LUX - ochranná známka, majitel Emil Lux GmbH & Co. KG

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 11147361
Reprodukce/Znění OZ LUX
Třídy výrobků a služeb 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26
Datum podání přihlášky 29.08.2012
Datum zveřejnění prihlášky 21.01.2013
Přihlašovatel/vlastník Emil Lux GmbH & Co. KG
Zástupce VON KREISLER SELTING WERNER PARTNERSCHAFT VON PATENTANWÄLTEN UND RECHTSANWÄLTEN MBB
Stav Zveřejněná - námitky
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
1
Prostředky pro kalení a letování kovů; Lepidla pro průmysl.

Préparations pour la trempe et la soudure des métaux; Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

Tempering and soldering preparations; Adhesives used in industry.

3
Přípravky pro čištění, leštění a broušení; Brusný papír.

Préparations pour nettoyer, polir et abraser; Papiers abrasifs.

Cleaning, polishing and abrasive preparations; Abrasive paper.

4
Průmyslové oleje a tuky; Mazadla; Výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu; Paliva včetně benzínu pro motory a osvětlovací látky.

Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.

Industrial oils and greases; Lubricants; Dust absorbing, wetting and binding compositions; Fuels (including motor spirit) and illuminants.

6
Obecné kovy a jejich slitiny; Kovové materiály pro železnice; Rudy; Kovové stavební materiály; Kovové stavební materiály přenosné; Kovové kabely a dráty neelektrické; Kovové potřeby zámečnické a klempířské; Kovové trubky; Výrobky z běžných kovů obsažené v třídě 06; Kovové garážové dveře; Bedny na nářadí (kovové), (prázdné); Sejfy; Zámky (kovové), s výjimkou elektrických; Visací zámky; Násypky (kovové), nemechanické; Kovové ribstoly, kovové žebříky; Kolíky (kovové); Kolíky (kovové); Stavební kování; Nábytkové kování (kovové); Upínací a vázací pásy z kovu; Svařovací a pájecí dráty (kovové); Pájecí dráty (kovové); Kůly (kovové); Lana ocelová; Vybavení dílen, Zařazené do třídy 06, Včetně držáků nástrojů (výše uvedené zboží z kovu); Kovové skříňky na nářadí (prázdné); Násady a úchytky z kovu pro nářadí a zahradní přístroje; Nosné popruhy z kovu; Plechové konve (na olej, benzin), Speciální zásobníky, Zařazené do třídy 6 (výše uvedené zboží vyrobené z kovu); Sloupy z kovu pro upevnění značkovacích pomůcek, zejména uzavírací a výstražné pásky; Vrata (kovová); Uzavírací systémy; Kolíky (kovové); Kolíky (kovové); Mřížky a Opěradla; Sponky; Svorky a hřeby pro ruční nastřelovací pistole; Kovové kladky garážových posuvných vrat; Kolečka pro posuvné dveře (kovové); Žádné z výše uvedeného zboží nejsou žaluzie, Upevňovací prvky, Okna, Osvětlovací kopule, Osvětlovací kopule nebo Příslušenství k nim.

Métaux communs et leurs alliages; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Minerais; Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tuyaux métalliques; Produits métalliques (compris dans la classe 06); Portes de garage métalliques; Coffres à outils en métal (vides); Coffres-forts; Serrures métalliques (autres qu'électriques); Cadenas; Trémis métalliques (non mécaniques); Échelles métalliques, escabeaux métalliques; Chevilles métalliques; Tampons [chevilles] en métal; Ferrures pour la construction; Garnitures de meubles métalliques; Sangles de serrage et d'arrimage métalliques; Baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; Fils à souder en métal; Poteaux métalliques; Filins d'acier; Aménagement d'ateliers, Compris dans la classe 06, Y compris porte-outils (les articles précités métalliques); Boites à outils en métal (vides); Manches et poignées métalliques pour outils et instruments de jardinage; Bandes de transport métalliques; Burettes, Conteneurs spéciaux, Compris dans la classe 06 (les produits précités étant métalliques); Poteaux métalliques pour la fixation d'aides au marquage, en particulier bandes de délimitation et d'avertissement; Portails métalliques; Installations de serrage; Chevilles métalliques; Tampons [chevilles] en métal; Treillages et Espaliers; Agrafes; Agrafes et clous pour agrafeuses manuelles; Roulettes métalliques pour portes de garage; Roues pour les portes coulissantes (- en métal); Aucun des produits précités n'étant des stores, Volets, Fenêtres, Lumidômes, Lucarnes ou Accessoires connexes.

Common metals and their alloys; Materials of metal for railway tracks; Ores; Metal building materials; Transportable buildings of metal; Non-electric cables and wires of common metal; Ironmongery, small items of metal hardware; Pipes and tubes of metal; Goods of metal, included in class 6; Garage doors of metal; Tool chests of metal (empty); Safes; Locks (other than electric) of metal; Padlocks; Hoppers (non-mechanical) of metal; Ladders of metal, stepladders of metal; Pegs of metal; Wall plugs of metal; Fittings of metal for building; Fittings of metal for furniture; Tensioning and lashing straps; Rods of metal for brazing and welding; Soldering wire of metal; Posts of metal; Wire rope; Workshop equipment, As far as included in international class 06, Including tool holders (aforesaid goods of metal); Tool boxes of metal (empty); Handles of metal for tools and garden implements; Carry straps of metal; Oil cans, special-purpose containers, included in class 06 (the aforesaid goods being of metal); Posts of metal for attaching marking aids, in particular barrier tapes and warning tapes; Gates of metal; Locksets; Pegs of metal; Wall plugs of metal; Trellis and Espaliers; Clips; Clips and nails for hand tackers; Metal garage door rollers; Rollers of metal for sliding doors; none of the aforementioned goods being blinds, shutters, windows, skylights, roof-windows or accessories hereto.

7
Stroje a obráběcí stroje, Spojky a transmisní zařízení mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla; Zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně; Stroje a obráběcí stroje, Jmenovitě stroje pro míchání barev, Stavební stroje, Ve třídě 7; Strojově poháněné nástroje pro stavební, zahradnické a kutilské účely, strojově poháněné zahradní a zemědělské přístroje; Kompresory [stroje]; Pistole stříkací na barvy, Vzduchové pistole na vytlačování tmelů, Pistole lepicí elektrické, Elektrické sešívačky; Pistole a pumpy pro nanášení barev, tmelů a jiných viskózních výrobků; Pájky (plynové); Vrtáková sklíčidla (části strojů), Vrtací stroje, Vrtačky (elektrické ruční), Závitořezy, Stojany na vrtání pro elektrické ruční vrtačky; Hoblovky; Brusky (stroje), Brusné kameny (části strojů), Řezací disky [části strojů], Brusné kameny [části strojů]; Pily (stroje), Pily řetězové; Generátory proudu; Pájení (plynové přístroje pro); Svařovací stroje elektrické; Sekačky na trávu [strojové], Vertikutátory (nikoliv s ručním pohonem); Kultivátory (nikoliv s ručním pohonem); Provzdušňovače půdy (nikoliv s ručním pohonem); Sněhová frézy (nikoliv s ručním pohonem); Sněhová hrabla (nikoliv s ručním pohonem); Sněhové frézy (nikoliv s ručním pohonem); Části motorů pro motorová vozidla, jmenovitě zápalné svíčky pro spalovací motory, tlumiče pro motory (výfuky), benzínové a olejové filtry, vzduchové filtry pro motory, válce pro motory, hlavy válců pro motory, písty pro motory, kroužky pístní; Elektrické pohony garážových vrat; Výtahy, Zejména nákladní výtahy; Zařízení na sváření elektrickým obloukem; Soustruhy (obráběcí stroje); Obracecí stroje (elektrické); Drticí stroje (elektrické), drticí stroje (motorové); Brusné kotouče (části strojů); Stroje pro pokládání dlaždic, plynobetonové stavby a montáže staveb za sucha, kamenické, potěrové a betonářské práce, elektroinstalace a sanitární instalace, zednické práce, pokládání parket, laminátů a koberců, omítkářské práce, malířské, tapetovací a svařovací práce; Elektronástroje pro stavební účely a pro domácnost, včetně nástavců pro nástroje; Akumulátorové šroubováky, pily řetězové, brusky, lešticí přístroje; Vrtací kladiva, Elektrické hoblíky, Stroje pro řezání dlaždic, Malé elektrické nářadí, Elektrické sešívačky, Elektrické frézy; Strojově poháněné zahradnické nástroje včetně sekaček na trávu; Nůžky na plot a řetězové pily, jakož i příslušenství pro zahradní zařízení se strojním pohonem, jmenovitě záchytná zařízení a kryty zařízení; Náhradní díly pro strojově poháněné zahradní nástroje, zařazené do třídy 07; Pohonné stroje pro nářadí; Mobilní generátory; Letovací přístroje a svařovací přístroje (plynové); Pneumatické nástroje; Soustruhy (strojově poháněné); Soustruhy na dřevo (strojově poháněné); Tlakové postřikovací přístroje (strojově poháněné); Spojky, s výjimkou spojek pro pozemní vozidla; Brusné vložky, Brusky, brusné kotouče a Náhradní díly pro výše uvedené zboží; Válečkové dopravníky a Kola strojů; Páječky (Elektrické -); Svařovací stroje; Žádné z výše uvedeného zboží nejsou žaluzie, okenice, okna, střešní okna, střešní okna nebo příslušenství k nim.

Machines et machines-outils, Accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Machines et machines-outils, À savoir mélangeuses de couleurs, Machines de construction, Compris dans la classe 7; Outils entraînés mécaniquement pour la construction, le jardin et le bricolage, instruments agricoles et horticoles entraînés mécaniquement; Compresseurs [machines]; Pistolets pour la peinture, Pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics, Pistolets à colle, électriques, Agrafeuses électriques; Pistolets et pompes pour l'application de peintures, mastics et autres produits liquides épais; Fers à souder au gaz; Porte-forets (parties de machines), Foreuses, Perceuses à main électriques, Taraudeuses, Porte-perceuses à main électriques; Raboteuses; Rectifieuses, Disques à polir (éléments de machine), Disques de coupe [parties de machines], Meules à dégrossir [pièces de machines]; Scies (machines), Scies à chaîne; Générateurs de courant; Appareils à souder à gaz; Machines électriques à souder; Tondeuses à gazon (machines), Aérateurs de gazon (autres que ceux entraînés manuellement); Binettes (autres que ceux entraînés manuellement); Aérateurs de sol (autres que ceux entraînés manuellement); Chasse-neige à fraise (non entraînés manuellement); Pelles à neige (non entraînés manuellement); Pelles à neige (non entraînés manuellement); Pièces de moteurs pour véhicules automobiles, à savoir bougies pour moteurs à combustion interne, silencieux pour moteurs (échappement), filtres à essence et à huile, filtres à air pour moteurs, cylindres de moteurs, têtes de cylindres pour moteurs, pistons de moteurs, segments de pistons; Moteurs électriques pour portes de garage; Ascenseurs, En particulier monte-charges; Appareils de soudure électrique à l'arc; Tours (machines-outils; Tours (électriques); Hacheuses (électriques), hacheuses (motorisées); Pierres à broyer (pièces de machines); Machines pour travaux de carrelage, construction en béton expansé et à sec, travaux de pierres, de chapes en béton et de bétonnage, installations électriques et sanitaires, maçonnerie, pose de parquet, de stratifié et de tapis, travaux de plâtrage, travaux de peinture, de tapisserie et de soudure; Outils électriques pour professionnels de la construction et le bricolage y compris pièces à insérer dans ces outils; Visseuses à batterie, tronçonneuses, ponceuses, appareils pour polir; Marteaux perforateurs, Raboteuses électriques, Machines à couper les carreaux, Petit outillage électrique, Agrafeuses électriques, Fraises électriques; Outils de jardin entraînés mécaniquement y compris tondeuses à gazon; Taille-haies et scies à chaînes ainsi qu'accessoires pour outils de jardin entraînés mécaniquement, à savoir dispositifs de collecte et couvercles d'appareils; Pièces de rechange pour outils de jardin entraînés mécaniquement, compris dans la classe 07; Machines motrices pour outils; Génératrices mobiles; Appareils de soudage et postes à souder (à gaz); Outils à air comprimé; Tours (à entraînement mécanique); Tours à bois (à entraînement mécanique); Vaporisateurs à pression (à entraînement mécanique); Accouplements autres que pour véhicules terrestres; Inserts de meulage, Pierres à aiguiser et Pièces de rechange de ces articles; Rouleaux et Roues de machines; Fers à souder électriques; Appareils de soudure; Aucun des produits précités n'étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou accessoires connexes.

Machines and machine tools, Machine coupling and transmission components (except for land vehicles); Agricultural implements other than hand-operated; Machines and machine tools, Namely colour mixing machines, Building machines, In class 7; Mechanical tools for construction, horticultural and craft purposes, mechanical horticultural and agricultural equipment; Compressors [machines]; Spray guns for paint, Compressed air guns for the extrusion of mastics, Electric glue guns, ELECTRIC POWER STAPLERS; Pistols and pumps for applying paints, mastics and other viscous preparations; Gas-powered soldering irons; Drill chucks (parts of machines), Drilling machines, Electric hand drills, Nut-tapping machines, Drill stands for electric hand drills; Planing machines; Trueing machines, Grinding discs (being a machine part), Cutting discs (parts of machines), Grinding wheels (parts of machines); Saws (machines), Chain saws; Current generators; Welding apparatus, gas-operated; Welding machines, electric; Lawnmowers (machines), Scarifiers (other than hand-operated); Tillers (other than hand-operated); Soil ventilators (other than hand-operated); Snow blowers (other than hand-operated); Snow shovels (other than hand-operated); Snow sweepers (other than hand-operated); Parts for motors and engines, namely spark plugs for internal combustion engines, mufflers for motors and engines (exhausts), petrol and oil filters, filters for cleaning cooling air for motors and engines, cylinders for motors and engines, cylinder heads for motors and engines, pistons for motors and engines, piston rings; Electric drives for garage doors; Elevators, In particular hoists; Electric arc welding apparatus; Lathes (machine tools); Electric turning machines; Electric straw cutting machines, motorised straw cutting machines; Grindstones (machine parts); Machines for tile laying, gas concrete and dry construction, stone, screed and concrete works, electrical and sanitary installation, masonry, parquet floor, laminate and carpet laying, plastering, painting, wallpapering and welding; Electric tools for construction and DIY, including tool bits therefor; Cordless screwdrivers, chainsaws, grinders, polishers; Drilling hammers, Electric planers, Tile cutting machines, small electric tools, Electric staplers, Electric milling machines; Mechanical garden implements, including lawnmowers and grass-trimming machines; Border shears and chainsaws, and accessories for mechanical garden equipment, namely collecting devices and apparatus covers; Spare parts for mechanical garden tools, included in class 7; Driving machines for tools; Mobile generators; Soldering and welding machines (gas-operated); Compressed air tools; Lathes (machine-operated); Wood-turning lathes (machine-operated); Pressure spraying devices (machine-operated); Couplings other than for land vehicles; Grinding inserts, grindstones and replacement parts for the aforesaid goods; Rollers and wheels for machines; Soldering irons, electric; Welding apparatus; none of the aforementioned goods being blinds, shutters, windows, skylights, roof-windows or accessories hereto.

8
Nářadí s ručním pohonem; Ruční nástroje pro zemědělské, zahradnické a lesnické účely a pro pozemní stavitelství; Tlakové rozstřikovače s ručním pohonem; Pistole s ručním pohonem pro nanášení barev, tmelů a jiných viskózních výrobků, Ruční pistole na vytlačování tmelu; Špachtle (ruční nářadí); Hrabla na sníh (ruční nástroje); Škrabky na led; Brousky; Sponkovačky (ruční); Ruční nýtovací nástroje; Zednické lžíce; Pilky (ruční nářadí); Pilníky [ruční nástroje]; Svěrky (pro tesaře a bednáře); Kleště [ruční nástroje]; Šroubováky; Vratidla na závitníky; Kladiva (ruční nářadí); Sekery dřevorubecké; Žací strojky na trávníky (ruční); Ruční nůžky na živý plot; Hoblíky; Kancelářské nůžky; Nýtovací kleště; Škrabáky (zahradnické); Ruční nářadí pro pokládání dlaždic, plynobetonové stavby a montáže staveb za sucha, kamenické, potěrové a betonářské práce, elektroinstalace a sanitární instalace, zednické práce, pokládání parket, laminátů a koberců, omítkářské práce; Malířské a svařovací práce; Ruční nářadí včetně řezných, dělicích, razicích a příklepových nástrojů, zejména dláta, vrtáky, pilníky, závitořezy, hoblíky, zednické lžíce, dláta, šroubováky, nástrčkové klíče a sady nástrčkových klíčů, svěráky, kleště, držáky součástí, nástroje pro uchopení a přenášení s ručním pohonem včetně nástrojů pro přenášení kamenů, brusné špalíky, stahovadla, nýtovací kleště, kleště s okem,; Přístroje pro řezání dlaždic s ručním pohonem, nože, zejména, kapesní nože, nože na papír, nože na sklo, nože na koberce, čepele, řezače; Nůžky, včetně nůžek pro domácnost, zahradnické nůžky, nůžky na větve, stromy a živý plot, zahradnické nástroje s ručním pohonem včetně hrabiček, motyk, rýčů, lopat, rýpadel, travních hrabí, srpů, kos, trimrů a sekaček s ručním pohonem; Tlakové rozstřikovače s ručním pohonem; Tlakové přístroje s ručním pohonem; Náhradní díly pro výše uvedené zboží; Elektrické žehličky.

Outils à main actionnés manuellement; Outils et appareils à main entraînés manuellement pour l'agriculture, l' horticulture et la sylviculture ainsi que pour les techniques de construction; Vaporisateurs entraînés manuellement; Pistolets entraînés manuellement pour l'application de peintures, mastics et autres produits liquides épais, Pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de mastics; Spatules [outils à main]; Volets à neige (outils à main); Pileurs à glace; Pierres à affûter; Agrafeuses (entraînées manuellement); Riveteuses manuelles; Truelles; Scies (outils); Limes (outils à main); Serre-joints; Pinces (outils à main); Tournevis; Clefs (outils à main); Marteaux (outils); Haches; Tondeuses à gazon (instruments à main); Fauchettes; Rabots; Ciseaux à papier; Pinces à river; Ripes; Outils à main pour travaux de carrelage, construction en béton expansé et à sec, travaux de pierres, de chapes en béton et de bétonnage, installations électriques et sanitaires, maçonnerie, pose de parquet, de stratifié et de tapis, plâtrages; Travaux de peinture et de soudure; Outils à main y compris outils de découpage, de séparation, d'estampage et de frappe, en particulier haches, hachettes, burins, perceuses, râpes, fileteuses, rabots, truelles, maillets, tournevis, clés à douilles et sets de clés à douilles, étaux, tenailles, supports d'outils, appareils de saisie et de transport entraînés manuellement y compris appareils de transport de pierres, blocs abrasifs, colliers de fixation, pinces à rivets, pinces à oeillets; Appareils entraînés manuellement pour découper les carreaux, couteaux, en particulier canifs, couteaux à tailler, coupe-verre, couteaux à tapis, lames, ciseaux; Ciseaux, y compris ciseaux pour le ménage, sécateurs, ciseaux à élaguer et à tailler les arbres et taille-haies, outils de jardin entraînés manuellement y compris fourches, houes, bêches, pelles, râteaux, faucilles, faux, tondeuses et tondeuses à gazon entraînées manuellement; Vaporisateurs entraînés manuellement; Compresseurs entraînés manuellement; Pièces de rechange pour les articles précités; Fers à repasser électriques.

Manually operated tools; Hand-operated implements for agricultural, horticultural and forestry purposes, and for structural engineering; Hand-operated vaporisers; Hand-operated guns for applying paints, mastics and other thick fluid products, Guns, hand-operated, for the extrusion of mastics; Spatulas [hand tools]; Snow shovels (hand tools); Ice scrapers; Sharpening stones; Tackers (hand-operated); Hand-operated riveting tools; Trowels; Saws (hand tools); Files [hand tools]; Clamps for carpenters or coopers; Tongs [hand tools]; Screwdrivers; Wrenches (hand tools); Hammers (hand tools); Axes; Lawn clippers (hand instruments); Border shears; Planes; Stationery scissors; Riveting pincers; Scraping tools (hand tools); Hand tools for tile laying, gas concrete and dry mortarless construction, stone, screed and concrete works, electrical and sanitary installation, masonry, parquet floor, laminate and carpet laying, plastering; Painting and welding; Hand tools, including cutting, separating, embossing and striking tools, in particular Japanese chisels, borers, rasps, thread cutters, planes, trowels, chisels, screwdrivers, socket wrenches and socket wrench sets, vices, pliers, tool holders, hand-operated grippers and carrying equipment, including stone-carrying equipment, sanding blocks, ferrules of metal, hand riveters, eyelet pliers; Hand-operated tile-cutting apparatus, knives, in particular pocket knives, cutter blades, glass cutters, carpet knives, blades, cutters; Scissors, including household scissors, secateurs, branch, tree and hedge clippers, hand-operated garden implements, including forks, hoes, spades, shovels, rakes, sickles, scythes, trimmers and hand-operated lawnmowers; Hand-operated vaporisers; Hand-operated pneumatic apparatus; Spare parts for the aforesaid goods; electric flat irons.

9
Přístroje a nástroje pro signalizaci, záchranu a vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Hasicí přístroje; Elektroinstalační materiál (zařazený do třídy 09), Jmenovitě elektrické kabely a Elektrické vedení; Materiál pro elektrická vedení (dráty, kabely); Svítidlové svorky; Zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky; Kryty pro elektrické zásuvky; Kabelové kanály; Voltmetry; Elektrické svářecí zařízení; Elektrody svářecí; Svářečské přilby; Časové spínače (automatické), s výjimkou pro hodinářství; Elektronické bezpečnostní systémy, Jmenovitě detektory pohybu, Plynu, Kouřové a Detektory oxidu uhelnatého, Elektrická zabezpečovací zařízení proti krádeži, Zvonky (poplašné zařízení), Nosiče dat optické, Videokazety; Solární kolektory k výrobě elektrického proudu; Elektrické baterie, přístroje pro nabíjení baterií; Termostaty; Teploměry, s výjimkou lékařských; Váhy; Ochranné pracovní oděvy (zařazená do třídy 09); Ochranné helmy, ochranné helmy pro sportovce, chrániče paží, kolen a zápěstí (bezpečnost práce); Ochranné rukavice; Zámky (Elektrické -); Ochranné rukavice; Ochranné brýle a ochranné masky; Bezpečnostní a upevňovací popruhy s výjimkou pro automobilové sedačky, zařazené do třídy 09; Indikátory napětí; Interkomunikační systémy; Značkovací pomůcky, zejména uzavírací a výstražné pásy; Žádné z výše uvedeného zboží nejsou žaluzie, okenice, okna, střešní okna, střešní okna nebo příslušenství k nim.

Appareils et instruments de signalisation, de secours et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Extincteurs; Matériel pour installation électrique (compris dans la classe 09), À savoir câbles électriques et Canalisations électriques; Matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles); Barrettes de connexion; Prises de courant; Cache-prise; Barres collectrices; Voltmètres; Appareils de soudure électriques; Électrode pour la brasure; Masques de soudeurs; Minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; Systèmes de sécurité électroniques, À savoir détecteurs de mouvement, De gaz, Fumée et Détecteurs de monoxyde de carbone, Installations électriques pour préserver du vol, Sonneries (appareils avertisseurs), Supports de données optiques, Cassettes vidéo; Collecteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité; Batteries électriques, chargeurs de batteries; Thermostats; Thermomètres (non à usage médical); Balances; Vêtements de protection pour le travail (compris dans la classe 09); Casques de protection, casques de protection pour sport, protections pour les bras, genoux et poignets (sécurité au travail); Gants pour la protection contre les accidents; Serrures électriques; Gants de protection; Lunettes et masques de protection; Ceintures de protection et de maintien excepté pour sièges de véhicules, comprises dans la classe 09; Détecteurs de tension; Systèmes d'intercommunication; Aides au marquage, en particulier bandes de délimitation et d'avertissement; Aucun des produits précités n'étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou accessoires connexes.

Signalling, life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Fire-extinguishing apparatus; Electric installation material (included in class 9), Namely electric cables and Electrical wire; Material for electricity mains (wires, cables); Lustre terminals; Plugs, sockets and other contacts [electric connections]; Covers for electric outlets; Cable ducts; Volt meters; Electric welding apparatus; Welding electrode; Solderers' helmets; Time switches, automatic; Electronic security systems, namely motion detectors, gas, smoke and carbon monoxide detectors, electric theft prevention installations, bells (warning devices), optical data media, video cassettes; Solar energy collectors for electricity generation; Electric batteries, battery charging equipment; Thermostats; Thermometers (not for medical purposes); Scales; Work protection clothing (included in class 9); Protective helmets, protective sports helmets, Arm, knee and wrist guards (work safety); Gloves for protection against accidents; Locks, electric; Gloves for protection; Protective goggles and masks; Safety belts and fastening belts, except for vehicle seats, included in class 9; Voltage detectors; Intercommunication systems; Marking aids, in particular barrier tapes and warning tapes; none of the aforementioned goods being blinds, shutters, windows, skylights, roof-windows or accessories hereto.

10
Ochrana uší.

Protections acoustiques.

Hearing protectors.

12
Nákladní a přepravní vozíky; Brusle na kolečkách a Kola na vozidla; Vozíky na hadice; Brusle na kolečkách a Kola strojů a Kolečka.

Roulettes de charge et de transport; Rouleaux et Roues de véhicules; Chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles; Rouleaux et Roues pour brouettes et Diables.

Load and transport rollers; Rollers and Wheels for vehicles; Hose carts; Rollers and Wheels for barrows and Sack-barrows.

16
Tiskárenské výrobky; Vázání knih (Materiály pro -); Fotografie; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Materiál pro umělce; Štětce; Psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Plastické obaly (zařazené do třídy 16).

Produits de l'imprimerie; Reliures (Articles pour -); Photographies; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (comprises dans la classe 16).

Printed matter; Bookbinding material; Photographs; Adhesives for stationery or household purposes; Artists' materials; Paintbrushes; Typewriters and office requisites (except furniture); Instructional and teaching material (except apparatus); Plastic materials for packaging, included in class 16.

17
Materiály těsnicí, ucpávací a izolační; Ohebné trubky nekovové; Izolační rukavice; Pásky samolepicí, kromě pásek pro léčebné účely, pro kancelářské účely a pro použití v domácnosti; Filmy z plastických hmot, Jmenovitě rybníkové fólie a Stavební fólie.

Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques; Gants isolants; Auto-adhésifs (Rubans -) autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; Pellicules plastiques, À savoir films pour étangs et Films pour la construction.

Packing, stopping and insulating materials; Flexible pipes, not of metal; Insulating gloves; Self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes; Plastic film, Namely pond liners and Building membranes; none of the aforementioned goods being blinds, shutters, windows, skylights, roof-windows or accessories hereto.

18
Brašny na nářadí (prázdné); Kožené brašny na nářadí (prázdné); Kufry na nářadí (prázdné) nekovové, nikoliv z kůže

Sacoches à outils (vides); Coffres à outils en cuir [vides]; Coffres à outils (vides) non métalliques, non en cuir

Tool bags (empty); Tool chests of leather (empty); Tool bags (empty), not of metal, not of leather

19
Stavební materiály nekovové; Neohebné trubky nekovové pro stavebnictví; Asfalt, smůla; Žádné z výše uvedeného zboží nejsou žaluzie, Bednění, Okna, Osvětlovací kopule, Osvětlovací kopule nebo Příslušenství k nim.

Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; Aucun des produits précités n'étant des stores, Volets, Fenêtres, Lucarnes, Fenêtres de toits ou Accessoires connexes.

Building materials (non-metallic); Non-metallic rigid pipes for building; Asphalt, pitch and bitume; none of the aforementioned goods being blinds, shutters, windows, skylights, roof-windows or accessories hereto.

20
Čepy (nekovové); Špalíčky do zdi (nekovové); Zámky, (kromě kovových a elektrických); Stoly pro tapetování; Police; Stojany na nářadí, Nekovové; Nekovové dveřní dorazy; Vybavení dílen, zařazené do třídy 20, včetně skříní na nářadí, zásobníků na malé díly, průhledné, krabice s přepážkami, držáky na nářadí, pracovní stoly, stojany na nářadí, ponky (výše uvedené zboží ne z kovu); Vybavení dílen (nábytek), včetně skříní na nářadí, zásobníků na drobné díly, průhledných skříněk, třídicích skříněk, strojových stojů, stojanů na nářadí, pracovních stolů (výše uvedené zboží z kovu); Stoly pro tapetování, napínací stoly; Krabice na nářadí a truhly na nářadí (prázdné), Nekovové, Nikoli z kůže; Násady a úchyty pro nářadí a zahradnické přístroje ne z kovu; Plastové řetězy, svorky pro lana a řetězy, závory, hmoždinky, šrouby, matice, podložky, háčky, nýty, (výše uvedené zboží ne z kovu); Dopravní nosidla (vahadla); Speciální nádoby nezděné, nekovové, zařazené do třídy 20; Ribstoly ze dřeva nebo plastu, žebříky nekovové; Nábytkové kluzáky z filce a plastické hmoty; Věšáky na kabáty; Kovová kolečka po postele; Kolečka k postelím nekovová; Žádné z výše uvedeného zboží nejsou žaluzie, Rolety, Okna, Střešní okna, střešní okna nebo příslušenství k nim.

Chevilles non métalliques; Tampons [chevilles] non métalliques; Articles de serrurerie, non métalliques (excepté électriques); Tables de tapissier; Étagères; Supports pour outils, Non métalliques; Butoirs de loquets non métalliques; Équipements d'atelier, compris dans la classe 20, y compris armoires à outils, rangements pour petites pièces, coffrets de présentation, coffrets de triage, supports d'outils, tables pour machines, socles pour outils, établis (tous les produits précités non métalliques); Équipements d'atelier (meubles) y compris armoires à outils, rangements pour petites pièces, coffrets de présentation, coffrets de triage, tables pour machines, socles pour outils, établis (les articles précités métalliques); Tables de tapissier, tables de travail; Boîtes et coffres à outils (vides), Non métalliques, Non en cuir; Manches et poignées pour outils et outils de jardin, non métalliques; Chaînes en matières plastiques, colliers de serrage pour câbles et chaînes, boulons, chevilles, vis, écrous, rondelles, crochets, agrafes, (tous les produits précités non métalliques); Palanches de transport; Contenants spéciaux non en maçonnerie, non métalliques compris dans la classe 20; Échelles à barreaux en bois ou matières plastiques, escabeaux non métalliques; Patins pour meubles en feutre et plastique; Cintres pour vêtements; Roulettes métalliques pour lits; Roulettes de lits non métalliques; Aucun des produits précités n'étant des stores, Volets, Fenêtres, Lucarnes, fenêtres de toit ou accessoires connexes.

Dowels, not of metal; Wall plugs, not of metal; Locks (other than electric), not of metal; Pasting tables; Racks [furniture]; Tool stands, Not of metal; Door stoppers, not of metal; Workshop equipment, included in class 20, including tool cabinets, small parts storage boxes, open storage boxes, sorting boxes, tool holders, machine tables, tool stands, workbenches (the aforesaid goods not of metal); Workshop equipment (furniture), including tool cabinets, storage boxes for small parts, open storage boxes, sorting boxes, machine tables, tool stands, workbenches (the aforesaid goods being of metal); Paste tables, clamping tables; Tool boxes and tool chests (empty), not of metal, not of leather; Handles for tools and garden implements, not of metal; Plastic chains, rope and chain clamps, bolts, plugs, screws, nuts, washers, hooks, rivets (the aforesaid goods all not of metal); Transport pallets; Special-purpose containers, not of masonry, not of metal, included in class 20; Ladders of wood or plastic, stepladders, not of metal; Furniture glides of felt and plastic; Coat hangers; Casters of metal for beds; Casters, not of metal, for beds; none of the aforementioned goods being blinds, shutters, windows, skylights, roof-windows or accessories hereto.

21
Houby; Čisticí potřeby; Drátky na čištění parket; Smetáky; Trychtýře.

Eponges; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Balais; Entonnoirs.

Sponges; Articles for cleaning purposes; Steelwool; Brooms; Funnels.

22
Struny, Motouzy, Sítě, Stany, Plachtovina nepromokavá dehtová, Lodní plachty, Pytle a tašky (pokud jsou zařazené do třídy 22); Textilní materiály ze surových vláken; Upínací a vázací pásy, Nekovové; Žádné z výše uvedeného zboží nejsou žaluzie, okenice, okna, střešní okna, střešní okna nebo příslušenství k nim.

Cordes, Ficelles, Filets, Tentes, Bâches, Voiles [gréement], Sachets et sacs (compris dans la classe 22); Matières textiles fibreuses brutes; Sangles de serrage et d'arrimage, Non métalliques; Aucun des produits précités n'étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou accessoires connexes.

Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks and bags (so far as included in class 22); Raw fibrous textile materials; Tensioning and lashing straps, not of metal; none of the aforementioned goods being blinds, shutters, windows, skylights, roof-windows or accessories hereto.

26
Háčky a očka, špendlíky a jehly; Pásky samozáchytné (výrobky galanterní).

Crochets et œillets, épingles et aiguilles; Rubans auto-accrochants.

Hooks and eyes, pins and needles; Velcro.


LUX, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce LUX byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 57 ochranných známek znění LUX, z toho 35 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů