FIND IT. MAKE IT. SELL IT. - ochranná známka, majitel Alibaba Group Holding Limited

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 8316366
Reprodukce/Znění OZ FIND IT. MAKE IT. SELL IT.
Třídy výrobků a služeb 9, 16, 35, 38, 41, 42
Datum podání přihlášky 22.05.2009
Datum zveřejnění prihlášky 21.12.2009
Datum zápisu 05.04.2010
Datum konce platnosti 22.05.2019
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
9
Vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače; hasicí přístroje; počítačový hardware a firmware; počítačový software (včetně softwaru ke stažení z internetu); CD; digitální hudba (ke stažení z internetu); telekomunikační přístroje; podložky pod myši; příslušenství mobilních telefonů; brýle a sluneční brýle.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; matériel informatique et micrologiciels; logiciels, y compris logiciels téléchargeables à partir de l'internet; disques compacts; musique numérique (téléchargeable fournie à partir de l'internet); appareils de télécommunications; tapis de souris; mobiles et accessoires; lunettes et lunettes de soleil.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; computer hardware and firmware; computer software (including software downloadable from the Internet); compact discs; digital music (downloadable from the Internet); telecommunications apparatus; mouse mats; mobile phone accessories; spectacles and sunglasses.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.

35
Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; Průzkum trhu a obchodní konzultace; obchodní poradenství vztahující se k usnadňování obchodních transakcí prostřednictvím místních a globálních počítačových sítí vyhledáváním a poskytováním doporučení pro dodávání širokého spektra obchodních a spotřebních produktů a služeb; šíření obchodních informací o zboží a službách druhých prostřednictvím místních a globálních počítačových sítí;obchodní poradenské služby ve vztahu k poskytování webových stránek na globální počítačové síti, jejichž prostřednictvím mohou třetí strany nabízet a zajišťovat zboží a služby, umisťovat obchodní objednávky, zjišťovat jejich stav a plnit je, uzavírat smlouvy a obchodní transakce; computerizované on-line objednávky; propagace zboží a služeb druhých prostřednictvím místních a celosvětových počítačových sítí; služby agentur pro mezinárodní dovoz a vývoz; pronájem reklamního prostoru v komunikačních médiích; reklamní služby pro druhé; online obchodné služby vztahující se k elektronickým dražbám a poskytování online obchodních oceňování vztahujících se k nim;online maloobchodní služby v oblasti telefonů, elektronických přístrojů a telekomunikačního zboží, počítačového hardwaru a počítačového softwaru, baterií, nabíječek baterií, přístrojů a nástrojů pro záznam, příjem, vysílání a/nebo reprodukci dat, informací, obrázků, obrazů a/nebo zvuku, vzácných kovů, klenotů, drahokamů, tiskárenských výrobků, papírenského zboží a magnetických a nemagnetických zakódovaných karet, nábytku, rámů na obrazy, náčiní pro domácnost a kuchyň, skla, porcelánu a majoliky, tkanin, oděvů, obuvi, kloboučnického zboží, krajek a výšivek, knoflíků, stuh, špendlíků a jehel, umělých květin, koberců, rohožek, her a elektronických hraček, chemických výrobků určených pro průmysl, vědy a fotografii a zemědělství, barev, nátěrů a laků, výrobků osobní hygieny, mýdel, parfumerie, kosmetiky, vlasových vod a tělových mlék, vonných olejů, přípravků pro čištění a bělení, mazadel, paliv, svíček, farmaceutických, veterinářských a hygienických výrobků, kovových potřeb zámečnických a klempířských, strojů a obráběcích strojů, nožů, vidliček a lžící, břitev a nářadí s ručním pohonem, počítačů, počítacích strojů, elektrických, fotografických, filmových a optických přístrojů a nástrojů, brýlí a slunečních brýlí, chirurgických a lékařských přístrojů a nástrojů, přístrojů pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístrojů chladicích, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení, vozidel, střelných zbraní, ohňostrojů, stříbrného nádobí, hodinářských potřeb a chronometrických přístrojů, hudebních nástrojů, časopisů, karet, výrobků z papíru a lepenky, obrazů, psacích strojů a kancelářských potřeb, obalů, kaučuku a polotovarů z plastických hmot, těsnicích a izolačních materiálů, kůže a imitace kůže, výrobků z těchto materiálů, kabelek, peněženek, náprsních tašek, kožených pouzder, tašek, zavazadel, deštníků, zrcadel, lan, provazů, sítěk, stanů, vláken pro textilní účely, ramínek na oděvy, prostírání, krejčovských předmětů, pokrývek ložních a ubrusů, hraček a potřeb pro sport, potravin a nápojů, masa, ryb, drůbeže, konzervovaného, sušeného a zavařeného ovoce a zeleniny, džemů a kompotů, vajec, mléka a mléčných výrobků, jedlých olejů a tuků, kávy, čaje, kakaa, cukru, rýže, mouky, chleba a koláčů, chuťových přísad, čerstvého ovoce a zeleniny, piva, minerálních vod, ovocné šťávy a jiných nealkoholických nápojů, alkoholických nápojů, květinářských výrobků, tabáku, potřeb pro kuřáky a zápalek; poskytování adresáře webových stránek třetích stran k usnadnění obchodních transakcí; obchodní poradenství vztahující se k provozování elektronického trhu pro kupující a prodávající zboží a/nebo služeb na globální počítačové síti; obchodní asistence vztahující se k usnadnění obchodních transakcí po místních a celosvětových počítačových sítích; poradenství s firemním řízením; marketingové a propagační služby; vydávání inzertních materiálů; marketing volných prostor; reklamní a propagační služby a informační služby s tím spojené; obchodní informační služby; šíření reklamních materiálů, aktualizace reklamních materiálů, sestavování reklam pro použití jako webové stránky na internetu; pronájem reklamních ploch; počítačové zpracování informací; prodejní, obchodní, reklamní a propagační informační služby; služby (telefonní vzkazy, dotazy); vyřizování telefonních hovorů (pro druhé); pořádání dražeb na Internetu; řízení lidských zdrojů; poskytování prodejních, obchodních, reklamních a propagačních informací prostřednictvím globální počítačové sítě a přes internet; prezentace zboží v komunikačních médiích pro účely maloobchodního prodeje;maloobchodní a velkoobchodní prodej telefonů, elektronických přístrojů a telekomunikačního zboží, počítačového hardwaru a počítačového softwaru, baterií, nabíječek baterií, přístrojů a nástrojů pro záznam, příjem, vysílání a/nebo reprodukci dat, informací, obrázků, obrazů a/nebo zvuku, vzácných kovů, klenotů, drahokamů, tiskárenských výrobků, papírenského zboží a magnetických a nemagnetických zakódovaných karet, nábytku, rámů na obrazy, náčiní pro domácnost a kuchyň, skla, porcelánu a majoliky, tkanin, oděvů, obuvi, kloboučnického zboží, krajek a výšivek, knoflíků, stuh, špendlíků a jehel, umělých květin, koberců, rohožek, her a elektronických hraček, chemických výrobků určených pro průmysl, vědy, fotografii a zemědělství, barev, nátěrů a laků, výrobků osobní hygieny, mýdel, parfumerie, kosmetiky, vlasových vod a tělových mlék, vonných olejů, přípravků pro bělení a čištění, mazadel, paliv, svíček, farmaceutických, veterinářských a hygienických výrobků, kovových potřeb zámečnických a klempířských, strojů a obráběcích strojů, nožů, vidliček a lžící, břitev a nářadí s ručním pohonem, počítačů, počítacích strojů, elektrických, fotografických, filmových a optických přístrojů a nástrojů, brýlí a slunečních brýlí, chirurgických a lékařských přístrojů a nástrojů, přístrojů pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístrojů chladicích, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení, vozidel, střelných zbraní, ohňostrojů, stříbrného nádobí, hodinářských potřeb a chronometrických přístrojů, hudebních nástrojů, časopisů, karet, výrobků z papíru a lepenky, obrazů, psacích strojů a kancelářských potřeb, obalů, kaučuku a plastických hmot pro použití při výrobě, těsnicích a izolačních materiálů, kůže a imitace kůže a výrobků z těchto materiálů, kabelek, peněženek, náprsních tašek, kožených pouzder, tašek, zavazadel, deštníků, zrcadel, lan, provazů, síťek, stanů, vláken pro textilní účely, ramínek na oděvy, prostírání, krejčovských předmětů, pokrývek ložních a ubrusů, hraček a potřeb pro sport, potravin a nápojů, masa, ryb, drůbeže, konzervovaného, sušeného a zavařeného ovoce a zeleniny, džemů a kompotů, vajec, mléka a mléčných výrobků, jedlých olejů a tuků, kávy, čaje, kakaa, cukru, rýže, mouky, chleba a koláčů, chuťových přísad, čerstvého ovoce a zeleniny, piva, minerální vody, ovocné šťávy a jiných nealkoholických nápojů, alkoholických nápojů, květinářských výrobků, tabáku, potřeb pro kuřáky a zápalek; direct mailové služby; obchodní informační služby; výběr zboží a zajišťování zboží pro jednotlivce a podniky; objednávkové služby [pro druhé]; sekretářské služby; obchodní statistická informace; organizování komerčních nebo propagačních výstav; obchodní služby vztahující se k sestavování a pronájmu seznamů adres; obchodní šetření; obchodní administrační služby v oblasti internetových dražeb; umísťování pracovníků; služby celní deklarace dovozu a vývozu (služby dovozních-vývozních agentur); agentura pro předplácení tisku; kopírování dokumentů; přepisování (včetně psaní pomocí šablony); pronájem kancelářského vybavení; řízení odběratelských vztahů (customer relationship management); obchodní řízení vztahující se k elektronickému obchodování; služby konzultování, informací, správy a poradenství vztahující se ke všem výše uvedeným službám; všechny výše uvedené služby zahrnuté do třídy 35.

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Services d'études de marchés et de conseils commerciaux; services de conseils commerciaux concernant les services facilitant les transactions commerciales via des réseaux informatiques locaux et mondiaux par la localisation et la fourniture de références pour la fourniture d'un large éventail de produits et services commerciaux et de consommation; diffusion d'informations commerciales liées à des produits et services de tiers via des réseaux informatiques locaux et mondiaux;services d'assistance commerciale liée à la fourniture d'un site Internet sur un réseau informatique mondial via lequel des tiers peuvent offrir et fournir des produits et services, passer, déterminer le statut d'et exécuter des commandes et des opportunités commerciales, passer des contrats et faire des affaires; services de commande en ligne informatisée; publicité de biens et services pour des tiers via des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'une agence internationale d'import-export; location d'espaces publicitaires sur des suppoprts de communication; services de publicité pour le compte de tiers; services de commerce en ligne liés à des ventes aux enchères électroniques et fourniture en ligne d'évaluations commerciales connexes;services de vente au détail en ligne de téléphones, combinés de téléphones mobiles, accessoires de téléphones mobiles, produits électroniques et de télécommunications, matériel informatique et logiciels, batteries, chargeurs de batteries, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission et/ou la reproduction de données, informations, illustrations, images et/ou sons, métaux précieux, bijouterie, pierres précieuses, produits de l'imprimerie, papeterie et cartes magnétiques et codées non magnétiquement, meubles, cadres, ustensiles pour le ménage et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, lacets et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie et à l'agriculture, couleurs, vernis et laques, produits d' hygiène personnelle, savons, parfumerie, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie et petits articles de quincallerie métallique, machines et machines-outils, coutellerie, rasoirs et outils à main, ordinateurs, machines à calculer, appareils et instruments électriques, photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et lunettes solaires, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, magazines, cartes, produits en papier et en carton, images, machines à écrire et articles de bureau, matériaux d'emballage, caoutchouc et matières plastiques pour la fabrication, matières à étouper et à isoler, cuir et similicuir et articles en ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuille, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelles, filet, tentes, fils à usage textile, cintres pour vêtements, napperons, articles de couture, couvertures et nappes, jouets et articles de sport, aliments et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confitures et compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bières, eau minérale, jus de fruits et autres boissons non alcooliques, boissons alcooliques, produits floraux, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; mise à disposition d'un répertoire de sites web de tiers afin de faciliter les transactions commerciales; services d'assistance commerciale liée à l'exploitation d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs de produits et/ou services sur un réseau informatique mondial; assistance commerciale liée à la fourniture de transactions commerciales via des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'assistance en gestion d'entreprise; services de promotion et de marketing; publication de matériel publicitaire; marketing de locaux vacants; services de publicité et de promotion et services d'informations correspondants; services d'informations d'affaires; diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, compilation de publicités pour pages web sur l'internet; location d'espaces publicitaires; traitement informatique; services d'informations en matière de vente, commerciales, publicitaires et promotionnelles; service de réponse téléphonique (pour abonnés absents); services de répondeurs automatiques (pour des tiers); services de ventes aux enchères sur Internet; gestion du personnel; fourniture d'informations commerciales, publicitaires, commerciales et de vente via un réseau informatique mondial et l'internet; présentation de produits de ventes au détail sur des supports de communications;vente au détail et vente en gros de téléphones, produits électroniques et de télécommunications, matériel informatique et logiciels, batteries, chargeurs de batteries, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission et/ou la reproduction de données, informations, illustrations, images et/ou sons, métaux précieux, bijouterie, pierres précieuses, produits de l'imprimerie, papeterie et cartes magnétiques et codées non magnétiquement, meubles, cadres, ustensiles pour le ménage et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, lacets et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie et à l'agriculture, couleurs, vernis et laques, produits d' hygiène personnelle, savons, parfumerie, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie et petits articles de quincallerie métallique, machines et machines-outils, coutellerie, rasoirs et outils à main, ordinateurs, machines à calculer, appareils et instruments électriques, photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et lunettes solaires, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, magazines, cartes, produits en papier et en carton, images, machines à écrire et articles de bureau, matériaux d'emballage, caoutchouc et matières plastiques pour la fabrication, matières à étouper et à isoler, cuir et similicuir et articles en ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuille, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelles, filet, tentes, fils à usage textile, cintres pour vêtements, napperons, articles de couture, couvertures et nappes, jouets et articles de sport, aliments et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confitures et compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bières, eau minérale, jus de fruits et autres boissons non alcooliques, boissons alcooliques, produits floraux, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publicité par mailing direct; services d'informations commerciales; sélection de produits et achat de produits pour personnes et entreprises; services de commande [pour le compte de tiers]; services de secrétariat; informations statistiques commerciales; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité; services commerciaux liés à la compilation et à la location de listes d'adresses; enquêtes commerciales; services d'administration commerciale pour le traitement des ventes réalisées sur Internet; placement de personnel; agences de dédouanement à l'import-export (services d'agences d'import-export); agence pour abonnements à des journaux; reproduction de documents; transcription (y compris polycopiés); location d'équipements de bureau; gestion des relations avec la clientèle; services de gestion commerciale liés au commerce électronique; services de conseils, d'informations, de gestion et d'assistance pour tous les services précités; tous les services précités compris dans la classe 35.

Advertising; business management; business administration; office functions; market research and business consulting services; business consultancy services relating to facilitating the transaction of business via local and global computer networks by locating and providing referrals for the delivery of a wide variety of business and consumer products and services; dissemination of business information of goods and services of others via local and global computer networks; business consultancy services relating to providing a web site on a global computer network by which third parties can offer and source goods and services, place, determine the status of and fulfil trade leads and orders, enter into contracts and transact business; providing computerized online ordering services; advertising of goods and services of others via local and global computer networks; international import and export agency services; rental of advertising space on communication media; advertising services for others; online trading services relating to electronic auctioneering and providing online business evaluation relating thereto; online retail services of telephones, electronic and telecommunications goods, computer hardware and computer software, batteries, battery chargers, apparatus and instruments for recording receiving, transmitting and/or reproducing data, information, pictures, images and/or sound, precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, furniture, picture frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons pins and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, chemicals used industry, science, photography and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, ironmongery, and small items of metal hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments, spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological and chronometric instruments, musical instruments, magazine, cards, paper and cardboard products, picture, typewriters and office requisites, packaging materials, rubber and plastics for manufacture use, packing and insulating materials, leather and imitations of leather and goods made from these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, strings, nets, tents, yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker’s articles, bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral products, tobacco, smoker’ articles and matches; providing a directory of third party web sites to facilitate business transactions; business consultancy services relating to operating an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods and/or services on a global computer network; business assistance relating to facilitating business transaction via local and global computer networks; corporate management consultancy services; marketing and promotion services; publication of publicity materials; marketing of vacant premises; advertising and promotion services and information services relating thereto; business information services; dissemination of advertising materials, updating of advertising materials, compilation of advertisements for use as web pages on the Internet; rental of advertising space; computer data processing; sales, business, advertising and promotional information services; telephone answering (for unavailable subscribers); telephone answering (for others); auctioneering provided on the Internet; personnel management; provision of sales, business, advertising and promotional information through a global computer network and via the Internet; presentation of goods on communication media for retail purposes; retail and wholesale of telephones, electronic and telecommunications goods, computer hardware and computer software, batteries, battery chargers, apparatus and instruments for recording, receiving, transmitting and/or reproducing data, information, pictures, images and/or sound, precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, furniture, picture frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, chemicals used in industry, science, photography and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, ironmongery and small items of metal hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments, spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological and chronometric instruments, musical instruments, magazine, cards, paper and cardboard products, picture, typewriters and office requisites, packaging materials, rubber and plastics for manufacture use, packing and insulating materials, leather and imitations of leather and goods made from these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail advertising; commercial information services; selection of goods and procurement of goods for individuals and businesses; ordering services [for others]; secretarial services; business statistical information; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; business services relating to compilation and rental of mailing lists; business investigation; business administration services for the processing of sales made on the Internet; personnel placement; import-export clearance agencies (import-export agency services); agency for newspapers subscriptions; document reproduction; transcription (including stencil-paper writing); rental of office equipment; customer relationship management; business management services relating to electronic commerce; consultancy, information, management and advisory services relating to all the aforesaid services; all included in Class 35.

38
Telekomunikační služby; poskytování telekomunikačního přístupu a odkazů do počítačové databáze a na internet; elektronické komunikační služby; interaktivní telekomunikační služby; telekomunikační zprostředkování informací (webové stránky), počítačových programů a dat; poskytování telekomunikačních připojení k internetu anebo databázím; poskytování telekomunikačního přístupu k prostředkům a systémům celosvětové počítačové sítě;komunikace prostřednictvím počítačových terminálů, spojení pomocí sítí optických vláken, počítačem podporovaný přenos zpráv a obrazů, přenos faxem, zasílání zpráv, vyhledávací služby (pomoci operátora), pronájem modemů, datová komunikace elektronickými prostředky; pronájem telekomunikačních zařízení; posílání, přijímaní a přeposílání elektronických zpráv; sběr, přenos a dodávání dat elektronickými prostředky;sběr, přenos a doručování zpráv, fotografických a/nebo filmových informací, například o filmových postavách, zpráv, hudby a obrazu, telegramů, informací a dat mechanickými, elektronickými, telefonními, dálnopisnými, kabelovými, počítačovými a satelitními prostředky; přenos, vysílání a příjem audia, videa, statického a pohyblivého obrazu a dat v komprimované nebo nekomprimované formě a v reálném čase nebo se zpožděním; elektronického posílání zpráv, elektronických konferencí a elektronického přenosu zakázek; videokonference;komunikace pomocí elektronické vývěsky, která umožňuje uživatelům provádět interaktivní rozhovor v reálném čase mezi počítačovým terminálem a elektronickou vývěskou obsahující informace v podobě statického obrazu a pohyblivého obrazu a hlasové informace jako jsou znaky; poskytování elektronických vývěsek a nástěnek pro přenos zpráv; poskytování diskusních fór; televizní vysílací služby; vysílání nebo přenos rozhlasových nebo televizních programů; hudební vysílání; přenos hudby, filmů, interaktivních programů, videí, elektronických počítačových her; informací vztahujících se k online nakupování a maloobchodním službám; přenos videa na vyžádání; zprávy a služby tiskové kanceláře; poskytování přístupu k počítačové databázi na globální počítačové síti pro vyhledávání a získávání informací, dat, webových stránek a zdrojů dostupných na počítačových sítích; poskytování uživateli přístupu k počítačové databázi obsahující elektronické publikace, vývěsky, databáze a informace přístupné přes počítač; provozování zařízení pro chatování (konferenční místnosti); poskytování vícenásobného uživatelského přístupu k celosvětovým počítačovým informačním sítím pro přenos a šíření celé řady informací; poskytování přístupu k webovým stránkám na globální počítačové síti, jejichž prostřednictvím mohou třetí strany nabízet zboží a služby, zadávat a realizovat objednávky, uzavírat smlouvy a provádět obchodní transakce; poskytování přístupu k interaktivním webovým stránkám na globální počítačové síti pro třetí strany k zasílání informací, odpovídání na žádosti a zadávání a realizaci objednávek týkajících se výrobků, služeb a obchodních příležitostí; komunikace, jmenovitě textové a numerické digitální zasílání zpráv; přenos informací prostřednictvím datové komunikace za účelem pomoci při rozhodování; přenos informací prostřednictvím video komunikačních systémů; služby pro konference na webu; elektronické komunikační služby pro vytváření virtuálních konferenčních místností prostřednictvím textových zpráv; poskytování elektronických vývěsek pro vyvěšování a přenos zpráv mezi uživateli počítačů, týkajících se výrobků, služeb a obchodních objednávek a příležitostí; poskytování online interaktivních vývěsek pro uvádění, propagaci, prodej a opakovaný prodej zboží po globální počítačové síti; poskytování služeb elektronické pošty a posílání elektronické pošty; audiokomunikace a videokomunikace prostřednictvím počítačů a počítačových sítí a prostřednictvím globální komunikační sítě; konzultační, informační a poradenské služby spojené s výše uvedenými službami; poskytování přímého spojení mezi uživateli počítačů k výměně dat; poskytování přístupu k počítačům a pronájem přístupového času k online interaktivním vývěskám a databázím pro výše uvedené účely; poskytování počítačových připojení k webovým stránkám třetích stran k umožnění elektronického obchodu a obchodních transakcí reálného světa; poskytování přístupu k elektronickým kalendářům, adresářům a poznámkám po místních a globálních počítačových sítích; zařazené do třídy 38.

Services de télécommunications; fourniture d'accès et de liens à des bases de données informatiques et à l'internet par voie de télécommunications; services de communication électronique; services de communications interactives; télécommunication d'informations (y compris pages web), programmes informatiques et données; services de connexion à Internet ou à des bases de données par voie de télécommunications; fourniture d'accès à des systèmes et structures sur la toile mondiale par voie de télécommunication;communication par terminaux d'ordinateurs, communication par réseaux de fibres optiques, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission de télécopies, transmission de messages, services de radiomessagerie, location de modems, services de communication de données par voie électronique; location d'équipement de télécommunications; services d'envoi, de réception et d'expédition de messages par voie électronique; collecte, transmission et livraison de données par voie électronique;collecte, transmission et livraison de messages de courrier, informations sous forme d'images fixes et/ou mobiles tels que caractères, messages, musique et images, télégrammes, informations et données par voie mécanique, électronique, téléphonique, télex, câble, informatique et par satellite; transmission, diffusion et réception de données audio, vidéo et d'images fixes et en mouvement et données sous forme compressée ou décompressée, en temps réel ou différé; services de messagerie, conférence et transmission de commandes par voie électronique; services de vidéo conférences;communication par tableau d'annonces électronique permettant aux utilisateurs d'avoir une discussion interactive en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un tableau d'annonces électronique affichant des informations sous forme d'images fixes ou mobiles et des informations vocales tels que des caractères; fourniture de tableaux d'affichage électroniques et de tableaux d'affichage pour la transmission de messages; fourniture de forums de discussion; services de télédiffusion; diffusion ou transmission de programmes radio ou télévisés; diffusion de musique; transmission de musique, films, programmes interactifs, vidéos, jeux électroniques informatiques; transmission d'informations liées à des services au détail en ligne d'achat et généraux; services de transmission de vidéos à la demande; services de diffusion de nouvelles d'actualité et services d'agences de presse; fourniture d'accès à une base de données informatique sur le réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération d'informations, de données, de sites web et de ressources disponibles sur des réseaux informatiques; fourniture aux utilisateurs d'un accès à une base de données informatique contenant des publications électroniques, des tableaux d'affichage, des bases de données et des informations accessibles par ordinateur; exploitation de salons de discussion (services d'un salon de discussion); accès pour plusieurs utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'informations pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; fourniture d'accès à un site Internet sur réseau informatique mondial via lequel des tiers peuvent offrir des produits et services, passer et exécuter des commandes, passer des contrats et faire des affaires; fourniture d'accès à un site Internet interactif sur un réseau informatique mondial permettant aux tiers de publier des informations, de répondre à des requêtes et de passer et exécuter des commandes de produits, services et opportunités commerciales; services de communications, à savoir, services de messagerie numérique et textuelle; transmission d'informations par communications de données pour aider à la prise de décisions; transmission d'informations via des systèmes de communication vidéo; services de conférence sur l'internet; services de communications électroniques pour la création de salons de discussion virtuels par messagerie textuelle; fourniture de tableaux d'affichage électroniques pour le placement et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des opportunités et des pistes commerciales; fourniture d'un bulletin d'affichage en ligne pour l'envoi, la promotion, la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial; services de courrier électronique et d'expédition de courrier électronique; communication audio et vidéo par ordinateurs et réseaux informatiques, et via un réseau mondial de communications; services de consultation, d'information et de conseils pour tous les services précités; fourniture de services de connexion directe entre utilisateurs d'ordinateurs pour l'échange de données; fourniture d'accès à un ordinateur et de location de temps d'accès à tableaux d'affichage et bases de données interactifs en ligne à toutes les fins précitées; fourniture de liens informatiques vers des sites web de tiers afin de faciliter le commerce électronique et des transactions commerciales dans le monde réel; fourniture d'accès à un calendrier électronique, carnet d'adresses et fonction d'annotation, via des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services compris en classe 38.

Telecommunications services; provision of telecommunication access and links to computer database and to the Internet; electronic communication services; interactive telecommunications services; telecommunication of information (web pages), computer programs and data; providing telecommunications connections to the Internet or data bases; provision of telecommunication access to world-wide web facilities and structures; communication by computer terminals, communication by fibre optic networks, computer aided transmission of messages and images, facsimile transmission, message sending, paging services, rental of modems, data communication services by electronic means; rental of telecommunication equipment; electronic message sending, receiving and forwarding services; collection, transmission and delivery of data by electronic means; collection, transmission and delivery of mail messages, still picture and/or moving picture information such as characters, messages, music and images, telegrams, information and data by mechanical, electronic, telephone, telex, cable, computer and satellite means; transmission, broadcast and reception of audio, video, still and moving images and data whether in compressed or uncompressed form and whether in real or delayed time; electronic messaging, conferencing and order-transmission services; video conferencing services; communication by electronic bulletin board that enables users to perform a real-time interactive talk between a computer terminal and an electronic bulletin board containing still picture and moving picture information and voice information such as characters; providing electronic bulletin boards and message boards for transmission of messages; provision of discussion forums; television broadcasting services; broadcasting and transmission of radio and television programmes; music broadcasting; transmission of music, films, interactive programmes, videos, electronic computer games; transmission of information relating to on-line shopping and general retail services; video-on-demand transmission services; news information and news agency services; providing access to computer database on the global computer network for searching and retrieving information, data, web sites and resources available on computer networks; providing user access to a computer database containing electronic publications, bulletin boards, database and information accessible via computer; operation of chat rooms (chat room services); multiple user access to global computer information networks for the transfer and dissemination of a wide range of information; providing access to a website on a global computer network by which third parties can offer goods and services, place and fulfil orders, enter into contracts and transact business; providing access to an interactive website on a global computer network for third parties to post information, respond to requests and place and fulfil orders for products, services and business opportunities; communication services, namely, text and numeric digital messaging services; transmission of information by data communications for assisting decision making; transmission of information through video communication systems; web conferencing services; electronic communication services for establishing virtual chatrooms via text messaging; providing electronic bulletin boards for the posting and transmission of messages among and between computer users concerning products, services and business leads and opportunities; providing an online interactive bulletin board for the posting, promotion, sale and resale of items via a global computer network; providing electronic mail and electronic mail forwarding services; audio and video communication via computers and computer networks, and via a global communications network; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services; providing direct connection services between computer users for exchanging data; providing computer access and leasing access time to online interactive bulletin boards and databases for all the aforesaid purposes; providing computer links to third party web sites to facilitate e-commerce and real world business transactions; providing access to electronic calendar, address book and notes feature, via local and global computer networks; all included in class 38.

41
Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti; Publikování textů, knih a novin (s výjimkou propagačních textů); publikování diagramů, obrazů a fotografií; vzdělávací, školicí a instruktážní služby vztahující se k telekomunikacím, počítačům, počítačovým programům, navrhování webových stránek, elektronickému obchodování, obchodnímu managementu a reklamě; poskytování interaktivního a neinteraktivního vzdělávání, výuky a školení, odpočinku a zábavy; navrhování vzdělávacích kurzů, zkoušek a kvalifikací; zábava poskytovaná prostřednictvím elektronických a digitálních interaktivních médií; služby v oblasti elektronických her poskytovaných prostřednictvím Internetu; poskytování informací vztahujících se k výchově, vzdělávání, zábavě, rekreaci, sportovním, společenským a kulturním aktivitám; poskytování elektronických publikací on-line (bez možnosti stažení); zařizování, organizování, vedení a pořádání pěveckých soutěží; zařizování, organizování, vedení a pořádání koncertů; zařizování, organizování, vedení a pořádání akcí a soutěží pro vzdělávací nebo zábavní účely; zprostředkování vstupenek na zábavní akce; informace vztahující se k zábavě nebo vzdělávání poskytované online prostřednictvím počítačové databáze nebo internetu; poskytování digitální hudby (bez možnosti stažení) z Internetu; poskytování digitální hudby (bez možnosti stažení) z MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) internetových stránek;vzdělávací a zábavní služby vztahující se k plánování, produkci a distribuci zvuku, obrazu, digitální hudby, filmů, živých nebo nahraných zvukových, vizuálních a audiovizuálních materiálů pro vysílání pozemními prostředky, kabelovými prostředky, satelitními kanály, internetem, bezdrátovými systémy nebo systémy s pevným vedením a jinými komunikačními prostředky; hudební zábavní služby; pronájem zvukových záznamů; příprava zábavních, vzdělávacích, dokumentárních a zpravodajských programů pro vysílání; zpravodajské služby; informace týkající se sportovních nebo kulturních akcí, aktuálních událostí a zajímavých zpráv prostřednictvím satelitního televizního vysílání, Internetu nebo jiných elektronických médií; rozhlasová, filmová a televizní výroba; poskytování informací, dat, grafiky, zvuku, videa, hudby, animací a textů pro zábavní účely; herní služby; poskytování klubových rekreačních, sportovních a cvičebních zařízení; vystoupení hudebních skupin; služby zábavních klubů, diskoték, módních přehlídek a nočních klubů; služby klubů vztahující se k zábavě, výchovné a kulturní služby; pořádání, vedení a poskytování konferencí, sjezdů, kongresů, seminářů a pracovních setkání; organizování a vedení výstav, módních přehlídek, výchovných představení a kulturních představení a vystoupení; umělecké výstavy a galerie; galerijní služby vztahující se k pronájmu uměleckých děl; vzdělávací služby vztahující se ke zdraví a bezpečnosti při práci, ochraně životního prostředí; poskytování kurzů o doutnících, poskytování kurzů o ochutnávání vína; poskytování vzdělávacích informací o výzkumných materiálech a příslušné agenturní služby; zařizování, organizování, plánování a řízení seminářů; drezura zvířat; řízení při produkci programů pro vysílání; instruktážní služby vztahující se k provozování strojů a zařízení, včetně audiovizuálních zařízení, která jsou používaná při produkci programů pro vysílání; poskytování audiovizuálních studií; poskytování sportovních zařízení; poskytování zařízení pro filmy, představení, hry, hudbu nebo vzdělávací školení; agentury zajišťující rezervace na zábavní akce; půjčování a pronájem filmů (kinofilmů); půjčování a pronájem hudebních nástrojů; půjčování a pronájem televizních přijímačů; půjčovny knih; knihovní archívní služby; opatřování titulky; posunková řeč (tlumočení-); poskytování video her, počítačových her, zvuku nebo obrázků nebo filmů prostřednictvím telekomunikačních nebo počítačových sítí; poskytování online počítačových her a soutěží; pronájem předem nahraných videopásků; pronájem a leasing herních automatů; půjčování arkádových herních zařízení; půjčování obrazů; fotografování; překladatelské služby; tlumocení; konzultace, informace a poradní služby spojené s výše uvedenými službami; instruktáž, kulturní aktivity a/nebo zábava týkající se fotografií, vše spadající do třídy 41.

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de textes, livres et revues (autres que publicitaires); publication de diagrammes, images et photographies; services d'éducation, formation et instruction liés aux télécommunications, ordinateurs, programmes informatiques, conception d'un site web, commerce électronique, gestion commerciale et publicité; fourniture d'éducation, de récréation, d'instruction, de cours et de formation de maniere interactive et non interactive; conception de cours éducatifs, d'examens et de qualifications; divertissements fournis via des médias interactifs électroniques et numériques; services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet; fourniture d'informations en matière d'éducation, de formation, de divertissement, de récréation, d'activités sportives, sociales et culturelles; services de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); organisation, hébergement et conduite de concours de chant; organisation, hébergement et conduite de concerts; organisation, hébergement et conduite d'événements et de compétitions à des fins éducatives ou récréatives; services d'agences de billets de divertissement; Informations concernant le divertissement ou l'éducation, fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou à partir de l'internet; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d'Internet; musique numérique non téléchargeable fournie à partir de sites web MP3 sur Internet;services de divertissement et d'éducation liés à la planification, production et distribution de son, images, musique numérique, films, matériel audio, visuel ou audiovisuel en direct ou enregistré pour la diffusion par câble, canaux satellite, l'internet, systèmes avec ou sans fil et autres moyens de communications; services de divertissements musicaux; location d'enregistrements sonores; préparation de programmes de récréatifs, éducatifs, documentaires et d'actualités pour leur diffusion; services de reportages; informations liées à des manifestations sportives ou culturelles, à l'actualité et aux nouvelles de dernière heure, fournies par la transmission par télévision par satellite, l'internet ou d'autres voies électroniques; production radiophonique, cinématographique et télévisée; fourniture d'informations, de données, d'illustrations graphiques, de son, de musique, de vidéos, d'animation et de textes à des fins récréatives; services de jeux; fourniture d'infrastructures d'un club de divertissement, de sport et d'un gymnase; concerts de groupes; services d'un club de divertissement, d'une discothèque, d'un spectacle de mode et d'une boîte de nuit; services d'un club liés au divertissement, à l'éducation et services culturels; organisation, conduite et fourniture de conférences, conventions, congrès, séminaires et ateliers de formation; organisation et conduite d'expositions, spectacles de mode, spectacles éducatifs et spectacles et représentations culturels; services d'une exposition et d'un galerie d'art; services d'une galerie liés au crédit-bail en matière de beaux arts; services de formation liés à l'occupation, à la santé et à la sécurité, à la protection de l'environnement; fourniture de cours en matière de cigare, cours de dégustation de vin; fourniture d'informations éducatives liées au matériel de recherche et à leurs agences; organisation, planification et gestion de séminaires; dressage d'animaux; direction de la production de diffusion de programmes; services d'instruction liés à l'exploitation de machines et d'équipements, y compris équipements audiovisuels, utilisés pour la production de diffusion de programmes; services de studios audio et vidéo; exploitation d'installations sportives; fourniture d'infrastructures pour films, spectacles, pièces de théâtre, formation musicale ou éducative; location et crédit-bail de projecteurs de films, accessoires et films cinématographiques; location et crédit-bail de films cinématographiques (films de cinéma); location et crédit-bail d' équipements de ski; location et crédit-bail de radios; bibliothèques de prêt; services de bibliothèques d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation du langage gestuel; fourniture de jeux vidéo, de jeux informatiques, de son et d'images ou de films par télécommunications ou réseaux informatiques; fourniture de jeux informatiques et de concours en ligne; location de bandes vidéo préenregistrées; location et/ou crédit-bail de machines et appareils de jeux; prêt d'équipements de jeux d'arcade; prêt de photographies; photographie; services de traductions; interprétation; services de conseils, d'informations et d'assistance liés à tous les services précités; services éducatifs, culturels et/ou récréatifs en rapport avec la photographie, tous compris dans la classe 41.

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; publication of texts, books and journals (others than publicity texts); publication of diagrams, images and photographs; education, training and instruction services relating to telecommunications, computers, computer programs, web site design, e-commerce, business management and advertising; provision of education, recreation, instruction, tuition and training both interactive and non-interactive; design of educational courses, examinations and qualifications; entertainment provided via electronic and digital interactive media; electronic games services provided by means of the Internet; provision of information relating to education, training, entertainment, recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-line electronic publications (not downloadable); arranging, organizing, hosting and conducting singing competitions; arranging, organizing, hosting and conducting concerts; arranging, organizing, hosting and conducting events and competitions for education or entertainment purposes; entertainment ticket agency services; information relating to entertainment or education, provided online from a computer database or the Internet; providing digital music (not downloadable) from the Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites; entertainment and education services relating to planning, production and distribution of sound, images, digital music, movies, live or recorded audio, visual or audiovisual material for broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, the Internet, wireless or wire-link systems and other means of communications; music entertainment services; rental of sound recordings; preparation of entertainment, educational, documentary and news programmes for broadcasting; reporters' services; information relating to sporting or cultural events, current affairs and breaking news provided by satellite television transmission, the Internet or by other electronic means; television, radio and film production; provision of information, data, graphics, sound, music, videos, animation and text for entertainment purpose; game services; provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; band performances; club entertainment, discotheque, fashion show and night club services; club services relating to entertainment, education and cultural services; arranging, conducting and provision of conferences, conventions, congresses, seminars and training workshops; organizing and conducting exhibitions, fashion shows, educational shows and cultural shows and performances; art exhibition and gallery services; gallery services relating to fine arts leasing; training services in relation to occupation health and safety, environmental conservation; provision of cigar classes, wine tasting classes; providing education information about research materials and agency thereof; arranging, organizing, planning and management of seminars; animal training; direction in producing broadcasting programs; instructional services relating to operation of machines and equipment, including audiovisual equipment, which is used for the production of broadcasting programs; providing audio and visual studios; providing sports facilities; providing facilities for movies, shows, plays, music or educational training; entertainment booking agencies; rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and leasing of musical instruments; rental and leasing of television sets; lending libraries; archive library services; subtitling services; sign language interpretation services; providing video games, computer games, sound or images, or movies through telecommunication or computer networks; providing online computer games and contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing of game machines; lending of arcade game equipment; lending of pictures; photography; translation; interpretation; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services; all included in class 41.

42
Počítačové služby; počítačové programování; služby softwaru počítačového systému; tvorba počítačového softwaru; vývoj počítačových systémů; Návrh a vývoj počítačového softwaru a hardwaru; návrh a vývoj webových stránek; hosting webových stránek pro druhé; hosting počítačového softwaru pro vyhledávání a získávání informací z databází a počítačových sítí; poskytování technických informací na specifickou žádost koncových uživatelů prostřednictvím telefonu nebo globální počítačové sítě; počítačové služby týkající se zakázkového vyhledávání v počítačových databázích a na webových stránkách; informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb; Pronájem zábavního softwaru; veškeré výše uvedené služby zařazené do třídy 42.

Services informatiques; programmation pour ordinateurs; services de logiciels de système informatique; conception de logiciels informatiques; services de conception de systèmes informatiques; Conception et développement de logiciels et de matériel informatiques; conception et développement de pages web; hébergement de pages web pour le compte de tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et la récupération d'informations à partir de bases de données et de réseaux informatiques; fourniture d'informations techniques à la demande spécifique d'utilisateurs finaux par téléphone ou via un réseau informatique mondial; services informatiques concernant la recherche personnalisée de bases de données informatiques et de sites web; services d'information, de conseil et d'assistance dans tous les domaines précités; Location de logiciels divertissants; tous les services précités compris dans la classe 42.

Computer services; computer programming; computer system software services; computer software design; computer system design; design and development of computer software and hardware; design and development of webpages; hosting webpages for others; hosting computer application software for searching and retrieving information from databases and computer networks; providing technical information at the specific request of end-users by means of telephone or global computer network; computer services relating to customized searching of computer databases and websites; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services; rental of entertainment software; all included in Class 42.


FIND IT. MAKE IT. SELL IT., informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce FIND IT. MAKE IT. SELL IT. byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění FIND IT. MAKE IT. SELL IT., z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies