LONDON DESIGN WEEK AT DESIGN CENTRE @ CHELSEA HARBOUR, LONDON - ochranná známka, majitel Design Centre London Limited

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 5040803
Reprodukce/Znění OZ LONDON DESIGN WEEK AT DESIGN CENTRE @ CHELSEA HARBOUR, LONDON
Třídy výrobků a služeb 16, 35, 36, 41, 42, 43
Datum podání přihlášky 04.04.2006
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zpětvzetá přihláška
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
16
Tiskoviny, brožury, příručky, letáky, propagační materiály, prospekty, reklamní materiály; plakáty, tištěné podklady, informační materiály, výstavní grafika jako tiskárenské výrobky, grafická znaménka a pozadí jako tiskárenské výrobky, bannery, výstavní stojany jako tiskárenské výrobky, fotografie, manuály, psací potřeby, značky.

Produits de l'imprimerie, brochures, guides, pamphlets, matériel promotionnel, tracts, matériel publicitaire; affiches, papillons imprimés, matériel d'information, illustrations graphiques d'exposition en tant que produits de l'imprimerie, enseignes graphiques et toiles de fond en tant que produits de l'imprimerie, supports de présentation en tant que produits de l'imprimerie, photographies, manuels, instruments d'écriture, enseignes.

Printed matter, brochures, guides, pamphlets, promotional material, leaflets, advertising material; posters, printed handouts, information material, exhibition graphics being printed matter, graphic signs and backdrops being printed matter, banners, display mounts being printed matter, photographs, manuals, writing instruments, signs.

35
Pořádání a vedení výstav pro komerční a/nebo obchodní účely; reklama; propagační služby; marketingové služby včetně marketingových studií, pronájem a prodej reklamního prostoru a výstavního prostoru, obchodní administrativa, pomoc při řízení obchodní činnosti, výroba, prezentace a šíření reklamních materiálů; obchodní řízení hotelů, přemísťování podniků, marketingové služby v souvislosti s konferencemi, výstavami, seminářemi, schůzemi a přehlídkami; sjednocení, v zájmu druhých, různých vozidel, člunů, nábytku, kuchyňských přístrojů, vybavení domácnosti, oděvů, klenotů, papírenského zboží, tiskárenských výrobků, elektrického a elektronického zboží, jmenovitě přístrojů pro záznam zvuku, přístrojů pro reprodukci zvuku, přístrojů pro přenos zvuku, promítacích přístrojů, telefonních přístrojů, televizních přístrojů, audio a video přijímačů, telefonních sluchátek, přenosných telefonů, videotelefonů, videokamer, videorekordérů, fotoaparátů, přehrávačů kompaktních disků, přehrávačů kazet, gramofonů, osobních stereo souprav, rádií, jukeboxů [hudebních], reproduktorů, sluchátek, přístrojů pro hry přizpůsobených pro použití s televizními přijímači, počítačových periferních zařízení, tiskáren pro počítače, monitorů [počítačového hardwaru], myší [přístrojů pro zpracování informací], procesorů [základních procesorových jednotek], laptopů, notebooků, elektronických per [zobrazovacích jednotek], elektronických publikací, elektrických zavíračů dveří, elektrických otvíračů dveří, elektrických dveřních zvonků, elektrických tlumičů světla, elektrických zámků, elektronických vývěsních tabulí, elektricky vyhřívaných kulem na vlasy, zapalovačů cigaret pro automobily, kapesních kalkulátorů, teleskopů, automatických distributorů, jakož i domácího zboží, jmenovitě výrobků z kameniny, majoliky, keramiky, porcelánu, malovaného skla, keramiky pro domácnost, nádobí [s výjimkou nožů, vidliček a lžic] nikoliv z drahých kovů, náčiní pro domácnost nikoliv z drahých kovů, nádob pro kuchyň nikoliv z drahých kovů, potřeb pro kuchyň, nikoliv z drahých kovů, lavorů [mís], mís [lavorů], cukřenek, nikoliv z drahých kovů, taců pro domácnost, nikoliv z drahých kovů, košů pro domácnost, nikoliv z drahých kovů, skleněných schránek, chlebníků, otvíráků na lahve, vývrtek, tyčinek na míchání koktejlů, sklenic na pití, dortových forem, mnohoramenných svícnů [svícnů], nikoliv z drahých kovů, svícnů, nikoliv z drahých kovů, uměleckých děl z porcelánu, terakoty nebo skla, soch/sošek z porcelánu/terakoty/skla, čínského porcelánu, ozdob, kávovarů (neelektrických), kávových servisů, nikoliv z drahých kovů, kávových konvic, neelektrických, nikoliv z drahých kovů, hrnků, nikoliv z drahých kovů, podložek pod nádobí, nikoliv z papíru a s výjimkou ložního prádla, kuchyňských hrnců, nádobí, karaf, talířů, nikoliv z drahých kovů, dveřních klik z porcelánu, květináčů, skleněných uzávěrů na lahve, likérových souprav, držáků na ubrousky, nikoliv z drahých kovů, kroužků na ubrousky, nikoliv z drahých kovů, vykuřovadel na vonné látky, dávkovačů mýdla, hřebenů na vlasy, plných necesérů, váz, nikoliv z drahých kovů, aby si zákazníci mohli pohodlně prohlédnout a koupit toto zboží na konferencích, výstavách, seminářích, schůzích a přehlídek.

Organisation et conduite de présentations à des fins commerciales et/ou professionnelles; publicité; services de promotion; services de marketing y compris études de marketing, services publicitaires, location et vente d'espace publicitaire et d'espace de présentation, administration commerciale, gestion commerciale, production, présentation et diffusion de matériel publicitaire; gestion commerciale d'hôtels, services de délocalisation pour entreprises, services de marketing liés à des conférences, expositions, séminaires, réunions et présentations; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits électriques et électroniques (à savoir, appareils pour l'enregistrement du son, appareils pour la reproduction du son, appareils pour la transmission du son, appareils de projection, appareils téléphoniques, appareils de télévision, récepteurs audio et vidéo, écouteurs téléphoniques, téléphones portables, visiophones, caméscopes, magnétoscopes, appareils photographiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, tourne-disques, chaînes stéréophoniques personnelles, radios, juke-box (musicaux), hauts-parleurs, casques d'écoute, appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec des postes de télévision, dispositifs périphériques d'ordinateurs, imprimantes pour ordinateurs, moniteurs (matériel informatique), souris (équipements de traitement des données), processeurs (unités centrales de traitement), ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, stylets électroniques (unités d'affichage visuel), publications électroniques, ferme-portes électriques, ouvre-portes électriques, sonnettes de portes électriques, gradateurs de lumière, serrures électriques, tableaux d'affichage électroniques, bigoudis chauffés électriquement, allume-cigares pour automobiles, calculatrices de poche, téléscopes, distributeurs automatiques), véhicules, bateaux, meubles, ustensiles de cuisine, ameublement, vêtements, bijouterie, papeterie, produits de l'imprimerie et produits ménagers (à savoir, faïence, majolique, poterie, articles en porcelaine, verre peint, produits en céramique pour le ménage, vaisselle (autre que couteaux, fourchettes et cuillers) non en métaux précieux, ustensiles pour le ménage, non en métaux précieux, récipients pour la cuisine, non en métaux précieux, ustensiles de cuisine, non en métaux précieux, cuvettes (bols), bols (cuvettes), sucriers, non en métaux précieux, plateaux à usage domestique, non en métaux précieux, paniers, à usage domestique, non en métaux précieux, boîtes en verre, boîtes à pain, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, cuillers à cocktail, verres à boire, moules à gâteau, chandeliers (bougeoirs), non en métaux précieux, bougeoirs, non en métaux précieux, objets d'art en porcelaine, terre cuite ou verre, statues/statuettes en porcelaine/terre cuite/verre, décorations en porcelaine de Chine, percolateurs à café (non électriques), services à café, non en métaux précieux, cafetières, non électriques, non en métaux précieux, chopes, non en métaux précieux, sous-verres, non en papier et autres que du linge de table, marmites, vaisselle, carafes, plats, non en métaux précieux, poignées de porte en porcelaine, pots de fleurs, bouchons de verre, services à liqueurs, porte-serviettes, non en métaux précieux, ronds de serviettes, non en métaux précieux, brûle-parfums, distributeurs de savon, peignes pour les cheveux, nécessaires de toilette, vases, non en métaux précieux), afin de permettre à des clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits lors de conférences, expositions, séminaires, réunions et présentations.

Arranging and conducting exhibitions for commercial and/or business purposes; advertising; promotional services; marketing services including marketing studies, publicity services, rental and selling of advertising space and exhibition space, business administration, business management, production, presentation and dissemination of advertising matter; business management of hotels, relocation services for businesses, marketing services in connection with conferences, exhibitions, seminars, meetings and displays; the bringing together, for the benefit of others, a variety of electrical and electronic goods (namely, sound recording apparatus, sound reproduction apparatus, sound transmitting apparatus, projection apparatus, telephone apparatus, television apparatus, audio and video receivers, telephone receivers, portable telephones, video telephones, camcoders, video recorders, cameras, compact disc players, cassette players, record players, personal stereos, radios, juke boxes (musical), loudspeakers, headphones, apparatus for games adapted for use with television receivers, computer peripheral devices, printers for use with computers, monitors (computer hardware), mouse (data processing equipment), processors (central processing units), laptop computers, notebook computers, electronic pens (visual display units), electronic publications, electric door closers, electric door openers, electric door bells, electric light dimmers, electric locks, electronic notice boards, electrically heated hair-curlers, cigar lighters for automobiles, pocket calculators, telescopes, vending machines), vehicles, boats, furniture, kitchen apparatus, furnishings, clothing, jewellery, stationery, printed matter and household goods (namely, earthenware, majolica, pottery, porcelain ware, painted glassware, ceramics for household purposes, tableware (other than knives, forks and spoons) not of precious metal, utensils for household purposes, not of precious metal, kitchen containers, not of precious metal, kitchen utensils, not of precious metal, basins (bowls), bowls (basins), sugar bowls, not of precious metal, trays for domestic purposes, not of precious metal, baskets, for domestic use, not of precious metal, boxes of glass, bread bins, bottle openers, corkscrews, cocktail stirrers, drinking gasses, cake moulds, candelabra (candlesticks), not of precious metal, candlesticks, not of precious metal, works of art of porcelain, terra-cotta or glass, statues/statuettes of porcelain/terra-cotta/glass, china ornaments, coffee percolators (non-electric), coffee services, not of precious metal, coffeepots, non-electric, not of precious metal, mugs, not of precious metal, coasters, not of paper and other than table linen, cooking pots, crockery, decanters, dishes, not of precious metal, door-handles of porcelain, flower pots, glass stoppers, liqueur sets, napkin holders, not of precious metal, napkin rings, not of precious metal, perfume burners, soap dispensers, combs for the hair, fitted vanity cases, vases, not of precious metal), enabling customers to conveniently view and purchase those goods at conferences, exhibitions, seminars, meetings and displays.

36
Činnosti související s nemovitostmi; hodnocení, oceňování, pronájem, leasing a/nebo prodej nemovitostí; finanční služby vztahující se k nemovitostem, služby ubytovacích agentur, správa nemovitostí, makléřské služby, inkaso nájemného, pojištění vztahující se k nemovitostem; služby realitních kanceláří, služby bytových agentur, hypoteční služby, realitní makléřské služby.

Affaires immobilières; estimation, évaluation, location, crédit-bail et/ou vente de propriétés; services financiers concernant la propriété, services d'agences de logement, services de gestion immobilière, services de courtage, services de recouvrement de loyers, services d'assurance de biens; services d'agence immobilière, services d'agences de logement, services d' hypothèque, services de courtage de propriétés immobilières.

Real estate affairs; appraisal, valuation, renting, leasing, and/or selling of property; financial services relating to property, accommodation bureaux services, property management services, brokerage services, rent collection services, insurance services relating to property; estate agency services, housing agency services, mortgage services, real estate brokerage services.

41
Pořádání a vedení konferencí, akcí, seminářů, kolokvií, kongresů, sympozií, pracovních setkání, expozic, výstav, přehlídek; školení a kulturní aktivity, vydávání tiskárenskách výrobků a elektronická media; uvádění živých tréninkových ukázek, organizování výstav pro kulturní, zábavní nebo vzdělávací účely; školení vztahující se k designu; poradenské a konzultační služby týkající se výše uvedených služeb.

Organisation et conduite de conférences, événements, séminaires, colloques, congrès, symposiums, ateliers, spectacles, expositions, présentations; fourniture de formation et d'activités culturelles, publication de produits de l'imprimerie et supports électroniques; présentation de démonstrations de formation en direct, organisation d'expositions à des fins culturelles, récréatives ou éducatives; formation en matière de conception; services de conseils et de consultation dans tous les domaines précités.

Arranging and conducting of conferences, events, seminars, colloquiums, congresses, symposiums, workshops, shows, exhibitions, displays; provision of training and cultural activities, publication of printed matter and electronic media; presentation of live training demonstrations, organisation of exhibitions for cultural, entertainment or educational purposes; training in relation to design; advice and consultancy services relating to the foregoing.

42
Návrhářské služby, návrh vnitřních dekorací, architektonické služby, inženýrství, návrh grafického umění, geodézie; poradenské, informační a konzultační služby v souvislosti s výše uvedeným.

Services de conception, conception de décoration intérieure, services d'architecture, ingénierie, dessin d'arts graphiques, topographie; services de conseils, d'informations, et d'assistance connexes.

Design services, design of interior decor, architectural services, engineering, graphic arts designing, land surveying; advisory, information, and consultancy services relating thereto.

43
Poskytování potravin a nápojů, přechodné ubytování, pronájem ubytování, bary, kavárny, školky, pronajímání jednacích místností, rezervace hotelů a přechodného ubytování, restaurace, bufety, pronájem stadiónů.

Services de fourniture d'aliments et de boissons, d'hébergement temporaire, de location de logements, de services de bars, de cafés, de garderies, de location de salles de réunion, de réservation d'hôtels et d'hébergement temporaire, de services de restaurants, de services de snack-bars, de location d'infrastructures de stade.

Services for the provision of food and drink, temporary accommodation, rental of accommodation, bar services, cafes, creches, rental of meeting rooms, reservation of hotels and temporary accommodation, restaurant services, snack bar services, rental of stadium facilities.


LONDON DESIGN WEEK AT DESIGN CENTRE @ CHELSEA HARBOUR, LONDON, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce LONDON DESIGN WEEK AT DESIGN CENTRE @ CHELSEA HARBOUR, LONDON byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění LONDON DESIGN WEEK AT DESIGN CENTRE @ CHELSEA HARBOUR, LONDON.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies