cellfast - ochranná známka, majitel CELL-FAST Sp. z o.o.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15789423
Reprodukce:cellfast - ochranná známka
cellfast
Třídy výrobků a služeb:7, 8, 11, 17, 21, 35
Obrazové třídy:5.3.6, 25.5.94, 29.1.4, 29.1.8
Datum podání přihlášky:30.08.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky:19.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Soukromá chráněná data ****
Země původu:Polsko
Zástupce:**** Soukromá chráněná data ****
Barevná
Barvy:
Tmavě modrá "(Pantone:2767CV)"; Modrá "(Pantone:306C)".
ENNavy blue "(Pantone:2767CV)"; Blue "(Pantone:306C)".
FRBleu marine "(PANTONE:2767CV)"; Bleu "(PANTONE:306C)".
Stav dokumentu:Zveřejněná přihláška
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
7Čepele a struny pro sekačky; Sekačky na trávu.
8Žací strojky na trávníky (ruční); Nástroje a nářadí ruční; Nářadí pro ruční pletí plevele; Zahradnické prořezávací nože; Nůžky na větve; Prořezávače stromů; Zahradnické nůžky; Sekery; Ruční nářadí pro zahradnické práce.
11Automatické systémy pro zalévání a zavlažování květin a rostlin; Klimatizační instalace a klimatizační zařízení; Dmychadlo komínové, ventilátor; Lampióny; Zahradní osvětlovací lampy; Ventilační technika; Armatury pro regulaci vodovodních nebo plynových zařízení a potrubí; Trubky pro kotle k vytápěcím zařízením; Trubkové hady jako součásti zařízení pro topení nebo chladicí zařízení; Termostatické ventily; Uzávěry radiátorů; Zařízení vodovodní; Zahradní sprchy (automatické); Chladicí přístroje a zařízení, včetně chladicích zařízení pro pece; Výměníky tepla (ne části strojů); Komínové roury, kouřovody.
17Nekovové armatury pro vzduchová potrubí; Hadice chladičů; Nekovová neohebná potrubí; Spojky na potrubí (nekovové); Objímky na potrubí (nekovové); Umělé hmoty jako polotovary; Těsnění na potrubí; Plastové fólie, nikoli pro účely balení; Izolace (materiály); Gumové šňůry; Armatury potrubní na stlačený vzduch (nekovové); Nekovové armatury pro vodovodní potrubí; Plátěné hadice; Těsnění (válcové-); Fólie (Kovové izolační -); Tekutý depolymerizovaný kaučuk; Kaučuk (Syntetický -); Guma; Gumové kroužky; Vodotěsné kroužky; Těsnění (Podložky na -) z pryže nebo vulkanfíbru; Těsnění spojů; Utěsnění děr (Chemické směsi na -); Výplně pro dilatační spoje; Kaučukové roztoky; Výztuže pro potrubí (nekovové); Guma surová nebo polotovar; Izolační pásky a pásy; Těsnění (dveří nebo oken); Izolační tkaniny; Fólie z umělých hmot, kromě fólií na balení; Vlákna z umělých hmot, kromě vláken k textilním účelům; Těsnění; Těsnicí materiály; Těsnivo pro pokrytí dilatačních spojů; Kruhová těsnění; Těsnicí materiály; Izolace proti vlhkosti pro budovy; Voděodolná těsnění; Vodotěsné kroužky; Výplně pro dilatační spoje; Materiál na vycpávky z gumy nebo z umělých hmot; Gumové záklopky; Záklopky (Gumové nebo vulkanfíbrové -); Hadice ohebné (nekovové); Hadice na zalévání.
21Rozstřikovače na zalévání květin a rostlin; Rozstřikovací trysky na zahradní hadice; Trysky pro zavlažovací hadici; Sazenicové květináče; Zařízení kropicí; Rozstřikovače; Rozstřikovače, kropicí zařízení; Podpěry pro květiny; Zahradní rukavice; Květináče.
35Provozování obchodů a velkoobchodů s chemickými, stavebními materiály a výrobky z plastických hmot (služby v oblasti řízení); Distribuce reklamních materiálů; Organizování výstav a obchodních prezentací; Podpora prodeje; Průzkum trhu; Analýzy nákladů; Průzkum trhu; Audit; Marketingové studie; Nabízení výrobků ve sdělovacích prostředcích pro maloobchodní prodej; Distribuce reklamních materiálů; Obchodní ohodnocování; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Outsourcing; Předvádění zboží; Služby v oblasti srovnávání cen; Rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů; Venkovní reklama; Reklama on line v počítačové síti; Pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely; Výdělečná správa v oblasti poskytování licencí na zboží a služby pro druhé; Výstavy pro obchodní nebo průmyslové účely.
FR7Lames et fils de débroussailleuse; Tondeuses à gazon.
8Tondeuses à gazon à main; Outils à main actionnés manuellement; Outils pour destruction manuelle des mauvaises herbes; Serpettes; Échenilloirs; Élagueurs; Sécateurs; Haches; Outils à main pour le jardinage.
11Installations d'arrosage automatique et d'irrigation des fleurs et des plantes; Installations de climatisation et appareils de climatisation; Tiroirs de cheminées; Lampions; Lampes de jardin; Installations de ventilation; Robinetterie pour le réglage des appareils et des conduites hydrauliques et de gaz; Tubes de chaudières de chauffage; Serpentins se présentant comme des pièces d'installations de chauffage ou de refroidissement; Robinets thermostatiques; Bouchons de radiateurs; Installations de conduites d'eau; Arrosages automatiques de jardins; Appareils et dispositifs réfrigérants, y compris bacs refroidisseurs pour les fours; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Carneaux de cheminées.
17Robinetterie non métallique pour les conduites d'air; Tuyaux de circuit de refroidissement; Tuyaux non métalliques; Raccords de tuyaux non métalliques; Manchons de tuyaux non métalliques; Matières plastiques mi-ouvrées; Joints pour conduites; Films en matières plastiques, autres que pour l'emballage; Matériaux isolants; Cordons en caoutchouc; Armatures pour conduites d'air comprimé non métalliques; Robinetteries non métalliques pour les canalisations d'eau; Tuyaux de lin; Joints de cylindres; Feuilles métalliques isolantes; Caoutchouc liquide dépolymérisé; Caoutchouc synthétique; Caoutchouc; Anneaux en caoutchouc; Anneaux d'étanchéité; Rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; Garnitures de joints; Compositions chimiques pour obturer les fuites; Garnitures pour joints à expansion; Dissolutions de caoutchouc; Armatures non métalliques pour conduites; Gomme brute ou mi-ouvrée; Bandes isolantes; Bourrelets d'étanchéité; Tissus isolants; Pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage; Fibres en matières plastiques non à usage textile; Joints; Matériel pour joints; Mastics pour gaines protectrices de joints de dilatation; Bagues d'étanchéité; Matières à calfeutrer; Produits d'isolation contre l'humidité pour bâtiments; Garnitures d'étanchéité; Anneaux d'étanchéité; Garnitures pour joints à expansion; Matières de rembourrage en caoutchouc ou en matière plastique; Clapets en caoutchouc; Valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; Tuyaux flexibles non métalliques; Tuyaux d'arrosage.
21Seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; Gicleurs de tuyaux d'arrosage; Lances pour tuyaux de sprinklers; Jardinières pour plantes; Instruments d'arrosage; Arroseurs; Dispositifs d'arrosage; Supports pour fleurs; Gants de jardinage; Cache-pot.
35Gestion de magasins de détail et de gros vendant des matériaux chimiques, des matériaux de construction et des produits en matières plastiques (services de gestion); Services de distribution de matériel publicitaire; Organisation d'expositions et de démonstrations de marchandises; Opérations promotionnelles; Recherche de marchés; Analyse du prix de revient; Recherche de marché; Audits; Étude de marché; Offre dans les médias de produits pour le commerce de détail; Services de distribution de matériel publicitaire; Estimation en affaires commerciales; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Sous-traitance; Démonstration de produits; Services de comparaison de prix; Diffusion d'annonces publicitaires; Affichage; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Gestion des bénéfices dans le domaine de la concession de licences pour marchandises et services pour le compte de tiers; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires.
EN7Knives and line for mowing machines; Lawn mowers.
8Lawn clippers (hand-operated); Hand tools, hand-operated; Thistle extirpators (hand tools); Pruning knives; Pruning shears; Tree pruners; Pruning scissors; Axes; Hand-operated garden tools.
11Automatic watering and irrigation installations for flowers and plants; Air conditioning installations and air conditioning apparatus; Chimney blowers; Chinese lanterns; Garden lamps; Ventilating installations; Regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; Boiler pipes [tubes] for heating installations; Coils (parts of heating or cooling installations); Thermostatic valves; Radiator caps; Water conduits installations; Garden sprinklers [automatic]; Refrigerating apparatus and machines, including coolers for furnaces; Heat exchangers, not parts of machines; Chimney flues.
17Air pipe fittings, not of metal; Radiator hoses; Non-metallic pipes; Junctions, not of metal, for pipes; Pipe jackets, not of metal; Semi-processed plastics; Pipe gaskets; Plastic film, other than for packaging purposes; Insulating materials; Cords of rubber; Compressed air pipe fittings, not of metal; Water pipe fittings, not of metal; Canvas hose pipes; Cylinder jointings; Metal foil for insulation; Liquid rubber; Synthetic rubber; Rubber; Rings of rubber; Rings (Water-tight -); Washers of rubber or vulcanized fiber [fibre]; Joint packings; Leaks (Chemical compositions for repairing -); Expansion joint fillers; Rubber solutions; Reinforcing materials, not of metal, for pipes; Rubber, raw or semi-worked; Insulating tapes; Weatherstripping; Insulating fabrics; Plastic film, not for wrapping; Fibers (Plastic -), not for use in textiles; Seals; Gasket material; Sealants for expansion joint covers; Sealing rings; Sealing materials; Moisture insulation materials for buildings; Waterproof packings; Rings (Water-tight -); Expansion joint fillers; Padding materials of rubber or plastics; Clack valves of rubber; Valves of india-rubber or vulcanized fiber [fibre]; Flexible tubes, not of metal; Watering hose.
21Sprinklers for watering flowers and plants; Spray nozzles for garden hoses; Nozzles for watering hose; Plant boxes; Watering devices; Sprinklers; Sprinkling devices; Holders for flowers and plants; gardening gloves; Flower pot covers.
35Management of shops and wholesale outlets selling chemical materials, building materials and goods of plastic; Distribution of advertising material; Organisation of exhibitions and demonstrations of goods; Sales promotion; Market research; Cost price analysis; Marketing research; Auditing; Marketing studies; Presentation of goods on communications media, for retail purposes; Distribution of advertising material; Business appraisal; Presentation of goods on communication media, for retail purposes; Outsourcing; Demonstration of goods; Price comparison services; Dissemination of advertising matter; Bill-posting; On-line advertising on a computer network; Organisation of trade fairs for commercial or advertising purposes; Commercial administration of the licensing of the goods and services of others; Exhibitions for commercial or advertising purposes.

cellfast, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce cellfast byl pořízen dne 26.10.2016 05:53.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění cellfast, z toho 1 platnou.


Označení stránky: Cellfast Sp. z o.o.
Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.