MAX - ochranná známka, majitel Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 6334651
Reprodukce/Znění OZ MAX - ochranná známka
MAX
Třídy výrobků a služeb 8, 9, 35
Vídeňské obrazové třídy 26.7.15
Datum podání přihlášky 25.09.2007
Datum zveřejnění prihlášky 01.09.2008
Datum zápisu 11.02.2009
Datum konce platnosti 25.09.2017
Přihlašovatel/vlastník Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG
Stav Zrušená/Prohlášená za neplatnou
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
8
Nářadí s ručním pohonem pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, pro výrobu strojů, přístrojů a vozidel, jakož i pro stavební techniku; příbory; poboční zbraně (bodné a sečné); holicí strojky.

Outils à main entraînés manuellement et pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour les techniques de construction; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

Hand tools used in agriculture, horticulture and forestry, for the construction of machines, apparatus and vehicles, and for structural engineering; cutlery; side arms; razors.

9
Přístroje a nástroje námořní, geodetické, fotografické, filmovací, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu
; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače; počítačový software; hasicí přístroje.

Appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; Logiciels; extincteurs.

Nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; computer software; fire-extinguishing apparatus.

35
Reklama; služby v oblasti obchodního řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; maloobchodní služby zaměřené na chemické výrobky určené pro průmysl, vědy, fotografii, zemědělství, zahradnictví a lesnictví, umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu, hnojiva pro půdu, hasicí přístroje (složení), prostředky pro kalení a letování kovů, chemické výrobky určené ke konzervování potravin, tříslicí materiály, lepidla pro průmysl, barvy, nátěry, laky, ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva, barviva, mořidla, přírodní pryskyřice v surovém stavu, kovy lístkové a práškové pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce, přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody, zubní pasty, průmyslové oleje a tuky, mazadla, výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu, paliva (včetně benzínu pro motory) a osvětlovací látky, svíčky a knoty na svícení, farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy, obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, kovové stavební materiály přenosné, kovové materiály pro železnice, kovové kabely a dráty neelektrické, kovové potřeby zámečnické a klempířské, kovové trubky, sejfy, kovové výrobky, rudy, stroje pro obrábění kovů, dřeva a plastů, stroje pro chemický průmysl, zemědělství, hornictví, textilní stroje, stroje pro potravinářský průmysl (nápoje), stavební stroje, balicí stroje a obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), spojky a transmisní zařízení (mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla), zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně, líhně pro vejce, nářadí a nástroje s ručním pohonem pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, pro výrobu strojů, zařízení a vozidel, jakož i pro stavební techniku, nože, vidličky a lžíce, sečné zbraně, holicí strojky, přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod a reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky, automatické distributory a mechanismy pro přístroje na mince, zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače, počítačový software, hasicí přístroje, přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení, vozidla, dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní, střelné zbraně, střelivo (munice) a střely, výbušniny, ohňostroje, vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, klenoty, bižuterie, drahokamy, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů), plastické obaly, tiskařské typy, štočky, kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída a výrobky z těchto materiálů, polotovary z plastických hmot, materiály těsnicí, uspávací a izolační, ohebné trubky nekovové, kůže, imitace kůže a výrobky z těchto materiálů, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky, stavební materiály nekovové, neohebné trubky pro stavebnictví, asfalt, smůla, přenosné konstrukce nekovové, nekovové pomníky, nábytek, zrcadla, rámy, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot, náčiní a nádoby do domácnost nebo kuchyň, hřebeny a mycí houby, kartáče a štětce (s výjimkou pro malířské účely), materiály pro výrobu kartáčů, čisticí potřeby, drátky na čištění parket, sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla), sklo, porcelán a majolika, lana, provazy, síťky, stany, plachty, plachtoviny, pytle, materiál na vycpávky (s výjimkou kaučuku nebo plastických hmot), textilní materiály ze surových vláken, vlákna pro textilní účely, tkaniny a textilní výrobky, pokrývky ložní a ubrusy, oděvy, obuv, kloboučnické zboží, koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah, tapety na stěny (nikoliv textilní), hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, vánoční ozdoby, výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní, zařazené do třídy 31, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny a přírodní květiny, krmivo pro zvířata, slad, tabák, potřeby pro kuřáky, zápalky, zejména jako stavební a zahradní zboží pro domácí kutily a jiné spotřební zboží z oblasti "udělej si sám".

Publicité; services de gestion d'affaires; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail de produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie, couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, produits pharmaceutique et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques (non électriques), serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques, minerais, machines pour le travail des métaux, du bois et des matières plastiques, machines pour l'industrie chimique, l'agriculture, l'extraction minière, machines textiles, machines pour l'industrie des boissons, machines pour la construction, machines pour l'emballage et machines-outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour les œufs, outils et instruments à main entraînés manuellement destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, à la construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour la construction, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, scientifiques, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de données et ordinateurs, logiciels, extincteurs, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, armes à feu, munitions et projectiles, explosifs, feux d'artifice, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instrruments chronométriques, papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières, produits en matières plastiques (mi-ouvrées), matières à calfeutrer, étouper et isoler, tuyaux flexibles (non métalliques), cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, matériaux de co nstruction (non métalliques), tuyaux rigides pour la construction (non métalliques) , asphalte, poix et bitume, constructions transportables (non métalliques), monuments (non métalliques), meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses et pinceaux (excepté pour la peinture), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence, cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, vêtements chaussures, chapellerie, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales (non en matières textiles), jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt, tabac, articles pour fumeurs, allumettes, en particulier en tant qu'articles pour la construction, le bricolage et le jardinage et en tant que produits de consommation pour le do-it-yourself.

Advertising; business management services; business administration; office functions; retail services in relation to goods in the field of chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire extinguishing compositions, tempering and soldering preparations, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry, paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of wood, colorants, mordants, raw natural resins, metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including motor spirit) and illuminants, candles and wicks for lighting, pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, food for babies, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, common metals and their alloys, metal building materials, transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, non-electric cables and wires of common metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, goods of common metal, ores, machines for metalworking, woodworking and plastic processing, machines for use in the chemical industry, agriculture, mining, textile machines, machines for the drinks industry, construction machines, packaging machines and machine tools, motors and engines (except for land vehicles), machine coupling and transmission components (except for land vehicles), agricultural implements other than hand-operated, incubators for eggs, hand tools and implements for agricultural, horticultural and forestry purposes, for machine, apparatus and vehicle construction, and for construction engineering, cutlery, side arms, razors, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, fire-extinguishing apparatus, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, firearms, ammunition and projectiles, explosives, fireworks, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, printers' type, printing blocks, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials, plastics in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and insulating materials, flexible pipes, not of metal, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, building materials (non-metallic), non-metallic rigid pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable buildings, monuments, not of metal, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith), combs and sponges, brushes (except paint brushes), brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, padding and stuffing materials (except of rubber or plastics), raw fibrous textile materials, textiles and textile goods, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings (non-textile), games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, agricultural, horticultural and forestry products and grains, included in class 31, live animals, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, tobacco, smokers' articles, matches, in particular being, building, DIY and garden articles, and being consumer goods for the DIY sector.


MAX, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce MAX byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 122 ochranné známky znění MAX, z toho 77 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies