BAUHAUS DRIVE-IN ARENA - ochranná známka, majitel Demp B.V.

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 10054187
Reprodukce/Znění OZ BAUHAUS DRIVE-IN ARENA - ochranná známka
BAUHAUS DRIVE-IN ARENA
Třídy výrobků a služeb 1, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 42
Vídeňské obrazové třídy 7.1.24 ; 26.4.2 ; 26.4.9 ; 27.5.15
Datum podání přihlášky 16.06.2011
Datum zveřejnění prihlášky 24.10.2011
Datum zápisu 31.01.2012
Datum konce platnosti 16.06.2021
Přihlašovatel/vlastník Demp B.V.
Zástupce REBLE & KLOSE
OZ tvořena pouze barvou CSČervená, bílá, černá
OZ tvořena pouze barvou ENRed, white, black
OZ tvořena pouze barvou FRRouge, blanc, noir
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
1
Chemické výrobky určené pro průmysl, stavebnictví, zemědělství, zahradnictví a lesnictví, hnojiva pro půdu, hasicí přístroje (slo?ení), lepidla pro průmysl

Produits chimiques destinés à l'industrie, la construction, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les terres, compositions extinctrices, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie

Chemicals used in industry, construction, as well as agriculture, horticulture and forestry, manures, fire-extinguishing compositions, adhesives used in industry

6
Kovové stavební materiály; Kovové potřeby zámečnické a klempířské, Obecné kovy a jejich slitiny; Sejfy, bezpečnostní schránky, trezory; Kovové výrobky, kovové trubky; Dveře, okna, vrata, schodi?tě; Kovové výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách; Části, příslu?enství a pomůcky vý?e uvedeného zbo?í, nezařazené do jiných tříd.

Matériaux de construction métalliques; Serrurerie et quincaillerie métalliques, Métaux communs et leurs alliages; Coffres-forts, caisses, coffres-forts; Produits métalliques, tuyaux métalliques; Portes, fenêtres, portails, escaliers; Produits métalliques non compris dans d'autres classes; Pièces, accessoires et compléments des produits précités non compris dans d'autres classes.

Metal building materials; Ironmongery, small items of metal hardware, Common metals and their alloys; Safes, safety cashboxes; Metal goods, metal conduits; Doors, windows, gates, staircases; Goods of common metal not included in other classes; Parts, fittings and auxiliaries for the aforesaid goods, not included in other classes.

7
Stroje a obráběcí stroje; Stavební stroje, jmenovitě stacionární nebo mobilní stroje s pohony se spalovacím motorem a elektrickým motorem, které zpracovávají, upravují a dopravují stavební hmoty a stavební materiály; Kompresory;Krajinné a zahradnické přístroje a stroje; Části, příslu?enství a pomůcky vý?e uvedených výrobků, které nejsou uvedeny v jiných třídách.

Machines et machines-outils; Machines de construction, à savoir machines fixes ou mobiles avec moteurs à combustion ineterne ou électriques pour travailler, traiter et transporter des matières et matériaux de construction; Compresseurs;Appareils et machines agricoles et horticoles; Pièces, accessoires et auxiliaires des produits précités, non compris dans d'autres classes.

Machines and machine tools; Construction machines, namely stationary or mobile machines with combustion engine or electric motor drives, for working, processing and transporting building materials; Compressors;Agricultural and horticultural implements and machines; Parts, fittings and auxiliaries for the aforesaid goods, not included in other classes.

8
Nářadí s ručním pohonem a Přístroje pro stavbu domů, zejména dláta, Kle?tě (na drát), ?roubovací nástroje, ?roubováky, Napínací nástroje, Brusné nástroje, Pilníky (nástroje), Hoblíky, Dláta, Naběračky, Hasáky,Řezačky (včetně no?ů, nů?ek, nářadí na závity), pily s ručním pohonem v?eho druhu, Nýtovací kle?tě, Lepicí pistole,Nástroje s ručním pohonem a příslu?enství nástrojů (zařazené do třídy 8), přístroje s ručním pohonem pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; Části, příslu?enství a pomůcky vý?e uvedeného zbo?í, nezařazené do jiných tříd.

Outils à main actionnés manuellement et Appareils pour la construction de maisons, en particulier outils à damer, Tenailles, Outils pour visser, Tournevis, Outils de tension, Outils de meulage, Limes, Rabots, Ciseaux à bois, Louches, Clés pour tubes,Outils à découper (y compris couteaux, ciseaux, outils filetés), scies de tous types entraînées manuellement, Pinces à river, Pistolets à colle,Outils à poignée entraînés manuellement et accessoires d'outils (compris dans la classe 8),, outils entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; Pièces, accessoires et compléments des produits précités non compris dans d'autres classes.

Manually operated tools and Implements for house building, in particular striking tools, Pliers, Screwing tools, Screw drivers, Tensioning tools, Grinding tools, Files, Planes, Firmer chisels, Ladles, pipe wrenches,Cutting tools (including knives, scissors, thread-cutting tools), hand-operated saws of all kinds, Riveting pincers, Glue guns,Hand-operated stapling tools and tool accessories (included in class 8), hand implements (hand-operated) for agricultural, horticultural and forestry purposes; Parts, fittings and auxiliary agents for the aforesaid goods, not included in other classes.

11
Přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro su?ení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení;Lampy a světla, grilovací přístroje, pece, přístroje pro ventilaci a klimatizaci, ventilátory, fontány, zavodňovací zařízení, sauny, tepelné kabiny, sanitární keramika, armatury, sprchové přepá?ky, koupelnové doplňky, jmenovitě sklápěcí sedátka do sprchy jako části sprchových zařízení, pomůcky pro vstup do vany a sedátka do vany jako části van, sedátka na WC, dr?áky pro vysou?eče vlasů; Vodní filtry a jejich části, zařízení pro úpravu vody; Části, příslu?enství a pomůcky vý?e uvedeného zbo?í, nezařazené do jiných tříd.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;Lampes et lampadaires, grils, fours, appareils de ventilation et de climatisation, ventilateurs, fontaines, installations d'irrigation, saunas, cabines chauffantes, céramique sanitaire, robinets, cloisons de douche, accessoires de salles de bain, à savoir sièges de douche rabattables en tant que pièces d'installations de douche, aides pour monter dans la baignoire et sièges de baignoires en tant que pièces de baignoires, sièges de WC, supports pour séchoirs; Filtres à eau et leurs pièces, installations de traitement de l'eau; Pièces, accessoires et compléments des produits précités non compris dans d'autres classes.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes;Lamps and lights, griddles, ovens, ventilating and air conditioning apparatus, ventilators, fountains, irrigation installations, saunas, sauna rooms, ceramic sanitary installations, fittings, shower screens, bathing accessories, namely folding shower seats being parts of shower installations, bath tub access aids and bath tub seats being parts for bath tubs, toilet seats, hairdryer holders; Water filters and parts therefor, installations for water treatment; Parts, fittings and auxiliary agents for the aforesaid goods, not included in other classes.

17
Materiály těsnicí, ucpávací a izolační, utěsňovací materiály pro stavby, výplně spár pro dveře, okna;Těsnění pro stavby, ohebné trubky (nekovové), izolační nátěry a pěny, utěsňovací pásky a prou?ky, izolační omítky, tepelně-izolační systémy, skládající se z izolace a podkladních vrstev pro omítku, omítkové tkaniny; Tmely, zejména stře?ní tmely; PVC a PE fólie pro stavebnictví, zejména pro stavbu rybníků, střech, parotěsné fólie, základové fólie, stavební izolační fólie, stře?ní podpě?ové pásy; Části, příslu?enství a pomůcky vý?e uvedeného zbo?í, nezařazené do jiných tříd.

Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, matériaux de jointoyage pour bâtiments, rembourrages pour joints de portes, fenêtres;Jointoyement de constructions, tuyaux (non métalliques), enduits et mousses isolants, bandes et rubans d'isolation, crépis d'isolation, systèmes d'isolation de la chaleur composés d'isolation et de couches de support de crépi, tissus à crépir; Mastics, en particulier mastics pour les toits; Films en PVC et en PE pour la construction, en particulier pour les étangs, les toitures, films pare-vapeur, bandes pour murs de fondations, films pour l'isolation des murs, bande de tension pour sous-toits; Pièces, accessoires et compléments des produits précités, non compris dans d'autres classes.

Packing, stopping and insulating materials, sealing materials for buildings, joint fillers for doors, windows;Building seals, flexible pipes, not of metal, insulating paints and foams, sealing tapes and strips, insulating plaster, heat insulation systems consisting of insulation and plaster base layers, plaster mesh; Putty, in particular roofing cement; PVC and PE films for building, in particular for pond construction, roof construction, roof insulation films, foundation strips, wall insulating films, roof underlay; Parts, fittings and auxiliary agents for the aforesaid goods, not included in other classes.

19
Stavební materiály nekovové; Neohebné trubky nekovové pro stavebnictví, asfalt, smůla a bitumen; Přenosné konstrukce (nekovové), zahradní domky; Nástěnné a podlahové dla?dice, dveře, okna, vrata, obklady podlah, stěn a stropů (v?echny výrobky nekovové); Prefabrikované přístře?ky (nekovové); Prefabrikované přístře?ky pro automobily (nekovové); Části, příslu?enství a pomůcky vý?e uvedeného zbo?í, nezařazené do jiných tříd.

Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction , asphalte, poix et bitume; Constructions transportables (non métalliques), abris de jardin; Carrelages muraux et dalles, portes, fenêtres, portails, revêtements de sols, de murs et de plafonds (tous ces produits non-métalliques); Toitures préfabriquées non métalliques; Abris pour voitures non métalliques préfabriqués; Pièces, accessoires et compléments des produits précités non compris dans d'autres classes.

Building materials (non-metallic); Non-metallic rigid pipes for building, asphalt, pitch and bitumen; Transportable buildings, not of metal, greenhouses; Wall and floor tiles, doors, windows, gates, floor, wall and ceiling fittings (all these goods being non-metallic); Prefabricated porches, not of metal; Prefabricated carports, not of metal; Parts, fittings and auxiliary agents for the aforesaid goods, not included in other classes.

35
Velkoobchodní a maloobchodní slu?by, zejména sjednocení různého zbo?í (s výjimkou přepravy) v zájmu druhých, aby si zákazníci mohli toto zbo?í pohodlně prohlédnout a koupit, jako? i pomoc při nakládání ve vztahu k následujícím výrobkům: barvy, nátěry, laky, ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva, barviva, mořidla, přípravky pro či?tění, le?tění, odma??ování a brou?ení, mazadla, kovové stavební materiály, kovové potřeby zámečnické a klempířské, kovové trubky, kabely a dráty, trezory, kovové stavební materiály přenosné, nekovové stavební materiály a materiály pro zahradnictví, stavební dřevo, dřevěné hranoly, stře?ní latě, konstrukční dřevo, trámy kozlíkového le?ení, rozvodné desky, pokládací desky a lepené vazníky, dvojité stojiny, transparentní vlnité desky (polyester), dehtovaná lepenka, asfaltové ?indele, trubky pro stavebnictví, drená?ní trubky, okapové ?laby a klempířské potřeby, odvodňovací kanály, stavební desky, nátěrové prvky, profily pro suchou výstavbu, příčkové panely, sádrovláknité desky, spojení nástěnných desek, spárovací tmely, stěnové a podlahové dla?dice, dveře, okna, vrata, podlahové, nástěnné a stropní obklady, trubky pro stavebnictví (nekovové), okapové ?laby, desky pro stavebnictví, mazaniny, potěry, asfalt, smůla, dehet a ?ivice, přenosné budovy, těsnicí, balicí a izolační materiály, izolační hmoty, hadice (nekovové), přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, přístroje pro su?ení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení, koberce, roho?ky, roho?e, linoleum, tapety a jiné obklady stěn a podlah, motorové nářadí a nářadí s ručním pohonem, stavební stroje, obráběcí stroje, míchačky na betonovou směs (stroje), stavební kolečka, trakaře, zednické nástroje, malá le?ení, ?ebříky, okna a dveře, gará?ní vrata, světlíky, osvětlovací ?achty, le?ení na kolečkách fasádní le?ení, omítka a malta do zdiva, mazaninový beton, cement a cementová malta, podlahová vyrovnávací hmota, flexibilní a dla?dicová lepidla, omítky v?eho druhu, chemické výrobky určené pro průmysl, stavebnictví, zemědělství, zahradnictví a lesnictví, omítka a malta ke zdění, beton, podlahové vyrovnávací hmoty, lepidla na dla?dice, hnojiva, hasicí přístroje, prostředky pro kalení a letování kovů, lepidla pro průmysl, barvy, nátěry, laky, ochranné výrobky proti korozi, ochranné výrobky proti deteriorizaci dřeva, barviva, mořidla, čisticí prostředky, přípravky pro či?tění, le?tění, odma??ování a brou?ení, průmyslové oleje a tuky, mazadla, sorbenty, paliva, pohonné hmoty, benzin pro motory a osvětlovací látky, svíčky, výrobky pro hubení ?kodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy, obecné kovy a jejich slitiny, optické přístroje, přístroje pro vá?ení, měření, signalizaci a kontrolu (inspekci), příslu?enství vozidel, tiskárenské výrobky, fotografie, lepidla k domácím účelům, materiál pro umělce, ?tětce, psací stroje a kancelářské potřeby, nábytek, zrcadla, rámy, výrobky ze dřeva, korku nebo plastické hmoty, náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv ze vzácných kovů nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu), oděvy, obuv, kloboučnické zbo?í, koberce, roho?ky, roho?ky, linoleum a jiné obklady podlah, tapety na stěny, výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní, osivo, rostliny a přírodní květiny, krmivo, zprostředkování smluv o poskytování řemeslných slu?eb, poradenství pro u?ivatele v oblasti obchodu a podnikání, dodavatelské slu?by pro třetí strany

Services de vente en gros et au détail, en particulier compilations de différents produits (à l'exception de leur transport) pour des tiers, pour faciliter aux consommateurs la vue et l'achat de ces produits, ainsi qu'aide au chargement en relation avec les produits suivants : peintures, vernis, laques, produits de protection contre la rouille, produits pour la conservation du bois, teintures, décapants, produits de polissage, dégraissage et abrasion, lubrifiants, matériaux de construction métalliques, serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, câbles et fils métalliques, coffres-forts, constructions transportables métalliques, matériaux de construction non métalliques ainsi que de produits de construction pour le jardin, bois de construction, chevrons, liteaux, bois de construction, planches d'échafaudages, planches, plaques à poser et laminés, plaques double face, polyester ondulé, carton bitumé, bardeaux bitumés, tuyaux pour la construction, tuyaux de drainage, gouttières et matériaux de plomberie, rigoles d'évacuation d'eau, plaques de construction et de transformation de bâtiments, éléments de chape, profils Drywall, panneaux de cloisons, plaques de fibres de plâtre, liants, mastic de jointement, carrelages muraux et de sols, portes, fenêtres, portails, revêtement de sols, de murs et de plafonds, tuyaux (non métalliques) pour la construction, gouttières, plaques de construction et de transformation de bâtiments, éléments de chape, asphalte, poix et bitume, constructions transportables, matériaux d'étanchéité, d'emballage et d'isolation, isolants, flexibles (non métalliques), appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires, tapis, paillassons, nattes, linoléum, papiers peints et autres revêtements muraux et de sols, outils et appareils motorisés et actionnés manuellement, machines de construction, machines-outils, bétonnières, brouettes de chantier, outils de maçonnerie, petits échafaudages, échelles, fenêtres et portes, portes de garage, puits de lumière, échafaudages roulants et de façades, enduits et mortier bâtard, béton pour chapes, ciment et mortiers de ciment, masse de nivellement des sols, colles liquides et pour carrelages, mastics en tout genre, produits chimiques à usage industriel, pour la construction, l'horticulture et la sylviculture, enduits et mortier bâtard, béton, masse de nivellement des sols, colles à carrelages, engrais, compositions extinctrices, produits de durcissement et de brasage de métaux, adhésifs destinés à l'industrie, peintures, peintures de finition, vernis, produits antirouille, produits de conservation du bois, teintures, décapants, produits de nettoyage, polissage, dégraissage et abrasifs, huiles et graisses techniques, lubrifiants, liants huileux, combustibles, carburants, carburants moteurs et substances d'éclairage, bougies, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, métaux communs et leurs alliages, accessoires optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, accessoires de véhicules, produits de l'imprimerie, photographies, adhésifs à usage ménager, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, meubles, miroirs, cadres, produits en bois, liège ou en matières plastiques, équipements et récipients pour le ménage et la cuisine (sauf en métaux précieux ou plaqués), vêtements, chaussures, coiffures, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres matériaux de revêtement de sols, papier peints, produits agricoles, horticoles et sylvicoles ainsi que graines, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles, fourrages, courtage de contrats de prestations de services d'artisans, conseils aux consommateurs dans les affaires de négoce et de commerce, services d'acquisition pour le compte de tiers

Wholesaling and retailing, in particular the bringing together of a variety of goods (except for the transport thereof) for others, enabling customers to conveniently view and purchase these goods, and loading assistance in relation to the following goods: paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of wood, colorants, mordants, polishing, scouring and abrasive preparations, lubricants, metallic building materials, ironmongery, small items of metal hardware, metal pipes, cables and wires of metal, safes, transportable buildings of metal, building materials, not of metal, including garden building materials, timber for building, scantlings, roof battens, wood for building, scaffold planks, formwork panels, floorboards and glue laminated timber, twin-wall sheets, corrugated polyester, asphalted building cardboard, bitumen shingles, pipes for building, drainage pipes, gutters and plumbing requisites, drainage channels, construction and expansion boards, screed elements, drywall profiles, dividing wall panels, plaster fibreboards, adhesive binders, joint spatulas, wall and floor tiles, doors, windows, gates, floor, wall and ceiling coverings, pipes for building (not of metal), gutters, construction and expansion boards, screed elements, asphalt, pitch and bitumen, transportable buildings, packing, stopping and insulating material, insulants, flexible pipes (not of metal), apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation, water supply and sanitary purposes, carpets, rugs, mats, and matting and other wall and floor coverings, motorised and hand-operated tools and devices, construction machines, machine tools, cement mixers, construction wheelbarrows, masonry tools, small scaffolding, ladders, windows and doors, garage doors, light wells, mobile scaffolding and facade scaffolding, plaster mortar and masonry mortar, flooring concrete, cement and cement mortar, floor levelling compound, flexible adhesives and tile adhesives, plasters of all types, chemicals used in industry, construction, agriculture, horticulture and forestry, plaster mortar and masonry mortar, concrete, floor levelling compound, tile adhesives, fertiliser, fire extinguishing compositions, tempering and soldering preparations, adhesives used in industry, piants, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of wood, colorants, mordants, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, industrial oils and greases, lubricants, oil binding agents, fuels, motor fuels, motor spirits and illuminants, candles, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, common metals and their alloys, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and vehicle accessories, printed matter, photographs, adhesives for household purpose. artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork or of plastics, household or kitchen utensils and containers (not in precious metals or coated therewith), clothing, footwear, headgear, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings, agricultural, horticultural and forestry products and grains, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, arranging contracts for providing of the services of workmen, commercial advice for consumers, procurement services, for others

37
Stavebnictví; Opravy stavebních a zahradních přístrojů pro domácí kutily; Instalační slu?by,Montá? stavebních dílů jako okna, Dveře,Vrata, schodi?tě, solární zařízení; Pronájem nářadí, stavebních strojů a elektrických přístrojů pro stavbu domů, pro údr?bu zahrady a domu, jako pronájem stavebních a pracovních přístrojů, jako jsou například bourací kladiva, frézky, elektrické pily, deskové vibrátory, deskové vibrátory pro dla?by, vysokotlaké čističe, travní sekačky, úhlové brusky, brusky, zejména pro opracování parket, kompresory; Montá? a instalační slu?by, zejména dveří, oken, schodi??, dla?dic, obkladů podlah a stěn, dřevěných obkladů, sanitárních zařízení a prefabrikovaných komponentů, malířské práce; Opravy elektrických přístrojů pro stavbu domů, pro údr?bu zahrady a domu.

Construction; Réparation d'appareils de construction, de bricolage et de jardinage; Services d'installation,Montage d'éléments de construction tels que fenêtres, Portes,Portails, escaliers, installations solaires; Location d'outils, machines de construction et appareils électriques pour la construction de maisons, pour l'entretien du jardin et de la maison, comme la location d'appareils de construction et d'outillages, comme, par exemple, les perceuses à percussion, fraises, scies électriques, plaques vibrantes, plaques vibrantes, nettoyant haute pression à vapeur, tondeuses à gazon, lapidaires, meules, en particulier pour travailler le parquet, compresseurs; Montage et installation, en particulier de portes, fenêtres, escaliers, carreaux, revêtements de sols et muraux, plafonds en bois, installations sanitaires et composants de construction préfabriqués, travaux de peinture; Réparation d'appareils électriques pour la construction de maisons, l'entretien de jardins et de maisons.

Building construction; Repair of construction, DIY and garden equipment; Installation services,Assembly of components, including windows, Doors,Gates, staircases, solar installations; Rental of tools, construction machines and electric equipment for house building, garden and house maintenance, including rental of construction apparatus and tools, including hammer drills, milling cutters, electric saws, vibratory plates, vibratory plates for paving, high-pressure cleaners, lawn mowers, flexible apparatus, sanding apparatus, in particular for parquet floors, compressors; Assembly and installation services, in particular for doors, windows, staircases, tiles, floor and wall coverings, wooden ceilings, sanitary installations and prefabricated components, painting; Repair of electric equipment for house building, for garden and house maintenance.

39
Slu?by pro dopravu zbo?í, Balení zbo?í, Slu?by pro uskladnění/úschovu zbo?í.

Services de transport de marchandises, Emballage de marchandises, Services d'entreposage de marchandises.

Services for the transport of goods, Packaging of goods, Services for the storage of goods.

40
Zpracování materiálů,Řezání zbo?í, úprava zbo?í.

Traitement de matériaux,Découpage de produits, finissage de produits.

Treatment of materials,Cutting of goods, assembling of goods.

42
Konstrukční a projektové návrhy a poradenství; Plánování a koncepční plánování koupelen a koupelnových zařízení, sanitárních zařízení, zařízení pro topení, fotovoltaických zařízení, geotermálních zařízení, solárních zařízení, zařízení pro úpravu vody, jmenovitě stavební plánování a technické plánování, přičem? tě?i?tě le?í ve stavebním plánování;Stavební plánování a poradenství;Technické poradenství při prodeji a pou?ití stavebních látek, nástrojů, koupelnových potřeb, osvětlovacích zařízení, zahradnických potřeb, rostlin;Plánování zahradních zařízení, testování půdy;Vá?ení zbo?í.

Conseils et planification pour la conception et la construction; Étude et conception de bains et d'équipements de bain, d'installations sanitaires, d'installations de chauffage, d'installations photovoltaiques, d'installations de géothermie, d'installations solaires, d'installations de traitement des eaux, à savoir étude de construction ainsi que technique dans laquelle l'étude de construction est en exergue;Planification et conseils en construction;Conseils techniques dans la distribution et l'application de matériaux de construction, outils, articles pour le bain, articles d'éclairage, articles de jardinage, plantes;Planification d'installations de jardin, enquêtes sur le sol;Pesage de produits.

Construction and design planning and consultancy; Planning and design planning of baths and bath facilities, sanitary installations, heating installations, photovoltaic installations, geothermal installations, solar installations, water treatment installations, namely construction drafting, including technical planning with the emphasis on construction drafting;Building design and consultancy;Technical consultancy relating to the distribution and application of building materials, tools, bathing articles, goods in the field of lighting, garden articles, plants;Planning of garden installations, soil testing services;Weighing of goods.


BAUHAUS DRIVE-IN ARENA, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce BAUHAUS DRIVE-IN ARENA byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění BAUHAUS DRIVE-IN ARENA, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů