Obrazová ochranná známka, majitel FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15612633
Reprodukce:- - ochranná známka
-
Třídy výrobků a služeb:9, 35, 36, 38, 42
Obrazové třídy:1.13.1, 17.2.2, 26.7.4
Datum podání přihlášky:05.07.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky:19.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Soukromá chráněná data ****
Země původu:Itálie
Zástupce:**** Soukromá chráněná data ****
Stav dokumentu:Zveřejněná přihláška
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9Automatické bankovní stroje; Prodejní automaty na mince; Pokladny registrační; Kalkulačky; Přístroje pro zpracování transakce prostřednictvím karet a data s ním spojené a pro zpracování plateb; Přístroje na potvrzení dát na magneticky zakódovaných kartách; Čipové karty (karty s integrovaným obvodem); Magnetické kódované karty; Chytré karty obsahující programy pro identifikaci zákazníků a pro zpracování finančních a platebních transakcí; Magnetické, optické a magneticko-optické datové nosiče; Počítačový hardware; Počítačový software pro služby finanční, bankovní, podnikové řízení a poradenství; Počítačový software, který umožňuje vytvářet, měnit, nahrávat, zobrazovat, označovat poznámkami, zasílat, sdílet nebo poskytovat jakýmkoliv jiným způsobem data včetně obrázků, grafických prvků, zvuku, textu nebo audia a obrazových informací prostřednictvím internetu nebo jiných komunikačních sítí; Počítačový software a hardware pro zapojení počítače do sítě pro usnadnění multimediální, interaktivní komunikace; Počítačový software určený pro výzkum a sběr informací, stránek a jiných zdrojů na počítačových sítích; Počítačový software určený pro vytváření a navrhování webových stránek; Přijímače elektronických dat pro záznam, převod, zpracování a reprodukci obrazu, zvuku a dat; Části a vybavení výše uvedeného zboží; Mobilní telefony, přístroje telefonní; Brýle; Fotoaparáty.
35Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Služby v oblasti obchodních sítí; Služby podnikových informací poskytované on-line prostřednictvím globální počítačové sítě nebo internetu; Poradenské služby v oblasti podnikového řízení, obchodní činnosti a finanční restrukturalizace; Poskytování kancelářských prací; Poskytování informací o obchodní činnosti a poskytování informací o činnosti prostřednictvím telekomunikačních sítí; Průzkum trhu a průzkum pro obchodní činnost; Poskytování online počítačových databází; Marketingové služby; Finanční marketing; Správa, organizování a řízení podnikových konferencí a obchodních veletrhů; Reklamní služby zaměřené na obchod, finance a nemovitosti; Daňové přiznání (Příprava a vyhotovení -); Příprava obchodních výkazů; Řízení podnikání v oblasti nemovitostí.
36Pojištění; Služby finanční; Služby peněžní; Služby nemovitostní; Bankovnictví; Pronájem bytů; Pronájem farem; Banky úvěrové; Pronájem (byty); Kanceláře pro inkasování pohledávek; Celní služby; Kanceláře realitní; Správa nemovitého majetku; Správa nájemních, činžovních domů; Finanční management; Finanční analýzy; Úrazové pojištění (uzavírání smluv); Uzavírání pojistek proti požáru; Pojištění (Nemocenské -); Námořní pojištění; Uzavírání životního pojištění; Pojištění; Makléřství, jednatelství; Organizování dobročinných sbírek; Poradenství v oblasti pojištění; Finanční poradenství; Podílové fondy; Depozit cenin; Služby úschovy; Vydávání cestovních šeků; Vydávání cenin; Vydávání kreditních karet; Faktoring; Garance, záruky, kauce; Home banking [domácí bankovní služby]; Finanční informace; Informace o pojištění; Zprostředkování emisních povolenek; Kapitálové investice; Pronájem nemovitostí; Kreditový leasing; Pronajímání kanceláří [nemovitosti]; Zprostředkování pojištění; Makléřské služby v oblasti nemovitostí; Burzovní makléřství; Měnové obchody a směnárenské služby; Finanční klíringové ústavy; Splátkové úvěry; Daňové odhady (služby); Zastavárny; Financování půjček; Zastavárny; Služby burzovních kotací; Organizování sbírek; Inkasování nájemného; Pojistně-matematické služby; Služby týkající se platebních karet; Debetní karty (Služby týkající se -); Služby spořitelních bank; Finanční služby; Služby penzijních fondů; Služby v oblasti likvidace obchodních společností (finanční); Služby v oblasti vyplácení důchodů; Hypotéky (poskytování půjček); Správní rada trustu; Finanční sponzorování; Oceňování dřeva na pni; Oceňování nemovitostí; Oceňování známek; Oceňování šperků; Oceňování uměleckých děl; Oceňování (Starožitnosti -); Oceňování (Numismatika -); Finanční oceňování (pojišťovnictví, bankovnictví, nemovitosti); Odhady [cen oprav] finanční oceňování; Finanční oceňování vlny; Elektronický převod kapitálu; Ověřování šeků.
38Spoje (komunikace); Elektronický převod dat prostřednictvím internetu a jiných digitálních telekomunikačních sítí, poskytování přístupu a portálů webových stránek, výměna a elektronický přenos dat prostřednictvím internetu a jiných digitálních sítí; Služby v oblasti e-mailových dat; Počítačové služby, jmenovitě poskytování on-line dat, obrazu a informací v oblasti služeb finančních, bankovních, peněžních, pojišťovacích a nemovitostních; Přenos informací zaměřených na oblast služeb finančních, bankovních, peněžních, pojišťovacích a nemovitostních prostřednictvím televize, rozhlasu, satelitu, telefonů a elektronických prostředků.
42Počítačové programování; Tvorba a údržba webových stránek; Poradenské služby vztahující se k počítačovému programování; Návrh, údržba, vývoj a aktualizace počítačového softwaru; Instalace počítačového softwaru; Navrhování informačních systémů v oblasti financí; Služby zabezpečení dat; Vývoj softwaru pro bezpečné operace na síti; Návrh a vývoj systémů zabezpečujících elektronická data; Aktualizace počítačového softwaru týkající se zabezpečení počítačů a prevence počítačových rizik; Konzultace zaměřené na počítačovou bezpečnost; Výzkum v oblasti počítačového softwaru; Služby v oblasti technické podpory počítačového softwaru; Uchovávání dat v elektronické podobě; Odborné konzultační služby vztahující se k počítačovému programování; Technické konzultace v oblasti zpracování dat; Služby v oblasti analýzy mincí (ověřování); Příprava platformy pro nakupování na internetu; Programování softwaru pro internetové platformy; Navrhování webových portálů; Poskytování dočasného přístupu k počítačovému softwaru pro import a správu dat on-line bez možnosti stažení.
FR9Distributeurs de billets automatiques; Distributeurs automatiques de billets; Caisses enregistreuses; Calculatrices; Appareils de traitement de transactions par carte et des données correspondantes et servant pour le traitement de paiements; Appareils de contrôle de données sur cartes magnétiques; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartes encodées magnétiquement; Cartes intelligentes contentant des programmes pour l'identification des clients et pour le traitement de transactions financières et de paiement; Supports de données magnétiques, optiques et magnéto-optiques; Matériel informatique; Logiciels pour ordinateurs pour des services financiers, bancaires, de gestion des affaires et de conseils; Logiciels pour ordinateurs qui permettent de créer, modifier, charger, visualiser, marquer avec des notes, envoyer, partager ou fournir de n'importe quelle autre manière des données, y compris des images, des éléments graphiques, du son, du texte ou des informations audio et visuelles via Internet ou d'autres réseaux de communication; Logiciel d'ordinateur et matériel informatique pour la connexion en réseau d'ordinateurs pour faciliter les communications multimédia interactives; Logiciels pour ordinateurs, destinés à la recherche et à la récupération d'informations, sites et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques; Logiciels pour ordinateurs permettant de créer et concevoir des sites web; Récepteurs de données électroniques pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction d'images de sons et de données; Pièces et parties constitutives des produits précités; Téléphones portables, appareils téléphoniques; Lunettes [optique]; Appareils photo.
35Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de réseautage d'affaires; Services d'informations commerciales fournis en ligne via un réseau informatique mondial ou l'internet; Services de conseils en matière de gestion d'entreprises, de fonctions commerciales et de restructurations financières; Fourniture de travaux de bureau; Fourniture d'informations relatives à des affaires commerciales et fourniture d'informations relatives à des affaires via des réseaux de communications; Services de prospection de marchés et de recherches pour affaires commerciales; Fourniture de bases de données informatiques en ligne; Services de marketing; Marketing financier; Gestion, organisation et direction de conférences d'entreprises et foires commerciales; Services publicitaires en matière d'affaires, de finances et de biens immobiliers; Établissement de déclarations fiscales; Rédaction de rapports commerciaux; Gestion commerciale de biens immobiliers.
36Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Services bancaires; Location d'appartements; Location d'exploitations agricoles; Crédit; Agences de logement [propriétés immobilières]; Agences de recouvrement de créances; Agences en douane; Agences immobilières; Gestion immobilière; Gérance d'immeubles; Gestion financière; Analyses (financières -); Assurance contre les accidents; Assurance contre l'incendie; Assurance maladie; Assurance maritime; Assurance (sur la vie -); Assurances; Courtage; Collectes de bienfaisance; Consultation en matière d'assurances; Prestation de conseils financiers; Constitution de fonds; Dépôt de valeurs; Services de dépôt en coffres-forts; Émission de chèques de voyage; Émission de bons de valeur; Émission de cartes de crédit; Affacturage; Services de garanties (cautions); Banque directe; Informations (financières); Informations en matière d'assurances; Courtage de crédits de carbone; Investissement de capitaux; Établissement de baux; Crédit-bail; Location de bureaux; Courtage en assurances; Courtage immobilier; Courtage en Bourse; Services d'opérations de change de devises; Opérations de compensation [change]; Prêts remboursables par versements; Expertises fiscales; Prêt sur nantissement; Prêts [financement]; Prêt sur gage; Cote en Bourse; Collectes; Recouvrement de loyers; Actuariat; Services de cartes; Services de carte de débit; Services d'épargne bancaire; Services de financement; Services de caisses de prévoyance; Services de liquidation d'entreprises [affaires financières]; Services de paiement de retraites; Opérations bancaires hypothécaires; Services fiduciaires; Parrainage (financier -); Estimation financière de bois sur pied; Estimations immobilières; Estimation de timbres; Estimation de bijoux; Estimation d'objets d'art; Estimation d'antiquités; Estimation numismatique; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Estimations financières des coûts de réparation; Estimation financière en matière de laine; Transfert électronique de fonds; Vérification des chèques.
38Télécommunications; Transmission électronique de données via l'internet et d'autres réseaux numériques de télécommunication, fourniture d'accès à des portails de sites web, échange et transmission électronique de données via l'internet et d'autres réseaux numériques; Service d'accès aux données de messages électroniques; Services informatiques, à savoir, fourniture en ligne de données, d'images et d'informations dans le secteur des services financiers, bancaires, monétaires, d'assurances et immobiliers; Transmission d'informations relatives au secteur des services financiers, bancaires, monétaires, d'assurances et immobiliers via la télévision, la radio, les satellites, les téléphones et des supports électroniques.
42Programmation informatique; Création et maintenance de sites Web; Services de conseils en matière de programmation informatique; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; Installation de logiciels; Conception de systèmes d'informations financières; Sécurisation de données; Développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; Services de mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Consultation en matière de sécurité informatique; Recherche en matière de logiciels; Services d'assistance technique en matière de logiciels; Stockage électronique de données; Services de conseils professionnels concernant la programmation informatique; Conseil en ingénierie en matière de traitement de données; Services d'analyses et d'authentification de pièces de monnaie; Fourniture d'une plate-forme d'achat sur l'internet; Programmation de logiciels pour des plates-formes Internet; Conception de portails Web; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables à usage temporaire pour l'importation et la gestion de données.
EN9Automatic bank machines; Automatic cash points; Cash registers; Calculators; Apparatus for processing card transactions and data relating thereto and for payment processing; Apparatus for verifying data on magnetically encoded cards; Smart cards [integrated circuit cards]; Magnetically encoded cards; Smart cards containing programs for identifying clients and for processing financial transactions and payments; Magnetic, optical and magneto-optical data media; Computer hardware; Computer software for financial services, banking services, business management and consultancy; Computer software which enables creation, modification, uploading, displaying, tagging, sending, sharing or providing via any other means of data, including images, graphic elements, sounds, text, or audio and visual information, via the Internet or other communications networks; Computer software and hardware for connecting computers to a network for facilitating interactive multimedia connections; Computer software for researching and retrieving information, websites and other resources on computer networks; Computer software for use in creating and designing websites; Electronic data receivers for recording, transfer, processing and reproduction of images, sounds and data; Parts and fittings the aforesaid goods; Mobile phones, telephone apparatus; Spectacles [optics]; Cameras.
35Advertising; Business management; Business administration; Office functions; Business networking services; Business information provided online via a global computer network or the internet; Consultancy in relation to business management, commercial affairs and financial restructuring; Providing of office functions; Providing business information and providing business information via telecommunications networks; Market research and business research; Providing on-line computer databases; Marketing services; Financial marketing; Management, arranging and conducting business conferences and trade fairs; Advertising in relation to business, finance and real estate; Tax preparation; Writing of business reports; Business management of real estate.
36Insurance; Financial affairs; Monetary affairs; Real estate affairs; Banking; Rental of apartments; Leasing of farms; Credit bureaux; Accommodation bureaux [apartments]; Debt collection agencies; Customs brokerage; Real estate agencies; Real estate management; Apartment house management; Financial management; Financial analysis; Accident insurance underwriting; Fire insurance underwriting; Health insurance underwriting; Marine insurance; Life insurance; Insurance; Brokerage; Charitable fund raising; Insurance consultancy; Financial advice; Mutual funds; Deposit of valuables; Safe deposit services; Issuance of travelers' checks; Issuance of tokens of value; Issuance of credit cards; Factoring; Bail-bonding services; Home banking; Financial information; Insurance information; Brokerage of carbon credits; Capital investment; Leasing of real estate; Credit leasing; Rental of offices; Insurance brokerage; Real estate brokerage; Securities brokerage; Currency trading and exchange services; Clearing-houses, financial; Installment loans; Fiscal assessments; Lending against security; Loans [financing]; Lending against securities; Stock exchange quotations; Organisation of collections; Rent collection; Actuarial services; Card services; Debit card services; Savings bank services; Financing services; Provident fund services; Business liquidation services, financial; Retirement payment services; Mortgage banking; Trusteeships; Financial sponsorship; Valuation of standing timber (Financial -); Real-estate valuations; Stamp appraisal; Jewellery appraisal; Art appraisal; Antique appraisal; Numismatic appraisal; Evaluation (Financial -) [insurance, banking, real estate]; Evaluation (Repair costs -) [financial appraisal]; Financial evaluation of wool; Electronic transfer of funds; Verification (Check [cheque] -).
38Telecommunications; Electronic data transmission via the internet and other digital telecommunications networks, providing access to website portals, electronic exchange and transmission of data via the internet and other digital networks; E-mail data services; IT services, namely providing data, images and information online in the financial services, banking, monetary, insurance and real estate sectors; Transmission of information relating to the financial services, banking, monetary, insurance and real estate sectors via television, radio, satellite, telephones and electronic means.
42Computer programming; Creating and maintaining websites; Advisory services relating to computer programming; Design, maintenance, development and updating of computer software; Installation of software; Design of information systems relating to finance; Data security services; Development of software for secure network operations; Design and development of electronic data security systems; Updating of computer software relating to computer security and prevention of computer risks; Consultancy in the field of computer security; Computer software research; Computer software technical support services; Electronic data storage; Professional consultancy services relating to computer programming; Engineering consultancy relating to data-processing; Coin analysis [authentication] services; Providing procurement platforms on the Internet; Programming of software for Internet platforms; Web portal design; Providing of online non-downloadable computer software for temporary use for import and management of data.

-, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce - byl pořízen dne 27.11.2016 04:21.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.