ZVIJEZDA - ochranná známka, majitel ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 4595286
Reprodukce/Znění OZ ZVIJEZDA - ochranná známka
ZVIJEZDA
Třídy výrobků a služeb 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Vídeňské obrazové třídy 1.3.1 ; 25.1.97
Datum podání přihlášky 16.08.2005
Datum zveřejnění prihlášky 03.04.2006
Datum zápisu 27.09.2006
Datum konce platnosti 16.08.2015
Přihlašovatel/vlastník ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Zástupce Nina Drnovšek
OZ tvořena pouze barvou CSŽlutá (Pantone 102), zelená (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou ENYellow (Pantone 102), green (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou FRjaune (Pantone 102), vert (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou DAGul (Pantone 102), grøn (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou DEGelb (Pantone 102), grün (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou ELΚίτρινο (Pantone 102), πράσινο (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou ESAmarillo (Pantone 102), verde (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou ETKollane (Pantone 102), roheline (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou FIKeltainen (Pantone 102), vihreä (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou HUSárga (Pantone 102), zöld (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou ITGiallo: Pantone 102, verde: Pantone 348.
OZ tvořena pouze barvou LTGeltona (Pantone 102), žalia (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou LVDzeltens (Pantone 102), zaļš (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou MTIsfar (Pantone 102) aħdar (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou NLGeel (Pantone 102), groen (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou PLŻółty (Pantone 102), zieleń (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou PTAmarelo (Pantone 102), verde (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou SKŽltá (Pantone 102), zelená (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou SLRumena (Pantone 102), zelena (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou SVGult (Pantone 102), grönt (Pantone 348).
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
1
Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém stavu; plastické hmoty v surovém stavu; hnojiva pro půdu; chemické výrobky pro konzervaci potravin, zejména; bakteriální přípravky, nikoli pro léčebné nebo veterinární účely; bakteriologické přípravky, nikoli pro léčebné nebo veterinární účely; zásady (chemické výrobky); bílkoviny (živočišné nebo rostlinné, jako suroviny); biologické přípravky (nikoli pro léčebné nebo veterinární účely); celulóza; celulózové deriváty (chemikálie); dispergační činidla pro oleje; emulgátory; výtažky a prášky pro uchovávání plodů, zejména pektin; fermenty pro chemické účely; filtrační materiály (rostlinné látky); glukóza pro průmyslové účely; hnojiva pro půdu; průmyslové chemikálie, zejména pro použití v potravinářském a ropném průmyslu; chemické látky pro konzervování potravin; chemické látky pro provádění nátěrů; chemické kondenzační přípravky; chemické přípravky pro vědecké účely (snikoli pro léčebné nebo veterinární účely); chemické přípravky pro bělení olejů; chemické přípravky pro čištění olejů; chemické přípravky pro zahradnictví a lesnictví, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků proti parazitům; chemické přípravky pro separování olejů; kondenzaci zabraňující chemikálie; kyseliny; kyselinovzdorné chemické sloučeniny; octový líh (zředěná kyselina octová); lepicí pryskyřice (lepidla) pro průmyslové účely; kyselina mléčná; mléčné fermenty pro chemické účely; oleje na zpracování kůží; konzervační oleje pro potraviny; oleje na vydělávání kůží; zemědělské chemikálie, s výjimkou fungicidů, přípravků k hubení plevele, herbicidů, insekticidů a přípravků proti parazitům; látky podporující hoření (chemické přísady do motorových paliv); přípravky k urychlování pečení pro průmyslové účely; přípravky na hnojení; odmašťovací přípravky pro výrobní procesy; soli (chemické přípravky); vedlejší produkty při zpracování obilniny pro průmyslové účely; sacharin; apretační přípravky; prostředky k separaci tuků; umělá sladidla (chemické přípravky); nezpracované umělé pryskyřice.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; résines acryliques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimiques destinés à conserver les aliments; préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; bases (produits chimiques); albumine [animale ou végétale, matière première]; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cellulose; dérivés chimiques de la cellulose; dispersants du pétrole; émulsifiants; extraits et poudres destinés à épaissir les fruits, en particulier pectine; ferments à usage chimique; matériaux filtrants végétaux; glucose à usage industriel; engrais pour les terres; produits chimiques pour l'industrie, en particulier destinés à l'industrie des aliments et des huiles comestibles; produits chimiques destinés à conserver les aliments; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques de condensation; produits chimiques à usage scientifique (autres qu'à usage médical ou vétérinaire); produits pour blanchir les huiles; produits pour la purification des huiles; produits chimiques pour l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides); produits pour la dissociation des huiles; produits pour éviter la buée; acides; compositions chimiques résistant aux acides; esprit de vinaigre; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; acide lactique; ferments lactiques à usage chimique; huiles pour l'habillage des cuirs; huiles pour la conservation des aliments; huiles pour la tannerie; produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; comburants [additifs chimiques pour carburants]; produits d'activation de la cuisson à usage industriel; produits fertilisants; produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; sels (produits chimiques); résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel; saccharine; produits pour l'encollage; produits dégraissants; édulcorants artificiels (produits chimiques); résines artificielles à l'état brut.

Chemical products used in industry, science and in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed acrylic resins; plastics, unprocessed; manures; chemical substances for preserving foodstuffs, in particular; bacterial preparations other than for medical and veterinary use; bacteriological preparations other than for medical and veterinary use; bases (chemical preparations); albumen (animal or vegetable, raw material); biological preparations (other than for medical or veterinary purposes); cellulose; cellulose derivatives (chemicals); oil dispersants; emulsifiers; extracts and powders for fruit coagulation, in particular pectin; ferments for chemical purposes; filtering materials (plant substances); glucose for industrial purposes; manures; industrial chemicals, in particular for use in the food and oil industries; chemical substances for preserving foodstuffs; chemical preparations for the manufacture of coating; condensation preparations (chemical -); chemical preparations for scientific purposes (other than for medical or veterinary use); oil-bleaching chemicals; oil-purifying chemicals; horticulture and forestry chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; oil-separating chemicals; condensation-preventing chemicals; acids; acid proof chemical compounds; spirits of vinegar (dilute acetic acid); adhesive resins (adhesives) for industrial purposes; lactic acid; milk ferments for chemical purposes; oils for preparing leather in the course of manufacture; oils for preservation of food; oils for tanning leather; agricultural chemicals, except fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides; combusting preparations (chemical additives to motor fuel); preparations for aiding baking for industrial use; fertilizing preparations; degreasing preparations for use in manufacturing processes; salts (chemical preparations); by-products of the processing of cereals for industrial purposes; saccharin; sizing preparations; greases (preparations for the separation of -); artificial sweeteners (chemical preparations); artificial resins, unprocessed.

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Akrylharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, insbesondere; Bakterienpräparate, außer für medizinische oder tierärztliche Zwecke; bakteriologische Präparate, außer für medizinische oder tierärztliche Zwecke; Basen (chemische Erzeugnisse); Albumin (tierisch oder pflanzlich als Rohstoff); biologische Mittel für Labors (ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke); Zellulose; Zellulosederivate (chemisch); Öldispergierungsmittel; Emulsionsmittel; Extrakte und Pulver zum Eindicken von Früchten, insbesondere Pektin; Fermente für chemische Zwecke; pflanzliches Filtermaterial; Traubenzucker für gewerbliche Zwecke; Düngemittel; chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbesondere zur Verwendung in der Lebensmittel- und Speiseölindustrie; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; chemische Erzeugnisse zur Herstellung von Anstrichen; chemische Kondensationsmittel; chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche Zwecke (ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke); Ölbleichmittel; Ölreinigungsmittel; chemische Erzeugnisse für garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, ausgenommen Fungizide, Herbizide, Insektizide und Mittel zur Bekämpfung von Parasiten; Ölabscheidemittel; Mittel zur Verhütung von Kondenswasserbildung; Säuren; säurefeste chemische Stoffe; Essiggeist; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Milchsäure; Milchfermente für chemische Zwecke; Öle zum Garmachen von Leder; Öle zum Haltbarmachen von Nahrungsmitteln; Lederzurichtungsöle; chemische Erzeugnisse für landwirtschaftliche Zwecke, ausgenommen Fungizide, Herbizide, Insektizide und Mittel zur Bekämpfung von Parasiten; Zündstoffe (chemische Treibstoffzusätze); Koch- und Backaktivierungsmittel für gewerbliche Zwecke; Düngemittel; Fettentfernungsmittel zur Verwendung bei Herstellungsverfahren; Salze (chemische Erzeugnisse); Nebenprodukte der Getreideverarbeitung für gewerbliche Zwecke; Saccharin; Schlichtmittel; Fettlösungsmittel; künstliche Süßstoffe (chemische Erzeugnisse); Kunstharze im Rohzustand.

Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; akrylharpiks i rå tilstand; plastic i rå tilstand; gødningsmidler; kemiske stoffer til konservering af næringsmidler, især; bakteriepræparater, dog ikke til medicinske eller veterinærmedicinske formål; bakteriologiske præparater, undtagen til medicinsk og veterinær brug; baser (kemiske præparater); albumin (animalsk eller vegetabilsk) (råmateriale); biologiske præparater til laboratorier (dog ikke til medicinsk og veterinær brug); cellulose; cellulosederivater (kemiske produkter); oliedispergeringsmidler; emulgatorer; ekstrakter og pulvere til koagulering af frugt, især pektin; fermenter til kemiske formål; filtrermateriale (plantedele); glukose til industrielle formål; gødningsmidler; kemiske produkter til industrielle formål, især til anvendelse i levnedsmidler og i madolieindustrien; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; kemiske præparater til overfladebehandling; kemiske kondenseringspræparater; kemiske præparater til videnskabelige formål (dog ikke til medicinske eller veterinære formål); kemiske blegemidler til olie; olierensende kemikalier; kemiske produkter til anvendelse i hortikultur og til skovbrugsøjemed, undtagen fungicider, herbicider, insektcider og parasitcider; kemikalier til olieadskillelse; kondensationshindrende kemiske produkter; syrer; syrebestandige kemiske stoffer; eddikesprit; bindemidler (lim) til industrielle formål; mælkesyre; mælkegæringsstoffer til kemiske formål; olier til brug ved forarbejdning af læder; olier til konservering af næringsmidler; garveolier; kemiske produkter til anvendelse i landbrugsøjemed, undtagen fungicider, herbicider, insektcider, parasitcider og midler mod ukrudt; motorbrændstoffer (kemiske tilsætningsmidler til -) (additiver); præparater til at accelerere den industrielle bageproces; gødningspræparater; affedtningsmidler til brug i fremstillingsprocesser; salte (kemiske præparater); kornderivater til industriel brug; sakkarin; præparater til opklæbning og limning; midler til at separere fedt; kunstige sødestoffer (kemiske præparater); kunstharpiks, ubehandlet.

Χημικά παροϊόντα προοριζόμενα για τη βιομηχανία, τις επιστήμες καθώς και για τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκομία· ακατέργαστες ακρυλικές ρητίνες· ακατέργαστα πλαστικά υλικά· λιπάσματα (φυσικά ή τεχνητά)· χημικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων, ειδικότερα· βακτηριολογικά παρασκευάσματα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για ιατρική και κτηνιατρική χρήση· βακτηριολογικά παρασκευάσματα, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρικές και κτηνιατρικές χρήσεις· βάσεις (χημικά προϊόντα)· αλβουμίνες (ζωικές ή φυτικές, πρώτες ύλες)· βιολογικά μέσα για εργαστήρια (εκτός αυτών για ιατρικές ή κτηνιατρικές χρήσεις)· κυτταρίνη· χημικά παράγωγα κυτταρίνης· μέσα διασποράς ελαίου· γαλακτωματοποιητές· εκχυλίσματα και σκόνη για την ενίσχυση της σοδειάς, ειδικότερα από· ζυμομήκυτες για χημική χρήση· υλικά διήθησης (από φυτικά υλικά)· γλυκόζη για βιομηχανική χρήση· λιπάσματα (φυσικά ή τεχνητά)· βιομηχανικές χημικές ουσίες, ειδικότερα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ελαίων· χημικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων· χημικές ουσίες για την παραγωγή επιστρώσεων· χημικά παρασκευάσματα συμπύκνωσης· χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τις επιστήμες (όχι για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση)· χημικά προϊόντα λεύκανσης ελαίου· χημικά προϊόντα καθαρισμού ελαίου· χημικά προϊόντα για την κηπουρική και τη δασοκομία, εκτός μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων· χημικά διαχωρισμού ελαίου· μέσα κατά της δημιουργίας ατμών· οξέα· οξεάντοχες χημικές συνθέσεις· διαλυμένο οξικό οξύ· κόλλες βιομηχανικής χρήσης· γαλακτικό οξύ· ζυμομύκητες γάλακτος για χημικούς σκοπούς· έλαια προετοιμασίας δερμάτων· έλαια συντήρησης τροφίμων· έλαια βυρσοδεψίας· χημικά προϊόντα για τη γεωργία, εκτός μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων· χημικά πρόσθετα για καύσιμα κινητήρων· προϊόντα για την επίσπευση ψησίματος για βιομηχανική χρήση· παρασκευάσματα λίπανσης· παρασκευάσματα αφαίρεσης λίπους για χρήση σε βιομηχανικές μεθόδους επεξεργασίας· άλατα (χημικά παρασκευάσματα)· υποπροϊόντα της κατεργασίας δημητριακών για βιομηχανικές χρήσεις· ζαχαρίνη· παρασκευάσματα κολαρίσματος· μέσα για τον διαχωρισμό λίπους· τεχνητές γλυκαντικές ύλες (χημικά παρασκευάσματα)· ακατέργαστες συνθετικές ρητίνες.

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas acrílicas en bruto; materias plásticas en bruto; abono para las tierras; productos químicos destinados a la conservación de alimentos, en particular; preparaciones bacterianas que no sean para uso médico o veterinario; preparaciones bacteriológicas que no sean para uso médico o veterinario; bases (productos químicos); albúmina (animal o vegetal, materia prima); preparaciones biológicas (que no sean para uso médico o veterinario); celulosa; derivados químicos de la celulosa; agentes para destruir los aceites; emulsionantes; extractos y polvos para la solidificación de frutos, en particular pectina; fermentos para uso químico; materias filtrantes [sustancias vegetales]; glucosa para uso industrial; abono para las tierras; productos químicos para la industria, en particular para su utilización en la industria alimenticia y aceitera; productos químicos destinados a conservar los alimentos; sustancias químicas para la fabricación de tintes; preparaciones químicas de condensación; preparaciones químicas para uso científico (que no sean para fines médicos o veterinarios); productos para blanquear los aceites; productos para la purificación de los aceites; productos químicos para la horticultura y silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos para la disociación de los aceites; productos para evitar el vaho; ácidos; compuestos químicos resistentes a los ácidos; ácido acético; resinas adhesivas (pegamentos) para la industria; ácido láctico; fermentos lácticos para uso químico; aceites para preparar el cuero; aceites para la conservación de alimentos; aceites para endurecer el cuero; productos químicos para la agricultura, excepto fungicidas, exterminadores de hierbas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; comburentes [aditivos químicos para carburantes]; preparaciones de uso industrial para acelerar la cocción; productos fertilizantes; productos de desengrasado utilizados durante los procesos de fabricación; sales (productos químicos); residuos para el tratamiento de los granos de cereales para uso industrial; sacarina; productos para el encolado; productos para la separación de grasa; edulcorantes artificiales (productos químicos); resinas artificiales en bruto.

Tööstuses, teaduses, fotograafias ning põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad kemikaalid; töötlemata akrüülvaigud; plastid (töötlemata); väetised; keemilised ained toiduainete konserveerimiseks, eelkõige; bakterpreparaadid (v.a meditsiinilised ja veterinaarsed); bakterpreparaadid (v. a meditsiinilised ja veterinaarsed); alused (kemikaalid); albumiin (loomne või taimne tooraine); bioloogilised laboriained (v.a meditsiinilised ja veterinaarsed); tselluloos; tselluloosi derivaadid (kemikaalid); õlidispergaatorid; emulgaatorid; ekstraktid ja pulbrid puuviljade tarretamiseks, eelkõige pektiin; ensüümid (keemia tarbeks); filtreerimismaterjalid (taimsed); glükoos, viinamarjasuhkur (tööstuslik); väetised; tööstuskemikaalid, eelkõige toiduaine- ja naftatööstuse tarbeks; konservimissoolad (toiduainete); keemilised ained pinnakatete valmistamiseks; keemilised kondensaatpreparaadid; keemilised preparaadid teadusotstarbeks (välja arvatud meditsiini- ja veterinaariaotstarbeks); õlipleegituskemikaalid, õlipleegitid; õlipuhastuskemikaalid; kemikaalid aiandus- ja metsandusotstarbeks, välja arvatud fungitsiidid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasititsiidid; õlieralduskemikaalid, keemilised õlieraldid; kondenseerimisvastased kemikaalid; happed; happekindlad keemilised ühendid; etaanhape, äädikhape; liimvaigud (liimid) tööstuslikuks kasutuseks; piimhape; ensüümid (piima- ), piimaensüümid (kee-mia tarbeks); õlid (nahatöötlemist ettevalmistavad ); õlid toiduainete konservimiseks; õlid (nahaparkimis- ), nahaparkimisõlid, parkõlid; põllumajanduskemikaalid, välja arvatud fungitsiidid, umbrohutõrjevahendid, herbitsiidid, insektitsiidid ja parasitsiidid; põlemist soodustavad ained (mootorikütuse lisandid); tainakergitusained tööstuslikuks kasutuseks; väetusained, väetised; rasvaärastid (tööstuslikud); soolad (kemikaalid); kõrvalsaadused (viljatöötlemise) (tööstuslikud); sahhariin; kleepained, kleebid; rasvaärastusained; magusained, tehissuhkrud (kemikaalid); tehisvaigud (töötlemata).

Kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätaloustarkoituksiin; jalostamattomat akryylihartsit; jalostamattomat muovit; lannoitteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään, erityisesti; bakteerivalmisteet muuhun kuin lääketieteelliseen ja eläinlääkintäkäyttöön; bakteriologiset valmisteet, muuhun kuin lääkintä ja eläinlääkintätarkoitukseen; emäkset (kemikaalit); valkuaiset (eläin- tai kasviperäiset raaka-aineet); biologiset aineet (muuhun kuin lääkintä- tai eläinlääkintäkäyttöön); selluloosa; selluloosan johdannaiset (kemikaalit); öljyn dispersioaineet; emulgointiaineet; uutteet ja jauheet hedelmien kiinteyttämiseen, erityisesti pektiini; fermentit kemiallisiin tarkoituksiin; suodatusmateriaalit (kasviperäiset); glukoosi teolliseen käyttöön; lannoitteet; teollisuuskemikaalit, erityisesti elintarvike- ja öljyteollisuuden käyttöön; kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; kemialliset aineet pinnoitteiden tekoon; kemialliset kondensaattivalmisteet; kemialliset valmisteet tieteellisiin tarkoituksiin (muuhun kuin lääkintä- tai eläinlääkintäkäyttöön); öljyä valkaisevat kemikaalit; öljyä puhdistavat kemikaalit; kemikaalit puutarhanhoitoon ja metsätalouteen, paitsi sienimyrkyt, kasvimyrkyt, hyönteismyrkyt ja loismyrkyt; öljynerotuskemikaalit; aineet lauhdeveden muodostumisen estämiseen; hapot; happoa kestävät kemialliset yhdisteet; väkietikka; liimahartsit (liimat) teollisiin tarkoituksiin; maitohappo; maitokäytteet teollisiin tarkoituksiin; öljyt nahan muokkaukseen valmistuksen aikana; öljyt elintarvikkeiden säilöntään; öljyt nahan parkitukseen; maatalouskemikaalit, paitsi sienimyrkyt, rikkaruohomyrkyt, kasvimyrkyt, hyönteismyrkyt ja loismyrkyt; paloaineet (moottoripolttoaineiden kemialliset lisäaineet); taikinannostatusaineet teolliseen käyttöön; lannoitusaineet; rasvanpoistoaineet valmistusprosesseihin; suolat (kemialliset valmisteet); viljanjalostuksen sivutuotteet teollisiin tarkoituksiin; sakariini; paperinliimausaineet; rasvanerotusaineet; keinomakeutusaineet (kemialliset valmisteet); keinohartsit, jalostamattomat.

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan akrilgyanták; műanyagok feldolgozatlan állapotban; trágyák; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; baktériumkészítmények nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; bakteriológiai készítmények nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; bázisok (vegyi anyagok); fehérje (állati vagy növényi eredetű, nyersanyagként); biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; cellulóz; cellulóz-származékok (vegyianyagok); olajdiszpergáló szerek; emulgeátorok; gyümölcsbesűrítéshez használt kivonatok és porok, különösen pektin; enzimek kémiai használatra; szűrőanyagok (növényi anyagok); glükóz ipari használatra; trágyák; ipari vegyi termékek, nevezetesen az élelmiszer- és az olajiparban; vegyi anyagok/vegyszerek (élelmiszerek tartósítására használt ~); élelmiszerek tartósítására használt vegyi anyagok/vegyszerek; kémiai és mikrobiológiai készítmények; vegyi reagensek (nem humán vagy állatgyógyászati használatra); olajfehérítő szerek; olajtisztító szerek; kertészeti vegyi termékek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; olajok leválasztására szolgáló termékek; páramentesítő termékek; savak; saválló vegyi kompozíciók; borecet (híg ecetsav); ipari ragasztók; tejsav; tejfermentumok kémiai használatra; cserzőolajok bőrökhöz; olajok élelmiszerek tartósítására; olajok cserzéshez; mezőgazdasági vegyitermékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és parazitaölő szereket; vegyi adalékanyagok, motorüzemanyagokhoz; sütést, sülést elősegítő termékek ipari használatra; műtrágyázó készítmények; zsírtalanító termékek gyártási eljárások során való alkalmazásra; szűrőanyagok (vegyi termékek); gabonamagvak kezelésének melléktermékei (ipari használatra); szaharin; enyvező/ragasztó szerek; zsírtalanító szerek; kémiai készítmények és anyagok; műgyanták feldolgozatlan állapotban.

Prodotti chimici per l'industria, la scienza, l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura; resine acriliche allo stato grezzo; materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; prodotti chimici per la conservazione di alimenti, in particolare; preparazioni batteriche non per uso medico o veterinario; preparazioni batteriologiche non per uso medico o veterinario; basi [prodotti chimici]; albumina (animale o vegetale, materia prima); preparazioni biologiche (non per uso medico nè per uso veterinario); cellulosa; derivati chimici della cellulosa; disperdenti d'oli; emulsionanti; estratti e polveri usati come addensanti della frutta, soprattutto pectina; fermenti per uso chimico; materie filtranti (sostanze vegetali); glucosio per uso industriale; concimi per i terreni; sostanze chimiche industriali destinate soprattutto all'industria alimentare e olearia; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; prodotti chimici per la produzione di sostanze spalmabili; preparati chimici condensati; preparati chimici per uso scientifico (non per uso medico né per uso veterinario); prodotti per sbiancare gli olii; prodotti per la purificazione degli olii; sostanze chimiche per l'orticoltura e la silvicoltura, ad eccezione di fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi; prodotti per la separazione d'oli; prodotti per evitare il velo di vapore; acidi; composti chimici resistenti agli acidi; spirito d'aceto; resine adesive (colle) per uso industriale; acido lattico; fermenti lattici per uso chimico; olii per il rivestimento dei cuoi; oli per la conservazione degli alimenti; olii per la concia; sostanze chimiche per l'agricoltura, ad eccezione di fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi; additivi chimici per carburanti comburenti; acceleranti della cottura per uso industriale; prodotti fertilizzanti; prodotti di sgrassaggio utilizzati durante operazioni di fabbricazione; sali (prodotti chimici); residui del trattamento dei grani di cereali [per uso industriale]; saccarina; prodotti per l'incollatura; prodotti per la separazione dei grassi; edulcoranti artificiali (prodotti chimici); resine artificiali allo stato grezzo.

Cheminiai preparatai, skirti pramonei, mokslui, taip pat žemdirbystei, sodininkystei ir miškininkystei; neapdorotos akrilinės dervos; plastikai (neapdoroti); trąšos; cheminiai preparatai, skirti maisto produktų konservavimui, ypač; bakteriniai preparatai, ne medicinos ir veterinarijos reikmėms; bakteriologiniai preparatai, ne medicinos ir veterinarijos reikmėms; bazės (cheminiai preparatai); baltymai (gyvūniniai arba augaliniai, žaliava); biologiniai preparatai (ne medicinos ir veterinarijos reikmėms); celiuliozė; celiuliozės dariniai (cheminės medžiagos); aliejų dispergatoriai; emulsikliai; ekstraktai ir milteliai, skirti vaisių, ypač pektino, kietinimui; fermentai chemijos reikmėms; filtravimo medžiagos (augalinės); gliukozė pramonės reikmėms; trąšos; chemikalai, skirti pramonei, ypač maisto produktų ir aliejaus gamybai; maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos; cheminiai preparatai, skirti dangų gamybai; cheminiai kondensuojantys preparatai; cheminiai preparatai, skirti mokslo (ne medicinos ir ne veterinarijos) reikmėms; aliejų skaidrinimo chemikalai; aliejų gryninimo chemikalai; chemikalai, skirti sodininkystei ir miškininkystei, išskyrus fungicidus, herbicidus, insekticidus ir parazitocidus; aliejų atskyrimo chemikalai; cheminės medžiagos nuo kondensacijos; rūgštys; rūgštims atsparūs cheminiai mišiniai; acto rūgštis; klijai, skirti pramonės reikmėms; pieno rūgštis; pieno fermentai chemijos reikmėms; odų ruošimo aliejai; maisto produktų konservavimo aliejai; aliejai (odų rauginimo); chemikalai, skirti žemdirbystei, išskyrus fungicidus, piktžolių naikinimo preparatus, herbicidus, insekticidus ir parazitocidus; oksidatoriai (variklių degalų cheminiai priedai); kepimą pagreitinantys preparatai, skirti pramonės reikmėms; tręšimo preparatai; riebalų šalinimo preparatai gamybos reikmėms; druskos (cheminiai junginiai); grūdų apdorojimo šalutiniai produktai pramonės reikmėms; sacharinas; glitavimo preparatai; riebalų atskyrimo preparatai; dirbtiniai saldikliai (cheminiai preparatai); dirbtinės dervos, neapdorotos.

Ķīmiskās preces, kas paredzētas izmantošanai rūpniecībā, zinātnē, lauksaimniecībā, dārzkopībā un mežkopībā; neapstrādāti akrila sveķi; neapstrādātas plastmasas; mēslojumi; ķīmiskas piedevas, kas paredzētas izmantošanai ēdienu konservēšanā, īpaši,; bekterioloģiski preparāti medicīniskiem vai veterināriem nolūkiem; bakterioloģiski preparāti, nav paredzēti izmantošanai medicīniskos un veterināros nolūkos; bāzes (ķīmiskie produkti); proteīni (gatavoti no dzīvniekiem, dārzeņiem, jēlmateriāla); bioloģiskie preparāti (kas nav paredzēti medicīniskiem vai veterināriem nolūkiem); celuloze; celulozes derivāti (ķimikālijas); eļļas izkliedētāji; emulgatori; ekstrakti un pulveri, kas paredzēti augļu, īpaši, pektīnu šķīdināšanai; fermenti, kas gatavoti uz ķīmiskas bāzes; filtrēšanas materiāli (no dārzeņu vielas); glikoze rūpnieciskiem nolūkiem; mēslojumi; rūpnieciskās ķimikālijas, īpaši izmantošanai ēdienu rūpniecībā; ķīmiskās vielas pārtikas produktu konservēšanai; ķīmiskās vielas mērču pagatavošanai; ķīmiskie konservācijas preparāti; ķīmiskie preparāti zinātniskiem nolūkiem (nav parezēti medicīniskiem vai farmaceitiskiem nolūkiem); eļļu balinoši līdezkļi; eļļu tīrīšanas līdzekļi; ķimikālijas izmantošanai dārzkopībā un mežsaimniecībā, izņemot fungicīdus, herbicīdus, insekticīdus un parazicīdus; eļļu atdaloši līdzekļi; ķimikālijas kondensācijas nodrošināšanai; skābes; ķīmisko savienojumu izturīgas skābes; etiķa degvīns; rūpniecībā izmantojamas līmvielas; pienskābes; piena fermenti ķīmiskiem nolūkiem; ādas apstrādei paredzētas eļļas; eļļa pārtikas produktu konservēšanai; eļļas ādas tonēšanai; lauksaimniecībā izmantojamas ķimikālijas, izņemot fungicīdus, kaitēķļu iznīcināšanai paredzētas vielas, herbicīdus, insekticīdus un paraziticīdus; dedzināšanai paredzēti preparāti (ķīmiskas piedevas, kas paredzētas degvielai); preparāti, kas paredzēti izmantošanai rūpnieciskos nolūkos; mēslojumu preparāti; līdzekļi, kas paredzēti preču apstrādes nolūkiem; sāļi (ķīmiskas vielas); blakus preces, kas paredzētas izmantošanai rūpniecībā preču apstrādei; saharīns; aprets; līdzekļi, kas paredzēti tauku atdalīšanai; mākslīgie saldinātāji (ķīmiskie preparāti); neapstrādāti mākslīgie sveķi.

Prodotti kimiċi għall-industrija, xjenza kif ukoll għall-agrikoltura, ortikultura u forestrija; raża akrilika mhux ipproċessata; plastiks mhux ipproċessati; demel; prodotti kimiċi għall-preservazzjoni ta' ikel, speċjalment; preparazzjonijiet batterjoloġiċi mhux għal skopijiet mediċinali u veterinarji; preparazzjonijiet batterjoloġiċi mhux għall-użu mediċinali u veterinarji; bażijiet (prodotti kimiċi); albumina (annimali jew ħxejjex, materjal mhux proċessat); preparazzjonijiet bioloġiċi għal laboratorji (minbarra għal skopijiet mediċinali jew veterinarji); ċellulożi; derivati taċ-ċellulojd (kimiċi); dispersanti taż-żjut; emulsifikanti; estratti u trab għall-koagulazzjoni ta' frott, speċjalment pektin; enzimi għal skopijiet kimiċi; materjal għall-filtrazzjoni (sustanzi veġetali); glukożju għal skopijiet industrijali; demel; kimiċi industrijali, speċjalment għall-użu fl-ipproċessar ta' l-ikel u fl-industrija taż-żejt; sustanzi kimiċi għall-preservazzjoni ta' l-ikel; sustanzi kimiċi għall-produzzjoni tal-kisi; preparazzjonijiet għall-kondensazzjoni ta' kimiċi; preparazzjonijiet kimiċi għal skopijiet xjentifiċi (mhux għal skopijiet mediċi jew veterinarji); prodotti għall-ibbliċċjar miż-żejt; preparazzjoni għat-tindif miż-żejt; kimiċi għall-ortikultura, forestrija, minbarra fungiċidi, erbiċidi, insettiċidi u parassitiċidi; prodotti għas-separazzjoni taż-żejt; kimiċi għall-prevenzjoni tal-kondensazzjoni; aċidi; komposti kimiċi reżistenti għall-aċidu; ħall aċiduż; sustanzi adeżivi tal-bitum (kolla) għal skopijiet industrijali; aċidu lattiku; fermenti tal-ħalib għal skopijiet kimiċi; żjut għat-tħejjija tal-ġilda; żjut għall-preservazzjoni ta' l-ikel; żjut għall-ikkonzar tal-ġilda; kimiċi agrikoli minbarra fungiċidi, preparazzjonijiet għall-qirda tal-ħaxix ħażin, erbiċidi, insettiċidi u parassitiċidi; preparazzjonijiet għall-kombustjoni (addittivi kimiċi għall-fjuwils tal-magni); preparazzjonijiet għall-aċċellerazzjoni tal-ħami għall-użu industrijali; preparazzjonijiet għall-fertilizzazzjoni; mezzi għat-tneħħija taż-żejt għall-użu fil-produzzjoni; melħ (mezzi kimiċi); prodotti sekondarji magħmula mill-ippressar tal-qamħirrum għal skopijiet industrijali; zakkarina; taħlita ta' kolla/lamtu/ġelatina (size); mezzi għas-separazzjoni tal-griż; dolċifikanti artifiċjali (preparazzjonijiet kimiċi); raża artifiċjali mhux ipproċessati.

Chemische producten voor commerciële en wetenschappelijke doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouw; acrylharsen als grondstof; onbewerkte plastic stoffen; meststoffen; chemische producten voor het vers houden en houdbaar maken van levensmiddelen, met name; bacteriënpreparaten, anders dan voor medisch of veterinair gebruik; bacteriologische preparaten, anders dan voor medisch of veterinair gebruik; basen (chemische producten); dierlijk of plantaardig albumine, als grondstof; biologische preparaten (anders dan voor medisch of veterinair gebruik); cellulose; cellulosederivaten (chemische producten); producten voor het ontbinden van oliën; emulgators; extracten en poeders voor het indikken van vruchten, met name pectine; gistmiddelen voor chemisch gebruik; filtermateriaal (plantaardig); glucose voor industrieel gebruik; meststoffen; chemische producten voor industrieel gebruik, met name voor gebruik in de levensmiddelen- en spijsolie-industrie; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; chemische producten voor het conserveren van verven; chemische condensatiemiddelen; chemische preparaten voor wetenschappelijk gebruik (anders dan voor medisch of veterinair gebruik); producten voor het bleken van oliën; oliezuiveringsproducten; chemische producten voor de tuin- en bosbouw, uitgezonderd schimmeldodende middelen en middelen ter verdelging van onkruid, insecten en parasieten; producten voor de ontbinding van oliën; producten voor het voorkomen van damp; zuren; zuurbestendige chemische samenstellingen; azijngeest; kleefstoffen voor industriële doeleinden; melkzuur; melkfermenten voor chemisch gebruik; oliën voor het touwen van leder; oliën voor het conserveren van voedingsmiddelen; oliën voor de leerlooierij; chemische producten voor de landbouw, uitgezonderd schimmeldodende middelen en middelen ter verdelging van onkruid, insecten en parasieten; verbrandingsmiddelen (chemische toevoegsels voor motorbrandstoffen); kook- en bakmiddelen voor industrieel gebruik; meststoffen; ontvettingsmiddelen voor gebruik tijdens fabricageprocessen; zouten (chemische producten); graanafvalproducten voor industrieel gebruik; sacharine; producten voor het appreteren; vetoplossingsmiddelen; kunstmatige zoetstoffen (chemische producten); kunstharsen als grondstof.

Kemični proizvodi za industrijo, znanost, kot tudi za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo; nieprzetworzone żywice akrylowe; umetne snovi v surovem stanju; nawozy do użyźniania gleby; kemični proizvodi za konzerviranje živil, zlasti; preparaty bakteryjne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne; bakteriologia (preparaty -) inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych; zasady (chemikalia); białko [roślinne lub zwierzęce, surowiec]; biologiczne (preparaty -) do celów medycznych; celuloza; celuloza (pochodne chemiczne -); środki do usuwania oleju; emulgatory; ekstrakti in praški za strjevanje plodov, zlasti pektin; enzymy do celów chemicznych; filtrirni material (rastlinske snovi); glukoza za industrijske namene; nawozy do użyźniania gleby; industrijske kemikalije, zlasti za uporabo v živilski ter oljarski industriji; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych; kemijska sredstva za izdelavo premazov; kemijski kondenzacijski preparati; kemijski preparati za znanstvene namene ( ne za medicinske ali veterinarske namene); oleje (środki do wybielania -); oczyszczanie powietrza; kemikalije za hortikulturo in gozdarstvo, razen fungicidov, herbicidov, insekticidov in parazitocidov; oleje (środki do dysocjacji -); para (środki zapobiegające kondensacji -); kwasy *; kislino odporne kemijske spojine; ocet spirytusowy; lepilne smole (lepila) za industrijske namene; mlekowy (kwas -); mlekowy (ferment -) do celów chemicznych; oleje do garbowania skór; oleje do konserwacji żywności; oleje dla garbarstwa; poljedelske kemikalije razen fungicidov, zatiralec plevela, herbicidov, insekticidov in parazitocidov; utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego]; preparati za pospeševanje peke za industrijsko rabo; preparaty do nawożenia; odtłuszczanie (preparaty do -) stosowane w procesach produkcyjnych; soli (kemijska sredstva); produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż [do celów przemysłowych]; sacharyna; klejenie, gruntowanie (preparaty do -); sredstva za ločevanje masti; umetna sladila (kemijski preparati); żywice sztuczne w stanie surowym.

Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas acrílicas em estado bruto; matérias plásticas em estado bruto; adubos para as terras; produtos químicos destinados a conservar os alimentos, em especial; preparações bacterianas não para uso médico ou veterinário; preparações bacteriológicas não para uso medicinal ou veterinário; bases (produtos químicos); albumina (animal ou vegetal, matéria-prima); produtos biológicos sem ser para uso médico ou veterinário; celulose; derivados químicos da celulose; agentes para destruir os óleos; emulsionantes; extractos e pós para coagulação de frutas, em especial; fermentos para uso químico; matérias filtrantes (substâncias vegetais); glucose para uso industrial; adubos para as terras; produtos químicos destinados à indústria, em especial à indústria alimentar e indústria dos óleos alimentares; produtos químicos destinados a conservar os alimentos; produtos químicos destinados à produção de massas lubrificantes; produtos químicos de condensação; preparações químicas para uso científico (sem ser para uso médico ou veterinário); produtos para branquear os óleos; produtos para a purificação de óleos; produtos químicos para a horticultura e silvicultura, com excepção dos fungicidas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas; produtos químicos para a dissociação dos óleos; produtos para evitar a condensação; ácidos; composições químicas resistentes aos ácidos; espírito de vinagre; matérias colantes para a indústria; ácido láctico; fermentos lácticos para uso químico; óleos para preparar os couros; óleos destinados a conservar os alimentos; óleos para a tanaria; produtos químicos destinados à agricultura, com excepção dos fungicidas, exterminadores de ervas daninhas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas; comburantes (aditivos químicos para carburantes); preparações para facilitar a cozedura para uso industrial; produtos fertilizantes; produtos de desengordurar utilizados durante operações de fabrico; sais (produtos químicos); resíduos do tratamento dos grãos de cereais [para uso industrial]; sacarina; produtos para o encolamento; produtos para a dissociação de gorduras; adoçantes artificiais (produtos químicos); resinas artificiais no estado bruto.

Chemické produkty pre priemysel, vedu, ako aj poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; nespracované akrylové živice; surové umelé látky; hnojivá; Chemické produkty pre konzerváciu potravín, konkrétne; "bakteriálne prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely"; bakteriologické prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske úcely; zásady (chemické produkty); bielkovina (živocíšna alebo rastlinná, ako surovina); biologické prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; celulóza, buničina; deriváty celulózy (chemikálie); disperzné činidlá na olej; emulgátory; extrakty a prášky na koaguláciu, konkrétne pektín; fermenty na chemické úcely; filtrovacie materiály (rastlinné látky); glukóza na priemyselné úcely; hnojivá; priemyselné chemikálie, hlavne na použitie v potravinárskom a naftovom priemysle; chemické látky na konzervovanie potravín; chemické prípravky na prípravu náterov; chemické kondenzačné prípravky; chemické prípravky na vedecké účely (nie na zdravotnícke alebo veterinárne účely); olejové bieliace prípravky; prostriedky na čistenie oleja; chemikálie pre záhradníctvo a lesníctvo, okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prostriedkov proti parazitom; chemické odlučovače oleja; protiskvapalnovacie chemické látky; kyseliny; chemické zlúčeniny odolné voči kyselinám; octový lieh; adhezívny decht (lepidlá) na priemyselné účely; kyselina mliecna; mliecne fermenty na chemické úcely; oleje na spracovanie kože; oleje pre konzerváciu potravín; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov, prípravkov na ničenie buriny, herbicídov, insekticídov a prostriedkov proti parazitom; prípravky na spaľovanie (chemické prísady do motorových palív); prípravky na urýchlenie vypaľovania pri priemyselnom použití; prípravky na hnojenie; odmastovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; soli (chemické prípravky); vedľajšie produkty pri spracovaní obilnín na priemyselné účely; sladidlá; prípravky na apretáciu a konečnú úpravu textílií; prípravky na separáciu tukov; umelé sladidlá (chemické prípravky); syntetické živice v surovom stave.

Kemični proizvodi za industrijo, znanost, kot tudi za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo; umetne smole v surovem stanju; umetne snovi v surovem stanju; gnojila; kemični proizvodi za konzerviranje živil, zlasti; bakterijski preparati, ne za medicinske in veterinarske namene; bakteriološki preparati, ne za medicinsko in veterinarsko uporabo; baze (kemijski proizvodi); beljakovine (živalske ali rastlinske, surovina); biološki preparati (ne za medicinsko ali veterinarsko uporabo); celuloza; celulozni derivati (kemikalije); disperzanti za olje; emulgatorji; ekstrakti in praški za strjevanje plodov, zlasti pektin; fermenti za kemijske namene; filtrirni material (rastlinske snovi); glukoza za industrijske namene; gnojila; industrijske kemikalije, zlasti za uporabo v živilski ter oljarski industriji; kemijska sredstva za konzerviranje živil; kemijska sredstva za izdelavo premazov; kemijski kondenzacijski preparati; kemijski preparati za znanstvene namene ( ne za medicinske ali veterinarske namene); kemikalije za beljenje olj; kemikalije za čiščenje olj; kemikalije za hortikulturo in gozdarstvo, razen fungicidov, herbicidov, insekticidov in parazitocidov; kemikalije za ločevanje olj; kemikalije za preprečevanje kondenzacije; kisline; kislino odporne kemijske spojine; kisov cvet (razredčena ocetna kislina); lepilne smole (lepila) za industrijske namene; mlečna kislina; mlečni fermenti za kemijske namene; olja za dodelavo usnja v procesu izdelave; olja za konzerviranje hrane; olja za strojenje usnja; poljedelske kemikalije razen fungicidov, zatiralec plevela, herbicidov, insekticidov in parazitocidov; preparati za izgorevanje (kemijske primesi motornim gorivom); preparati za pospeševanje peke za industrijsko rabo; proizvodi za gnojenje; razmastitvena sredstva za uporabo v proizvodnih procesih; soli (kemijska sredstva); stranski produkti pri predelavi žitaric za industrijske namene; saharin; sredstva za apretiranje; sredstva za ločevanje masti; umetna sladila (kemijski preparati); umetne smole, nepredelane.

Kemiska produkter för industri, vetenskap, samt för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade akrylhartser; plaster [obearbetade]; gödsel; kemiska produkter för konservering av livsmedel, särskilt; bakteriepreparat, ej för medicinska och veterinära ändamål; bakteriologiska preparat, ej för medicinska eller veterinära ändamål; baser (kemiska preparat); äggvita (animalisk eller vegetabilisk, råmaterial); biologiska preparat (andra än för medicinska eller veterinära ändamål); cellulosa; cellulosaderivat [kemikalier]; oljedispergeringsmedel; emulgeringsmedel; förtjockningsmedel i extrakt- och pulverform för frukt, särskilt pektin; jäsämnen för kemiska ändamål; filtrerande material (växtämnen); glukos för industriella ändamål,; gödsel; industrikemikalier, speciellt för användning inom livsmedels- samt oljetillverkningsindustrin; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; kemiska ämnen för tillverkning av bredbara livsmedel; kemiska kondenserande preparat; kemiska preparat för vetenskapliga ändamål (ej för medicinskt eller veterinärt ändamål); oljeblekningsmedel; oljereningskemikalier; kemikalier för trädgårdsskötsel och skogsbruk, med undantag av svamp-, växt-, insekts- och skadedjursbekämpningsmedel; kemikalier för oljespjälkning; kondensförhindrande kemikalier; syror; syraresistenta kemiska föreningar; ättiksprit; bindemedel (klister) för industriell användning; mjölksyra; mjölkjäsningsämnen för kemiska ändamål; oljor för läderberedning i industri; oljor för konservering av livsmedel; garvoljor; kemikalier för jordbruksändamål utom svamp-, ogräs-, växt-, insekts- eller skadedjursbekämpningsmedel; förbränningsämnen (kemiskatillsatser till drivmedel),; preparat för att påskynda upphettning för industri användning; gödslingspreparat; avfettningsmedel för industriella ändamål; salter (kemiska preparat); spannmål, biprodukter av, för industriella ändamål; sackarin; adhesionsmedel; preparat för separation av fetter; konstgjorda sötningsmedel (kemiska preparat); hartser, syntetiska, obearbetade.

2
Barvy, barvicí přípravky, přírodní pryskyřice v surovém stavu, zejména; antikorozní prípravky; koroze (ochranné pásky proti-); Potravinářská barviva; barviva pro nápoje; karamel (potravinářské barvivo); konzervační laky; tuky na ochranu proti korozi; přírodní pryskyřice (surové); přírodní barviva; nátěry proti usazeninám; antikorozní oleje; oleje na konzervování dřeva; potravinářské barvy; nátery; sladová barviva.

Couleurs, matières tinctorales, résines naturelles à l'état brut, en particulier; produits anticorrosion; Bandes protectrices contre la corrosion; Colorants alimentaires; colorants pour boissons; caramels [colorants alimentaires]; laques de conservation; graisses contre la rouille; résines naturelles à l'état brut; couleurs naturelles; peintures antisalissure; huiles contre la rouille; huiles pour la conservation du bois; colorants alimentaires; enduits; malt-colorant.

Paints, pigment preparations, unprocessed natural resins, in particular; anti-corrosive preparations; anticorrosive bands; food colourants; colorants for beverages; caramel (food colorant); lacquers for conservation; anti-rust greases; natural resins (unprocessed); natural pigments; anti-fouling paints; anti-rust oils; wood preserving oils; food dyes; coatings; malt colorants.

Farben, Färbemittel, Naturharze im Rohzustand, insbesondere; Korrosionsschutzmittel; Korrosionsschutzbänder; Farbstoffe für Nahrungsmittel; Farbstoffe für Getränke; Zuckercouleur (Färbemittel für Nahrungsmittel); Konservierungslacke; Rostschutzfette; Naturharze im Rohzustand; Naturfarben; Fäulnisschutzfarben; Rostschutzöle; Holzkonservierungsöle; Lebensmittelfarbstoffe; Beschichtungen; Farbmalz.

Maling, farvestoffer, ubearbejdet naturlig harpiks, især; antirustpræparater; antirusttape; Farvestoffer til næringsmidler; farver til drikkevarer; karamel (farvestof til fødevarer); konserveringslak; rustbeskyttende fedt; ubearbejdet naturlig harpiks; naturlige farver; begroningshæmmende maling; anti-rustolier; træbeskyttende olier; farver til næringsmidler; belægninger; farvestoffer til malt.

Χρώματα, χρωστικές ουσίες, ακατέργαστη φυσική ρητίνη, ειδικότερα· αντιδιαβρωτικά παρασκευάσματα· αντιδιαβρωτικοί ιμάντες· Χρωστικές ουσίες για τρόφιμα· χρωστικές ουσίες για ποτά· καραμελόχρωμα (χρωστική ουσία για τρόφιμα)· λάκες συντήρησης· αντισκωριακά γράσα· ακατέργαστες φυσικές ρητίνες· φυσικά χρώματα· αντιρρυπαντικά χρώματα· αντισκωριακά έλαια· έλαια προφύλαξης ξύλου· βαφές για τρόφιμα· επιστρώσεις· βύνη χρωματισμού.

Pinturas, materias tintóreas, resina natural en bruto, en particular; productos contra la corrosión; Bandas protectoras contra la corrosión; Colorantes de alimentos; colorantes para bebidas; caramelos [colorantes alimenticios]; lacas para la conservación; grasas contra la herrumbre; resinas naturales (en estado bruto); tintes naturales; pinturas antiincrustantes; aceites contra la herrumbre (antioxidantes); aceites para conservar la madera; colorantes para alimentos; revestimientos; malta colorante.

Värvid, värvained, töötlemata loodusvaigud, eelkõige; korrosioonitõrjepreparaadid; korrosioonitõrjelindid; Toiduvärvid; joogivärvid; karamell (toiduvärv); kaitselakid; roostetõrjemäärdeained; töötlemata looduslikud vaigud; looduslikud värvained; reostusvastased värvid; roostetõrjeõlid; puiduimmutusõlid; toiduvärvid; kattematerjalid; linnasevärvid.

Maalit, väriaineet, käsittelemätön luonnonhartsi, erityisesti; korroosionestovalmisteet; ruostesuojateipit; Elintarvikevärit; elintarvikeväri juomien värjäämiseen; sokeriväri (elintarvikkeiden väriaineet); suojauslakat; ruosteenestorasvat; raa'at luonnonhartsit; luonnonväriaineet; myrkkymaalit; ruosteenestoaineet; puunsuojaöljyt; elintarvikkeiden värjäysaineet; pinnoitteet; tumma mallas.

Festékek, pigment készítmények, masztix (természetes gyanta), elsősorban; korróziógátló készítmények; korróziógátló szalagok; Élelmiszer-színezékek; italszínezékek; karamell (élelmiszerszínezék); konzerváló lakkok; rozsda elleni zsírok; nyers természetes gyanta; természetes színezékek; lerakódásgátló festékek; rozsdagátló olajok; fakonzerváló olajok; élelmiszer-színezékek; szigetelőborítások; malátaszínezékek.

Colori, prodotti tintori, resine naturali allo stato grezzo, in particolare; prodotti anticorrosivi; nastri protettori contro la corrosione; Coloranti per alimenti; coloranti per bevande; caramello [colorante per alimenti]; lacche per conservazione; grassi antiruggine; resine naturali allo stato grezzo; tinte naturali; pitture antivegetative; oli antiruggine; oli destinati alla conservazione del legno; tinture per alimenti; rivestimenti; malto-colorante.

Dažai, pigmentiniai preparatai, neapdirbtos natūralios dervos, ypač lakas, skirtas konservavimui; antikoroziniai preparatai; antikorozinės juostos; Dažai (maisto --- ); gėrimų dažai; karamelė (maisto dažai); lakas, skirtas konservavimui; antikoroziniai tirštieji tepalai; natūralios (neapdorotos) dervos; natūralūs pigmentiniai preparatai; dažai (neapaugantieji --- ); antikorozinės alyvos; aliejai medienai konservuoti; maistiniai dažai; dangos; salyklo dažai.

Krāsas, pigmentu preparāti, neapstrādāti dabiskie sveķi, īpaši; pretkorozijas līdzekļi; Pretkorozijas lentes; Ēdiena krāsvielas; dzērienu krāsvielas; karameles (ēdieniem paredzētas krāsvielas); tvertnēm paredzētas lakas; pretkorozijas līdzekļi; neapstrādāti dabiskie sveķi; dabiskās krāsvielas; no pūšanas sargājoši sastāvi; pretkorozijas eļļas; koksnes saglabāšanas līdzekļi; barojošas krāsvielas; pārklājuma līdzekļi; iesalas krāsvielas.

Żebgħa, maerjal koloranti, bitum naturali mhux proċessat, speċjalment; preparazzjonijiet kontra l-korrużjoni; strixxi protettivi kontra s-sadid; Sustanzi li jagħtu l-kulur għal ma' l-ikel; koloranti għax-xorb; karamella (żebgħa ta' l-ikel); laker għall-preservazzjoni; preparazzjonijiet kontra s-sadid; bitum naturali (mhux proċessat); pigmenti naturali; kompożizzjonijiet kontra l-ħmieġ; żjut kontra s-sadid; żjut għall-preservazzjoni ta' l-injam; żebgħa nutrittiva; kisi; xgħir ikkulurit.

Verven, kleurstoffen, onbewerkte natuurlijke hars, met name; corrosiewerende middelen; corrosiewerende stroken; Kleurstoffen voor voeding; kleurstoffen voor dranken; karamelkleurstoffen (voor voedingsmiddelen); conserveringslakken; roestwerende vetten; natuurlijke harsen als grondstof; natuurlijke kleuren; aangroeiwerende verven; roestwerende oliën; onderhoudsoliën voor hout; kleurstoffen voor voedingsmiddelen; coatings; moutkleurstoffen.

Barve, barvilna sredstva, naravne smole v surovem stanju, zlasti; antykorozyjne (środki -); taśmy antykorozyjne; Barwniki spożywcze; napoje (barwniki do -); karmel [barwnik żywności]; laki za konzerviranje; przeciwrdzewne (smary -); naravne smole (surove); naravna barvila; zanieczyszczenia (farby przeciw -); przeciwrdzewne (oleje -); oleje do konserwacji drewna; prehrambne barve; powłoki; słód (barwniki -).

Tintas, matérias tintoriais, resinas naturais no estado bruto, em especial; produtos contra a corrosão; faixas protectoras contra a corrosão; Corantes para alimentos; corantes para bebidas; caramelos [corantes alimentares]; lacas para conservação; gorduras contra a ferrugem; resinas naturais no estado bruto; pigmentos naturais; tintas com agentes anti-incrustantes; óleos contra a ferrugem; óleos para a conservação da madeira; corantes para alimentos; revestimentos; malte-corante.

Farby, pigmentové prípravky, surové prírodné živice, najmä; antikorozívne prípravky; ochranné pásky proti korózii; Farbivá (potravinárske ); farbivá pre nápoje; karamel, kulér (potravinové farbivo); laky na konzervovanie; antikorózne mazivá; prírodné živice (surové); prírodné farbivá; nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; protikorózne oleje; oleje na konzervovanie dreva; potravinárske farbivá; nátery; sladové farbivá.

Barve, barvilna sredstva, naravne smole v surovem stanju, zlasti; antikorozivna sredstva; antikorozivni premazi; barvila za živila; barvila za pijače; karamel (barvilo za živila); laki za konzerviranje; masti proti rji; naravne smole (surove); naravna barvila; neškodljive barve (nestrupene); olja proti rji; olja za zaščito lesa; prehrambne barve; premazi; sladna barvila.

Färger, färgämnen, obearbetad naturharts, särskilt; korrosionsskyddsmedel; skyddande band mot korrosion; Färgmedel för livsmedel; färgämnen för drycker; karamellfärg [livsmedelsfärg]; lack för konservering; rostskyddsfett; naturhartser (råa); naturfärger; bottenfärger; rostskyddsoljor; träskyddsoljor; livsmedelsfärger; beläggningar; maltfärger.

3
Bělicí prostředky a jiné látky na praní; čisticí, lešticí, odmašťovací a brusné přípravky; mýdla; parfémové produkty; éterické oleje; kosmetické prípravky; aromatické oleje (vonné oleje), zejména; vonné esence; aroma (vonné oleje) do nápojů; tresti do jemného pečiva (éterické oleje); vonné oleje (esence); cisticí oleje; oleje pro kosmetické úcely; oleje do parfému a vonavek; oleje pro toaletní úcely; ovocná aromata ve formě vonných olejů.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, et abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; produits cosmétiques; huiles aromatiques (huiles essentielles), en particulier; essences éthériques; aromates (huiles essentielles) pour boissons; aromates pour gâteaux [huiles essentielles]; huiles essentielles; huiles de nettoyage; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie et essences; huiles de toilette; arômes de fruit étant des huiles essentielles.

Washing preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery products; essential oils; cosmetic preparations; aromatic oils (essential oils), in particular; ethereal essences; flavourings (essential oils) for beverages; cake flavourings [essential oils]; essential oils; oils for cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; oils for toilet purposes; fruit flavourings in the form of essential oils.

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle; kosmetische Präparate; Aromaöle (ätherische Öle), insbesondere; ätherische Essenzen; Aromastoffe (ätherische Öle) für Getränke; Backaromen [ätherische Öle]; ätherische Öle; Reinigungsöle; Öle für kosmetische Zwecke; Parfümerieöle; Öle für die Körper- und Schönheitspflege; Fruchtaromen in Form ätherischer Öle.

Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe; parfumerivarer; æteriske olier; kosmetiske præparater; aromatiske olier (æteriske olier), især; æteriske essenser; aromatiske stoffer (æteriske olier) til drikkevarer; smagsstoffer til kager (æteriske olier); æteriske olier; olier til rensningsformål; olier til kosmetiske formål; olier til parfumer og dufte; olier til toiletbrug; frugtaromaer i form af æteriske olier.

Παρασκευάσματα για το πλύσιμο λευκών ειδών και άλλες ουσίες για πλύσιμο· παρασκευάσματα για καθαρισμό, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση· σαπούνια· προϊόντα αρωματοποιίας· αιθέρια έλαια· καλλυντικά παρασκευάσματα· αρωματικά έλαια (αιθέρια έλαια), ειδικότερα· αιθέρια συμπυκνωμένα εκχυλίσματα (εσάνς)· αρώματα (αιθέρια έλαια) για ποτά· αρτυματικές ύλες για τούρτες (αιθέρια έλαια)· αιθέρια έλαια· έλαια καθαρισμού· έλαια για καλλυντική χρήση· έλαια για αρώματα· έλαια ατομικής περιποίησης· αρώματα φρούτων σε μορφή αιθέριων ελαίων.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; preparaciones cosméticas; aceites aromáticos (aceites esenciales), en particular; esencias etéricas; condimentos (aceites esenciales) para bebidas; aromatizantes para pasteles [aceites esenciales]; aceites etéreos; aceites de limpieza; aceites para uso cosmético; aceites para perfumes y aromas; aceites de tocador; aromas de frutas en forma de aceites esenciales.

Pesuvalgendid ja muud pesupesemisvahendid; puhastus-, poleerimis-, küürimis- ja hõõrumisvahendid; seebid; parfümeeriatooted; eeterlikud õlid; kosmeetikapreparaadid; lõhnaained (eeterlikud õlid), eelkõige; eeterlikud essentsid; jookide maitsestamise ained (eeterlikud õlid); aroomiained, lõhnaained, maitseained, essentsid (kookide ) (eeterlikud õlid); eeterlikud õlid; puhastusõlid; õlid (kosmeetilised); õlid (parfüümi-), parfüümiõlid; tualettõlid; puuviljaaroomid eeterlike õlide kujul.

Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet; eteeriset öljyt; kosmeettiset valmisteet; tuoksut (eteeriset öljyt), erityisesti; eteeriset aineet; juomien makuaineet (eteeriset öljyt); kakkujen makuaineet (eteeriset öljyt); eteeriset öljyt; öljyt puhdistustarkoituksiin; öljyt kosmeettisiin tarkoituksiin; hajuvesissä käytettävät öljyt; toilettiöljyt; hedelmäaromit eteerisinä öljyinä.

Fehérítő készítmények és más ruhatisztítási célú anyagok; tisztító, fényesítő és dörzsölő készítmények; szappanok; illatszer termékek; eszenciaolajok; kozmetikai készítmények; aromák (eszenciaolajok); étereszenciák; aromák (eszenciaolajok) italokhoz; aromák süteményekhez (illóolajok); eszenciaolajok; olajok (tisztításra használt ~); olajok (kozmetikai használatra készült ~); olajok (parfümökhöz, illatszerekhez használt ~); olajok (pipere-); gyümölcsaromák, esszenciális olajok formájában.

Preparati per lavare la biancheria e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; prodotti di profumeria; olii essenziali; preparati cosmetici; oli aromatici (oli essenziali), in particolare; essenze eteriche; aromi per bevande (oli essenziali); aromi per dolci [oli essenziali]; oli essenziali; oli per la pulizia; oli per uso cosmetico; oli per la profumeria; oli da toilette; aromi di frutta in forma di oli essenziali.

Balinimo preparatai ir kitos medžiagos, skirtos skalbimui; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerijos produktai; eteriniai aliejai; kosmetiniai preparatai; aromatiniai aliejai (eteriniai aliejai), ypač; eterinės esencijos; aromatinės gėrimų medžiagos (eteriniai aliejai); aromatinės kepinių medžiagos (eteriniai aliejai); eteriniai aliejai (esencijos); aliejai (valymo reikmėms); aliejai kosmetikos reikmėms; aliejai kvepalų gamybos reikmėms; aliejai tualeto reikmėms; vaisių aromatinės medžiagos eterinių aliejų pavidalo.

Balināšanas līdzekļi un citi līdzekļi mazgāšanas vajadzībām; tīrīšanas, spodrināšanas, beršanas un abrazīvie līdzekļi; ziepes; parfimērijas produkti; ēteriskās eļļas; kosmētiskie līdzekļi; aromātiskās eļļas (ēteriskā eļļa), īpaši; ēteriskās eļļas; dzērieniem paredzētas aromātiskās vielas (ēteriskās eļļas); aromātiskās kulinārijas esences [ēteriskās eļļas]; ēteriskās eļļas; eļļas tīrīšanas nolūkiem; eļļas kosmētiskiem nolūkiem; eļļas smaržām un aromiem; eļļas tualetes nolūkiem; augļu aromāti, kas veidoti uz ēterisko eļļu bāzes.

Preparazzjonijiet għall-għotja ta' bliċ u sustanzi oħrajn għall-użu fil-ħasil tal-ħwejjeġ; preparazzjonijiet għat-tindif, għal-lustrar, biex togħrok u li joborxu; spapen; prodotti ta' fwieħa; żjut essenzjali; preparazzjonijiet kożmetiċi; żjut aromatiċi (żjut essenzjali), speċjalment; żjut essenzjali; fwieħa (żjut essenzjali) għax-xorb; preparazzjonijiet aromatiċi għal ħami [żjut essenzjali]; żjut etereali; żjut għat-tindif; żjut għal skopijiet kożmetiċi; żjut għall-fwejjaħ; żjut għal skopijiet ta' twaletta; sustanzi aromatiċi tal-frott fil-forma ta' żjut essenzjali.

Was- en bleekmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën; etherische oliën; cosmetische preparaten; aromaten (vluchtige oliën), met name; vluchtige essences; aroma's voor dranken (vluchtige oliën); aroma's voor taarten (vluchtige oliën); vluchtige oliën; reinigingsoliën; oliën voor cosmetisch gebruik; oliën voor de parfumerie; oliën voor de toiletverzorging; fruitaroma's in de vorm van vluchtige oliën.

Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; esencjonalne (olejki -); środki kosmetyczne; aromatična olja (eterična olja), zlasti; esencje eteryczne; dišave (eterična olja) za pijače; mydla zapachowe; olejki eteryczne; oleje czyszczące; olejki do celów kosmetycznych; olejki do celów perfumeryjnych; toaletowe (olejki -); sadne arome v obliki eteričnih olj.

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; produtos de perfumaria; óleos essenciais; preparações cosméticas; aromas (óleos essenciais), em especial; essências etéricas; aromas (óleos essenciais) para bebidas; aromas para bolos [óleos essenciais]; óleos essenciais; óleos de limpeza; óleos para uso cosmético; óleos para a perfumaria; óleos de toilette; aromas de fruta (óleos essenciais).

Bieliace prípravky a iné substancie na čistenie bielizne a šatstva; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; voňavkárske výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky; aromatické oleje (esenciálne oleje), hlavne; esenciálne oleje (éterické); koreniny (esenciálne oleje) do nápojov; aromatické látky do zákuskov (esencie); éterické oleje; oleje na čistenie; oleje na kozmetické účely; oleje do parfumov a vôní; oleje na toaletné účely; ovocné príchute vo forme esenciálnych olejov.

Pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki; eterična olja; kozmetična sredstva; aromatična olja (eterična olja), zlasti; eterične esence; dišave (eterična olja) za pijače; dišave za pecivo (eterična olja); eterična olja (esence); olja za čiščenje; olja za kozmetične namene; olja za parfumerijske proizvode; olja za toaletne namene; sadne arome v obliki eteričnih olj.

Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymerivaror; eteriska oljor; kosmetiska preparat; aromatiska oljor (eteriska oljor), särskilt; eteriska essenser; dofter (eteriska oljor) för drycker; smakämnen för bakverk [flyktiga oljor]; eteriska oljor; oljor för rengöringsändamål; oljor för kosmetiska ändamål; parfym- och doftoljor; oljor för toalettändamål; fruktaromer i form av eteriska oljor.

4
Průmyslové oleje a tuky; maziva; paliva (včetně motorových paliv), zejména; nechemické přísady do pohonných směsí; biologická motorová paliva; průmyslové tuky; prumyslové oleje; průmyslové plyny; průmyslové oleje a tuky rostlinného a živočišného původu; Konzervační přípravky pro kůži (oleje a tuky); lůj; tuky pro průmyslové účely; maziva, včetně maziv rostlinného a živočišného původu; mazací oleje; motorový olej; oleje do barev; olej pro konzervování kůže; olej pro konzervaci zdiva; oleje pro odstranění bednění (stavebnictví); olejový plyn; topný olej; plynový olej; pohonné látky; řepkový olej pro průmyslové účely; nejedlý rybí olej; slunečnicový olej pro průmyslové účely; olej na textil; zvlhčující olej.

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs), en particulier; additifs non chimiques pour carburants; carburants bio pour moteurs; graisses industrielles; huiles industrielles; gaz industriels; huiles et graisses industrielles d'origine végétale et animale; Produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses); dégras; graisses à usage industriel; lubrifiants, y compris lubrifiants d'origine végétale et animale; huiles de graissage; huile de moteur; huiles pour la peinture; huiles pour la conservation du cuir; huiles pour la conservation de la maçonnerie; huiles de décoffrage; gaz d' huile; huiles combustibles; gasoil; carburants; huile de navette industrielle; huile de poisson non comestible; huile de tournesol à usage industriel; huiles d'ensimage; huiles de mouillage.

Industrial oils and fats; lubricants; fuels (including engine fuels), in particular; additives, non-chemical, to motor-fuel; biological fuels for engines; industrial grease; industrial oils; industrial gases; industrial oils and fats of plant and animal origin; preservatives for leather (oils and greases); tallow; grease for industrial purposes; lubricants, including lubricants of plant and animal origin; lubricating oil; motor oil; oils for paints; oil for the preservation of leather; oil for the preservation of masonry; oils for releasing form work (building); oil-gas; fuel oil; gas oil; carburants; rape oil for industrial purposes; fish oil, not edible; sunflower oil for industrial use; textile oil; moistening oil.

Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe), insbesondere; nicht chemische Zusätze für Kraft-, Treibstoff; Biokraftstoffe für Motoren; technische Fette; technische Öle; technische Gase; technische Öle und Fette pflanzlichen und tierischen Ursprungs; Lederkonservierungsmittel (Öle und Fette); Degras (Gerberfett); Fette für gewerbliche Zwecke; Schmiermittel, einschließlich Schmiermittel pflanzlichen und tierischen Ursprungs; Schmieröle; Motorenöl; Anstrichöle; Lederkonservierungsöle; Konservierungsöle für Mauerwerk; Entschalungsöle; Ölgas; Brennöl; Gasöl; Treibstoff; Rapsöl für gewerbliche Zwecke; Fischtran (nicht zum Verzehr); Sonnenblumenöl für gewerbliche Zwecke; Öle für Webstoffe; Benetzungsöle.

Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; brændstoffer (inklusive brændstoffer til motorer), især; additiver, ikke-kemiske, til motorbrændstof; biologisk brændstof til motorer; fedtstof til industriel brug; olier til industrielle formål; industrielle gasser; olier til industriel brug og plantefedt og dyrefedt; Imprægneringsmidler til læder (olie og fedt); talg; fedt til industrielle formål; smøremidler, inklusive plantebaserede smøremidler og animalsk baserede smøremidler; smøreolier; motorolie; olier til maling; læderkonserveringsolier; murværkskonserveringsolier; olier til at lette forskalling; oliegas; brændselsolie; gasolie; motorbrændstoffer; rapsolie til industrielle formål; fiskeolie, ikke til mad; solsikkeolie til industriel brug; tekstilolier; fugteolier.

Βιομηχανικά έλαια και γράσα· λιπαντικά· καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων για κινητήρες), ειδικότερα· μη χημικά πρόσθετα για καύσιμα κινητήρα· βιολογικά καύσιμα για κινητήρες· βιομηχανικό λίπος· βιομηχανικά έλαια· βιομηχανικά αέρια· βιομηχανικά έλαια και γράσα φυτικής και ζωικής προέλευσης· Μέσα για τη συντήρηση του δέρματος (έλαια και λίπη)· ζωικό λίπος (στέαρ)· λίπη για βιομηχανική χρήση· λιπαντικά, όπου περιλαμβάνονται λιπαντικά φυτικής και ζωικής προέλευσης· λιπαντικά έλαια· έλαια κινητήρα· έλαια για χρώματα· έλαιο συντήρησης δερμάτων· έλαιο συντήρησης λιθοδομής· έλαια αφαίρεσης καλουπιών (καλουπιών)· αέριο ελαίου· πετρέλαιο καύσης· ντήζελ· καύσιμα κινητήρων· κραμβέλαιο για βιομηχανικές χρήσεις· ιχθυέλαιο, μη βρώσιμο· ηλιέλαιο για βιομηχανική χρήση· έλαιο για υφαντουργική χρήση· έλαια ύγρανσης.

Aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluyendo combustibles para motores), especialmente; aditivos no químicos para carburantes; combustibles biológicos para motores; grasas industriales; aceites industriales; gases industriales; aceites y grasas industriales de origen vegetal y animal; Productos para la conservación del cuero (aceites y grasas); sebo; grasas para uso industrial; lubrificantes, incluyendo lubrificantes de origen vegetal y animal; aceites de engrase; aceite para motor; aceites para la pintura; aceites para la conservación del cuero; aceites para la conservación de las obras de albañilería; aceites de desencofrado; gas de aceite; aceites combustibles; gasoil; carburantes; aceite de nabina industrial; aceite de pescado no comestible; aceite de girasol para uso industrial; aceites para los tejidos; aceites de baño.

Õlid ja tööstuslikud määrdeained; määrdeained; kütused (kaasa arvatud mootorikütused), eelkõige; lisandid (mootorikütuse- ) (v.a keemilised); bioloogilised kütused mootoritele; rasv (tööstuslik); õlid (tööstuslikud); tööstusgaasid; tööstusõlid ning taimset ja loomset päritolu rasvad; Konservandid (naha- ), nahakonservandid (õlid ja määrded); rasv; rasvad tööstuslikuks kasutuseks; määrdeained, kaasa arvatud taimset ja loomset päritolu määrdeained; määrdeõli; mootoriõli; värviõlid; õli (nahakaitse- ), nahakaitseõli; müürikonservimisõli; õlid (valuvormide määrde- ) (ehitus); naftagaas; kütteõli, diisliõli (raske kütteõli); gaasiõli; mootorikütus; rapsiõli (tööstuslik); kalaõli (v.a söödav); päevalilleõli tööstuslikuks kasutuseks; tekstiiliõli; niisutusõli, niisutav õli.

Öljyt ja teollisuusrasvat; voiteluaineet; polttoaineet (mukaan lukien moottoripolttoaineet), erityisesti; muut kuin kemialliset moottoripolttoaineiden lisäaineet; biologiset polttoaineet moottoreita varten; teollisuusrasva; teollisuusöljyt; teollisuuskaasut; teollisuusöljyt ja kasvi- ja eläinperäiset rasvat; Nahansuojausaineet (öljyt ja rasvat); tali; rasvat teollisiin tarkoituksiin; voiteluaineet, mukaan lukien kasvi- ja eläinperäiset voiteluaineet; voiteluöljyt; moottoriöljy; maaleissa käytettävät öljyt; öljy nahan säilytykseen; muurauksen suojausöljy; öljyt muottien irrotukseen (rakentamisen yhteydessä); öljykaasu; polttoöljy; kaasuöljy; polttonesteet; rapsiöljy teollisiin tarkoituksiin; kalaöljy, ei ravinnoksi; auringonkukkaöljy teollisiin tarkoituksiin; tekstiiliöljy; kostutusöljy.

Olajok és ipari zsírok; kenőanyagok; fűtőanyagok (beleértve motorbenzin), elsősorban; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; bioüzemanyag motorokhoz; ipari zsír; ipari olajok; ipari gázok; állati és növényi eredetű ipari olajok és zsírok; Borkonzerváló szerek (olajok és zsírok); faggyú; zsírok ipari használatra; kenőanyagok, beleértve állati és növényi eredetű kenőanyagok; kenőolaj; motorolaj; olajok festéshez; olajok bőr konzerválására; olajok (kőművesmunkák védelmére használt ~); olajok zsírozáshoz (épületeken); olajgáz; tüzelőolaj/fűtőolaj; gázolaj, dízelolaj; üzemanyag (folyékony); repceolaj ipari használatra; halolaj (nem ehető); napraforgóolaj ipari használatra; olajok szövetekhez; nedvesítő olaj.

Oli e grassi industriali; lubrificanti; carburanti (compresi carburanti per motori), in particolare; additivi non chimici per carburanti; carburanti biologici per motori; grassi industriali; olii industriali; gas industriali; oli industriali e grassi vegetali e animali; Prodotti per la conservazione del cuoio (oli e grassi); sego; grassi per uso industriale; lubrificanti, compresi lubrificanti a base vegetale e animale; oli lubrificanti; oli per motori; oli per la pittura; olii per la conservazione del cuoio; olii per la conservazione della muratura; olii per liberare gli stampi; gas d'olio; olii combustibili; gasolio; carburanti; olii di ravizzone industriale; olio di pesce non commestibile; olio di semi di girasole per uso industriale; oli per tessili; oli per bagnatura.

Alyva ir pramoniniai tepalai; tepalai; degalai (įskaitant variklių degalus), ypač; variklių degalų priedai (ne cheminiai); biologiniai degalai varikliams; pramoniniai tepalai; pramoninės alyvos; pramoninės dujos; pramoniniai aliejai bei augalinės ir gyvulinės kilmės riebalai; Apsauginės medžiagos (odų --- ) (alyvos ir tepalai); taukai; tepalai, skirti pramonės reikmėms; tepalai, įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės tepalus; alyva (skystasis tepalas); autolas; dažų aliejai; odų konservavimo aliejus; mūro konservavimo alyvos; formų atskyrimo alyvos (statyba); naftos dujos; mazutas; dyzeliniai degalai; degalai; rapsų aliejus pramonės reikmėms; žuvų taukai (nevalgomieji); saulėgrąžų aliejus, skirtas pramonės reikmėms; tekstilinė alyva; drėkinamasis aliejus.

Eļļas un rūpnieciskās smērvielas; smērvielas; kurināmie (paredzēti arī mtoriem), īpaši; neķīmiskas piedevas degvielai, motora degvielai; bioloģiskā degviela motoriem; rūpnieciskās ziedes; rūpnieciskās eļļas; rūpnieciskās gāzes; rūpnieciskās eļļas un dārzeņu un dzīvnieku tauki; ādas konservēšanas līdzekļi (eļļas un smērvielas); sveču tauki; tauki rūpnieciskiem nolūkiem; smērvielas, ietverot no dārzeņiem un dzīvniekiem iegūtas smērvielas; smēreļļas; motoreļļas; eļļa krāsām; eļļa ādas konservācijai; eļļa mūrējumu saglabāšanai; eļļas veidņu atbrīvošanai (celniecība); dīzeļdegviela; kurināmais mazuts; dīzeļdegviela; motordegviela; rapšu eļļa, izmantošanai rūpniecībā; zivju eļļa, pārtikas eļļas; saulespuķu sēklu eļļa, kas paredzēta izmantošanai rūpniecībā; ieeļļojošie produkti; mitrinošas eļļas.

Żjut u grassi industrijali; lubrikanti; fjuwils (inklużi fjuwils tal-magni), speċjalment; prodotti mhux kimiċi li jiżdiedu mal-karburanti tal-magni; fjuwils tal-magni bioloġiċi; grassi industrijali; żjut industrijali; gassijiet industrijali; żjut u xaħmijiet industrijali magħmula mill-ħxejjex u l-annimali; Preservanti tal-ġilda (żjut u xaħmijiet); xama'; griż għal skopijiet industrijali; lubrikanti, inklużi lubrikanti magħmula mill-ħxejjex u l-annimali; żjut lubrikanti; żjut tal-muturi; żjut għaż-żebgħa; żejt għall-preservazzjoni tal-ġilda; żjut għall-preservazzjoni tal-bini; żjut biex jilliberaw xogħol tal-forma (bini); żejt tad-diesel; karburanti żejt; żejt tad-diesel; karburanti tal-muturi; żejt tal-kolza għal skopijiet industrijali; żejt tal-ħut, ma jittikilx; żejt tal-ġirasol għall-użu industrijali; żjut industrijali; żjut tal-banju.

Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; brandstoffen (met inbegrip van motorbrandstoffen), met name; niet-chemische additieven voor motorbrandstoffen; biobrandstoffen voor motoren; industriële vetten; industriële oliën; industriegassen; industriële oliën en vetten van plantaardige en dierlijke oorsprong; Lederconserveermiddelen (oliën en vetten); ledertalk; vetten voor industrieel gebruik; smeermiddelen, met inbegrip van smeermiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong; smeeroliën; motorolie; oliën voor het schilderen; lederconserveringsoliën; oliën voor het conserveren van metselwerk; oliën voor het losmaken van bekistingen; gas bereid uit olie; stookolie; gasolie; motorbrandstoffen; raapolie voor industrieel gebruik; visolie, niet eetbaar; zonnebloemolie voor industrieel gebruik; oliën voor de textielindustrie; bevochtigingsoliën.

Oleje i tłuszcze przemysłowe; smary; goriva (vključno goriva za motorje), zlasti; dodatki niechemiczne do paliw silnikowych; biološka goriva za motorje; tłuszcze przemysłowe; oleje przemysłowe; industrijski plini; industrijska olja in maščobe rastlinskega in živalskega izvora; Konserwacja skory (srodki do -) (oleje i smary); łój przemysłowy; masti za industrijske namene; maziva, vključno z mazivi rastlinskega in živalskega izvora; oleje do smarowania; oleje silnikowe; oleje do farb; oleje do konserwacji skór; oleje do konserwacji murów; oleje ułatwiające wyjmowanie z formy; olejowy (gaz -); oleje napędowe; gaz olejowy; silnikowe (paliwo -); rzepak (olej -) do celów przemysłowych; ryby (olej -) niejadalny; sončnično olje za industrijsko uporabo; oleje do tkanin; oleje zwilżające.

Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; combustíveis (incluíndo combustíveis para motores), em especial; aditivos não químicos para carburantes; combustíveis biológicos para motores; gorduras industriais; óleos industriais; gases industriais; óleos industriais e gorduras de origem vegetal e animal; Produtos para a conservação do couro (óleos e graxas); sebo; gorduras para uso industrial; lubrificantes, incluindo lubrificantes de origem vegetal e animal; óleos de lubrificação; óleo para motores; óleos para a pintura; óleos para a conservação do couro; óleo para a conservação da alvenaria; óleos de descofragem; gás de óleo; óleos combustíveis; gasóleo; carburantes; óleo de colza para fins industriais; óleo de peixe não comestível; óleo de girassol para fins industriais; óleos para os tecidos; óleos para molhadura.

Priemyselné oleje a mazivá; mazadlá; palivá (vrátane motorových palív), najmä; prísady, nechemické, do motorových palív; biologické motorové palivá; priemyselné mazivá; priemyselné oleje; priemyselné plyny; priemyselné oleje a tuky rastlinného a živočíšneho pôvodu; Koža (ochranné prípravky na -) (oleje a tuky); loj; tuky používané v priemysle; mazadlá, vrátane mazadiel rastlinného a živočíšneho pôvodu; mazacie oleje; motorové oleje; oleje do farieb; olej na konzervovanie kože; olej na konzervovanie muriva; oleje na odstránenie debnenia (stavebníctvo); plynový olej; palivový olej; nafta; motorové palivá; repkový olej na priemyselné účely; rybí olej, nie na ludské spotrebu; slnečnicový olej používaný v priemysle; oleje na textil; zvlhčujúci olej.

Industrijska olja in maščobe; maziva; goriva (vključno goriva za motorje), zlasti; aditivi k motornim gorivom (ne kemijski); biološka goriva za motorje; industrijska mast; industrijska olja; industrijski plini; industrijska olja in maščobe rastlinskega in živalskega izvora; konzervansi za usnje (olja in masti); loj; masti za industrijske namene; maziva, vključno z mazivi rastlinskega in živalskega izvora; mazivno olje; motorno olje; olja za premaze; olje za konzervacijo usnja; olje za konzervacijo zidanih zgradb; olje za razkalupljanje (gradbeništvo); oljni plin; oljno gorivo; plinsko olje; pogonsko gorivo; repično olje za industrijske namene; ribje olje, ne jedilno; sončnično olje za industrijsko uporabo; tekstilno olje; vlažilno olje.

Industriella oljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen; bränslen (omfattar motorbränslen), särskilt; icke-kemiska tillsatser till motorbränslen; biobränslen för motorer; industrifett; industriella oljor; industrigaser; industrioljor och fetter från växt- och djurriket; Konserveringsmedel för läder (oljor och fetter); talg; fetter för industriella ändamål; smörjmedel, inkluderar smörjmedel från växt- och djurriket; smörjolja; motorolja; oljor för målarfärger; läderkonserveringsolja; olja för konservering av murverk; släppoljor; oljegas; brännolja; gasolja; motorbränsle; rapsolja för industriella ändamål; fiskolja, ej för förtäring; solrosolja för industriellt bruk; textiloljor; fuktande olja.

5
Farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely; diabetické přípravky pro léčebné účely; dezinfekční prostředky pro chemické toalety; Přípravky na hubení obtížného hmyzu; fungicidy, herbicidy, zejména; aktivní substance, získané z léčivých a aromatických bylin pro použití ve farmacii; dietetické, dietní a diabetické potraviny pro léčebné účely; diabetické přípravky pro léčebné účely; diabetické přípravky pro léčebné účely; chemické přípravky pro farmaceutické, léčebné a veterinární účely; tuky pro lékařské účely; tuky pro zvěrolékařské účely; masti pro farmaceutické účely; slad pro farmaceutické účely; guma pro lékařské účely; sirupy pro farmaceutické účely; vedlejší produkty zpracování obilnin určené pro léčebné účely; terapeutické přípravky do koupele; tinktury z léčivých aromatických bylin pro použití ve farmacii; oleje pro lékarské použití; lécivé byliny; bylinné čaje pro lékařské účely; čaje léčivé.

Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine; produits diététiques non à usage médical; désinfectants pour toilettes chimiques; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, en particulier; substances actives extraites d'herbes médicinales et aromatiques à usage pharmaceutique; aliments diététiques et convenant aux diabétiques à usage médical; substances diététiques à des fins médicales; produits diététiques non à usage médical; produits chimiques à usage pharmaceutique, médical ou vétérinaire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; onguents à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; gommes à usage médical; sirop à usage pharmaceutique; résidus du traitement des grains de céréales [à usage médical]; produits thérapeutiques à ajouter au bain; teintures à base d'herbes médicinales aromatiques à usage pharmaceutique; huiles médicinales; herbes médicinales; tisanes à usage médical; Thés médicinaux.

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical purposes; disinfectants for chemical toilets; preparations for destroying vermins; fungicides, herbicides, in particular; active substances liberated from medicinal and aromatic herbs for the use in the pharmaceutical industry; dietetic, dietic and diabetic foods for medical purposes; dietetic products for medical purposes; dietetic substances adapted for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical, medical and veterinary use; greases for medical purposes; greases for veterinary purposes; ointments for pharmaceutical purposes; malt for pharmaceutical purposes; gum for medical purposes; syrups for pharmaceutical purposes; by-products of the processing of cereals (for medical purposes); therapeutic preparations for baths; tinctures made of medicinal aromatic herbs for use in the pharmaceutical industry; medicinal oils; medicinal herbs; herb teas for medical purposes; medicinal teas.

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Substanzen für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel für Chemietoiletten; Schädlingsbekämpfungsmittel; Fungizide, Herbizide, insbesondere; aus Heil- und Aromakräutern gewonnene aktive Substanzen für pharmazeutische Zwecke; diätetische, diätische und für Diabetiker geeignete Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; diätetische Substanzen für medizinische Zwecke; chemische Erzeugnisse für pharmazeutische, medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Fette für medizinische Zwecke; Fette für tierärztliche Zwecke; Salben für pharmazeutische Zwecke; Malz für pharmazeutische Zwecke; Gummi für medizinische Zwecke; Sirupe für pharmazeutische Zwecke; Nebenprodukte der Getreideverarbeitung für medizinische Zwecke; Badezusätze, therapeutische; Tinkturen aus aromatischen Heilkräutern für pharmazeutische Zwecke; medizinische Öle; medizinische Kräuter; Kräutertees für medizinische Zwecke; Tees mit medizinischer Wirkung.

Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; diætetiske stoffer til medicinsk brug; desinfektionsmidler til kemiske toiletter; Præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler, især; aktive substanser fra medicinske produkter og aromatiske urter til brug i farmaceutiske produkter; diæt- og diabetikermad til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug; diætetiske stoffer til medicinsk brug; kemiske præparater til farmaceutiske, medicinske og veterinære formål; fedtstoffer til medicinske formål; fedtstoffer til veterinære formål; salver til farmaceutiske formål; malt til farmaceutiske formål; Gummi til medicinsk brug; sirup til farmaceutiske formål; biprodukter ved forarbejdning af korn til medicinske formål; terapeutiske præparater til bad; tinktur fra medicinske aromatiske urter til farmaceutiske formål; medicinske olier; medicinske urter; urtete til medicinske formål; Medicinsk te.

Παρασκευάσματα φαρμακευτικά και κτηνιατρικά, παρασκευάσματα υγιεινής για ιατρικές χρήσεις· διαιτητικές ουσίες κατάλληλες για ιατρική χρήση· απολυμαντικά για χημικές τουαλέτες· Παρασκευάσματα για την καταπολέμηση επιβλαβών ζώων και ζωυφίων· μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα, ειδικότερα· ενεργά συστατικά από θεραπευτικά και αρωματικά φυτά για φαρμακευτική χρήση· τρόφιμα διαιτητικά, υγιεινής διατροφής και για διαβητικούς για ιατρική χρήση· διαιτητικές ουσίες για ιατρικές χρήσεις· διαιτητικές ουσίες κατάλληλες για ιατρική χρήση· χημικά παρασκευάσματα για φαρμακευτική, ιατρική και κτηνιατρική χρήση· λίπη προοριζόμενα για ιατρική χρήση· λίπη για κτηνιατρικές χρήσεις· αλοιφές για φαρμακευτική χρήση· βύνη για φαρμακευτική χρήση· τσίχλες για ιατρική χρήση· σιρόπια για φαρμακευτικές χρήσεις· υποπροϊόντα της επεξεργασίας σιτηρών για ιατρική χρήση· θεραπευτικά παρασκευάσματα για το μπάνιο· βάμματα από θεραπευτικά αρωματικά βότανα για φαρμακευτική χρήση· ιατρικά έλαια· φαρμακευτικά βότανα· τσάι από βότανα για ιατρικές χρήσεις· φαρμακευτικό τσάι.

Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; desinfectantes para inodoros químicos; Productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en particular; sustancias activas, extraídas de plantas medicinales y aromáticas para su uso en farmacia; alimentos dietéticos y diabéticos con finalidad médica; productos dietéticos para fines medicinales; sustancias dietéticas para uso médico; preparaciones químicas para uso farmacéutico, médico y veterinario; grasas para uso médico; grasas para uso veterinario; ungüentos para uso farmacéutico; malta para uso farmacéutico; Gomas para uso médico; jarabes para uso farmacéutico; residuos del tratamiento de los granos de cereales [para uso médico]; preparaciones terapéuticas para el baño; tinturas de plantas medicinales y aromáticas para su uso en farmacia; aceites medicinales; hierbas medicinales; tisanas con una finalidad médica; Tés medicinales.

Farmatseutilised ja veterinaarsed preparaadid, meditsiinilised hügieenitarbed; dieetained (meditsiinilised); desoained keemilistele tualettidele; Preparaadid kahjurite hävitamiseks; fungitsiidid, herbitsiidid, eelkõige; aktiivsed ained, välja arvatud tervishoiuotstarbelised ja aromaatsed ürdid kasutuseks farmaatsias; dieettoidud, diabeetikute tarbeks mõeldud meditsiiniotstarbelised toidud; dieettooted meditsiiniliseks otstarbeks; dieetained (meditsiinilised); keemilised preparaadid farmaatsia-, meditsiini- ja veterinaariaotstarbeks; määrded, võided (meditsiinilised); määrded, võided (veterinaarsed); salvid (farmatseutilised); linnased (farmatseutilised); kummi (meditsiiniline); siirupid (farmatseutilised); kõrvalsaadused (teraviljatöötlemise) (meditsiinilised); ravipreparaadid vannis kasutamiseks; tervishoiuotstarbelised aromaatsete ürtide tinktuurid kasutuseks farmaatsias; meditsiinilised õlid; ravimtaimed; taimeteed meditsiiniliseks kasutamiseks; ravimteed.

Farmaseuttiset ja eläinlääketieteelliset tuotteet, hygieniatuotteet lääkinnällisen käyttöön; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön; kemiallisten WC:iden desinfiointiaineet; Tuhoeläinten hävitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt, erityisesti; aktiiviset aineet, paitsi terveydenhoitoon liittyvät ja aromaattiset yrtit farmaseuttiseen käyttöön; dieettiruoat ja diabeetikkojen ruoat lääketieteellisiin tarkoituksiin; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön; kemialliset valmisteet farmaseuttisiin, lääkintä- ja eläinlääkintätarkoituksiin; rasvat lääkinnälliseen käyttöön; rasvat eläinlääkintäkäyttöön; salvat farmaseuttisiin tarkoituksiin; mallas lääkekäyttöön; kumi lääkinnälliseen käyttöön; mehutiivisteet farmaseuttiseen käyttöön; viljankäsittelyn sivutuotteet lääkintätarkoituksiin; hoitovalmisteet kylpemiseen; terveydenhoitoon liittyvien aromaattisten yrttien uutteet farmaseuttiseen käyttöön; lääkeöljyt; lääkekasvit; yrttiteet lääkintätarkoituksiin; Lääketee.

Gyógyszerészeti és állatorvosi termékek, egészségügyi termékek orvosi célra; diétás anyagok gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek; Féregirtó készítmények; gombaölő és gyomirtó szerek (fungicidek és herbicidek); gyógy- és aromás növény-kivonatok gyógyászati felhasználásra; egészségügyi használatra készült diétás élelmiszerek és italok; diétás termékek gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; bakteriológiai készítmények gyógyászati, orvosi vagy állatgyógyászati használatra; zsírok gyógyászati használatra; zsírok állatgyógyászati használatra; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; gumi gyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei gyógyászati használatra; terápiás készítmények fürdőkhöz; aromás gyógynövény-alapú tintúrák gyógyászati használatra; gyógyolajok; gyógynövények; gyógyteák gyógyászati célokra; gyógyteák.

Prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per uso medico; prodotti dietetici per uso medico; disinfettanti per WC chimici; Prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi, in particolare; sostanze attive estratte da erbe aromatiche e officinali per uso farmaceutico; cibi dietetici e per diabetici ad uso medico; sostanze dietetiche per uso medico; prodotti dietetici per uso medico; preparati chimici per uso farmaceutico, medico e veterinario; grassi per uso medico; grassi per uso veterinario; unguenti per uso farmaceutico; malto per uso farmaceutico; gomme per uso medico; sciroppi per uso farmaceutico; sottoprodotti della lavorazione di cereali per uso medico; preparati terapeutici per bagni termali; tinture estratte da erbe officinali aromatiche per uso farmaceutico; oli medicinali; erbe medicinali; tisane per uso medico; Tè medicinali.

Farmacijos ir veterinarijos preparatai, higienos preparatai medicinos reikmėms; dietinės medžiagos medicinos reikmėms; dezinfekavimo priemonės; Preparatai kenkėjams naikinti; fungicidai, herbicidai, ypač; iš vaistingųjų ir aromatinių augalų gautos aktyviosios medžiagos, skirtos farmacijos reikmėms; dietinis ir diabetinis maistas, skirtas medicinos reikmėms; dietiniai produktai medicinos reikmėms; dietinės medžiagos medicinos reikmėms; cheminiai preparatai farmacinėms, medicinos ir veterinarijos reikmėms; riebalai (medicinos reikmėms); riebalai (veterinarijos reikmėms); tepalai farmacijos reikmėms; salyklas farmacijos reikmėms; sakai (medicinos reikmėms); sirupai (farmacijos reikmėms); javų apdorojimo šalutiniai produktai medicinos reikmėms; vonių kosmetiniai preparatai; gydomųjų aromatinių augalų tinktūros, skirtos farmacijos reikmėms; gydomieji aliejai; vaistažolės; žolelių arbatos gydymo reikmėms; gydomosios arbatos.

Farmaceitiskie un veterinārie preparāti, higiēniskie līdzekļi medicīniskai lietošanai; diētiskie produkti medicīniskiem nolūkiem; dezinfekcijas līdzekļi; Kaitēkļu iznīcināšanas līdzekļi; fungicīdi, herbicīdi, īpaši; aktīvās vielas, neietverot medicīniskās un aromātiskās zāles izmantošanai farmācijā; diētiskas vielas, diētiska un diabētiķiem paredzēta pārtika izmantošanai medicīnā; diētiskie produkti medicīniskiem mērķiem; diētiskie produkti medicīniskiem nolūkiem; ķīmiskie preparāti farmaceitiskiem, medicīniskiem un veterināriem nolūkiem; tauki medicīniskiem nolūkiem; Fette für tierärztliche Zwecke; ziedes farmaceitiskiem nolūkiem; iesals farmaceitiskiem nolūkiem; gumija izmantošanai medicīnā; sīrupi farmaceitiskiem nolūkiem; blakus vielas preču apstrādei izmantošanai medicīniskos nolūkos; terapeitiski līdzekļi vannām; tinktūra, kas veidota no medicīniskām aromātiskām zālēm izmantošanai farmācijā; ārstnieciskās eļļas; ārstniecības augi; zāļu tējas medicīniskiem nolūkiem; ārstnieciskās tējas.

Prodotti farmaċewtiċi u veterinarji, prodotti sanitarji għall-mediċina; sustanzi djetetiċi addattati għall-użu mediku; disinfettanti għall-latrini; Preparazzjonijiet għall-qirda tad-dud u insetti parassiti; fungiċidi, erbiċidi, speċjalment; sustanzi attivi, magħsura minn ħxejjex mediċinali u aromatiċi għall-użu f'farmaċiji; ikel dijetetiku, tad-dieta u tad-dijabete għal skopijiet mediċinali; prodotti djetetiċi għal skopijiet mediċi; sustanzi djetetiċi addattati għall-użu mediku; preparazzjonijiet kimiċi għall-użu farmaċewtiku, mediċinali u veterinarju; xaħmijiet għal skopijiet mediċinali; xaħmijiet għal skopijiet veterinarji; ingwenti għal skopijiet farmaċewtiċi; xgħir, qamħ jew barli għal skopijiet farmaċewtiċi; lastku għal skopijiet mediċinali; mistura għal skopijiet farmaċewtiċi; prodotti sekondarji ta' l-ipproċessar tal-qamħ għal skopijiet mediċinali; preparazzjonijiet terapewtiċi għall-banjijiet; tinturi magħmula minn ħxejjex mediċinali u aromatiċi għall-użu f'farmaċiji; żjut mediċinali; ħxejjex mediċinali; tè tal-ħxejjex għal skopijiet mediċi; tè mediċinali.

Farmaceutische en diergeneeskundige producten, hygiënische producten voor medische doeleinden; diëtische substanties voor medisch gebruik; ontsmettingsmiddelen voor chemische toiletten; Middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen, met name; van uit geneeskundige en aromatische kruiden gewonnen stoffen, voor farmaceutische doeleinden; diëtische, ook voor diabetici geschikte voedseladditieven voor medische doeleinden; diëtische substanties voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; chemische preparaten voor farmaceutisch, medisch of veterinair gebruik; vetten voor medisch gebruik; vetten voor veterinair gebruik; zalven voor farmaceutisch gebruik; mout voor farmaceutisch gebruik; gom voor medisch gebruik; siropen voor farmaceutisch gebruik; graanafvalproducten voor medisch gebruik; therapeutische badpreparaten; tincturen uit aromatische geneeskrachtige kruiden voor farmaceutisch gebruik; medicinale oliën; geneeskrachtige kruiden; kruidenthee voor medicinale doeleinden; Medicinale thee.

Preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty higieniczne do celów medycznych; dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych; dezynfekcyjne (środki -) do toalet chemicznych; Preparaty do niszczenia szkodników; fungicidi, herbicidi, zlasti; aktivne substance, izločene iz zdravilnih in aromatičnih zelišč za rabo v farmaciji; dietetična, dietna in diabetična hrana za medicinske namene; produkty dietetyczne do celów medycznych; dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych; kemijski preparati za farmacevtsko, medicinsko in veterinarsko uporabo; tłuszcze do celów medycznych; tłuszcze do celów weterynaryjnych; maści do celów farmaceutycznych; słód do celów farmaceutycznych; guma do celów medycznych; syropy do użytku farmaceutycznego; produkty uboczne z procesu obróbki ziarn zbóż (do celów medycznych); terapevtski preparati za kopeli; tinkture iz zdravilnih aromatičnih zelišč za rabo v farmaciji; lecznicze (oleje -); lecznicze (zioła -); herbaty ziołowe do celów medycznych; herbata lecznicza.

Produtos farmacêuticos e veterinários, produtos higiénicos para a medicina; substâncias dietéticas para uso medicinal; desinfectantes para wc químicos; Produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas, em especial; substâncias activas, extraídas de ervas medicinais e aromáticas para uso farmacêutico; produtos dietéticos, alimentos para diabéticos e produtos dietéticos para uso medicinal; substâncias dietéticas para uso medicinal; substâncias dietéticas para uso medicinal; preparações químicas para uso farmacêutico, medicinal ou veterinário; gorduras para uso medicinal; gorduras para uso veterinário; unguentos para uso farmacêutico; malte para uso farmacêutico; gomas para uso medicinal; xaropes para uso farmacêutico; resíduos do tratamento de grãos de cereais [para uso medicinal]; preparações terapêuticas para o banho; tinturas de ervas medicinais e aromáticas para uso farmacêutico; óleos medicinais; ervas medicinais; chás de ervas com fins medicinais; Chás medicinais.

Farmaceutické a veterinárne prípravky, medicínske hygienické prípravky; dietetické látky upravené na lekárske účely; chemické dezinfekčné prostriedky chemické toalety; Prípravky na hubenie škodcov; fungicídy, herbicídy, hlavne; aktívne látky, extrahované z liečivých a aromatických byliniek, používané vo farmácii; dietetické, diétne a diabetické potraviny používané na zdravotnícke účely; dietetické výrobky pre lekárske účely; dietetické látky upravené na lekárske účely; chemické prípravky na farmaceutické, zdravotnícke a veterinárne použitie; tuky na lekárske účely; tuky na zverolekárske účely; masti na farmaceutické účely; slad na farmaceutické účely; guma na lekárske účely; sirupy na farmaceutické úcely; vedlajšie produkty spracovania obilnín (na lekárske účely); terapeutické prípravky do kúpeľa; tinktúry z liečivých aromatických byliniek na farmaceutické použitie; oleje na lekárske účely; liečivé rastliny; bylinkové čaje na lekárske použitie; liecivé caje.

Farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za medicinsko uporabo; dezinfekcijska sredstva; pripravki za uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi, zlasti; aktivne substance, izločene iz zdravilnih in aromatičnih zelišč za rabo v farmaciji; dietetična, dietna in diabetična hrana za medicinske namene; dietetski proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za medicinsko uporabo; kemijski preparati za farmacevtsko, medicinsko in veterinarsko uporabo; masti za medicinske namene; masti za veterinarske namene; mazila za farmacevtske namene; slad za farmacevtske namene; smola za medicinske namene; sirupi za farmacevtske namene; stranski produkti predelave žitaric za medicinske namene; terapevtski preparati za kopeli; tinkture iz zdravilnih aromatičnih zelišč za rabo v farmaciji; zdravilna olja; zdravilna zelišča; zeliščni čaji za medicinske namene; zdravilni čaji.

Farmaceutiska och veterinära produkter, hygieniska produkter för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk; desinfektionsmedel för kemiska toaletter; Preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; svampbekämpningsmedel, växtbekämpningsmedel, särskilt; aktiva substanser, utvunna ur läkande och aromatiska örter för användning inom farmaci; dietiska, livsmedel för diet och diabetes för medicinskt ändamål; dietiska produkter för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk; kemiska preparat för farmaceutiskt, medicinskt och veterinärt ändamål; fetter för medicinska ändamål; fetter för veterinära ändamål; liniment för farmaceutiska ändamål; malt för farmaceutiska ändamål; gummi för medicinska ändamål; sockerlag för farmaceutiska ändamål; restprodukter från beredning av spannmål (för medicinska ändamål); terapeutiska preparat för bad; tinktur av läkande och aromatiska örter för användning inom farmaci; medicinska oljor; medicinska örter; örtteer för medicinska ändamål; Medicinskt te.

11
Přístroje pro vaření, sušení, zejména; přístroje pro snížení obsahu organických potravin; destilační přístroje; pasterizační přístroje; elektrické potreby k varení; filtry (části zařízení pro průmysl nebo domácnost); oleje (přístroje na čištění-); sterilizátory; sušicí zarízení; přístroje na sušení krmiva; odparovace; mrazicí zarízení, mraznicky.

Dispositifs de cuisson, de séchage, en particulier; appareils de déshydratation d'aliments organiques; appareils pour la distillation; pasteurisateurs; ustensiles de cuisson électriques; filtres (parties d'installations domestiques ou industrielles); appareils pour l'épuration de l' huile; stérilisateurs; appareils de séchage; appareils pour étuver le fourrage; évaporateurs; congélateurs.

Apparatus for cooking purposes, drying, in particular; apparatus for dehydrating organic foodstuffs; distillation apparatus; pasteurisers; electric cooking utensils; filters (parts of household or industrial devices); oil scrubbing apparatus; sterilizers; drying apparatus; drying apparatus for fodder and forage; evaporators; freezers.

Koch-, Trockeneinrichtungen, insbesondere; Apparate zur Dehydrierung organischer Lebensmittel; Destillierapparate; Pasteurisiermaschinen; elektrische Kochgeräte; Filter (Teile von häuslichen oder gewerblichen Anlagen); Ölreinigungsgeräte; Sterilisierapparate; Trockengeräte; Futtermitteltrockner; Verdampfer; Gefrierschränke, -truhen.

Apparater til madlavning, tørring, især; apparater til dehydrogenering af organiske levnedsmidler; destillationsapparater; pasteuriseringsapparater; elektrisk kogegrej; filtre (dele af husholdnings- eller industrielle installationer); olierensningsapparater; steriliseringsapparater; tørreapparater; fodertørringsapparater; vandfordampere; dybfrysere.

Συσκευές μαγειρέματος, αποξήρανσης, ειδικότερα· συσκευές για την αφυδάτωση οργανικών τροφίμων· συσκευές απόσταξης· συσκευές παστερίωσης· ηλεκτρικά σκεύη μαγειρέματος· φίλτρα (μέρη οικιακών και βιομηχανικών συσκευών)· συσκευές έκπλυσης ελαίου· μέσα αποστείρωσης· συσκευές στεγνώματος· ξηραντήρες χορτονομής και ζωοτροφών· εξατμιστήρες· καταψύκτες.

Aparatos para cocinar, secar, en particular; aparatos para deshidratar alimentos orgánicos; aparatos para la destilación; pasteurizadores; utensilios de cocción eléctricos; filtros (partes de aparatos domésticos o industriales); aparatos para la depuración del aceite; esterilizadores; aparatos de secado; aparatos para secar el forraje; evaporadores; congeladores.

Toiduvalmistus- ja kuivatusseadmed, eelkõige; aparaadid orgaaniliste toitainete dehüdreerimiseks; destilleerimisaparaadid, destilleer-aparaadid; pastörisaatorid, pastöriseerimisseadmed, pastöörseadmed; keedunõud (elektrilised); filtrid (majapidamis- või tööstusseadmestike osad); õlipuhastusseadmed, õlipuhastid; sterilisaatorid, steriliseeraparaadid; kuivatusaparaadid, kuivatid; söödakuivatid, söödakuivatusseadmed; aurustusseadmed, -masinad; külmutid, külmikud, külmutusseadmed.

Keitto- ja kuivatuslaitteet, erityisesti; laitteet orgaanisten elintarvikkeiden vedenpoistoon; tislauslaitteet; pastörointilaitteet; sähköiset ruuanlaittovälineet; suodattimet (kotitalous- tai teollisuuslaitteistojen osat); öljynpuhdistuslaitteet; sterilointilaitteet; kuivatuslaitteet; rehujen kuivauslaitteet; haihduttimet; pakastimet.

Főző- és szárító eszközök, különösen; szerves élelmiszerek víztelenítésére szolgáló készülékek; desztillálóberendezések; pasztőröző berendezések; elektromos főzőeszközök/-edények; szűrők (háztartási vagy ipari berendezések részei); olajtisztító készülékek; sterilizátorok; szárítóberendezések; takarmány szárítására szolgáló készülékek; párologtató berendezések/evaporátorok; fagyasztók.

Apparecchi per la cottura e essiccatura, in particolare; apparecchi per la deidrogenazione d'alimenti biologici; apparecchi per la distillazione; pastorizzatori; utensili elettrici per la cottura; filtri (parti d'impianti domestici o industriali); apparecchi per la depurazione dell'olio; sterilizzatori; apparecchi di essiccamento; apparecchi per essiccare il foraggio; evaporatori; congelatori.

Viryklės, džiovyklos, ypač; aparatai, skirti organinių maisto produktų dehidratavimui; distiliavimo aparatai; pasterizavimo aparatai; elektriniai valgio virimo reikmenys; filtrai (buitinių arba pramoninių įrenginių dalys); aliejaus valymo aparatai; sterilizatoriai; džiovinimo aparatai; pašarų džiovinimo aparatai; garintuvai; šaldymo aparatai.

Ierīces, kas paredzētas vārīšanai, žāvēšanai, īpaši; aparāti, kas paredzēti organiskās pārtikas dehidrācijai; destilēšanas iekārtas; pasterizētāji; elektriskie ēdienu gatavošanas piederumi; filtri (izmantošanai mājsaimniecībā vai rūpniecībā); Ölreinigungsgeräte; sterilizēšanas ierīces; žāvēšanas aparatūra; lopbarības un barības kaltētāji; iztvaices aparāti; ledusskapji.

Tagħmir tat-tisjir, tnixxif, speċjalment; apparat għad-deidratazzjoni ta' ikel organiku; tagħmir tad-distillazzjoni; magni tal-pasturizzazzjoni; utensili tat-tisjir ta' l-elettriku; filtri (partijiet ta' tagħmir domestiku jew industrijali); tagħmir li jnaddaf iż-żejt; sterilizzaturi; apparat li jnixxef; dampers għall-għalf ta' l-annimali; evaporaturi; friża.

Kook- en droogtoestellen, met name; apparaten voor de dehydratie van organische levensmiddelen; distilleerapparaten; pasteuriseerapparaten; elektrisch kookgerei; filters (onderdelen van huishoudelijke of industriële installaties); oliezuiveringsapparaten; sterilisators; droogapparaten; droogapparaten voor veevoeder; verdampingstoestellen; diepvriezers.

Naprave za kuhanje, sušenje, zlasti; aparaty do dehydrogenacji organicznych artykułów spożywczych; destylacja (aparatura do -); pasteryzatory; kuchenny sprzęt elektryczny; filtri (deli domačih ali industrijskih naprav); oczyszczanie oleju (aparatura do -); sterylizatory; aparatura do suszenia; aparatura do suszenia paszy; parowniki; zamrażarki.

Aparelhos de cozedura, de secagem, em especial; aparelhos para a desidrogenação de alimentos orgânicos; aparelhos para a destilação; pasteurizadores; utensílios eléctricos de cozedura; filtros (peças de aparelhos domésticos ou industriais); aparelhos para a depuração de óleo; esterilizadores; aparelhos de secagem; aparelhos para secar a forragem; evaporadores; congeladores.

potreby na varenie, sušenie, hlavne; prístroje na dehydráciu organických potravín; destilačné prístroje; pastéry [zariadenia na pasterizáciu]; elektrické kuchynské potreby; filtre (časti domácich alebo priemyselných spotrebičov); oleje (prístroje na cistenie -); sterilizátory; sušičky; sušenie krmiva (zariadenia na -); odparovače; mraziace zariadenia, mrazničky.

Naprave za kuhanje, sušenje, zlasti; aparati za dehidracijo organskih živil; aparati za destilacijo; aparati za pasteriziranje; električne naprave za kuhanje; filtri (deli domačih ali industrijskih naprav); naprave za čiščenje olja; sterilizatorji; sušilne naprave; sušilniki za krmo; uparjalniki; zamrzovalniki.

Koknings- och torkningsapparater, särskilt; apparater för dehydrering av organiska livsmedel; destillationsapparater; pastöriseringsapparater; elektriska kokredskap; filter (delar av hushålls- eller industriapparater); oljereningsapparater; steriliseringsapparater; torkapparater; torkningsapparater för torrfoder och boskapsfoder; förångningsmaskiner; frysar.

16
Papír, lepenka (karton) a zboží z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskarské výrobky; noviny; etikety (krome etiket z textilu); filtrační materiály (papír); fólie na balení z regenerované celulózy; papírové nebo lepenkové vývesní štíty; katalogy; knihy; kalendáre; papírové obaly; papírové a umělohmotné obaly, které jsou zařazeny do této třídy; papírenské zboží a potřeby; plakáty; Fólie z umělých hmot na balení; prospekty; casopisy; tištené publikace; sáčky (obálky) z papíru nebo umělé hmoty pro balení; plastické obaly (nezařazené do jiných tříd).

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de presse; journaux; étiquettes (non en tissu); matières filtrantes [papier]; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; enseignes en papier ou en carton; catalogues; livres; calendriers; emballages en papier; emballages en papier ou en matières plastiques compris dans cette classe; papeterie et fournitures de bureau; affiches; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; dépliants; magazines; publications imprimées; sachets d'emballage en papier ou en matières plastiques; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; press products; newspapers; labels (not of textile); papier-mâché; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; signboards of paper or cardboard; catalogues; books; calendars; paper packaging; paper and plastic packaging included in this class; stationery materials; posters; foils from plastic for packaging purposes; leaflets; magazines; printed publications; bags (envelopes, pouches) of paper or plastics for packaging; plastic materials for packaging (not in included in other classes).

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Presseprodukte; Zeitungen; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Papierfiltermaterial; Verpackungsfolien aus regenerierter Zellulose; Schilder aus Papier und Pappe (Karton); Kataloge; Bücher; Kalender; Verpackungsmaterial aus Papier; Verpackungsmaterial aus Papier oder Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Schreibwaren und Büroartikel; Poster und Plakate; Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke; Informationsblätter; Magazine; gedruckte Veröffentlichungen; Verpackungsbeutel (-hüllen) aus Papier oder Kunststoff; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist.

Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; pressemateriale; aviser; etiketter (ikke af tekstil); filtrermateriale i form af papir; folier af regenereret cellulose til indpakning; skilte af papir eller pap; kataloger; bøger; kalendere; papiremballage; papir- og plastikemballage indeholdt i denne kategori; kontorartikler og -service; plakater; plasticfolie til emballeringsbrug; foldere; blade; trykte publikationer; tasker (konvolutter) af papir eller plastik til emballeringsbrug; plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser).

Χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα υλικά, μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· προϊόντα τύπου· εφημερίδες· μη υφασμάτινες ετικέτες· Υλικά διήθησης (χαρτί)· φύλλα αναγεννημένης κυτταρίνης για συσκευασία· επιγραφές από χαρτί ή χαρτόνι· κατάλογοι· βιβλία· ημεροδείκτες· χάρτινες συσκευασίες· χάρτινες και πλαστικές συσκευασίες, περιλαμβανόμενες στην παρούσα κλάση· είδη χαρτοπωλείου και γραφείου· αφίσες· πλαστικές μεμβράνες συσκευασίας· ενημερωτικά φυλλάδια· περιοδικά· έντυπες εκδόσεις· σακούλες (φάκελοι) από χαρτί ή πλαστικό για συσκευασία· πλαστικά υλικά συσκευασίας (μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις).

Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de prensa; periódicos; etiquetas que no sean de tela; materias filtrantes [papel]; hojas de celulosa regenerada para embalaje; letreros de papel o de cartón; catálogos; libros; calendarios; embalajes de papel; embalajes de papel y plástico comprendidos en esta clase; material y artículos de papelería; carteles; láminas de plástico para el embalaje; folletos; revistas; publicaciones impresas; bolsas (fundas) de papel o plástico para embalar; materias plásticas para embalaje no comprendidas en otras clases.

Paber, papp (kartong) ja nendest materjalidest tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitooted; ajalehed; etiketid (v.a tekstiilist); filtermaterjalid (paberist); taaskasutatavad tsellofaanlehed (pakkematerjal); rippsildid (paberist või papist); kataloogid; raamatud; kalendrid; paberist pakkimisvahendid; paberist ja plastist pakkimisvahendid, mis kuuluvad sellesse klassi; kirjatarbed ja -vahendid; plakatid; Plastikaat (pakkematerjal); reklaamlehed; ajakirjad; trükiväljaanded; paber- ja plastkotid (ümbrised) pakkimiseks; plastist pakkematerjalid (mis ei kuulu teistesse klassidesse).

Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; lehdistötuotteet; sanomalehdet; nimilaput (ei-kankaiset); Suodatusmateriaalit (paperi); regeneroidusta selluloosasta valmistetut pakkausarkit; paperi- tai pahvikyltit; luettelot; kirjat; kalenterit; paperikääreet; paperi- ja muovikääreet, jotka sisältyvät tähän luokkaan; konttoritavarat ja -tarvikkeet; julisteet; muovikalvot pakkaustarkoituksiin; lehtiset; aikakauslehdet; painetut julkaisut; paperiset tai muoviset kassit (kuoret, pussit) pakkaustarkoituksiin; muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin).

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdai termékek; újságok; címkék (nem textil ~); szűrőanyagok (papír); regenerált cellulózlapok csomagoláshoz; jelző-/cég-/címtáblák papírból vagy kartonból; katalógusok; könyvek; naptárak; papírcsomagolások; ebbe az osztályba tartozó papír- vagy műanyag csomagolások; irodai papíráruk; poszterek; Muanyagfóliák csomagolásra; szórólapok; magazinok; nyomtatott kiadványok/publikációk; papír vagy műanyag zsákok csomagoláshoz; csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

Carta, cartone e prodotti in questi materiali, non compresi in altre classi; prodotti di stampa; giornali; etichette (non in tessuto); materie filtranti (carta); fogli di cellulosa rigenerata per imballaggio; insegne di carta o di cartone; cataloghi; libri; calendari; imballaggio di carta; imballaggio di carta e plastica che appartiene a questa classe; materiale e accessori da ufficio; manifesti; pellicole di materie plastiche per imballaggio; depliant; riviste; pubblicazioni stampate; sacchetti (buste) di carta o plastica per imballaggio; materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi).

Popierius, kartonas ir prekės iš šių medžiagų, jei jos nėra įtrauktos į kitas klases; spaudos produktai; laikraščiai; etiketės (ne tekstilinės); filtravimo medžiagos (popierius); vyniojamieji celofano lakštai; popierinės arba kartoninės iškabos; katalogai; knygos; kalendoriai; popierinės pakuotės; popierinės ir plastikinės pakuotės, priskirtos šiai klasei; raštinės medžiagos ir reikmenys; afišos; Plastikinės plėvelės vyniojimui; skrajutės; žurnalai; spausdintiniai leidiniai; popieriniai arba plastikiniai pakavimo maišeliai; plastikinės medžiagos, skirtos įpakavimui (nepriskirtos kitoms klasėms).

Papīrs, pape (kartons) un preces, kas izgatavotas no šiem materiāliem, ja tās nav iekļautas citās klasēs; iespiedprodukcija; avīzes; etiķetes (nav no tekstila); filtrēšanas materiāli (papīra); ietīšanai paredzētās attīrītas celulozes loksnes; papīra vai kartona izkārtnes; katalogi; grāmatas; kalendāri; papīra iesaiņojumi; papīra un plastmasas iesaiņojumi ietverti šajā klasē; kancelejas piederumi un iekārtas; plakāti; Iesaiņošanai paredzētās plastmasas lentes; informatīvas lapas; žurnāli; iespiestas publikācijas; no papīra vai plastmasas veidotas somas (aploksnes) iesaiņošanai; plastmasas materiāli iesaiņošanas vajadzībām (nav ietverti citās klasēs).

Karti, kartunċin (kartun) u prodotti magħmula minn dan il-materjal, mhux inkluzi fi klassijiet oħra; prodotti ppressati; gazzetti; lejbils (mhux tat-tessuti); materjali għall-użu bħala filtri (magħmula mill-karti); folji taċ-ċelluloża irreklamat għall-ippakkjar; kartellun b'isem jew simbolu fuqu tal-karti jew tal-kartunċin; katalogi; kotba; kalendarji; ippakkjar tal-karti; ippakkjar tal-karti u tal-plastik, inklużi f'din il-klassi; materjal u aċċessorji ta' l-uffiċċju; stampi kbar; Filmijiet tal-plastik għall-ippakkjar; fuljetti; magażinijiet; pubblikazzjonijiet stampati; boroż (envelops) magħmula mill-karti jew plastik għall-ippakkjar; materjali tal-plastik għall-ippakkjar (mhux inklużi fi klassijiet oħra).

Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; journalistieke producten; kranten; etiketten, niet van textiel; filtermateriaal (papier); folie van geregenereerde cellulose, voor verpakking; uithangborden van papier of karton; catalogussen; boeken; kalenders; verpakkingsmateriaal van papier; verpakkingsmateriaal van papier of plastic, voorzover begrepen in deze klasse; schrijf- en kantoorbenodigdheden; aanplakbiljetten; plastic vellen voor verpakking; folders; tijdschriften; gedrukte publicaties; verpakkingszakken (omslagen) van papier of plastic; plastic materialen voor verpakkingen, voorzover niet begrepen in andere klassen.

Papier, tektura (karton) oraz przedmioty z tych materiałów, o ile nie są zawarte w innych klasach; prasa; gazety; etykiety (nietekstylne); filtracja (materialy -) papierowe (bibula); arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania; szyldy z papieru lub z kartonu; katalogi; książki; kalendarze; papirnata embalaža; papirna in plastična embalaža, ki spada v ta razred; pisarniški material in pribor; plakaty; Folia do pakowania z tworzywa sztucznego; ulotki; czasopisma; publikacje; vreče (ovojnice) iz papirja ali plastike za embaliranje; materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych (nie ujęte w innych klasach).

Papel, cartão e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; produtos de imprensa; jornais; etiquetas que não sejam de tecido; matérias filtrantes [papel]; folhas de celulose regenerada para embalagens; sinalizadores em papel ou em cartão; catálogos; livros; calendários; embalagens de papel; embalagens de papel e de plástico, incluídas nesta classe; material de escritório e acessórios; cartazes; películas em matérias plásticas para embalagens; folhetos; revistas; publicações impressas; saquinhos (invólucros) em papel ou em matérias plásticas, para embalagem; matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes).

Papier, kartón, (lepenka) a tovar z týchto materiálov, pokiaľ nie sú zahrnuté v ostatných triedach; tlač; noviny; etikety (s výnimkou textilných); filtračný materiál (papier); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; papierové alebo kartónové vývesné štíty; katalógy; knihy; kalendáre; papierové obaly; papierové a plastové výplne obalov v rámci tejto triedy; papiernický tovar a doplnky; plagáty; Fólie (umelohmotné -) na balenie; dvojlisty; časopisy; publikácie; vrecká (obálky) z papiera alebo plastu, na balenie; plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach).

Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; tiskarski izdelki; casopisi; etikete, ne iz tekstila; filtrirni material (iz papirja); folije iz reciklirane celuloze za zavijanje; izveski (napisi) iz papirja ali kartona; katalogi; knjige; koledarji; papirnata embalaža; papirna in plastična embalaža, ki spada v ta razred; pisarniški material in pribor; plakati (posterji); plastična folija za embaliranje, ovijanje; prospekti; revije; tiskane publikacije; vreče (ovojnice) iz papirja ali plastike za embaliranje; zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi).

Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; pressprodukter; tidningar; etiketter, ej av textil; filtrerande material (papper); ark av återvunnen cellulosa för emballering; skyltar av papper eller kartong; kataloger; böcker; kalendrar; pappersemballage; pappers- och plastemballage, som ingår i denna klass; kontorsmaterial och tillbehör; affischer; plastfilm (emballage); reklamblad; magasin; tryckta publikationer; säckar (omslag) av papper eller plast för emballage; plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser).

29
Maso, ryby, drůbež; masové výtažky; konzervované, vařené a sušené ovoce a zelenina; želé; džemy; kompoty; vejce, mléko a mlécné výrobky; jedlé oleje a tuky, zejména; arašídové máslo; protein pro lidskou spotrebu; džemy; vejce; práškové vejce; jedlé oleje, rafinované a nerafinované; jedlé oleje, lisované za studena; jedlé oleje k pečení; kakaové máslo; kandované ovoce; kokosový tuk; kokosové máslo; kokosový olej; kukuřičný olej; margarín; džemy; máslo; tukové látky na výrobu jedlých tuků; mléko a mlécné výrobky; olivový olej, jedlý; zpracované oríšky; palmový olej, jedlý; pektin pro potravinářství; rostlinné jedlé oleje; rostlinný tuk; rostlinné máslo; potravinářský řepkový olej; jídla z ryb; sezamový olej; tofu; jedlé oleje; jedlé tuky; naložené silně kořeněné ovoce / koření; zahradní bylinky, konzervované; nakládaná zelenina; konzervovaná zelenina; vařená zelenina; sušená zelenina; zeleninové saláty; zeleninové šťávy na vaření; potravinárská želatina; rosol pro potravinárské úcely.

Viande, poisson, volaille; extrait de viande; fruits et légumes conservés, cuits et séchés; gelées; marmelades; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, en particulier; beurre de cacahuète; protéine pour l'alimentation humaine; confitures; oeufs; oeufs en poudre; huiles comestibles, raffinées ou non; huiles comestibles pressées à froid; huiles comestibles de cuisson; beurre de cacao; fruits confits; graisse de coco; beurre de coco; huile de coco; huile de maïs; margarine; marmelades; beurre; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; lait et produits laitiers; huile d'olive comestible; noix préparées; huile de palme [alimentation]; pectine à usage alimentaire; huiles comestibles végétales; graisse végétale; beurre végétal; huile de navette comestible; plats à base de poisson; huile de sésame; tofu; huiles comestibles; graisses alimentaires; fruits marinés, très épicés / condiments; herbes potagères conservées; pickles; légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; salades de légumes; jus végétaux pour la cuisine; gélatine pour aliments; gelées comestibles.

Meat, fish, poultry; meat extract; preserved, cooked and dried fruits and vegetables; jellies; marmalade; compots; eggs, milk and milk products; edible oils and fat, in particular; peanut butter; protein for human consumption; jams; eggs; powdered eggs; edible oils, refined and unrefined; edible oils, cold pressed; edible oils for baking; cocoa butter; crystallized fruits; coconut fat; coconut butter; coconut oil; maize oil; margarine; marmalade; butter; fatty substances for the manufacture of edible fats; milk and milk products; olive oil for food; prepared nuts; palm oil for food; pectin for food; edible vegetable oils; vegetable grease; vegetable butter; rape oil for food; dishes of fish; sesame oil; tofu; edible oils; edible fats; chutneys/spices; garden herbs, preserved; pickles; vegetables, preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; vegetable salads; vegetable juices for cooking; gelatine for food; jellies for food.

Fleisch, Fisch, Geflügel; Fleischextrakte; Konserviertes, gekochtes und getrocknetes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Marmeladen; Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette, insbesondere; Erdnussbutter; Proteine für Speisezwecke; Konfitüren; Eier; Eipulver; Speiseöle, raffiniert und unraffiniert; Speiseöle, kaltgepresst; Speiseöle zum Backen; Kakaobutter; kandierte Früchte; Kokosfett; Kokosbutter; Kokosöl; Maisöl; Margarine; Marmeladen; Butter; Fette für die Herstellung von Speisefetten; Milch und Milchprodukte; Olivenöl für Speisezwecke; zubereitete Nüsse; Palmöl für Speisezwecke; Pektin für Speisezwecke; pflanzliche Speiseöle; Pflanzenfett; pflanzliche Butter; Rapsöl für Speisezwecke; Gerichte aus Fisch; Sesamöl; Tofu; Öle für Speisezwecke; Speisefette; eingelegtes, stark gewürztes Obst / Würzmittel; Küchenkräuter (konserviert); Pickles; Gemüse (konserviert); Gemüse (gekocht); Gemüse (getrocknet); Gemüsesalate; Pflanzensäfte für die Küche; Speisegelatine; Gallerten (Gelees) für Speisen.

Kød, fisk, fjerkræ; kødekstrakter; Konserverede, tilberedte og tørrede frugter og grøntsager; geleer; marmelade; frugtsauce; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedt, især; jordnøddesmør; protein som næringsmiddel til mennesker; syltetøj; æg; æggepulver; spiselige olier, raffinerede og uraffinerede; spiselige olier, koldpressede; spiselige olier til bagning; chokolade-nøddesmør; krystalliserede frugter; kokosfedt; kokossmør; kokosolie; majsolie; margarine; marmelade; smør; fedtstoffer til fabrikation af spiselige fedtstoffer; mælk og mejeriprodukter; olivenolie til ernæringsformål; tilberedte nødder; palmeolie til mad; pektin til næringsmidler; vegetabilske spiselige olier; vegetabilsk fedt; vegetabilsk smør; rapsolie til brug som næringsmiddel; fiskeretter; sesamolie; tofu; spiselige olier; spisefedt; konserverede stærkt krydrede frugter/krydderi; konserverede køkkenurter; pickles; grøntsager, konserverede; grøntsager, kogte; grøntsager, tørrede; grøntsagssalater; grøntsagssaft til madlavning; gelatine til levnedsmidler; geléer (spiselige).

Κρέατα, ψάρια, πουλερικά· εκχυλίσματα κρέατος· φρούτα και λαχανικά διατηρημένα, μαγειρεμένα και αποξηραμένα· ζελατίνες· μαρμελάδες· κομπόστες· αυγά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα· βρώσιμα έλαια και λίπη, ειδικότερα· βούτυρο αράπικων φιστικιών· πρωτεΐνες για κατανάλωση από τον άνθρωπο· μαρμελάδες· αυγά· ή λιπών, βιταμινών, αμινοξέων, μικροβιακών προϊόντων μεταβολισμού, δευτερευόντων ουσιών που περιέχονται σε φυτά και προβιοτικών ουσιών, για μη ιατρικές χρήσεις· βρώσιμα έλαια ραφιναρισμένα και μη· βρώσιμα έλαια, συμπυκνωμένα κρύα· βρώσιμα έλαια για μαγειρική χρήση· σοκολατούχο βούτυρο από καρύδι· φρούτα γλασέ· λίπος καρύδας· βούτυρο του κόκκου· έλαιο καρύδας· αραβοσιτέλαιο· μαργαρίνη· μαρμελάδες· βούτυρο· λιπαρές ουσίες για την παραγωγή βρώσιμων λιπών· γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα· ελαιόλαδο για χρήση στην διατροφή· έτοιμοι ξηροί καρποί· φοινικέλαιο για τρόφιμα· πηκτίνη για χρήση σε τρόφιμα· φυτικά βρώσιμα έλαια· φυτικό λίπος· φυτικό βούτυρο· κραμβέλαιο για τρόφιμα· πιάτα ψάρι· σησαμέλαιο· τυρόπηγμα σόγιας (τοφού)· βρώσιμα έλαια· βρώσιμα λίπη· διαιτηρημένα φρούτα με δυνατά καρυκεύματα/μπαχάρια (τσάτνι)· διατηρημένα βότανα κήπου· τουρσιά· λαχανικά, διατηρημένα· λαχανικά, μαγειρεμένα· λαχανικά, αποξηραμένα· σαλάτες λαχανικών· χυμοί λαχανικών για το μαγείρεμα· ζελατίνη για τρόφιμα· ζελατίνες για τρόφιμα.

Carne, pescado, aves; extracto de carne; frutas y verduras en conserva, cocidas y secas; gelatinas; mermeladas; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, en particular; mantequilla de cacahuete; proteína para consumo humano; mermeladas; huevos; huevos en polvo; aceites comestibles, refinados y no refinados; aceites comestibles, prensados en frío; aceites comestibles para cocinar; manteca de cacao; frutas escarchadas; grasa de coco; mantequilla de coco; aceite de coco; aceite de maíz; margarina; mermeladas; mantequilla; materias grasas para la fabricación de grasas comestibles; leche y productos lácteos; aceite de oliva comestible; frutos secos preparados; aceite de palma [alimentación]; pectina para uso alimenticio; aceites comestibles vegetales; grasa vegetal; mantequilla vegetal; aceite de nabina comestible; platos de pescado; aceite de sésamo; tofú; aceites comestibles; grasas comestibles; frutas confitadas fuertemente condimentadas /especias; hortalizas en conserva; encurtidos; legumbres en conserva; legumbres cocidas; legumbres secas; ensaladas de verduras; zumos vegetales para la cocina; gelatina para uso alimenticio; gelatinas comestibles.

Liha, kala, linnuliha; lihaekstraktid; konserveeritud, kuumtöödeldud ja kuivatatud puu- ja köögiviljad; tarretised; marmelaad; puuviljakastmed; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja -rasvad, eelkõige; maapähklivõi; proteiin (toidu-), toiduproteiin, toiduvalk (inimtoiduks); moosid, keedised, džemmid; munad; munapulber; toiduõlid, rafineeritud ja rafineerimata; toiduõlid, külmpressitud; toiduõlid küpsetamiseks; kakaovõi; puuviljad (tuhksuhkurdatud); kookosrasv; kookosvõi; kookosõli; maisiõli; margariin; marmelaad; või; rasvained (toiduainetetööstusele); piim ja piimatooted; oliiviõli (toiduaine); pähklid (töödeldud); palmiõli (toiduaine); pektiin (toidu- ), toidupektiin; taimset päritolu toiduõlid; taimerasv; taimset päritolu margariin; rapsiõli (toiduaine); kalatoidud; seesamiõli; tofu (sojakohupiim); söögiõli; toidurasvad; teravalt maitsestatud puuviljakaste / maitsekastmed; maitsetaimed (konservitud), konservitud maitsetaimed; marineeritud aedvili, piklid; köögiviljad (konservitud), köögivilja-konservid; köögiviljad (keedetud, praetud, küpseta-tud); köögiviljad (kuivatatud); köögiviljasalatid; köögiviljamahlad (toiduvalmistamiseks); želatiin (toidu-), toiduželatiin; tarrendid (toidu-), toidutarrendid.

Liha, kala, siipikarja; lihauutteet; Säilötyt, umpioidut ja kuivatut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt; marmeladi; hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat, erityisesti; maapähkinävoi; ihmisravinnoksi tarkoitettu valkuaisaine; hillot; munat; munajauhe; ravintoöljyt, raffinoidut ja raffinoimattomat; ravintoöljyt, kylmäpuristetut; ravintoöljyt leivontaan; suklaapähkinävoi; sokeroidut hedelmät; kookosrasva; kookosvoi; kookosöljy; maissiöljy; margariini; marmeladi; voi; ravintorasvojen valmistuksessa käytettävät rasva-aineet; maito ja maitotuotteet; oliiviöljy ravintotarkoituksiin; tarjoiluvalmiit pähkinät; palmuöljy elintarviketarkoituksiin; pektiini elintarvikkeisiin; kasviperäiset ravintoöljyt; kasvirasva; kasvimargariini; rypsiöljy; kalapohjaiset ruokalajit; seesamiöljy; tofu; elintarvikeöljyt; ravintorasvat; chutneykastike; säilötyt puutarhayrtit; pikkelssit; säilötyt vihannekset; vihannekset, kypsennetyt; vihannekset, kuivatut; vihannessalaatit; vihannesmehut ruoanlaittoon; elintarvikeliivate; ruokahyytelöt.

Hús, hal, baromfi; húskivonatok; tartósított főtt és szárított gyümölcs és zöldség; zselék; lekvár; kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; mogyoróvaj; fehérje (emberi fogyasztásra alkalmas ~); dzsemek/lekvárok; tojások; porított tojás; finomított vagy nyers étkezési olajok; hidegsajtolt étkezési olajok; étkezési sütőolajok; kakaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kókuszzsír; kókuszvaj; kókuszolaj; kukoricaolaj; margarin; lekvár; vaj; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; tej és tejtermékek; étkezési olívaolaj; elkészített mogyoró/dió; étkezési pálmaolaj; étkezési pektin; étkezési növényolajok; növényi zsírok; növényi vaj; repceolaj, étkezési; halételek; szezámolaj; tofu; olajok, étkezési; zsírok, étkezési; csatni (indiai fűszer); konyha(kerti) növények, konzervált; ecetes konzervek/savanyúságok; zöldségek, tartósított; zöldségek, főtt; szárított zöldségek; zöldségsaláták; zöldséglevek főzéshez; zselatin (étkezési ~); zselék/kocsonyák (étkezési ~).

Carne, pesce e pollame; estratti di carne; Frutta ed ortaggi conservati, cotti ed essiccati; gelatine; marmellate; composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili, in particolare; burro di arachidi; proteine per consumo umano; marmellate; uova; uova in polvere; oli commestibili raffinati e non raffinati; oli commestibili con spremitura a freddo; oli commestibili per cottura; burro di cacao; frutti cristallizzati; grasso di cocco; burro di cocco; olio di cocco; olio di granturco; margarina; marmellate; burro; materie grasse per la fabbricazione di grassi commestibili; latte e prodotti derivati dal latte; olio d'oliva commestibile; frutta secca preparate; olio di palma (alimentazione); pectina per uso alimentare; oli vegetali commestibili; grasso vegetale; burro vegetale; olio di ravizzone commestibile; piatti di pesce; olio di sesamo; tofu; oli commestibili; grassi commestibili; "chutney" (salsa indiana a base di frutta e spezie)/spezie; erbaggi conservati; sottaceti; legumi conservati; legumi cotti; legumi secchi; insalate; succhi vegetali per la cucina; gelatina per uso alimentare; gelatine commestibili.

Mėsa, žuvis, paukštiena; mėsos ekstraktai; konservuoti, virti ir džiovinti vaisiai ir daržovės; drebučiai; marmeladas; kompotai; kiaušiniai, pienas ir pieno produktai; valgomieji aliejai ir riebalai, ypač; žemės riešutų sviestas; proteinas (maistui); uogienės; kiaušiniai; kiaušinių milteliai; rafinuoti ir nerafinuoti valgomieji aliejai; šalto spaudimo valgomasis aliejus; valgomieji aliejai, skirti kepimui; šokoladinis riešutų sviestas; cukruoti vaisiai; kokosų riebalai; kokosų sviestas; kokosų aliejus; kukurūzų aliejus; margarinas; marmeladas; sviestas; riebalinės medžiagos maistinių riebalų gamybai; pienas ir pieno produktai; alyvų aliejus (maistui); paruošti riešutai; palmių aliejus (maistui); pektinas (maistui); augaliniai valgomieji aliejai; augaliniai riebalai; augalinis sviestas; rapsų aliejus (maistui); žuvies patiekalai; sezamų aliejus; sojų varškė; valgomasis aliejus; maistiniai riebalai; konservuoti aštraus skonio vaisiai/ prieskoniai; prieskoninės žolės (konservuotos --- ); pikuliai; daržovės, konservuotos; daržovės, virtos, keptos; daržovės, džiovintos; daržovių mišrainės; daržovių sultys maistui ruošti; maistinė želatina; maistiniai drebučiai.

Gaļa, zivis, mājputnu gaļa; gaļas ekstrakti; konservēti, žāvēti un pagatavoti augļi un dārzeņi; želejas; marmelāde; augļu mērces; olas, piens un piena produkti; eļļas un tauki, īpaši; taukvielas; cilvēku patēriņam paredzētie proteīni; džemi; olas; olu pūderis; pārtikas eļļa, rafinēta un nerafinēta; pārtikas eļļas, saldētas; pārtikas eļļas un tauki; šokolādes riekstu sviests; cukuroti augļi; kokosriekstu tauki; kokosriekstu sviests; kokosa eļļa; kukurūzas eļļa; margarīns; marmelāde; sviests; taukvielas, no kurām ražo pārtikas taukus; piens un piena produkti; pārtikas olīvu eļļa; lobīti rieksti; palmu eļļa, pārtikas eļļa; pektīns lietošanai pārtikā; dārzeņu pārtikas eļļas; dārzeņu tauki; dārzeņu eļļa; diētiska rapšu eļļa; zivju trauki; sezama eļļa; sojas biezpiens; pārtikas eļļas; pārtikas tauki; pikantās augļu mērces/garšvielas; konservēti garšaugi; marinādē konservēti dārzeņi (mikspikli); dārzeņu konservi; dārzeņi [pagatavoti]; žāvēti dārzeņi; dārzeņu salāti; augu ievārījumi virtuvei; pārtikas želatīns; pārtikas želejas.

Laħam, ħut, tjur; estratt tal-laħam; frott u ħxejjex ippriservati, imsajrin u mqadded; ġèli; marmalejd; zlazi tal-frott; bajd, ħalib u prodotti tal-ħalib; żejt u xaħam tat-tisjir, speċjalment; butir tal-karawett; proteini għall-użu tal-bnedmin; ġamm; bajd; bajd forma ta' trab; żejt tat-tisjir, imsaffi u mhux imsaffi; żjut tat-tisjir, pressati bil-kiesaħ; żjut tat-tisjir għall-ħami; butir tal-ġewż u ċ-ċikkulata; konfettura tal-frott; xaħam tal-ġewż ta' l-Indi; butir tal-ġewż ta' l-Indi; żejt tal-ġewż ta' l-Indi; żejt tal-qamħ; margarina; marmalejd; butir; sustanzi li fihom ix-xaħam biex jiġi manifatturat xaħam għall-ikel; ħalib u prodotti tal-ħalib; żejt taż-żebbuġa għall-ikel; ġewż lest; żejt tal-palm għall-ikel; pektin għall-ikel; żjut tat-tisjir veġetali; xaħam veġetali; butir veġetali; żejt tal-lift għall-produzzjoni; dixxijiet tal-ħut; żejt tal-ġulġlien; baqta magħmula minn fażola soja maxx; żjut li jittiekel; xaħam li jittiekel; frott bi ħwawar qawwija/ħwawar tal-bott; ħwawar tal-ġnien, preservati; pikles; ħxejjex ippreservati; ħaxix, imsajjar; ħaxix, imnixxef; insalati tal-ħxejjex; meraq tal-ħaxix għat-tisjir; ġelatina għall-ikel; ġèli ta' l-ikel.

Vlees, vis, gevogelte; vleesextract; Geconserveerde, gekookte en gedroogde groenten en fruit; gelei; marmelades; compotes; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten, met name; pindakaas; proteïne voor menselijke consumptie; jams; eieren; eieren in poedervorm; eetbare oliën, al dan niet geraffineerd; eetbare oliën, koud geperst; eetbare bakoliën; cacaoboter; gesuikerde vruchten; kokosvet; kokosboter; kokosolie; maïsolie; margarine; marmelades; boter; grondstoffen voor de vervaardiging van eetbare vetten; melk en melkproducten; olijfolie voor voedingsdoeleinden; bewerkte noten; palmolie voor voedingsdoeleinden; pectine voor voedingsdoeleinden; plantaardige spijsoliën; plantaardige vetten; plantaardige boter; eetbare raapolie; gerechten van vis; sesamolie; tofoe; eetbare oliën; eetbare vetten; gewekt en sterk gekruid fruit (chutney), specerijen; geconserveerde tuinkruiden; pickles; geconserveerde groenten; gekookte groenten; gedroogde groenten; groentesalades; groentesappen voor gebruik in de keuken; gelatine voor voedingsdoeleinden; eetbare geleien.

Mięso, ryby, drób; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, gotowane i suszone; galaretki; marmolada; sosy owocowe; jaja, mleko i produkty nabiałowe; jedilno olje in maščoba, zlasti; arašidno maslo; białko spożywcze; dżemy; jaja; jaja w proszku; jedilna olja, rafinirana in nerafinirana; jedilna olja, hladno stiskana; jedilna olja za peko; czekoladowe (masło -); lukrowane (owoce -); kokosowy (tłuszcz -); kokosowe (masło -); kokosowy (olej -); kukurydziany (olej -); margaryna; marmolada; masło; tłuszcze jadalne (surowce do produkcji -); mleko i produkty nabiałowe; olej z oliwek jadalny; orzechy spreparowane; palmowy (olej -) [żywność]; pektyna do celów fotograficznych; rastlinska jedilna olja; rastlinska mast; rastlinsko maslo; olej rzepakowy jadalny; potrawy rybne; sezamowy (olej -); tofu; oleje jadalne; tłuszcze jadalne; vloženo močno začinjeno sadje /začimba; zioła ogrodowe konserwowane; marynaty; warzywa konserwowane; warzywa gotowane; warzywa suszone; warzywne (sałatki -); roślinne (soki -) do gotowania; żywności (żelatyna do -); galaretki jadalne.

Carne, peixe, aves; extrato de carne; Frutos e legumes em conserva, cozidos e secos; geleias; marmeladas; compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis, em especial; manteiga de amendoim; proteína para a alimentação humana; doces de frutas; ovos; ovos em pó; óleos comestíveis, refinados e não refinados; óleos comestíveis prensados a frio; óleos comestíveis para cozedura; manteiga de cacau; frutos cristalizados; gordura de coco; manteiga de coco; óleo de coco; óleo de milho; margarina; marmeladas; manteiga; matérias gordas para o fabrico de gorduras comestíveis; leite e produtos lácteos; azeite comestível; frutos de casca rija preparados; óleo de palma [alimentação]; pectina para uso alimentar; óleos comestíveis de origem vegetal; gorduras de origem vegetal; manteigas de origem vegetal; óleo de nabo silvestre comestível; pratos de peixe; óleo de sésamo; pasta de soja (tofu); óleos comestíveis; gorduras comestíveis; frutas conservadas com condimentos (muito condimentadas); hortaliça em conserva; pickles; legumes em conserva; legumes cozidos; legumes secos; saladas de legumes; sumos vegetais para a cozinha; gelatina para uso alimentar; geleias comestíveis.

Mäso, ryba, hydina; mäsové výtažky; konzervované, varené a sušené ovocie a zelenina; želé; džemy; kompóty; vajcia*, mlieko a mliečne výrobky; jedlých olejov a tukov, hlavne; arašidové maslo; bielkoviny na ľudskú spotrebu; džemy; vajcia; sušené vajce; jedlé oleje, rafinované a nerafinované; jedlé oleje, extrahované za studena; jedlé oleje na pečenie; čokoládové orieškové maslo; mrazené ovocie; kokosový tuk; kokosové maslo; kokosový olej; kukuričný olej; margarín; džemy; maslo; tukové substancie na výrobu jedlých tukov; mlieko a mliečne výrobky; olivový olej (jedlý -); spracované oriešky; jedlý palmový olej; pektín na ľudskú spotrebu; jedlé oleje rastlinného pôvodu; rastlinné tuky; rastlinné maslo; repkový olej (jedlý -); rybné jedlá; sezamový olej; tofu; jedlé oleje; jedlé tuky; konzervované, silne korenené ovocie/koreniny; záhradné bylinky upravené; nakladané uhorky; zelenina (konzervovaná -); varená zelenina; sušená zelenina; zeleninové šaláty; zeleninové šťavy na varenie; želatína na použitie v jedlách; jedlá želatína.

Meso, ribe, perutnina; mesni ekstrakti; konzervirano, sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji; marmelade; kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba, zlasti; arašidno maslo; beljakovine za človeško prehrano; džemi; jajca; jajca v prahu; jedilna olja, rafinirana in nerafinirana; jedilna olja, hladno stiskana; jedilna olja za peko; kakavovo maslo; kandirano sadje; kokosova mast; kokosovo maslo; kokosovo olje; koruzno olje; margarina; marmelade; maslo; maščobne snovi iz katerih pridobivajo užitne maščobe; mleko in mlečni izdelki; olivno olje, jedilno; oreščki, razni, predelani; palmovo olje, jedilno; pektin, za prehrano; rastlinska jedilna olja; rastlinska mast; rastlinsko maslo; repično olje za prehrano; ribje jedi; sezamovo olje; tofu; užitna olja; užitne maščobe; vloženo močno začinjeno sadje /začimba; vrtna zelišča, konzervirana; zelenjava v kisu ali slanici; zelenjava, konzervirana; zelenjava, kuhana; zelenjava, posušena; zelenjavne solate; zelenjavni sokovi, za kuho; želatina, jedilna; želeji za prehrano.

Kött, fisk, fjäderfä; köttextrakt; Konserverade, tillagade och torkade frukter och grönsaker; geléer; marmelader; kompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; matolja och matfett, särskilt; jordnötsmör; protein (näringsmedel för människor); sylter; ägg; äggpulver; matoljor, raffinerade och oraffinerade; matoljor, kallpressade; matoljor för bakning; chokladnötsmör; kanderad frukt; kokosfett; kokossmör; kokosolja; majsolja; margarin; marmelader; smör; fetthaltiga ämnen för tillverkning av matfett; mjölk och mjölkprodukter; olivolja; behandlade nötter; palmolja (livsmedel); pektin [livsm.]; vegetabiliska matoljor; vegetabiliskt fett; vegetabiliskt smör; rapsolja; rätter av fisk; sesamolja; tofu; ätliga oljor; ätliga fetter; starkt kryddad inlagd frukt/krydda; köksväxter, konserverade; pickles; grönsaker, konserverade; grönsaker, tillagade; grönsaker, torkade; grönsakssallader; grönsakssafter för matlagning; gelatin för livsmedel; geléer (för livsmedel).

30
Káva, čaj, kakao, rýže, tapioka, ságo, náhražky kávy; mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, melasa, sirupy; droždí, prášek do peciva; sul, horcice; ocet, nálevy (k ochucení), koření, zejména; aromatické prípravky do potravin; cikorka (kávová náhražka); caj; cokoláda; čokoládové nápoje s mlékem; lahůdkové pomazánky s majonézovým základem; korení; korení; potravinářské esence, s výjimkou vonných esencí a olejů; potravinárská glukóza; potravinárský lepek; horcice; chalva; potraviny na bázi ovsa; potravinárský škrob; kakao; výrobky z kakaa; káva; kávové prísady; kávové výtažky; kečup; ocet; mletá kukuřice; kukuřičná mouka; obilné vločky; cukrovinky; chléb; kuchyňská sůl; droždí; kvasnice; majonéza; sladový cukr; mateří kašička pro lidskou spotřebu (pro neléčebné účely); med; melasový sirup do potravin; melasový sirup; mouka (potravinářská); nálevy (k ochucení); oves, hrubě mletý; ovesná mouka hrubá; rajcatová štáva; koláče s náplní; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; kávové nápoje; hotové ovocné a zeleninové omáčky jako doplňkové potraviny; přípravky z obilnin; pšeničná mouka; krupice; pudinky; rostlinné příchutě do potravin, s výjimkou vonných olejů; rýže; slad pro lidskou spotřebu; sladidla, přírodní; cukr; sladový výtažek, jako potravina; zmrzlina; cukrárské výrobky; sójová mouka; sůl na konzervování potravin; salátové omáčky; zálivky na saláty; salátové krémy; salátové dressingy; testoviny; jednohubky; chuťové přísady (sůl, ocet, hořčice); bylinné čaje, nikoliv pro léčebné účely.

Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse, sirops; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), en particulier; préparations aromatiques à usage alimentaire; chicorée [succédané du café]; thé; chocolat; chocolat au lait [boisson]; produits à tartiner à base de mayonnaise; épices; assaisonnements; essences alimentaires, à l'exception des essences et huiles essentielles; glucose à usage alimentaire; gluten à usage alimentaire; moutarde; halvas; aliments à base d'avoine; fécule à usage alimentaire; cacao; produits cacaotés; café; aromates de café; extraits de café; ketchup; vinaigre; maïs moulu; farine de maïs; flocons de céréales séchées; sucre candi à usage alimentaire; pain; sel de cuisine; levure; ferments pour pâtes; mayonnaise; maltose; gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical); miel; sirop de mélasse à usage alimentaire; sirop de mélasse; farines alimentaires; sauces (condiments); avoine en purée; gruau d'avoine; sauce tomate; pâtés; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; relish (condiment); préparations faites de céréales; farine de blé; semoule; puddings; aromates autres que les huiles essentielles; riz; malt pour consommation humaine; produits sucrants, en particulier; sucre; extrait de malt pour l'alimentation; crèmes glacées; confiserie; farine de soja; sel pour conserver les aliments; sauces pour salades; sauces à salade; crèmes pour salades; sauces à salade; pâtes; achards; condiments; infusions non médicinales.

Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle, syrups; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces and condiments, in particular; aromatic preparations for food; chicory (coffee substitute); tea; chocolate; chocolate beverages with milk; spreads and mayonnaise based spreads; spices; seasonings; essences for foodstuffs (except for etheric essences and essential oils); glucose for food; gluten for food; mustard; halvah; oat-based food; starch for food; cocoa; cocoa products; coffee; coffee flavourings; coffee extracts; ketchup; vinegar; corn (milled); corn flour; cereal flakes; candy for food; bread; cooking salt; yeast; ferments for pastes; mayonnaise; maltose; royal jelly for human consumption (not for medical purposes); honey; molasses syrup for food; golden syrup; flour (dishes); sauces (condiments); oats (crushed); oatmeal; tomato sauce; pates; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; coffee-based beverages; relish (condiment); cereal preparations; wheat flour; semolina; puddings; flavourings, other than essential oils; rice; malt for human consumption; sweeteners (natural); sugar; malt extract for food; ice-cream; confectionery; soya flour; salt for preserving foodstuffs; salad dressings; dressings for salad; salad creams; salad dressings; pasta; relishes; condiments; infusions, not medicinal.

Kaffee, Tee, Kakao, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehl und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup, Sirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel), insbesondere; Aromapräparate für Speisen; Zichorie (Kaffee-Ersatz); Tee; Schokolade; Milchschokolade (Getränk); Brotaufstriche auf Mayonnaisenbasis; Gewürze; Würzmittel; Essenzen für Nahrungszwecke, ausgenommen ätherische Essenzen und Öle; Traubenzucker für Nahrungszwecke; Gluten für Nahrungszwecke; Senf; Halvah; Nahrungsmittel auf der Grundlage von Hafer; Stärke für Nahrungszwecke; Kakao; Kakaoprodukte; Kaffee; Kaffeearomen; Kaffeeextrakt; Ketchup; Essig; Mais (gemahlen); Maismehl; Getreideflocken; Kandiszucker für Speisezwecke; Brot; Kochsalz; Hefe; Teigfermente; Majonäse; Malzzucker; Gelee royale für Nahrungszwecke (nicht für medizinische Zwecke); Honig; Melassesirup für Speisezwecke; Zuckerrohrsirup; Mehle für Nahrungszwecke; Soßen (Würzmittel); Hafer, gequetscht; Hafermehl; Tomatensauce; Pasteten; Schokoladegetränke; Kakaogetränke; Kaffeegetränke; Relish (Würzmittel); Getreidepräparate; Auszugsmehl; Grieß; Puddings; Aromen (pflanzliche), ausgenommen ätherische Öle; Reis; Malz für den menschlichen Verzehr; Süßungsmittel, natürlich; Zucker; Malzextrakte für Nahrungszwecke; Eiskrem; Konditorwaren; Sojamehl; Konservierungssalz für Lebensmittel; Salatsoßen; Salatsaucen; Salatcremes; Salat-Dressings; Teigwaren; Würzsaucen; Würzmittel; Kräutertees, nicht medizinische.

Kaffe, te, kakao, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede), krydderier, især; aromatiske præparater til næringsmidler; cikorie (kaffeerstatninger); te; chokolade; chokoladedrikke med mælk; delikatessesmørepålæg baseret på mayonnaise; krydderier; krydderiblandinger; essenser til næringsmidler (undtagen æteriske essenser og olier); glukose til næringsmidler; gluten til næringsmidler; sennep; halvah; havrebaserede fødevarer; stivelsesprodukter til næringsmidler; kakao; kakaoprodukter; kaffe; smagsstoffer til kaffe; kaffeekstrakter; ketchup; eddike; majs (formalet); majsmel; tørrede kornprodukter i flager til brug som morgenmad; kandiseret sukker til levnedsmidler; brød; salt til køkkenbrug; gær; gæringsstoffer til patéer; mayonnaise; maltose; gelé royal som næringsmiddel til mennesker (ikke til medicinske formål); honning; melassesirup til brug som næringsmiddel; gylden sirup; mel til brug som næringsmiddel; saucer (krydrede); havre, groft malet; havremel; tomatsauce; pateer; drikke fremstillet på basis af chokolade; drikke fremstillet på basis af kakao; drikke fremstillet på basis af kaffe; aromastoffer; kornpræparater; hvedemel; semuljegryn; buddinger; smagsstoffer, andre end æteriske olier; ris; malt som næringsmidler til mennesker; sødestoffer, naturlige; sukker; maltekstrakt til brug i næringsmidler; iscreme; konfekturevarer; sojamel; salt til konservering af næringsmidler; salatdressinger; salatdressinger; salatcreme; salatdressinger; pasta; krydrede saucer; krydderier; udtræk (urtete), ikke medicinske.

Καφές, τσάι, κακάο, ρύζι, ταπιόκα, σάγο (αλεύρι κολαρίσματος), υποκατάστατα καφέ· άλευρα και παρασκευάσματα από δημητριακά, άρτος, γλυκά και είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά· μέλι, σιρόπι μελάσας, σιρόπια· μαγιά, μπέϊκιν πάουντερ· αλάτι, μουστάρδα· ξίδι, σάλτσες (καρυκεύματα), μπαχάρια, ειδικότερα· αρωματικά παρασκευάσματα για τρόφιμα· κιχώριο (υποκατάστατα καφέ)· τσάι· σοκολάτα· σοκολατούχα ροφήματα με γάλα· προϊόντα σε μορφή επαλείμματος με βάση τη μαγιονέζα· μπαχαρικά· μπαχαρικά· αρώματα (εσάνς) για προσθήκη σε τρόφιμα εκτός από τα αιθέρια αρώματα και έλαια· γλυκόζη για φαγητό· γλουτένη για τρόφιμα· μουστάρδα· χαλβάς· προϊόντα διατροφής με βάση τη βρώμη· άμυλο για φαγητά· κακάο· προϊόντα από κακάο· καφές· αρτυματικές ύλες καφέ· εκχυλίσματα καφέ· κέτσαπ· ξίδι· καλαμπόκι (αλεσμένο)· αραβοσιτάλευρο· τσιπς (προϊόντα από δημητριακά)· ζαχαρωτά για τρόφιμα· άρτος· μαγειρικό αλάτι· μαγιά· μαγιά για ζύμες· μαγιονέζα· βυνοσάκχαρο· βασιλικός πολτός για κατανάλωση από τον άνθρωπο (όχι για ιατρική χρήση)· μέλι· σιρόπι μελάσας για χρήση σε τρόφιμα· σιρόπι μελάσας· άλευρα (για χρήση σε τρόφιμα)· σάλτσες (καρυκεύματα)· βρώμη, χοντροαλεσμένη· βρώμη· σάλτσα τομάτας· κρεατοπολτοί (πατέ)· ροφήματα με βάση τη σοκολάτα· ροφήματα με βάση το κακάο· ροφήματα με βάση τον καφέ· καρυκεύματα· παρασκευάσματα από δημητριακά· σιτάλευρο· σιμιγδάλι· πουτίγκες· αρτυματικές ύλες εκτός των αιθέριων ελαίων· ρύζι· βύνη για κατανάλωση από τον άνθρωπο· γλυκαντικές ουσίες, φυσικές· ζάχαρη· εκχυλίσματα βύνης για τρόφιμα· παγωτά· είδη ζαχαροπλαστικής· άλευρα σόγιας· αλάτι για τη συντήρηση τροφίμων· σάλτσες για σαλάτες· σάλτσες για σαλάτα· κρεμώδεις σάλτσες για σαλάτες· σάλτσες για σαλάτα· ζυμαρικά· αρτυματικές ύλες· καρυκεύματα· αφεψήματα, όχι για ιατρική χρήση.

Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, siropes; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias, en particular; preparados aromáticos para alimentos; achicoria [sucedáneo del café]; té; chocolate; cholcolate con leche [bebida]; mantequillas exquisitas y cremas para untar a base de mayonesa; especias; sazones; esencias para la alimentación, excepto esencias y aceites esenciales; glucosa para uso alimenticio; gluten para alimentos; mostaza; halvah; alimentos a base de avena; fécula para uso alimenticio; cacao; productos de cacao; café; aromatizantes de café; extracto de café; ketchup; vinagre; maíz molido; harina de maíz; copos de cereales secos; azúcar candi para uso alimenticio; pan; sal de cocina; levadura; fermentos para pastas (masas); mayonesa; maltosa; papilla maternal para la alimentación humana (que no sea para uso médico); miel; sirope y melaza para alimentos; jarabe de melaza; harina (comestible); salsas (condimentos); avena, molida gruesa; sémola de avena; salsa de tomate; patés; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; relish [condimento]; preparaciones hechas de cereales; harina de trigo; sémola; budines; aromatizantes que no sean aceites esenciales; arroz; malta para consumo humano; edulcorantes, naturales; azúcar; extractos de malta para la alimentación; helados cremosos; confitería; harina de soja; sal para conservar los alimentos; salsas para ensaladas; aliños para ensalada; cremas para ensaladas; aliños para ensaladas; pasta; condimentos; condimentos; infusiones no medicinales.

Kohv, tee, kakao, riis, tapiokk, saago, kohvi asendajad; jahu ja teraviljast valmistatud tooted, leib-sai, kondiitritooted, maiustused ja võõbad; mesi, suhkrusiirup; pärm, küpsetuspulber; sool, sinep; äädikas, kastmed (vürtsid), vürtsained, eelkõige; aroomiained, lõhnaained (toidu-); sigur (kohvi aseaine); tee; šokolaad; šokolaadi-piimajoogid, piima-šokolaadi-joogid; majoneesipõhised delikatessvõided ja -rasvained; vürtsid; vürtsid, maitseained; toiduessentsid, välja arvatud eeterlikud essentsid ja õlid; glükoos (toidu-), toiduglükoos; gluteen (toidu-), toidugluteen (liimvalk); sinep; halvaa; kaeratoidud; tärklis (toidu-); kakao; kakaotooted; kohv; kohvimaitsestajad; kohviekstrakt; ketšup; äädikas; mais (jahvatatud), jahvatatud mais; maisijahu; krõpsud (teravilja- ); kristallsuhkur (toiduaine); leib, sai; keedusool; pärm; tainakergitusained; majonees; maltoos, linnasesuhkur; mesilasema toitepiim inimtarbeks (muuks kui meditsiiniliseks kasutuseks); mesi; melassisiirup toiduks; melass, kuldsiirup; jahu (toiduainena); kastmed (vürtsid); kaer, jämedaks jahvatatud; kaerajahu; tomatikaste; pirukad; šokolaadijoogid; kakaojoogid; kohvijoogid; maitseained (vürtsid); teraviljasaadused; nisujahu, nisupüül; manna; pudingud; maitseained (v.a eeterlikud õlid); riis; linnased inimtoiduks; looduslikud magustusained; suhkur; linnaseekstrakt (toiduaine); jäätis; maiustused; sojajahu; konservimissool (toiduainete); salatikastmed; salatikastmed; salatikoored; salatikastmed; makarontooted; isutekitajad; vürtsid, vürtsained; leotised (v.a meditsiinilised).

Kahvi, tee, kaakao, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi, sokeriliemet; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-), mausteet, erityisesti; aromaattiset valmisteet elintarvikekäyttöön; sikuri (kahvinkorvikkeet); tee; suklaa; maitoa sisältävät suklaajuomat; majoneesipohjaiset herkkurasvat ja -levitteet; mausteet; maustesekoitukset; esanssit elintarvikkeisiin, paitsi eteeriset esanssit ja eteeriset öljyt; ravintoglukoosi; ravintogluteeni; sinappi; halva; kaurapohjaiset ruoat; ravintotärkkelys; kaakao; kaakaotuotteet; kahvi; kahviaromiaineet; kahviuute; ketsuppi; etikka; maissi (jauhettuna); maissijauho; lastut (viljatuotteet); makeiset ruoanvalmistukseen; leipä; keittosuola; hiiva; taikinahiivat; majoneesi; mallassokeri; kuningatarhyytelö ihmisravinnoksi (muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön); hunaja; ruokamelassit; vaalea siirappi; jauho (elintarvike-); kastikkeet (mauste-); kaura, karkeaksi jauhettu; kaurajauho; tomaattikastike; pateet; suklaapohjaiset juomat; kaakaopohjaiset juomat; kahvipohjaiset juomat; relissi (aromiaineet); viljavalmisteet; vehnäjauho; mannasuurimot; vanukkaat; makuaineet, muut kuin eteeriset öljyt; riisi; mallas ihmisravinnoksi; luonnon makeutusaineet; sokeri; ravintomallasuutteet; jäätelöt; sokerileipomotuotteet; soijajauho; suola elintarvikkeiden säilöntään; salaattikastikkeet; salaatinkastikkeet; salaattikermat; salaattikastikkeet; pasta; relissit; aromiaineet; infuusiot, muut kuin lääkinnälliset.

Kávé, tea, kakaó, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és gabonafélékből készült készítmények, kenyér, süteménytészták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok (fűszer), fűszerek; aromakészítmények/aromák élelmiszerekhez; cikória [kávépótló]; tea; csokoládé; csokoládés tej (ital); öntetek és majonéz-alapú öntétek; fűszerek; ízesítőszerek; étkezési esszenciák (kivéve éteresszenciák és illóolajak); glükóz élelmiszerekhez; sikér élelmiszerekhez; mustár; halva; zabalapú ételek; élesztő élelmiszerekhez; kakaó; kakaótermékek; kávé; kávéizesítők; kávékivonatok; ketchup; ecet; kukorica (darált); kukoricaliszt; szárított pufasztott gabonakészítmények; cukorkák élelmiszerekhez; kenyér; konyhasó; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; majónéz; malátacukor (maltóz); emberi fogyasztásra szánt propolisz (nem gyógyászati használatra); méz; melaszszirup élelmiszerekhez; nádcukor szirup; lisztek, étkezési; szószok (ízesítők/fűszerek); zab (tört); zabdara; paradicsomszósz; sütemények/tészták; csokoládéalapú italok; kakaó alapú italok; kávé alapú italok; ételízesítő [fűszer]; gabonakészítmények; búzaliszt; búzadara; pudingok; aromák, az illóolajok kivételével; rizs; maláta emberi fogyasztásra; természetes édesítőszerek; cukor; malátakivonat élelmezési célra; fagylalt; édességek/cukrászáruk; szójaliszt; só élelmiszerek tartósítására; salátaöntetek; salátaöntetek; salátaöntetek; saláta öntetek; tésztafélék; fűszerek; ízesítők/fűszerek; nem gyógyászati teák.

Caffè, tè, cacao, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, melassa, sciroppi; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse e spezie, in particolare; composti aromatici per uso alimentare; cicoria (succedaneo del caffè); tè; cioccolato; cioccolato e latte (bevande); prodotti spalmabili a base di maionese; spezie; droghe; essenze per alimenti ad eccezione di oli ed essenze eteriche; glucosio per uso alimentare; glutine per uso alimentare; senape; "halvah" (torrone morbido fatto con semi di sesamo); alimenti a base d'avena; amido per uso alimentare; cacao; prodotti di cacao; caffè; aromi al caffè; estratto di caffè; ketchup; aceto; granturco macinato; farina di granturco; fiocchi di cereali; zucchero candito per uso alimentare; pane; sale da cucina; lievito; fermenti per paste; maionese; maltosio; pappa reale per l'alimentazione umana (non per usi medici); miele; sciroppo di melassa per alimenti; sciroppo di melassa; farina alimentare; salse (condimenti); avena macinata grossa; semola di avena; salsa di pomodoro; paté; bevande a base di cioccolato; bevande a base di cacao; bevande a base di caffè; rafano [spezia]; preparati fatti di cereali; farina di grano; semolino; budini; aromi diversi dagli olii essenziali; riso; malto per l'alimentazione umana; dolcificanti naturali; zucchero; estratti di malto per l'alimentazione; gelati; confetteria, prodotti di confetteria; farina di soia; sale per conservare gli alimenti; salse per insalata; condimenti per insalata; condimenti cremosi per insalata; salse per insalata; paste alimentari; salse condimentate; condimenti; infusioni non medicinali.

Kava, arbata, kakava, ryžiai, tapijoka, sago kruopos, kavos pakaitalai; miltai ir grūdų produktai, duona, pyragas ir konditerijos gaminiai, ledai; medus, melasa; mielės, kepimo milteliai; druska, garstyčios; actas, padažai (prieskoniniai), prieskoniai, ypač; kvapieji preparatai (maistui); cikorija (kavos pakaitalas); arbata; šokoladas; šokolado gėrimai su pienu; delikatesiniai tepamieji sūreliai su majonezo pagrindu; prieskoniai (aštrieji); prieskoniai (kvapieji); esencijos, skirtos maisto produktams, išskyrus eterines esencijas ir eterinius aliejus; maistinė gliukozė; glitimas (maistui); garstyčios; chalva; avižiniai maisto produktai; krakmolas (maistinis); kakava; kakavos produktai; kava; kavos kvapiosios medžiagos; kavos ekstraktas; kečupas; actas; kukurūzai (malti); kukurūziniai miltai; dribsniai (grūdų produktai); ledinukai (maistui); duona; valgomoji druska; mielės; tešlos fermentai; majonezas; maltozė; bičių pienelis, skirtas maistui (ne medicinos reikmėms); medus; melasos sirupas (maistui); melasos sirupas; miltai (maistui); padažai (prieskoniai); avižos, stambiai maltos; avižiniai miltai; pomidorų padažas; paštetai; gėrimai šokolado pagrindu; gėrimai kakavos pagrindu; gėrimai kavos pagrindu; prieskoniai (padažai); grūdų produktai; kvietiniai miltai; manų kruopos; pudingai; aromatinės medžiagos (išskyrus eterinius aliejus); ryžiai; salyklas žmonių maistui; saldikliai, natūralūs; cukrus; salyklo ekstraktas (maistui); valgomieji ledai; konditerijos gaminiai; sojiniai miltai; maisto konservavimo druska; salotų uždarai; salotų uždarai; salotų kremai; salotų užpilai; makaronai; kvapai; maisto prieskoniai (druska, garstyčios); trauktinės (ne gydomosios).

Kafija, tēja, kakao, rīss, tapioka, sāgo, mākslīgā kafija; no labības graudiem pagatavotas miltu un labības sagataves, maize, konditoreja un saldējumi; medus, sīrups; raugs, cepamais pulveris; sāls, sinepes; etiķis, mērces (garšvielas), piedevas, īpaši; pārtikas aromātiskās piedevas; cigoriņi [kafijas aizvietotājs]; tēja; šokolāde; piena šokolāde (dzēriens); delikatesēm paredzētas mērces, kas gatavotas no majonēzes; garšvielas; garšvielas; pārtikai paredzētas esences, izņemot ēteriskās esences un eļļas; pārtikas glikoze; pārtikas lipeklis; sinepes; tērpi; no auzām gatavoti ēdieni; pārtikas ciete; kakao; kakao produkti; kafija; kafijas garšvielas; kafijas ekstrakti; kečups; etiķis; kukurūza (malta); labības milti; brokastīm paredzētie graudaugu produkti; pārtikas konfektes; maize; vārāmā sāls; raugs; raugs; majonēze; iesala cukurs; želeja, kas paredzēta cilvēkiem diētiskiem nolūkiem (nav paredzēts medicīniskiem nolūkiem); medus; melases sīrups pārtikai; melases sīrups; milti (uzturā izmantojami); mērces (pildījumi); auzu milti, sajaukti tauki; auzu milti; tomātu pasta; pīrāgi; šokolādes dzērieni; no kakao gatavoti dzērieni; no kafijas gatavoti dzērieni; piedevas; graudaugu pusfabrikāti; kviešu milti; manna; pudiņi; aromatizētāji (no esenču eļļām atšķirīgi); rīsi; iesals cilvēku patēriņam; saldinātāji, dabiskie; cukurs; iesala ekstrakti izmantošanai pārtikā; saldējums; cukura konditorejas izstrādājumi; sojas milti; konservēšanas sāls, paredzēta pārtikas produktiem; salātu mērces; salātu mērces; salātu krēms; salātu mērces; makaroni; ēdienu garšas piedevas; garšvielas; nemedicīniski uzlējumi.

Kafè, tè, kawkaw, ross, tapjoka, sagu, kafè artifiċjali; dqiq u preparazzjonijiet magħmula miċ-ċereali, ħobż, għaġina u ħelu, ġelati; għasel, għasel iswed; ħmira, trab tal-ħmira; melħ, mustarda; ħall, zlazi (ħwawar), ħwawar, speċjalment; preparazzjonjijiet aromatiċi għall-ikel; indivja (sostitut tal-kafè); tè; ċikkulata; ħalib taċ-ċikkulata; ġobon artab frisk tad-delicatessen u majoneż fuq bażi ta' ingredjenti simili; ħwawar; ħwawar; essenzi għall-ikel, minbarra essenzi u żjut eteriċi; glukożju għall-ikel; glutina għall-ikel; mustarda; ġagaga; ikel ibbażat fuq il-ħafur; lamtu għall-ikel; kawkaw; prodotti tal-kawkaw; kafè; togħmiet tal-kafè; estratt tal-kafè; keċap; ħall; qamħirrum (mitħun); cornflour; ċereali għall-kolazzjon; kandju għall-ikel; ħobż; melħ mill-oħxon; ħmira; ħmira; majoneż; zokkor tax-xgħir; naħla reġina ewforbja (ġelatina rjali tan-naħal) għan-nutrizzjoni tal-bniedem (mhux għal skopijiet mediċinali); għasel; xropp ta' għasel iswed għall-ikel; għasel iswed; dqiq (dixxijiet); zlazi (ħwawar); ħafur, mitħun oħxon; dqiq tal-ħafur; zalza tat-tadam; torti; ċikkulata għax-xorb; xorb ibbażat fuq il-kawkaw; xorb ibbażat fuq il-kafè; ħwawar; preparati taċ-ċereali; dqiq tal-qamħ; smid; pudini; ħwawar (li mhumiex żjut essenzjali); ross; xgħir għall-konsum mill-bniedem; dolċifikanti, naturali; zokkor; estratti tax-xgħir għall-ikel; ġelati; ħelu; dqiq tas-sojja; melħ għall-ippreservar ta' ikel; zlazi ta' l-insalati; taħlita ta' żejt, ħall u ħxejjex li tintraxx fuq l-insalata; kremi ta' l-insalati; taħlita ta' żejt, ħall u ħxejjex li tintraxx fuq l-insalata; għaġin; taħwir; kondiment; infużjonijiet mhux mediċinali.

Koffie, thee, cacao, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop, stroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, sausen (kruiderijen), kruiderijen; aromatische preparaten voor voedingsdoeleinden; cichorei (koffiesurrogaat); thee; chocolade; chocolademelk; broodsmeersels op basis van mayonaise; specerijen; kruiderijen; essences voor voedingsdoeleinden (uitgezonderd etherische oliën); glucose voor voedselbereiding; gluten geschikt voor voeding; mosterd; halvah; voedingsmiddelen op basis van haver; zetmeel voor menselijke consumptie; cacao; cacaoproducten; koffie; koffiearomaten; koffie-extract; ketchup; azijn; gemalen maïs; maïsmeel; graanvlokken; kandijsuiker voor voedingsdoeleinden; brood; keukenzout; gist; gistmiddelen voor deeg; mayonaise; maltose; koninginnengelei voor menselijke consumptie (niet voor medisch gebruik); honing; melassestroop voor voedsel; melassestroop; meel voor voedingsdoeleinden; kruidensausen; geplet haver; havermout; tomatensaus; patés; dranken op basis van chocolade; dranken op basis van cacao; dranken op basis van koffie; relish; graanpreparaten; meelbloem; griesmeel; puddingen; plantaaradige aromaten, anders dan vluchtige oliën; rijst; mout voor menselijke consumptie; natuurlijke zoetstoffen; suiker; moutextracten voor voedingsdoeleinden; roomijs; suikerbakkerswaren; sojameel; zout voor het conserveren van voedingsmiddelen; slasausen; sladressings; romige slasausen; slasausen; deegwaren; condimenten; kruiden (specerijen); kruidenaftreksels, niet voor geneeskundig gebruik.

Kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka, sago, pochodne kawy; mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miód, melasa, syrop; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; kis,omake (začimba), začimbe, zlasti; aromatyczne (preparaty -) do żywności; cykoria (substytut kawy); herbata; czekolada; napoje czekoladowe z mlekiem; delikatesni namazi in premazi na osnovi majoneze; przyprawy; przyprawy; esence za živila, razen eteričnih esence in olj; glukoza do celów spożywczych; gluten do celów spożywczych; musztarda; chałwa; owsa (produkty spożywcze na bazie -); skrobia do celów spożywczych; kakao; kakao (wyroby z -); kawa; aromaty kawowe; kavni ekstrakt; ketchup; ocet; kukurydza mielona; mąka kukurydziana; chipsy ziemniaczane; cukierki; chleb; kuchenna (sól -); drożdże; enzymy do ciast; majonez; słodziki; matični mleček za človeško prehrano (ne za medicinske namene); miód; syrop z melasy do spożycia; syrop cukrowy do celów spożywczych; moka (jedila); omake (začimba); oves, debelo zmlet; płatki owsiane; pomidorów (sosy z -); placki; czekolada (napoje na bazie -); kakao (napoje na bazie -); kawy (napoje na bazie -); aromaty; preparaty zbożowe; mąka pszenna; kasza manna; puddingi; aromaty (inne niż oleje esencyjne); ryż; slad za človeško prehrano; sladila, narava; cukier; słód (ekstrakt -) do celów spożywczych; lody; wyroby cukiernicze; mąka sojowa; sól do konserwowania żywności; solatne omake; sosy salatkowe; solatne kreme; sosy sałatkowe [dressingi]; makarony; przyprawy smakowe (sosy, marynaty); przyprawy; napary inne niż do celów leczniczych.

Café, chá, cacau, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço e xaropes; levedura e fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos), especiarias, em especial; preparações aromáticas para alimentos; chicória (sucedânea do café); chá; chocolate; chocolate com leite (bebida); patés delicatessen e à base de maionese; especiarias; temperos; essências para a alimentação, com excepção das essências etéricas ou de óleos essenciais); glucose para uso alimentar; glúten para uso alimentar; mostarda; halvah (pasta fina de grãos de sésamo moídos); alimentos à base de aveia; fécula para uso alimentar; cacau; produtos de cacau; café; aromas de café; extracto de café; ketchup; vinagre; milho moído; farinha de milho; flocos de cereais secos; açúcar cândi para uso alimentar; pão; sal de cozinha; levedura; fermentos para massas; maionese; maltose; leite materno para a alimentação humana (sem ser para uso medicinal); mel; melaço para alimentação; xarope de melaço; farinhas alimentares; molhos (condimentos); aveia moída a grosso; farinha de aveia; molho de tomate; patês; bebidas à base de chocolate; bebidas à base de cacau; bebidas à base de café; tempero (condimento); preparações feitas de cereais; farinha de trigo; sémola; pudins; aromas sem ser óleos essenciais; arroz; malte para consumo humano; adoçantes naturais; açúcar; extracto de malte para a alimentação; gelados; confeitaria; farinha de soja; sal para conservar os alimentos; molhos para saladas; molhos para salada; cremes para saladas; molhos para salada; massas alimentícias; molhos; condimentos; infusões não medicinais.

Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, ságo, kávovinové náhradky; mlieka a zložky vyrobené z obilnín, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny; med, melasa; droždie*, prášok do pečiva; soľ, horčica; octové nálevy (na dochutenie), korenie; aromatické prípravky do potravín; cigória [kávovinové náhradky]; čaj; čokoláda; mliečne čokoládové nápoje; lahôdkové nátierky a pasty na základe majonézy; koreniny; koreniny; esencie do potravín, okrem éterických látok a esenciálnych olejov; glukóza na ľudskú spotrebu; gluten potravinársky; horčica; chemické prípravky na lekárske účely; ovsená potrava; škrob ako potrava; kakao; výrobky z kakaa; káva; čokoládové prísady; kávový extrakt; kečup; ocot; kukurica, mletá; kukuričná múka; lupienky, vlocky (obilninové); kandovaný cukor do potravín; chlieb; kuchynská soľ; droždie; enzýmy do cesta; majonéza; maltóza; materská kašička na konzumáciu človekom (nie na lekárske použitie); med; melasa; melasový sirup; múka (pokrm); omáčky (príchuť); ovos, hrubo mletý; ovsená múka; paradajková omáčka; koláče s plnkou; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; kávové nápoje; príchute (arómy); obilniny (prípravky z -); pšeničná múka (vyrážková-); krupica; pudingy; príchute do nápojov (s výnimkou éterických olejov); ryža; slad na konzumáciu človekom; sladidlá, prírodné; cukor; sladový výtažok ako potraviny; zmrzlina; cukrovinky; sójová múka; soľ na konzervovanie potravín; šalátové dresingy; omácky do šalátov; šalátové krémy; šalátové dresingy; cestoviny; jednohubky; chuťové prísady; extrakty nie na lekárske účely.

Kava, čaj, kakav, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh ,pecivo in slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis,omake (začimba), začimbe, zlasti; aromatični dodatki za prehrano; cikorija (kavni nadomestek); čaj; čokolada; čokoladni napitki z mlekom; delikatesni namazi in premazi na osnovi majoneze; dišave, začimbe (rastlinskega izvora, največkrat v prahu); dodatki za izboljšanje okusa jedem; esence za živila, razen eteričnih esence in olj; glukoza za prehrano (grozdni sladkor); gluten za prehrano (rastlinski lepek); gorčica; halva; hrana na bazi ovsa; jedilni škrob; kakav; kakavovi izdelki; kava; kavne arome; kavni ekstrakt; ketchup; kis; koruza, mleta; koruzna moka; kosmiči iz žitaric; kristaliziran sladkor, jedilni; kruh; kuhinjska sol; kvas; kvasila za testo (fermentatorji); majoneza; maltoza (sladni sladkor); matični mleček za človeško prehrano (ne za medicinske namene); med; melasa za prehrano; melasni sirup; moka (jedila); omake (začimba); oves, debelo zmlet; ovsena moka; paradižnikova omaka; paštete; pijače na bazi čokolade; pijače na bazi kakava; pijače na bazi kave; pripravljene omake iz sadja ali zelenjave, kot dodatek hrani; proizvodi iz žitaric; pšenična moka; pšenični zdrob; pudingi; rastlinske arome, razen eteričnih olj, za prehrano; riž; slad za človeško prehrano; sladila, narava; sladkor; sladni ekstrakti, jedilni; sladoled; slaščice; sojina moka; sol za konzerviranje hrane; solatne omake; solatne polivke; solatne kreme; solatni prelivi; testenine; začimbe; začimbni dodatki jedem (sol, kis, senf); zeliščni čaji, ne zdravilni.

Kaffe, te, kakao, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (krydda), kryddor, särskilt; aromatiska preparat för födoämnen; cikoria (kaffeersättning); te; choklad; chokladdrycker med mjölk; bredbara delikatessprodukter av majonnäs; kryddor; kryddblandningar; essenser för livsmedel, utom eteriska essenser och oljor; druvsocker för livsmedel; gluten som livsmedel; senap; halvah; havrebaserade livsmedel; livsmedelsstärkelse; kakao; kakaoprodukter; kaffe; kaffesmakämnen; kaffeextrakt; ketchup; vinäger; malen majs; majsmjöl; frukostflingor; kanderat socker som livsmedel; bröd; koksalt; jäst; jäsämnen för pajdeg; majonnäs; maltos [maltsocker]; bidrottninggelé för förtäring (ej för medicinskt bruk); honung; melass (livsmedel); ljus sirap; mjöl (livsmedel); såser (krydda); havre, grovmalen; havremjöl; tomatsås; patéer; chokladbaserade drycker; kakaobaserade drycker; kaffebaserade drycker; kryddade såser; preparerade spannmålsprodukter; vetemjöl; mannagryn; puddingar; smakämnen, ej eteriska oljor; ris; malt för mänsklig förtäring; sötningsmedel, natur; socker; maltextrakt för livsmedel; glass; godsaker; sojamjöl; salt för konservering av livsmedel; salladsdressing; salladsdressing; krämiga sallader; salladsdressingar; pasta; kryddade såser; kryddade smaktillsatser i form av såser; infusioner, icke-medicinska.

31
Výrobky zemědělské, zahradnické a lesní a zrní neuvedené v jiných třídách; čerstvé ovoce a zelenina, osivo, přírodní rostliny a květiny; živočišná krmiva, zejména; čekankové kořeny; odpad z destilace pro živočišnou spotřebu; přísady do krmiv, nikoli pro léčebné účely; krmivo pro domácí zvírata; Potrava pro zvířata; píce, krmivo; krmiva pro zvířata; kukuřice; čočka, čerstvá; měkkýši (živí); moučka pro zvířata; čerstvé olivy; ořechy; otruby; oves; bílkoviny (proteiny) pro zvířata; pšenice; rostliny; ryby; nezpracovaná rýže; žito; sazenice; cerstvé ovoce; sezam; slad na výrobu piva a lihovin; cukrová třtina; vedlejší produkty při zpracování obilnin pro živočišnou spotřebu; vinná réva; zahradní bylinky (čerstvé); zelenina čerstvá; zrní (obilniny).

Produits agricoles, horticoles et forestiers, et graines non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, en particulier; racines de chicorée; résidus de distillerie [aliments pour animaux]; additifs pour fourrages non à usage médical; nourriture pour animaux de compagnie; produits et substances alimentaires pour animaux; pâture; pouture; maïs; lentilles [légumes] fraîches; fruits de mer vivants; farines pour animaux; olives fraîches; noix (fruits); son de céréales; avoine; protéines pour l'alimentation animale; froment; plantes; poisson; riz non traité; seigle; plants; fruits frais; sésame; malt pour brasserie et distillerie; cannes à sucre; sous-produits de la transformation des céréales pour l'alimentation du bétail; pieds de vigne; herbes potagères (fraîches); légumes frais; grains [céréales].

Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers; animal feed, in particular; chicory roots; distillery waste for animal consumption; additives to fodder, not for medical purposes; pet food; animal forage and foodstuffs; cattle food; stall food for animals; maize; lentils, fresh; Shellfish (live); meal for animals; olives, fresh; nuts (fruit); bran; oats; proteins for pet food; wheat; plants; fish; rice, unprocessed; rye; seedlings; fresh fruit; sesame; malt for brewing and distilling; sugarcane; by-products of the processing of cereals, for animal consumption; vine plants; garden herbs (fresh); vegetables, fresh; grains (cereals).

Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; frisches Obst und Gemüse, Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, insbesondere; Zichorienwurzeln; Brennereiabfallprodukte für Tierfutter; Futtermittelzusätze nicht für medizinische Zwecke; Futter für Haustiere; Futtermittel für Tiere; Viehfutter; Mastschrot für Tiere; Mais; Linsen (Frischgemüse); Schalentiere und Weichtiere (lebend); Futtermehle; Oliven (frisch); Nüsse (Obst); Kleie; Hafer; Proteine für Tiernahrung; Weizen; Pflanzen; Fisch; Reis, unbehandelt; Roggen; Setzlinge; frisches Obst; Sesam; Malz für Brauereien und Brennereien; Zuckerrohr; Nebenprodukte der Getreideverarbeitung für Viehfutter; Rebstöcke; Küchenkräuter (frisch); frisches Gemüse; Getreidekörner.

Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt frø (ikke indeholdt i andre klasser); friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster; foderstoffer, især; cikorierødder; destillationsrester til brug som dyrefoder; tilsætningsstoffer til foder, ikke til medicinske formål; foder til kæledyr; Animalske foderstoffer og næringsmidler til dyr; kvægfoder; kraftfoder; majs; friske linser (grøntsager); Levende skaldyr; fodermel; friske oliven; nødder (frugt); hvedeklid; havre; protein som næringsmidler til dyr; hvede; planter; fisk; ris, ikke bearbejdet; rug; stiklinger; frisk frugt; sesam; malt til brygning og destillering; sukkerrør; biprodukter ved forarbejdning af korn, til dyrefoder; vinplanter; køkkenurter (friske); grøntsager, friske; brødkorn.

Προϊόντα γεωργικά, κηπουρικά, δασικά και σπόροι μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· νωπά φρούτα και λαχανικά, σπόροι, φυσικά φυτά και άνθη· ζωοτροφές, ειδικότερα· ρίζες κιχωρίου· απόβλητα απόσταξης για κατανάλωση από ζώα· πρόσθετα χορτονομής, όχι για ιατρική χρήση· ζωοτροφές κατοικίδιων ζώων· ζωοτροφές· τροφές για βοοειδή· ζωοτροφές στάβλου· αραβόσιτος· νωπές φακές· οστρακοειδή (ζώντα)· ζωικά άλευρα· νωπές ελιές· ξηροί καρποί (φρούτα)· πίτυρο δημητριακών· βρώμη· πρωτεΐνες για κατανάλωση από ζώα· σιτάρι· φυτά· ψάρια· ρύζι, μη επεξεργασμένο· σίκαλη· φυτάρια· νωπά φρούτα· σουσάμι· βύνη για παρασκευή ζύθου και απόσταξη· ζαχαροκάλαμα· υποπροϊόντα από την επεξεργασία δημητριακών για κατανάλωση από ζώα· κλήματα· βότανα κήπου (νωπά)· λαχανικά, νωπά· σπόροι (δημητριακά).

Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, que no se incluyan en otras clases; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; forrajes para animales, en particular; raíces de achicoria; residuos de destilería [alimentos para animales]; aditivos para piensos que no sean para uso médico; alimentos para animales de compañía; productos y sustancias alimenticias para animales; piensos; cebo para el ganado con substancias harinosas; maíz; lentejas [legumbres] frescas; mariscos vivos; harinas para animales; aceitunas frescas; frutos secos (frutas); salvado de cereales; avena; proteínas para la alimentación animal; trigo; plantas; pescado; arroz, no elaborado; centeno; plantones; fruta fresca; sésamo; malta para cervecería y destilería; caña de azúcar; subproductos resultantes del tratamiento de cereales como forraje; cepas; hortalizas (frescas); legumbres frescas; granos (cereales).

Põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, mis ei kuulu teistesse klassidesse; värsked puuviljad ja köögiviljad, seemned, looduslikud taimed ja lilled; loomasööt, eelkõige; sigurijuured; destilleerimisjäägid (sööt); söödalisandid (v.a meditsiinilised); toaloomatoit; Loomatoit; kuivsööt; nuumasööt; mais; läätsed (värsked); karp- ja koorikloomad (elusad); jahu (sööda- ), söödajahu; oliivid (värsked); pähklid (viljad); kliid; kaer; valk (sööda- ), söödavalk; nisu; taimed; kala; riis, töötlemata; rukis; seemikud; puuvili (värske); seesam; linnased (pruulimis- ja destilleerimis- ); suhkruroog; teraviljatöötluse jäägid loomasöödana; viinamarjataimed; värsked aiataimed; köögivili (värske); viljaterad, teravili.

Maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet ja viljat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; tuoreet hedelmät ja vihannekset, siemenet, luonnonkasvit ja -kukat; eläinrehut, erityisesti; sikurijuuret; eläinravinnoksi tarkoitetut tislausjäänteet; rehun lisäaineet, ei lääkinnällisiin tarkoituksiin; lemmikkieläinten ruoat; Eläinten ravintotuotteet ja -aineet; karjan ruoka; talliruoka eläimille; maissi; tuoreet linssit (vihannekset); Elävät äyriäiset; rehujauho; oliivit, tuoreet; pähkinät (hedelmät); leseet; kaura; eläinten ravintona käytettävä proteiini; vehnä; kasvit; kala; riisi, jalostamaton; ruis; taimet; tuoreet hedelmät; seesami; maltaat panimo- ja tislausteollisuuden käyttöön; sokeriruoko; eläinravinnoksi tarkoitetut viljatuotteiden käsittelyssä syntyvät sivutuotteet; viiniköynnöskasvit; tuoreet puutarhayrtit; tuoreet vihannekset; jyvät (viljat).

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, vetőmagok, amennyiben nem tartoznak más osztályba; friss gyümölcsök és zöldségek, magvak, természetes növények és virágok; állateledel, különösen; cikóriagyökér; szeszfőzés során visszamaradt anyagok (állateledel); takarmányadalékok nem gyógyászati célra; állateledel; Állati tápszerek; takarmány; istállótakarmány állatoknak; kukorica; lencse (zöldségféle), friss; kagylók (élo); liszt állatoknak; olajbogyók, friss; dió; korpa (gabona); zab; fehérje állati fogyasztásra; búza; növények; hal; hámozatlan rizs; rozs; palánták; friss gyümölcs; szezámmag; maláta sörfozéshez és szeszfozéshez; cukornád; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; szőlőtőkék; konyhakerti növények, friss; zöldségek, friss; szemes gabona, feldolgozatlan.

Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali; mangime per animali, in particolare; radici di cicoria; residui di distilleria [alimenti per animali]; additivi per foraggi non per uso medicinale; mangime per animali da compagnia; Prodotti e sostanze alimentari per animali; foraggio; mangimi d'ingrasso a base di farinacei; granturco; lenticchie fresche; Molluschi vivi; farine per animali; olive fresche; noci (frutta); crusca; avena; proteine per l'alimentazione animale; grano; piante; pesce; riso non lavorato; segala; semenzali; frutta fresca; sesamo; malto per birrifici e distillerie; canne da zucchero; residui della lavorazione dei cereali per l'alimentazione del bestiame; ceppi di vite; erbaggi freschi; legumi freschi; granaglie [cereali].

Žemės ūkio, sodininkystės, miškininkystės produkcija, nepriskirta kitoms klasėms, sėklos; švieži vaisiai ir daržovės, sėklos, natūralūs augalai ir gėlės; pašarai, ypač; cikorija, trūkažolių šaknys; distiliuotos liekanos gyvuliams šerti; pašariniai priedai, ne gydymo reikmėms; kambarinių gyvūnų ėdalas; Gyvūnų maisto produktai; galvijų pašarai; pašarai gyvuliams penėti; kukurūzai; lęšiukai (švieži --- ); kiaukutiniai vėžiagyviai (gyvi); pašariniai miltai; alyvuogės, šviežios; riešutai; sėlenos; avižos; paprastieji baltymai pašarams; kviečiai; augalai; žuvis; ryžiai, neapdoroti; rugiai; sodinukai; švieži vaisiai; sezamai; salyklas (gėrimams gaminti); cukranendrės; atliekos, likusios po javų apdorojimo, skirtos pašarui; vynuogienojų atramos; sodo augalai (švieži); daržovės (šviežios --- ); grūdai (javai).

Zemkopības, dārzkopības un mežkopības produkti un sēklas, ciktāl tās nav iekļautas citās klasēs; svaigi augļi un dārzeņi, sēklas, dabīgie augi un ziedi; dzīvniekiem paredzētas ierīces, īpaši; cigoriņi, saknes; dzīvnieku patēriņam paredzētās destilācijas vielas; barības piedevas, kas nav paredzētas medicīniskiem nolūkiem; mājdzīvnieku barība; Dzīvnieku barība; dzīvnieku barība; steliņģi dzīvniekiem; kukurūza; lēcas, svaigas; dzīvi mīkstmieši; dzīvniekiem paredzēti milti; svaigas olīvas; uzgriežņi (augļi); klijas; auzu milti; dzīvnieku patēriņam domātie proteīni; auzas; augi; zivis; rīsi, neapstrādāti; rudzi; dēsti; svaigi augļi; sezams; iesals brūvēšanai un destilēšanai; cukurniedres; blakus pprodukti preču apstrādei dzīvnieku diētas nolūkiem; vīnogas; dārza zāle (svaiga); svaigi augļi; labība.

Prodotti agrikoli, ortikulturali u tal-foresta u qmuħ mhux inklużi fi klassijiet oħra; frott u ħxejjex friski, żrieragħ, pjanti naturali u fjuri; il-parti ta' wara ta' l-annimali, speċjalment; basal taċ-ċikwejra; prodotti mill-iskart ta' distilleriji għal għalf ta' l-annimali; addittivi ta' l-ikel ta' l-annimali mhux għal skopijiet mediċinali; ikel għall-annimali tad-dar; Għalf għall-annimali; ikel għall-annimali; pelits li jħaxxnu l-annimali; qamħ; għads [frott frisk]; frott il-baħar bil-qoxra ħajjin; biċċiet ta' l-ikel ta' l-annimali mgħaqqda flimkien; żebbuġ frisk; Ġewż (frott); nuħħala; dqiq tal-ħafur; proteini għall-użu mill-annimali; qamħ; pjanti; ħut; ross, mhux proċessat; segala; nebbieta; frott frisk; ġulġlien; xgħir għall-iddistillar u għall-produzzjoni tal-birra; kannamiela; prodotti sekondarji, magħmula mill-bqija ta' l-ipproċessar tal-qamħirrum għan-nutrizzjoni ta' l-annimali; dwieli; ħxejjex (tal-ġardinaġġ) friski; ħxejjex friski; qamħ.

Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voorzover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten, zaaizaden, levende planten en bloemen; diervoeding, met name; cichoreiwortels; distilleerafval voor diervoeding; veevoeder-additieven (niet voor medisch gebruik); voedsel voor huisdieren; Producten en voedingsmiddelen voor dieren; veevoeder; stalvoeder; maïs; linzen (vers); Schelpdieren (levend); meel voor dieren; olijven (vers); noten (vruchten); graanzemelen; haver; proteïne voor dierlijke consumptie; tarwe; planten; vis; rijst,onbehandeld; rogge; zaaigoed; vers fruit; sesam; mout voor brouwerijen en distilleerderijen; suikerriet; graanafvalproducten als veevoeder; wijnstokken; keukenkruiden (vers); verse groenten; granen.

Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; živalska krmila, zlasti; cykoria (korzenie -); gorzelnie (odpady z -) [pasza dla zwierząt]; pasze (dodatki do -) nie do celów leczniczych; pokarm dla zwierząt domowych; Pokarm dla zwierząt; pasze; pasza dla zwierząt (podajniki mechaniczne -); kukurydza; soczewica świeża [warzywa]; malze zywe; mączka dla zwierząt; oliwki świeże; orzechy; otrgby zbozowe; owies; proteiny dla zwierząt; pszenica; rośliny; ryby; riž, nepredelan; żyto; sadzonki; owoce świeże; sezam; słód dla piwowarstwa i gorzelni; cukrowa (trzcina -); stranski produkti pri predelavi žitaric za živalsko prehrano; winorośle; vrtna zelišča (sveža); warzywa, świeże; ziarna [zboża].

Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e sementes não incluídos noutras classes; frutos e legumes frescos, sementes, plantas e flores naturais; rações para animais, em especial; raízes de chicória; resíduos de destilaria [alimentos para animais]; aditivos para forragens não para uso medicinal; alimentos para animais de estimação; Produtos e substâncias alimentares para animais; pasto; engorda para animais; milho; lentilhas [legumes] frescos; Mariscos vivos; farinhas para animais; azeitonas frescas; frutos de casca rija (fruta); farelos de trigo; aveia; proteína para a alimentação animal; trigo; plantas; peixe; arroz em estado bruto; centeio; plântulas; frutos frescos; sésamo [gergelim]; malte para cervejaria e destilaria; cana de açúcar; produtos secundários usados no tratamento de grãos de cereais para a alimentação de animais; pés de vinha; ervas hortícolas (frescas); legumes frescos; grãos [cereais].

Poľnohospodárske, záhradnícke, lesnícke produkty a semená nezaradené do iných tried; čerstvé ovocie a zelenina, semená, prírodné rastliny a kvety; živočíšne krmivá, hlavne; cakankové hluzy; zbytky z destilácie na živocíšnu spotrebu; prísady do krmív, nie na lekárske účely; potrava pre zvieratá chované v domácnosti; Potrava pre zvieratá; krmivo; jadrové krmivo pre zvieratá; kukurica; šošovica (cerstvá); mäkkýše (živé); šrot pre zvieratá; olivy, čerstvé; orechy; otruby; ovos; proteín na živocíšnu spotrebu; pšenica; rastliny; ryba; ryža, nespracovaná; raž; sadenice; čerstvé ovocie; sezam; slad na výrobu piva a liehovín; cukrová trstina; vedľajšie produkty pri spracovaní obilnín na konzumáciu zvieratami; vinic (rastlina); zeleninové dochucovacie prostriedky (čerstvé); zelenina (cerstvá -); obilniny.

Poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; sveže sadje in zelenjava, semena, naravne rastline in sveže cvetje; živalska krmila, zlasti; cikorija, korenine; destilacijski ostanki za živalsko prehrano; dodatki h krmi, ne za medicinske namene; hrana za hišne živali; hrana za živali; hrana za živino; krma za živali; koruza; leča, sveža; lupinarji, živi; moka za živali; olive, sveže; oreščki, razne vrste (plodovi); otrobi; oves; proteini za živalsko prehrano; pšenica; rastline; ribe; riž, nepredelan; rž; sadike; sadje, sveže; sezam; slad za kuhanje in destilacijo; sladkorni trs; stranski produkti pri predelavi žitaric za živalsko prehrano; vinska trta; vrtna zelišča (sveža); zelenjava, sveža; zrnje žitaric.

Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; färska frukter och grönsaker, fröer och utsäden, levande växter, plantor och blommor; djurfoder, särskilt; cikoriarot; djurfoder i form av destillationsavfall; tillsatser till foder, ej för medicinska ändamål; mat för husdjur; Djurfoder; foder för boskap; stallfoder för djur; majs; linser, färska; Levande skaldjur; fodermjöl; oliver, färska; nötter (frukt); kli; havre; protein i form av djurfoder; vete; plantor; fisk; råris; råg; sticklingar; färska frukter; sesamfrön; malt för användning vid bryggning och destillering; sockerrör; djurfoder av restprodukter vid bearbetning av sädesslag; vinranksplantor; trädgårdsörter (färska); grönsaker, färska; säd [spannmål].

32
Pivo; minerální vody, šumivé vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné štávy, sirup a jiné přípravky k zhotovování nápojů, zejména; aperitivy nealkoholické; jablečný mošt (nealkoholický); esence pro prípravu nápoju; sycená voda; izotonické nápoje; mošty; stolní vody; Nápoje (nealkoholické-); nealkoholické nápoje z ovocných šťáv; pivo; sladové pivo; přípravky k zhotovování nápojů; ovocné esence; ovocný nektar (nealkoholický); ovocné štávy; sirupy do nápoju; soda; zeleninové šťávy, nápoje.

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, en particulier; apéritifs sans alcool; jus de pomme; essences pour la préparation de boissons; eaux gazeuses; boissons isotoniques; moût sucré; eaux de table; Boissons non alcooliques; boissons de fruits non alcooliques; bières; bière de malt; préparations pour faire des boissons; essences de fruits; boissons isotoniques, eau au lithium, moûts; jus de fruits; sirops pour boissons; boissons gazeuses; jus de légumes (boissons).

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, in particular; apéritifs, non-alcoholic; cider (non-alcoholic); essences for making beverages; aerated water; isotonic beverages; sweetened fruit juice; table waters; non-alcoholic beverages and drinks; non-alcoholic fruit juice beverages; beer; malt beer; preparations for making beverages; fruit essences; fruit nectars (non-alcoholic); fruit juices; syrups for beverages; soda pops; vegetable juices, beverages.

Bier; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer sowie andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, insbesondere; alkoholfreie Aperitifs; Apfelsaft; Essenzen für die Zubereitung von Getränken; kohlensäurehaltiges Wasser; isotonische Getränke; Süßmost; Tafelwässer; Alkoholfreie Getränke und Drinks; alkoholfreie Fruchtgetränke; Bier; Malzbier; Präparate für die Zubereitung von Getränken; Fruchtessenzen; isotonische Getränke, Lithiumwässer, Most; Fruchtsäfte; Sirupe für Getränke; Soda-Erfrischungsgetränke; Gemüsesäfte (Getränke).

Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre færdiglavede produkter til fremstilling af drikke, især; ikke alkoholholdige aperitiffer; alkoholfri most; essenser til fremstilling af drikke; kulsyreholdigt vand; isotoniske drikke; æblemost; bordvande; Ikke-alkoholholdige drikke; ikke-alkoholholdige frugtdrikke; øl; maltøl; præparater til fremstilling af drikke; frugtessens; isotoniske drikke, lithiumvand, most; frugtsaft; saft til fremstilling af drikke; sodavand; grøntsagssafter (drikke).

Ζύθος· μεταλλικά και αεριούχα νερά και άλλα μη οινοπνευματώδη ποτά· ποτά και χυμοί φρούτων, σιρόπια και άλλα παρασκευάσματα για ποτοποιία, ειδικότερα· ορεκτικά ποτά (απεριτίφ), μη οινοπνευματώδη· μη οινοπνευματώδης μούστος· αρωματικές ουσίες για την παρασκευή ποτών· αεριούχο νερό· ισοτονικά ποτά· γλυκός μηλίτης· επιτραπέζια ύδατα· Μη οινοπνευματώδη ροφήματα και ποτά· μη οινοπνευματώδη ποτά από χυμούς φρούτων· ζύθος· ζύθος από βύνη· παρασκευάσματα για ποτοποιία· εσάνς φρούτων· μη οινοπνευματώδη νέκταρ φρούτων· χυμοί φρούτων· σιρόπια για ποτά· ανθρακούχα ποτά· χυμοί λαχανικών (ποτά).

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en particular; aperitivos sin alcohol; mosto sin alcohol; esencias para hacer bebidas; aguas gaseosas; bebidas isotónicas; mosto dulce; aguas de mesa; Bebidas desalcoholizadas; bebidas no alcohólicas a base de zumo de frutas; cervezas; cerveza de malta; preparaciones para hacer bebidas; esencias de frutas; bebidas isotónicas, agua de litio, bebidas energéticas; zumos de frutas; siropes para bebidas; bebidas gaseosa (sodas); zumos vegetales, bebidas.

Õlu; mineraalvesi ja õhuhapnikuga rikastatud vesi, alkoholi mittesisaldavad joogid; puuviljamahlad ja puuviljajoogid, siirupid ja muud jookide valmistamiseks kasutatavad ained, eelkõige; aperitiivid, alkoholivabad; siider (alkoholivaba); essentsid (joogi-), joogiessentsid; gaseeritud vesi, gaseervesi; isotoonilised joogid; veinivirre; lauaveed; Alkoholivabad joogid; alkoholivabad puuviljamahlajoogid; õlu; linnaseõlu; preparaadid jookide valmistamiseks; puuviljaessentsid; puuviljanektarid (alkoholivabad); puuviljamahlad; siirupid (joogi-), joogisiirupid; limonaadid; köögiviljamahlad, joogid.

Olut; kivennäis- ja hiilihappovedet sekä muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut, mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet, erityisesti; alkoholittomat aperitiivit; alkoholiton viini; esanssit juomien valmistukseen; hiilihappovedet; isotoniset juomat; makeat mehut; pöytävedet; Alkoholittomat juomat; alkoholittomat hedelmämehujuomat; olut; mallasolut; juomien valmistusaineet; hedelmäesanssit; isotoniset juomat, litiumvedet, puristemehut; hedelmätuoremehut; mehutiivisteet juomiin; limonadit; vihannesmehut (juomat).

Sörök; ásványvíz és szénsavasvíz és más alkoholmentes italok; gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes almabor; eszenciák italkészítéshez; szénsavas víz; izotóniás italok; mustok; asztali vizek; Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcsitalok; sörök; malátasör; italok előállítására szolgáló készítmények; gyümölcsesszenciák; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); gyümölcslevek; szörpök/szirupok italokhoz; szódavizek; zöldséglevek, italok.

Birre; acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per la produzione di bevande, in particolare; aperitivi analcolici; mosto analcolico; essenze per fare bevande; acque gassate; bevande isotoniche; mosto dolce; acque da tavola; Bevande analcoliche; bevande analcoliche alla frutta; birre; birra di malto; preparati per la produzione di bevande; essenze a base di frutta; bevande isotoniche, acque al litio, mosti; succhi di frutta; sciroppi per bevande; bevande gassate; succhi vegetali, bevande.

Alus; mineralinis ir gazuotas vanduo bei kiti nealkoholiniai gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys, sirupai ir kiti gėrimų gaminimo preparatai, ypač; aperityvai, nealkoholiniai; obuolių sultys; esencijos (gėrimams gaminti); gazuotas vanduo; netonizuojantys gėrimai; misa; stalo vanduo; Gaivieji gėrimai; gaivieji vaisių sulčių gėrimai; alus; salyklinis alus; gėrimų gaminimo preparatai; vaisių esencijos; nektarai (vaisių --- ) (gaivieji); vaisių sultys; sirupai (gėrimams); sodos vanduo; daržovių sultys, gėrimai.

Alus; minerālūdens, gāzētais ūdens un citi bezalkoholiskie dzērieni; augļu dzērieni un augļu sulas, sīrups un citas piedevas, kas paerdzētas dzērienu izgatavošanai, īpaši; uzkožamie, bezalkoholiski; bezalkoholiskais vīns; esences dzērienu pagatavošanai; gāzētais ūdens; izotoniskie dzērieni; nefermentēta vīnogu sula; galda ūdens; Bezalkoholiskie dzērieni; bezalkoholiskie augļu dzērieni; alus; iealas alus; preparāti dzērienu gatavošanai; augļu esences; augļu nektāri [bezalkoholiski]; augļu sulas; sīrupi dzērienu pagatavošanai; gāzēti dzērieni; dārzeņu sulas, dzērieni.

Birer; ilma minerali u bil-gass u xorb ieħor mhux alkoħoliku; xorb tal-frott u meraq tal-frott, ġulepp u preparazzjonijiet oħra għall-produzzjoni tax-xorb, speċjalment; aperittivi mingħajr alkoħol; inbid ġdid mingħajr alkoħol; essenza għat-tħejjija tax-xorb; ilma bil-gazz; xorb isotoniku; għasra tal-għeneb; ilma tal-mejda; Xorb mhux alkoħoliku; xorb mingħajr alkoħol magħmul mill-meraq tal-frott; birer; birra magħmula mill-malt; preparazzjonijiet għall-produzzjoni tax-xorb; essenzi tal-frott; nettari tal-frott (mingħajr alkoħol); xorb tal-meraq tal-frott; ġulepp għax-xorb; xorb mhux alkoħoliku; meraq, xorb tal-ħxejjex.

Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken, met name; alcoholvrije aperitieven; appelsap; essences voor de bereiding van dranken; gazeus water; isotone dranken; most; tafelwater; Alcoholvrije dranken; alcoholvrije vruchtendranken; bieren; moutbier; preparaten voor de bereiding van dranken; vruchtenessences; isotonische dranken, lithiumhoudend water, most; vruchtensappen; siropen voor dranken; priklimonades; groentesappen (dranken).

Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; sadne pijače in sadni sokovi, sirup in drugi pripravki za proizvodnjo pijač, zlasti; aperitify, bezalkoholowe; soki jabłkowe; esencje do sporządzania napojów; woda gazowana; napoje izotoniczne; moszcz; woda stołowa; Napoje niealkoholowe; nealkoholne pijače iz sadni sokov; piwo; piwo słodowe; preparati za izdelavo pijač; sadne esence; nektary owocowe [bezalkoholowe]; soki owocowe; syropy do napojów; napoje gazowane; zelenjavne sokovi, pijače.

Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas, em especial; aperitivos não-alcoólicos; água-pé não alcoólica; essências para fazer bebidas; águas gasosas; bebidas isotónicas; mosto de frutas; águas de mesa; Bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos não alcoólicas; cervejas; cerveja de malte; preparações farmacêuticas para bebidas; essências de frutas; bebidas isotónicas, água litinada, mostos; sumos de fruta; xaropes para bebidas; bebidas gasosas (sodas); sumos e bebidas de vegetais.

Pivo; minerálky a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirup a iné prípravky na prípravu nápojov, hlavne; aperitív nealkoholický; nealkoholický mušt; príchute na výrobu nápojov; sýtená voda; izotonické nápoje; posilňujúce nápoje; stolové vody; Nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; pivá; sladové pivo; prípravky na výrobu nápojov; ovocné esencie; ovocná štava; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; limonády; zeleninové džúsy, nápoje.

Pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi, sirup in drugi pripravki za proizvodnjo pijač, zlasti; aperitivi, brezalkoholni; brezalkoholni mošt; esence za izdelavo pijac; gazirana voda; izotonične pijače; mošt; namizne vode; nealkoholne pijače; nealkoholne pijače iz sadni sokov; pivo; pivo iz slada; preparati za izdelavo pijač; sadne esence; sadni nektar (brezalkoholni); sadni sokovi; sirupi za pijače; sodavica; zelenjavne sokovi, pijače.

Öl; mineral- och kolsyrade vatten samt andra alkoholfria drycker; fruktdrycker och -juicer, safter och andra koncentrat för framställning av drycker, särskilt; icke alkoholhaltiga aperitifer; cider (alkoholfri); essenser för framställning av drycker; kolsyrat vatten; isotoniska drycker; fruktsaft; bordsvatten; Icke-alkoholhaltiga drinkar och drycker; alkoholfria drycker av fruktjuicer; öl; maltöl; preparat för framställning av drycker; fruktessenser; isotoniska drycker, litiumvatten, muster; fruktjuicer; saftkoncentrat för framställning av drycker; läskedrycker; grönsaksjuicer, drycker.

33
Alkoholické nápoje, s výjimkou piv, zejména; alkoholické nápoje (lihoviny); alkoholické nápoje z ovoce; alkoholické výtažky; aperitivy; likéry podporující trávení; gin; hořké likéry; koktejly; likéry; rum; alkoholické výtažky z ovoce; vína; vinné destiláty; alkoholické nápoje (pálenky).

Boissons alcooliques, à l'exception des bières, en particulier; spiritueux; boissons alcooliques à base de fruits; extraits alcooliques; apéritifs; digestifs; gin; amers [liqueurs]; cocktails; liqueurs; rhum; extraits de fruits avec alcool; vins; eaux-de-vie; boissons distillées.

Alcoholic beverages, except beers, in particular; spirits (beverages); alcoholic fruit drinks; alcoholic extracts; aperitifs; digestives; gin; bitters; cocktails; liqueurs; rum; fruit extracts (alcoholic); wines; wine distillates; distilled beverages.

alkoholische Getränke, ausgenommen Biere, insbesondere; Spirituosen (Getränke); alkoholhaltige Fruchtgetränke; alkoholische Extrakte; Aperitifs; Verdauungslikör; Gin; Magenbitter (Liköre); Cocktails; Liköre; Rum; alkoholhaltige Fruchtextrakte; Weine; Branntwein; destillierte Getränke.

Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), især; spirituosa (drikkevarer); alkoholholdige frugtdrikke; alkoholholdige ekstrakter; aperitiffer; fordøjelsesfremmende drikke; gin; bitre likører (bittere); cocktails; likører; rom; alkoholholdige frugtekstrakter; vine; vindestillater; destillerede drikke.

Οινοπνευματώδη ποτά, εκτός ζύθου, ειδικότερα· οινοπνευματώδη ποτά· οινοπνευματώδη ποτά φρούτων· οινοπνευματώδη εκχυλίσματα· ορεκτικά ποτά (απεριτίφ)· χωνευτικά ποτά· τζιν· ποτά μπίτερ (ποτά με προσθήκη πικρών χόρτων για διευκόλυνση της όρεξης και της πέψης)· κοκτέιλ· ηδύποτα· ρούμι· εκχυλίσματα φρούτων χωρίς αλκοόλ· οίνοι· απεσταγμένο ουίσκι· αποσταγμένα ποτά.

Bebidas alcohólicas, excepto cervezas, en particular; espirituosos (bebidas alcohólicas); bebidas alcohólicas de frutas; extractos alcohólicos; aperitivos; digestivos; ginebra; amargos [licores] [bitters]; cócteles; licores; ron; extractos de frutas con alcohol; vinos; destilados de vino; bebidas destiladas.

Alkoholjoogid, välja arvatud õlled, eelkõige; piiritusjoogid; alkohoolsed puuviljajoogid; piiritusekstraktid; aperitiivid; digestiivid; džinn; bitterid; kokteilid; liköörid; rumm; puuviljaekstraktid (alkohoolsed); veinid; veinidestillaadid; destilleerimise teel saadud joogid, aetised.

Alkoholijuomat (paitsi oluet), erityisesti; viinat; alkoholipitoiset hedelmäjuomat; alkoholipitoiset uutteet; aperitiivit; digestiivit; gini; katkerot; cocktailit; liköörit; rommi; alkoholipitoiset hedelmäuutteet; viinit; viinitisleet; tislatut juomat.

Szeszes italok (kivéve sörök), nevezetesen; égetett szeszes italok; alkoholos gyümölcsitalok; alkoholos kivonatok; aperitifek; emésztést elősegítő szeszes italok, gyomorkeserűk; gin; gyomorkeserű (bitter) italok; koktélok; likőrök; rum; alkoholos gyümölcskivonatok; borok; borpárlatok; párolt szeszesitalok.

Bevande alcoliche ad eccezione della birra, in particolare; alcolici; bevande alcooliche a base di frutta; estratti alcoolici; aperitivi; digestivi; gin; amari [liquori]; cocktail; liquori; rum; estratti di frutta con alcool; vini; distillati di vino; bevande distillate.

Svaigieji gėrimai, išskyrus alų, ypač; spiritiniai gėrimai; alkoholiniai vaisių gėrimai; spiritiniai ekstraktai; aperityvai; virškinimą gerinantys alkoholiniai gėrimai; džinas; trauktinės (karčiosios); kokteiliai; likeris; romas; vaisių ekstraktai (spiritiniai); vynas; vyno distiliatai; distiliuoti gėrimai.

Alkoholiskie dzērieni, izņemot alu, īpaši; spirtotie dzērieni; alkoholiskie augļu dzērieni; alkoholiskie ekstrakti; aperitīvi; gremošanu veicinošie līdzekļi; džins; rūgtie dzērieni [liķieri]; kokteiļi; liķieri; rums; alkoholiskie augļu ekstrakti; vīni; destilēti vīni; destilēti dzērieni.

Xorb alkoħoliku, minbarra birra, speċjalment; spirti; xorb alkoħoliku tal-frott; estratti alkoħoliċi; aperitivi; diġestivi; ġnibru; bitters (likuri); koktejls; likur; rum; estratti alkoħoliċi tal-frott; inbid; distillati ta' l-inbid; xorb iddistillat.

Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), met name; spiritualiën; alcoholhoudende vruchtendranken; alcoholhoudende extracten; aperitieven; digestieven; gin; bitters (likeuren); cocktails; likeuren; rum; alcoholhoudende vruchtenextracten; wijnen; brandewijnen; gedistilleerde dranken.

Alkoholne pijače, razen piva, zlasti; alkoholowe (napoje -); owocowe napoje alkoholowe; alkoholowe (ekstrakty -); aperitify; alkohol pity po jedzeniu dla ułatwienia trawienia; gin; gorzkie nalewki; koktajle; likiery; rum; ekstrakty owocowe z alkoholem; wina; vinski destilati; destylowane (napoje alkoholowe -).

Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); bebidas espirituosas; bebidas alcoólicas de fruta; extractos alcoólicos; aperitivos; digestivos; gin; amargos [licores]; cocktails; licores; rum; extractos de frutos com álcool; vinhos; destilados de vinho; bebidas destiladas.

alkoholické nápoje, okrem piva, hlavne; liehoviny; alkoholické nápoje z ovocia; alkoholový koncentrát; aperitívy; digestíva (nápoje podporujúce trávenie); gin; digestívy (likéry, horké); koktaily; likéry; rum; alkoholické výtažky z ovocia; vína; vínové destiláty; destilované nápoje.

Alkoholne pijače, razen piva, zlasti; alkoholne pijače (žgane); alkoholne sadne pijače; alkoholni ekstrakti; aperitivi; digestivi; gin; grenčice; koktajli; likerji; rum; sadni ekstrakti, alkoholni; vina; vinski destilati; žgane pijače (narejene z destilacijo).

Alkoholhaltiga drycker, utom öl, särskilt; sprit (drycker); alkoholhaltiga fruktdrycker; extrakt, alkoholhaltiga; aperitifviner; matsmältningsfrämjande alkoholdrycker; gin; bitter; cocktails; likörer; rom; fruktextrakt, alkoholhaltiga; viner; vindestillater; destillerade drycker.

35
Propagační činnost, reklama; sekretárské služby; aranžování výkladu; distribuce vzorku; ekonomické prognózy; distribucija vzorcev; aktualizace reklamních materiálu; venkovní reklama; pruzkum verejného mínení; nábor zamestnancu; úcetnictví; kadrovanje; vedení aukcí; direct mailové služby; publikace inzertních textu; zpracování textu; mzdy a výplatní listiny (příprava-); pronájem reklamních ploch; pronájem reklamní doby v komunikačních médiích; oddajanje oglasnih površin v najem; reklama on line v počítačové síti; pronájem reklamních materiálů; organizování komercních nebo propagacních výstav; reklamní služby v souvislosti s komercializací zboží; organizacija razstav za komercialne ali reklamne namene; obchodní administrativa; ocenování pro obchodní úcely; obchodní informace; obchodní šetrení; obchodní pruzkum; konzultace pro organizaci obchodních aktivit; prodejní propagace (pro jiné); predvádení zboží; príprava inzertních sloupku; dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky); priprava sporočil za javnost; prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za druga podjetja); příprava, vedení, organizování poradenství, veletrhů, přednášek, kurzů, sympozií a jiných; obchodní a reklamní akce; výstrižková služba na zprávy; účetnictví; rozširování reklamních materiálu; inzerce; propagační činnost, reklama; reklamiranje; systemizace informací do pocítacových databází; sladidla; poradenství v oblasti rízení lidských zdroju; poradenské služby v oblasti vedení podniku; pruzkum trhu; studie trhu; tržne raziskave; pomoc při řízení obchodní činnosti; dovozně-vývozní služby; vodenje komercialnih poslov; vedení obchodních činností pro třetí strany; zastupování cizích firem.

Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, en particulier; services de secrétariat; décoration de vitrines; distribution d'échantillons; prévisions économiques; services commerciaux pour le compte de tiers et conseils en la matière; mise à jour de matériel publicitaire; publicité extérieure; sondages d'opinion; recrutement de personnel; comptabilité; commercialisation de produits, en particuliers de produits compris dans les classes précitées, dans des commerces de gros et de détail; vente aux enchères; publicité par mailing direct; publication de textes publicitaires; traitement de texte; préparation de feuilles de paye; location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire dans le domaine des supports de communication; location de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau de communication informatique; publicité relative à la commercialisation de produits; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; affichage; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; administration commerciale; estimations d'affaires; informations d'affaires; renseignements d'affaires commerciales; recherche commerciale; conseils en organisation des affaires; promotion des ventes pour le compte de tiers; démonstration de produits; courrier publicitaire; acquisitions pour le compte de tiers (achat de produits et services pour d'autres entreprises); préparation, tenue, organisation de conférences, de foires, de manifestations, de cours, de symposiums et autres; organisation de manifestations à des fins commerciales et publicitaires; conseils professionnels dans le domaine de l'économie, de l'organisation d'entreprise, y compris conseils dans le domaine de l'industrie alimentaire et, notamment, de l'industrie des huiles comestibles; comptabilité; services de coupures de presse; études de marché, développement de marché et conseils en la matière; diffusion de matériel publicitaire; publicité; publicité; élaboration d'extraits de compte; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; conseils en matière de gestion des affaires commerciales; conseils en gestion de personnel; consultation en organisation et direction des affaires; recherches de marché; études de marché; services dans le domaine de l'import-export; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers; représentation d'entreprises étrangères.

Advertising services, management of commercial business, business administration, office work, in particular; secretarial services; shop-window dressing; distribution of samples; economic forecasting; economic services for for others and consultation in this field; updating of advertising material; outdoor advertising; opinion polling; personnel recruitment; accounting; commercialisation of the goods, in particular of the goods of previous classes, retail and wholesale services; auctioneering; direct mail advertising; publication of publicity texts; word processing; payroll preparations; rental of advertising space; rental of advertising time on communication media; publicity material rental; on-line advertising on a computer communications network; advertisement services relating to the commercialisation of goods; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; bill-posting; business or industrial management assistance; business administration; business appraisals; business information; business inquiries; business research; business organization consultancy; sales promotion (for others); demonstration of goods; publicity columns preparation; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses); preparation, organisation and management of consultancy, trade fairs, lectures, courses, symposia etcetera; events for commercial and advertising purposes; professional consultancy relating to commerce, organisation of business including consultancy in the field of foodstuff industry and in particular edible oil and industrial oil industry; bookkeeping; news clipping services; exploring and developing the market and consultancy relating thereto; dissemination of advertising matter; publicity; advertising; drawing up of statements of accounts; systemisation of information into computer databases; advisory services for business management; personnel management consultancy; business management and organization consultancy; market research; market studies; import-export services; business management; management of commercial businesses for others; representing foreign enterprises.

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, insbesondere; Sekretariatsdienstleistungen; Schaufensterdekoration; Verteilung von Warenproben; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; wirtschaftliche Dienstleistungen für Dritte und Beratung auf diesem Gebiet; Aktualisierung von Werbematerial; Plakatanschlagwerbung; Meinungsforschung; Personalanwerbung; Buchhaltung; Vermarktung von Waren, insbesondere von Waren aus den vorangegangenen Klassen, im Groß- und Einzelhandel; Durchführung von Versteigerungen und Auktionen; Direktwerbung; Veröffentlichung von Werbetexten; Textverarbeitung; Lohn- und Gehaltsabrechnungen; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbezeit in Kommunikationsmedien; Vermietung von Werbematerial; Online-Werbung über ein computergestütztes Kommunikationsnetz; Werbung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren; Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche oder Werbezwecke; Plakatanschlagwerbung; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Unternehmensverwaltung; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Unternehmensforschung; Beratung in Fragen der Geschäftsorganisation; Verkaufsförderung für Dritte; Vorführung von Waren; Werbung durch Werbeschriften; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte, (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Vorbereitung, Durchführung, Organisation von Besprechungen, Messen, Veranstaltungen, Kursen, Symposien und Ähnlichem; Veranstaltungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; professionelle Beratung auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Unternehmensorganisation einschließlich Beratung auf dem Gebiet der Nahrungsmittel-, insbesondere der Speiseölindustrie; Buchführung; Nachrichtenartikel-Ausschnittdienste; Marktforschung und Marktentwicklung und Beratung auf diesem Gebiet; Verbreitung von Werbematerial; Reklame; Werbung; Erstellen von Rechnungsauszügen; Systematisierung von Informationen zur Eingabe in Computerdatenbanken; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Personalmanagementberatung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Marktforschung; Marktstudien; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Im- und Exports; Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Vertretung fremder Unternehmen.

Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration, administrative tjenesteydelser, især; sekretærtjenester; dekoration af butiksvinduer; distribution af vareprøver; økonomiske prognoser; økonomiske serviceydelser for tredjepart og rådgivning på dette område; ajourføring af reklamemateriale; udendørs avertering; opinionsundersøgelser; personalerekruttering; regnskabsførelse; kommercielle varer, især varer fra tidligere kategorier, i store og små mængder; auktionsholdervirksomhed; adresserede reklameforsendelser; offentliggørelse af reklametekster; tekstbehandling; afregning af løn og gager; udlejning af reklameplads; udlejning af reklametid på kommunikationsmedier; udlejning af reklamemateriale; online-reklamevirksomhed via datastyrede kommunikationsnet; reklamevirksomhed vedrørende kommercielle varer; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; udendørs avertering; bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed; forretningsadministration; vurdering i forretningsanliggender; information vedrørende forretningsanliggender; indhentning af forretningsoplysninger; virksomhedsundersøgelser; konsulentvirksomhed vedrørende virksomhedsorganisation; salgsfremmende foranstaltninger for tredjemand; demonstration af varer; reklameudsendelser; tjenesteydelser for tredjemand i forbindelse med anskaffelse (køb af varer og tjenesteydelser for andre virksomheder); forberedelse, ledelse og organisering af rådgivning, messer, forelæsninger, kurser, symposier og andet; organisering af udstillinger med kommercielt og reklamemæssigt sigte; professionel rådgivning for salgsområdet, organisering af virksomhedsledelse, inklusive rådgivning for levnedsmiddelområdet, især olieindustrien; bogføring; tjenesteydelser vedrørende presseklip; udforskning og markedsudvikling og rådgivning i forbindelse med dette; reklameomdeling; publicity; annonce- og reklamevirksomhed; regnskabsbog; systematisering af informationer i computerdatabaser; rådgivning vedrørende forretningsledelse; rådgivning vedrørende personalespørgsmål; rådgivning vedrørende forretningsledelse og -organisation; markedsforskning; markedsundersøgelser; eksport-/importservice; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved forretningsledelse for tredjepart; repræsentation af udenlandske virksomheder.

Διαφήμιση, διαχείριση επιχειρήσεων, διοίκηση επιχειρήσεων, εργασίες γραφείου, ειδικότερα· υπηρεσίες γραμματείας· διακόσμηση προθηκών καταστημάτων· διανομή δειγμάτων· οικονομικές προβλέψεις· χρηματοπιστωτικές υπηρεσιές για λογαριασμό τρίτων και υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον χρηματοπιστωτικό τομέα· ενημέρωση διαφημιστικού υλικού· αφισοκολλήσεις· δημοσκόπηση· πρόσληψη προσωπικού· λογιστική· εμπορευματοποίηση προϊόντων, ειδικότερα προϊόντων που περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες κλάσεις, στους τομείς της λιανικής και χονδρικής πώλησης· δημοπρασίες· άμεση διαφήμιση μέσω του ταχυδρομείου· δημοσίευση διαφημιστικών κειμένων· επεξεργασία κειμένου· κατάρτιση καταστάσεων μισθοδοσίας· μίσθωση διαφημιστικού χώρου· εκμίσθωση διαφημιστικού χρόνου σε μέσα επικοινωνίας· εκμίσθωση διαφημιστικού υλικού· διαφήμιση επί γραμμής σε ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας· διαφημιστικές υπηρεσίες με σκοπό την εμπορευματοποίηση προϊόντων· οργάνωση εκθέσεων για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς· αφισοκόλληση· παροχή βοηθείας σε θέματα βιομηχανικής ή εμπορικής διαχείρισης· διαχείριση επιχειρήσεων· εκτιμήσεις επιχειρήσεων· επιχειρηματική πληροφόρηση· επιχειρηματικές έρευνες· επιχειρηματική έρευνα· σύμβουλοι οργάνωσης επιχειρήσεων· προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων· επίδειξη προϊόντων· διαφημιστική αλληλογραφία· υπηρεσίες προμήθειας για λογαριασμό τρίτων (αγορά αγαθών και υπηρεσιών για άλλες επιχειρήσεις)· προετοιμασία, διεξαγωγή, οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, συμβουλευτικών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων, συμποσίων και άλλων· εκδηλώσεων για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς· επαγγελματική υποστήριξη στον εμπορικό τομέα, οργάνωση επιχειρήσεων όπου περιλαμβάνεται ο τομέας των προμηθειών, ειδικότερα στη βιομηχανία ελαίου· τήρηση βιβλίων· υπηρεσίες συγκέντρωσης αποκομμάτων ειδήσεων· έρευνα και ανάπτυξη αγοράς και παροχή σχετικών συμβουλών· διανομή διαφημιστικού υλικού· δημοσιότητα· διαφήμιση· λογαριασμοί· συστηματοποίηση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων· υποστήρηξη στον τομέα της διοικητικής διαχείρησης· παροχή συμβουλών στον τομέα της διαχείρισης προσωπικού· παροχή συμβουλών σχετικά με τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων· έρευνα αγοράς· μελέτες αγοράς· οργάνωση εισαγωγών - εξαγωγών· διοίκηση παραγωγής και επιχειρήσεων· διοίκηση επιχειρήσεων για λογαριασμό τρίτων· αντιπροσώπευση ξένων εταιρειών.

Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, en particular; servicios de secretaría; decoración de escaparates; distribución de muestras; previsiones económicas; servicios financieros para terceras personas y consultoría en esta materia; actualización de material publicitario; fijación de carteles (anuncios); sondeos de opinión; contratación de personal; contabilidad; comercialización de productos, en particular productos de las clases anteriores, al por menor y al por mayor; ventas en pública subasta; publicidad directa por correo; publicación de textos publicitarios; tratamiento de textos; preparaciones de nóminas; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de tiempo de publicidad en medios de comunicación; alquiler de material publicitario; publicidad en línea en una red de comunicación informática; servicios de publicidad relacionados con la comercialización de productos; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; fijación de carteles; asistencia en la dirección de empresas industriales o comerciales; administración comercial; tasaciones de empresas; información de negocios; informes de negocios; investigación empresarial; consultoría de organización empresarial; promoción de ventas por cuenta de terceros; demostración de productos; preparación de columnas publicitarias; servicios de aprovisionamiento para terceros (adquisición de mercancías y servicios para otras empresas); preparación, gestión, organización de reuniones, ferias, conferencias, cursos, simposios y otros; eventos con fines comerciales y publicitarios; asesoría profesional en materia de comercio, organización de reuniones incluyendo asesoría en materia de alimentación, en particular en la industria aceitera; teneduría de libros; servicios de recortes de noticias; investigación y desarrollo de mercado y asesoría relacionada con esta actividad; difusión de material publicitario; publicidad; publicidad; balances contables; sistematización de información en bases de datos informáticas; servicios de asesoría en la dirección de negocios; consultoría en materia de gestión de personal; servicios de asesores para la organización y la dirección de negocios; estudio de mercado; estudios de mercado; servicios de importación-exportación; gestión de negocios comerciales; gestión de negocios comerciales para terceras personas; representación de empresas extranjeras.

Reklaam, ärijuhtimine, ärihaldus, kontorifunktsioonid, eelkõige; sekretäriteenused; poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; näidiste (proovide) levitamine; majandusprognoosid; majandusalased teenused kolmandatele isikutele ja selle alane konsultatsioon; reklaammaterjalide uuendamine; välisreklaam; rahvastikuküsitlused; tööjõu värbamine; raamatupidamine; kaupade, eelkõige eespool nimetatud kaupade kaubanduslik jae- ja hulgimüük; oksjonid, enampakkumised; reklaami otsepostitus; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; tekstitöötlus; palgalehtede koostamine; reklaamipinna üürimine; reklaamiaja rentimine massiteabevahen-dites; reklaammaterjali üürimine; arvutivõrgureklaam; kaupadega kauplemise alased infoteenused; kaubandus- või reklaamnäituste korraldamine; müürilehtede ülespanemine, ülesklee-pimine; kaubandus- või tööstusjuhtimise alane abi; äriline juhtimine; äritegevuse hindamine; äriinfo; ärialased küsitlused, päringud; uuringud (äri-), äriuuringud; ärikorralduse alased konsultatsioonid; müügiedendus (teenus); kaupade demonstreerimine; reklaamtekstide ettevalmistamine; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); nõupidamiste, näituste, loengute, kursuste, sümpoosionide ja muu sarnase ettevalmistamine, läbiviimine ja organiseerimine; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; professioaalne nõustamine kaubanduse alal, äritegevuse, kaasa arvatud toitumise alase nõustamise korraldamine, eelkõige õlitootmise alal; arvepidamine; pressiülevaateteenused; turu-uuringud ja -arendus ning sellealane nõustamine; reklaammaterjalide levitamine; reklaam; reklaam; kontohaldus; info süstematiseerimine arvuti andmebaasides; äritegevuse juhtimise ja organiseerimise alased konsultatsioonid; personalijuhtimisalased konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; turundusalased uuringud; turu-uuringud; impordi- ja eksporditeenused; ärijuhtimine; äritegevuse juhtimine kolmandatele isikutele; välismaiste firmade esindamine.

Mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto, toimistotehtävät, erityisesti; sihteeripalvelut; näyteikkunoiden somistaminen; näytteiden jakelu; talousennusteet; taloudelliset palvelut ja tätä alaa koskeva neuvonta; mainosmateriaalin päivitys; ulkomainonta; mielipidekyselyt; henkilöstön rekrytointi; laskentatoimi; tavaran, erityisesti edellisiin luokkiin sisältyvän tavaran, kaupallinen käsittely vähittäis- ja tukkuportaassa; huutokauppojen pitäminen; suoramainonta; mainostekstien julkaiseminen; tekstinkäsittely; palkanlaskennan valmistelu; mainostilan vuokraus; mainosajan vuokraaminen tietoliikennevälineissä; suhdetoimintamateriaalin vuokraus; online-mainostaminen tietokoneviestintäverkossa; tavaran kaupalliseen käsittelyyn liittyvät tiedotuspalvelut; näyttelyiden järjestäminen kaupallisiin tai mainostarkoituksiin; julisteiden kiinnittäminen; kaupan tai teollisuuden johdon avustaminen; yrityshallinto; yritysten arviointi; yritystiedotus; yrityskyselyt; yritystutkimus; liiketoiminnan organisointiin liittyvä konsultointi; myynninedistämispalvelut (muille); tavaroiden asettaminen esille; mainospalstojen laatiminen; hankintapalvelut kolmansien osapuolten lukuun (tavaroiden ja palvelujen hankinta muille yrityksille); neuvottelujen, näyttelyiden, esitelmien, kurssien, symposiumien ja muiden vastaavien valmistelu, johtaminen ja järjestäminen; näyttelyiden järjestäminen kaupallisiin ja mainostarkoituksiin; ammatillinen neuvonta kaupan alalla, liiketoiminnan, mukaan lukien ravitsemusalan neuvonnan järjestäminen, erityisesti öljynvalmistuksessa; kirjanpito; uutislehtileikepalvelut; markkinoiden tutkimus ja kehittäminen ja niihin liittyvä neuvonta; mainosmateriaalin jakelu; mainostus; mainonta; saldotilejä koskevat palvelut; tietojen järjestäminen tietokonetietokantoihin; liikkeenjohtoa ja organisaatiota koskeva konsultointi; henkilöstöasioihin liittyvä konsultointi; liikkeenjohto- ja organisaatiokonsultointi; markkinatutkimus; markkinatutkimukset; tuonti- ja vientipalvelut; liikkeenjohto; liikkeenjohto; ulkomaalaisten yritysten edustaminen.

szolgáltatások reklámozása, üzletvitel, vállalati adminisztráció, irodai munkák, különösen; titkári/titkárnői szolgáltatások; kirakatrendezés; terjesztés (áruminta ~); gazdasági előrejelzés; mások számára nyújtott gazdasági szolgáltatások és tanácsadás e téren; aktualizálás/korszerűsítés (reklámanyag ~); szabadtéri reklám; közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás; könyvvitel; áruforgalmazás, külösen az előző osztályokba tartozó áruk kis- és nagykereskedelme, kapcsolódó szolgáltatások; aukció; direkt mail reklám; megjelentetés/publikáció (reklászöveg ~); szövegfeldolgozás; bérszámfejtés; bérlet/bérbeadás (reklámhely ~); kommunikációs médiumok reklámidejének bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; on-line hirdetés számítógépes kommunikációs hálózaton; áruforgalmazáshoz kapcsolódó szolgáltatások reklámozása; szervezés (kereskedelmi vagy reklám célú kiállítás/bemutató ~); szabadtéri hirdetés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; kereskedelmi adminisztráció; üzleti értékelések/becslések; üzleti információ; üzleti információkérések; üzleti kutatás; üzletszervezési szaktanácsadás; eladási promociók (mások számára); árubemutatás; hirdetési oldalak összeállítása; beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más vállalkozások számára); tanácsadás, vásárok, előadások, tanfolyamok, képzések előkészítése, megszervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vagy reklámozási célú események; szaktanácsadás a kereskedelem, vállalatszervezés terén beleértve élelmiszeripari szaktanácsadás különösen az olajiparban; könyvvitel; hírek clipping szolgáltatások; piackutatás és -kialakítás, kapcsolódó tanácsadás; terjesztés (reklámanyag ~); publicitás; reklámozás; édesítőszerek; információrendszerezés számítógépes adatbázisokban; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; személyzeti menedzsment szaktanácsadás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; piackutatás; piaci tanulmányok; import-export szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vállalatvezetés mások részére; külföldi vállalatok képviselete.

Attività pubblicitaria, gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, servizi di segreteria, in particolar; servizi di segreteria; decorazione di vetrine; distribuzione di campioni; previsioni economiche; servizi economici per conto terzi e relativa consulenza; aggiornamento di materiale pubblicitario; affissioni; sondaggi di opinione; reclutamento di personale; contabilità; vendita di merci all'ingrosso e al dettaglio, soprattutto merci che rientrano nelle classi precedenti; vendita all'asta; pubblicità diretta per corrispondenza; pubblicazione di testi pubblicitari; trattamento di testi; preparazione di fogli paga; locazione di spazi pubblicitari; noleggio di tempi pubblicitari su mezzi di comunicazione; noleggio di materiale pubblicitario; pubblicità on-line su una rete di comunicazione informatica; campagne pubblicitarie relative alla vendita di merci; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; affissioni; assistenza nella gestione d'imprese industriali o commerciali; amministrazione commerciale; stime commerciali; informazioni di affari; ragguagli d'affari; ricerche per affari; consulenza per l'organizzazione di affari commerciali; promozione delle vendite per conto terzi; dimostrazione pratica di prodotti; pubblicità per posta; acquisizioni per conto terzi (acquisto di merci e servizi per conto d'altre aziende); preparazione, organizzazione e gestione di conferenze, fiere, lezioni, corsi, convegni e altre attività; organizzazione di esposizioni a scopo commerciale e pubblicitario; consulenza professionale nel settore commerciale, attività organizzate compresa consulenza nel settore alimentare, in particolare per l'industria olearia; contabilità; servizi di ritagli di notizie; ricerca e sviluppo del mercato e relativa consulenza; diffusione di materiale pubblicitario; reclame; pubblicità; saldoconti; sistematizzazione di informazioni in banche dati; servizi di consulenza nel campo della gestione d'impresa; consulenza per questioni riguardanti il personale; consulenza gestionale e organizzazione aziendale; ricerche di mercato; studi di mercato; import-export; gestione di affari commerciali; gestione degli affari commerciali per conto terzi; rappresentanza delle imprese straniere.

Reklamos paslaugos, komercinė verslo vadyba, verslo administravimas, biurų veikla, ypač; sekretorių paslaugos; vitrinų puošimas; pavyzdžių platinimas; ekonominis prognozavimas; paslaugos ir konsultacijos ekonomikos klausimais tretiesiems asmenims; reklaminės medžiagos atnaujinimas; lauko reklama; viešosios nuomonės apklausos; personalo komplektavimas; apskaita; didmeninė ir mažmeninė prekyba, ypač prekėmis iš anksčiau paminėtų klasių; aukcionų rengimas; tiesioginė reklama paštu; viešosios informacijos tekstų skelbimas; tekstų procesoriai; algalapių rengimas; reklaminio ploto nuoma; reklamos laiko nuoma ryšio priemonių eteryje; propagandinių priemonių nuoma; tiesioginė reklama, platinama kompiuterinių komunikacinių tinklų pagalba; reklaminės paslaugos, susijusios su prekyba; parodų organizavimas komercijos ir reklamos reikmėms; lauko reklama; pagalba verslo vadybos ir pramonės klausimais; verslo tvarkyba; verslo įvertinimas; verslo informacija; verslo tyrimai; verslo tyrimai; konsultacijos verslo organizavimo klausimais; pirkimo skatinimas (kitiems); prekių demonstravimas; reklaminių skilčių rengimas; įsigijimo (parūpinimo) paslaugos kitiems (prekių ir paslaugų pirkimas kitoms verslo rūšims/kitam verslui); pasitarimų, mugių, paskaitų, kursų, simpoziumų ir kitų renginių ruošimas, vedimas ir organizavimas; parodų, skirtų komercijos ir reklamos tikslams, organizavimas; profesionalios konsultacijos komercijos, vadybos, įskaitant mitybą, ypač aliejaus pramonę, klausimais; apskaita; naujienų apžvalgų paslaugos; rinkos tyrimai ir vystymas bei konsultacijos šios srities klausimais; reklaminės medžiagos platinimas; viešasis informavimas; reklama; finansinės ataskaitos; informacijos sisteminimas kompiuterinėse duomenų bazėse; konsultacijos verslo vadybos klausimais; konsultacijos personalo vadybos klausimais; konsultacijos verslo vadybos ir organizavimo klausimais; rinkos tyrimai; rinkos studijos; eksporto ir importo paslaugos; verslo vadyba; komercinė verslo vadyba tretiesiems asmenims; atstovavimas įmonėms.

Reklāma, uzņēmējdarbības vadība tirdzniecības jomā, uzņēmējdarbības administrēšana, ofisa funkcijas, īpaši; sekretāru pakalpojumi; skatlogu noformēšana; paraugu izplatīšana; ekonomisko prognožu veikšana; ekonomiskie pakalpojumi trešajām pusēm un to konsultāciju nodrošināšana; reklāmas materiālu atjaunināšana; ārpustelpu reklāmas; sabiedriskās domas izpēte; darbinieku meklēšana; grāmatvedības pakalpojumi; preču komercializācija, īpaši, preces, kas paredzētas sagatavošanas klasēm; izsoles; tiešā pasta reklāma; reklāmas tekstu publicēšana; tekstu elektroniska apstrāde; algu izmaksas sarakstu sagatavošana; reklāmas laukumu noma; reklāmas laika īrēšana telekomunikāciju plašsaziņas līdzekļos; iekārtu nomu nodrošināšana; tiešsaistes reklāma datoru sakaru tīklos; pakalpojumu nodrošināšana, kas attiecas uz preču komercializāciju; izstāžu organizēšana komerciālos vai reklāmas nolūkos; ārpustelpu reklāmas; komerciālās vai rūpnieciskās vadības asistēšana; uzņēmumu pārvaldīšana; darījumu novērtēšana; informācijas sniegšana darījumu jomā; darījumu izmeklēšana; darījumu izpēte; konsultācijas darījumu organizācijas jomā; pārdošanas veicināšana (citu personu interesēs); preču demonstrēšana; reklāmas sleju sagatavošana; sagādes pakalpojumi citiem (preču un pakalpojumu iegāde citu uzņēmējdarbībām); konsultāciju, pasākumu, lekciju, simpoziju un cita veida pasākumu sagatavošana, vadīšana, organizēšana; izklaide komerciālos vai reklāmas nolūkos; profesionālie konsultācijas pakalpojumi komerciālā, uzņēmējdarbības organizēšanas jomā, ietverot konsultācijas, kas attiecas uz barības piedevām, īpaši, rūpniecību; uzskaitvedība; ziņu izlaidumu gatavošanas pakalpojumi; tirgus izpēte un izstrāde un ar to saistīto konsultāciju nodrošināšana; reklāmas materiālu izplatīšana; reklāma; reklāma; saldinātāji; informācijas sistematizēšana datoru datu bāzēs; ieteikuma pakalpojumi, kas attiecas uz uzņēmējdarbības jomu; konsultācijas personāla vadības jomā; uzņēmējdarbības vadības un organizācijas konsultēšana; tirgus izpēte; tirgus pētījumi; importa-eksporta pakalpojumi; darījumu vadīšana; komerciālo darbu vadība trešajām pusēm; starptautisko uzņēmumu reprezentēšana.

Attivitajiet pubbliċitarji, konklużjoni tan-negozju kummerċjali, amministrazzjoni tan-negozju, negozju mill-uffiċċju, speċjalment; servizzi segretarjali; it-tiżjin ta' l-armatura ta' ħanut; id-distribuzzjoni ta' kampjuni; it-tbassir ekonomiku; servizzi ekonomiċi għal oħrajn u servizzi ta' pariri fuq dan is-suġġett economic; l-aġġornament ta' materjal tar-reklamar; reklamar fuq barra; sondaġġi dwar l-opinjonijiet; ir-reklutaġġ ta' personàl; accounting; kumerċjalizzazzjoni tal-merkanzija, speċjalment merkanzija tal-klassijiet imsemmija, negozju bl-imnut u bl-ingrossa; l-irkantar; reklamar dirett bil-posta; il-pubblikazzjoni ta' testi pubbliċitarji; l-ipproċessar ta' kliem; il-preparazzjoni ta' pagi; il-kiri ta' spazju ta' reklamar; kiri ta' ħin għar-reklamar fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni; kiri ta' mezzi pubbliċitarji; reklamar on-line fuq netwerk ta' komunikazzjonijiet tal-kompjuter; servizzi pubbliċitarji relatati mal-kumerċjalizzazzjoni tal-merkanzija advertising; l-organizzazzjoni ta' esebizzjonijiet għal skopijiet kummerċjali jew ta' reklamar; reklamar fuq barra; assistenza fil-ġestjoni industrijali jew kummerċjali; l-amministrazzjoni ta' negozju; evalwazzjonijiet ta' negozji; informazzjoni dwar negozju; investigazzjonijiet dwar negozju; riċerka dwar in-negozju; konsulenza dwar l-organizzazzjoni ta' negozju; il-promozzjoni tal-bejgħ (għal ħaddieħor); il-wiri ta' prodotti; il-preparazzjoni ta' kolonni tal-pubbliċità; servizzi ta' ksib għal oħrajn (xiri ta' affarijiet u servizzi għal negozji oħra); tħejjija, organizzazzjoni, ġestjoni ta' konsulenzi, fieri, lekċers, korsijiet, simpożji u oħrajn; preżentazzjoni għal skopijiet kummerċjali u pubbliċitarji; konsulenza professjonali fil-qasam tad-dipartiment tal-bejgħ, organizzazzjoni ta' kampanji fil-qasam tan-nutrizzjoni, speċjalment fl-industrija taż-żejt; accounting; servizzi ta' siltiet ta' l-aħbarijiet; riċerka u żvilupp tas-suq u konsulenza f'dan il-qasam; it-tixrid ta' materjal ta' reklamar; il-pubbliċità; reklamar; sladakonti; is-sistematizzazzjoni ta' informazzjoni f'databases tal-kompjuter; servizzi ta' konsulenza fil-qasam tal-ġestjoni tan-negozju; konsulenza dwar il-ġestjoni tal-personàl; konsulenza dwar il-ġestjoni u l-organizzazzjoni ta' negozju; riċerka tas-suq; studji tas-suq; servizzi ta' importazzjoni-esportazzjoni; il-ġestjoni tan-negozju; ġestjoni tan-negozju kummerċjali għal oħrajn; rappreżentazzjoni ta' diversi intrapriżi.

Reclame en publiciteit, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, met name; diensten op het gebied van secretariaat; etalage-inrichting; verspreiding van monsters; economische prognoses; economische diensten voor derden en advisering op dit gebied; het bijhouden van reclamemateriaal; reclame door aanplakbiljetten; opiniepeiling; personeelswerving; boekhouding; commercialisering van waren, met name uit voorgaande klassen, in groot- en kleinhandel; verkoop bij opbod; mailing; uitgave van reclameteksten; tekstverwerking; salarisadministratie; verhuur van advertentieruimte; verhuur van reclametijd in communicatiemedia; verhuur van reclamemateriaal; on-linereclame op een computercommunicatienetwerk; reclame met betrekking tot de commercialisering van waren; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden of promotiedoeleinden; reclame door aanplakbiljetten; hulp bij de leiding van handels- en industriële ondernemingen; zakelijke administratie; bedrijfstaxaties; bedrijfsinformatie; inlichtingen over zaken; zakelijk onderzoek; advisering inzake bedrijfsorganisatie; verkooppromotie voor derden; demonstratie van producten; bestelling van reclamedrukwerk; bezorgdiensten voor derden (inkoop van goederen en diensten voor andere ondernemingen); voorbereiding, verzorging, organisatie van besprekingen, beurzen, tentoonstellingen, cursussen, symposia en dergelijke; evenementen voor commerciële doeleinden en reclamedoeleinden; vakkundige advisering op het gebied van economie, bedrijfsorganisatie, met inbegrip van advisering op het gebied van de levensmiddelenindustrie, met name van de spijsolie-industrie; boekhouding; knipseldiensten; marktonderzoek en -ontwikkeling en advisering ter zake; verspreiding van reclamemateriaal; reclamemaken; reclame; het opstellen van rekeningafschriften; het systematiseren van informatie in computerdatabases; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; consultancy inzake personeelsbeleid; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; marktonderzoek; marktstudies; im- en exportdiensten; beheer van commerciële zaken; beheer van commerciële zaken voor derden; vertegenwoordiging van buitenlandse ondernemingen.

Oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, poslovna administracija, pisarniški posli, zlasti; usługi sekretarskie; dekoracja wystaw sklepowych; dystrybucja próbek; prognozy ekonomiczne; ekonomske storitve za tretje in svetovanje s tega področja; aktualizacja materiałów reklamowych; reklamy zewnętrzne; sondaże opinii publicznej; rekrutacja personelu; rachunkowość; komercializacija blaga, zlasti blaga iz predhodnih razredov, na drobno in debelo; aukcje publiczne; bezpośrednia reklama pocztowa; publikowanie bezpłatnych tekstów reklamowych; obróbka tekstów; przygotowanie listy płac; wynajem miejsc na reklamy; wynajem czasu reklamowego we wszystkich srodkach przekazu; reklamowego (wypożyczanie materiału -); reklama za posrednictwem sieci komputerowej; oglasne storitve v zvezi s komercializacijo blaga; organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych; plakaty reklamowe (rozlepianie -); pomoč pri industrijskem ali poslovne vodenju; administrowanie działalności handlowej; wycena firm; informacja o działalności gospodarczej; uzyskiwanie informacji gospodarczej; badania w dziedzinie działalności gospodarczej; doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej; promocja sprzedaży (dla osób trzecich); pokazy towarów; przygotowywanie kolumn reklamowych; zaopatrzenie osob trzecich (uslugi -) (zakupy produktów uslug dla innych przedsigbiorstw); pripravljanje, vodenje, organiziranje posvetovanj, sejmov, predavanj, tečajev, simpozijev in drugih; prireditev v komercialne in reklamne namene; profesionalno svetovanje s področja komerciale, organiziranja poslovanja vštevši svetovanje s področja prehrambene, zlasti oljarske industrije; rachunkowość; usługi przeglądu prasy; raziskovanje in razvijanje trga in svetovanje v zvezi s tem; dystrybucja materiałów reklamowych; reklama [publicity]; reklama; sladakonti; porządkowanie informacji w ramach komputerowych baz danych; svetovalne storitve s področje poslovnega vodenja; doradztwo w zakresie zarządzania kadrami; doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji; badania rynkowe; opracowania rynkowe; uvozno-izvozne storitve; zarządzanie w działalności handlowej; vodenje komercialnih poslov za tretje; zastopanje tujih podjetij.

Serviços de publicidade, gestão dos negócios comerciais, administração comercial, serviços administrativos, em especial; serviços de secretariado; decoração de montras; distribuição de amostras; previsões económicas; gestão e consultoria de negócios para terceiros; actualização de material publicitário; afixação de cartazes; sondagens de opinião; recrutamento de pessoal; contabilidade; comercialização (por grosso e a retalho) de produtos, em especial de produtos incluídos nas classes anteriores; venda em leilões; publicidade directa por correio; publicação de textos publicitários; tratamento de texto; preparação de folhas de pagamento; aluguer de espaços publicitários; aluguer de tempos reservados à publicidade em meios de comunicação; aluguer de material publicitário; publicidade em linha numa rede de comunicação informática; serviços de publicidade relacionados com os serviços atrás referidos; organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; afixação de cartazes; assistência na direcção de empresas comerciais ou industriais; administração comercial; avaliações comerciais; informações de negócios; consultoria em matéria de organização de negócios; investigação de negócios comerciais; consultoria de organização de empresas; promoção de vendas para terceiros; demonstração de artigos; elaboração de colunas publicitárias (em revistas, jornais); serviços de aprovisionamento por conta de outrem (aquisição de produtos e serviços por conta de outras empresas); organização e realização de consultas, seminários, cursos, simpósios e outros eventos; eventos com fins comerciais e publicitários; consultadoria na área comercial, incluindo a organização de consultas, nomeadamente na área alimentar, em especial na indústria dos óleos alimentares; contabilidade; serviços de recorte de notícias; investigação e pesquisa de mercado e serviços de consultadoria nessa área; difusão de material publicitário; publicidade; publicidade; contabilidade; sistematização da informação em bases de dados informáticas; serviços de consultadoria na área da direcção de negócios; consultoria de gestão de pessoal; serviços de assessores para a organização e a direcção de negócios; pesquisa de mercado; estudo de mercados; serviços de importação-exportação; gestão dos negócios comerciais; gestão de negócios comerciais para terceiros; serviços de representação de empresas estrangeiras.

Reklama, vedenie podniku, podnikové riadenie, kancelárske funkcie, najmä; sekretárske služby; aranžovanie výkladov; rozširovanie vzoriek; hospodárske, ekonomické predpovede; ekonomické služby pre iných a poradenstvo v tejto oblasti činnosti; aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov; prieskum verejnej mienky; nábor zamestnancov; účtovníctvo; komercializácia tovaru, hlavne tovaru z predchádzajúcich tried, maloobchod a veľkoobchod; dražby; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie reklamných alebo náborových textov; spracovanie textov; mzdy a výplatné listiny (príprava -); prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamného casu vo všetkých komunikacných médiach; prenájom reklamných plôch; reklama (on line -) na pocítacovej komunikacnej sieti; poradenstvo súvisiace s komercializáciou tovaru; organizovanie výstav pre obchodné alebo reklamné účely; lepenie plagátov; pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; obchodná správa; oceňovanie podnikov; podnikateľské informácie; podnikateľské ankety; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti; propagácia predaja (pre iných); predvádzanie tovaru; príprava reklamných rubrík; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); príprava, vedenie, organizovanie konzultácii, obchodných veľtrhov, prednášok, kurzov, sympózií atď; podujatia na komerčné a reklamné účely; odborné poradenstvo v komerčnej oblasti a v oblasti organizovania prevádzky vrátane konzultácii v oblasti potravinárskeho priemyslu, hlavne olejárskeho priemyslu; účtovníctvo; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; výskum a vývoj trhu a konzultácie s tým súvisiace; rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov; reklama; reklama; bilančné účtovníctvo; systematizácia údajov v počítačových databázach; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prieskum trhu; marketingové štúdie; dovozno-vývozné služby; obchodný manažment; vedenie komerčných podnikov pre iných; zastupovanie zahraničných spoločností.

Oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, poslovna administracija, pisarniški posli, zlasti; administrativne storitve; dekoriranje izložb; distribucija vzorcev; ekonomske prognoze; ekonomske storitve za tretje in svetovanje s tega področja; izpopolnjevanje reklamnega gradiva; javno plakatiranje; javnomnenjske raziskave; kadrovanje; knjigovodstvo; komercializacija blaga, zlasti blaga iz predhodnih razredov, na drobno in debelo; licitiranje; neposredno reklamno oglaševanje po pošti; objavljanje reklamnih besedil; oblikovanje besedil; obračunavanje plač; oddajanje oglasnih površin v najem; oddajanje oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih; oddajanje propagandnih sredstev v najem; oglaševanje po računalniški mreži; oglasne storitve v zvezi s komercializacijo blaga; organizacija razstav za komercialne ali reklamne namene; plakatiranje; pomoč pri industrijskem ali poslovne vodenju; poslovna administracija; poslovne cenitve; poslovne informacije; poslovne poizvedbe; poslovne raziskave; poslovno organizacijsko svetovanje; pospeševanje prodaje (za druge); prikazi (demonstracije) izdelkov; priprava sporočil za javnost; prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za druga podjetja); pripravljanje, vodenje, organiziranje posvetovanj, sejmov, predavanj, tečajev, simpozijev in drugih; prireditev v komercialne in reklamne namene; profesionalno svetovanje s področja komerciale, organiziranja poslovanja vštevši svetovanje s področja prehrambene, zlasti oljarske industrije; računovodstvo; raziskovanje in zbiranje podatkov iz medijev; raziskovanje in razvijanje trga in svetovanje v zvezi s tem; razširjanje reklamnih materialov; reklamiranje; reklamne storitve; saldakonti; sistemiziranje informacij v računalniške baze; svetovalne storitve s področje poslovnega vodenja; svetovanje pri kadrovanju; svetovanje s področja poslovne organizacije in vodenja; tržne raziskave; tržne študije; uvozno-izvozne storitve; vodenje komercialnih poslov; vodenje komercialnih poslov za tretje; zastopanje tujih podjetij.

Annonsering, affärsledning, företagsadministration, administrativa tjänster, särskilt; sekreterartjänster; arrangerande av skyltfönster; utdelning av varuprover; ekonomiska prognoser; ekonomitjänster för tredje person och rådgivning inom det området; uppdatering av annons- och reklammaterial; utomhusreklam; opinionsundersökningar; personalrekrytering; redovisningstjänster; kommersiella varor, särskilt varor ur tidigare klasser, på grossist- och detaljistnivå; auktioner; direktreklam; publicering av reklamtexter; ordbehandling; färdigställande av lönelistor; uthyrning av annonsutrymme; uthyrning av reklamtid i kommunikationsmedier; uthyrning av reklammaterial; direktansluten reklam på ett datornät; annonstjänster i samband med kommersialisering av varor; anordnande av utställningar i försäljnings- eller reklamsyfte; affischering; assistans vid industri- eller affärsledning; företagsadministration; affärsvärdering; affärsinformation; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; företagsundersökningar; företagsorganisationsrådgivning; säljfrämjande verksamhet för andra; varudemonstration; utarbetande av reklamspalter; anskaffningstjänster för tredje part (förvärv av varor och tjänster för andra företag); förberedelser, ledning, organisering av rådgivning, mässor, föredrag, kurser, symposier och annat; arrangemang med kommersiella och reklamsyften; professionell rådgivning inom handel, organisering av affärer inklusive rådgivning inom livsmedelsindustrin, särskilt oljeindustrin; bokföringstjänster; nyhetsurklippstjänster; marknadsundersökning och marknadsutveckling och rådgivning i samband med det; spridning av annons- och reklammaterial; reklam- och annonsverksamhet; annons- och reklamverksamhet; att kontera saldot; systematisering av information till databaser; rådgivning avseende affärsledning; konsultation rörande personaladministration; konsulttjänster avseende företagsledning och -organisation; marknadsforskning; marknadsstudier; import- och exporttjänster; företagsledning; affärsverksamhet för tredje person; representation av utländska företag.

36
Pojištení; služby finanční; služby penežní; činnosti v souvislosti se zprostředkováním nemovitostí, zejména; obchodování s cennými papíry; celní deklarace; oceňování a odhady (daňové); organizování dobrocinných sbírek; finanční analýzy; kapitálové investice; služby finanční; financní informace; finanční sponzorování; financní poradenství; financní ocenování (pojištovnictví, bankovnictví, nemovitosti); služby spojené s rucením; burzovní maklérství; pujcky (financování); Makléřské služby; zprostředkování nemovitostí; otevrené investicní fondy; pronájem farem; pronájem nemovitostí; provozování zastaváren; pojištení.

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières, en particulier; courtage en bourse; agences en douane; expertises fiscales; collecte de fonds à des fins charitables; Analyse, recherches (recherches financières); investissement de capitaux; affaires financières; informations financières; parrainage financier; conseils financiers; estimations financières (assurances, banques, immobilier); garanties (cautions); courtage d'actions et d'obligations; prêt (finances); Services de courtage; courtage en biens immobiliers; fonds communs de placement; location d'exploitations agricoles; location de biens immobiliers; prêt sur gage; assurances.

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs, in particular; securities brokerage; customs brokerage; fiscal assessments; charitable fund-raising; analysis (financial -); capital investments; financial affairs; financial information; financial sponsorship; financial consultancy; financial evaluation (insurance, banking, real estate); surety services; stocks and bonds brokerage; loans (financing); broker services; real estate brokers; mutual funds; leasing of farms; leasing of real estate; pawnbrokerage; insurance.

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen, insbesondere; Effektengeschäfte; Zollabfertigung; Erstellen von Steuergutachten und -schätzungen; Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke; Analysen, Studien (finanzwirtschaftliche Untersuchungen); Investmentgeschäfte; Finanzwesen; Finanzauskünfte; finanzielles Sponsoring; Finanzberatung; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); Übernahme von Kautionen, Bürgschaften; Handel mit Wertpapieren und Obligationen; Vergabe von Darlehen; Maklerdienste; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers; Investmentfonds; Verpachtung von landwirtschaftlichen Betrieben; Vermietung von Immobilien; Beleihen von Gebrauchsgütern; Versicherungswesen.

Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; tjenesteydelser vedrørende ejendomshandel, især; børsmæglervirksomhed; toldklareringsvirksomhed; vurdering af skatteforhold; pengeindsamlinger til velgørende formål; Analyse, undersøgelser (pengeøkonomiske undersøgelser ); kapitalinvestering; finansiel virksomhed; finansiel information; finansiel sponsorvirksomhed; finansiel rådgivning; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); kautionistvirksomhed; aktie- og obligationsmægling; lån (finansiering); Mæglervirksomhed; ejendomsmæglere; investeringsfonde; leasing af landbrugsejendomme; udlejning af fast ejendom; pantelånervirksomhed; forsikringsvirksomhed.

Ασφάλειες· χρηματο-οικονομικές υποθέσεις· νομισματικές υποθέσεις· κτηματομεσιτικές υποθέσεις, ειδικότερα· διαπραγμάτευση χρεογράφων· μεσιτεία σε θέματα εκτελωνισμού· υπηρεσίες φορολογικών εκτιμήσεων· έρανος για φιλανθρωπικούς σκοπούς· χρηματοπιστωτική ανάλυση· επενδύσεις κεφαλαίου· χρηματο-οικονομικές υποθέσεις· οικονομική πληροφόρηση· οικονομικές χορηγίες· παροχή συμβουλών σε οικονομικά θέματα· χρηματοπιστωτικές εκτιμήσεις (ασφάλειες, τράπεζες, ακίνητα)· υπηρεσίες εγγύησης· μεσιτεία για μετοχές και ομολογίες· δάνεια (οικονομικά)· Υπηρεσίες μεσιτείας· μεσιτεία ακινήτων· αμοιβαία κεφάλαια· χρηματοδοτική μίσθωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων· χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων· ενεχυριάσεις· ασφάλειες.

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; servicios relacionados con el corretaje de inmuebles, en particular; corretaje de valores; agencias de aduanas; valoraciones fiscales; colectas de beneficencia; Análisis, informes de investigación (investigaciones financieras); inversión de capitales; negocios financieros; información financiera; patrocinio financiero; consultoría financiera; evaluaciones financieras (seguros, bancos, inmuebles); servicios de garantía (caución); corretaje de acciones y obligaciones; préstamos (financiación); Servicios de corretaje; evaluación de bienes inmuebles; fondos mutuos; alquiler de explotaciones agrícolas; arrendamiento de bienes inmuebles; préstamo sobre prenda; seguros.

Kindlustus; finantstehingud; rahatehingud; kinnisvaravahenduse alased teenused, eelkõige; väärtpaberite vahendamine; tollikontorid; fiskaalhinnangud, rahandushinnangud; heategevuskorjandused; finants-, rahandusanalüüsid; investeeringud; finantstehingud; finants-, rahandusinfo; finantssponsorlus; finantskonsultatsioonid; finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud (kindlustus, pangandus, kinnisvara); käendusteenused; väärtpaberite vahendamine, vahendus; laenud (rahastamine); Maaklerteenused; majutusagentide teenused, majutusagen-tuurid; avatud investeerimisfondid; farmide, talude üürimine, rentimine; kinnisvara üürimine, rentimine; pandimajateenused; kindlustus.

Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistönvälitykseen liittyvät työt, erityisesti; arvopaperien välityspalvelut; tulliselvityspalvelut; veroarviointi; varojen kerääminen hyväntekeväisyystarkoituksiin; Analyysi, tutkimukset (rahataloustutkimukset ); pääomasijoitukset; rahatalousasiat; taloudelliset tiedot; rahallinen sponsorointi; rahataloudelliset konsulttipalvelut; rahataloudelliset arviot (vakuutukset, pankit, kiinteistöt); vakuuspalvelut; arvopapereiden ja obligaatioiden välitys; lainat (rahoitus); Välityspalvelut; kiinteistönvälittäjät; sijoitusrahastot; maalaistalojen liisaus; kiinteistöjen vuokraus; panttilainaamo; vakuutustoiminta.

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, különösen; tőzsdeügynöki tevékenység; vámügyintézői tevékenység; adóval kapcsolatos becslések; jótékonysági célú alapok létrehozása/pénzgyűjtés; pénzügyi elemzés; tőkebefektetés; pénzügyi ügyletek; pénzügyi információ; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi szaktanácsadás; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); kezességi/jótállási/biztosítéki szolgáltatások; részvény és kötvény brókeri tevékenység; kölcsönök (pénzügyi); Ügynöki szolgáltatások; ingatlanügynökségek; befektetési alapok; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanlízing; kölcsönzés biztosíték ellenében; biztosítás.

Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; servizi relativi alla mediazione di beni immobili, in particolare; mediazione di titoli; agenzie doganali; stime fiscali; collette di beneficenza; Analisi, studi (studi di economia monetaria); investimento di capitali; affari finanziari; informazioni finanziarie; patrocinio finanziario; consulenza finanziaria; stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili); garanzie (cauzioni); intermediazione di azioni ed obbligazioni; prestito (finanze); Mediazione; mediazione in beni immobiliari; fondi comuni di investimento; affitto d'imprese agricole; noleggio di beni immobiliari; prestito su garanzia di beni mobili; assicurazioni.

Draudimas; finansinės operacijos; piniginės operacijos; operacijos, susijusios su nekilnojamuoju turtu, ypač; vertybinių popierių sandorių tarpininkavimas; muitinės tarpininkų veikla; fiskalinis įvertinimas; labdaros lėšų rinkimas; finansinės analizės; kapitalo investavimas; finansinės operacijos; finansinė informacija; finansinė parama; finansinės konsultacijos; finansinis įvertinimas (draudimas, bankininkystė, nekilnojamasis turtas); laidavimo paslaugos; vertybinių popierių ir obligacijų supirkimo ir pardavimo tarpininkavimas; paskolos (finansavimas); Maklerystės [tarpininkavimo] paslaugos; turto pirkimo ir pardavimo agentūros paslaugos; investiciniai fondai; žemdirbystės ūkių nuoma; nekilnojamojo turto lizingas; kreditavimas už užstatą; draudimas.

Apdrošināšana; finanšu lietas; darījumi ar naudu; uzņēmējdarbības maksātnespējas pakalpojumi; starpniecība vērtspapīru jomā; starpniecība muitas operāciju jomā; fiskālā novērtēšana; labdarības līdzekļu vākšana; finanšu analīze; kapitāla investīcijas; finanšu lietas; informācijas sniegšanas finanšu lietās; finansiālā sponsorēšana; konsultācijas finanšu lietās; finansiālā novērtēšana (apdrošināšana, banku darbība, nekustamie īpašumi); galvotāju pakalpojumi; starpniecība akciju un obligāciju jomā; aizdevumu finansēšana; Brokera pakalpojumi; pakalpojumi saistībā ar nekustamo īpašumu; kopējie fondi; lauksaimniecības zemju noma; nekustamā īpašuma izpirkumnoma; aizdevumi pret vērtspapīriem; apdrošināšana.

Assigurazzjoni; affarijiet finanzjarji; affarijiet monetarji; xogħlijiet relatati mal-proprjetà immobbli, speċjalment; senserija fuq titoli tas-sigurtà; senserija doganali; stimi fiskali; il-ġbir ta' fondi għall-karità; analiżi finanzjarja; investimenti kapitali; affarijiet finanzjarji; informazzjoni finanzjarja; sponsorizzazzjoni finanzjarja; konsulenza finanzjarja; evalwazzjoni finanzjarja (assigurazzjoni, operazzjonijiet bankarji, proprjetà immobbli); servizzi ta' garanti; senserija ta' ishma u bonds; self (finanzjament); Servizzi ta' senserija; servizzi ta' aġenziji tal-proprjetà immobbli; fondi relatati ma' fondi komuni ta' investiment; kiri ta' artijiet agrikoli; il-kiri ta' proprjetà immobbli; self b'garanzija; assigurazzjoni.

Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; diensten op het gebied van onroerend goed, met name; beursmakelaardij; douaneagentschappen; fiscale taxatie; liefdadigheidscollectes; Analyse, onderzoek (financieel onderzoek); kapitaalbeleggingen; financiële zaken; financiële informatie; financiële sponsoring; financiële consultancy; financiële ramingen of begrotingen (verzekeringen, banken, onroerend goed); diensten op het gebied van borgstelling; makelaardij in aandelen en obligaties; leningen; Makelaardij; makelaardij in onroerende goederen; beleggingsfondsen; verpachting van landbouwbedrijven; verpachting van onroerende goederen; lening op onderpand; verzekeringen.

Ubezpieczenia; działalność finansowa; działalność monetarna; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin, zlasti; usługi maklerskie w obrocie papierami wartościowymi; agencje celne; szacowanie wartości dla celów fiskalnych; zbieranie funduszy na cele dobroczynne; analizy finansowe; inwestycje kapitałowe; działalność finansowa; informacje finansowe; finančno sponzoriranje; doradztwo finansowe; wyceny finansowe (ubezpieczeniowe, bankowe, nieruchomości); kaucje (gwarancje); usługi maklerskie w obrocie akcjami i obligacjami; pożyczki (finansowanie); Usługi maklerskie; usługi pośrednictwa handlu nieruchomościami; fundusze powiernicze; dzierżawa gospodarstw rolnych; dzierżawa nieruchomości; pożyczki pod zastaw; ubezpieczenia.

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários, em especial; corretagem de títulos; despachantes de alfândega; peritagens fiscais; colectas de beneficência; Análise, pesquisa (pesquisas financeiras); investimento de capitais; negócios financeiros; informação financeira; patrocínio financeiro; consultoria financeira; avaliações financeiras (seguros, bancos, imobiliário); serviços de garantia (cauções); corretagem de acções e obrigações; empréstimos (financiamento); Serviços de corretagem; agências de aluguer de propriedades imobiliárias; fundos mútuos; arrendamento de explorações agrícolas; arrendamento de imóveis; empréstimos sobre penhores; seguros.

Poist'ovníctvo; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; služby súvisiace s obchodovaním s nehnuteľnosťami, hlavne; sprostredkovanie cenných papierov; sprostredkovanie colných služieb; fiškálne oceňovanie; organizovanie dobročinných zbierok; finančná analýza; kapitálové investície; finančné záležitosti; finančné informácie; finančné sponzorstvo; finančné poradenstvo; finančné ocenenie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); záručné služby; burzové maklérstvo; pôžičky (financovanie); Maklérské služby; nehnuteľnosti (sprostredkovanie -); otvorené investičné fondy; prenájom fariem; prenájom nehnuteľností; pôžičky na základe cenných papierov; poist'ovníctvo.

Zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin, zlasti; borzno posredovanje (efektni posli); carinsko posredništvo; davčno svetovanje in cenitve; dobrodelni prispevki (pobiranje); finančne analize; finančne naložbe; finančni posli; finančno informiranje; finančno sponzoriranje; finančno svetovanje; finančno vrednotenje (v zavarovalništvu, bančništvu, pri nepremičninah); garancijski in kavcijski posli; posli z vrednostnimi papirji; posojila (financiranje); posredništvo; posredništvo (nepremičnine); vzajemni skladi; zakup kmetij; zakup nepremičnin; zastavljalni posli; zavarovalništvo.

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; affärer i samband med fastighetsförmedling, särskilt; börsmäkleri; tullklarering; skattetaxering; penninginsamlingar för välgörande ändamål; Analyser, undersökningar (ekonomiundersökningar); kapitalinvestering; finansiella tjänster; finansiell information; finansiell sponsring; finansiell konsultation; finansiell utvärdering (försäkring, bank, fastighet); borgenärstjänster; aktie- och obligationsmäkleri; kreditgivning; Mäkleritjänster; fastighetsmäkleri; aktieandelsfonder; utarrendering av lantgårdar; uthyrning av fast egendom; pantbanker; försäkringsverksamhet.

38
Telekomunikace.

Télécommunications.

Telecommunications.

Telekommunikation.

Telekommunikationsvirksomhed.

Τηλεπικοινωνίες.

Telecomunicaciones.

Telekommunikatsioon.

Kaukoviestintä.

Telekommunikációk.

Telecomunicazioni.

Telekomunikacijos.

Telekomunikācijas.

Telekomunikazzjonijiet.

Telecommunicatie.

Telekomunikacja.

Telecomunicações.

Telekomunikácie.

Telekomunikacije.

Telekommunikation.

39
Doprava, balení a skladování zboží, včetně; dorucování zboží; dorucování zpráv; informace týkající se skladování; dopravní informace; pronájem ploch na uskladnení; nákladní vozidla, kamióny (pronájem-); lodní doprava; pronajímání skladovacích prostor; dorucování balíku; balení zboží; zprostředkování nákladní dopravy; zprostredkování dopravy a prepravy; skladování zboží; doprava a preprava; přeprava a skladování odpadu; nákladní doprava pozemní cestou; balení zboží.

Transport, emballage et entreposage de marchandises, y compris; livraison de marchandises; distribution de messages; informations en matière d'entreposage; informations en matière de transport; location d'espaces d'entreposage; location de wagons; transport par bateau; location d'entrepôt; livraison de colis; emballage de marchandises; services d'un courtier en fret; courtage en transport; entreposage de marchandises; transport; transport et entreposage de déchets; camionnage; empaquetage de marchandises.

Transport, packaging and storage of goods, including; delivery of goods; message delivery; storage information; transportation information; rental of storage space; truck rental; boat transport; rental of storehouses; parcel delivery; packaging of goods; brokerage of freight; transport brokerage; storage of goods; transport; transport and storage of waste; hauling; wrapping of goods.

Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren, einschließlich; Warenauslieferung; Nachrichtenüberbringung (Botendienst); Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Auskünfte über Transportangelegenheiten; Vermietung von Lagerraum; Vermietung von Lastkraftwagen; Transport mit Schiffen; Vermietung von Lagerräumen; Zustellung von Paketen; Verpackung von Waren; Dienstleistungen eines Frachtmaklers; Dienstleistungen eines Transportmaklers; Warenlagerung; Transportwesen; Mülltransport und -lagerung; Transport mit Lastkraftwagen; Einpacken von Waren.

Transport, pakning og oplagring af varer, inklusive; varelevering; udsendelse af meddelelser; information vedrørende opbevaring; information vedrørende transport; leasing af lagerrum; udlejning af lastvogne; bådtransport; udlejning af lagerrum; pakkelevering; pakning af varer; fragtmæglervirksomhed (fremsendelse (Am.)); transportmæglervirksomhed; oplagring af varer; transportvirksomhed; transport og lagring af affald; lastbilstransport; indpakning af varer.

Μεταφορές, συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων, όπου περιλαμβάνονται· παράδοση εμπορευμάτων· παράδοση μηνυμάτων· αποθήκευση πληροφοριών· παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές· εκμίσθωση χώρων αποθήκευσης· εκμίσθωση βαγονιών· μεταφορές με σκάφος· εκμίσθωση αποθηκευτικών χώρων· παράδοση δεμάτων· συσκευασία εμπορευμάτων· υπηρεσίες μεσίτη φορτίων· μεσιτείες μεταφορών· αποθήκευση εμπορευμάτων· μεταφορές· μεταφορά και αποθήκευση αποβλήτων· υπηρεσίες μεταφορών· συσκευασία εμπορευμάτων.

Acarreo, embalaje y almacenaje de mercancías, incluyendo; reparto de mercancías; entrega de mensajes; informaciones en materia de almacenaje; información en materia de transporte; alquiler de espacio para almacenamiento; alquiler de vagones; transporte en barco; alquiler de superficies de almacenaje; reparto de paquetes; embalaje de mercancías; servicios de un gestor de transportes; corretaje de transportes; almacenaje de productos; transporte; transporte y descarga de basuras; camionaje; empaquetado de mercancías.

Transport, pakkimine ja ladustamine, kaasa arvatud; kaupade kohale-, kättetoimetamine; kätte-, kohaletoimetamine (sõnumite, teadete); informatsioon (ladustus- ), ladustusteave, -info; transporditeave, -info; laopinna üürimine; veoautode üürimine; laevatransport, -veod; laoruumide rentimine; pakkide kohale-, kättetoimetamine; pakendamine, pakkimine (kaupade); prahtimisteenused; transpordimaaklerlus; kaupade ladustus; transport, veondus, vedu; heitmevedu ja ladustamine, ladustus; autoveondus, -veod; kaupade pakkimine.

Kuljetus, pakkaus ja varastointi, mukaan lukien; tavaroiden toimittaminen; viestien toimittaminen; varastointiin liittyvä tiedotus; kuljetustoimintaan liittyvä tiedottaminen; varastointitilan vuokraus; trukkien vuokraus; venekuljetus; varastotilan vuokraus; pakettien toimittaminen; tavaroiden pakkaus; rahdinvälittäjän palvelut; kuljetusten välitys; tavaroiden varastointi; kuljetus; jätteiden kuljetus ja varastointi; rahtikuljetus; tavaroiden paketointi.

áruk szállítása, csomagolása és raktározása, beleértve; kiszállítás (áru-); üzenetkézbesítés; információnyújtás tárolással kapcsolatban; szállítási/szállítmányozási információ; bérlet/bérbeadás (tárolóhely ~); jármuvek kölcsönzése teher szállításra; hajón történő szállítás; raktár-bérlet/bérbeadás; csomagkézbesítés; csomagolás (áru-); szállítmányozási brókeri szolgáltatások; szállítási ügynöki tevékenység; tárolás (áru-); szállítás/szállítmányozás; hulladék szállítása és tárolása; vontatás; csomagolás (áru-).

Trasporto, imballaggio e immagazzinamento delle merci, tra cui; consegna di merci; distribuzione di corrispondenza; informazioni in materia di magazzinaggio; informazioni in materia di trasporti; locazione di spazi per deposito; noleggio di vagoni; trasporto su imbarcazioni; noleggio di magazzini; consegna di colli; imballaggio di merci; mediazione nel carico (spedizione (Am.)); mediazione nel trasporto; deposito di merci; trasporto; trasporto e scarico di rifiuti; autotrasporti; impacchettatura di merci.

Transportavimo, pakavimo ir sandėliavimo paslaugos, įskaitant; prekių pristatymas; pranešimų pristatymas; informacijos saugojimą; informacija apie vežimą; sandėliavimo ploto nuoma; sunkvežimių nuoma; laivų transportą; sandėlių nuomą; siuntų pristatymas; prekių pakavimas; krovinių vežimo tarpininkavimo paslaugos; transporto tarpininkavimas; prekių sandėliavimas; transportavimas; šiukšlių pervežimas ir sandėliavimas; (krovinių) vežimas; prekių vyniojimas.

Prežu pārvadāšana, iesaiņošana un uzglabāšana, ietverot; preču piegāde; paziņojumu piegāde; informācijas glabāšana; transportēšanas informācija; noliktavu platību noma; kravas auto noma; laivu transports; Noliktavu telpu noma; sūtījumu piegāde; preču iesaiņošana; starpniecības pakalpojumi, kas attiecas uz kravu; starpniecība pārvadājumu jomā; preču uzglabāšana; transports; atkritumu pārvadāšana un uzglabāšana; preču pārvadāšana; preču iesaiņošana.

Trasport, ippakkjar u ħażna ta' oġġetti fi mħażen, inkluż; il-kunsinna ta' oġġetti; kunsinna ta' messaġġi; il-ħażna ta' informazzjoni; informazzjoni dwar it-trasport; il-kiri ta' spazju tal-ħżin; kiri ta' trakkijiet; trasport permezz ta' inġenji tal-baħar; kiri ta' mħażen; kunsinna ta' pakketti; l-ippakkjar ta' oġġetti; servizzi ta' senserija fuq ġarr ta' merkanzija; senserija tat-trasport; il-ħżin ta' oġġetti; trasport; trasport u ħażna ta' skart; ġarr; tgeżwir ta' oġġetti.

Transport, verpakking en opslag van goederen, met inbegrip van; levering van goederen; postbestelling; inlichtingen op het gebied van opslag; inlichtingen op het gebied van transport; verhuur van opslagruimte; verhuur van wagons; vervoer per boot; verhuur van magazijnen; aflevering van pakketten; verpakking van goederen; makelaardij in bevrachting; transportmakelaardij; het opslaan van goederen; transport; transport en opslag van afval; vrachtwagenvervoer; inpakken van goederen.

Prevozništvo, pakiranje in skladiščenje blaga, vštevši; dostarczanie towarów; przesyłanie wiadomości; magazynowanie (informacja o -); informacja transportowa; wynajem miejsc magazynowych; wynajem ciężarówek; statkami (transport -); oddajanje skladiščnih prostorov v najem; dostarczanie przesyłek; pakowanie produktów; pośrednictwo w zakresie frachtu; pośrednictwo transportowe; składowanie towarów; transport; transport i wyładunek odpadów; przewóz samochodami ciężarowymi; pakowanie towarów.

Transporte, embalagem e armazenagem de produtos, incluindo; entrega de mercadorias; distribuição de correio; informações sobre armazenamento, depósito; informações sobre transporte; aluguer de espaço de entreposto; aluguer de vagões; transporte por barco; aluguer de armazéns; entrega de encomendas; embalagem de mercadorias; corretagem de fretes (reencaminhamento (Am.)); corretagem de transportes; entreposto de mercadorias; transporte; transporte e descarga de lixo e desperdícios; reboque; empacotamento de mercadorias.

Doprava, balenie a skladovanie tovaru, vrátane; doručovanie tovaru; kuriérske služby; informácie o uskladnení; informácie o doprave; prenájom skladovacích priestorov; prenájom nákladných voznov; lodná preprava; prenájom skladovacieho priestoru; doručovanie balíkov; balenie tovaru; sprostredkovanie prepravy náklady; sprostredkovanie prepravy; uskladnenie tovaru; doprava; transport a skladovanie odpadu; nákladná doprava; balenie tovaru.

Prevozništvo, pakiranje in skladiščenje blaga, vštevši; dostava blaga; dostava sporočil; informacije o skladiščenju; informacije o transportu; izposoja skladiščnih prostorov; izposoja tovornih vozil; ladijski transport; oddajanje skladiščnih prostorov v najem; paketna dostava; pakiranje blaga; posredništvo špedicijskih storitev; posredništvo transportnih storitev; shranjevanje blaga; transport; transport in shranjevanje odpadkov; transport s tovornimi vozili; zavijanje blaga.

Transport, paketering och lagring av varor, inklusive; varuleveranser; utbärning av meddelanden; förvaring, information avseende; information avseende transporter; uthyrning av lagerlokaler; uthyrning av lastbilar; båttransport; uthyrning av lagerutrymmen; paketleverans; emballering av gods; fraktmäkleri; transportmäkleri; varumagasinering; transport; transport och förvaring av avfall; åkerier; paketering av varor.

40
Zpracování a úprava potravin v potravinářském průmyslu, zejména; uzení potravin; konzervování potravin a nápojů; zpracování průmyslových olejů, maziv a tuků; zpracování biologických paliv; zpracování jedlých olejů a tuků všeho druhu; zpracování margarínů, omáček, lahůdkových pomazánek; zpracování majonéz, salátových krémů a zálivek, omáček, krémů a hořčic; zpracování octů; zpracování ovoce, obilnin, koření, kávovin, kávy, kakaa, čokolády a cukrářských výrobků, čajů, ovoce, zeleniny, léčivých a aromatických bylin, semenářského zboží, lesních plodů, masa, mořských; plodů, soli; zpracování nealkoholických a akoholických nápojů; zpracování dietetických potravin; zpracování odpadu; rafinace; recyklace odpadu a odpad; spalování zbytků a odpadu; ničení zbytků a odpadu.

Traitement et transformation d'aliments dans l'industrie alimentaire, en particulier; fumage d' aliments; Conservation des aliments et des boissons; transformation d'huiles techniques, de lubrifiants et de graisses; transformation de carburants bio; transformation d'huiles comestibles et de graisses de toutes sortes; transformation de margarines, sauces et produits à tartiner; transformation de mayonnaises, crèmes pour salades et dressings, sauces, crèmes et moutarde; transformation de vinaigre; transformation de fruits, céréales, condiments, succédanés du café, café, cacao, chocolat et produits sucrés, thé, fruit, légumes, herbes médicinales et aromatiques, semences, fruits des bois, viande, fruits de mer; sel; transformation de boissons non alcooliques et alcooliques; transformation d'aliments diététiques; traitement des déchets [transformation]; raffinage; recyclage d'ordures et de déchets; incinération d'ordures et de déchets; enfouissement d'ordures et de déchets.

Processing of foodstuffs in the food industry, especially; food smoking; food and drink preservation; processing of industrial oils, lubricants and greases; processing of biological fuels; processing of edible oils and greases of all kinds; processing of margarine, sauces and spreads; processing of mayonnaise, salad creams and dressings, sauces, cream and mustard; processing of vinegar; processing of fruit, cereals, spices, coffee, cocoa, chocolate and sugar products, tea, fruit, vegetables, medicinal and aromatic herbs, seed goods, forest fruits, meat, seafood, salt; fruit, salt; processing of non-alcoholic and alcoholic beverages; dietary food processing; waste treatment (transformation); refining services; recycling of waste and refuse; incineration of waste and refuse; destruction of waste and refuse.

Be- und Verarbeitung von Lebensmitteln in der Nahrungsmittelindustrie, insbesondere; Räuchern von Nahrungsmitteln; Konservierung von Getränken und Nahrungsmitteln; Verarbeitung von technischen Ölen, Schmiermitteln und Fetten; Verarbeitung von Biokraftstoffen; Verarbeitung von Speiseölen und -fetten jeder Art; Verarbeitung von Margarinen, Soßen und Brotaufstrichen; Verarbeitung von Mayonnaisen, Salatcremes und Dressings, Soßen, Cremes und Senf; Verarbeitung von Essig; Verarbeitung von Obst, Getreide, Gewürzen, Kaffeeersatzmittel, Kaffee, Kakao, Schokolade und Zuckererzeugnissen, Tee, Obst, Gemüse, Heil- und Aromakräutern, Saatgut, Waldfrüchten, Fleisch, Meeresfrüchten; Salz; Verarbeitung alkoholfreier und alkoholischer Getränke; Verarbeitung diätetischer Nahrungsmittel; Abfallverarbeitung (Umwandlung); Raffinieren; Müll- und Abfallrecycling; Verbrennung von Müll und Abfall; Vernichtung von Müll und Abfall.

Behandling og omformning af levnedsmidler i levnedsmiddelindustrien, især; rygning af næringsmidler; Konservering af drikke og næringsmidler; bearbejdelse af industrielle olier, smøremidler og fedt; bearbejdelse af biologiske brændstoffer; bearbejdelse af spiselige olier og fedtstoffer af alle typer; bearbejdelse af margariner, sovser og delikatessesmørepålæg og smørepålæg; bearbejdelse af mayonnaise, salatcremer og dressinger, sovser, cremer og sennep; bearbejdelse af eddiker; bearbejdelse af frugter, korn, krydderier, kaffe, kaffeerstatning, kakao, chokolade og sukkerprodukter, te, frugt, grøntsager, medicinske og aromatiske urter, frøprodukter, skovbær, kød, fisk; frugter, salt; bearbejdelse af ikke-alkoholholdige og alkoholiske drikkevarer; bearbejdelse af diætetiske næringspræparater; forarbejdning af affald (omdannelse); raffinering; genbrug af affald; afbrænding af affald; destruktion af affald.

Επεξεργασία και κατεργασία τροφίμων στη βιομηχανία προιόντων διατροφής, ειδικότερα· επεξεργασία τροφίμων με τη μέθοδο του καπνίσματος· Συντήρηση ποτών και τροφίμων· κατεργασία βιομιχανικών ελαίων, λιπαντικών και γράσων· κατεργασία βιολογικών καυσίμων· κατεργασία βρώσιμων ελαίων και λιπών κάθε είδους· κατεργασία μαργαρίνης, σαλτσών και αλλαντικών σε μορφή επαλείμματος· κατεργασία μαγιονέζας, σαλτσών σε μορφή κρέμας για σαλάτες, σαλτσών, κρεμών και μουστάρδων· κατεργασία ξιδιού· κατεργασία φρούτων, δημητριακών, καρυκευμάτων, καφέ, κακάο, σοκολάτας, ζαχαρωτών, τσαγιού, φρούτων, λαχανικών, θεραπευτικών και αρωματικών βοτάνων, σπόρων, καρπών του δάσους, κρεάτων, θαλασσινών· καρπών, αλάτων· κατεργασία μη οινοπνευματωδών και οινοπνευματωδών ποτών· κατεργασία διαιτητικών παρασκευασμάτων διατροφής· επεξεργασία απορριμμάτων (μετατροπή)· υπηρεσίες διύλισης· ανακύκλωση αποβλήτων και απορριμμάτων· αποτέφρωση καταλοίπων και απορριμμάτων· καταστροφή καταλοίπων και απορριμμάτων.

Procesamiento y tratamiento de alimentos en la industria alimenticia, en particular; ahumado de alimentos; Conservación de alimentos y bebidas; transformación de aceites industriales, lubricantes y grasas; transformación de combustibles biológicos; transformación de aceites y grasas comestibles de todo tipo; tratamiento de margarinas, salsas y mantequillas y cremas exquisitas; tratamiento de mayonesas, cremas y aliños para ensaladas, salsas, cremas y mostazas; tratamiento de vinagres; tratamiento de frutas, cereales, especias, sucedáneos del café, café, cacao, chocolate y productos de confitería, tes, frutas, verdura, plantas medicinales y aromáticas, semillas, frutos del bosque, carne, marisco; sal; transformación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas; transformación de alimentos dietéticos; tratamiento de residuos (transformación); refinado; reciclaje de residuos y basuras; combustión (incineración) de residuos y basuras; destrucción de residuos y basuras.

Toiduainete valmistamine ja töötlemine toiduainetööstuse raames, eelkõige; toiduainete suitsutamine; toiduainete ja jookide konservimine, säilitamine; tööstuslike õlide, määrdeainete ja rasvade tootmine; biokütuste tootmine; igat liiki toiduõlide ja -rasvade tootmine; margariini, kastmete ja delikatessvõiete tootmine; majoneesi, salatikastmete, maitsekastmete, koore ja piprakastmete tootmine; äädika tootmine; mahla, teravilja, maitseainete, kohvi aseainete, kakao, šokolaadi ja magustusainete, tee, puuviljade, köögiviljade, ravim- ja lõhnaürtide, seemnetoodete, metsamarjade, liha- ja meresaaduste tootmine; puuviljade, soola tootmine; alkoholivabade ja alkohoolsete jookide tootmine; dieettoodete tootmine; prahitöötlus; rafineerimisteenused, materjalide puhas-tusteenused; jäätmete ja prahi ümbertöötlemine; jäätmete ja prahi põletamine; jäätmete ja prahi hävitamine.

Elintarvikkeiden tuotanto ja jalostus ruokateollisuudessa, erityisesti; ruoan savustaminen; Juomien ja elintarvikkeiden säilöntä; teollisuusöljyjen, voiteluaineiden ja rasvojen valmistus; biologisten polttoaineiden valmistus; ruokaöljyjen ja erilaisten rasvojen valmistus; margariinin, kastikkeiden ja herkkulevitteiden valmistus; majoneesin, salaattikastikkeiden, maustekastikkeiden ja pippurin valmistus; etikan valmistus; mehun, viljan, mausteiden, kahvinkorvikkeen, kahvin, kaakaon, suklaan ja makeistuotteiden, teen, hedelmien, vihannesten, terveys- ja aromiyrttien, siementuotteiden, metsämarjojen, lihan ja merenelävien valmistus; hedelmien, suolan valmistus; alkoholittomien ja alkoholijuomien valmistus; dieettiruoan valmistus; jätteiden käsittely (muuntaminen); jalostuspalvelut; jätteen ja roskien kierrätys; jätteen ja roskien poltto; jätteen ja roskien tuhoaminen.

Élelmiszeripari termékek feldolgozása, elsősorban; élelmiszerek füstölése; élelmiszerek és italok tartósítása; ipari olajok, zsírok és kenőanyagok feldolgozása; biológiai üzemanyagok feldolgozása; mindenféle étkezési olajak és zsírok feldolgozása; margarin feldolgozása, szószok és öntetek; majonéz, salátaöntetek, szószok, tejszín és mustár feldolgozása; ecet feldolgozása; gyümölcs, gabonák, fűszerek, kávé, kakaó, csokoládé és édeipari termékek, tea, zöldségek, gyógynövények, fűszernövények, magvak, erdei gyümölcsök, hús és tengeri só feldolgozása; gyümölcs, só; alkoholos és alkoholmentes italok feldolgozása; diétás ételkészítmények; hulladékkezelés (átalakítás); finomítás; hulladék és szemét újra-feldolgozása/hasznosítása; hulladék és szemét égetése; hulladék és szemét megsemmisítése.

Lavorazione e trasformazione dei cibi per l'industria alimentare, in particolare; affumicatura di alimenti; Conservazione di bevande e alimenti; lavorazione di oli, lubrificanti e grassi industriali; raffinazione di carburanti biologici; lavorazione di oli e grassi commestibili di ogni genere; lavorazione della margarina, delle salse e dei prodotti spalmabili; lavorazione della maionese, di preparati cremosi e impasti per insalate, di salse, preparati cremosi e mostarda; lavorazione di aceti; lavorazione di frutta, cereali, condimenti, succedanei del caffè, semi di cacao, cioccolata e prodotti dolciari, tè, frutta, verdure, erbe officinali e aromatiche, prodotti con semi, frutti di bosco, carni, frutti; di mare, sali; lavorazione di bevande alcoliche e analcoliche; lavorazione di alimenti dietetici; trattamento dei rifiuti [trasformazione]; raffinazione; raccolta differenziata dei rifiuti; incenerimento dei rifiuti; distruzione dei rifiuti.

Maisto pramonės produktų apdirbimas ir perdirbimas, ypač; maisto produktų rūkymas; maisto produktų ir gėrimų konservavimas; pramoninių aliejų, tepalų ir riebalų perdirbimas; biologinių degalų perdirbimas; visų rūšių valgomųjų aliejų ir riebalų perdirbimas; margarino, padažų ir delikatesinių tepamųjų sūrelių perdirbimas; majonezo, salotų kremų ir uždarų, padažų, kremų ir garstyčių perdirbimas; acto perdirbimas; perdirbimas: vaisių, javų, prieskonių, kavos pakaitalo, kavos, kakavos, šokolado ir saldumynų, arbatos, vaisių, daržovių, gydomųjų ir aromatinių augalų, sėmenų, miško uogų, mėsos,; jūros gėrybių, druskos; gaiviųjų ir svaigiųjų gėrimų perdirbimas; dietinio maisto perdirbimas; atliekų apdorojimas; rafinavimas; šiukšlių ir atliekų perdirbimas; šiukšlių ir atliekų deginimas; šiukšlių ir atliekų naikinimas.

Pārtikas apstrāde un pārstrāde; pārtikas produktu kūpināšana; pārtikas produktu un dzērienu konservēšana; industrijas eļļu, smēru un mērču pārstrāde; bioloģisko preparātu pārstrāde; Visu veidu pārtikas eļļu un mērču pārstrāde; margarīna, tauku pārstrāde delikatešu ziedēs; Majonēžu, salātu krēmu un jūras veltes, mērču, rkēmu un sinepju apstrāde; Etiķa pārstrāde; augļu, garšvielu, kafijas, kakao, šokolādes un saldumu, tējas, augļu un dārzeņu, medicīnisko un aromātisko zāļu, preču sēklu, meža augļu, gaļas, jūras veltes apstrāde; augļi, sāls; Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu pārstrāde; diētiska uztura piedevas; atkritumu apstrāde; rafinēšana; lūžņu un atkritumu otrreizējā pārstrāde; Atkritumu un pārpalikumu sadedzināšana; Atkritumu un pārpalikumu iznīcināšana.

L-użu u modifikazzjoni ta' ikel fl-industrija tan-nutrizzjoni, speċjalment; Affimukar ta' l-ikel; preservazzjoni ta' ikel u xorb; l-immaniġjar ta' żjut industrijali, lubrikanti u xaħmijiet; l-immaniġjar ta' fjuwils bioloġiċi; l-użu ta' żjut tat-tisjir u kull xorta ta' xaħmijiet; proċessar ta' marġerina, zlazi u ġobon artab frisk tad-delikatessen u prodotti oħra; proċessar ta' majoneż, kremi ta' l-insalati u zlazi ta' l-insalati, zlazi, kremi u mustarda; proċessar ta' ħall; proċessar ta' frott, qamħirrum, ħwawar, prodotti simili għall-kafè, kafè, kawkaw, ċikkulata u ħelu, tejiet, frott, ħxejjex, ħxejjex mediċinali u aromatiċi, prodotti ta' l-alka, frott tal-foresti, laħam; frott, melħ; modifikazzjoni ta' xorb mhux alkoħoliku u alkoħoliku; modifikazzjoni ta' ikel dijetetiku; trattament ta' l-iskart; raffinar; riċiklaġġ ta' skart u żibel; ħruq tal-fdal u skart; qerda tal-fdal u skart.

Ver- en bewerking van levensmiddelen in de levensmiddelenindustrie, met name; roken van voedingsmiddelen; Conservering van dranken en voedingsmiddelen; transformatie van technische oliën, smeermiddelen en vetten; transformatie van biologische brandstoffen; transformatie van allerlei soorten spijsoliën en -vetten; transformatie van margarines, sausen en broodsmeersels; transformatie van mayonaise, romige slasausen en dressings, sausen, room en mosterd; transformatie van azijn; transformatie van fruit, granen, specerijen, koffiesurrogaten, koffie, cacao, chocolade en gezoete producten, thee, groenten, geneeskrachtige en aromatische kruiden, zaden, bosvruchten, vlees, zeevruchten; zout; transformatie van niet-alcoholische en alcoholische dranken; transformatie van dieetvoedingsproducten; behandeling (omvorming) van afval; raffinage; recycling van afval; afvalverbranding; vuilstort.

Obdelava in predelava živil v prehrambni industriji, zlasti; wędzenie żywności; konserwowanie napojów i żywności; predelava industrijskih olj, maziv in maščob; predelava bioloških goriv; predelava jedilnih olj in maščob vseh vrst; predelava margarin, omak in delikatesnih premazov ter namazov; predelava majonez, solatnih krem in prelivov, omak, krem in gorčic; predelava kisov; predelava sadja, žitaric, začimb, kavovin, kave, kakava, čokolade in sladkornih izdelkov, čajev, sadja, zelenjave, zdravilnih in aromatičnih zelišč, semenskega blaga, gozdnih plodov, mesa, morskih; sadežev, soli; predelava brezalkoholnih in alkoholnih pijač; predelava dietetične hrane; odpady (unieszkodliwianie -) [przetwarzanie]; rafinacja; recikliranje smeti in odpadki; sežiganje ostankov in odpadkov; uničevanje ostankov in odpadkov.

Tratamento de alimentos na indústria alimentar, em especial; fumagem de alimentos; Conservação de bebidas e de alimentos; tratamento de óleos, lubrificantes e gorduras industriais; tratamento de combustíveis biológicos; tratamento de óleos alimentares e de todo o tipo de gorduras alimentares; tratamento de margarinas, molhos e pátes delicatessen; tratamento de maioneses, cremes e molhos para saladas, molhos, cremes e mustarda; tratamento de vinagres; tratamento de frutas, cereais, condimentos, sucedâneos do café, café, cacau, chocolates e doces, chás, fruta, legumes, ervas medicinais e aromáticas, sementes, frutos silvestres, carne, frutos; do mar, sal; tratamento de bebidas alcoólicas e não alcoólicas; produtos alimentares dietéticos; tratamento de resíduos (transformação); serviços de refinação; reciclagem de resíduos e desperdícios; incineração de resíduos e desperdícios; destruição de resíduos e desperdícios.

Ošetrenie a spracovanie potravín v potravinárskom priemysle, hlavne; údenie potravín; konzervácia potravín a nápojov; spravovanie priemyselných olejov, mazív a tukov; príprava biologických palív; spracovanie jedlých olejov a tukov všetkých druhov; spracovanie margarínov, omáčok a lahôdkových nátierok a pást; spracovanie majonézy, šalátových krémov a dresingov, omáčok, krémov a horčice; spracovanie octu; spracovanie ovocia, obilnín, korenia, náhradiek kávy, kávy, kakaa, čokolády a sladkostí, čajov, ovocia, zeleniny, liečivých a aromatických byliniek, semien, lesného ovocia, mäsa, plodov mora; ovocie, soli; spracovanie nealkoholických a alkoholických nápojov; spracovanie dietetických potravín; odpad (spracovanie -); rafinácia; recyklácia odpadu a odpadkov; spaľovanie zbytkov a odpadkov; ničenie zbytkov a odpadkov.

Obdelava in predelava živil v prehrambni industriji, zlasti; dimljenje živil; konzerviranje pijač in živil; predelava industrijskih olj, maziv in maščob; predelava bioloških goriv; predelava jedilnih olj in maščob vseh vrst; predelava margarin, omak in delikatesnih premazov ter namazov; predelava majonez, solatnih krem in prelivov, omak, krem in gorčic; predelava kisov; predelava sadja, žitaric, začimb, kavovin, kave, kakava, čokolade in sladkornih izdelkov, čajev, sadja, zelenjave, zdravilnih in aromatičnih zelišč, semenskega blaga, gozdnih plodov, mesa, morskih; sadežev, soli; predelava brezalkoholnih in alkoholnih pijač; predelava dietetične hrane; predelava odpadkov; rafiniranje; recikliranje smeti in odpadki; sežiganje ostankov in odpadkov; uničevanje ostankov in odpadkov.

Utformning och bearbetning av livsmedel för livsmedelindustrin, särskilt; rökning av livsmedel; Konservering av drycker och livsmedel; bearbetning av industrioljor, smörjmedel och fetter; bearbetning av biobränslen; bearbetning av matoljor och fetter av alla dess slag; bearbetning av margarin, såser och bredbara delikatessprodukter; bearbetning av majonnäs, krämiga sallader och dressingar, såser, krämer och senap; bearbetning av vinäger; bearbetning av frukt, sädesslag, kryddor, kaffeprodukter, kaffe, kakao, chokladprodukter och sötsaker, teer, frukter, grönsaker, läkande och aromatiska örter, fröer, skogsbär/frukter, kött, fisk; frukter, salter; bearbetning av alkoholfria och alkoholhaltiga drycker; bearbetning av dietmat; avfallsbehandling (omvandling); raffineringstjänster; återvinning av sopor och avfall; förbränning av rester och avfall; förstörelse av rester och avfall.

41
Vzdelávání; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní cinnosti.

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Uddannelse; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

Εκπαίδευση· επιμόρφωση (επαγγελματική κατάρτιση)· ψυχαγωγία· αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Educación; formación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Haridus; väljaõpe; lõbustus, meelelahutus, ajaviide; spordi- ja kultuuriüritused.

Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat.

Oktatás (és nevelés); szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenység.

Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla.

Izglītošana; apmācība; sarīkojumi; sporta un kultūras pasākumi.

Edukazzjoni; provvediment ta’taħriġ; divertiment; attivitajiet sportivi u kulturali.

Opvoeding; opleiding; amusement; sportieve en culturele activiteiten.

Edukacja; kształcenie; rozrywka; dzialalnosc sportowa i kulturalna.

Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais.

Vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; zábava, pobavenie; športové a kultúrne činnosti.

Izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti.

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

42
Vědecké a technologické služby, výzkum a projekční služby, průmyslové analýzy a výzkumy, včetně; bakteriologický výzkum; biologický výzkum; fyzikální výzkum; grafické návrhy; prumyslový design; inženýrské služby; chemické analýzy; chemický výzkum; chemické služby; kontrola kvality a kvantity na vnitřním trhu a také při vývozu a dovozu zboží; návrhy obalu; právní pruzkum; právní služby; zkoušení materiálu; projektové studie (technické); výzkumné a vývojové služby v oblasti přírodních, technických a technologických věd pro ostatní; výzkumné a vývojové služby pro ostatní; sledování dění v oblasti průmyslového vlastnictví; poradenství v souvislosti s ochranou životního prostředí; technický výzkum; inženýrské práce; vědecké a technologické služby a výzkum v oblasti potravinářského průmyslu; průmyslu a zpracování průmyslových olejů, maziv a tuků; biologických paliv; jedlých olejů a tuků všech druhů; vědecké a technologické služby a výzkum v oblasti ovocnářství, zemědělství a vinohradnictví.

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs, services d'analyse et de recherche industrielles, y compris; recherches en bactériologie; recherche biologique; recherche en physique; conception graphique; dessin industriel; ingénierie; analyses chimiques; recherches en chimie; services de chimie; contrôle de la qualité et de la quantité de produits circulant à l'intérieur du pays et faisant l'objet d'une importation et exportation; conception d'emballages; recherches juridiques; services juridiques; essais de matériaux; planification technique; services de recherche et de développement pour le compte de tiers dans le domaine des sciences naturelles, de la technique et de la technologie; services de recherche et de développement pour le compte de tiers; services de surveillance en matière de propriété industrielle; conseils en matière de protection de l'environnement; recherches techniques; services d'ingénieurs; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche dans le domaine de l'industrie alimentaire; fabrication et transformation d'huiles, de lubrifiants et de graisses industriels; de combustibles bio; huiles comestibles et graisses de toutes sortes; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche dans le domaine de la fruiticulture, de l'agriculture et de la viticulture.

Scientific services and research and design, industry analyses and research, including; bacteriological research; biological research; physics research; graphic-design; industrial design; engineering; chemical analysis; chemical research; chemistry services; checks of the of quality and quantity of inland transport, as well as of the import and export of goods; design of packaging; legal research; legal services; material testing; project studies (technical); research and development services in the fields of natural, technical and technological sciences for others; research and development services for others; industrial property monitoring services; consultancy in environmental protection; technical research; engineering; scientific and technological services and research in the food industry; manufacturing and processing of industrial oils, lubricants and greases; biological fuels; edible oils and greases of all kinds; scientific and technological services research in fruit growing, agriculture and wine production.

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Entwurfsdienstleistungen, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, einschließlich; Forschungen auf dem Gebiet der Bakteriologie; biologische Forschung; Dienstleistungen eines Physikers; Grafikdesign; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Ingenieurwesen; chemische Analysen; Forschungen auf dem Gebiet der Chemie; chemische Dienstleistungen; Kontrolle der Qualität und Quantität im Binnenverkehr sowie beim Im- und Export von Waren; Verpackungsdesign; Recherchen in Rechtsfragen; Rechtsberatung und -vertretung; Werkstoffprüfung; technische Projektplanungen; Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, Technik und Technologie für Dritte; Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für Dritte; Überwachungsdienste im Bereich des gewerblichen Eigentums; Umweltschutzberatung; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Dienstleistung eines Ingenieurs; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Nahrungsmittelindustrie; Herstellung und Verarbeitung technischer Öle, Schmiermittel und Fette; von Biokraftstoffen; Speiseölen und -fetten jeder Art; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus, der Landwirtschaft und des Weinbaus.

Videnskabelige og teknologiske serviceydelser og forskning og designtjenesteydelser, industrianalyser, forskning, inklusive; bakteriologisk forskning; biologisk forskning; fysikervirksomhed; grafisk designvirksomhed; industrielt design; ingeniørvirksomhed; kemiske analyser; kemisk forskning; kemisk virksomhed; kvalitetskontrol og kvantitetskontrol i indenrigshandel, såvel som i eksport og import af varer; design af emballage; juridisk efterforskning; juridisk bistand; materialeprøvning; projektstudier (tekniske); videnskabelige tjenesteydelser inden for naturvidenskab og teknologiske videnskaber for andre; videnskabelige tjenesteydelser for andre; overvågning af industrielle rettigheder; rådgivning vedrørende miljøbeskyttelse; tekniske undersøgelser; ingeniørvirksomhed; videnskabelige tjenesteydelser og forskning inden for levnedsmiddelindustrien; industri og industrivirksomheder, hvor der bearbejdes olie, smøremidler og fedt; biologiske brændstoffer; spiselige olier og alle typer fedtstoffer; videnskabelige tjenesteydelser og forskning inden for frugtdyrkning, landbrug og vindyrkning.

Επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού, βιομηχανική ανάλυση και έρευνα, όπου περιλαμβάνεται· βακτηριολογική έρευνα· βιολογική έρευνα· υπηρεσίες φυσικού· υπηρεσίες γραφικού σχεδίου· βιομηχανικό σχέδιο· μηχανική· χημική ανάλυση· χημική έρευνα· υπηρεσίες χημείας· ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος στην εγχώρια αγορά καθώς και στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων· σχεδιασμός συσκευασίας· νομικές έρευνες· νομικές υπηρεσίες· δοκιμές υλικών· μελέτη έργων (τεχνικών)· εξυπηρέτηση στην έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της εφαρμοσμένης φυσικής, τεχνικής και τεχνολογικής γνώσης για λογαριασμό τρίτων· εξυπηρέτηση στην έρευνα και ανάπτυξη για λογαριασμό τρίτων· υπηρεσίες παρακολούθησης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας· παροχή συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας· τεχνική έρευνα· εργασίες μηχανικής· τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας στη βιομηχανία τροφίμων· βιομηχανίες και βιομηχανική επεξεργασία ελαίων, λιπαντικών και γράσων· βιολογικά καύσιμα· αναλώσιμα έλαια και γράσα κάθε είδους· τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας στους τομείς της καλλιέργειας φρούτων, γεωργίας και αμπελουργίας.

Servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación y diseño, servicios de análisis e investigación industrial, incluyendo; investigación bacteriológica; investigación biológica; servicios de un físico; diseño gráfico; diseño industrial; ingeniería; análisis químicos; investigación química; servicios químicos; control de calidad y cantidad de ámbito interno, así como de mercancía de exportación e importación; diseño de embalajes; investigación jurídica; servicios jurídicos; pruebas de materiales; estudios de proyección o diseño (técnicos); servicios de investigación y desarrollo para otros en ciencias naturales, técnicas y tecnológicas; servicios de investigación y desarrollo para otros; servicios de vigilancia de la propiedad industrial; asesoría en materia de protección medioambiental; investigaciones técnicas; trabajos de ingenieros (peritajes); servicios científicos y tecnológicos, así como de investigación en la industria alimenticia; elaboración y tratamiento de aceites industriales, lubrificantes y grasas; de combustibles biológicos; aceites y grasas comestibles de todo tipo; servicios científicos y tecnológicos, así como de investigación en fruticultura, agricultura y vinicultura.

Teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine, tööstuslikud analüüsid ja uuringud, kaasa arvatud; bakterioloogilised uuringud; bioloogilised uuringud; füüsikalised uuringud; graafiline disain; tööstusdisain; inseneritööd; keemilised analüüsid; keemilised uuringud; keemiaalased teenused; siseriiklik kvaliteedi- ja kvantiteedikontroll, samuti kauba importimisel ja eksportimisel; pakkide kavandamine; juriidilised uuringud, õigusuuringud; juriidilised teenused; materjalitestid, materjalide teimimine, testimine, katsetamine; projektiuuringud (tehnilised); uurimis- ja arendusteenused loodusteaduste, tehnika ja tehnoloogia valdkonnas; uurimis- ja arendusteenused kolmandatele isikutele; tööstusomandi järelevalve teenused; keskkonnakaitsealased konsultatsioonid; tehnilised uuringud; inseneriteenused; teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja uuringud toiduainetööstuse vallas; tööstuslike õlide, määrdeainete ja rasvade tööstuslik tootmine; biokütused; igat liiki toiduõlid ja -rasvad; teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja uuringud puuviljakasvatuse, põllumajanduse ja veinitootmise alal.

Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu, teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut, erityisesti; bakteeriopillinen tutkimus; biologinen tutkimus; fyysikon palvelut; graafiset suunnittelupalvelut; teollinen muotoilu; insinöörityö; kemialliset analyysit; kemiallinen tutkimus; kemiaan liittyvät palvelut; laadun ja määrän valvonta kotimaan liikenteessä, kuten myös tavaran viennissä ja tuonnissa; pakkaussuunnittelu; oikeudellinen tutkimus; oikeudelliset palvelut; aineenkoetus; projektiopinnot (tekniset); tutkimus- ja kehittämispalvelut luonnontieteissä, teknisissä ja teknologisissa tieteissä; tutkimus- ja kehittämispalvelut; immateriaalioikeuksien valvontapalvelut; ympäristönsuojeluun liittyvä konsultointi; tekninen tutkimus; tekninen suunnittelu; tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä tutkimus elintarviketeollisuudessa; teollisuusöljyjen, voiteluaineiden ja rasvojen valmistus; biologisten polttoaineiden valmistus; ruokaöljyjen ja -rasvojen valmistus; tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä tutkimus hedelmätarhauksessa, maataloudessa ja viinintuotannossa.

Tudományos szolgáltatások és -kutatás, -formatervezés, ipari elemzések és kutatások beleértve; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; fizikai kutatások; grafikai tervezés; ipari tervezés/design; engineering (mérnöki/műszaki tudományok/tevékenység); vegyelemzés; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; belföldi szállítás minőség- és mennyiség-ellenőrzése, továbbá áruk export-importja; csomagolási design; jogi kutatás; jogi szolgáltatások; anyagvizsgálat; műszaki projekttanulmányok; kutatás-fejlesztési szolgáltatások a természettudományok, műszaki és technológiai tudományok területén mások részére; kutatás-fejlesztési szolgáltatások mások részére; ipari tulajdont figyelemmel kísérő szolgáltatások; környezetvédelmi tanácsadás; műszaki kutatás; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); tudományos és műszaki, kutatási szolgáltatások az élelmiszeriparban; ipari olajok, zsírok, kenőanyagok gyártása és feldolgozása; biológii fűtőanyagok, -üzemanyagok; különféle étkezési olajok és zsírok; tudományos és műszaki szolgáltatások a gyümölcstermesztés, mezőgazdaság és bortermelés területén.

Servizi scientifici e tecnologici, ricerche e servizi di grafica, analisi industriali e ricerche, tra cui; ricerche in batteriologia; ricerche nel campo della biologia; ricerche in fisica; disegno grafico; disegni industriali; ingegneria; analisi chimica; ricerca nel campo della chimica; servizi di chimici; controllo qualità e quantità del mercato interno, anche in relazione alle importazioni ed esportazioni di merci; progettazione di imballaggi; ricerche legali; servizi giuridici; collaudi di materiali; studi progettuali (settore tecnico); ricerca e sviluppo nel settore delle scienze naturali, tecniche e tecnologiche per conto terzi; ricerca e sviluppo per conto terzi; controllo della proprietà industriale; consulenza in materia di protezione ambientale; ricerche tecniche; servizi d'engineering; servizi scientifici e tecnologici e ricerche legate al settore dell'industria alimentare; industrie e trasformazione di oli, lubrificanti e grassi industriali; carburanti biologici; oli e grassi commestibili di ogni genere; servizi scientifici e tecnologici e ricerche legate al settore della frutticoltura, agricoltura e viticoltura.

Mokslo ir technikos srities paslaugos bei apipavidalinimo, pramonės analizės ir tyrimų paslaugos, įskaitant; bakteriologiniai tyrimai; biologiniai tyrimai; fizikos tyrimai; grafinis dizainas; pramoninis dizainas; inžinerija; cheminė analizė; cheminius tyrimus; chemikų paslaugos; prekių kokybės ir kiekybės kontrolė vidaus rinkoje, taip pat išvežamų ir įvežamų prekių kontrolė; taros ir pakuočių dizainas; teisiniai tyrimai; juridinės paslaugos; medžiagų bandymai; projektų studijos (techninės); tyrimų ir vystymo paslaugos tretiems asmenims gamtos, technikos ir technologijų mokslo srityje; tyrimų ir vystymo paslaugos tretiesiems asmenims; pokyčių pramoninės nuosavybės srityje stebėjimas; konsultacijos aplinkosaugos klausimais; techniniai tyrimai; inžinerija; mokslo ir technologijų paslaugos bei maisto pramonės tyrimai; pramoninių aliejų, tepalų ir riebalų perdirbimas; biologinių degalų; visų rūšių valgomųjų aliejų ir riebalų; mokslo ir technologijų paslaugos bei sodininkystės, žemdirbystės ir vynininkystės tyrimai.

Zinātniskie un tehnoloģiskie pakalpojumi, un izpēte, formulācijas pakalpojumi, rūpniecisko analīžu un izpētes nodrošināšana, ietverot; bakterioloģiskie pētījumi; bioloģiskie pētījumi; fizikas pētījumi; grafiskais dizains; rūpnieciskais dizains; inženiertehniskie darbi; ķīmiskās analīzes; ķīmiskie pētījumi; pakalpojumi ķīmijas jomā; Eksporta un importa preču kvalitātes un kvantitātes kontrole; iepakojuma dizains; juridiskie pētījumi; juridiskie pakalpojumi; materiālu pārbaude; Projektu izstrāde (tehniskā); izpētes un izstrādes pakalpojumi, kas attiecas uz vēsturi, tehnisko un tehnoloģisko zinātni citu vajadzībām; izpētes un izstrādes pakalpojumi citu vajadzībām; intelektuālā īpašuma aģentūru pakalpojumi; Apkārtējās vides aizsardzības vadība; tehniskie pētījumi; inženierzinātnes; zinātnisko un tehnoloģisko pētījumu pakalpojumi pārtikas industrijā; Industriālās pārtikas pārstrādes eļļas, mērces u.c. industrija; bioloģiskā degviela; visu veidu pārtikas eļļas un pildījumi; Zinātniskie un tehnoloģiskie pakalpojumi un izpēte lauksaimniecībā un vīnkopībā.

Servizzi u riċerki xjentifiċi u teknoloġiċi u servizzi ta' disinn, analiżi u riċerka industrijali, inkluż; riċerka batterjoloġika; riċerka bijoloġika; riċerka dwar il-fiżika; disinn ta' grafika; disinn industrijali; inġinerija; analiżi kimika; riaerka kimika; servizzi ta' kimika; spezzjoni tal-kwalità u kwantità fis-suq intern, kif ukoll fl-esportazzjoni u importazzjoni; disinn ta' l-ippakkjar; riċerka legali; servizzi legali; testijiet ta' materjali; studji ta' proġetti (tekniċi); servizzi ta' riċerka u żvilupp fil-qasam tax-xjenza naturali, xjenzi tekniċi u teknoloġiċi għal oħrajn; servizzi ta' riċerka u żvilupp għal oħrajn; monitoraġġ ta' proprjetà industrijali; reklamar għall-protezzjoni ambjentali; riċerka teknika; inġinerija; servizzi u riċerki xjentifiċi u teknoloġiċi fil-qasam ta' l-industrija ta' l-ikel; industrija u żjut, lubrikanti u griż industrijali; fjuwils bioloġiċi; żjut tat-tisjir u kull xorta ta' xaħmijiet; servizzi u riċerki xjentifiċi u teknoloġiċi fil-qasam tat-tkabbir ta' frott, agrikoltura u tkabbir ta' għeneb għall-inbid.

Wetenschappelijke en technologische diensten, evenals onderzoeks- en ontwerpdiensten met betrekking daarop, industriële analyse en onderzoek, met inbegrip van; bacteriologisch onderzoek; biologisch onderzoek; fysisch onderzoek; grafisch ontwerpen; industriële vormgeving; ingenieursdiensten; chemische analysen; chemisch onderzoek; diensten op het gebied van chemie; controle van kwaliteit en kwantiteit van producten die in eigen land circuleren en die bestemd zijn voor im- en export; ontwerpen van verpakkingen; gerechtelijk onderzoek; juridische diensten; het testen van materialen; technische planning; onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten voor derden op het gebied van de natuurwetenschappen, techniek en technologie; onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten voor derden; toezicht op de naleving van industriële eigendomsrechten; advisering op het gebied van milieubescherming; technisch onderzoek; ingenieursdiensten; wetenschappelijke en technologische diensten alsmede onderzoeksdiensten op het gebied van de levensmiddelenindustrie; productie en transformatie van industriële oliën, smeermiddelen en vetten; biobrandstoffen; allerlei soorten spijsoliën en -vetten; wetenschappelijke en technologische diensten alsmede onderzoeksdiensten op het gebied van de fruitteelt, landbouw en wijnbouw.

Znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja, industrijske analize in raziskave, vštevši; badania bakteriologiczne; badania biologiczne; badania fizyczne; grafika; wzornictwo przemysłowe; technika; analizy chemiczne; badania chemiczne; usługi chemiczne; kontrola kvalitete ter kvantitete v notranjem prometu, kot tudi pri izvozi in uvozu blaga; projektowanie opakowań; badania prawne; usługi prawne; testowanie materiałów; projektne študije (tehniške); storitve raziskav in razvoja s področja naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških znanosti za druge; storitve raziskav in razvoja za druge; spremljanje dogajanja na področju industrijske lastnine; svetovanje v zvezi z zašcito okolja; badania techniczne; technika; znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave s področja živilske industrije; industrije in predelave industrijskih olj, maziv in maščob; bioloških goriv; jedilnih olj in maščob vseh vrst; znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave s področja sadjarstva, poljedelstva in vinogradništva.

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes, serviços de análises e pesquisas industriais, incluindo; pesquisas em bacteriologia; serviços de investigação biológica; serviços de física; design gráfico; desenho industrial; engenharia; análise química; pesquisas em química; serviços de química; controlo de qualidade e quantidade de produtos no mercado interno, incluindo importações e exportações; desenho de embalagens; investigação jurídica; serviços jurídicos; ensaio de materiais; projectos-estudo (técnicos); serviços de investigação e pesquisa na áreas das ciências naturais, técnicas e tecnológicas para terceiros; serviços de pesquisa e investigação para terceiros; serviços de supervisão na área da propriedade intelectual; consultadoria em matéria de protecção ambiental; pesquisas técnicas; trabalhos de engenheiros (vistorias); serviços científicos e tecnológicos assim como serviços de pesquisa na área da indústria alimentar; indústria e tratamento de óleos, lubrificantes e gorduras industriais; combustíveis biológicos; óleo alimentar e todo o tipo de gorduras alimentares; serviços científicos e tecnológicos assim como serviços de pesquisa nas áreas de cultivo de árvores de fruto, cultivo de terras e vinicultura.

Vedecké a technické služby a výskumné a dizajnérske služby, priemyselná analýza a výskum, kam patrí; bakteriologický výskum; biologický výskum; výskum v oblasti fyziky; grafický dizajn; priemyselný dizajn; inžinierske práce; chemické analýzy; chemický výskum; chemické služby; kontrola kvality a kvantity pri vnútornej doprave, ako aj pri vývoze a dovoze tovaru; dizajn balenia; právny výskum; právnické služby; skúšky materiálov; projektové štúdie (technické); výskumné a vývojové služby v oblasti prírodných, technických a technologických vied pre iných; výskumné a vývojové služby pre iných; služby monitorovania priemyselného vlastníctva; poradenstvo pri používaní v oblasti ochrany životného prostredia; technický výskum; inžinierske práce; vedecké a technické služby a výskum v oblasti potravinárskeho priemyslu; priemysel a spracovanie priemyselných olejov, mazív a mazadiel; biologické palivá; jedlé oleje a tuky všetkých druhov; vedecké a technické služby a výskum v oblasti pestovania ovocia, poľnohospodárstva a pestovania viniča.

Znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja, industrijske analize in raziskave, vštevši; bakteriološke raziskave; biološke raziskave; fizikalne raziskave; grafično oblikovanje; industrijsko oblikovanje; inženirske storitve; kemične analize; kemijske raziskave; kemijske storitve; kontrola kvalitete ter kvantitete v notranjem prometu, kot tudi pri izvozi in uvozu blaga; oblikovanje embalaže; pravne raziskave; pravne storitve; preizkušanje materialov; projektne študije (tehniške); storitve raziskav in razvoja s področja naravoslovnih, tehničnih in tehnoloških znanosti za druge; storitve raziskav in razvoja za druge; spremljanje dogajanja na področju industrijske lastnine; svetovanje v zvezi z zašcito okolja; tehniške raziskave; tehniški nadzor; znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave s področja živilske industrije; industrije in predelave industrijskih olj, maziv in maščob; bioloških goriv; jedilnih olj in maščob vseh vrst; znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave s področja sadjarstva, poljedelstva in vinogradništva.

Vetenskapliga och tekniska tjänster samt undersökning och formgivning, industrianalyser och -undersökningar, inklusive; bakteriologisk forskning; biologisk forskning; fysikertjänster; grafisk formgivning; industriell formgivning; ingenjörsverksamhet; kemisk analys; kemisk forskning; kemisk verksamhet; kvalitets- samt kvantitetskontroll av inlandstrafiken, även vid in- och utförsel av varor; formgivning av emballage; juridisk forskning; juridiska tjänster; materialprovning; projektstudier (tekniska); undersökning och utveckling inom natur-, teknik- och teknologivetenskap för andra; undersöknings- och utvecklingstjänster för andra; bevakning av händelseutvecklingen inom industrins ägandestruktur; rådgivning avseende miljöskydd; teknisk forskning; ingenjörstjänster; vetenskapliga och teknologiska tjänster samt undersökningar inom området för livsmedelsindustri; industrier och bearbetning av industrioljor, smörjmedel och fetter; biobränsle; matoljor och fetter av alla dess slag; Vetenskapliga och teknologiska tjänster samt undersökningar inom fruktodlings-, jordbruks- och vinodlingsområdet.

43
Služby v souvislosti s poskytováním stravování, nápojů a dočasného ubytování, zejména; pohostinské služby; příprava a servírování potravin a nápojů; služby hotelů, penzionů, motelů, rekreačních kempů, turistických chat; služby kantýn, kaváren, bufetů, restaurací, samoobslužných restaurací, snack barů; zásobování potravinami (catering).

Services de restauration et d'hébergement d'invités, en particulier; services de réception; préparation et services de nourriture et de boissons; services d'hôtels, de pensions, de motels, de campings et de maisons de vacances; restauration d'invités dans des cantines, des cafétérias, des bars, des restaurants, des self-service, des snacks; approvisionnement en matière de restauration (traiteur).

Services in providing food and drink and temporary accommodation, in particular; catering services; preparation and serving of food and beverages; hotels, boarding houses, motels, camps and holiday home services; canteen services, cafes, cafeterias, restaurants, self-service restaurants, snack bar services; catering (food and drink).

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, insbesondere; Dienstleistungen des Gastgewerbes; Zubereiten und Servieren von Speisen und Getränken; Dienstleistungen von Hotels, Pensionen, Motels, Campingplätzen und Ferienheimeinrichtungen; Verpflegung von Gästen in Kantinen, Cafeterias, Bars, Restaurants, Selbstbedienungsrestaurants, Snackbars; Versorgung mit Speisen (Catering).

Serviceydelser inden for salg af mad og drikkevarer samt salg af midlertidig overnatning, især; hotelvirksomhed; tilberedning og servering af mad og drikke; hotel-, pension-, motel-, sommerlejr- og turistfaciliteter; restaurationsvirksomhed, kantiner, cafeer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer; catering.

Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών, υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης, ειδικότερα· υπηρεσίες τροφοδοσίας· παρασκευή και σερβίρισμα τροφίμων και ποτών· υπηρεσίες ξενοδοχείων, πανσιόν, ξενοδοχείων για αυτοκινητιστές (μοτέλ), κατασκηνώσεων, τουριστικών οικισμών· υπηρεσίες κυλικείων, καντίνων, καφενείων, εστιατορίων, εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης και πρόχειρου φαγητού· υπηρεσίες τροφοδοσίας.

Servicios relacionados con la oferta de comida y bebida y alojamiento temporal, en particular; servicios de hostelería; preparación y servicio de alimentos y bebidas; servicios de hotel, pensión, motel, campamentos de vacaciones, casas de turismo; servicios de cantinas, cafeterías, bufetes, restaurantes, restaurantes de buffet libre, bar de tapas; suministro de comida [catering].

Toitlustuse ja ajutise majutuse pakkumine, eelkõige; pansionaaditeenused; toitude ja jookide valmistamine ja serveerimine; hotelli-, motelli- ja puhkemajateenuste ning turismibaaside pakkumine; kohviku-, selvekohviku-, söökla-, restorani-, einelaua- ja toidubaariteenused; toitlustusteenused.

Ravitsemiseen sekä tilapäismajoituksen tarjoamiseen liittyvät palvelut, erityisesti; majatalopalvelut; ruokien ja juomien valmistus ja tarjoilu; hotelli-, motelli- ja loma-asuntotilojen ja virkistystilojen tarjoaminen; kahvio-, kahvila-, ruokala-, ravintola-, ruokabaari- ja baaripalvelut; ateriapalvelut.

Étel-ital szolgáltatása és ideiglenes szállás biztosítása, különösen; vendéglátó szolgáltatások; ételek és italok elkészítése és felszolgálása; szállodában, motelben, kempingben és üdülőben nyújtott szolgáltatások; vedéglátás étterem, kávézó, falatozó, önkiszolgáló és bár keretében; ellátás vendéglátás keretében (beszállítás).

Servizi legati all'offerta di cibi e bevande e alloggi temporanei, in particolare; ristorazione; preparazione di cibi e bevande e relativo servizio; servizi per alberghi, pensioni, motel, colonie e case per vacanze; servizi per mense, caffetterie, buffet, ristoranti, self-service, snack bar; Fornitura di cibi (catering).

Maisto produktų ir gėrimų bei laikinojo apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų teikimas, ypač; viešbučių paslaugos; maisto ir gėrimų ruošimas bei tiekimas; viešbučių, pensionų, motelių, poilsio namų ir tuzimo namų paslaugos; bufetų, kavinių, restoranų, užkandinių, valgyklų ir barų paslaugos; visuomeninis maitinimas.

Pakalpojumu nodrošināšana, kas attiecas uz ēdienu un dzērienu un apmašanās vietu nodrošināšanu, īpaši; Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; ēdienu un dzērienu sagatavošana un pasniegšana; Hoteļu, viesnīcu, moteļu, kempingu, tūrismu pakalpojumi; ēdināšanas, kafejnīcu bāru, restorānu, uzkožu bāru pakalpojumu nodrošināšana; ēdināšanas pakalpojumi ārpusē (ēdināšana).

Servizzi relatati mal-provvista tal-catering u akkomodazzjoni temporanja, speċjalment; servizzi tal-catering; preparazzjoni u servizz ta' ikel u xorb; servizzi ta' ħotels, lukandi privati, motels, kampijiet turistiċi, djar turistiċi; servizzi ta' bufejiet, kantins, kafetterija, restorant, restorant fejn wieħed jinqeda waħdu u snack bars; provvista ta' l-ikel (catering).

Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting van gasten, met name; receptiediensten; het bereiden en opdienen van voedsel en dranken; verzorgen van hotel-, motel-, camping- en vakantiehuisfaciliteiten en -voorzieningen; kantines, cafetaria's, bars, restaurants, zelfbedieningsrestaurants, snackbars; catering.

Storitve v zvezi s ponujanjem hrane in pijače ter začasne nastanitve, zlasti; gostinske storitve; przygotowywanie i podawanie żywności i napojów; storitve hotelov, penzionov, motelov, počitniških kampov, turističnih domov; storitve bifejev kantin, kavarn, bifejev, restavracij, samopostrežnih restavracij, snack barov; oskrba s hrano (catering).

Serviços de restauração e de alojamento temporário, em especial; serviços de restauração; preparação e serviço de alimentos e bebidas; fornecimento de alojamento em hotéis, pensões, móteis, parques de campismo, pousadas; serviços de restaurante, cantina, cafetaria, restaurantes, restaurantes self-service, snack-bar; serviços de catering.

Služby súvisiace s ponukou jedla a nápojov a dočasného ubytovania, hlavne; stravovacie služby; príprava a podávanie jedál a nápojov; služby hotelov, penziónov, motelov, dovolenkových kempov, turistických stredísk; služby barov, jedální, kaviarní, reštaurácií, samoobslužných reštaurácií, bufetov; dodávanie jedla (stravovanie).

Storitve v zvezi s ponujanjem hrane in pijače ter začasne nastanitve, zlasti; gostinske storitve; priprava in strežba hrane in pijač; storitve hotelov, penzionov, motelov, počitniških kampov, turističnih domov; storitve bifejev kantin, kavarn, bifejev, restavracij, samopostrežnih restavracij, snack barov; oskrba s hrano (catering).

Tjänster avseende mat- och dryckeserbjudanden samt tillfälligt boende, särskilt; tjänster avseende krogar; tillagning och servering av mat och dryck; tjänster avseende hotell, pensionat, motell, semesterbyar, vandrarhem; tjänster avseende buffér, matsalar, caféer, buféer, restauranger, självserveringsrestauranger, snackbarer; catering.

44
Veterinární, zemědělské, zahradnické a lesnické služby, včetně; zahradnictví; hospicy; péče o domácí zvířata; ničení plevele; hubení škůdců (v zemědělství, zahradnictví a lesnictví); Zahradnické služby; chov zvírat; lázne; péče o zvířata; služby v ovocnářství a vinohradnictví.

Services dans le domaine de la médecine vétérinaire, de l'agriculture, de l'horticulture ou de la sylviculture, y compris; horticulture; hospices; soins pour animaux de compagnie; destruction des mauvaises herbes; destruction des animaux nuisibles (pour l'agriculture, l' horticulture et la sylviculture); horticulture et jardinage; élevage d'animaux; stations thermales; soins pour animaux; services dans le domaine de la fruiticulture et de la viticulture.

Veterinary, agriculture, horticulture and forestry services, including; horticulture; hospices; pet grooming; weed killing; vermin exterminating (for agriculture, horticulture and forestry); gardening services; animal breeding; spas; animal grooming; fruit growing and vinicultural services.

Dienstleistungen im Bereich der Veterinärmedizin, Land-, Garten- oder Forstwirtschaft, einschließlich; Gartenbauarbeiten; Betrieb von Pflegeheimen; Pflege von Haustieren; Unkrautvernichtung; Ungeziefer- und Schädlingsvernichtung für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft; Gärtner- und Gartenarbeiten; Tierzucht; Kureinrichtungen; Tierpflege; Dienstleistungen im Bereich des Obst- und Weinbaus.

Veterinære, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugstjenesteydelser, inklusive; havebrug; hospitser; pasning af kæledyr; ukrudtsudryddelse; skadedyrsbekæmpelse (til landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsformål); gartner- og havearbejde; dyreavl; spabade; pasning af dyr; frugtdyrkning- og vinlavningstjenesteydelser.

Κτηνιατρικές, αγροτικές, φυτοκομικές και δασοκομικές υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται· φυτοκομία· άσυλα· περίθαλψη κατοικίδιων ζώων· καταπολέμηση ζιζανίων· εξολόθρευση επιβλαβών ζώων και ζωυφίων (για τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκομία)· υπηρεσίες κηπουρικής· αναπαραγωγή ζώων· ιαματικά λουτρά· περίθαλψη ζώων· υπηρεσίες καλλιέργειας φρούτων και αμπελουργίας.

Servicios veterinarios, agrícolas, hortícolas y silvícolas, incluyendo; horticultura; hospicios; cuidado de animales de compañía; destrucción de malas hierbas; eliminación de malas hierbas (para agricultura, horticultura y silvicultura); trabajos de jardinería; cría de animales; balnearios; cuidado de animales; servicios hortícolas y vinícolas.

Veterinaaria-, põllumajandus-, aiandus- ja metsandusteenused, kaasa arvatud; aiandus, aiaviljelus; hospiitsid, varjupaigad; lemmikloomade hooldamine; umbrohutõrje; kahjuritõrje (põllumajandus, aiandus ja metsandus); Aiandusteenused; loomakasvatus; mineraalveed; loomade hooldamine; puuviljaaedade ja viinamarjakasvanduste alased teenused.

Eläinlääkintä-, maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätalouspalvelut, mukaan lukien; puutarhanhoito; hoivakodit; lemmikkieläinten hoito; rikkaruohojen hävitys; tuholaisten torjunta (maataloudessa, puutarhanhoidossa ja metsätaloudessa); puutarhatyöt; eläinten kasvattaminen; kylpylät; eläinten hoito; hedelmätarhojen ja viinitilojen palvelut.

szolgáltatások a gyógyászat, a mezőgazdaság, kertgazdálkodás vagy gyümölcstermesztés területén, beleértve; kertművelés; otthonok; ápolószerek kedvtelésből tartott állatoknak; gyomirtás; féregirtás mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti célokra; Kertészet; állattenyésztés; gyógyfürdők; ápolószerek állatok számára; szolgáltatások a gyümölcstermesztés és bortermelés területén.

Servizi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura e il settore veterinario, tra cui; orticoltura; ospizi [case d'assistenza]; cure per animali domestici; distruzione delle erbacce; distruzione degli animali nocivi (in agricoltura, orticoltura e silvicoltura); servizi di giardinaggio; allevamento di animali; terme; cure per animali; servizi legati al settore della frutticoltura e viticoltura.

Veterinarijos, žemdirbystės, sodininkystės ir miškininkystės paslaugos; sodininkystės paslaugos; poilsiavietės [poilsio namai]; naminių gyvūnų priežiūra; piktžolių naikinimas; kenkėjų naikinimas žemės ūkyje, sodininkystėje ir miškininkystėje; Daržininkystė [dekoratyvinis apželdinimas]; gyvulių auginimas; mineralinių vandenų kurortai; gyvūnų priežiūra; vaisių ir vynuogių tiekimo paslaugos.

Veterinārie, lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumi; dārzkopības pakalpojumi; aprūpes centri; mājdzīvnieku aprūpe; nezāļu iznīcināšana; Kaitēkļu iznīcināšana (lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un dārzkopībā); Dārzkopība; dzīvnieku audzēšana; sanatoriju pakalpojumi; dzīvnieku aprūpe; dārzkopības un vīnkopības pakalpojumi.

Servizzi veterinarji, agrikoli, ortikulturali u tal-forestrija, inklużi; servizzi ta' ortikultura; djar tal-mistrieħ; kura għall-annimali domestiċi; qtil tal-ħaxix ħażin; l-isterminazzjoni ta' pesti għal skopijiet ta' l-agrikoltura, ortikultura u forestrija; Xog?ol fil-?nien; tgħammir ta' l-annimali; spas; kura għall-annimali; servizzi ta' tkabbir ta' frott u tkabbir ta' għeneb għall-inbid.

Dienstverlening op het gebied van diergeneeskunde, land-, tuin en bosbouw, met inbegrip van; tuinbouw; opvangtehuizen; verzorging van huisdieren; verdelging van onkruid; verdelging van ongedierte (in de land-, tuin- en bosbouw); tuinieren; het fokken van dieren; kuuroorden; dierenverzorging; diensten op het gebied van fruitteelt en wijnbouw.

Veterinarske, poljedeljske, vrtnarske in gozdarske storitve, vštevši; ogrodnictwo; hospicja; oskrba domačih živali; chwasty (niszczenie -); szkodniki (tępienie -) [w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie]; Ogrodnictwo; hodowla zwierząt; uzdrowiska; živalska oskrba; sadjarske in vinogradniške storitve.

Serviços veterinários, agricultura, horticultura e silvicultura, incluindo; horticultura; hospícios (locais de assistência); prestação de cuidados para animais de estimação; eliminação de ervas daninhas; exterminação de animais nocivos (para a agricultura, a horticultura e silvicultura); serviços de centros horto-frutícolas e de jardinagem; criação de animais; estâncias termais; criação de animais; serviços de fruticultura e vinicultura.

Veterinárne, poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby, kam patrí; záhradníctvo; súkromné kliniky alebo sanatóriá; dodávanie domácich zvierat; ničenie buriny; hubenie škodcov (na poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke účely); Záhradkárske služby; chov zvierat; kúpele; zásobovanie zvierat; služby pestovania ovocia a víniča.

Veterinarske, poljedeljske, vrtnarske in gozdarske storitve, vštevši; hortikultura; ljudske kuhinje; oskrba domačih živali; uničevanje plevela; uničevanje škodljivcev (v poljedelstvu, vrtnarstvu in gozdarstvu); vrtnarstvo; vzreja živali; zdravilišča; živalska oskrba; sadjarske in vinogradniške storitve.

Veterinärs-, jordbruks-, trädgårds- och skogsbrukstjänster, inklusive; trädgårdsodling; hospiceverksamhet (terminalvård, vård vid livets slut); boskapsskötsel; ogräsutrotning; skadedjursutrotning (för jordbruksändamål, trädgårdsskötsel och skogsbruk); trädgårdsmästar- och trädgårdsarbeten; djuruppfödning; hälsohem; djurskötsel; frukt- och vinodlingstjänster.


ZVIJEZDA, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce ZVIJEZDA byl pořízen dne 04.12.2011 06:51.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 5 ochranných známek znění ZVIJEZDA, z toho 5 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů