни интегрални схеми, превключвателни интегрални схеми, памет-интегрални схеми, процесори (CPU), опто-електрични компоненти и апарати, по-специално фотоелектрически компоненти, плоски екрани, микровълнови елементи и вериги, магнитни електромагнитни компоненти и апарати, филтри (фотографии), електролуменисцентни панели, микровълнови елементи и вериги, микропроцесори, апарати за земно, кабелно и сателитно предаване на информация, апарати за локални и интегрирани телекомуникационни мрежи, апарати за изпращане на сигнали на далечни разстояния, контрол, мобилни телефонни апарати и аксесоари, използващи GSM мрежи, апарати и устройства за преаване на данни чрез фиброоптични кабели, лазерни тлекомуникационни апарати, антени, приемници и декодери за сателитно предаване на данни, оборудване и апарати за безжични комуникационни технологии, по-специлано телефони, телефонни предаватели, услуги на спедитори и съоръжения за стаи за провеждане на срещи, комуникационни устройства, видеотелефони, апарати и устройства за радио комуникации и телевизия, по-специално радио и телевизионни преаватели, уреди за преобразуване, антени и антенни системи, радиорелейни връзки, радиостанции, радио конектори и контролни апаратури, телевизиа със затворени вериги, земни терминали за сателитна връзка, апарати за приемане и разпространение на телевизионни и радио сигнали, апарати и устройства за локално радио и жично излъчване, телевизионно и радио студийно оборудване, включително звукови и акустични апарати, контролни пултове, устройства за излъчване и тълкуване, конзоли за смесване, включително аксесоари, магнитни магнитни, радио локализиращи и навигационни апарати и инструменти, станции с данни, промишлено електронно оборудване, по-специално електронни и електрически сигнални, защитни и проверовъчни (надзорни) апарати и апарати за сухопътен, железопътен, военноморски, въздушен и минен транспорт, включително звукови и оптични индикиращи и сигнални апарати, електронни и електрически апарати срещу кражби, аларми при пожар и подобни защитни аларми, задвижващи механизми,манивели, контролни устройства, устройства за специални цели за употреба в текстилната промишленост, по-специално in particular детектори за разкъсване на нишки, контролни приложения за текстилни машини, машини за единични цели и оборудване за производство на електронни и електрически апарати и компоненти, по-специално електронна литография, електронни и електрически апарати, осцилоскопи и осцилографи, уреди за извършване на анализи, по-специално електорнни и електрически регисрационни, индикаторини, контролни и тестови апарати и устройства, телекомуникационни измервателни устройства, апарати и устройства за ядрени технологии, п-специално ускорители, апарати за идентификация, измерване и контрол на радиоактивни емисии, спектометри за ядрен резонанс, метеорологични инструменти, ултразвукови апарати, апаратура за научни и лабораторни проучвания, импулсни генератори, по-специално електорнни метрономи, апарати за контрол на теглото, вакуумиращи уреди, по-специално vallecular електронни мултипликатори, вакуумни прекъсвачи, вакуумни кондензатори за вакуумни разработвания и измервания, спектомети за субстанции, вакуумни устройства, работещи на ултрависоки честоти, линейни ускорители, микровълнови осцилатори, генератори на кохерентна радиация, микропроцесори, електрическо и електронно оборудване и принадлежности за превозни средства, кораби и летателни апарати, материали за специални цели за употреба в електроинженерството и електроника, по-специално полупроводници, фермогнити, силно пречистващи химически вещества, потребителски принадлежности, по-специално радио и телевизионни приемници, включително комбинации от тях с устройства, видеоекрани и плоски екрани, видеомагнетофони, диктофони, записвачки, ролкови и записващи средства за касети и ленти, видеомагнетофони, роклови записващи устройства и касетофони, лазерни цифрови плейъри, тунери и електронни услилватели, електронни музикални инструменти, електрони часовници от всякакъв тип, устройства за производство на филми, камери, видеокамера, фотоелектронни аксесоари, телевизионни игри и играчки, аксесоари и компоненти за потребителски принадлежности, по-специално електромеханични, електромагнитни и електрически акустични преобразуватели, микрофони, високоговорители, слушалки за уши и уреди за усилване на звуци, компактдискове и DVD възпроизвеждащи устройства, кабели, записващи медии, по-специално записи, ленти, касети, дискове, машини и устройства за събиране, предаване, пречистване и съхранение на данни и комбинации от тях, по-специално персонални компютри, компютърен софтуер за сървъри, софтуер и хардуер, включително интерактивни мултимедийни софтуерни приложения, изчислителни машини, модеми, терминали, принтери, фотокопирни машини, скенери, факсмашини и други офис устройства, компютърни периферни устройства, дисплеи с катодно-лъчева тръба, флопи драйвер, карти с памет, електорнни органайзери, индикатори, електронни инструменти за политехническо обучение и преподаване, включително микрокомпютри и елетктронни конструкционни комплекти и игри, интерактивни декодиращи устройства за получаване и изпращане на данни, оптични кабели и аксесоари, компоненти за тях, части, компоненти и аксесоари за всички горепосочени стоки, ютии;електрически нагревателни маши за коса, всички видове, включени в този клас.

Passive komponenter, særlig modstande, termistorer, styrkeregulatorer, kondensatorer, stikforbindelser, små transformere, bølgespærrer og andre magneter, kommunikationsrelæer, strømsluttere, trykte kredsløb, sikringskomponenter, strømafbrydere, kort med trykt trådføring (elektriske og chips), kredsløb (elektriske, integrerede og chips), aktive komponenter, skærme, røntgenrør, andre elektronrør, særlig fotomultiplikatorrør, glødelamper, mikrobølgeelektronrør, dioder, transistorer, thyristorer, inklusive DIAC og TRIAC, andre diskrete halvlederkomponenter, krystalenheder, piezokeramisk udstyr og komponenter, højfrekvenskeramik, vakuumrør, billedkamerarør, transmissionsrør, hukommelsesrør, mikrobølgerør, mikroelektroniske kredsløb, monolitisk integrerede kredsløb, integrerede hybridkredsløb, switcher, integrerede kredsløb, integrerede hukommelseskredsløb, processorer (CPU'er), optoelektriske komponenter og apparater, særlig fotoelektriske komponenter, fladskærme, lyspaneler, mikrobølgeelementer og kredsløb, magnetiske og elektromagnetiske komponenter og apparater, filtre (fotografering), mikroskoper, udstyr til jordbaseret, kabel- og satellitbåret transmission af informationer, udstyr til lokale og integrerede telekommunikationsnetværk, udstyr til langdistancesignalering, kontrol, mobilt telefonudstyr og tilbehør, som bruger GSM-nettet, udstyr og anordninger til datatransmission via optiske fibre, lasertelekommunikationsudstyr, antenner, modtagere og dekodere til datatransmission via satellit, udstyr og apparatur til kabelkommunikationsteknologi, særlig telefoner, telefoncentraler, forsendelses- og mødelokaler, kommunikationsudstyr, videotelefoner, apparater og udstyr til radiokommunikation og fjernsyn, særlig radio- og fjernsynssendere, transformere, antenner og antennesystemer, radiorelæforbindelser, radiostationer, radioforbindelses- og kontrolapparater, internt tv, landterminaler til satellitforbindelser, apparatur til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler, apparater og udstyr til lokal radio- og kabeludsendelse, tv- og radiostudieudstyr, inklusive lyd- og akustikudstyr, styrepulte, udsendelses- og fortolkningsudstyr, mixerkonsoller, inklusive tilbehør, magnetiske kort, radiolokaliserings- og navigationsinstrumenter og -værktøj, datastationer, industrielt elektronikudstyr, særlig elektronisk og elektrisk signalgivnings-, sikrings- og kontroludstyr (overvågning) og udstyr til vej-, jernbane-, sø-, luft- og minetransport, inklusive akustisk og optisk indikator- og signaludstyr, elektronisk og elektrisk udstyr til sikring mod tyveri, brandalarmer og lignende alarmer, aktuatorer, styreenheder, elektronisk udstyr med særlige formål inden for tekstilindustrien, særlig detektorer for fiberbristninger, kontrolenheder til tekstilmaskiner, maskiner med kun et enkelt formål og udstyr til produktion af elektroniske og elektriske apparater og komponenter, særlig elektronlitografi, elektroniske og elektriske apparater, oscilloskoper og oscillografer, analyseapparater, særlig elektrisk og elektronisk registrerings-, indikations-, kontrol- og testapparatur og -udstyr, måleudstyr til telekommunikation, apparatur og udstyr til kerneteknologi, særlig partikelacceleratorer, apparatur til påvisning, måling og kontrol af radioaktive udladninger, kerneresonansspektrometre, meteorologiske instrumenter, ultralydapparater, videnskabeligt og laboratorierelateret udstyr, impulsgeneratorer, særlig elektroniske metronomer, apparater til vejning, vakuumanordninger, særlig furebaserede elektronmultiplikatorer, vakuumafbrydere, vakuumkondensatorer, udstyr til udvikling og måling af vakuum, substansspektrometre, ultravakuumudstyr, lineære acceleratorer, mikrobølgeoscillatorer, generatorer af kohærent stråling, mikroprocessorer, elektrisk og elektronisk udstyr og tilbehør til køretøjer, skibe og luftfartøjer, materialer til særlige formål til anvendelse inden for elektroingeniørvirksomhed og elektronik, særlig halvledere, ferromagnetiske, ekstremt rene kemiske substanser, forbrugerteknik, særlig radio- og fjernsynsmodtagere, inklusive kombinationer heraf andet udstyr, videoskærme og fladskærme, videooptagere, diktermaskiner, pladespillere, spole- og kassettebåndoptagere, videokameraer, spole- og kassettebåndafspillere, digitale laserafspillere, tunere og elektroniske forstærkere, elektroniske musikinstrumenter, elektroniske ure af enhver art, udstyr til filmfremstilling, kameraer (fotografiske), videokameraer, fotoelektronisk tilbehør, fjernsynsspil og -legetøj, tilbehør og komponenter til forbrugerteknik, særlig elektromekaniske, elektromagnetiske og elektroakustiske transducere, mikrofoner, højttalere, hovedtelefoner og forstærkere, cd- og dvd-afspillere, kabler, optagemedier, særlig plader, bånd, kassettebånd, diske, maskiner og udstyr til indsamling, transmission, behandling og lagring og kombinationer heraf, særlig personlige computere, servere, computersoftware og -hardware inklusive interaktive multimediesoftwareapplikationer, regnemaskiner, modemmer, terminaler, printere, fotokopimaskiner, skannere, faxmaskiner og andet kontorudstyr, perifere enheder til computere, CRT-skærme, floppydiskdrev, hukommelseskort, elektroniske planlægningskalendere, indikatorer, elektronisk værktøj til polyteknisk uddannelse og instruktørvirksomhed, inklusive mikrocomputere og elektroniske byggesæt og spil, interaktive anordninger med omformer og dekoder til modtagelse og udsendelse af data, lyslederkabler og tilbehør, komponenter hertil, dele, komponenter og tilbehør til alle førnævnte varer, strygejern;elektrisk opvarmede krøllejern, alt indeholdt i denne klasse.

Παθητικά δομικά στοιχεία, ειδικότερα αντιστάτες, θερμίστορ, ποτενσιόμετρα, συμπυκνωτές, εμβυσματώσιμοι σύνδεσμοι, μικροί μετασχηματιστές, στραγγαλιστικά πηνία και λοιποί μαγνήτες, δρομολογητές επικοινωνίας, διακόπτες κυκλώματος, τυπωμένα κυκλώματα, εξαρτήματα ηλεκτρικών ασφαλειών, διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος, πλακέτες τυπωμένης καλωδίωσης (ηλεκτρικές και πλινθίου), κυκλώματα (ηλεκτρικά, ολοκληρωμένα και πλινθίου), ενεργά δομικά στοιχεία, οθόνες, σωλήνες ακτινών Χ, άλλοι σωλήνες ηλεκτρονίων, ειδικότερα φωτοπολλαπλασιαστές, λαμπτήρες σπινθήρα με διακόπτη, μικροκυματικοί σωλήνες ηλεκτρονίων, δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορ), θυρίστορ, όπου περιλαμβάνονται δίοδοι εναλλασσόμενου ρεύματος (DIAC) και τρίοδοι εναλλασσόμενου ρεύματος (TRIAC), λοιπά διακριτά δομικά στοιχεία ημιαγωγών, μονάδες κρυστάλλων, πιεζοκεραμικές συσκευές και εξαρτήματα, κεραμικά υψηλής συχνότητας, σωλήνες κενού, λυχνίες λήψης εικόνας, σωλήνες μετάδοσης, σωλήνες μνήμης, μικροκυματικοί σωλήνες, μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, ειδικότερα μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, διακόπτες, ολοκληρωμένα κυκλώματα, ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης, επεξεργαστές (κεντρικές μονάδες επεξεργασίας), οπτικοηλεκτρονικά δομικά στοιχεία και συσκευές, ειδικότερα φωτοηλεκτρικά δομικά στοιχεία, επίπεδες οθόνες, πίνακες ηλεκτροφωταύγειας, μικροκυματικά στοιχεία και κυκλώματα, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά μέρη και συσκευές, φίλτρα (φωτογραφία), μικροσκόπια, συσκευές επίγειας, καλωδιακής και δορυφορικής μετάδοσης πληροφοριών, συσκευές για τοπικά και ολοκληρωμένα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, συσκευές για εξ αποστάσεως σηματοδότηση και έλεγχο, συσκευές κινητής τηλεφωνίας και εξαρτήματα που χρησιμοποιούν το δίκτυο παγκόσμιου συστήματος κινητής επικοινωνίας (GSM), συσκευές και διατάξεις μετάδοσης δεδομένων μέσω οπτικών ινών, τηλεπικοινωνιακές συσκευές λέιζερ, κεραίες, δέκτες και αποκωδικοποιητές για δορυφορική μετάδοση δεδομένων, εξοπλισμός και συσκευές ενσύρματης τεχνολογίας επικοινωνίας, ειδικότερα τηλέφωνα, τηλεφωνικά κέντρα, εγκαταστάσεις αποστολής και αιθουσών συσκέψεων, διατάξεις επικοινωνίας, εικονοτηλέφωνα, συσκευές και διατάξεις ραδιοφωνικής επικοινωνίας και τηλεόρασης, ειδικότερα ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί πομποί, μετασχηματιστές, κεραίες και συστήματα κεραιών, συνδέσεις ασύρματης δρομολόγησης, ραδιοφωνικοί σταθμοί, συσκευές ασύρματης σύνδεσης και ελέγχου, τηλεόραση κλειστού κυκλώματος, επίγεια τερματικά δορυφορικών συνδέσεων, συσκευές για λήψη και διανομή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σημάτων, συσκευές και διατάξεις τοπικής ασύρματης και ενσύρματης εκπομπής, εξοπλισμός τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού στούντιο, όπου περιλαμβάνονται συσκευές ήχου και ακουστικές, πίνακες ελέγχου, συσκευές ραδιοφωνικής ή τηλεοπτική εκπομπής και διερμηνείας, κονσόλες μείξης όπου περιλαμβάνονται εξαρτήματα, μαγνητικές κάρτες, ασύρματα όργανα και εργαλεία εντοπισμού θέσης και πλοήγησης, σταθμοί δεδομένων, βιομηχανικών εξοπλισμός ηλεκτρονικών, ειδικότερα ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου (επιτήρησης) και συσκευές για οδικές, σιδηροδρομικές, ναυτικές, εναέριες μεταφορές και μεταφορές σε ορυχεία, όπου περιλαμβάνονται ακουστικές και οπτικές διατάξεις ένδειξης και σηματοδότησης, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές ασφαλείας για προστασία από κλοπή και πυρκαγιά και συναφείς συναγερμοί ασφαλείας, ενεργοποιητές, μονάδες ελέγχου, ηλεκτρονικές διατάξεις εξειδικευμένης χρήσης στον τομέα της υφαντουργίας, ειδικότερα ανιχνευτές θραυσμένων ινών, μονάδες ελέγχου για μηχανές υφαντουργίας, μηχανές και εξοπλισμός εξειδικευμένης χρήσης για την παραγωγή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών και δομικών στοιχείων, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα ηλεκτρονιακοί προσομοιωτές λιθογραφίας, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, παλμοσκόπια και παλμογράφοι, συσκευές ανάλυσης, ειδικότερα ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και διατάξεις καταγραφής, ένδειξης, ελέγχου και δοκιμής, τηλεπικοινωνιακές διατάξεις μέτρησης, συσκευές και διατάξεις πυρηνικής τεχνολογίας, ειδικότερα επιταχυντές σωματιδίων, συσκευές ένδειξης, μέτρησης και ελέγχου ραδιενεργών εκπομπών, φασματόμετρα πυρηνικού συντονισμού, μετεωρολογικά όργανα, συσκευές υπερήχων, επιστημονικές και εργαστηριακές συσκευές, γεννήτριες, ηλεκτρονικοί μετρονόμοι, συσκευές ζύγισης, διατάξεις κενού, ειδικότερα επιταχυντές κοίλων ηλεκτρονίων, διακόπτες κενού, συμπυκνωτές κενού, διατάξεις ανάπτυξης και μέτρησης κενού, φασματόμετρα ουσίας, διατάξεις υπέρ-υψηλού κενού, γραμμικοί επιταχυντές, μικροκυματικοί παλμογράφοι, γεννήτριες σύμφωνης ακτινοβολίας, μικροεπεξεργαστές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και εξαρτήματα για οχήματα, πλοία και αεροσκάφη, εξειδικευμένα υλικά για χρήση στην ηλεκτρολογία-μηχανολογία και στην ηλεκτρονική, ειδικότερα ημιαγωγοί, σιδηρομαγνητικές, εξαιρετικά κεκαθαρμένες χημικές ουσίες, συσκευές ευρείας κατανάλωσης, ειδικότερα ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί δέκτες, όπου περιλαμβάνονται συνδυασμοί αυτών με άλλες συσκευές, οθόνες βίντεο και επίπεδες οθόνες, συσκευές βιντεοεγγραφής, μηχανές υπαγόρευσης, πικάπ, μαγνητόφωνα μπομπίνας και συσκευές εγγραφής κασετών, βιντεοκάμερες, μαγνητόφωνα μπομπίνας και μαγνητόφωνα, ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής λέιζερ, συντονιστές και ηλεκτρονικοί ενισχυτές, ηλεκτρονικά μουσικά όργανα, ηλεκτρονικά ρολόγια παντός τύπου, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, ηλεκτρονικά εξαρτήματα φωτογραφίας, παιχνίδια και αθύρματα για την τηλεόραση, εξαρτήματα και δομικά στοιχεία για συσκευές ευρείας κατανάλωσης, ειδικότερα ηλεκτρομηχανικοί, ηλεκτρομαγνητικοί και ηλεκτροακουστικοί μορφοτροπείς, μικρόφωνα, μεγάφωνα, ακουστικά και ενισχυτές, σύμπυκνοι δίσκοι και συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων, καλώδια, μέσα εγγραφής, ειδικότερα δίσκοι εγγραφών, ταινίες, κασέτες, δίσκοι, μηχανές και διατάξεις συλλογής, μετάδοσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων και συνδυασμοί αυτών, ειδικότερα προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές διακομιστή, λογισμικό και υλικό όπου περιλαμβάνονται εφαρμογές λογισμικού αλληλεπιδραστικών πολυμέσων, αριθμομηχανές, διαποδιαμορφωτές (μόντεμ), τερματικά, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικές μηχανές, σαρωτές, μηχανές τηλεομοιοτυπίας και άλλες συσκευές γραφείου, περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες καθοδικής λυχνίας, οδηγοί δισκέτας, κάρτες μνήμης, ηλεκτρονικοί οργανωτές, ενδείκτες, ηλεκτρονικά εργαλεία πολυτεχνικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας, όπου περιλαμβάνονται μικροϋπολογιστές και ηλεκτρονικά σετ κατασκευών και παιχνίδια,, αλληλεπιδραστικά κουτιά που περιέχουν μαζί κωδικοποιητή και μετατροπέα για λήψη και αποστολή δεδομένων, οπτικά καλώδια και εξαρτήματα, δομικά στοιχεία αυτών, μέρη, δομικά στοιχεία και εξαρτήματα για το σύνολο των προαναφερόμενων ειδών, σίδερα σιδερώματος·ηλεκτρικά θερμαινόμενα σίδερα για κατσάρωμα των μαλλιών, όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στα πλαίσια της παρούσα κλάσης.

Componentes pasivos, en particular resistencias eléctricas, termistores, potenciómetros, condensadores, conectores de enchufar, transformadores pequeños, obturadores y otros imanes, relés de comunicación, interruptores, circuitos impresos, componentes de fusibles, interruptores de corriente, tarjetas de cableado impresas (eléctricas y de chip), circuitos (eléctricos, integrados y de chip), componentes activos, pantallas, tubos de rayos X, tubos de electrones, especialmente fotomultiplicadores, lámparas incandescentes, tubos de electrones de microondas, diodos, transistores, tiristores, incluyendo DIAC y TRIAC, otros componentes semiconductores definidos, unidades de cristal, aparatos y componentes piezocerámicos, cerámicas de alta frecuencia, tubos de vacío, tubos analizadores, tubos de transmisión, tubos de memoria, tubos de microondas, circuitos microelectrónicos, circuitos integrados monolíticos, circuitos integrados híbridos, conmutadores, circuitos integrados, circuitos de memoria integrados, procesadores (unidades centrales de procesamiento), componentes y aparatos optoeléctricos, en particular componentes fotoeléctricos, pantallas planas, panales de electroluminiscencia, elementos y circuitos de microondas, componentes y aparatos magnéticos y elecromagnéticos, filtros (fotografía), microscopios, aparatos para información terrestre, por cable y de transmisión de información vía satélite, aparatos para redes de telecomunicaciones locales e integradas, aparatos para señalización de larga distancia, control, aparatos telefónicos móviles y accesorios que utilizan la red GSM, aparatos y dispositivos para la transmisión de datos mediante fibra óptica, aparatos de telecomunicaciones por láser, antenas, receptores y decodificadores para la transmisión de datos vía satélite, equipos y aparatos para tecnología de comunicación por cable, en particular teléfonos, centrales telefónicas, instalaciones de envíos y sala de reuniones, dispositivos de comunicación, videoteléfonos, aparatos y dispositivos para la comunicación por radio y televisión, en particular transmisores de radio y televisión, transformadores, antenas y sistemas aéreos, conexiones de retransmisión por radio, estaciones de radio, conectores de radio y aparatos de control, televisión de circuito cerrado, terminales terrestres para conexiones vía satélite, aparatos para recibir y distribuir señales de televisión y radio, aparatos y dispositivos para la difusión por radio y por cable, equipos de estudios de televisión y radio, incluyendo aparatos de sonido y acústicos, escritorios de control, dispositivos de difusor e interpretador, consolas de mezcla incluyendo accesorios, tarjetas magnéticas, instrumentos y herramientas para la localización y navegación por radio, estaciones de información y datos, equipos electrónicos industriales, en particular señalización electrónica y eléctrica, aparatos de seguridad y comprobación y aparatos de transporte por carretera, ferrocarril, naval, aéreo y de minería, incluyendo indicadores y señalizadores sonoros y ópticos, aparatos electrónicos y eléctricos de seguridad frente a robos, incendios y alarmas de seguridad similares, accionadores, unidades de control, dispositivos electrónicos con una finalidad especial para la industria textil, en particular detectores de roturas de fibra, unidades de control para máquinas textiles, máquinas y equipos con una finalidad única para la producción de aparatos y componentes electrónicos y eléctricos, en particular litografías de electrones, aparatos electrónicos y aparatos eléctricos, osciloscopios y oscilógrafos, aparatos analíticos, en particular aparatos y dispositivos eléctricos y electrónicos de registro, indicación, control y de ensayo, dispositivos de medida de telecomunicaciones, aparatos y dispositivos para la tecnología nuclear, en particular aceleradores, aparatos para indicar, aparatos e instrumentos de medida y control de emisiones radiactivas, espectrómetros de resonancia nuclear, instrumentos meteorológicos, aparatos de ultrasonido, aparatos científicos y de laboratorio, generadores de impulsos, en particular metrónomos electrónicos, aparatos para pesar, dispositivos de vacío, en particular multiplicadores de electrones valleculares, interruptores de vacío, condensadores de vacío, dispositivos para el desarrollo de vacío y aparatos e instrumentos de medida, espectrómetros de sustancia, dispositivos de vacío ultra-alto, aceleradores lineales, osciladores de microondas, generadores de radiación coherente, microprocesadores, equipos eléctricos y electrónicos y accesorios para vehículos, buques y aeronaves, materiales con una finalidad especial para su uso en ingeniería eléctrica y productos electrónicos, en particular semiconductores, sustancias químicas altamente depuradas, ferromagnéticas, aparatos de consumo, en particular receptores de radio y televisión, incluyendo sus combinaciones con otros dispositivos, pantallas de vídeo y pantallas planas, magnetoscopios, máquinas de dictar, tocadiscos, grabadoras de carrete a carrete y de cintas de casetes, cámaras grabadoras, reproductores de carrete a carrete y de casetes, reproductores digitales de láser, sintonizadores y amplificadores electrónicos, instrumentos musicales electrónicos, relojes electrónicos de todo tipo, dispositivos para hacer películas, cámaras (fotografía), cámaras de vídeo, accesorios fotoelectrónicos, juegos de televisión y juguetes, accesorios y componentes para aparatos de consumo, en particular transductores electromecánicos, y electroacústicos, micrófonos, altavoces, auriculares y amplificadores, discos compactos y reproductores de videodiscos digitales, cables, soportes de grabación, en particular discos, cintas, cintas de casete, discos, máquinas y dispositivos para la recopilación, transmisión, proceso y almacenamiento de datos y sus combinaciones, todo para ordenadores personales, ordenadores servidores, software para ordenador y hardware incluyendo aplicaciones de software multimedia interactivas, calculadoras, módems, terminales, impresoras, máquinas fotocopiadoras, escáneres, aparatos de fax y otros dispositivos de oficina, aparatos periféricos de ordenadores, unidades de pantalla de tubo de rayos catódicos, unidades de disquetes flexibles, tarjetas de memoria, organizadores electrónicos, indicadores, herramientas electrónicas para la educación politécnica y servicios didácticos, incluyendo microordenadores y kits y juegos de construcción electrónicos, cajas descodificadoras interactivas para recibir y enviar datos, cables ópticos y accesorios, sus componentes, partes, componentes y accesorios para todos los productos mencionados, planchas planas;pinzas de calentamiento eléctrico, incluido todo lo anterior en el marco de esta clase.

Passiivsed komponendid, eelkõige takistid, termistorid, potentsiomeetrid, kondensaatorid, pistikühendused, väikesed trafod, induktiivpoolid ja muud magneetod, sidereleed, võrgulülitid, trükklülitused, sulavkaitsme komponendid, voolukatkestid, trükklülitused (elektrilised ja kiibiga), lülitused (elektrilised, integreeritud ja kiibiga), aktiivsed komponendid, ekraanid, röntgentorud, muud elektroonilised torud, eelkõige valguskordistid, huumlambid, elektroonilised mikrolainetorud, dioodid, transistorid, türistorid, sh DIAC ja TRIAC, muud eraldiseisvad pooljuhtkomponendid, kristallüksused, piesokeraamilised seadmed ja komponendid, kõrgsageduskeraamika, vaakumtorud, kujutise püüdmise torud, edastustorud, mälutorud, mikrolainetorud, mikroelektroonilised lülitused, eelkõige monoliitsed integraallülitused, hübriidsed integraallülitused, lülitatavad integraallülitused, mäluintegraallülitused, protsessorid (keskprotsessorid), optoelektrilised komponendid ja seadmed, eelkõige fotoelektrilised komponendid, lameekraanid, elektroluminestsentspaneelid, mikrolaineelemendid ja -lülitused, magnetilised ja elektromagnetilised komponendid ja seadmed, filtrid (fotograafia), mikroskoobid, infoedastusseadmed maa, kaabli ja satelliidi kaudu, koht- ja integraalsidevõrkude seadmed, kaugsignalisatsiooni- ja juhtimisseadmed, mobiiltelefonid ja tarvikud, mis kasutavad GSM-võrku, andmeedastusseadmed ja -vahendid optiliste kiudude kaudu, lasersideseadmed, antennid, satelliitandmeedastuse vastuvõtjad ja dekooderid, juhtmega sidetehnoloogia seadmed ja vahendid, eelkõige telefonid, telefonikeskjaamad, saate- ja koosolekuruumirajatised, sideseadmed, videotelefonid, raadioside ja televisiooni seadmed ja vahendid, eelkõige raadio- ja telesaatjad, trafod, antennid ja antennisüsteemid, raadioreleeühendused, raadiojaamad, raadioside- ja -juhtseadmed, valvetelevisioon, satelliitühenduste maaterminalid, tele- ja raadiosignaalide vastuvõtu- ja leviseadmed, kohaliku raadio ja juhtmega levi seadmed ja vahendid, tele- ja raadiostuudioseadmed, sh heli- ja akustikaseadmed, juhtpuldid, levi- ja tõlgendusseadmed, miksimispuldid, sh tarvikud, magnetkaardid, raadiolokeerimis- ja -navigatsiooniseadmed ja -vahendid, andmejaamad, tööstuslikud elektroonikaseadmed, eelkõige elektroonilised ja elektrilised signalisatsiooni-, turva- ja kontrolliseadmed ja seadmed maantee-, raudtee-, mere-, õhu- ja kaevandustranspordiks, sh helilised ja optilised näit- ja signalisatsiooniseadmed, elektroonilised ja elektrilised turvaseadmed varguse, tulekahju ja sarnaste turvaalarmide kujul, käiturid, juhtüksused, eriotstarbelised elektroonikaseadmed tekstiilitööstusele, eelkõige kiukatkemise andurid, juhtüksused tekstiilimasinatele, üheotstarbelised masinad ja seadmed elektrooniliste ja elektriliste seadmete ja komponentide tootmiseks, eelkõige elektronlitod, elektroonilised ja elektrilised seadmed, ostsilloskoobid ja ostsillograafid, enelüütikaseadmed, eelkõige elektrilised ja elektroonilised registreerimis-, näit-, juht- ja katseseadmed ja -vahendid, sidemõõteseadmed, tuumatehnoloogia seadmed ja vahendid, eelkõige osakeste kiirendid, radioaktiivsete emissioonide näit-, mõõte- ja juhtseadmed, tuumaresonantsi spektromeetrid, meteoroloogiaseadmed, ultraheliseadmed, teadusotstarbelised ja laboriseadmed, impulsigeneraatorid, eelkõige elektroonilised metronoomid, kaalumisseadmed, vaakumseadmed, eelkõige survestavad elektronkordistid, vaakumtakistid, vaakumkondensaatorid, seadmed vaakumi tekitamiseks ja mõõtmiseks, ainespektromeetrid, ülisuure vaakumi seadmed, lineaarkiirendid, mikrolaineostsillaatorid, koherentse kiirguse generaatorid, mikroprotsessorid, elektrilised ja elektroonilised seadmed ja vahendid sõidukitele, laevadele ja lennukitele, eriotstarbelised materjalid elektotehnika ja elektroonika jaoks, eelkõige pooljuhid, ferromagnetilised ülipuhtad keemiatooted, tarbijaseadmed, eelkõige raadiod ja telerid, sh nende kombinatsioonid muude seadmetega, videokuvarid ja lameekraanid, videsalvestid, diktofonid, plaadimängijad, lintmakid ja kassetisalvestid, salvestavad videokaamerad, lintmakid ja kassetimängijad, laserdigimängijad, tuunerid ja elektroonilised võimendid, elektroonilised muusikariistad, igat liiki elektroonilised kellad, filmitegemisseadmed, kaamerad (fotograafia), videokaamerad, fotoelektroonilised tarvikud, telemängud ja mänguasjad, tarbijaseadmete tarvikud ja komponendid, eelkõige elektromehaanilised, elektromagnetilised ja elektroakustilised muundurid, mikrofonid, kõlarid, kõrvaklapid ja võimendid, CD-de ja digivideoketastid mängijad, kaablid, salvestuvahendid, eelkõige plaadid, lindid, kassettlindid, kettad, andmete kogumise, edastamise, töötlemise ja säilitamise masinad ja seadmed ja nende kombinatsioonid, eelkõige isiklikud arvutid, serveriarvutid, tarkvara ja riistvara, sh interaktiivsed multimeediumtarkvara rakendused, taskuarvutid, modemid, terminalid, printerid, koopiamasinad, skannerid, faksiseadmed ja muud kontoriseadmed, arvutite välisseadmed, kineskoobiga kuvarid, disketidraivid, mälukaardid, elektroonilised märkmikud, indikaatorid, elektroonilised vahendid polütehnilise hariduse ja õppe jaoks, sh mikroarvutid ja elektroonilised ehituskomplektid ja -mängud, interaktiivsed digiboksid andmete vastuvõtuks ja saatmiseks, optilised kaablid ja tarvikud, nende komponendid, kõigi eelnimetatud toodete osad, komponendid ja tarvikud, triikrauad;elektrilised lokitangid, kõik eelnimetatud tooted kuuluvad sellesse klassi.

Passiiviset komponentit, erityisesti vastukset, termistorit, potentiometrit, lauhduttimet, pistoliittimet, pienet muuntajat, kuristimet ja muut magneetot, viestintäreleet, virtapiirin sulkijat, painetut piirilevyt, sulakkeen komponentit, virrankatkaisimet, painetut kytkentälevyt (sähkötoimiset ja sirut), piirit (sähkö-, integroidut ja siru-), aktiiviset komponentit, näytöt, röntgenputket, muut elektroniputket, erityisesti valomonistimet, hehkukatkaisulamput, mikroaaltoelektroniputket, diodit, transistorit, tyristorit, mukaan lukien diakit ja triakit, muut erilliset puolijohdekomponentit, kideyksiköt, pietsokeraamiset laitteet ja komponentit, suurtaajuuskeramiikka, tyhjiöputket, kuvannoutoputket, siirtoputket, muistiputket, mikroaaltoputket, mikroelektroniikkapiirit, erityisesti monoliittiset integroidut piirit, hybridimikropiirit, integroidut kytkentäpiirit, integroidut muistipiirit, suorittimet, optoelektroniset komponentit ja laitteet, erityisesti valosähkökomponentit, litteät näytöt, elektroluminesenssilevyt, mikroaaltoelementit ja -piirit, magneettiset ja sähkömagneettiset komponentit ja laitteet, suodattimet (valokuvaukseen), mikroskoopit, laitteet tiedon maanpäälliseen, kaapeli- ja satelliittisiirtoon, laitteet paikallisiin ja integroituihin tietoliikenneverkkoihin, laitteet etämerkinantoon, valvontaan, GSM-matkapuhelinlaitteet ja -tarvikkeet laitteet ja kojeet tiedon siirtoon optisten kuitujen välityksellä, lasertietoliikennelaitteet, antennit, vastaanottimet ja dekooderit satelliittitiedonsiirtoon, lankaviestintäteknologiavälineet ja -laitteet, erityisesti puhelimet, puhelinvaihteet, lähetys- ja kokoustilavarusteet, viestintälaitteet, videopuhelimet, laitteet ja kojeet radio- ja televisioviestintään, erityisesti radio- ja televisiolähettimet, muuntajat, antennit ja antennijärjestelmät, radioreleliitännät, radioasemat, radioyhteys- ja -valvontalaitteet, sisäiset televisiot, maaterminaalit satelliittiyhteyksiä varten, laitteet televisio- ja radiosignaalien vastaanottoon ja jakeluun, laitteet ja kojeet paikallisradiota ja kaapeliradiota varten, televisio- ja radiostudiolaitteet, mukaan lukien ääni- ja akustiset laitteet, valvontapöydät, lähetys- ja tulkkauslaitteet, miksauspöydät, mukaan lukien niiden tarvikkeet, magneettiset kortit, radiopaikannus- ja navigointivälineet ja -työkalut, data-asemat, teolliset elektroniikkalaitteet, erityisesti elektroniset ja sähkötoimiset merkinanto-, turva- ja tarkastus- (valvonta-)laitteet ja laitteet tie-, rautatie-, laiva-, ilma- ja kaivoskuljetuksiin, mukaan lukien ääni- ja optiset osoitus- ja merkinantolaitteet, elektroniset ja sähkötoimiset varkauden-, palon- ja muiden vaarojen estolaitteet, toimilaitteet, valvontayksiköt, erikoiskäyttöiset elektroniikkalaitteet tekstiiliteollisuuteen, erityisesti kuidunkatkeamisen havaitsemislaitteet, tekstiilikoneiden valvontayksiköt, erikoiskoneet ja -laitteet elektroniikka- ja sähkölaitteiden ja -komponenttien, erityisesti elektronilitografian, tuotantoon, elektroniset ja sähkölaitteet, oskilloskoopit ja oskillografit, analyysilaitteet, erityisesti sähkötoimiset ja elektroniset rekisteröinti-, osoitus-, valvonta- ja testauslaitteet ja -kojeet, tietoliikenteen mittauslaitteet, ydinenergiateknologian laitteet, erityisesti hiukkaskiihdyttimet, laitteet radioaktiivisten päästöjen osoittamiseen, mittaukseen ja valvontaan, ydinresonanssispektrometrit, meteorologiset välineet, ultraäänilaitteet, tieteelliset ja laboratoriolaitteet, pulssigeneraattorit, erityisesti elektroniset metronomit, punnituslaitteet, tyhjiölaittet, erityisesti matalat elektronimonistimet, tyhjiökatkaisimet, tyhjiökondensaattorit, laitteet tyhjiötilojen kehittämiseen ja mittaukseen, substanssispektrometrit, ultratyhjiölaitteet, lineaarikiihdyttimet, mikroaalto-oskillaattorit, koherentin säteilyn kehittäjät, mikroprosessorit, sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja -tarvikkeet ajoneuvoihin, laivoihin ja ilma-aluksiin, erikoismateriaalit sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan, erityisesti puolijohteet, ferromagneettiset, erittäin puhtaat kemialliset aineet, kuluttajalaitteet, erityisesti radio- ja televisiovastaanottimet, mukaan lukien niiden ja muiden laitteiden yhdistelmät, videonäyttöruudut ja litteät näytöt, videotallennuskoneet, sanelukoneet, tallentimet, kelanauhurit ja kasettinauhurit, videokamerat, kelasoittimet ja kasettisoittimet, digitaaliset lasersoittimet, virittimet ja elektroniset vahvistimet, sähkösoittimet, kaikenlaiset elektroniset kellot, elokuvalaitteet, kamerat (valokuvaukseen), videokamerat, valoelektroniikkatarvikkeet, televisiopelit ja -leikkikalut, kuluttajalaitteiden tarvikkeet ja komponentit, erityisesti sähkömekaaniset, sähkömagneettiset ja sähköakustiset muuntimet, mikrofonit, kaiuttimet, kuulokkeet ja vahvistimet, CD- ja DVD-soittimet, kaapelit, tallennusvälineet, erityisesti tallennuslevyt, nauhat, kasettinauhat, levyt, koneet ja laitteet datan keräämiseen, siirtoon, käsittelyyn ja säilytykseen sekä niiden yhdistelmät, erityisesti henkilökohtaiset tietokoneet, palvelintietokoneet, tietokoneohjelmistot ja -laitteistot, mukaan lukien vuorovaikutteiset multimediaohjelmistosovellukset, laskimet, modeemit, päätteet, tulostimet, kopiokoneet, skannerit, faksilaitteet ja muut toimistokoneet, tietokoneiden oheislaitteet, katodisädeputkinäytöt, levykeasemat, muistikortit, elektroniset päivyrit, osoittimet, elektroniset työkalut teknisiä koulutus- ja opetuspalveluita varten, mukaan lukien mikrotietokoneet ja elektroniset rakennussarjat ja pelit, vuorovaikutteiset sovittimet datan vastaanottoon ja lähettämiseen, optiset kaapelit ja tarvikkeet, niiden komponentit, kaikkien edellä mainittujen tuotteiden osat, komponentit ja tarvikkeet, silitysraudat;sähkölämmitteiset kihartimet, kaikki edellä mainitut tuotteet tässä luokassa.

Passzív alkatrészek, különösen ellenállások, termisztorok, potenciométerek, kondenzátorok, csatlakozók, kis transzformátorok, fojtótekercsek és egyéb gyújtómágnesek, távközlési relék, zárókapcsolók, nyomtatott áramkörök, biztosíték-komponensek, árammegszakítók, nyomtatott áramköri lapok (elektromos és chip), áramkörök (elektromos, integrált és chip), aktív alkatrészek, képernyők, röntgencsövek, egyéb elektroncsövek, különösen fotosokszorozók, gáztöltésű kapcsolólámpák, mikrohullámú elektroncsövek, diódák, tranzisztorok, tirisztorok, köztük diakok és triakok, egyéb különálló félvezető alkatrészek, kristályszerelvények, piezokeramikus készülékek és alkatrészek, nagyfrekvenciájú kerámiák, vákuumcsövek, képfelvevő csövek, adócsövek, memóriacsövek, mikrohullámú csövek, mikroelektronikai áramkörök, különösen monolitikus integrált áramkörök, hibrid integrált áramkörök, integrált kapcsoló áramkörök, integrált memória-áramkörök, processzorok (központi feldolgozó egységek), optoelektromos alkatrészek és készülékek, különösen fényelektromos alkatrészek, síkképernyők, elektrolumineszcens panelek, mikrohullámú alkatrészek és áramkörök, mágneses és elektromágneses alkatrészek és készülékek, szűrők (fényképészet), mikroszkópok, információk földi, kábeles és műholdas átvitelére szolgáló készülékek, készülékek helyi és integrált távközlési hálózatokhoz, nagy távolságú jelzésre, vezérlésre szolgáló készülékek, GSM-hálózatot használó mobiltelefon-készülékek és tartozékok, optikai kábelen keresztüli adatátvitelre szolgáló készülékek és berendezések, lézeres távközlési berendezések, antennák, vevők és dekóderek műholdas adatátvitelhez, vezetékes kommunikációs technológiai felszerelések és készülékek, különösen telefonok, telefonközpontok, diszpécseri és üléstermi létesítmények, kommunikációs készülékek, videotelefonok, rádiós és televíziós kommunikációs berendezések és készülékek, különösen rádió- és televízióadók, transzformátorok, antennák és antennarendszerek, rádiórelés összekötők, rádióállomások, rádiós összekötő és vezérlőkészülékek, zárt láncú televíziók, földi terminálok műholdas kapcsolatokhoz, televízió- és rádiójelek vételére és elosztására szolgáló készülékek, helyi rádiós és vezetékes közvetítésre szolgáló berendezések és készülékek, televíziós és rádiós stúdió-felszerelések, köztük hang- és akusztikai készülékek, vezérlőpultok, közvetítő és értelmező készülékek, keverőpultok köztük tartozékok, mágneses kártyák, rádiós helyzet-meghatározó és navigációs műszerek és eszközök, adatállomások, ipari elektronikus berendezések, különösen elektronikus és elektromos jelző, biztonsági és ellenőrző (megfigyelő) készülékek és berendezések közúti, vasúti, tengeri, légi és bányászati szállítási célokra, köztük hang- és optikai jelző és jeladó készülékek, lopás, tűz elleni védelemre szolgáló elektronikus és elektromos biztonsági berendezések és más hasonló biztonsági riasztók, indítószerkezetek, vezérlőegységek, speciális célú elektronikus készülékek textilipari használatra, különösen szálszakadás-érzékelők, textilipari gépek vezérlőegységei, elektronikus és elektromos készülékek és alkatrészek gyártására szolgáló egyfunkciós gépek és berendezések, különösen elektronlitográfiás készülékek, elektronikus és elektromos készülékek, oszcilloszkópok és oszcillográfok, elemzőkészülékek, különösen elektromos és elektronikus regisztráló, jelző, vezérlő és tesztelő készülékek és berendezések, távközlési mérőberendezések, nukleáris technológiai berendezések és készülékek, különösen részecskegyorsítók, radioaktív sugárzás jelzésére, mérésére és szabályozására szolgáló berendezések, magrezonancia-spektrométerek, meteorológiai műszerek, ultrahangkészülékek, tudományos és laboratóriumi készülék, impulzusgenerátorok, különösen elektronikus metronómok, súlymérő berendezések, vákuumkészülékek, különösen üreges elektronsokszorozók, vákuummegszakítók, vákuumkondenzátorok, vákuumkeltésre és -mérésre szolgáló készülékek, anyag-spektrométerek, ultravákuumos készülékek, lineáris gyorsítók, mikrohullámú oszcillátorok, koherenssugárzás-generátorok, mikroprocesszorok, elektromos és elektronikus felszerelések és tartozékok járművekhez, hajókhoz és repülőgépekhez, villamossági és villamosmérnöki területen használt speciális célú anyagok, különösen félvezetők, ferromágneses, nagy mértékben finomított vegyi anyagok, fogyasztói készülékek, különösen rádió- és televíziókészülékek, beleértve azok egyéb készülékekkel kombinált változatait, videoképernyők és síkképernyők, videomagnók, diktafonok, lemezjátszók, kétorsós és kazettás szalagos felvevők, kamkorderek, kétorsós és kazettás szalagos lejátszók, lézeres digitális lejátszók, tunerek és elektronikus erősítők, elektronikus hangszerek, mindenféle elektronikus órák, filmfelvevő készülékek, kamerák (fényképészet), videokamerák, fényelektronikus tartozékok, TV-játékok és játékszerek, tartozékok és alkatrészek fogyasztói készülékekhez, különösen elektromechanikus, elektromágneses és elektroakusztikus átalakítók, mikrofonok, hangszórók, fülhallgatók és erősítők, CD- és DVD-lejátszók, vezetékek, adathordozók, különösen hanglemezek, szalagok, kazettás szalagok, lemezek, adatgyűjtésre, -átvitelre, -feldolgozásra és -tárolására, illetve e funkciók kombinációjára szolgáló gépek és készülékek, különösen személyi számítógépek, szerverek, számítógépes szoftverek és hardverek, köztük interaktív multimédiás szoftveralkalmazások, számológépek, modemek, terminálok, nyomtatók, fénymásoló gépek, szkennerek, faxkészülékek és egyéb irodai berendezések, számítógép-perifériák, katódsugárcsöves kijelzők, hajlékonylemezes meghajtók, memóriakártyák, elektronikus határidőnaplók, kijelzők, műszaki képzési és oktatási szolgáltatásokhoz használt elektronikus eszközök, köztük mikroszámítógépek, valamint elektronikus építőkészletek és játékok, adatok vételére és küldésére szolgáló interaktív böngésződobozok, optikai kábelek és azok tartozékai, alkatrészei, a fent említett árukhoz tartozó alkatrészek, komponensek és tartozékok, vasalók;elektromosan melegített hajsütővasak, minden föntebb feltüntetett termék az osztályon belül.

Componenti passivi, in particolare resistenze, termistori, potenziometri, condensatori, connettori ad innesto, piccoli trasformatori, bobine d'arresto e altri magneti, relé di comunicazione, interruttori automatici, circuiti stampati, componenti a fusibile, interruttori, circuiti stampati (elettrici e chip), circuiti (elettrici, integrati e chip), componenti attivi, schermi, tubi a raggi X, lampadine elettriche, in particolare fotomoltiplicatori, lampade ad incandescenza, tubi elettronici a microonde, diodi, transistor, tiristori, compresi DIAC e TRIAC, altri componenti semiconduttori discreti, unità a cristalli, apparecchi e componenti piezoceramici, articoli in ceramica ad alta frequenza, valvole a vuoto, lampade per la cattura dell'immagine, tubi di trasmissione, tubi di memoria, tubi a microonde, circuiti microelettronici, circuiti integrati monolitici, circuiti integrati ibridi, commutatori a circuiti integrati, circuiti integrati di memoria, processori (CPU), componenti ed apparecchi ottico-elettronici, in particolare componenti fotoelettrici, schermi piatti, pannelli elettroluminescenti, elementi e circuiti a microonde, magneti e componenti e apparecchi elettromagnetici, filtri (fotografia), microscopi, apparecchi per la trasmissione terrestre, via cavo e via satellite di informazioni, apparecchi per reti di telecomunicazione locali ed integrate, apparecchi per segnalazione a lunga distanza, controllo, apparecchiature e accessori per telefonia mobile che utilizano la rete GSM, apparecchi e dispositivi per la trasmissione di dati a fibre ottiche, apparecchi di telecomunicazione laser, antenne, ricevitori e decodificatori per trasmissione satellitare di dati, apparecchiature e apparecchi per tecnologia di comunicazione via filo, in particolare telefoni, centralini telefonici, strutture per servizi di spedizione e sale riunioni, dispositivi di comunicazione, videotelefoni, apparecchi e dispositivi per radiocomunicazione e televisione, in particolare trasmettitori radio e televisivi, trasformatori, antenne e sistemi di antenne, collegamenti radio-relé, stazioni radiofoniche, connettori radio e apparecchi di comando, televisioni a circuito chiuso, terminali terrestri per collegamenti satellitari, apparecchi per la ricezione e distribuzione di segnali televisivi e radiofonici, apparecchi e dispositivi per la trasmissione locale via rafio e via filo, apparecchiature per studi televisivi e radiofonici, compresi apparecchi audio e acustici, consolle di comando, dispositivi per trasmissione ed interpretariato, consolle di mixaggio comprendenti accessori, carte a banda magnetica, strumenti e utensili per localizzazione e navigazione radio, stazioni d'informazione, apparecchiature elettroniche industriali, in particolare apparecchi elettronici ed elettrici di segnalazione, sicurezza e controllo (supervisione) e apparecchi per trasporto su strada, feorroviario, navale, aereo e minerario, compresi dispositivi di indicazione e segnalazione audio e ottici, apparecchi di sicurezza elettronici ed elettrici contro furto, incendio e simili allarmi di sicurezza, attuatori, unità di comando, dispositivi elettronici speciali per il settore tessile, in particolare rilevatori di rottura di fibre, unità di comando per macchine tessili, macchine ed apparecchiature ad utilizzo unico per la produzione di apparecchi e componenti elettrici ed elettronici, in particolare lithos elettronici, apparecchi elettrici ed elettronici, oscilloscopi e oscillografi, apparecchi d'analisi, in particolare apparecchi e dispositivi elettrici ed elettronici di registrazione, indicazione, controllo e analisi, dispositivi di misurazione per telecomunicazioni, apparecchi e dispositivi per tecnologia nucleare, in particolare acceleratori di particelle, apparecchi d'indicazione, misurazione e controllo di emissioni nuclearli, spettrometri di risonanza nucleari, strumenti meteorologici, apparecchi ad ultrasuoni, apparecchi scientifici e da laboratorio, generatori di impulsi, in particolare metronommi elettronici, apparecchi di misurazione del peso, dispositivi a vuoto pneumatico, in particolare muultiplatori vallecolari elettronici, interruttori a vuoto, condensatori a vuoto, dispositivi per lo sviluppo e la misurazione del vuoto, spettrometri per sostanze, dispositivi a vuoto elevatissimo, acceleratori lineari, oscillatori a microonde, generatori di radiazioni coerenti, microprocessori, apparecchiature ed accessori elettrici ed elettronici per veicoli, navi e aerei, materiali speciali per l'ingegneria elettrica e l'elettronica, in particolare semiconduttori ferromagnetici, sostanze chimiche a purezza elevata, apparecchi per consumatori, in particolare ricevitori radio e televisivi, comprese relative combinazioni con altri dispositivi, schermi video e schermi piatti, videoregistratori, macchine per dettare, giradischi, registratori a bobina e a cassette di nastro, telecamere portatili con videoregistratore incorporato, lettori di bobine e di cassette, lettori digitali laser, sintonizzatori e amplificatori elettronici, strumenti musicali elettronici, orologi elettronici di ogni tipo, dispositivi per la produzione di film, macchine fotografiche, videocamere, accessori fotografici elettronici, giochi e giocattoli elettronici, accessori e componenti per apparecchi di consumo, in particolare trasduttori elettro-meccanici, elettromagnetici ed elettroacustici, microfoni, altoparlanti, auricolari e amplificatori, lettori di compact disc e videodischi digitali, cavi, supporti di registrazione, in particolare dischi acustici, nastri, nastri a cassetta, dischi, macchine e dispositivi per la raccolta, trasmissione, elaborazione e archiviazione di dati e combinazioni relative, in particolare personal computer, server, oftware e hardware, compresi software applicativi multimediali interattivi, calcolatrici, modem, terminali, stampanti, fotocopiatrici, scanner, telefax e altri dispositivi per ufficio, unità periferiche per computer, unità di visualizzazione a tubo catodico, lettori di floppy disc, schede di memoria, agende elettroniche, indicatori, strumenti elettronici per istruzione e insegnamento politecnici, compresi micro-computer e kit da costruzione e giochi elettronici, decoder interattivi per la ricezione e l'invio di dati, cavi e accessori ottici, componenti relativi, parti, componenti e accessori per tutti i suddetti prodotti, ferri da stiro;apparecchi elettrotermici per ondulare i capelli, il tutto compreso in questa classe.

Pasyvieji elementai, ypač varžai, termistoriai, potenciometrai, kondensatoriai, kištukinės jungtys, maži transformatoriai, paleidikliai ir kiti iškvietimo induktoriai, ryšio relės, grandinių circuit uždarymo įtaisai, spausdintinės grandinės, saugiklių komponentai, srovės pertraukikliai, spausdintinės laidų plokštės (elektrinės ir lustinės), schemos (elektrinės, integruotos ir lustinės), aktyvieji elementai, ekranai, rentgeno lempos, kitos elektronų lempos, ypač fotodaugintuvai, įsijungiančios lempos, mikrobangų elektronų lempos, diodai, tranzistoriai, tiristoriai, įskaitant DIAC ir TRIAC, kiti diskretieji puslaidininkių komponentai, kristalų įrenginiai, pjezokeraminiai aparatai ir komponentai, didelio dažnio keramika, vakuuminės lempos, vaizdų fiksavimo lempos, perdavimo lempos, atminties lempos, mikrobangų lempos, mikroelektroninės schemos, ypač monolitinės integruotos grandinės, hibridinės integruotos grandinės, perjungimo integruotos grandinės, atminties integruotos grandinės, procesoriai, optinės elektronikos komponentai ir aparatai, ypač fotoelektriniai komponentai, plokštieji ekranai, elektroliuminescencinės plokštės, mikrobangų elementai ir grandinės, magnetiniai ir elektromagnetiniai komponentai ir aparatai, filtrai (fotografijos), mikroskopai, aparatai antžeminio, kabelinio ir palydovinio informacijos perdavimo reikmėms, vietinių ir integruotų telekomunikacijų tinklų aparatai, tarpmiestinio signalizavimo aparatai, valdikliai, mobiliųjų telefonų aparatai ir priedai, naudojantys GSM tinklą, duomenų perdavimo optinėmis skaidulomis aparatai ir prietaisai, lazeriniai telekomunikacijų aparatai, antenos, palydovinio duomenų perdavimo imtuvai ir iškodavimo įrenginiai, laidinio ryšio technologijos įranga ir aparatūra, ypač telefonai, telefonų stotys, siuntimo ir susirinkimų patalpų įrenginiai, ryšio prietaisai, vaizdo telefonai, radijo ir televizijos ryšio aparatai ir prietaisai, ypač radijo ir televizijos siųstuvai, transformatoriai, antenos ir antenų sistemos, radijo ir relių jungtys, radijo stotys, radijo ryšio ir valdymo aparatūra, uždarosios grandinės televizija, antžeminiai palydovinių ryšių terminalai, televizijos ir radijo signalų priėmimo ir paskirstymo aparatūra, vietinio radijo ryšio ir laidinio transliavimo aparatai ir prietaisai, televizijos ir radijo studijų įranga, įskaitant garso aparatūrą, valdymo pultai, transliavimo ir interpretavimo prietaisai, maišymo pultai, įskaitant priedus, magnetinės kortelės, radijo ryšio vietos nustatymo ir navigacijos prietaisai ir priemonės, duomenų stotelės, pramoninė elektronikos įranga, ypač elektroniniai ir elektriniai signalizavimo, saugumo ir tikrinimo (priežiūros) aparatai ir kelių, geležinkelio, jūrų, oro ir kalnakasybos transporto aparatūra, įskaitant garsinius ir optinius rodymo ir signalizavimo prietaisus, elektroniniai ir elektriniai apsaugos nuo vagysčių, gaisro aparatai ir panašios apsaugos signalizacijos, paleidikliai, valdymo įtaisai, specialios paskirties elektroniniai tekstilės pramonės prietaisai, ypač pluošto trūkimo aptiktuvai, tekstilės mašinų valdymo įrenginiai, vienos paskirties mašinos ir įranga elektroniniams ir elektriniams aparatams ir komponentams gaminti, ypač elektroniniai litografai, elektroniniai ir elektriniai aparatai, osciloskopai ir oscilografai, analizės aparatai, ypač elektriniai ir elektroniniai registravimo, rodymo, kontrolės ir tikrinimo aparatai ir prietaisai, telekomunikaciniai matavimo prietaisai, branduolinės technologijos aparatai ir prietaisai, ypač dalelių greitintuvai, radioaktyvių išlakų nustatymo, matavimo ir kontrolės aparatai, branduolinio rezonanso spektrofotometrai, meteorologijos prietaisai, ultragarso aparatai, moksliniai ir laboratoriniai aparatai, impulsų generatoriai, ypač elektroniniai taktomačiai, svėrimo aparatai, vakuuminiai prietaisai, ypač vakuuminiai elektronų daugintuvai, vakuuminiai pertrauktuvai, vakuuminiai kondensatoriai, vakuumo sudarymo ir matavimo prietaisai, medžiagų spektrofotometrai, ypač didelio vakuumo prietaisai, tiesiniai greitintuvai, mikrobangų osciliatoriai, koherentinės spinduliuotės generatoriai, mikroprocesoriai, elektrinės ir elektroninė transporto priemonių, laivų ir orlaivių įranga ir priedai, specialios paskirties medžiagos, skirtos naudoti elektrotechnikoje ir elektronikoje, ypač puslaidininkiai, feromagnetikai, labai grynos cheminės medžiagos, buitiniai prietaisai, ypač radijo imtuvai ir televizoriai, įskaitant jų derinius su kitais prietaisais, vaizdo rodymo ekranai ir plokštieji ekranai, vaizdo įrašymo aparatai, diktavimo aparatai, patefonai, sukamieji ir kasetiniai juostelių įrašytuvai, įrašomosios kameros, sukamieji ir kasetiniai juostelių leistuvai, lazeriniai skaitmeniniai leistuvai, derintuvai ir elektroniniai stiprintuvai, elektroniniai muzikos instrumentai, visų rūšių elektroniniai laikrodžiai, filmų gamybos prietaisai, fotoaparatai, vaizdo kameros, fotoelektroniniai priedai, televizijos žaidimai ir žaidimo reikmenys, buitinių prietaisų priedai ir komponentai, ypač elektromechaniniai, elektromagnetiniai ir elektroakustiniai keitikliai, mikrofonai, garsiakalbiai, ausinės ir stiprintuvai, kompaktinių diskų ir universaliųjų skaitmeninių diskų leistuvai, kabeliai, įrašymo laikmenos, ypač plokštelės, juostos, juostinės kasetės, diskai, duomenų rinkimo, perdavimo, dorojimo ir saugojimo aparatai ir prietaisai ir jų deriniai, ypač asmeniniai kompiuteriai, serverių kompiuteriai, kompiuterių programinė ir aparatinė įranga, įskaitant interaktyvias taikomąsias įvairialypės programinės įrangos programas, skaičiuotuvai, modemai, terminalai, spausdintuvai, kopijavimo aparatai, skaitytuvai, fakso aparatai ir kiti biuro aparatai, išoriniai kompiuterių įrenginiai, kineskopiniai ekranai, lanksčiųjų diskelių diskasukiai, atminties kortelės, elektroniniai darbo kalendoriai, indikatoriai, elektroninės politechninio švietimo ir mokymo priemonės, įskaitant mikrokompiuterius ir elektroninio konstravimo rinkinius ir žaidimus, interaktyvūs priedėliai duomenims siųsti ir gauti, optiniai kabeliai ir priedai, jų dalys, visų pirmiau nurodytų prekių dalys ir priedai, lygintuvai;Elektrinės šildomos žnyplės, viskas, kas buvo anksčiau nurodyta, pagal šią klasę.

Pasīvie elementi, jo īpaši rezistori, termistori, potenciometrs, kondensatori, spraudkontaktsavienojumi, mazie transformatori, droseļvārpstas un citi magnēti, sakaru releji, slēdži, drukātās shēmas, drošinātāja elementi, strāvas pārtraucēji, drukātas shēmas (elektriskas un silīcija plāksnes), elektriskās shēmas (elektriskas, integrētas un silīcija plāksnes), aktīvi elementi, ekrāni, rentgenstaru caurules, citas elektronu caurules, jo īpaši fotoelektronu daudzkāršotājs, kvēllampas, mikroviļņu elektronu caurules, diodes, tranzistori, elektrības sadales ierīces, tostarp DIAC un TRIAC, citi atsevišķie pusvadītāju elementi, kristāla ierīces, pjezokeramiskie aparāti un komponenti, augstfrekvences keramika, vakuuma caurules, attēla padevēja caurules, pārraidīšanas caurules, atmiņas caurules, mikroviļņu caurules, mikroelektroniskās shēmas, jo īpaši monolītas integrētās shēmas, hibrīdu ientegrētās shēmas, integrēti shēmu slēdži, integrēto shēmu atmiņas, procesori (centrālais procesors), opto-elektriskie komponenti un ierīces, jo īpaši fotoelektriskie komponenti, plakanie ekrāni, elektroluminiscējoši paneļi, mikroviļņu elementi un elektriskās shēmas, magnētiskie datu nesēji un elektromagnētiskās daļas un ierīces, filtri (fotografēšanai), mikroskopi, aparāti, lai pārraidītu informāciju pa sauszemi, kabeļu un satelīta tīkliem, vietējo un integrēto telesakaru tīklu aparāti, aparāti, lai dotu signālus un kontrolētu liela attālumā, mobilie tālruņi un piederumi, izmantojot GSM tīklu, aparāti un ierīces datu pārraidei pa optiskās šķiedrām, lāzera telesakaru aparāti, antenas, satelīta datu pārraides saņēmēji (uztvērēji) un dekodētāji, aprīkojums un aparāti vadu sakaru tehnoloģijai, jo īpaši tālruņi, tālruņa centrāles, kravu nosūtīšanas un sanāksmju telpas, sakaru ierīces, videotālruņi, radiosakaru un televīzijas aparāti un ierīces, jo īpaši radio un televīzijas uztvērēji, transformatori, antenas un antenu sistēmas,radioreleja savienojumi, radiostacijas, radiosavienotāji un kontrolaparāti, slēgtas apraides televīzija, sauszemes termināļi satelīta savienojumiem, televīzijas un radio signālu uztveršanas un izplatīšanas aparāti, vietējā radio un vadu apraides aparāti un ierīces, televīzijas un radio studijas aprīkojums, tostarp skaņas un akustiskie aparāti, kontroles vadības pultis, diktora un tulkotāja ierīces, skaņas pults, tostarp piederumi, magnētiskās kartes, radiolokācijas un navigācijas instrumenti un rīki, datu termināļi, rūpniecībā izmantojams elektroniskais aprīkojums, jo īpaši elektroniski un elektriski signalizēšanas, drošības un pārbaudes (uzraudzības) aparāti, sauszemes, dzelzceļa, kuģniecības, gaisa un kalnrūpniecības transportlīdzekļu aparāti, tostarp skaņas un optiskās norādīšanas un signalizēšanas ierīces, elektroniski un elektriski drošības aparāti aizsardzībai pret zādzībām, ugunsgrēkiem un līdzīgas signalizācijas ierīces, īpašam mērķim paredzētas elektroniskās ierīces izmantošanai tekstilrūpniecībā, jo īpaši šķiedru pārraušanas detektori, tekstilrūpniecības iekārtu kontroles ierīces, vienam mērķim paredzētas mašīnas un aprīkojums elektronisko un elektrisko aparātu un komponentu ražošanai, jo īpaši elektronlītu, elektroniski aparāti un elektriski aparāti, osciloskopi un oscilogrāfi, analītiskie aparāti, jo īpaši elektriski un elektroniski reģistrēšanas, norādīšanas, kontroles un pārbaudes aparāti un ierīces, telesakaru mērīšanas ierīces, kodoltehnoloģijas aparāti un iekārtas, jo īpaši daļiņu paātrinātāji, radioaktīvās emisijas norādīšanas, mērīšanas un kontroles aparāti, kodolmagnētiskā rezonanses spektrometri, meteoroloģiskie instrumenti, ultraskaņas ierīces, zinātniskie un laboratorijas aparāti, impulsu ģeneratori, jo īpaši elektroniskie metronomi, svari, vakuuma iekārtas, jo īpaši elektronu palielinātāji, vakuuma pārtraucēji, vakuuma kondensatori, vakuuma izveides un mērīšanas ierīces, vielas spektrometri, ļoti liela vakuuma ierīces, lineārie paātrinātāji, mikroviļņu paātrinātāji, saistītā starojuma ģeneratri, mikroprocesori, elektrisks un elektronisks aprīkojums un piederumi transportlīdzekļiemi, kuģiem un lidaparātiem, īpašam nolūkam paredzēti materiāli izmantošanai elektriskajā inženierzinātnē un elektronikā, jo īpaši pusvadītāji, feromagnētiskas, īpaši attīrītas ķīmiskās vielas, patēriņa preces, jo īpaši radio un televīzijas uztvērēji, tostarp to kombinācijas ar citām ierīcēm, videoekrāni un plakanie ekrāni, videomagnetofoni, diktofoni, skaņuplašu atskaņotāji, lentu un kasešu magnetofoni, portatīvās videokameras, lentu un kasešu atskaņotāji, lāzerdisku atskaņotaji, skaņotāji un elektroniskie pastiprinātāji, elektroniskie mūzikas instrumenti, dažādi elektroniskie pulksteņi, filmu uzņemšanas ierīces, kameras (fotogrāfija), videokameras, fotoelektroniskie piederumi, televīzijas spēles un rotaļlietas, patēriņa preču piederumi un komponenti, jo īpaši elektro-mehāniski, elektro-magnētiski un elektroniski trokšņu pārveidotāji, mikrofoni, skaļruņi, austiņas un pastiprinātāji, kompaktdisku un digitālo videodisku atskaņotāji, kabeļi, ierakstu līdzekļi, jo īpaši ieraksti, lentes, kasešu lentes, diski, datu apkopošanas, pārraides, apstrādes un uzglabāšanas iekārtas un ierīces, kā arī to kombinācijas, jo īpaši personālie datori, serveri, datoru programmatūra un aparatūra, tostarp interaktīvas multivides lietojumprogrammatūras, kalkulatori, modemi, termināļi, printeri, fotokopēšanas ierīces, skeneri, faksa aparāti un citi biroja piederumi, datoru perifērās ierīces, katodstaru televizoru ekrānu elementi, mīkstā diska dziņi, atmiņas kartes, elektroniskie organizētāji, indikatori, elektroniskie rīki mācībām un apmācībām politehnikumā, tostarp mikrodatori un elektroniskie konstruēšanas komplekti un spēles, interaktīvas pierīces, lai saņemtu un nosūtītu datus, optiskie kabeļi un piederumi, to komponenti, visu iepriekš minēto precu daļas, detaļas un piederumi, dzelzs apkalums;elektriskās matu šķēres, viss iepriekš minētais šīs klases ietvaros.

Komponenti passivi, b'mod partikolari reżistenzi, termisters, potenzjometri, kondensaturi, konnetturi tal-plakek, trasformaturi żgħar, ċowkijiet u manjetiċi oħra, rilejs tal-komunikazzjonijiet, swiċis taċ-ċirkwit, ċirkwiti stampati, komponenti tal-fjusis, interrutturi taċ-ċirkwit, bords stampati bis-sistemi tal-wajers (elettriċi u biċ-ċipep), ċirkwiti (elettriċi, integrati u biċ-ċipep), komponenti attivi, skrins, tubi tar-raġġi X, pajpijiet oħra tal-elettron, b'mod speċjali fotomultiplikaturi, photomultipliers, lampi tal-leqqa bi swiċċ, tubi tal-elettroni tal-majkrowejv, dajowds, transisters, thyristors, inklużi DIAC u TRIAC, komponenti oħra tas-semikondutturi diskreti, unitajiet tal-kristall, apparat u komponenti tal-pjeżoċeramika, ċeramika ta' frekwenza għolja, pajpijiet bil-vakwu, tubi li jintensifikaw l-immaġini, tubi tat-trażmissjoni, tubi tal-memorji, tubi tal-majkrowejv, ċirkwiti mikroelettroniċi, b'mod speċjali ċikwiti monolitiċi integrati, ċirkwiti integrati ibridi, ċirkwiti integrati bis-swiċis, ċirkwiti integrati bil-memorji, proċessuri (unitajiet ċentrali tal-ipproċessar), komponenti u apparat ottoelettrikub'mod partikolari komponenti fotoelettriċi, skrins ċatti, panils elettroluminixxenti, elementi u ċirkwiti tal-majkrowejv, komponenti u apparat manjetiku u elettromanjetiku, filtri (fotografija), mikroskopji, apparat għat-trażmissjoni terrestri, bil-kejbil u bis-satellita ta' informazzjoni, apparat għal netwerks tat-telekomunikazzjoni lokali u integrata, apparat għas-sinjalar fuq distanza twila, kontroll, apparat tat-telefown ċellulari u aċċessorji li jużaw in-netwerk tal-GSM, apparat u strumenti għat-trażmissjoni ta' dejta permezz tal-fibri ottiċi, apparat għat-telekomunikazzjoni bil-lejżer, erjils, riċevituri u dekowders għat-trażmissjoni tad-dejta bis-satellita, tagħmir u apparat għat-teknoloġija tal-komunikazzjoni bil-wajer, b'mod partikolari telefowns, ċentrali tat-telefown, faċilitajiet tal-kunsinna u tal-kmamar għal-laqgħat, apparat tal-komunikazzjoni, telefowns bil-vidjow, apparat u strumenti għall-komunikazzjoni tar-radju u televiżjoni, b'mod partikolari trażmettituri tar-radju u tat-televiżjoni, trasformaturi, erjils u sistemi tal-erjils, konnessjonijiet tar-rilej tar-radju, stazzjonijiet tar-radju, konnetturi tar-radju u apparat tal-kontroll, televixin b'ċirkwit magħluq, terminals terrestri għall-konnessjonijiet tas-satellita, apparat għar-riċeviment u d-distribuzzjoni tas-sinjali tat-televiżjoni u tar-radju, apparat u strumenti għar-radju lokali u x-xandir bil-wajer, tagħmir tal-istudju tat-televiżjoni u tar-radju, inkluż apparat tal-ħsejjes u akustiku, panils tal-kontroll, tagħmir tax-xandir u strumenti tal-interpreti, panils tal-miksing inklużi aċċessorji, skedi manjetiċi, strumenti u għodda tal-lokalizzazzjoni bir-radju u tan-navigazzjoni, stazzjonijiet tad-dejta, tagħmir industrijali tal-elettronika, b'mod partikolari sinjalar elettroniku u elettriku, apparat tas-sigurtà u tal-kontroll (sorveljanza) u apparat għat-trasport bit-triq, bil-ferroviji, navali, bl-ajru u tax-xogħol fil-minjieti, inklużi strumenti bl-indikazzjoni u s-sinjalar bil-ħsejjes u ottika, apparat elettroniku u elettriku kontra s-serq, nar u allarmi tas-sigurtà simili, attwaturi, unitajiet tal-kontroll, strumenti elettroniċi bi skop speċjali għall-industrija tat-tessuti, b'mod partikolari ditekters tal-ksur fil-fibri, unitajiet tal-kontroll għall-magni tat-tessuti, magni u tagħmir bi skop wieħed għall-produzzjoni ta' apparat u komponenti elettroniċi u elettriċi, b'mod partikolari lithos tal-elettroni, apparat elettroniku u elettriku, oxxilloskopji u oxxillografi, apparat analitiku, b'mod partikolari reġistrazzjoni elettrika u elettronika, indikazzjoni, apparat u strumenti tal-kontroll u tal-ittestjar, strumenti li jkejlu t-telekomunikazzjoni, apparat u strumenti għat-teknoloġija nukleari, b'mod partikolari aċċelleraturi tal-partiċelli, apparat għall-indikazzjoni, kejl u kontroll ta' emmissjonijiet radjuattivi, spettrometri tar-reżonanza nukleari, strumenti tal-meteoroloġija, tagħmir tal-ultrasawnd, apparat xjentifiku u tal-laboratorju, ġeneraturi tal-impulsi, b'mod partikolari metronomi elettroniċi, apparat tal-użin, tagħmir tal-vakwu, b'mod partikolari multiplikaturi tal-elettroni vallekulari, interrutturi tal-vakwu, kondesaturi tal-vakwu, strumenti għall-iżvilupp u l-kejl tal-vakwu, spettrometri tas-sustanza, strumenti tal-vakwu għolja ħafna, aċċelleraturi lineari, oxxillaturi tal-majkrowejv, ġeneraturi tar-radjazzjoni koerenti, mikroproċessuri, tagħmir elettriku u elettroniku u aċċessorji għall-vetturi, vapuri u inġenji tal-ajru, materjali ta' skop speċjali għall-użu fl-inġinerija elettrika u l-elettronika, b'mod partikolari semikondutturi, sustanzi ferromanjetiċi, kimiċi b'purifikazzjoni għolja, tagħmir elettrodomestiku, b'mod partikolari riċevituri tar-radju u tat-televiżjoni, inklużi kombinazzjonijiet tagħhom ma' strumenti oħra, skrins tal-wiri tal-vidjow u skrins ċatti, magni tar-reġistrazzjoni tal-vidjow, magni tad-dettatura, plejers tad-diski, reġistraturi minn rukkell għal rukkell u tat-tejps tal-kasetts, kamkorders, plejers minn rukkell għal rukkell u tat-tejps tal-kasetts, plejers diġitali tal-lejżer, tjuners u amplifikaturi elettroniċi, strumenti mużikali elettroniċi, arloġġi elettroniċi ta' kull tip, strumenti li jiġbdu l-films, kameras (fotografija), kameras tal-vidjow, aċċessorji fotoelettroniċi, logħob u ġugarelli tat-televiżjoni, aċċessorji u komponenti għat-tagħmir tal-konsumatur, b'mod partikolari transducers elettromekkaniċi, elettromanjetiċi u elettro-akustiċi, mikrofoni, lawdspikers, kuffji u amplifikaturi, plejers tal-compact discs u tad-diski tal-vidjow diġitali, mezzi tar-reġistrazzjoni, b'mod partikolari rekords, tejps, tejps tal-kasetts, diski, magni u strumenti għall-ġabra, trażmissjoni, ipproċessar u ħażna ta' dejta u kombinazzjonijiet tagħhom, b'mod partikolari kompjuters personali, kompjuters tas-server, softwer u ħardwer tal-kompjuter inklużi applikazzjonijiet tas-softwer tal-multimedja interattiva, kalkulaturi, mowdems, terminals, printers, magni tal-fotokopji, skaners, tagħmir tal-faksimile u tagħmir ieħor tal-uffiċċju, oġġetti periferiċi tal-kompjuter, unitajiet tal-wiri bit-tubi tar-raġġi tal-katodu, drajvs tad-disketts, skedi tal-memorja, organizzaturi elettroniċi, indikaturi, għodda elettronika għall-edukazzjoni politeknika u servizzi ta' tagħlim personali, inklużi mikrokompjuters u kitts tal-kostruzzjoni elettronika u logħob, kaxex set-top interattivi għar-riċeviment u t-trażmissjoni ta' dejta, kejbils u aċċessorji ottiċi, komponenti għalihom, partijiet, komponenti u aċċessorji għall-oġġetti kollha msemmija qabel, ħadidiet ċatti;tagħmir li jissaħħan bl-elettriku għan-nukklar tax-xagħar, dak kollu msemmi inkluż f'din il-klassi.

Passieve onderdelen, met name weerstanden, temperatuurgevoelige weerstanden, potentiometers, condensatoren, insteekconnectors, kleine transformatoren, smoorspoelen en andere magnetische apparaten, communicatierelais, stroomsluiters, printplaten, zekeringonderdelen, stroomonderbrekers, printplaten (elektrische en chips), schakelingen (elektrisch, geïntegreerde en chips), actieve onderdelen, schermen, röntgenbuizen, overige elektronenbuizen, met name fotomultiplicators, gloeilampen, microgolfelektronenbuizen, diodes, transistors, schakelende gelijkrichters, waaronder bilaterale diodeschakelaars en bilaterale triodeschakelaars, andere discrete halfgeleidercomponenten, kristaleenheden, piëzokeramische apparatuur en componenten, hoogfrequentiekeramiek, vacuümbuizen, beeldopnamebuizen, zendbuizen, geheugenbuizen, microgolfbuizen, micro-elektronische schakelingen, met name monolithische geïntegreerde schakelingen, hybride geïntegreerde schakelingen, schakelende geïntegreerde schakelingen, geïntegreerde geheugenschakelingen, processors (centrale verwerkingseenheden), opto-elektrische componenten en apparaten, met name foto-elektrische componenten, platte beeldschermen, elektroluminescente panelen, microgolfonderdelen en -schakelingen, magnetische en elektromagnetische componenten en apparaten, filters (fotografie), microscopen, apparaten voor het overbrengen van informatie via grondstations, kabel en satelliet, apparaten voor lokale en geïntegreerde telecommunicatienetwerken, apparaten voor verzending van signalen op verre afstanden, besturingsapparaten, mobiele telefoontoestellen en accessoires die het GSM-netwerk gebruiken, apparaten en inrichtingen voor het overbrengen van gegevens door middel van glasvezels, lasertelecommunicatieapparatuur, antennes, ontvangers en decodeertoestellen voor verzending van gegevens via satellieten, uitrusting en apparaten voor draadgebonden communicatietechnologie, met name telefoons, telefooncentrales, faciliteiten voor verzending en vergaderingen, communicatieapparatuur, beeldtelefoons, apparaten en toestellen voor radiocommunicatie en televisietoestellen, met name radio- en televisiezenders, transformatoren, antennes en antennesystemen, radiorelaisverbindingen, radiostations, radioaansluitings- en -besturingsapparaten, gesloten televisiecircuits, grondterminals voor satellietverbindingen, apparaten voor ontvangst en distributie van televisie- en radiosignalen, apparaten en toestellen voor lokale radio-uitzendingen en draadomroepen, uitrusting voor televisie- en radiostudio's, waaronder geluidsapparatuur en akoestische toestellen, bedieningspanelen, omroep- en vertaaltoestellen, mengpanelen met accessoires, magnetische kaarten, radioplaatsbepalings- en navigatie-instrumenten en -gereedschappen, gegevensstations, industriële elektronische apparatuur, met name elektronische en elektrische sein-, beveiligings- en controle- (inspectie-)toestellen en middelen voor vervoer over de weg, per spoor, over het water, door de lucht en door mijnen, waaronder akoestische en optische aanwijs- en seintoestellen, elektronische en elektrische apparaten voor beveiliging tegen diefstal, vuur, en vergelijkbare beveiligingsalarmtoestellen, aandrijvers, bedieningseenheden, elektronische toestellen voor speciale doeleinden voor de textielindustrie, met name toestellen voor het opsporen van gebroken vezels, besturingseenheden voor textielmachines, gespecialiseerde machines en apparaten voor de productie van elektronische en elektrische apparaten en componenten, met name elektronlithografie, elektronische en elektrische apparaten, oscilloscopen en oscillografen, analytische apparaten, met name elektrische en elektronische apparaten voor het registreren, aanwijzen, besturen en testen, telecommunicatiemeettoestellen, apparaten en toestellen voor nucleaire technologie, met name deeltjesversnellers, apparaten voor het aanwijzen, meten en regelen van radioactieve emissies, kernspinresonantiespectrometers, meteorologische instrumenten, ultrasone apparatuur, wetenschappelijke en laboratoriumapparaten, impulsgeneratoren, met name elektronische metronomen, weegtoestellen, vacuümtoestellen, met name gegroefde elektronenversterkers, vacuümonderbrekers, vacuümcondensatoren, inrichtingen voor het vacuüm ontwikkelen en meten, spectrometers, ultrahoogvacuümtoestellen, lineaire versnellers, microgolfoscillatoren, toestellen voor het genereren van coherente straling, microprocessors, elektrische en elektronische apparatuur en accessoires voor voertuigen, schepen en luchtschepen, speciale materialen voor gebruik bij elektrotechniek en elektronica, met name halfgeleiders, ferromagnetische, hooggezuiverde chemische producten, consumentenapparaten, met name radio- en tv-apparaten, waaronder combinaties daarvan met andere apparaten, videobeeldschermen en platte beeldschermen, videorecorders, dicteermachines, platenspelers, opnameapparatuur voor banden op spoel en cassettebanden, camerarecorders, afspeelapparatuur voor banden op spoel en cassettebanden, digitale laserspelers, tuners en elektronische versterkers, elektronische muziekinstrumenten, allerlei soorten elektronische klokken, apparaten voor het maken van films, camera's (fotografie), videocamera's, foto-elektronische accessoires, televisiespellen en speelgoederen, accessoires en onderdelen voor consumentenapparaten, met name elektromechanische, elektromagnetische en elektroakoestische omzetters, microfoons, luidsprekers, oortelefoons en versterkers, compactdiscspelers en digitale videodiskspelers, kabels, opnamemedia, met name schijfvormige geluidsdragers, banden, cassettebanden, schijven, machines en inrichtingen voor het verzamelen, overbrengen, verwerken en opslaan van gegevens en combinaties daarvan, met name personal computers, servercomputers, software en hardware, waaronder interactieve multimediale softwaretoepassingen, rekenmachines, modems, terminals, printers, fotokopieermachines, scanapparatuur, faxmachines en andere kantoortoestellen, computerrandapparatuur, beeldschermen met elektronenbuizen, diskettestations, geheugenkaarten, elektronische organizers, indicatoren, elektronische gereedschappen voor polytechnische opvoeding en opleiding, waaronder microcomputers en elektronische bouwpakketten en spellen, interactieve kastjes met convertor en decoder voor het ontvangen en verzenden van gegevens, optische kabels en accessoires, componenten daarvan, onderdelen, componenten en accessoires voor alle voornoemde goederen, strijkijzers;elektrische krultangen, al het voornoemde in het kader van deze klasse.

Pasywne elementy, w szczególności oporniki, termistory, potencjometry, kondensatory, wtyczki, małe transformatory, cewki dławikowe i inne iskrowniki, przekaźniki komunikacyjne, wyłączniki elektryczne, obwody drukowane, elementy bezpiecznikowe, przerywacze, płytki z obwodem drukowanym (elektryczne i scalone), obwody (elektryczne, zintegrowane i scalone), aktywne elementy, ekrany, lampy rentgenowskie, inne lampy elektronowe, w szczególności fotopowielacze, przełączane lampy żarnikowe, mikrofalowe lampy elektronowe, diody, tranzystory, tyrystory, w tym DIAC i TRIAC, inne dyskretne elementy półprzewodnikowe, jednostki krystaliczne, urządzenia i elementy piezoceramiczne elementy ceramiczne wielkiej częstotliwości, rurki próżniowe, lampy analizujące obraz, lampy przekaźnikowe, lampy pamięciowe, lampy mikrofalowe, obwody mikroelektroniczne, w szczególności monolityczne obwody zintegrowane, obwody scalone hybrydowe, przełączniki oparte na obwodach scalonych, pamięci na obwodach scalonych, procesory (procesory główne (CPU)), elementy i urządzenia optoelektryczne, w szczególności elementy fotoelektryczne, płaskie ekrany, panele elektroluminescencyjne, elementy i obwody mikrofalowe, elementy i urządzenia magnetyczne i elektromagnetyczne, filtry (fotograficzne), mikroskopy, urządzenia do naziemnej, kablowej i satelitarnej transmisji informacji, urządzenia do lokalnych i zintegrowanych sieci telekomunikacyjnych, urządzenia do sygnalizacji na dużą odległość, urządzenia i akcesoria kontrolne i do telefonów komórkowych wykorzystujące sieć GSM, urządzenia i przyrządy do transmisji danych przez światłowody, urządzenia laserowe do telekomunikacji, anteny, odbiorniki i dekodery do satelitarnej transmisji danych, sprzęt i urządzenia do technologii przewodowej komunikacji, w szczególności telefony, centrale telefoniczne, urządzenia do komunikacji i do sal konferencyjnych, urządzenia komunikacyjne, wideofony, urządzenia i przyrządy do komunikacji radiowej i telewizyjnej, w szczególności nadajniki radiowej i telewizyjne, transformatory, anteny i systemy antenowe, połączenia przekaźników radiowych, stacje radiowe, złącza radiowe i urządzenia kontrolne, telewizja przemysłowa, terminale naziemne do złącz satelitarnych, urządzenia do odbioru i dystrybucji sygnałów telewizyjnych i radiowych, urządzenia i przyrządy do lokalnego i przewodowego nadawania radia, telewizyjny i radiowy sprzęt studyjny, w tym urządzenia dźwiękowe i akustyczne, konsole sterownicze, urządzenia nadawcze i interpretacyjne, konsole do miksowania, w tym akcesoria, karty magnetyczne, radiowe przyrządy i narzędzia lokalizacyjne i nawigacyjne, stacje transmisji danych, przemysłowy sprzęt elektroniczny, w szczególności elektroniczne i elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, zabezpieczające i kontrolne oraz urządzenia do transportu drogowego, kolejowego, morskiego i górniczego, w tym dźwiękowe i optyczne urządzenia wskazujące i sygnalizacyjne, elektroniczne i elektryczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, pożarem i podobne alarmy, siłowniki, jednostki sterujące, elektroniczne przyrządy do celów specjalnych dla przemysłu włókienniczego, w szczególności detektory przerwania włókna, jednostki kontrolne do maszyn włókienniczych, maszyny i sprzęt do jednego celu do produkcji elektronicznych i elektrycznych urządzeń i elementów, w szczególności litografii elektronowej , elektroniczne i elektryczne urządzenia, oscyloskopy i oscylografy, urządzenia analityczne, w szczególności elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy rejestracyjne, wskazujące, kontrolne i testujące telekomunikacyjne przyrządy pomiarowe, urządzenia i przyrządy do technologii nuklearnej, w szczególności przyśpieszacze elektronów, urządzenia wskazujące, pomiarowe i kontrolujące emisję radioaktywną, spektrometry rezonansu nuklearnego, przyrządy meteorologiczne, urządzenia ultradźwiękowe, urządzenia naukowe i laboratoryjne, generatory impulsów, w szczególności metronomy elektroniczne, urządzenia wagowe, urządzenia próżniowe, w szczególności powielacze elektronowe, przerywacze próżniowe, kondensatory próżniowe, przyrządy do tworzenia i pomiaru próżni, spektrometry substancji, urządzenia ultrapróżniowe, przyśpieszacze linearne, oscylatory mikrofalowe, generatory spójnego promieniowania, mikroprocesory, elektryczny i elektroniczny sprzęt i akcesoria do pojazdów, statków i samolotów, materiały do celów specjalnych do użytku w elektrycznych i elektronicznych urządzeniach technicznych, w szczególności półprzewodniki, ferromagnetyczne, wysoce oczyszczone substancje chemiczne, sprzęt użytkowy, w szczególności odbiorniki radiowe i telewizyjne, w tym ich kombinacje z innymi urządzeniami, monitory wideo i płaskie ekrany, nagrywarki wideo, maszyny do dyktowania, adaptery, nagrywarki szpulowe i taśmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, odtwarzacze szpulowe i taśmowe, laserowe odtwarzacze cyfrowe, tunery i wzmacniacze elektroniczne, instrumenty muzyczne elektroniczne, zegary elektroniczne wszelkiego rodzaju, urządzenia do tworzenia filmów, aparaty fotograficzne, kamery wideo, akcesoria fotoelektroniczne, gry telewizyjne i zabawki, akcesoria i elementy do sprzętu użytkowego, w szczególności elektromechaniczne, elektromagnetyczne i elektroakustyczne przetworniki, mikrofony, głośniki, słuchawki na uszy i wzmacniacze, płyty kompaktowe i odtwarzacze DVD, kable, media do nagrywania, w szczególności płyty fonograficzne, taśmy, taśmy do kaset magnetofonowych, dyski, maszyny i urządzenia do gromadzenia, transmisji, przetwarzania i nagrywania danych i ich kombinacje, w szczególności komputery osobiste, serwery, oprogramowanie i sprzęt komputerowy, w tym interaktywne multimedialne aplikacje oprogramowania komputerowego, kalkulatory, modemy, terminale, drukarki, kserokopiarki, skanery, faks i inne urządzenia biurowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, wyświetlacze z lampami elektronopromieniowymi, napędy na dyskietki, karty pamięciowe, terminarze elektroniczne, wskaźniki, narzędzia elektroniczne do usług edukacyjnych i nauczania w zakresie politechniki, w tym mikrokomputery i zestawy i gry do elektronicznego budowania, interaktywne dekodery STB do odbioru i wysyłania danych, kable optyczne i akcesoria, ich elementy, części, elementy i akcesoria do wszystkich wymienionych wyżej towarów, żelazka;elektrycznie podgrzewane lokówki, wszystko wyżej wymienione w ramach tej klasy.

Componentes passivos, em especial resistências, termístores, potenciómetros, condensadores, conectores, pequenos transformadores, bobinas de reactância e outros indutores, relés de comunicação, conjuntores, circuitos impressos, elementos de segurança, interruptores de corrente, placas de circuitos impressos (eléctricos e de chip), circuitos (eléctricos, integrados e impressos), componentes activos, ecrãs, tubos de raios X, outros tubos de electrões, em especial tubos fotomultiplicadores, lâmpadas luminescentes, tubos de microondas, díodos, transístores, tirístores, incluindo diacs e triacs, outros componentes semicondutores discretos, unidades de cristal, aparelhos e componentes piezocerâmicos, artigos cerâmicos de alta frequência, tubos de electrões, tubos de captação de imagem, tubos de emissão de electrões, tubos de memória, tubos de microondas, circuitos microelectrónicos, em especial circuitos integrados monolíticos, circuitos integrados híbridos, circuitos integrados de comutação, circuitos integrados de memória, processadores (CPU), componentes e aparelhos optoelectrónicos, em especial componentes fotoeléctricos, ecrãs planos, painéis electroluminescentes, elementos e circuitos de microondas, componentes e aparelhos magnéticos e electromagnéticos, filtros fotográficos, microscópios, aparelhos para a transmissão de informações por via terrestre, por cabo e por satélite, aparelhos para redes de telecomunicações locais e integradas, aparelhos de sinalização e de controlo à distância, aparelhos e acessórios de telefonia móvel que utilizam a rede GSM, aparelhos e dispositivos para a transmissão de dados por fibra óptica, aparelhos de telecomunicações de laser, antenas, receptores e descodificadores para a transmissão de dados por satélite, equipamentos e aparelhos para tecnologias de comunicações com fios, em especial telefones, centrais telefónicas, equipamentos de expedição e de conferência, dispositivos de comunicação, vídeo-telefones, aparelhos e dispositivos de radiocomunicação e de televisão, em especial transmissores de rádio e de televisão, transformadores, antenas e sistemas de antenas, ligações por feixes hertzianos, aparelhos de radiocomunicações, aparelhos de ligação e de controlo por rádio, televisão de circuito fechado, terminais terrestres para ligações via satélite, aparelhos para a recepção e a distribuição de sinais de televisão e de rádio, aparelhos e dispositivos para a transmissão de rádio local e de rádio por cabo, equipamentos de estúdios de televisão e de rádio, incluindo equipamentos de som e acústicos, mesas de controlo, dispositivos para locutores e intérpretes, mesas de mistura, incluindo respectivos acessórios, cartões magnéticos, aparelhos e equipamentos de radiolocalização e navegação, estações de dados, equipamentos electrónicos destinados à indústria, em especial aparelhos electrónicos e eléctricos de sinalização, de segurança e de controlo (inspecção) e aparelhos destinados ao transporte rodoviário, ferroviário, aquático, aéreo e mineiro, incluindo dispositivos acústicos e ópticos de indicação e de sinalização, equipamentos electrónicos e eléctricos anti-intrusão e anti-incêndio e alarmes de segurança afins, actuadores, unidades de controlo, equipamentos electrónicos especiais destinados à indústria têxtil, em especial detectores de ruptura de fios, unidades de controlo para máquinas têxteis, máquinas e equipamentos especiais destinados ao fabrico de aparelhos e componentes electrónicos e eléctricos, em especial máquinas de litografia de electrões, aparelhos electrónicos e eléctricos, osciloscópios e oscilógrafos, aparelhos de análise, em especial aparelhos e dispositivos eléctricos e electrónicos de registo, de indicação, de controlo e de ensaio, aparelhos de medição de telecomunicações, aparelhos e dispositivos para a tecnologia nuclear, em especial aceleradores de partículas, aparelhos para a indicação, a medição e o controlo da radioactividade, espectrómetros de ressonância magnética nuclear, instrumentos meteorológicos, aparelhos de ultra-sons, aparelhos científicos e de laboratório, geradores de impulsos, em especial metrónomos electrónicos, aparelhos de pesagem, dispositivos de vácuo, em especial multiplicadores de electrões de canais, interruptores a vácuo, condensadores de vácuo, dispositivos para a criação e a medição de vácuo, espectrómetros de massa, dispositivos de vácuo ultra-alto, aceleradores lineares, osciladores de microondas, geradores de radiação coerente, microprocessadores, equipamentos e acessórios eléctricos e electrónicos para veículos, navios e aeronaves, materiais especiais destinados à utilização em engenharia electrónica e em electrónica, em especial semicondutores, materiais ferromagnéticos, substâncias químicas com elevado grau de pureza, equipamentos de electrónica de consumo, em especial receptores de rádio e de televisão, incluindo as suas combinações com outros aparelhos, ecrãs de vídeo e ecrãs planos, gravadores de vídeo, dictafones, gira-discos, gravadores de bobinas e de cassetes, câmaras de vídeo portáteis, leitores de bobinas e de cassetes, leitores digitais de laser, sintonizadores e amplificadores electrónicos, instrumentos de música electrónicos, relógios electrónicos de todos os tipos, aparelhos cinematográficos, máquinas fotográficas, câmaras de vídeo, acessórios fotoelectrónicos, jogos e brinquedos de televisão, acessórios e componentes para aparelhos de electrónica de consumo, em especial transdutores electromecânicos, electromagnéticos e electroacústicos, microfones, altifalantes, auscultadores e amplificadores, leitores de CD e DVD, cabos, suportes de registo, em especial discos acústicos, fitas, cassetes e discos, máquinas e dispositivos para a recolha, a transmissão, o tratamento e o armazenamento de dados e respectivas combinações, em especial computadores pessoais, servidores, software e hardware, incluindo aplicações de software multimédia interactivas, máquinas de calcular, modems, terminais, impressoras, máquinas de fotocópia, scanners, aparelhos de fax e outros aparelhos de escritório, periféricos de computador, unidades de visualização com tubos de raios catódicos, unidades de disquete, placas de memória, agendas electrónicas, indicadores, ferramentas electrónicas para a educação e o ensino politécnicos, incluindo microcomputadores e kits de construção e jogos electrónicos, caixas "set-top box" interactivas para recepção ou envio de dados, cabos ópticos e respectivos acessórios e componentes, peças, componentes e acessórios de todos os produtos atrás referidos, ferros de engomar;aparelhos electrotérmicos para modelar os cabelos, todos os produtos atrás referidos incluídos nesta classe.

Componente pasive, în special rezistori, termorezistori, potenţiometre, condensatoare, conectori, transformatoare de mici dimensiuni, bobine de şoc şi alţi magneţi, relee de comunicare, comutatoare de circuit, circuite imprimate, componente pentru siguranţă, întrerupătoare de curent, plăci cu circuite imprimate (electrice, integrate şi cu cip), componente active, monitoare, tuburi cu raze X, alte tuburi cu electroni, în special fotocopiatoare, becuri cu comutator, tuburi cu electron cu microunde, diode, tranzistoare, tiristoare, inclusiv DIAC şi TRIAC, alte componente de semiconductoare discrete, unităţi cu cristal, aparate şi componente piezoceramice, obiecte de ceramică de înaltă frecvenţă, tuburi cu vid, tuburi de preluare de imagini, tuburi pentru transmisie, tuburi de memorie, tuburi cu microunde, circuite microelectronice, în special circuite integrate monolitice, circuite hibride integrate, circuite integrate pentru comutare, circuite integrate cu memorie, procesoare (unităţi CPU),componente şi aparate optoelectrice, în special componente fotoelectrice, ecrane plate, panouri electroluminiscente, elemente şi circuite cu microunde, componente şi aparate magnetice şi electromagnetice, filtre (fotografii), microscoape, aparate pentru transmisie terestră, prin cablu şi satelit de informaţii, aparate pentru reţele de telecomunicaţii locale şi integrate, aparate pentru semnalizare şi comandă de la distanţă, aparate şi accesorii pentru telefoane mobile care folosesc o reţea GSM, aparate şi dispozitive pentru transmisie de date prin fibră optică, aparate pentru telecomunicare prin laser, antene, receptoare şi decodoare pentru transmisie de date prin satelit, echipamente şi aparate pentru tehnologie de comunicare cu fir, în special telefoane, centrale telefonice, facilităţi de expediere şi camere de întâlnire, dispozitive de comunicare, videotelefoane, aparate şi dispozitive pentru comunicare radio şi televiziune în special transmiţătoare de radio li televiziune, transformatoare, antene şi sisteme de antene, puncte de conectare radio-releu, staţii de radio, puncte de conectare de radio şi aparate de control, televiziune cu circuit închis, terminale terestre pentru conexiuni prin satelit, aparate pentru recepţia şi distribuirea de semnale de televiziune şi radio, aparate şi dispozitive pentru difuzare locală prin radio şi prin cablu, echipamente de studio de televiziune şi radio, inclusiv aparate audio şi acustice, panouri de comandă, dispozitive de transmisie şi interpretare, console mixte inclusiv accesorii, cartele magnetice, instrumente şi unelte pentru localizare şi navigare radio, staţii de date, echipament electronic industrial, în special aparate electronice şi electrice de semnalizare, de securitate şi de verificare (supraveghere) şi aparate pentru transport rutier, pe cale ferată, naval, aerian şi pentru minerit, inclusiv dispozitive de indicare şi semnalizare sonore şi optice, aparate electronice şi electrice de siguranţă împotriva furturilor, incendiilor şi alarma de siguranţă similare, elemente de acţionare, unităţi de comandă, dispozitive electronice speciale folosite în industria textilă, în special detectoare de fibre rupte, unităţi de control pentru maşinile pentru materiale textile, maşini şi echipamente cu o singură funcţie pentru producţia de aparate şi componente electronice şi electrice, în special componente din litiu electron, aparate electronice şi electrice, osciloscoape şi oscilografe, aparate analitice, în special aparate şi dispozitive electrice şi electronice pentru înregistrare, indicare, control şi testare, dispozitive de măsurare a telecomunicaţiilor, aparate şi dispozitive pentru tehnologie nucleară, în special acceleratoare de particule, aparate pentru indicarea, măsurarea şi controlul emisiilor radioactive, spectometre de rezonanţă nucleară, instrumente de meteorologie, aparate cu ultrasunete, aparate ştiinţifice şi de laborator, aparate cu ultrasunete, aparate şi instrumente ştiinţifice şi aparate de laborator, generatoare de impuls, în special metronoame electronice, aparate de cântărire, dispozitive cu vid, în special multiplicatoare de electroni moleculari, dispozitive de întrerupere cu vid, condensatoare cu vid, dispozitive pentru dezvoltare şi măsurare în vid, spectometre cu substanţă, dispozitive în vid ultra-înalte, acceleratoare liniare, oscilatoare cu microunde, generatoare de radiaţie continuă, microprocesoare, echipamente şi accesorii electrice şi electronice pentru vehicule, nave şi aeronave, materiale cu utilizare specială folosite în ingineria electrică şi în electronică, în special semiconductoare, substanţe chimice purificare, feromagnetice, aparatură de larg consum, în special aparate de radio şi televizoare, inclusiv combinare acestora cu alte dispozitive, ecrane pentru afişare video şi ecrane plate, maşini de înregistrare video, dictafoane, playere de discxuri, aparate de înregistrare la magnetofon cu două bobine şi aparate de înregistrare pe casetă cu bandă, camere video, aparate de redare la magnetofon cu două bobine şi aparate de înregistrare pe casetă cu bandă, playere digitale cu laser, selectoare şi amplificatoare electronice, instrumente muzicale electronice, ceasuri electronice de toate tipurile, dispozitive pentru realizarea de filme, aparate de fotografiat (fotografii), camere video, accesorii fotoelectronice, jocuri de televiziune şi articole de joacă, accesorii şi componente pentru aparatură de larg consum, în special traductoare electromecanice, electromagnetice şi electroacustice, microfoane, difuzoare, minicăşti şi aparate pentru amplificarea sunetului, discuri compacte şi DVD playere, cabluri, medii de înregistrare, în special discuri, benzi, casete cu bandă, discuri, maşini şi dispozitive pentru colectarea, transmisia, prelucrarea şi stocarea de date şi combinaţii ale acestora, în special calculatoare personale, calculatoare pentru servere, software şi hardware de calculator inclusiv aplicaţii software multimedia interactive, calculatoare, modeme, terminale, imprimante, fotocopiatoare, scanere, telecopiatoare şi şi alte dispozitive pentru birou, periferice de calculatoare, afişaje cu tub cu raze de catod, unităţi floppy disk, carduri de memorie, agende electronice, indicatoare, unelte electronice pentru educaţie în domeniu politehnic şi servicii de pregătire, decodoare interactive pentru primirea şi transmiterea de date, cabluri optice şi accesorii, componente pentru acestea, piese, componente şi accesorii pentru toate bunurile mai sus menţionate, plăci pentru păr;ondulatoare de par electrice, toate cele mai mentionate mai sus cuprinse in aceasta clasa.

Pasívne komponenty, predovšetkým odpory, termistory, potenciometre, kondenzátory, zásuvné konektory, malé transformátory, cievky a iné induktory, komunikačné relé, spínače, plošné obvody, poistkové komponenty, prúdové spínače, plošné obvodové dosky (elektrické a čipové), obvody (elektrické, integrované a čipové), aktívne komponenty, obrazovky, röntgenové trubice, iné elektrónové trubice, predovšetkým fotonásobiče, žiarovkové lampy, mikrovlnné elektrónové trubice, diódy, tranzistory, tyristory, vrátane DIAC a TRIC tyristorov, iné polovodičové komponenty, kryštálové prvky, piezokeramické zariadenia a komponenty, vysokofrekvenčná keramika, vákuové trubice, obrazové prenosky, prenosové trubice, pamäťové trubice, mikrovlnné trubice, mikroelektronické obvody, predovšetkým monolitické integrované obvody, hybridné integrované obvody, spínané integrované obvody, pamäťové integrované obvody, procesory, opticko-elektronické komponenty a zariadenia, predovšetkým fotoelektrické komponenty, ploché obrazovky, elektroluminscenčné panely, mikrovlnné panely a obvody, magnetické a elektromagnetické prvky a zariadenia, fotografické filtre, mikroskopy, zariadenia pre terestriálny, káblový a satelitný prenos informácií, zariadenia pre lokálne a integrované telekomunikačné siete, zariadenia pre diaľkovú signalizáciu a kontrolu, mobilné telefónne zariadenia a príslušenstvo, využívajúce GSM siete, zariadenia a prístroje na prenos údajov prostredníctvom optických vlákien, laserové telekomunikačné zariadenia, antény, prijímače a dekodéry satelitného prenosu údajov, telefónne ústredne, zariadenia pre dispečerské miestnosti a miestnosti pre schôdze, komunikačné zariadenia, videotelefóny, zariadenia a prístroje pre rádiovú komunikáciu a televíziu, predovšetkým rádiové a televízne vysielače, transformátory, antény a anténové systémy, rádiové spojenia, rádiostanice, rádiové spojovacie a riadiace zariadenia, priemyselné televízne systémy, pozemné terminály pre satelitné spojenie, zariadenia na príjem a distribúciu televíznych a rozhlasových signálov, zariadenia a prístroje pre lokálne rádiové a káblové vysielanie, vybavenie rozhlasových a televíznych štúdií, vrátane zvukových zariadení, ovládacie pulty, vysielacie a prekladateľské zariadenia, mixážne pulty, vrátane príslušenstva, magnetické karty, rádiové lokalizačné a navigačné zariadenia a nástroje, dátové stanice, priemyselné elektronické zariadenia, predovšetkým elektronické a elektrické signalizačné, bezpečnostné a kontrolné zariadenia a prístroje pre cestnú, železničnú, námornú, vzdušnú a banskú prepravu, menovite zvukové a optické indikačné a signalizačné zariadenia, elektronické a elektrické bezpečnostné zariadenia na ochranu pred krádežou, požiarom a podobné bezpečnostné poplašné zariadenia, aktivátory, riadiace zariadenia, špeciálne elektronické zariadenia pre textilný priemysel, predovšetkým detektory narušenia vlákien, riadiace zariadenia pre textilné stroje, jednoúčelové stroje a zariadenia na výrobu elektronických a elektrických zariadení a komponentov, predovšetkým elektrónové dosky, elektronické a elektrické zariadenia, osciloskopy a oscilografy, analytické zariadenia, predovšetkým elektrické a elektronické registračné, indikačné, riadiace a testovacie zariadenia a prístroje, telekomunikačné meracie zariadenia, zariadenia a prístroje pre jadrové technológie, predovšetkým urýchľovače častíc, zariadenia na indikáciu, meranie a ovládanie rádioaktívnych emisií, jadrové rezonančné spektrometre, meteorologické nástroje, ultrazvukové zariadenia, vedecké a laboratórne zariadenia, generátory impulzov, predovšetkým elektronické metronómy, vážiace zariadenia, vákuové zariadenia, predovšetkým žliabkované elektrónové násobiče, vákuové spínače, vákuové kondenzátory, zariadenia pre vytváranie a meranie vákua, látkové spektrometre, zariadenia pre vytváranie dokonalého vákua, lineárne urýchľovače, mikrovlnné oscilátory, generátory jednoliateho žiarenia, mikroprocesory, elektrické a elektronické zariadenia a príslušenstvo pre vozidlá, lode a lietadlá, špeciálne materiály pre elektrotechniku a elektroniku, predovšetkým polovodiče, feromagnetické vysoko čisté chemické látky, spotrebiče, predovšetkým rádiové a televízne prijímače, vrátane ich kombinácie s inými zariadeniami, videoobrazovky a ploché obrazovky, zariadenia na zaznamenávanie videa, diktafóny, prehrávače záznamov, kazetové a páskové rekordéry, kamkordéry, kazetové a páskové prehrávače, laserové digitálne prehrávače, ladičky a elektronické zosilňovače, elektronické hudobné nástroje, elektronické hodiny všetkých druhov, filmárske zariadenia, fotoaparáty, videokamery, fotoelektronické zariadenia, televízne hry a hračky, príslušenstvo a komponenty pre spotrebiče, predovšetkým elektromechanické, elektromagnetické a elektroakustické meniče, mikrofóny, reproduktory, slúchadlá a zosilňovače, CD a DVD prehrávače, káble, záznamové médiá, predovšetkým záznamy, pásky, kazety, disky, stroje a zariadenia na zber, prenos, spracovanie a ukladanie údajov a ich kombinácie, predovšetkým osobné počítače, serverové počítače, počítačový softvér a hardvér, vrátane interaktívnych multimediálnych softvérových aplikácií, kalkulačky, modemy, terminály, tlačiarne, fotokopírovacie zariadenia, skenery, faxové prístroje a iné kancelárske zariadenia, počítačové periférne zariadenia, CRT displeje, diskety, pamäťové karty, elektronické organizéry, indikátory, elektronické nástroje pre polytechnické vzdelávanie a výcvik, vrátane mikropočítačov a elektronických stavebníc a hier, prijímače digitálneho vysielania na príjem a posielanie údajov, optické káble a príslušenstvo, ich komponenty a príslušenstvo pre všetky vyššie uvedené výrobky, žehličky;elektricky nahrievané kulmy, všetko uvedené v rámci tejto triedy.

Pasivne komponente, zlasti rezistorji, termistorji, potenciometri, kondenzatorji, vtični konektorji, mali transformatorji, tuljave - dušilke in druge magnetilne naprave, komunikacijski releji, zapiralniki tokokrogov, tiskana vezja, komponente varovalk, prekinjevalniki toka, plošče tiskanega vezja (električni in s čipi), vezje (električno, integrirano in s čipi), aktivne komponente, zasloni, rentgenske cevi, druge elektronske cevi, zlasti fotopomnoževalniki, svetilke s svetlečim stikalom, mikrovalovne elektronske cevi diode, tranzistorji, tiristorji, vključno DIAC in TRIAC, druge diskrtene polprevodniške komponente, enote s kristali, piezokeramični aparati in komponente, visokofrekvenčni keramični izdelki, vakuumske cevi, cevne naprave za zajem slike, oddajne cevi, pomnilniške cevi, mikrovalovne cevi, mikroelektronska vezja, zlasti monolitna integrirana vezja, hibridna integrirana vezja, preklopna integrirana vezja, stikala za integrirana vezja, vezja z integriranim pomnilnikom, procesorji (centralne procesne enote), optoelektrične komponente in aparati, zlasti fotoelektrične komponente, ploski zasloni, elektroluminescenčne plošče, mikrovalovni elementi in vezja, magnetni in elektromagnetni sestavni deli in aparati, filtri (fotografiranje), mikroskopi, aparati za zemeljski, kabelski in satelitski prenos informacij, aparati za lokalna in integrirana telekomunikacijska omrežja, aparati za daljinske signalizacijske, kontrone mobilne telefonske aparate in dodatke, ki uporabljajo omrežje GSM, aparati in naprave za prenos podatkov po optičnih vlaknih, laserski telekomunikacijski aparati, antene, sprejemniki in dekoderji za satelitski prenos podatkov, oprema in aparati za žično komunikacijsko tehnologijo, zlasti telefonski aparati, telefonske centrale, prostori za odpremo in prostori za sestanke, komunikacijske naprave, video-telefoni, aparati in naprave za radijsko komunikacijo in televizijo, zlasti radijski in televizijski oddajniki, transformatorji, antene in antenski sistemi, radijske relejne povezave, radijske postaje, radijski povezovalni in kontrolni aparati, televizija zaprtega kroga, zemeljski terminali za satelitske povezave, aparati za sprejem in distribucijo televizijskih in radijskih signalov, aparati in narave za lokačno radijsko in žično oddajanje, oprema za televizijski in radijski studio, vključno zvočni in akustični aparato, kontrolne mize, naprave za sound in akustične naprave, kontrolne konzole, naprave za radijsko in televizijsko oddajanje in interpretacijo, mešalne konzole, vključno dodatki, magnetne kartice, radijski lokacijski in navigacijski instrumenti in orordja, podatkovne postaje, industrijska elektronska oprema, zlasti električni in elektronski signalizacijski, varnostni in kontrolni (nadzorni) aparati ter aparati za cestni, železniški, pomorski, zračni in rudniški transport, vključno zvočne insvetlobne indikacijske in signalizacijske naprave, elektronski in električni varnostni aparati proti tatvini, požarni in podobni varnostni alarmi, sprožila, nadzorne enote, elektronske naprave s posebnim namenom za tekstilno industrijo, zlasti detektorji loma vlaken, kontrolne enote za tekstilne stroje, stroji in oprema z določenim namenom za proizvodnjo elektronskih in električnih aparatov in komponent, zlasti elektronske plošče, elektronski in električni aparati, osciloskopi in oscilografi, aparati za analizo, zlasti električni in elektronski registracijski, indikatorski, kontrolni in testni aparati in naprave, telekomunikacijske merilne naprave, aparati in naprave za nuklearno tehnologijo, zlasti pospeševalniki delcev, aparati za indikacijo, merjenje in kontrolo radioaktivnih emisij, nuklearni resonančni spektrometri, meteorološki instrumenti, ultrazvočne naprave, znanstveni in laboratorijski aparati, generatorji impulzov, zlasti elektronski metronomi, tehtalni aparati, vakuumske naprave, zlasti valekularni pomnoževalniki elektronov, vakuumski prekinjevalniki, vakuumski kondenzatorji, naprave za razvijanje in merjenje vakuuma, spektrometri za snovi, naprave za proizvod njo ultravisokega vakuuma, linearni pospeševalniki, mikrovalovni oscilatorji, generatorji koherentnega sevanja, mikroprocesorji, električna in elektronska oprema in dodatki za vozila, ladje in letala, materiali s specialnim namenom za uporabo v elektrotehniki in elektroniki, zlasti polprevodniki, feromagnetne, visoko prečiščene kemične snovi, naprave široke porabe, zlasti radijski in televizijski sprejemniki, vključno kombinacije le-teh z drugimi napravami, video zasloni in ploski zasloni, videorekorderji, diktafoni, gramofoni, kolutni in tračni kasetofoni, video kamere, kolutni in tračni magnetofoni, laserski digitalni predvajalniki, uglaševalniki in elektronski ojačevalci, elektronski glasbeni instrumenti, elektronske ure vseh vrst, naprave za snemanje filmov, fotoaparati (fotografiranje), video kamere, fotoelektronski dodatki, televizijske igre in igrače, dodatki in komponente za naprave široke porabe, zlasti elektromehanični, elektromagnetni in elektroakustični pretvorniki, mikrofoni, zvočniki, slušalke in ojačevalniki, in predvajalniki zgoščenk in digitalnih video diskov, kabli, snemalni mediji, zlasti plošče, trakovi, trakovi kaset, diski, stroji in naprave za zbiranje, prenos, obdelavo in shranjevanje podatkov in njihove kombinacije, zlasti osebni računalniki, strežniški računalniki, računalniška programska in strojna oprema, vključno interaktivne večpredstavnostne programske aplikacije, računski stroji, modemi, terminali, tiskalniki, fotokopirni stroji, skenerji, faksi (naprave) in druge pisarniške naprave, računalniške periferne enote, prikazovalni zasloni s katodno cevjo, pogoni diskov, pomnilniške kartice, elektronski planerji, indikatorji, elektronska orodja za storitve politehničnega izobraževanja in poučevanja, vključno mikroračunalniki in elektronski konstrukcijski kompleti in igre, interaktivne naprave STB za sprejem in pošiljanje podatkov, optični kabli in dodatki, komponente zanje, deli, komponente in dodatki za vse našteto blago, likalniki;električno ogrevane klešče za lase, ki so vključene v ta razred.

Passiva komponenter, speciellt resistorer, termistorer, potentiometer, kondensorer, anslutningsdon, små transformatorer, drosslar och andra magneter, kommunikationsreläer, kretskopplare, tryckta kretsar, säkringskomponenter, strömbrytare, tryckta kabelkort (elektriska och chip), kretsar (elektriska, integrerade och chip), aktiva komponenter, skärmar, röntgenrör, andra elektronrör, speciellt fotomultiplikatorer, glödlampor, mikrovågelektronrör, dioder, transistorer, tyristorer, inklusive DIAC och TRIAC, andra diskreta halvledarkomponenter, kristallenheter, piezokeramiska apparater och komponenter, högfrekvenskeramik, vakuumrör, bildupptagningsrör, sändningsrör, minnesrör, mikrovågsrör, mikroelektroniska kretsar, monolitiska integrerade kretsar, integrerade hybridkretsar, integrerade omkopplarkretsar, integrerade minneskretsar, processorer (centralprocessorer), optoelektriska komponenter och apparater, speciellt fotoelektriska komponenter, flata skärmar, elektroluminescenta paneler, mikrovågselement och -kretsar, magnetiska och elektromagnetiska komponenter och apparater, filter (fotografering), mikroskop, apparater för marköverföring, kabel- och satellitöverföring av information, apparater för lokala och integrerade telekommunikationsnät, apparater för långdistanssignalering, kontroll, mobila telefonapparater och tillbehör som använder GSM-nätet, apparater och anordningar för dataöverföring med optiska fibrer, lasertelekommunikationsapparater, antenner, mottagare och avkodare för satellitdataöverföring, utrustning och apparater för trådkommunikationsteknik, speciellt telefoner, telefonväxlar, avsändnings- och möteslokaler, kommunikationsanordningar, bildtelefoner, apparater och anordningar för radiokommunikation och television, speciellt radio- och tv-sändare, transformatorer, antenner och antennsystem, radioreläanslutningar, radiostationer, radioanslutningsdon och -styrapparater, intern-tv, landterminaler för satellitanslutningar, apparater för mottagning och distribution av tv- och radiosignaler, apparater och anordningar för lokal radioutsändning och trådbuden utsändning, television- och radiostudioutrustning, inklusive ljudapparater och akustiska apparater, kontrollbord, utsändnings- och tolkningsanordningar, mixningskonsoler inklusive tillbehör, magnetiska kort, radiolokaliserings- och -navigeringsinstrument och -verktyg, datastationer, industriell elektronisk utrustning, speciellt elektroniska och elektriska signalerings-, säkerhets- och kontrollapparater (övervakning) och apparater för väg-, järnvägs-, sjö-, luft- och gruvbrytningstransport inklusive akustiska och optiska indikatorer och signalanordningar, elektroniska och elektriska säkerhetsapparater mot stöld, brand och liknande säkerhetslarm, manöverdon, styrenheter, elektroniska anordningar för speciella ändamål för textilindustrin, speciellt fiberavbrottsdetektorer, styrenheter för textilmaskiner, maskiner och utrustning med ett enda ändamål för produktion av elektroniska och elektriska apparater och komponenter, speciellt elektroniska litografiapparater, elektroniska och elektriska apparater, oscilloskop och oscillografer, analytiska apparater, speciellt elektriska och elektroniska registrerings-, indikerings-, kontroll- och testapparater och -anordningar, anordningar för telekommunikationsmätning, apparater och anordningar för nukleär teknik, speciellt partikelacceleratorer, apparater för indikering, mätning och kontroll av radioaktiva utsläpp, nukleära resonansspektrometrar, meteorologiska instrument, ultraljudsapparater, vetenskapliga apparater och laboratorieapparater, impulsgeneratorer, speciellt elektroniska metronomer, vägningsapparater, vakuumanordningar, speciellt fårade elektronmultiplikatorer, vakuumbrytare, vakuumkondensorer, anordningar för utveckling och mätning av vakuum, substansspektrometrar, anordningar för ultrahögt vakuum, linjäracceleratorer, mikrovågsoscillatorer, generatorer för koherent strålning, mikroprocessorer, elektrisk och elektronisk utrustning och tillbehör till fordon, fartyg och flygplan, material för speciella ändamål för användning i elektrisk konstruktion och elektronik, speciellt halvledare, ferromagnetiska, högrenade kemiska substanser, konsumentapparater, speciellt radio- och tv-mottagare, inklusive kombinationer därav med andra anordningar, videobildskärmar och flata skärmar, videoinspelningsapparater, dikteringsmaskiner, skivspelare, bandinspelare med lösa band och kassettbandinspelare, videokameror, bandspelare med lösa band och kassettbandspelare, digitala laserspelare, tuners och elektroniska förstärkare, elektroniska musikinstrument, elektroniska klockor av alla slag, filmningsanordningar, kameror (fotografering), videokameror, fotoelektroniska tillbehör, tv-spel och lekutrustning, tillbehör och komponenter för konsumentapparater, speciellt elektromekaniska, elektromagnetiska och elektroakustiska omvandlare, mikrofoner, högtalare, hörlurar och förstärkare, cd-skivor och digitalvideoskivspelare, kablar, inspelningsmedier, speciellt grammofonskivor, band, kassettband, skivor, maskiner och anordningar för insamling, överföring, bearbetning och lagring av data och kombinationer därav, speciellt persondatorer, serverdatorer, programvara och maskinvara inklusive programvarutillämpningar för interaktiv multimedia, räknemaskiner, modem, terminaler, printrar, fotokopieringsapparater, skannrar, telefaxmaskiner och andra kontorsanordningar, kringutrusning för datorer, katodstråledisplayer, diskettenheter, minneskort, elektroniska planeringskalendrar, indikatorer, elektroniska verktyg för polyteknisk utbildning och handledning, inklusive mikrodatorer och elektroniska byggsatser och spel, interaktiva dekoderboxar för mottagning och sändning av data, optiska kablar och tillbehör, komponenter därav, delar, komponenter och tillbehör till alla nämnda varor, strykjärn;elektriskt uppvärmda hårlocktänger, allt det ovannämnda ingående i denna klass.

11
Elektrické zdroje světla, zejména žárovky, výbojky, zářivky, osvětlovací zařízení, svítidla a jejich díly, veškeré tepelné spotřebiče na principu přímého a nepřímého topeni jmenovitě elektrické a plynové vařiče, sporáky, ohřívače vody, varné konvice, teplomety, infrazářiče, grily, sendvičovače, topinkovače, svářečky, fitézy, pečenky, trouby, ohřívače vzduchu, elkamna, teplovzdušné ventilátory, klimatizátory, tělesa pro ohřev různých lázní, vysoušeče vlasů, mikrovlnné trouby, ondulační spotřebiče, bublinkové lázně, chladicí technika, lednice, mrazící boxy, strojky na zmrzlinu, zařízení na výrobu páry, sušení, větrání, pro rozvod vody, klimatizační zařízení, sušičky oblečení, odvlhčovače, zvlhčovače, digestoře a ventilační systémy, včetně příslušenství a součástek ke všem předchozím, vše výše uvedené v rámci této třídy.

Sources électriques de lumière, notamment ampoules, tubes à décharges, lampes fluorescentes, installations d'éclairage, luminaires et leurs pièces détachées, tous les appareils calorifiques basés sur le principe du chauffage direct et indirect notamment réchauds électriques et à gaz, cuisinières, chauffe-eau, bouilloires électriques, convecteurs, radiateurs infrarouge, rôtissoires, appareil à sandwichs, grille-pains, soudeuses, friteuses, fours, fours de cuisson, aérothermes, poêles électriques, ventilateurs à air chaud, climatisations, radiateurs pour le chauffage de différents bains, sèche-cheveux, fours à micro-ondes, appareils à ondulation, bains bouillonnants, appareils frigorifiques, glacières, freezeurs, machine à fabriquer des glaces, dispositifs de production de vapeur, de séchage, d'aération, de distribution des eaux, installations de conditionnement d'air, séchoirs à vêtements, déshumidificateurs d'air, humidificateurs, hottes d'aspiration et systèmes de ventilation, y compris accessoires et pièces détachées pour tous les produits cités ci-dessus, tous compris dans cette classe.

Electric lighting sources, in particular light bulbs, discharge tubes, fluorescent light tubes, illumination devices, lights and components thereof, all heating appliances based on direct and indirect heating, namely electric and gas cookers, cooking stoves, water heaters, kettles, space heaters, radiant heaters, grills, sandwich makers, toasters, welding machines, deep fryers, fryers, cooking ovens, air heaters, electric fires, hot-air ventilators, air conditioners, heating bodies for baths, hair drying apparatus, microwaves, permanent wave appliances, whirlpool baths, refrigeration technology, refrigerators, freezers, ice-cream machines, apparatus for steam generatoring, drying, ventilating, water supply and air-conditioning clothes dryers, dehumidifiers, humidifiers, oven hoods and ventilation systems, including accessories and components for all the aforesaid, all the aforesaid being included in this class.

Elektrische Lichtquellen, insbesondere Glühbirnen, Entladungsröhren, Thermionenlampen, Beleuchtungsanlagen, Leuchten und deren Teile, alle Wärmegeräte auf dem Prinzip der direkten und indirekten Heizung basierend, insbesondere Elektro kocher und Gaskocher, Küchenherde, Warmwasserbereiter, Wasserkocher, Heizstrahler, Infrastrahler, Grillgeräte (mit Drehspieß), Sandwichbereiter, Toaster, Schweißgeräte, Friteusen, Bräter, Backröhren, Lufterhitzer, Elektroöfen Warmluftventilatoren, Klimaanlagen, Heizkörper für verschiedene Bäder, Haartrockner, Mikrowellengeräte, Ondulierapparate, Whirlpool-Sprudelgeräte, Kühltechnik, Kühlschränke, Gefrierboxen, Eismaschinen, Anlagen zur Dampferzeugung, zum Trocknen, Lüften, Wasserleitungsanlagen, Klimaapparate, Trockenapparate für Bekleidung, Entfeuchter, Befeuchter, Belüftungshauben und Lüftungssysteme, einschließlich Zubehör und Bauteile zu allem vorstehend Genannten, alles vorstehend Genannte, soweit es in dieser Klasse enthalten ist.

Електрически източници на светлина, по-специално крушки, осветителни съоръжения, луминисцентни лампи, осветителни инсталации, осветителни тела и техните резервни части, всички видове топлинни уреди на принципа на прякото и непрякото отопление, а именно електрически и газови котлони, готварски печки, водни нагреватели, кани за варене, топлометри, топлинни излъчватели, грилове, уреди за сандвичи, тостери, заваръчни машини, фризери, уреди за печене, тръби, калорифери, електрически фурни, топловъздушни вентилатори, климатизатори, уреди за отопление на различни бани, сешоари, микровълнови тръби, уреди за къдрене, джакузита, охладителна техника, хладилници, хладилни кутии, машини за сладолед, инсталации за парогенериране, изсушаване, проветряване, за прокарване на вода, климатизатори, сушилни, обезвлажнители, овлажнители, аспиратори и вентилационни системи, включително принадлежности и части за всички видове, включени в този клас.

Elektriske lyskilder, især elektriske pærer, udladningsrør, lysstofrør, belysningsinstallationer, belysningsarmaturer og dele heraf, alle slags varmeregulerende apparater på basis af direkte og indirekte varme, især el- og gaskogere, komfurer, vandvarmere, elkedler, rumopvarmere, apparater med infrarødstråling, griller, brødristere, toastmaskiner, loddeapparater, frituregryder, køkkenovne, luftvarmere, elektriske kaminer, ventilatorer til varmluft, klimaanlæg, varmelegemer til forskellige badeinstallationer, hårtørrere, mikrobølgeovne, apparater til hårkrølning, boblebade, køleteknik, isskabe, frysebokse, ismaskiner, installationer til dampdannelse, tørring, udluftning, vanddistribution, luftkonditioneringsanlæg, tørreskabe til tøj, affugtere, luftfugtningsapparater, emhætter og ventilationssystemer,samt dele og tilbehør hertil, alt indeholdt i denne klasse.

Ηλεκτρικές πηγές φωτός, ειδικότερα λαμπτήρες, σωλήνες εκκένωσης, λαμπτήρες φθορισμού, εγκαταστάσεις φωτισμού, φωτιστικά και τα εξαρτήματα αυτών, όλες οι συσκευές θέρμανσης βάσει της αρχής άμεσης και έμμεσης θέρμανσης, συγκεκριμένα εστίες μαγειρέματος ηλεκτρικές και φυσικού αερίου, ηλεκτρικές κουζίνες, θερμαντήρες ύδατος, βραστήρες, συσκευές θέρμανσης χώρου, θερμαντικά σώματα, ψηστιέρες, τοστιέρες, φουρνάκια, συσκευές συγκόλλησης, φριτέζες, φόρμες ψησίματος για εστίες μαγειρέματος φυσικού αερίου, φούρνοι μαγειρέματος, αεροθερμαντήρες, ηλεκτρικές σόμπες, εξαεριστήρες θερμού αέρα, συσκευές κλιματισμού, σώματα θέρμανσης διαφόρων λουτήρων, στεγνωτήρες μαλλιών, φούρνοι μικροκυμάτων, συσκευές κατσαρώματος μαλλιών, λουτήρες με σύστημα δημιουργίας δινών, τεχνολογία ψύξης, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συσκευές για παραγωγή παγωτού, συσκευές παραγωγής ατμού, ξήρανσης, αερισμού, διανομής ύδατος, κλιματιστικές συσκευές, στεγνωτήρια ρούχων, συσκευές στυψίματος, συσκευές ύγρανσης, απορροφητήρες και συστήματα αερισμού, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων και των εξαρτημάτων όλων των προαναφερθέντων, όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στα πλαίσια της παρούσας κλάσης.

Fuentes luminosas eléctricas, en concreto bombillas, tubos de descarga, lámparas de alumbrado fluorescentes, instalaciones de alumbrado, luminarias y sus partes, todos los aparatos térmicos de calentamiento directo o indirecto principalmente estufas eléctricas y de gas, cocinas, hervidores, jarra calentadora, calentadores de habitaciones, lámparas de haz conductor, asadores, sandwicheras, tostadores, soldadores, ajustes, asadores, hornos de cocina, calentadores por aire, estufa eléctrica, ventiladores de aire caliente, climatizadores, aparatos para calefacción de distintos baños, secadores de pelo, horno de micro - ondas, aparatos electrodomésticos para ondular, piscinas de hidromasaje, tecnología de refrigeración, neveras, congeladores, máquinas de hacer helado, equipos para la producción de vapor, de secado, ventilación, para la distribución de aguas, aparatos de aire acondicionado, secadoras de ropa, deshumidificadores, humidificadores, campanas de ventilación y sistemas de aire acondicionado, incluyendo accesorios y componentes para todos los anteriores, incluido todo lo anterior en el marco de esta clase.

Elektrivalgustid, nimelt elektrilambid, luminofoortorud, luminofoorlambid, valgustusseadmed, valgustid ja nende tarvikud, igat liiki otsese või kaudse soojendamise põhimõttel toimivad soojustarvitid, nimelt elektri- ja aurukeetlid, pliidid, veekeetlid, kiirkeetjad, radiaatorid, kiirgurid, grillid, võileivagrillid, röstimisahjud, sulatid, fritterid, grillahjud, küpsetusahjud, õhu eelsoojendid, elektrikaminad, küttepuhurid, kliimaseadmed, vanniahjud, föönid, mikrolaineahjud, lokitangid, mullivannid, külmutustehnika, sügavkülmikud, sügavkülmutid, jäätisemasinad, aurugeneraatorid, kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus-, kliimaseadmed, pesukuivatid, kuivatid, niisutid, väljatõmbeseadmed ja ventilatsioonisüsteemid, eelnimetatud seadmete lisaseadmed ja tarvikud, mis kuuluvad sellesse klassi.

Sähkökäyttöiset valonlähteet, erityisesti hehkulamput, purkauslamput, loistelamput, valaistuslaitteistot, valaisimet ja niiden osat, kaikenlaiset lämpöä tuottavat laitteet, jotka toimivat suoralla tai epäsuoralla lämmityksellä, nimittäin sähkö- ja kaasukeittimet, liedet, vedenkuumentimet, vedenkeittimet, tilalämmittimet, infrapunalamput, grillit, voileipägrillit, uunit, ilmanlämmittimet, sähkötakat, lämminilmapuhaltimet, ilmastointilaitteet, elementit erilaisten kylpyjen lämmittämiseen, hiustenkuivauslaitteet, mikroaaltouunit, kihartimet, porealtaat, jäähdytyslaitteet, jääkaapit, pakastelaatikot, jäätelökoneet, höyrynkehitys-, kuivatus-, tuuletus- ja vedenjakelulaitteet, ilmastointilaitteet, pyykinkuivaimet, kosteudenpoistajat, kostuttimet, liesituulettimet ja tuuletusjärjestelmät, mukaan lukien kaikkien edellä mainittujen tuotteiden tarvikkeet ja osat, kaikki edellä mainitut tuotteet tässä luokassa.

Elektromos fényforrások, főleg izzók, kisülési csövek, fénycsövek, világítástechnikai berendezések, világítótestek, lámpatestek és azok részei, mindenféle hőfogyasztó közvetlen vagy közvetett fűtéssel főleg elektromos és gáztűzhelyek, tűzhelyek (konyhai ~), vízforralók, autogejzírek, vízforralók, konvektorok, hősugárzók, rácsok, rostélyok, szendvicssütők, kenyérpirítók, hegesztők, fritőzök, sütőlapok, kemencék, léghevítők, elektromos kályhák, hőlégfúvó ventilátorok, klímák, különböző fürdők melegítésére szolgáló testek, hajszárító készülék, mikrohullámú sütő, ondulációs fogyasztók, pezsgőfürdők, hűtéstechnika, hűtőszekrények, fagyazstó boxok, fagylaltgépek, gőzfejlesztő, szárító és szellőző valamint vízelosztó berendezések, klímaberendezések, ruhaszárítók, légszárítók, légnedvesítő (készülékek), páraelszívók és szellőztető rendszer, beleértve az összes felsorolt termék tartozékait és részeit, minden föntebb feltüntetett termék az osztélyon belül.

Fonti di luce elettrica, in particolare lampadine, lampade a scarica, lampade fluorescenti, impianti d'illuminazione, apparecchi per illuminazione e loro parti, tutti gli apparecchi termici con il principio di riscaldamento diretto ed indiretto, in particolare fornelli elettrici e a gas, cucine economiche, scaldacqua, bollitori, radiatori di calore, radiatori a infrarossi, grill, tostapane per sandwich, tostapane, saldatrici, friggitrici, bistecchiere, forni di cottura, riscaldatori d'aria, stufe elettriche, ventilatori ad aria calda, climatizzatori, elementi per il riscaldo di vari tipi di bagni, asciugacapelli, forni a microonde, apparecchi per ondulare i capelli, apparecchi per idromassaggio, tecniche di raffreddamento, frigoriferi, box congelatori, macchine per il gelato, impianti per la produzione di vapore, per l'essiccazione, per l'aerazione, per la distribuzione delle acque, impianti di climatizzazione, asciugabiancheria, deumidificatori, umidificatori, cappe d'aerazione e sistemi di ventilazione, compresi gli accessori e componenti per tutti gli apparecchi sopraccitati, il tutto sopraccitato compreso in questa classe.

Elektriniai šilumos šaltiniai, ypač lemputės, iškrovos vamzdeliai, fluorescencinės lempos, apšvietimo elektros įranga, šviestuvai ir jų dalys, visi šilumos prietaisai pagal tiesioginio ir netiesioginio šildymo principą, tarp jų elektrinės ir dujinės viryklės, viryklės, vandens šildytuvai, virduliai, konvektoriai, prožektorius, kepimo krosnelės su besisukančiu iešmu, sumuštinių kepimo krosnelės, skrudinimo orkaitės, suvirinimo aparatai, fritiūrinės, kepimo įrenginiai, krosnys, oro šildytuvai, elektrinė krosnis, šilto oro ventiliatoriai, kondicionieriai, šildymo įrenginiai įvairių rūšių pirtims, plaukų džiovinimo aparatai, mikrobangų krosnelės, fenų prietaisai, masažinės vonios, šaldymo technika, šaldytuvai, šaldymo dėžės, prietaisai ledams, garo gaminimo, džiovinimo,vėdinimo, vandens paskirstymo įrenginiai, kondicionavimo (oro) įrenginiai, drabužių džiovyklos, drėkinimo prietaisai, drėkintuvai, traukos gaubtai ir oro kondicionavimo sistemos, taip pat visų nurodytų gaminių papildomos ir pagalbinės dalys pagal šią klasę.

Elektriskie gaismas avoti jo īpaši spuldzes, elektriskās lampas, dienasgaismas lampas, apgaismošanas ierīces, gaismekļi un to daļas, visu veidu tiešās un netiešās apkures sildierīces jo īpaši elektriskās un gāzes plītiņas, plītis, boileri, ūdens vārāmās kannas, elektriskie kamīni, infrasarkanie sildītāji, grili, sviestmaižu tosteri, grauzdiņu tosteri, metināšanas iekārtas, fritieri, cepeškrāsnis, gaisa sildītāji, elektrokamīni, siltā gaisa ventilatori, kondicionētāji, dažādu pirtu apkures ķermeņi, matu žāvētāji (fēni), mikroviļņu krāsnis, matu cirtošanas šķēres, burbuļvannas, dzesēšanas iekārtas, ledusskapji, saldēšanas iekārtas, mašīnas saldējuma pagatavošanai, tvaika ģenerēšanas, žāvēšanas, vēdināšanas un ūdens sadales iekārtas, gaisa kondicionēšanas iekārtas, veļas žāvējamās mašīnas, gaisa sausinātāji, gaisa mitrinātāji, tvaika nosūcēji un ventilācijas sistēmas, tostarp visu minēto ierīču piederumi un daļas, viss iepriekš minētais šīs klases ietvaros.

Sorsi elettriċi tad-dawl, speċjalment bozoz, pajpijiet għall-ħruġ, lampi fluworexxenti, installazzjonijiet tad-dawl, unitajiet kompluti tad-dawl u partijiet tagħhom, l-apparat kollu termali fuq bażi ta' sħana diretta u mhux diretta, speċjalment kukers elettriċi u tal-gass, kukers, tagħmir li jsaħħan l-ilma, ktieli, konvetturi, erjils, grillijiet, towsters (għas-sandwiċis), fran bit-towsters, tagħmir tas-siġillar tal-plastik, magni għall-qali taċ-ċipps, laned elettriċi tal-forn, fran għat-tisjir, tagħmir li jsaħħan l-arja, stufi elettriċi, ventilaturi bl-arja sħuna, kondizzjonaturi tal-arja, ħiters għat-tisħin ta' diversi banjijiet, apparat li jnixxef ix-xagħar, fran tal-majkrowejv, apparat tal-perm, banjijiet bir-ragħwa, teknoloġija tar-refriġerazzjoni, friġis, kumpartamenti tal-friża, apparat tal-ġelati, installazzjonijiet li jiġġeneraw il-fwar, tnixxif, ventilazzjoni, distribuzzjoni tal-ilma, apparat tal-ikkondizzjonar tal-arja, tumble-driers, deidraturi, humidifiers, apparat li jiġbed l-arja ħażina jew irewwaħ kamra u sistemi tal-arja kkundizzjonata, flimkien ma' aċċessorji u partijiet għall-oġġetti msemmija, l-oġġetti msemmija inklużi f'din il-klassi.

Elektrische lichtbronnen, met name gloeilampen, ontladingsbuizen, fluorescerende lampen, verlichtingsinstallaties, lampen en onderdelen daarvan, allerhande verwarmingstoestellen voor directe of indirecte verwarming, met name elektrische kooktoestellen en gaskooktoestellen, fornuizen, waterverwarmers, waterkokers, straalkachels, infraroodstralers, grills, tosti-ijzers, broodroosters, sealapparaten, friteuses, bakovens, ovens, luchtverwarmers, elektrische kachels, warmeluchtventilatoren, airconditioningapparaten, verwarmingslichamen voor verschillende baden, haardroogapparaten, magnetrons, onduleerapparaten, bubbelbaden, koeltechniek, koelkasten, vriesboxen, ijsmachines (voor consumptie-ijs), installaties voor het opwekken van stoom, voor het drogen, voor het luchten, voor de watervoorziening, airconditioninginstallaties, kledingdrogers, vochtonttrekkers, (lucht)bevochtigers, luchtafzuigkappen en ventilatiesystemen, inclusief accessoires en onderdelen bij al het voorgaande, alles in het kader van deze klasse.

Ektryczne źródła światła, zwłaszcza żarówki, lampy wyładowcze, lampy fluorescencyjne, urządzenia oświetleniowe, lampy i ich części, wszystkie urządzenia cieplne działąjace na zasadzie grzania bezpośredniego i pośredniego szczególnie kuchenki elektryczne i gazowe, kuchnie, podgrzewacze wody, czajniki do gotowania, ogrzewacze, promienniki podczerwieni, rożna, opiekacze, urządzenia do grzanek, zgrzewarki, frytownice, prodiże, piekarniki, podgrzewacze powietrza, piece elektryczne, wentylatory z pogrzewaczem powietrza, klimatyzatory, grzałki do podgrzewania różnych łaźni, suszarki do włosów, kuchenki mikrofalowe, urządzenia do trwałej ondulacji, kąpiele bąbelkowe, technika chłodnicza, lodówki, boksy mrożące, urządzenia do lodów, instalacje do wytwarzania pary, suszenia, wentylacji, dystrybucji wody, urządzenia klimatyzacyjne, suszarki do odzieży, odwadniacze, nawilżacze, wyciągi i instalacje wentylacyjne, wraz z osprzętem i częściami do wszystkich wyżej wymienionych, wszystko wyżej wymienione w ramach tej klasy.

Fontes eléctricas de luz, em especial lâmpadas, tubos de descarga, lâmpadas fluorescentes, instalações de iluminação, aparelhos de iluminação e respectivos componentes, todos os tipos de aparelhos de aquecimento que funcionam com base no princípio de aquecimento directo e indirecto, nomeadamente fogões eléctricos e fogões a gás, fogões de cozinha, aquecedores de água, chaleiras eléctricas, aquecedores de ambiente, radiadores de infravermelhos, assadeiras, sanduicheiras, torradeiras, máquinas de soldar, fritadeiras, churrasqueiras, fornos para cozinhar, aquecedores de ar, fornos de aquecimento eléctricos, ventiladores de ar quente, climatizadores, caloríferos para aquecer diversos balneários, aparelhos para secar os cabelos, fornos micro-ondas, aparelhos para ondular os cabelos, banheiras de hidromassagem, equipamentos de refrigeração, frigoríficos, arcas congeladoras, máquinas de gelados, aparelhos de produção de vapor, de secagem, de ventilação, de distribuição de água, aparelhos de climatização, secadores de roupa, desumificadores, humidificadores, tabiques de aeração e sistemas de ventilação, incluindo acessórios e peças de todos os artigos atrás referidos, tudo incluído nesta classe.

Surse electrice de lumina, in special, becuri, tuburi fluorescente, instalatii de iluminat, corpuri de iluminat si componentele acestora, toti consumatorii termici pe baza principiului incalzirii directe si indirecte, indeosebi resouri electrice si aragazuri, sobe de gatit, incalzitoare de apa, fierbatoare, termometre, radiatoare cu raze infrarosii, grill-uri, aparate de facut sandvisuri, toastere, aparate de sudura, friteuze, cuptoare, incalzitoare de aer, sobe electrice, suflante de aer cald, climatizatoare, corpuri pentru incalzirea diferitor bai, uscatoare de par, cuptoare cu microunde, aparate de ondulat, bai cu bule de aer, tehnica frigorifica, frigidere, dulapuri frigorifice, aparate de inghetata, instalatii de produs abur, de uscare, de ventilatie, pentru distributie de apa, instalatie de climatizare, uscatoare de haine, dezumidificatoare, umidificatoare, digestor si sisteme de ventilatie, inclusiv accesorii si piese de schimb pentru toate cele anterioare, toate mentionate in cadrul acestei clase.

Elektrické zdroje svetla, najmä žiarovky, elektrónky, žiarivky, osvetľovacie zariadenia, svietidlá a ich diely, všetky tepelné spotrebiče na princípe priameho a nepriameho vykurovania, najmä elektrické a plynové variče, kuchynské sporáky, ohrievače vody, varné konvice, ohrievače, žiariče, grily, sendvičovače, hriankovače, zváračky, fritézy, prístroje na pečenie, pece, sporáky, piecky, ohrievače vzduchu, kachle, teplovzdušné ventilátory, klimatizátory, telesá na ohrev rôznych kúpeľov, ventilátory na sušenie vlasov, mikrovlnné rúry, ondulačné spotrebiče, masážne vane, chladiaca technika, prístroje na výrobu ľadu, mraziace boxy, stroje na zmrzlinu, výrobu pary, sušenie, vetranie, na rozvod vody, klimatizačné prístroje, sušičky oblečenia, odvlhčovače, zvlhčovače, dymníky a klimatizačné systémy, vrátane príslušenstva a súčiastok k všetkým uvedeným tovarom, všetko vyššie uvedené v rámci tejto triedy.

Električni viri svetlobe, in sicer žarnice, razelektritvene cevne svetilke, fluorescentne luči, naprave za osvetljevanje, svetila in njihovi deli, vse ogrevalne naprave za posredno ali neposredno ogrevanje, in sicer električni in plinski kuhalniki, štedilniki, grelniki vode, kotlički za segrevanje vode, žarilni grelniki, infra peči, žari, opekači za sendviče, opekači, varilniki za vrečke, friteze, cvrtniki, pečice, grelniki zraka, električne peči, toplozračni ventilatorji, klimatske naprave, grelna telesa za toplice, aparati za sušenje las, mikrovalovne pečice, električne klešče za kodranje las, masažne kadi, hladilna tehnika, hladilniki, zamrzovalne skrinje, strojčki za sladoled, naprave proizvodnjo pare, sušenje, prezračevanje, vodovodne in klimatizacijske instalacije, sušilniki za perilo, sušilniki, vlažilniki, prezračevalne nape in prezračevalni sistemi, vključno z opremo in deli za vse navedene izdelke, ki so vključeni v ta razred.

Elektriska ljuskällor, särskilt glödlampor, urladdningslampor, lysrör, anordningar för belysning, belysningsarmaturer och deras delar, olika värmeapparater för principen direkt- och icke direktuppvärmning i synnerhet elplattor och gaskök, spisar, vattenvärmare, kokkannor, värmeradiatorer, infraröda radiatorer, grillar, smörgåsgrillar, brödrostar, svetsaggregat, fritöser, stekgrytor, ugnar, luftvärmare, elkaminer, varmluftsventilatorer, luftkonditioneringar, kroppar för uppvärmning av olika bad, hårtorkar, mikrovågsugnar, onduleringsredskap, bubbelbad, kylteknik, isskåp, frysboxar, glassapparater, ångalstrings-, tork-, ventilations-, vattendistributions-, luftkonditioneringsanläggningar, klädtorkar, avfuktare, befuktningsapparater, ventilationskåpor och luftkonditioneringssystem, inklusive tillbehör och komponenter till allt det föregående, allt det ovannämnda ingående i denna klass.


TESLA, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce TESLA byl pořízen dne 15.11.2011 15:18.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 42 ochranné známky znění TESLA, z toho 30 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů