GE - ochranná známka, majitel General Electric Company

Základní údaje ochranné známky

Zdroj ÚPV-ČR
Číslo spisu 138726
Reprodukce/Znění OZ GE - ochranná známka
GE
Číslo zápisu 225926
Třídy výrobků a služeb 16, 18, 19, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Vídeňské obrazové třídy 26.1.18 ; 26.1.24 ; 27.5.24 ; 27.5.9
Datum podání přihlášky 21.12.1998
Datum práva přednosti:
21.12.1998
Země priority:
CZ
Datum zveřejnění prihlášky 17.05.2000
Datum zápisu 24.08.2000
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Platný dokument
Druh Kombinovaná
OZ obnovena do 21.12.2018
Seznam výrobků a služeb papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezahrnuté do jiných tříd, tištěné materiály, materiály pro knižní vazby, fotografie, kancelářské potřeby, lepidla pro kancelářské nebo domácí účely, potřeby pro umělce, malířské štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku), instruktážní a učební materiály (s výjimkou přístrojů), plastické materiály pro balení (nezahrnuté do jiných tříd), hrací karty, tiskařské štočky; kůže a imitace kůže, výrobky z nich, pokud nejsou obsaženy v jiných třídách, surové kůže, usně, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky a vycházkové hole, biče, postroje na koně a sedlářské výrobky; stavební a konstrukční nekovové materiály, nekovové neohebné trubky pro stavby, asfalt, dlažba a živice, nekovové přenosné stavby, pomníky; oděvy, obuv, kloboučnické zboží; hry a hračky, tělocvičné a sportovní potřeby nezahrnuté do jiných tříd, vánoční ozdoby; služby v reklamě, obchodním managementu, provozu podniku, správě podniku a v kancelářských funkcích, zejména obchodní konzultace, management, plánování a dozor, konzultační služby v oblasti obchodních akvizicí a fúzí podniků, služby v oblasti směny, barterové obchody a obchodování zbožím za jiné, poskytování obchodních informací a konzultací, marketingové rešerše, aktualizace a rozšiřování propagačních předmětů a materiálů, manažerská pomoc (obchodní a průmyslová), obchodní činnosti pro jiné, obchodní odhady/ocenění, auditorské služby, určení polohy nákladních vozů pomocí počítačů, propagace prodeje pro jiné, pronájem kancelářských strojů a vybavení, služby správy počítačových databází, kompilace a systemizace informací do počítačových databází, služby elektronického obchodování na základě internetu a intranetu, správa a zajišťování provozu lékařských a stomatologických zařízení, správa a zajišťování provozu elektráren a zařízení s plynovými a parními turbínami a závodů a zařízení na výrobu a rozvod energie; pojištění, finanční a peněžní záležitosti, služby ve věcech nemovitostí, úrazové, důchodové pojištění, pojištění automobilů, proti požáru, životní, zdravotní, lékařské, námořní pojištění, pojištění ochrany zboží, pojištění diferenční, osobní, majetkové, domácích zvířat, dlouhodobé péče, cestovní, ochrany plateb, pojištění s rozložením rizik na více osob a služby pojišťovacích agentů včetně konzultačních a informačních služeb, služby správy nároků, služby zpracovávající vše předcházející, pojistně matematické služby, akviziční financování, financování vycházející z aktiv, bankovní služby (spoření, hypotéky, pro obchodníky, pro spotřebitele), makléřské služby v oblasti lodní dopravy, makléřské služby (obchodní, komoditní, futury, cla, pojištění, investice, nemovitosti, hypotéky, vzájemné investiční fondy, akcie, dluhopisy, cenné papíry, automatizované cenné papíry), kapitálové investice, služby kreditních karet, financování obchodního vybavení, služby debetních karet, elektronické převody prostředků, finanční informace, analýzy a konzultační služby, služby finančního vyrovnání, finanční oceňování (pojištění, bankovnictví, nemovitosti), služby finančního managementu, služby finančního plánování, finanční půjčky, finanční služby (komerční, spotřebitelské, pro zásoby, finanční zabezpečení), investice do fondů, leasingové financování, vydávání kreditních karet, splátkové půjčky, investiční služby, financování společného podnikání (joint-venture), financování koupě, pronájmu a půjček, pronájem nemovitostí, půjčování na záruku (proti záruce), směnárenská činnost, vzájemné fondy, oceňování nemovitostí, správa nemovitostí, služby vyplácení starobních důchodů, financování termínovaných půjček, služby záruk a zástav; stavebnictví, provádění oprav a instalací, služby oprav (včetně informací o opravě), údržby, generální opravy a instalace strojního zařízení: motorů, strojů, turbín, generátorů, kompresorů, obráběcích strojů, letadel, lokomotiv, reaktorů, všech typů elektrických nástrojů, zařízení, doplňků, přístrojů, instalací a příslušenství, instalace výrobního zařízení a kontrolních přístrojů, vybavení a příslušenství, výrobních, stavebních, komerčních, průmyslových a konstrukčních strojů a zařízení, elektrických a plynových zařízení a přístrojů na vaření, topení, chlazení, mytí, sušení, klimatizaci a větrání a jejich instalací, výrobků spotřební elektroniky, přístrojů a instalací elektrického osvětlení, kancelářských, výrobních a průmyslových strojů a vybavení, počítačů, počítačového hardware a periferních zařízení, lékařských a zubolékařských vybavení a příslušenství, železničních vagonů a kontejnerů, telekomunikačních vybavení a příslušenství, služby pro přestavby a generální opravy pohonů, motorů, turbín, kompresorů, strojů a strojního zařízení, pronájem konstrukčního a stavebního vybavení, údržba a opravy poskytované na základě servisních smluv, služby pronájmu, oprav, údržby, generálních oprav a instalace pro provozy s plynovou nebo parní turbínou a všechny typy závodů a zařízení na výrobu, přenos a/nebo rozvod energie; telekomunikační služby, služby televizního a rozhlasového vysílání všemi prostředky, včetně kabelu a satelitu, elektronická pošta a faxová služba, služby telefonní komunikace, včetně buňkových, bezdrátových a satelitních komunikací, komunikace přes počítačové terminály, komunikace po síti optických vláken, nahrávání, ukládání a přenos zvuku, zpráv, obrazu, dat a dokumentů pomocí počítače, služby satelitní a kabelové telekomunikace a přenosu, poskytování informací o telekomunikacích, pronájem telekomunikačního a přenosového zařízení, služby komunikace po internetu a intranetu, komunikační servery, poskytování telekomunikačních spojení a služeb prostřednictvím globální počítačové sítě; služby dopravy a pronájmu, balení a skladování zboží, zajištění přepravy zboží, služby pronájmu vozidel, automobilů, lodí, železničních vagonů a kontejnerů, kamionů, přívěsů a vozů s plochým dnem, pronájem letadel, pronájem nákladních kontejnerů (pozemních, námořních, leteckých a železničních), včetně chladírenských kontejnerů, zprostředkovatelské služby v oblasti naložení/nalodění, dopravy a přepravy, provozní pronájmy, nakládka/vykládka a manipulace s nákladem, odesílání nákladu, skladování a dodávka zboží, železniční doprava, skladování a pronájem skladů, poskytování informací o skladování a přepravě, služby rozvodu a přenosu elektřiny, včetně správy a zajišťování provozu závodů a zařízení na rozvod a přenos energie; zpracování a úprava materiálů, služby správy a zajišťování provozu závodů a zařízení na výrobu energie, služby v oblasti výroby energie, recyklace a likvidace odpadu, služby rafinace/kultivace, trasformace a zpracování odpadu, správa nebezpečného odpadu, informace o zpracování materiálu; služby v oblasti vzdělání, školení, zábavy, sportu a kulturních činností, pronájem elektrických osvětlovacích zařízení, přístrojů, instalací a příslušenství pro divadelní, televizní, zábavné, sportovní a kulturní pořady, události a činnosti, školení pomocí počítače, školicí služby prostřednictvím internetu a počítačových sítí; služby počítačového programování, tvorba a analýza počítačového softwaru, konzultační služby v oblasti počítačů, údržba a aktualizace počítačového softwaru, služby analýzy a tvorby počítačových systémů a sítí, služby zprostředkování přístupu k počítači, časově omezený pronájem počítače, služby ukládání a získávání počítačových informací, služby počítačových věstníků, konzultace v oblasti počítačového hardwaru, obnovování počítačových dat, pronájem počítačů a jejich programového vybavení, poskytování integrovaných řešení správy technologií prostřednictvím desktopové služby a síťovou integrací, poskytování současného přístupu pro více uživatelů ke globálním počítačovým informačním sítím pro přenos a šíření široké škály informací, pronájem lékařského a stomatologického vybavení a příslušenství, provoz lékařských a stomatologických zařízení, rešeršní a konzultační služby v oblasti vědy, průmyslu, techniky a strojírenství, pronájem příslušenství, přístrojů, instalací a doplňků elektrického osvětlení, pronájem přenosných a modulárních staveb, správa autorských práv, licence duševního vlastnictví.

paper, cardboard and goods made of these materials, not included in other classes, printed materials, materials for bookbinding, photographies, Office utilities, adhesives for the office or house, needs for artists, paintbrushes, typewriters, and office utilities (except of furniture), instruction and educational materials (except of machines), plastic materials for package (not included in other classes), playing cards, print engraves; leather and its imitations, products made of them, if they are not included in other categories, row leather, leather, baggage and travelling bags, umbrellas, sunshades and walking sticks, whips, harness and saddler's products; building and constructional non-metallic materials, non-metallic solid pipes for buildings, asphalt, pavement and resin, non-metallic portable constructions, monuments; clothes, footwear, bocking goods; games and toys, training and sport needs not listed in other classes, Christmas decorations; services in advertisement, business management, enterprise operation, mangement of enterprise and in office functions, especially business consultations, management, planning and supervision, consulting services in the field of trade acquisition and mergers of companies, services in the field of exchange, barter trades and trading with goods for others, provision of business information and consulting, marketing researches, updating and spreading of promotional articles and materials, management assistance (business and industrial), business activities for others, business assessment/evaluation, auditor services, truck localisation using computers, sale promotion for others, rental of office machines and equipment, services for computer database administration, information compilation and systematization for computer databases, services of electronic trading based on Internet and Intranet, administration and operation of medical and stomatological facilities, administration and operation of power plants and facilities with gas and steam turbines and plants for energy production and distribution; insurance, financial and monetary matters, services in the real estates area, accident insurance, pension insurance, car insurance, against fire, life insurance, health insurance, medical insurance, marine insurance, insurance of goods protection, differential insurance, personal insurance, property insurance, insurance of domestic animals, long-term care, travelling insurance, insurance of payment protection, insurance with distribution of risk on more persons and services of insurance agents including consulting and informational services, services of claims, services processing all previous ones, insurance mathematical services, acquisition financing, financing come from asset, bank services (saving, mortgages, for businessmen, for consumers), brokerage services in the field of ship transportation, brokerage services (business, commodity, futures, customs duties, insurance, investments, real estates, mortgages, mutual investment funds, shares, Obligations, securities,automated securities)capital investmentsservices of credit cards,business facilities financing,services of debit cards,electronic transfers of meand, financial information,analysis and consulting services, services of financial settlement, financial valuation(insurance, banking, real estates), financial management services, financial planning services, financial loans, financial services (commercial, customer's, for stocks, financial security scheme), investment in funds, leasing financing, credit card issuance, amortization loans, investment services, financing of joint-ventures, financing of purchase, leasing and loans, renting, lending against security, foreign exchange activities, mutual funds, pricing of real estates, estate management, old-age pension paying services, financing of term loans, guarantee and pledge services; building industry, repair and installations, services of repairs (including information about repair), maintenance, General repairs and installations of enginery: motors, machines, turbines, generators, compressors, machin tools, airplanes, locomotives, Reactors, all types of electric tools, devices, accessories, devices, Installations and accessories, Installation of production equipment and control devices, equipage and accessories, production, building, commercial, Industrial and construction machines and equipment, Electric and gaseous equipment and devices for cooking, heating, cooling, washing, drying, air conditioning and ventillation and their installation, products of consumer electronics, devices and installations of electric lighting, office, productional and industrial machines and equipment, computers, computer hardware and peripheral equipment, medical and dentist equipment and accessories, railroad vagins and containers, telecommunication equipment and accessories, services for reconstructions and general overhauls of drives, motors, turbines, compressors, machines and machinery, rental of constructional and building equipment, maintenance and repairs provided on the base of service contracts, services of rental, repairs, maintenance, general overhauls and fixtures for operations with gas or steam turbine and all type of plants and equipment for production, transmission or distribution of energy; telecommunication srvices, services of television and radio broadcasting by all means, including cable and satellite, e-mail and fax service, services of satellite communication, including cellular, wireless and satellite communications, communications via computer terminals, communication by network of optic fibres, recording, sound storage and transmission, messages, video, data and documents via computer, services of satellite and cable telecommunication and transmission, providing information and telecommunications, rental of telecommunication and transmission equipment, services of communication via internet, communication servers, providing of telecommunication connections and services via the global computer network; transportation and rental services, goods packing and storing, ensurance of transporting goods, rental services for vehicles, cars, ships, railway carriages, containers, camions, trailers and vans with flat bottom, aircraft rental, rental of cargo containers (land, seafaring, aeronautical and railway), including refrigerator containers, mediatory services in embarkation / embarkment, conveyance and transport, operational rental, loading / unloading and load handling, goods sending, goods storage and delivery, railway transport, storage and warehouses rental, storage and transport information providing, electricity distribution and transfer services, companies and electricity distribution and transfer facilities management and providing; processing and treatment of materials, services of management and arrangement of operation of power production plants and facilities, services in the area of power production, recycling and disposal of waste, services of refinement/cultivation, waste transformation and disposal, hazardous waste management, information about material processing; services in field of education, schooling, entertainment, of sport and cultural actitivies, rently of electrical illuminational equipment, devices, installations and gear for theatrical, television, entertaining, sporting and cultural events, matters and activities, schooling with the aid of computer, schooling services by medium of internet and computer networks; services of computer programming, creation and analysis of computer hardware, consulting services in the sphere of computers, maintenance and update of computer software, services of analysis and creation of computer systems and networks, services of access to computer network mediation, teime limited rental of computer, services of saving and collection of computer information, services of computer bulletins, consultation in field of computer hardware, renewal of computer data, rental fo computers and their programme outfit, providing of integrated solutions of administration of technologies via desktop services and network integrations, providing of simultaneous access for several users to the global computer information networks for transmission and propagation of wide scale of information, rental of medicinal and stomatological equipment and accessories, operation of medicinal and stomatological equipment, exploration and consultation services in field of science, industry, technology and engineering, rental of accessories, devices, installations and accessories of electric lighting, rental of portable and modular constructions, copyrights administration, licences of intellectual property.


GE, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce GE byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 223 ochranné známky znění GE, z toho 19 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů