Cape Flattery, CAPE FLATTERY DESIGN COMPANY, 2009 - ochranná známka, majitel Benjamin Turner Anna Turner

Základní údaje ochranné známky

-
Zdroj OHIM
Číslo spisu 8654808
Reprodukce/Znění OZ Cape Flattery, CAPE FLATTERY DESIGN COMPANY, 2009 - ochranná známka
Cape Flattery, CAPE FLATTERY DESIGN COMPANY, 2009
Popis CSOchranná známka se skládá ze stromu umístěného uvnitř kruhu (vnitřního kruhu). Vně vnitřního kruhu je větší kruh vytvořený z uzavřeného řetězu. Text ""CAPE FLATTERY"" je umístěn v horní polovině známky mezi řetězem a vnitřním kruhem. Text běží podél kruhu vzhůru. Text ""DESIGN COMPANY"" je umístěn ve spodní polovině známky mezi řetězem a vnitřním kruhem. Text běží podél kruhu směrem dolů. Stylizovaný text ""Cape Flattery"" je umístěn ve středu známky a je napsán vodorovně zleva doprava napříč známkou a přesahuje přes řetěz. Stylizovaný text ""2009"" je umístěn ve spodní centrální části známky lehce nad vnitřním kruhem.
Popis ENThe mark consists of a tree placed within a circle (inner circle). Outside of the inner circle is a larger circle made up of a closed chain. The text ""CAPE FLATTERY"" is placed in the upper half of the mark between the chain and the inner circle. The text follows a semi-circular shape upwards. The text ""DESIGN COMPANY"" is placed in the lower half of the mark between the chain and the inner circle. The text follows a semi-circular shape downwards. The stylized text ""Cape Flattery"" is placed in the center of the mark and written horizontally from left to right across the mark and extends beyond the chain. The stylized text ""2009"" is placed at the bottom center of the mark slightly above the inner circle.
Popis FRLa marque se compose d'un arbre dans un cercle (cercle intérieur). Ce cercle est entouré d'un cercle plus grand sous forme de chaîne à fine maille. Le texte "CAPE FLATTERY" se trouve dans la moitié supérieure de la marque entre la chaîne et le cercle intérieur. Le texte suit une forme semi-circulaire vers le haut. Le texte "DESIGN COMPANY" se trouve dans la moitié inférieure de la marque entre la chaîne et le cercle intérieur. Le texte suit une forme semi-circulaire vers le bas. Le texte stylisé "Cape Flattery" se trouve au centre de la marque et est écrit horizontalement de gauche à droite sur toute la marque et s'étend au-delà de la chaîne. Le texte stylisé "2009" se trouve en bas, au centre de la marque, légèrement au-dessus du cercle intérieur.
Třídy výrobků a služeb 16, 20, 21, 24, 35
Vídeňské obrazové třídy 5.1.3 ; 5.1.5 ; 24.3.7 ; 24.3.18 ; 27.1.6
Datum podání přihlášky 02.11.2009
Datum zveřejnění prihlášky 11.01.2010
Datum zápisu 26.04.2010
Datum konce platnosti 02.11.2019
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
OZ tvořena pouze barvou CSBílá a černá
OZ tvořena pouze barvou ENBlack and white
OZ tvořena pouze barvou FRNoir et blanc
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; potřeby pro knižní vazby; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; book binding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.

20
Nábytek, zrcadla, obrazové rámy; zboží (nezařazené do jiných tříd) ze dřeva, korku, rákosiny, rákosu, proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, velrybích kostic, ulit, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo z plastických hmot.

Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

21
Domácí nebo kuchyňské potřeby, nádoby; hřebeny a houby; štětce (s výjimkou malířských); materiály na výrobu kartáčů; čisticí potřeby; drátěnka; sklo surové nebo jako polotovar, kromě stavebního skla; skleněné nádobí, porcelán a hliněné výrobky nezařazené do jiných tříd.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.

24
Textilní materiály a textilní zboží, nezařazené do jiných tříd; přehozy přes postele a ubrusy.

Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.

Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers.

35
Reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce;maloobchodní prodejny a obchodní služby zaměřené vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, klenoty, drahokamy, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů), plastické obaly, tiskařské typy, štočky, nábytek, zrcadla, rámy na obrazy, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot, náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň, hřebeny a mycí houby, kartáče (s výjimkou štětců), materiály pro výrobu kartáčů, čisticí potřeby, drátky na čištění parket, sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla), sklo, porcelán a majolika, lana, provazy, síťky, stany, plachty, plachtoviny, pytle, materiál na vycpávky (s výjimkou kaučuku nebo plastických hmot), textilní materiály ze surových vláken, vlákna pro textilní účely, tkaniny a textilní výrobky, pokrývky ložní a ubrusy, oděvy, obuv, kloboučnické zboží, hry a hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, vánoční ozdoby, káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení.

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;services commerciaux et de magasins de vente au détail de métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, matériel de reliure, photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés, meubles, miroirs, cadres, produits en bois, liège, roseau, bambou, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériel de brosserie, articles de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence, cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles et sacs, matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes, fils à usage textile, matières textiles et articles en matières textiles, couvertures et nappes, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

Advertising; business management; business administration; office functions; retail store and business services relating to precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric, instruments, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, book binding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, printers' type, printing blocks, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes (except paint brushes), brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, padding and stuffing materials (except of rubber or plastics), raw fibrous textile materials, yarns and threads, for textile use, textiles and textile goods, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice.


Cape Flattery, CAPE FLATTERY DESIGN COMPANY, 2009, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce Cape Flattery, CAPE FLATTERY DESIGN COMPANY, 2009 byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění Cape Flattery, CAPE FLATTERY DESIGN COMPANY, 2009, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies