A1 - ochranná známka, majitel A1 Telekom Austria AG

Základní údaje ochranné známky

-
Zdroj OHIM
Číslo spisu 10048254
Reprodukce/Znění OZ A1 - ochranná známka
A1
Třídy výrobků a služeb 9, 10, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45
Vídeňské obrazové třídy 24.17.9 ; 26.4.1 ; 26.4.5 ; 26.4.17 ; 26.4.18 ; 27.5.21 ; 27.99.1
Datum podání přihlášky 28.07.2011
Datum zveřejnění prihlášky 02.09.2011
Datum zápisu 27.04.2013
Datum konce platnosti 28.07.2021
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
OZ tvořena pouze barvou CSČerná.
OZ tvořena pouze barvou ENBlack.
OZ tvořena pouze barvou FRNoir.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
9
Přístroje pro záznam, přenos, zpracování a reprodukci analogových a digitálních dat; Strojově čitelné (optické a magnetické) nosiče dat; Automatické distributory a mechanismy pro přístroje a mince; Zařízení ke zpracování dat a počítače, Notebooky (počítače), Telefonní přístroje, Mobilní telefony; Televizní přístroje; Počítačové programy a software; Poplašné přístroje; Zabezpečovací zařízení proti krádeži, elektrická; Výstražná zabezpečovací zařízení proti krádeži; Přístroje pro dohlížení/monitoring; Poplašné zvony; Pozorovací přístroje, Obrazovky; Videotelefony; Světelná signalizace, blikače; Kodéry a dekodéry magnetické; Zakodované osobní karty; Kódované servisní karty; Elektrické samočinné zavírače dveří; Dálkové ovladače; Požární hlásiče; Čtecí zařízení (zařízení pro zpracování dat); Monitory (hardware), monitory (software); Požární hlásiče, detektory kouře; Relé; Sonometry, hloubkoměry; Spínače a spínací přístroje; Elektrické zámky; Telekomunikační vysílače; Vysílače pro telekomunikace; Vysílače elektronických signálů; Signalizační zvony, návěstí; Sprinklery (protipožární ochrana); Přístroje pro přepětí; Časové spínače; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nahrané a nenahrané nosiče dat, zejména magnetická a optická paměťová média, CD, CD-ROM, DVD a polovodičové čipy; Smart karty; SIM-karty pro mobilní telefony; Příruční počítače a PDA (Personal Digital Assistants); Modemy, karty rozhraní pro mobilní rádiové sítě, zařízení pro hlasitý odposlech a sluchátka; Software pro mobilní telefony a zařízení mobilní rádiové sítě, jak uložený, tak i ke stažení.

Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de données analogiques et numériques; Supports de données (optiques et magnétiques) exploitables par une machine; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs, Ordinateurs bloc-notes, Combinés téléphoniques, Téléphones mobiles; Appareils de télévision; Programmes informatiques et logiciels; Appareils d'alarmes; Installations électriques pour préserver du vol; Avertisseurs antivol; Appareils de surveillance; Sonneries d'alarme; Instruments d'observation, Écrans; Téléphones vidéo; Clignotants (signaux lumineux); Encodeurs magnétiques; Cartes d'identification encodées; Cartes de service encodées; Gâches électriques; Appareils de téléguidage; Avertisseurs d'incendie; Lecteurs (informatique); Moniteurs (matériel), moniteurs (logiciels); Détecteurs de fumée; Relais; Appareils de repérage par le son; Commutateurs et appareils de commutation; Serrures électriques; Émetteurs de télécommunications; Transmetteurs pour télécommunications; Émetteurs de signaux électroniques; Cloches de signalisation; Installations de pulvérisation d'eau (extinction des incendies); Limiteurs de tension; Minuteries; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports de données enregistrés ou non, en particulier supports magnétiques et optiques de mémoire, CD, CD-ROM, DVD et puces à semi-conducteurs; Cartes à mémoire; Cartes SIM pour téléphones portables; Ordinateurs portables et assistants numériques personnels (PDA); Modems, cartes d'interfaces pour réseaus de téléphonie mobile, équipements de téléphonie mains libres et écouteurs; Logiciels pour téléphones portables et installations de téléphonie mobile, autant mémorisés que téléchargeables.

Apparatus for recording, transmission, processing or reproduction of analogue and digital data; Machine-readable (optical and magnetic) data carriers; Automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; Data-processing equipment and computers, Notebook computers, Telephone sets, Mobile telephones; Television apparatus; Computer programs and software; Alarm apparatus; Theft prevention installations, electric; Anti-theft warning apparatus; Surveillance apparatus; Alarm bells; Observation instruments, Screens; Video telephones; Blinkers (signalling lights); Magnetic encoders; Encoded identification cards; Encoded service cards; Electric door openers; Remote control apparatus; Fire alarms; Readers (data processing equipment); Monitors (hardware), monitors (software); Smoke detecting apparatus; Relays; Sound locating instruments; Switches and switching apparatus; Locks, electric; Telecommunications transmitters; Transmitters for telecommunication; Transmitters of electronic signals; Signal bells; Sprinkler systems (fire protection); Overvoltage apparatus; Time switches; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Recorded and unrecorded data carriers, in particular magnetic and optical storage media, CDs, CD-ROMs, DVDs and semiconductor chips; Smart cards; SIM cards for mobile telephones; Hand-held computers and PDAs (personal digital assistants); Modems, interface cards for mobile radio networks, hands-free devices and headsets; Software for mobile telephones and mobile radio network installations, both recorded and downloadable.

10
Lékařská zařízení a nástroje.

Appareils et instruments médicaux.

Medical apparatus and instruments.

16
Tiskárenské výrobky; Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Manuály, formuláře objednávek a faktur; Tištěné hodnotové karty a poukázky (zařazené do třídy 16); Výše uvedené zboží, zejména pro služby mobilních telefonů.

Produits de l'imprimerie; Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Manuels, formulaires de commande et de facturation; Carte de réduction et bons imprimés (compris dans la classe 16); Tous les produits précités, en particulier pour les services de téléphonie mobile.

Printed matter; Instructional and teaching material (except apparatus); Handbooks, order forms and invoice forms; Printed prepaid cards and vouchers (included in class 16); all the aforesaid goods for mobile telephone services.

28
Hry, hračky; Gymnastické přístroje a sportovní vybavení nezahrnuté do jiných tříd.

Jeux, jouets; Appareils de gymnastique et appareils de sport (non compris dans d'autres classes).

Games and playthings; Gymnastic apparatus and sports equipment (not included in other classes).

35
Styk s veřejností (public relations); Propagační činnost, reklama, pořizování reklam v tisku a v elektronických médiích; Systematické řazení, registrace, opisování a sepisování písemných sdělení a záznamů; Počítačový management dokumentů, Kompilace a systematické uspořádání informací do počítačových databází, Návrh indicií pro informace, webové stránky, které jsou k dispozici prostřednictvím počítačových sítí; Reklama a marketing vztahující se ke komerčním on-line webovým stránkám.

Relations publiques; Publicité, courtage d'insertion d'encarts publicitaires dans des supports imprimés et électroniques; Classement systématique, enregistrement, rédaction, composition de communications écrites et d'enregistrements; Gestion de fichiers informatiques, Compilation et systématisation d'informations contenues dans des bases de données informatiques, Création de répertoires pour des informations, sites, disponibles sur des réseaux informatiques; Publicité et marketing de sites web commerciaux en ligne.

Public relations; Advertising, arranging advertising inserts in print and electronic media; Systemisation, registering, copying and drafting of written communications and recordings; Computerised file managing, Compilation and systemisation of information into computer databases, Creating indices of information and sites available via computer networks; Advertising and marketing with regard to commercial online websites.

36
Služby nemovitostní.

Affaires immobilières.

Real estate affairs.

37
Stavebnictví, instalace, údržba a opravy zařízení pro telekomunikace (mobilní a pevné sítě); Instalace hardwaru.

Construction, installation, entretien et réparation d'installations de télécommunication (réseau mobile et fixe); Installation de matériel informatique.

Building construction, installation, maintenance and repair of telecommunications equipment (mobile and fixed-network); Installation of hardware.

38
Telekomunikační služby, telefonické služby; Poskytování přístupu k databázím prostřednictvím sdělovací techniky, vysílání rozhlasových a televizních programů; Vysílání rozhlasových a televizních pořadů prostřednictvím celosvětové počítačové sítě; Elektronický přenos dat,Zejména přenos v reálném čase na bázi internetových technologií;Přenos audio a video obsahů (streaming), obrázků a dokumentů prostřednictvím celosvětové počítačové sítě; Elektronická pošta; Komunikace prostřednictvím elektronických sítí; Zprostředkování informačně-technického přístupu k národním a mezinárodním počítačovým sítím; Poskytování informačně-technického přístupu k celosvětové počítačové síti, zejména internetu; Poskytování telefonické komunikace prostřednictvím počítačových sítí; Pronájem telekomunikačních zařízení,Pronájem nebo; Zprostředkování času přístupu do databáze, Zejména na internetu;Služby mobilní radiotelefonie; GSM a UMTS mobilní rádiové služby; Zprostředkování zpráv a obrázků, zejména prostřednictvím SMS a MMS služeb; Poskytování informačně-technického přístupu k internetu, také prostřednictvím mobilních rádiových sítí; Elektronické zprostředkování inzerátu.

Services de télécommunications, services téléphoniques; Préparation de l'accès technique à des banques de données, services de radiodiffusion et programmes de télévision; Services de diffusion, radiodiffusion et télédiffusion, par le biais d'un réseau informatique mondial; Transmission électronique de données,En particulier transmission en temps réel sur base des technologies de l'internet;Et de contenus audio et vidéo (diffusion), images et documents via un réseau informatique mondial; Messagerie électronique; Communication via des réseaux électroniques; Courtage d'accès via des techniques de messagerie à des réseaux informatiques nationaux et internationaux; Fourniture d'accès via des techniques de messagerie à un réseau informatique mondial, en particulier à l'internet; Services de communications téléphoniques via des réseaux informatiques; Location d'équipement de télécommunications,Location ou; Courtage de temps d'accès à des banques de données, En particulier sur l'internet;Services de radiotéléphonie mobile; Services de téléphonie mobile GSM et UMTS; Transmission de messages et d'images, en particulier via les services SMS et MMS; Fourniture d'accès à la messagerie sur l'internet, également via des réseaux de téléphonie mobile; Courtage électronique d'annonces.

Telecommunications services, telephony services; Providing access to databases through communications technology, broadcasting of radio and television programmes; Broadcasting of radio and television programmes via global computer networks; Electronic transmission of data,In particular real-time transmission, based on Internet technology,;Of audio and video content (streaming), images and documents via global computer networks; Electronic mail; Communications via electronic networks; Providing communications access to national and international computer networks; Providing communications access to global computer networks, in particular the Internet; Providing telephone communications via computer networks; Rental of telecommunication equipment,Rental and; Organising access time to a computer database, In particular on the Internet;Services of mobile radiotelephony; GSM and UMTS mobile telephone services; Transmission of messages and images, in particular using SMS and MMS services; Providing access to the Internet through communications technology, including via mobile radio networks; Electronic advertising.

41
Vedení her; Výchova, vzdělávání a zábava také prostřednictvím internetu; Sportovní a kulturní aktivity.

Organisation de jeux; Éducation, formation et divertissement également sur l'Internet; Activités sportives et culturelles.

Conducting games; Education, providing of training and entertainment, including via the Internet; Sporting and cultural activities.

42
Plánování a tvorba programů pro elektronické zpracování dat; Pronájem zařízení na zpracování dat a počítačů; Technická plánování projektů zařízení pro telekomunikaci;Tvorba a údržba internetových stránek; Hosting internetových stránek; Počítačové služby, jmenovitě poradenství zaměřené na údržbu a instalaci softwaru; Poradenství v oblasti počítačů; Návrh, tvorba, údržba a hosting webových stránek pro třetí strany; Poradenství v oboru úpravy, tvorby, hostingu, péče, provozování, správy webových stránek a domovských stránek a převzetí hostitelských funkcí pro webové stránky a domovské stránky třetích stran prostřednictvím serveru pro celosvětovou počítačovou síť, instalace softwaru.

Conception et réalisation de programmes pour le traitement de données électroniques; Location d'équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; Planification technique de dispositifs de télécommunication;Création et maintenance de pages sur l'internet; Hébergement de pages internet; Services informatiques, à savoir services de conseils en matière d'entretien et d'installation de logiciels; Conseils en matière d'ordinateurs; Conception, relevés, entretien et hébergement de sites web de tiers; Services de conseils en matière de conception, fabrication, hébergement, entretien, exploitation, gestion de sites web et de pages d'accueil et hébergement de sites web et de pages d'accueil pour le compte de tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial, installation de logiciels.

Planning and creation of programs for electronic data processing; Rental of data processing equipment and computers; Technical project planning of telecommunications equipment;Creation and maintenance of websites; Hosting of Internet pages; Computer services, namely consultancy with regard to the maintenance and installation of software; Consultancy in the field of computers; Design, creation, hosting, and maintenance of websites for others; Consultancy in the fields of the design, creation, hosting, maintenance, providing and management of websites and homepages, and hosting of websites and homepages, for others, via servers for global computer networks, installation of computer software.

44
Lékařské služby; Péče o hygienu osob.

Services médicaux; Soins de santé à usage humain.

Medical services; Medical health care services.

45
Poradenství v oblasti bezpecnosti; Bezpečnostní služby; Noční hlídací služba; Kontrola poplašných zařízení proti vloupání; Protipožární služby; Strážní hlídka; Registrace názvů domén (služby).

Conseils en matière de sécurité; Services de sécurité; Agences de surveillance nocturne; Surveillance d'alarmes contre les effractions; Services de lutte contre les incendies; Protection civile; Services d'enregistrements de noms de domaine.

Security consultancy; Security services; Night guards; Monitoring of burglar alarms; Fire fighting services; Guards; Domain name registration services.


A1, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce A1 byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 27 ochranných známek znění A1, z toho 16 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies