cellfast - ochranná známka, majitel CELL-FAST Sp. z o.o.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15789423
Reprodukce:cellfast - ochranná známka
cellfast
Třídy výrobků a služeb:7, 8, 11, 17, 21, 35
Obrazové třídy:5.3.6, 25.5.94, 29.1.4, 29.1.8
Datum podání přihlášky:30.08.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky:19.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Soukromá chráněná data ****
Země původu:Polsko
Zástupce:**** Soukromá chráněná data ****
Barevná
Barvy:
Tmavě modrá "(Pantone:2767CV)"; Modrá "(Pantone:306C)".
ENNavy blue "(Pantone:2767CV)"; Blue "(Pantone:306C)".
FRBleu marine "(PANTONE:2767CV)"; Bleu "(PANTONE:306C)".
Stav dokumentu:Zveřejněná přihláška
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
7Čepele a struny pro sekačky; Sekačky na trávu.
8Žací strojky na trávníky (ruční); Nástroje a nářadí ruční; Nářadí pro ruční pletí plevele; Zahradnické prořezávací nože; Nůžky na větve; Prořezávače stromů; Zahradnické nůžky; Sekery; Ruční nářadí pro zahradnické práce.
11Automatické systémy pro zalévání a zavlažování květin a rostlin; Klimatizační instalace a klimatizační zařízení; Dmychadlo komínové, ventilátor; Lampióny; Zahradní osvětlovací lampy; Ventilační technika; Armatury pro regulaci vodovodních nebo plynových zařízení a potrubí; Trubky pro kotle k vytápěcím zařízením; Trubkové hady jako součásti zařízení pro topení nebo chladicí zařízení; Termostatické ventily; Uzávěry radiátorů; Zařízení vodovodní; Zahradní sprchy (automatické); Chladicí přístroje a zařízení, včetně chladicích zařízení pro pece; Výměníky tepla (ne části strojů); Komínové roury, kouřovody.
17Nekovové armatury pro vzduchová potrubí; Hadice chladičů; Nekovová neohebná potrubí; Spojky na potrubí (nekovové); Objímky na potrubí (nekovové); Umělé hmoty jako polotovary; Těsnění na potrubí; Plastové fólie, nikoli pro účely balení; Izolace (materiály); Gumové šňůry; Armatury potrubní na stlačený vzduch (nekovové); Nekovové armatury pro vodovodní potrubí; Plátěné hadice; Těsnění (válcové-); Fólie (Kovové izolační -); Tekutý depolymerizovaný kaučuk; Kaučuk (Syntetický -); Guma; Gumové kroužky; Vodotěsné kroužky; Těsnění (Podložky na -) z pryže nebo vulkanfíbru; Těsnění spojů; Utěsnění děr (Chemické směsi na -); Výplně pro dilatační spoje; Kaučukové roztoky; Výztuže pro potrubí (nekovové); Guma surová nebo polotovar; Izolační pásky a pásy; Těsnění (dveří nebo oken); Izolační tkaniny; Fólie z umělých hmot, kromě fólií na balení; Vlákna z umělých hmot, kromě vláken k textilním účelům; Těsnění; Těsnicí materiály; Těsnivo pro pokrytí dilatačních spojů; Kruhová těsnění; Těsnicí materiály; Izolace proti vlhkosti pro budovy; Voděodolná těsnění; Vodotěsné kroužky; Výplně pro dilatační spoje; Materiál na vycpávky z gumy nebo z umělých hmot; Gumové záklopky; Záklopky (Gumové nebo vulkanfíbrové -); Hadice ohebné (nekovové); Hadice na zalévání.
21Rozstřikovače na zalévání květin a rostlin; Rozstřikovací trysky na zahradní hadice; Trysky pro zavlažovací hadici; Sazenicové květináče; Zařízení kropicí; Rozstřikovače; Rozstřikovače, kropicí zařízení; Podpěry pro květiny; Zahradní rukavice; Květináče.
35Provozování obchodů a velkoobchodů s chemickými, stavebními materiály a výrobky z plastických hmot (služby v oblasti řízení); Distribuce reklamních materiálů; Organizování výstav a obchodních prezentací; Podpora prodeje; Průzkum trhu; Analýzy nákladů; Průzkum trhu; Audit; Marketingové studie; Nabízení výrobků ve sdělovacích prostředcích pro maloobchodní prodej; Distribuce reklamních materiálů; Obchodní ohodnocování; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Outsourcing; Předvádění zboží; Služby v oblasti srovnávání cen; Rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů; Venkovní reklama; Reklama on line v počítačové síti; Pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely; Výdělečná správa v oblasti poskytování licencí na zboží a služby pro druhé; Výstavy pro obchodní nebo průmyslové účely.
FR7Lames et fils de débroussailleuse; Tondeuses à gazon.
8Tondeuses à gazon à main; Outils à main actionnés manuellement; Outils pour destruction manuelle des mauvaises herbes; Serpettes; Échenilloirs; Élagueurs; Sécateurs; Haches; Outils à main pour le jardinage.
11Installations d'arrosage automatique et d'irrigation des fleurs et des plantes; Installations de climatisation et appareils de climatisation; Tiroirs de cheminées; Lampions; Lampes de jardin; Installations de ventilation; Robinetterie pour le réglage des appareils et des conduites hydrauliques et de gaz; Tubes de chaudières de chauffage; Serpentins se présentant comme des pièces d'installations de chauffage ou de refroidissement; Robinets thermostatiques; Bouchons de radiateurs; Installations de conduites d'eau; Arrosages automatiques de jardins; Appareils et dispositifs réfrigérants, y compris bacs refroidisseurs pour les fours; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Carneaux de cheminées.
17Robinetterie non métallique pour les conduites d'air; Tuyaux de circuit de refroidissement; Tuyaux non métalliques; Raccords de tuyaux non métalliques; Manchons de tuyaux non métalliques; Matières plastiques mi-ouvrées; Joints pour conduites; Films en matières plastiques, autres que pour l'emballage; Matériaux isolants; Cordons en caoutchouc; Armatures pour conduites d'air comprimé non métalliques; Robinetteries non métalliques pour les canalisations d'eau; Tuyaux de lin; Joints de cylindres; Feuilles métalliques isolantes; Caoutchouc liquide dépolymérisé; Caoutchouc synthétique; Caoutchouc; Anneaux en caoutchouc; Anneaux d'étanchéité; Rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; Garnitures de joints; Compositions chimiques pour obturer les fuites; Garnitures pour joints à expansion; Dissolutions de caoutchouc; Armatures non métalliques pour conduites; Gomme brute ou mi-ouvrée; Bandes isolantes; Bourrelets d'étanchéité; Tissus isolants; Pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage; Fibres en matières plastiques non à usage textile; Joints; Matériel pour joints; Mastics pour gaines protectrices de joints de dilatation; Bagues d'étanchéité; Matières à calfeutrer; Produits d'isolation contre l'humidité pour bâtiments; Garnitures d'étanchéité; Anneaux d'étanchéité; Garnitures pour joints à expansion; Matières de rembourrage en caoutchouc ou en matière plastique; Clapets en caoutchouc; Valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; Tuyaux flexibles non métalliques; Tuyaux d'arrosage.
21Seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; Gicleurs de tuyaux d'arrosage; Lances pour tuyaux de sprinklers; Jardinières pour plantes; Instruments d'arrosage; Arroseurs; Dispositifs d'arrosage; Supports pour fleurs; Gants de jardinage; Cache-pot.
35Gestion de magasins de détail et de gros vendant des matériaux chimiques, des matériaux de construction et des produits en matières plastiques (services de gestion); Services de distribution de matériel publicitaire; Organisation d'expositions et de démonstrations de marchandises; Opérations promotionnelles; Recherche de marchés; Analyse du prix de revient; Recherche de marché; Audits; Étude de marché; Offre dans les médias de produits pour le commerce de détail; Services de distribution de matériel publicitaire; Estimation en affaires commerciales; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Sous-traitance; Démonstration de produits; Services de comparaison de prix; Diffusion d'annonces publicitaires; Affichage; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Gestion des bénéfices dans le domaine de la concession de licences pour marchandises et services pour le compte de tiers; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires.
EN7Knives and line for mowing machines; Lawn mowers.
8Lawn clippers (hand-operated); Hand tools, hand-operated; Thistle extirpators (hand tools); Pruning knives; Pruning shears; Tree pruners; Pruning scissors; Axes; Hand-operated garden tools.
11Automatic watering and irrigation installations for flowers and plants; Air conditioning installations and air conditioning apparatus; Chimney blowers; Chinese lanterns; Garden lamps; Ventilating installations; Regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; Boiler pipes [tubes] for heating installations; Coils (parts of heating or cooling installations); Thermostatic valves; Radiator caps; Water conduits installations; Garden sprinklers [automatic]; Refrigerating apparatus and machines, including coolers for furnaces; Heat exchangers, not parts of machines; Chimney flues.
17Air pipe fittings, not of metal; Radiator hoses; Non-metallic pipes; Junctions, not of metal, for pipes; Pipe jackets, not of metal; Semi-processed plastics; Pipe gaskets; Plastic film, other than for packaging purposes; Insulating materials; Cords of rubber; Compressed air pipe fittings, not of metal; Water pipe fittings, not of metal; Canvas hose pipes; Cylinder jointings; Metal foil for insulation; Liquid rubber; Synthetic rubber; Rubber; Rings of rubber; Rings (Water-tight -); Washers of rubber or vulcanized fiber [fibre]; Joint packings; Leaks (Chemical compositions for repairing -); Expansion joint fillers; Rubber solutions; Reinforcing materials, not of metal, for pipes; Rubber, raw or semi-worked; Insulating tapes; Weatherstripping; Insulating fabrics; Plastic film, not for wrapping; Fibers (Plastic -), not for use in textiles; Seals; Gasket material; Sealants for expansion joint covers; Sealing rings; Sealing materials; Moisture insulation materials for buildings; Waterproof packings; Rings (Water-tight -); Expansion joint fillers; Padding materials of rubber or plastics; Clack valves of rubber; Valves of india-rubber or vulcanized fiber [fibre]; Flexible tubes, not of metal; Watering hose.
21Sprinklers for watering flowers and plants; Spray nozzles for garden hoses; Nozzles for watering hose; Plant boxes; Watering devices; Sprinklers; Sprinkling devices; Holders for flowers and plants; gardening gloves; Flower pot covers.
35Management of shops and wholesale outlets selling chemical materials, building materials and goods of plastic; Distribution of advertising material; Organisation of exhibitions and demonstrations of goods; Sales promotion; Market research; Cost price analysis; Marketing research; Auditing; Marketing studies; Presentation of goods on communications media, for retail purposes; Distribution of advertising material; Business appraisal; Presentation of goods on communication media, for retail purposes; Outsourcing; Demonstration of goods; Price comparison services; Dissemination of advertising matter; Bill-posting; On-line advertising on a computer network; Organisation of trade fairs for commercial or advertising purposes; Commercial administration of the licensing of the goods and services of others; Exhibitions for commercial or advertising purposes.

cellfast, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce cellfast byl pořízen dne 26.10.2016 05:53.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění cellfast, z toho 1 platnou.


Označení stránky: Cellfast Sp. z o.o.
Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.