CARREFOUR ONLINE - ochranná známka, majitel CARREFOUR

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 7245913
Reprodukce/Znění OZ CARREFOUR ONLINE
Třídy výrobků a služeb 9, 35, 38
Datum podání přihlášky 10.09.2008
Datum zveřejnění prihlášky 03.11.2008
Datum zápisu 13.05.2009
Datum konce platnosti 10.09.2018
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
9
Přístroje a nástroje vědecké (ne pro léčebné účely), námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; přístroje pro záznam, převod, reprodukci nebo úpravu zvuku nebo obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače; hasicí přístroje;multimediální, počítačové, audiovizuální, telefonní, hudební a fotografické výrobky.

Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; produits multimédia, informatiques, audiovisuels, de téléphonie, de musique et de photographie.

Scientific (other than for medical purposes), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus for recording, transmission, reproduction or processing of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus;multimedia, computer, audiovisual, telephone, music and photography products.

35
Obchodní management, obchodní řízení; pomoc při provozování nebo řízení obchodních společností nebo průmyslových podniků; pomoc při provozování nebo řízení obchodních center; obchodní poradenství, informace a průzkumy; administrativní poradenství zaměřené na návrh, výstavbu a vybavení obchodních center; obchodní hodnocení podniků;průzkumy trhu, marketingové studie; dovozní a vývozní agentury; zprostředkovatelny práce; kancelářské funkce; účetnictví; kopírování dokumentů; reklama, rozhlasová reklama, televizní reklama;reklamní zásilky, online reklama v počítačové síti, reklamní direct mail; reklama poštou; šíření reklam; publikace inzertních textů; pronájem reklamních ploch; pronajímání reklamního času na všech komunikačních prostředcích; šíření obchodních a/nebo reklamních informací elektronickou cestou, zejména prostřednictvím celosvětových komunikačních sítí (internet) nebo sítí se soukromým přístupem (intranet); organizování a vedení obchodních akcí pro navazování bližšího vztahu se zákazníky; organizování komerčních nebo propagačních výstav; styk s veřejností (public relations); počítačová správa dokumentů; systémové uspořádání dat v hlavním souboru; podpora prodeje pro druhé;sjednocení pro druhé a maloobchodní prodej v supermarketu, hypermarketu nebo online se zaměřením na multimediální, počítačové, audiovizuální, telefonní, hudební a fotografické výrobky, tiskárenských výrobků, papírenského zboží, knih, výrobky pro uměleckou a kulturní aktivitu, hry a hračky, výrobky pro údržbu, renovaci a ozdobu domu (interiéru a exteriéru), výrobky pro zahradu, zahradní práce a venkovní aktivity, domácí elektrické spotřebiče (malé a velké), výrobky bytového zařízení (domovní interiér a exteriér), výrobky pro osvětlení, náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň, prádlo, tkaniny a textil, klempířské potřeby, drobné opravy, nářadí, výrobky pro vozidla a jízdní kola, oděvní výrobky, obuv, kloboučnické zboží, zavazadla, kožené zboží, potraviny a nápoje, hygienické a kosmetické výrobky, výrobky pro péči o dítě, parafarmaceutické výrobky, bižuterii, hodinářské potřeby, výrobky pro zvířata, aby si zákazníci mohli zboží pohodlně prohlédnout, vybrat a koupit.

Gestion des affaires commerciales, administration commerciale; aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux; conseils, informations ou renseignements d'affaires; services de conseils administratifs liés à la conception, l'édification et l'aménagement de centres commerciaux; estimations en affaires commerciales; recherches de marchés, études de marchés; agences d'import-export; bureaux de placement; travaux de bureau; comptabilité; reproduction de documents; publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée; publicité par correspondance, publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité par mailing direct; courrier publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; diffusion d'informations commerciales et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); organisation et gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques; gestion de fichiers informatiques; systématisation de données dans un fichier central; promotion des ventes pour des tiers; regroupement pour le compte de tiers et services de vente au détail en supermarché, hypermarchés ou en ligne de produits multimédia, informatiques, audiovisuels, de téléphonie, de musique et de photographie, de produits de l'imprimerie, de la papeterie, livres, de produits pour les activités artistiques et culturelles, de jeux et jouets, de produits pour l'entretien, la rénovation et la décoration de la maison (intérieur et extérieur), de produits pour le jardin, le jardinage et les activités de plein air, de produits de l'électroménager (petits et gros), de produits d'ameublement (intérieur et extérieur de la maison), de produits d'éclairage, d'ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, de linges, tissus et textiles, de produits de quincaillerie, de bricolage, d'outillage, de produits pour les voitures et les bicyclettes, de produits pour l'habillement, de chaussures, chapellerie, de bagages, maroquinerie, de produits d'alimentation et de boissons, de produits d'hygiène et de beauté, d'articles de puériculture, de parapharmacie, de bijouterie, horlogerie, de produits pour animaux, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir et de les acheter commodément.

Business management, business administration; assistance in the operation or management of commercial or industrial enterprises; assistance in the operation or management of business centres; business consultancy, information or enquiries; administrative consultancy relating to the planning, construction and fitting out of business centres; commercial business estimates;market research, market studies; import-export agencies; employment agencies; office functions; accounting; document reproduction; advertising, radio advertising, television advertising;advertising by mail order, online advertising on a computer network, direct mail advertising; advertising mail; dissemination of advertisements; publication of publicity texts; rental of advertising space; rental of advertising time on all means of communication; dissemination of commercial and/or advertising information by electronic means, in particular via global (Internet) or private access (intranet) communications networks; organization and management of business operations to obtain customer loyalty; Organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; public relations; computerized file management; systematic ordering of data in a central file; sales promotion (for others);collection for others and retailing in supermarkets, hypermarkets or on line of multimedia, audiovisual, telephone, music and photography products, printed matter, stationery, books, goods for artistic and cultural activities, games and playthings, goods for the maintenance, renovation and decoration of houses (interior and exterior), goods for gardening and outdoor activities, electric household goods (small and large), furniture (interior and exterior of houses), lighting goods, household or kitchen utensils and containers, linen, textiles and textile goods, ironmongery, DIY goods, tools, car and bicycle goods, clothing, footwear, headgear, luggage, leatherware, food and beverages, hygiene and beauty preparations, child care articles, parapharmaceuticals, jewellery, clocks and watches, goods for animals, enabling consumers conveniently to view, choose and purchase these goods.

38
Telekomunikace;komunikace a přenos dat prostřednictvím komunikačních sítí, jmenovitě online instalace objednávkových katalogů s výrobky určených pro spotřebitele a přístupných prostřednictvím telefonních, počítačových, telematických, elektronických a digitálních sítí; převod informací prostřednictvím elektronických katalogů na internetu; přenos informací z počítačových databází nebo databank;komunikace prostřednictvím rozhlasových vln, kabelu, satelitu, teleinformatiky, sítě internetu nebo intranetu; komunikace prostřednictvím počítačových terminálů; poskytování přístupu do databází a do centrálních serverů počítačových nebo telematických databází;poskytování komunikačního přístupu a připojení k počítačovým nebo telematickým databázím, včetně sítě internet; elektronický přenos a výměna kódovaných dat, informací, zpráv, signálu a/nebo obrazu; počítačem podporovaný přenos zpráv a obrázků; šíření zvuku a animovaného obrazu prostřednictvím sítě internet; komunikace (přenos) prostřednictvím počítačových, telefonických sítí; elektronická pošta a šíření informací elektronickou cestou, zejména prostřednictvím celosvětových komunikačních sítí typu internet; výměna zpráv prostřednictvím počítačového přenosu, výměna počítačových dokumentů;počítačová komunikace, přenos informací prostřednictvím datových přenosových sítí; elektronické, počítačové a telematické odesílání a přijímání zpráv;informace a zprávy se zaměřením na přenosové služby a výměnu kódovaných dat, informací, zpráv, signálů a/nebo obrazu prostřednictvím sítě internet.

Télécommunications; services de communication et de transmission de données par réseaux de communication, à savoir mise en ligne de catalogues de produits destinés aux consommateurs accessibles par l'intermédiaire de réseaux téléphoniques, informatiques, télématiques, électroniques et numériques permettant la prise de commande; services de transmission d'informations par catalogues électroniques sur le réseau Internet; services de transmission d'informations contenues dans des bases ou banques de données informatiques; services de télécommunication par voie hertzienne, câble, satellite, téléinformatique, par réseau Internet ou Intranet; communications par terminaux d'ordinateurs; services de fourniture d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; services de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à des bases de données informatiques ou télématiques y compris le réseau Internet; transmission et échange électroniques de données, d'informations, de messages, de signaux et/ou d'images codées; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs; diffusion de sons et d'images animées par le réseau Internet; services de communications (transmission) sur réseaux informatiques, téléphoniques; services de courrier électronique et de diffusion d'informations par voie électronique notamment par les réseaux de communication mondiale de type Internet; échanges de messages par transmission informatique, échanges de documents informatisés; télécommunications informatisées, services de transmission d'informations par réseaux de transmission de données; services de messageries électroniques, informatiques, télématiques; informations et renseignements en matière de services de transmission et d'échanges de données, d'informations, de messages, de signaux et/ou d'images codées sur le réseau Internet.

Telecommunications;communication and transmission of data by communication networks, namely online introduction of catalogues for consumer goods accessible via telephone, computer, data transmission, electronic and digital networks, for order placement; transmission of information by means of electronic catalogues via the Internet; transmission of information contained in computer databases or data banks;telecommunications by radio wave, cable, satellite, remote processing, via the Internet or an Intranet; communication by computer terminal; providing access to computerised or data transmission databases and computer database servers;services providing access by telecommunications and connection to computer or data transmission databases, including the Internet; electronic transmission and exchange of data, information, messages, signals and/or encoded images; computer-aided transmission of messages and images; broadcasting of sound and animated images via the Internet; communications (transmission) on computer and telephone networks; electronic mail and electronic information dissemination, notably via world-wide communications networks (such as the Internet); exchange of messages by computerised transmission, exchange of computer documents;computerised telecommunications, transmission of information via data transmission networks; computer, electronic mail, and data communications messaging services;information and enquiries relating to data transmission and exchange, information, messages, signals and/or coded images via the Internet.


CARREFOUR ONLINE, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce CARREFOUR ONLINE byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění CARREFOUR ONLINE, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies