Auto Scout 24 - ochranná známka, majitel AutoScout24 GmbH

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 7397193
Reprodukce/Znění OZ Auto Scout 24 - ochranná známka
Auto Scout 24
Třídy výrobků a služeb 12, 35, 36, 38, 39, 41, 42
Vídeňské obrazové třídy 26.4.2 ; 26.4.9 ; 26.4.22 ; 26.4.98 ; 29.1.4 ; 29.1.98
Datum podání přihlášky 17.11.2008
Datum zveřejnění prihlášky 21.12.2009
Datum zápisu 05.04.2010
Datum konce platnosti 17.11.2018
Přihlašovatel/vlastník AutoScout24 GmbH
Zástupce HARMSEN UTESCHER
OZ tvořena pouze barvou CSModrá, oranžová, bílá
OZ tvořena pouze barvou ENBlue, orange, white
OZ tvořena pouze barvou FRBleu, orange, blanc
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
12
Vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě; Dopravní prostředky pozemní a vodní, zejména přívěsy a přívěsy na lodě za osobní automobily, motorová kola, motocykly, jízdní kola, kajaky a veslařské čluny a plachetnice, sněhové pluhy a pásová vozidla na sníh; trakaře, zahradní kolečka, kolečková křesla pro nemocné, dětské kočárky, golfové vozíky, vozíky na hadice, nafukovací čluny;části dopravních prostředků pozemních a vodních, zejména startéry, výfukové tlumiče, brzdy, ukazatele směru (směrovky), signalizační zařízení automobilů pro jízdu vzad, klaksony, ozubená kola, spojky, motory a hnací řemeny, ventilátory a válce pro motory, sedadla vozidel, volanty, kola, pneumatiky, ráfky kol, ventily pneumatik, tlumiče, spojky, autopříslušenství a příslušenství pro jízdní kola, jmenovitě nosiče zavazadel a lyží, sněhové řetězy, spoilery, opěrky hlavy, bezpečnostní pásy, bezpečnostní dětské sedačky, ochranné kryty pro jízdní kola, zvonky a hustilky, záplaty pro duše pneumatik; střešní boxy.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Véhicules terrestres et nautiques, en particulier remorques et remorques pour bateaux pour voitures, cyclomoteurs, motocyclettes, vélos, kayaks, ainsi que bateaux à rames et à voiles, chasse-neige et véhicules à chenilles pour déplacement sur la neige; brouettes, chariots de jardin, chaises roulantes pour malades, voitures d'enfants, chariots de golf, voitures gonflables, bateaux gonflables;pièces de véhicules de locomotion par terre et par eau, en particulier démarreurs, pots d'échappement, freins, indicateurs de direction, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs, transmissions, embrayages, moteurs et courroies de transmission, ventilateurs et cylindres pour moteurs, sièges de véhicules, volants, roues, pneumatiques, jantes, valves de pneumatiques, amortisseurs, accouplements, accessoires de voitures et de bicyclettes, à savoir porte-bagages et porte-skis, chaînes à neige, becquets, appui-têtes, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants, filets pour vélos, sonnettes et pompes à air, trousses de réparation; coffres de toit.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; Land and water vehicles, in particular trailers and boat trailers for automobiles, mopeds, motorcycles, bicycles, kayaks, rowing boats and sailing boats, snow ploughs, snow caterpillar tractors; wheelbarrows, wheelchairs for invalids, pushchairs, golf carts, hose carts, dinghies;parts for land and water vehicles, in particular starters, silencers, brakes, direction indicators, reversing alarms, horns, gear boxes, couplings, motors and engines and driving belts, fans and cylinders for engines, vehicle seats, steering wheels, wheels, tyres, wheel rims, tyre valves, shock absorbers, accessories for automobiles and bicycles, namely luggage and ski racks, snow chains, spoilers, head rests, safety belts, safety seats for children, dress guards for bicycles, bells and air pumps, puncture repair kits; roof boxes.

35
Propagační činnost, reklama, marketing, průzkum trhu, rešerše sortimentu a cen; obchodní vedení, obchodní administrativa, kancelářské práce; zprostředkování a uzavírání obchodů pro jiné, zprostředkování smluv o nákupu a prodeji zboží a služeb všeho druhu; služby poskytovatele elektronického obchodu, jmenovitě příjem objednávek a dodavatelský servis pro elektronické objednávkové systémy; reklama; personální poradenství a personální agentury; zprostředkovatelny práce; obchodní, organizační a odborné obchodní poradenství; organizační plánování projektů a organizační správa projektů pro reklamu a výstupy podniků na internetu, jakož i v ostatních médiích a všeobecně ve vztahu k elektronickému zpracování dat; zajišťování a pronájem reklamních ploch, zejména na Internetu a na jiných nových médiích; poskytování prostoru pro reklamu pomocí malých inzerátů prostřednictvím celosvětových počítačových sítí a bezdrátových sítí;poskytování počítačově podporovaného trhu, jmenovitě poskytování, ukládání a vyvolávání dat, textů, obrazů a informací o nabídkách a poptávkách po zboží a službách; sestavování nabídek výrobků, služeb a informací v elektronické formě;online služby na internetu a mimo internet, jmenovitě poskytování nabídek třetích stran pro prodej zboží a služeb všeho druhu a poskytování online seznamu s obchodními informacemi v celosvětových počítačových sítí a bezdrátových sítí;sestavování dat pro on-line databázi s informačními seznamy seřazenými podle kategorií, jmenovitě se seznamy a soupisy ve vztahu ke službám, inzerátům pro prodej, inzerátům pro nákup, zaměstnáním, akcím, správě, indexování a elektronickému zpracování informačních materiálů, tvorba indexů pro informace, webové stránky a jiné informační zdroje, ukládání dat a zpracování dat pro třetí osoby; organizování prodejních akcí a veletrhů pro hospodářské a reklamní účely.

Publicité, marketing, études de marché, recherches d'assortiments et de prix; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; courtage et conclusion d'affaires commerciales pour le compte de tiers, courtage de contrats d'achat et de vente de produits et de services de tous types; services d'un réalisateur de commerce électronique, à savoir prise de commandes pour systèmes électroniques de commande; publicité; conseils en matière de personnel et services de placement en matière de personnel; médiation en matière de travail et d'emploi; conseils d'entreprise, d'organisation et consultation professionnelle d'affaires; planification et gestion organisationnelles de projets pour la publicité et les apparitions d'entreprises sur l'internet, ainsi que sur d'autres médias, et en général dans une perspective de traitement de l'information; location et courtage d'espaces publicitaires, en particulier sur Internet et d'autres nouveaux médias; fourniture d'espace pour petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil;fourniture d'un marché assisté par ordinateur, à savoir fourniture, stockage et consultation de données, textes, images et informations sur des offres et demandes de produits et de services; compilation d'offres de produits, services et informations sous forme électronique;services en ligne via ou en dehors de l'internet, à savoir fourniture d'offres de tiers pour la vente de produits et de services de tous types, ainsi que fourniture d'un annuaire en ligne avec des informations commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil;assemblage de données pour une banque de données en ligne avec listes d'informations classées par catégories, à savoir listes et listages en matière de services, annonces de vente, annonces d'achat, emploi, manifestations et véhicules, administration, indexation et traitement électronique de matériaux d'information, création d'index en matière d'informations, sites web et autres sources d'information, mémorisation et traitement de données pour le compte de tiers; organisation de manifestations de vente et de foires à buts économique et publicitaire.

Advertising, marketing, market research, product range and price research; business management, business administration, office functions; arranging and concluding commercial transactions for others, arranging contracts for the buying and selling of goods and services of all kinds; electronic commerce provider services, namely order placement services for electronic ordering systems; advertising; personnel consultancy and recruitment agencies; employment agencies; business, organisation and professional business consultancy; organisational project planning and project management for advertising and presentation of companies on the Internet and other media and generally with regard to EDP; arranging and rental of advertising space, in particular on the Internet and other new media; providing space for classified advertisements via global computer and wireless networks;providing a computer-aided market, namely providing, storing and retrieval of data, texts, images and information concerning supply and demand for goods and services; grouping together of goods, services and information offers in electronic form;online services on the Internet and outside the Internet, namely providing offers, for others, for the selling of goods and services of all kinds, and providing online directories containing business information on global computer networks and wireless networks;compilation of data for online databases containing information lists arranged by category, namely lists and listings relating to services, sold notes, bought notes, employment, events and vehicles, administration, indexing and electronic processing of information materials, creating indices for information, websites and other information sources, data storage and data processing, for others; organisation of sales events and trade fairs for commercial or advertising purposes.

36
Sestavování dat pro on-line databázi s informačními seznamy řazenými podle kategorií, jmenovitě seznamy a soupisy ve vztahu k nemovitostem a pojištění.

Assemblage de données pour une banque de données en ligne avec des listes d'informations classées par catégories, à savoir listes et listages concernant l'immobilier et les assurances.

Compilation of data for online databases with information lists arranged by category, namely lists and listings relating to real estate and insurance.

38
Spoje (komunikace), včetně online služeb, internetových a extranetových služeb; doručování dat v online službách a na internetu, služby elektronické pošty (doručování elektonické pošty); poskytování přístupu k databázím; doručování dat z databází; poskytování telekomunikačního vybavení pro podávání objednávek na výrobky a služby prostřednictvím elektronické datové komunikace;poskytování přístupu a dodávání (doručování) dat, informací, textů a obrazů, doručování zpráv a informací pro druhé prostřednictvím audiovizuálních a/nebo digitálních médií, například v on-line službách, systémech poštovních schránek, mezinárodních a tuzemských sítích, jakož i v digitálních médiích, která budou k dispozici v budoucnosti, poskytování on-line fór a diskusních skupin pro přenos zpráv mezi uživateli celosvětových počítačových sítí a bezdrátových sítí; Poskytnutí přístupu k informacím na internetu; poskytování portálů na internetu; provoz konferenčních linek, konferenčních místností, fór; zprostředkování a pronájem času přístupu k internetu.

Télécommunications, y compris services en ligne, de l'internet et de l'extranet; transmission de données par services en ligne et l'internet, services de messagerie électronique (transmission de courrier électronique); fourniture d'accès à des bases de données; transmission de données émanant de banques de données; services de télécommunications pour le placement de commandes de produits et services par le biais de communications électroniques de données;fourniture d' accès à des données, fourniture (transmission) de données, informations, textes et images, transmission de messages et d' informations à des tiers via des supports audiovisuels et/ou supports numériques, p.ex. services en ligne, systèmes de boîtes de messagerie, réseaux internationaux et nationaux et supports numériques disponibles à l'avenir, fourniture de forums en ligne et de groupes de discussion pour la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et réseaux sans fil; Mise à disposition d'un accès à des informations sur l'internet; mise à disposition de portails sur l'internet; exploitation de lignes de discussion, salons de discussion, forums; offre et location de temps d'accès à l'internet.

Telecommunications, including online, Internet and extranet services; transmission of data in online services and on the Internet, electronic mail; providing access to databases; transmission of data contained in databases; providing telecommunication facilities for the placing of orders for products and services via electronic data communication;providing access to and supplying (transmission) of data, information, texts and images, sending of messages and information to others by means of audio-visual and/or digital media, including in online services, mailbox systems, international and national networks, and any digital media available in the future, providing online forums and discussion groups for the transmission of messages between users of global computer networks and wireless networks; Providing access to information on the Internet; providing portals on the Internet; operating chatlines, chatrooms, forums; providing and leasing access time to the Internet.

39
Služby poskytovatele elektronického obchodu, jmenovitě dodavatelský servis pro elektronické objednávkové systémy.

Services d'un réalisateur de commerce électronique, à savoir services de livraison pour systèmes électroniques de commande.

Electronic commerce provider services, namely delivery services for electronic ordering systems.

41
Poskytování počítačově podporovaného trhu, jmenovitě shromažďování, aktualizace a archivování obrazů a informací o nabídkách a poptávkách po zboží a službách.

Mise à disposition d'un marché de véhicules assisté par ordinateurs, à savoir collecte, mise à jour et archivage d'images et d'informations via des offres et des demandes de biens et services.

Providing a computer-aided market, namely gathering, updating and archiving of images and information concerning supply and demand for goods and services.

42
Provoz serverů a internetových terminálů;poskytování platforem pro zprostředkování nabídek zboží a služeb v elektronicky vyvolatelných databázích s interaktivním přístupem a možností bezprostředního objednání, počítačové služby, jmenovitě umisťování webových stránek na internet pro třetí strany (webhosting) a hosting online webových zařízení pro třetí strany pro organizaci a provádění online setkání, schůzek a interaktivních online diskusí;počítačové služby ve vztahu k webovým stránkám upraveným podle přání zákazníka s informacemi definovanými uživatelem a osobními profily a informacemi; služby vyhledávácího stroje webových stránek;poskytování přístupu k on-line počítačové databázi a on-line databázi s možností vyhledávání s informacemi k široké paletě témat, zejména s oborovými seznamy a seznamy pro ohlašování, akce, aktivity, zábavu, kontakty, bydlení a nemovitosti, zaměstnání, kulturní nabídky, inzeráty o prodeji, inzeráty o koupi, služby, veřejné věci, osobní inzeráty a témata obecného zájmu pro veřejnost; technické poradenství ve vztahu k použití počítačového hardwaru a softwaru, jakož i nových médií a internetu pro podnikání a v podnikání; poskytování platforem na internetu; vytváření databází.

Exploitation de serveurs et de terminaux internet;fourniture de plateformes de courtage d'offres de biens et services dans des bases de données consultables électroniquement avec accès interactif et possibilité de commande immédiate, services informatiques, à savoir configuration de sites web sur l'internet pour le compte de tiers (hébergement web) et hébergement de dispositifs web en ligne pour le compte de tiers pour l'organisation et la conduite de réunions et de discussions interactives en ligne;services informatiques en rapport avec des pages web spécifiques au client avec des informations définies par l'utilisateur et des profils et informations personnels; services de moteur de recherche de sites web;fourniture d'accès à une base de données informatique en ligne et une base de données consultable en ligne contenant des informations sur une large palette de thèmes, en particulier des annuaires par secteur et annuaires pour annonces, manifestations, activités, loisirs, contacts, maisons et biens immobiliers, offres d'emploi, offres culturelles, annonces de vente, offres d'achat, services, affaires communales, annonces personnelles et thèmes d'intérêt général pour l'opinion publique; conseils techniques en rapport avec la mise en oeuvre de matériels informatiques et de logiciels, ainsi que de nouveaux médias et de l'internet pour et dans les entreprises; mise à disposition de plates-formes sur l'internet; création d'une banque de données.

Providing servers and Internet terminals;providing platforms for the providing of goods and services in databases with electronic, interactive access for immediate order placement, computer services, namely installation of websites on the Internet, for others (webhosting), and hosting of online web facilities for others, for organising and conducting online meetings and interactive online discussions;computer services in the form of customised web pages featuring user-defined information and personal profiles and information; website search engine services;providing access to online computer databases and online searchable databases containing information on a broad range of topics, in particular with classified directories and directories for announcements, events, activities, entertainment, contacts, housing, real estate, employment, cultural attractions, for-sale adverts, wanting-to-buy adverts, services, community affairs, personal ads and topics of general interest for the public; technical consultancy with regard to the use, for and in businesses, of computer hardware and computer software, as well as new media and the Internet; providing platforms on the Internet; creating databases.


Auto Scout 24, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce Auto Scout 24 byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 7 ochranných známek znění Auto Scout 24, z toho 5 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů