GE - ochranná známka, majitel General Electric Company

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 5920781
Reprodukce/Znění OZ GE
Třídy výrobků a služeb 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
Datum podání přihlášky 21.05.2007
Datum zveřejnění prihlášky 03.12.2007
Datum zápisu 19.05.2008
Datum konce platnosti 21.05.2017
Seniorita: BX: N 02.04.1973 Whole Accepted
  Registration: 317734   
  Filing:    
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
1
Syntetické pryskyřice; termoplastické a termosetické syntetické pryskyřice, organické formovací látky, pro obecné použití v uměleckém průmyslu; chemické meziprodukty; organokřemičité sloučeniny, jmenovitě polysiloxany a silany ve formě pryskyřic, past a tekutin, elastomery, vulkanizační přípravky a urychlovače; látky proti pěnění; katalyzátory pro barvy; chemikálie pro vyvolávání a ustalování rentgenových filmů a jiné chemikálie související s vyvoláváním uvedených filmů; fosfor; chemické látky pro použití jako jaderný štěpný materiál; palivo pro atomové reaktory; tavený křemen v různých tvarech, jako discích, ingotech, tyčích a trubkách, pro obecné použití v uměleckém průmyslu; lepidla používaná v průmyslu; keramika z polykrystalického oxidu hlinitého, pro obecné použití v uměleckém průmyslu; pájecí pasty a přípravky; termoplastická a termosetická lepidla; chemikálie, biochemické látky a činidla používané v průmyslu, vědě a výzkumu; chemické přípravky, soupravy a činidla pro analýzu nebo diagnózu pro vědecké účely, jmenovitě chemické přípravky pro separaci a kultivaci buněk, čištění nukleových kyselin, nukleotidy, fluorescenční nukleotidy, oligonukleotidy, peptidy, proteiny, aminokyseliny, organické molekuly a markery pro syntézu DNA/RNA; luminiscenční látky; činidla pro kvantifikaci genových výrazů; činidla pro polymerázovou řetězovou reakci; činidla pro RCA amplifikaci (rolling circle amplification); činidla pro klonování cDNA a vektory, modifikační a restrikční enzymy; činidla pro značení, sekvenování a fragmentovou analýzu nukleových kyselin, proteinů a zakázkovou syntézu; činidla pro čištění při expresi rekombinantního proteinu; chromatografická média; činidla pro elektroforézu, bioinformatiku, spektrofotometrii a fluorometrii; radiochemikálie pro vědecký výzkum; činidla pro SPA (scintillating proximity assay) analýzy; HTS (high throughput screening) analýzy pro vývoj léků; činidla pro laserovou fluorescenční konfokální mikroskopii s vysokým rozlišením; speciální chemické výrobky určené pro průmysl, vědu a výzkum; plyny a plynové směsi pro průmyslové, výzkumné a vědecké účely; chemické přípravky a látky používané při výrobě farmaceutických výrobků, diagnostických přípravků a látek; chemická testovací činidla, papír potažený fyziologickým roztokem a činidly, všechno pro vědecké a laboratorní účely; štěpitelné chemické prvky pro vědecký výzkum; radioaktivní prvky a izotopy pro průmyslové, vědecké a výzkumné účely; radioaktivní zdroje a standardy pro radiografické techniky; radioaktivní zdroje pro nedestruktivní testovací, čisticí a sterilizační techniky; radionuklidy pro vědecký výzkum; chemické výrobky a chemické sloučeniny pro ošetření vodních systémů, systémů pro úpravu odpadních vod, chladicích vodních systémů, kotelní vody a systémů pro výrobu páry, kotelních kondenzačních systémů, systémů pro separaci tekutin, systémů pro čeření vody a odvodňování ve vodných systémech, upravovacích systémů, systémů pro čištění plynů, systémů pro průmyslové procesy, paliv a systémů pro zpracování paliv, systémů pro zpracování uhlovodíků a plynů, systémů pro zpracování ropy a plynu a petrochemických systémů, systémů pro výrobu buničiny a papíru, systémů pro pokovování a plastování, systémů pro zpracování kovů;chemická aditiva do benzinu a destilovaných motorových paliv;aditiva pro zvýšení výkonů pro paliva používaná v turbomotorech; sáčky chemicky upraveného zrnitého materiálu absorbujícího vodu pro umístění do palivových nádrží; testovací soupravy obsahující činidla pro zjištění přítomnosti řas a aktivních organických organismů v motorové naftě; bakteriální kultury a živiny pro úpravu odpadních vod a kalu; polymerní chemické výrobky pro disperzi částic v zařízeních pro výrobu páry; chemické výrobky a chemické sloučeniny jako antivegetativní látky a deemulgátory při výrobě koksu a zpracování vedlejších produktů v železářském a ocelářském průmyslu.

Résines synthétiques; résines synthétiques thermoplastiques et thermodurcissables et composés organiques de moulage, à usage général dans les arts industriels; produits chimiques intermédiaires; composés organosiliciés, à savoir polysiloxanes et silanes sous forme de résines, pâtes, fluides, élastomères, produits vulcanisants et accélérateurs; antimoussants; catalyseurs pour peintures; produits chimiques de développement et de fixation de films radiographiques et autres produits chimiques liés au développement desdits films; substances phosphorescentes; substances chimiques utilisées comme matières fissiles nucléaires; combustible pour réacteurs nucléaires; quartz fondu en diverses formes, telles que disques, lingots, tiges et tubes à usage général dans les arts industriels; matières adhésives destinées à l'industrie; céramique d'alumine polycristalline à usage général dans les arts industriels; produits et flux de brasage; adhésifs thermoplastiques et thermodurcissables; produits chimiques, biochimiques et réactifs destinés à l'industrie, aux sciences et à la recherche; produits, kits et réactifs chimiques pour l'analyse ou le diagnostic à usage scientifique, à savoir produits chimiques pour la séparation et la culture de cellules, la purification d'acide nucléique, nucléotides, nucléotides fluorescents, oligonucléotides, peptides, protéines, acides aminés, molécules organiques et marqueurs pour la synthèse d'ADN/ARN; réactifs de luminescence; réactifs pour la quantification de l'expression génique; réactifs pour le processus de réaction en chaîne de la polymérase; réactifs pour le processus d'amplification du cercle roulant; réactifs pour le clonage d'ADNc et vecteurs, enzymes de modification et de restriction; réactifs pour l'étiquetage, le séquençage et l'analyse fragmentaire d'acides nucléiques et de protéines et la synthèse personnalisée; réactifs pour l'expression et la purification des protéines recombinantes; supports de chromatographie; réactifs pour l'électrophorèse, la bio-informatique, la spectrophotométrie et la fluorométrie; produits radiochimiques pour la recherche scientifique; réactifs pour essais des proximités scintillantes; essais d'analyse à débit élevé de données pour l'élaboration de médicaments; réactifs pour la microscopie laser à haute résolution, fluoroscopique et à foyer commun; produits chimiques spécialisés destinés à l'industrie, aux sciences et à la recherche; gaz et mélanges gazeux à usage industriel, de recherche et scientifique; produits et substances chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, produits et substances de diagnostic; réactifs de test chimiques, solution saline et papier enduit de réactifs, tous à usage scientifique et pour laboratoires; éléments chimiques fissiles pour la recherche scientifique; éléments et isotopes radioactifs destinés à l'industrie, aux sciences et à la recherche; normes et sources radioactives destinées aux techniques radiographiques; sources radioactives pour techniques de stérilisation, de purification et de test non destructives; radionucléides pour la recherche scientifique; produits et composés chimiques pour le traitement de systèmes d'alimentation en eau, systèmes de traitement des eaux usées, circuits d'eau de refroidissement, systèmes de production de vapeur et d'eau de chaudière, systèmes de condensat de chaudière, systèmes de séparation de liquide, systèmes de clarification de l'eau et de déshydratation dans des systèmes aqueux, systèmes de conditionnement, systèmes d'épuration des gaz, systèmes de procédés industriels, systèmes de traitement des combustibles, systèmes de traitement du gaz et des hydrocarbures, systèmes pétrochimiques et de traitement du pétrole et du gaz, systèmes de fabrication du papier et de la pâte, systèmes de revêtement plastique et métallique, systèmes de traitement des métaux;additifs chimiques pour l'essence et additifs pour carburant sous forme de distillats;additifs de performance pour combustibles destinés aux moteurs à turbine; sacs de matériaux granulaires chimiquement traités absorbant l'eau à placer dans des réservoirs de carburant; kit de test composé de réactifs pour déterminer la présence d'algues et d'organismes organiques actifs dans le diesel; cultures bactériennes et éléments nutritifs pour le traitement des boues et des eaux usées; produits chimiques polymères pour disperser les particules dans des équipements de production de vapeur; produits et composés chimiques utilisés comme agents antisalissures et désémulsifiants dans des opérations de fabrication de la coke et de produits dérivés dans la sidérurgie.

Synthetic resins; thermoplastic and thermosetting synthetic resins organic molding compositions, for general use in the industrial arts; chemical intermediates; organosilicone compounds-namely, polysiloxanes and silanes in the form of resins, pastes, fluids, elastomers, vulcanizing preparations and accelerators; antifoaming agents; catalysts for paints; chemicals for developing and fixing x-ray films and other chemicals associated with the development of said films; phosphors; chemical substances for use as nuclear fissionable material; fuel for nuclear reactors; fused quartz in various shapes such as discs, ingots, rods and tubes for general use in the industrial arts; adhesive substances used in industry; polycrystalline alumina ceramic, for general use in the industrial arts; soldering fluxes and preparations; thermoplastic and thermosetting adhesives; chemicals, biochemicals and reagents for use in industry, science and research; chemical preparations, kits and reagents for analysis or diagnosis used for scientific purposes, namely, chemical preparations for cell separation and culture, nucleic acid purification, nucleotides, fluorescent nucleotides, oligonucleotides, peptides, proteins, amino acids, organic molecules, and markers for DNA/RNA synthesis; reagents for luminescence; reagents for gene expression quantification; reagents for use with the polymerase chain reaction process; reagents for use with the rolling circle amplification process; reagents for cDNA cloning and vectors, modifying and restriction enzymes; reagents for labeling, sequencing and fragment analysis of nucleic acids, proteins and custom synthesis; reagents for recombinant protein expression purification; chromatography media; reagents for electrophoresis, bioinformatics, spectrophotometry and fluorometry; radiochemicals for scientific research use; reagents for scintillating proximity assays; high through put screening assays for drug development; reagents for high resolution laser fluorescence confocal microscopy; specialty chemicals for use in industry, science and research; gases and gas mixtures for industrial, research and scientific purposes; chemical preparations and substances for use in the manufacture of pharmaceutical products, diagnostic preparations and substances; chemical test reagents, saline solution and reagent-coated paper all for scientific and laboratory use; fissionable chemical elements for scientific research use; radioactive elements and isotopes for industrial, scientific and research purposes; radioactive sources and standards for use in radiographic techniques; radioactive sources for use in non-destructive testing, purification and sterilizing techniques; radionuclides for scientific research use; chemicals and chemical compositions for use in the treatment of water systems, wastewater treatment systems, cooling water systems, boiler water and steam generating systems, boiler condensate systems, fluid separation systems, water clarification and dewatering in aqueous systems, conditioning systems, gas cleaning systems, industrial process systems, fuels and fuel processing systems, hydrocarbon and gas processing systems, oil and gas processing and petrochemical systems, pulp and papermaking systems, metal and plastic coating systems, metal processing systems; chemical gasoline additives and distillate fuel additives; performance additives for fuels used in turbine engines; bags of chemically-treated water-absorbing granular materials for placement into fuel tanks; test kit consisting of reagents used for determining the presence of algae and active organic organisms in diesel fuel; bacteria cultures and nutrients for wastewater and sludge treatment; polymeric chemicals used to disperse particulate matter in steam generating equipment; chemicals and chemical compositions as antifoulants and demulsifiers in coke-making and by-product operations of iron and steel industries.

2
Antikorozní prostředky ve formě nátěru pro průmysl povrchové úpravy kovů, jmenovitě kyselá vodná tekutina; antikorozní prostředky ve formě nátěru pro použití v chladicích vodních systémech; antikorozní prostředky ve formě nátěru, jmenovitě pryskyřičné nátěry na kovové a zděné povrchy; nátěrové materiály, leptací tekutiny.

Inhibiteurs de corrosion sous forme d'un enduit pour l'industrie de la finition des métaux, à savoir un produit aqueux acide de rinçage final; inhibiteurs de corrosion sous forme d'un enduit pour circuits d'eau de refroidissement; inhibiteurs de corrosion sous forme d'un enduit, à savoir enduits résineux pour surfaces métalliques et de maçonnerie; matériaux de revêtement, liquides de morsure.

Corrosion inhibitants in the nature of a coating for use in the metal finishing industry, namely, a final aqueous acidic rinse; corrosion inhibitants in the nature of a coating for use in cooling water systems; corrosion inhibitants in the nature of a coating, namely, resinous coatings for metal and masonry surfaces; coating materials, etching fluids.

3
Čisticí přípravky obsahující chemické výrobky a chemické sloučeniny pro čištění ocelových, hliníkových, galvanizovaných a slitinových povrchů pro obecné průmyslové použití při výrobě kovových výrobků; čisticí prostředky obsahující chemické výrobky a chemické sloučeniny pro použití v průmyslu k odstranění kontaminantů ze systémů pro průmyslové procesy; odstraňovače barvy obsahující chemické výrobky a chemické sloučeniny k odstranění barvy z povrchů zařízení ve stříkacích kabinách.

Produits nettoyants contenant des produits et composés chimiques pour nettoyer l'acier, l'aluminium, les surfaces métalliques galvanisées et mélangées à usage industriel général pour la fabrication de produits métalliques; agents nettoyants contenant des produits et composés chimiques à usage industriel pour enlever les contaminants de systèmes de procédés industriels; décapants pour peinture contenant des produits et composés chimiques pour enlever la peinture de surfaces d'équipements dans des opérations de cabines de peinture au pistolet.

Cleaning preparations containing chemicals and chemical compositions for use in cleaning steel, aluminum, galvanized and mixed metal surfaces for general industrial use in the manufacture of metal products; cleaning agents containing chemicals and chemical compositions for use in industry to remove contaminants from industrial process systems; paint strippers containing chemicals and chemical compositions to remove paint from equipment surfaces in paint spray booth operations.

5
Farmaceutické výrobky pro diagnózu; veterinářské farmaceutické výrobky pro diagnózu; farmaceutické a veterinářské látky pro léčebné účely; diagnostická činidla a přípravky pro léčebné účely; diagnostické látky pro léčebné účely; kontrastní média pro lékařské zobrazování; diagnostická zobrazovací činidla pro použití in vivo; diagnostické zobrazovací látky pro zobrazení magnetickou rezonancí; radiofarmaceutické výrobky pro klinické, léčebné, vědecké a výzkumné účely; radiofarmaceutické zdroje a standardy pro použití v nukleární medicíně; radioaktivní farmaceutické výrobky a neradioaktivní činidla pro výrobu radiofarmaceutik pro diagnostické nebo terapeutické použití in vivo; plyny a plynové směsi pro lékařské zobrazování.

Produits pharmaceutiques de diagnostic; produits pharmaceutiques vétérinaires pour le diagnostic; substances pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; réactifs et produits de diagnostic à usage médical; substances de diagnostic à usage médical; substances contrastantes pour l'imagerie médicale; réactifs diagnostiques de scanner à usage in vivo; agents d'imagerie de diagnostic pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM); produits radiopharmaceutiques à usage clinique, médical, scientifique et pour la recherche; normes et sources radiopharmaceutiques pour la médecine nucléaire; produits pharmaceutiques radioactifs et réactifs non radioactifs pour produire des produits radiopharmaceutiques pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; gaz et mélanges pour l'imagerie médicale.

Pharmaceutical preparations for use in diagnosis; veterinary pharmaceutical preparations for use in diagnosis; pharmaceutical and veterinary substances for medical purposes; diagnostic reagents and preparations for medical purposes; diagnostic substances for medical purposes; contrast media for medical imaging; diagnostic scanning agents for in vivo use; diagnostic imaging agents for magnetic resonance imaging; radiopharmaceutical products for clinical, medical, scientific and research use; radiopharmaceutical sources and standards for use in nuclear medicine; radioactive pharmaceutical preparations and non-radioactive reagents for producing radiopharmaceuticals for in vivo diagnostic or therapeutic use; gases and gas mixtures for medical imaging.

6
Kovové zámky; kovové bezpečnostní schránky, jmenovitě skříňky na klíče, ukládácí tuby a ukládací schránky pro zabezpečení klíčů; kovové uzamykatelné schránky pro použití v obytných prostorách, ve vozidlech, v průmyslových zařízeních a nemovitostech; kovové skříňky na klíče pro zamykání, sledování a ukládání klíčů; kovové sejfy na klíče; kovy a slitiny v surové formě, ve formě plechů, drátů, pelet, tyčí, tenkých listů, pásků, v tekuté formě, ve formě odlitků, v sintrované a lisované formě a ve formě výrobků; řetízky na klíče a kroužky na klíče.

Serrures métalliques; enveloppes métalliques de sécurité, à savoir armoires à clés, tubes de rangement et boîtes de rangement de sécurité de clés; boîtes postales scellées métalliques pour des ventes industrielles, résidentielles, immobilières et de véhicules; armoires métalliques à clés pour enfermer, rechercher et stocker des clés; coffres-forts métalliques pour clés; métaux et alliages sous forme brute, liquide, frittée, pressée, usinée, de feuilles, de fils, de pastilles, de baguettes, de bandes et de moulages; porte-clés et chaînes pour clés.

Metal locks; metal security enclosures, namely, key cabinets, storage tubes and storage boxes for securing keys; metal lockboxes for residential, vehicular, industrial and real estate sales use; metal key cabinets for locking, tracking and storing keys; metal key safes; metals and alloys in raw, sheet, wire, pellets, rod, foil, strip, liquid, castings, sintered, pressed and fabricated form; key chains and key rings.

7
Přístroje, zařízení a nástroje pro výrobu energie, jmenovitě elektrické generátory a generátory elektřiny na větrnou energii; turbíny; turbíny na výrobu energie; větrné turbíny pro výrobu energie; větrné turbíny v souvislosti s větrnými farmami, turbínová výrobní zařízení, jmenovitě zařízení pro výrobu energie; motory pro výrobu elektřiny; a všechny části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží; generátory elektřiny na solární energii; stroje a strojové systémy, včetně částí a příslušenství, pro výrobu, přeměnu, konverzi, vedení, distribuci, řízení a využití elektřiny; dynamoelektrické stroje, indukční zařízení, elektrická translační zařízení, zařízení pro regulaci a řízení elektřiny, elektrické lampy, elektrické měřicí přístroje, ochranná zařízení pro elektrické systémy, rozvodné desky, zařízení rozvodných desek, elektroinstalační zařízení a napájení; elektromotory všeho druhu, parní a plynové turbíny a jejich části, elektrické generátory a jejich části, motory letadel, kompresory; pračky, sušičky, myčky na nádobí, zařízení na odstraňování a lisování odpadků; čerpadla, jmenovitě odstředivá čerpadla, membránová čerpadla, měchová čerpadla a procesní a přečerpávací čerpadla; zařízení pro regulaci tekutin, jmenovitě ventily, průtokoměry, tlakové spínače, sekvenční časovací zařízení, regulátory, regulátory hladiny, ejektory a elektrické ovladače a vypínače; zařízení pro separaci tekutin a jejich části, včetně semipermeabilních membrán; filtrační zařízení pro různé průmyslové stroje pro filtrační aplikace, včetně filtrování roztoků pro povrchovou úpravu při výrobě magnetických pásek a filtrování petrochemikálií, vody, piva v pivovarském průmyslu a jiných speciálních chemikálií; stroje pro podávání a aplikaci chemikálií pro průmyslové účely; axiální a odstředivé kompresory; kompresory s vratným pohybem pracovního elementu; šroubové a křídlové kompresory; rotační, podtlaková, elektrická, ponorná a odstředivá čerpadla; turboexpandéry, jmenovitě vzduchové a elektrické kompresory; stroje pro doplňování stlačeného zemního plynu pro pozemní vozidla a průmyslová zařízení a příslušenství a části pro všechno výše uvedené, jmenovitě čerpadla, ventily, palivové filtry, pouzdra filtrů, rotory rozdělovače, lopatky, ložiska a mechanická těsnění; parní kondenzátory; lodní motory; turbodmychadla pro motory; vstřikovače paliva.

Appareils, équipements et instruments pour la production d'électricité, à savoir générateurs électriques et éoliennes générant de l'électricité; turbines; turbines pour la production d'énergie; turbines éoliennes pour la production d'énergie; éoliennes liées à des parcs éoliens, installations de production à turbines, à savoir installations de production d'électricité; moteurs électrogènes; et pièces et parties constitutives de tous les produits précités; générateurs d'électricité à énergie solaire; machines et systèmes de machines, y compris pièces et accessoires pour la production, la transformation, la conversion, la transmission, la distribution, le contrôle et l'utilisation d'électricité; dynamos, dispositifs à induction, dispositifs de déplacement de l'électricité, dispositifs de contrôle et de régulation de l'électricité, lampes électriques, instruments de mesure de l'électricité, dispositifs de protection électrique, tableaux de commutation, appareils de tableaux de commutation, dispositifs de câblage et fournitures; moteurs électriques en tous genres, turbines à gaz et à vapeur et leurs pièces, générateurs électriques et leurs pièces, moteurs d'avion, compresseurs; lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, broyeurs et compacteurs d'ordures; pompes, à savoir pompes centrifuges, pompes à diaphragme, pompes à soufflets, pompes et pompes de transfert; dispositifs de contrôle de liquide, à savoir valves, débitmètres, manostats, minuteries séquentielles, régulateurs, vérins, éjecteurs, commutateurs et commandes électriques; cartouches de séparation de liquide et leurs pièces, y compris membranes semi-perméables; cartouches filtrantes pour diverses machines industrielles pour des applications de filtrage, y compris le filtrage de solutions de revêtement pour la fabrication de bandes magnétiques et le filtrage de produits pétrochimiques, d'eau potable, de bière dans l'industrie de la brasserie et d'autres produits chimiques spéciaux; machines pour l'alimentation et l'application de produits chimiques à usage industriel; compresseurs axiaux et centrifuges; compresseurs à piston; compresseurs à vis et à palettes; pompes rotatives, à vide, électriques, immergées et centrifuges; turbo-détendeurs, à savoir, compresseurs d'air et électriques; machines de ravitaillement en GNC pour véhicules terrestres et équipements industriels et accessoires et pièces de tous les produits précités, à savoir pompes, valves, filtres de carburant, boîtiers de filtre, rotors de distributeur, lamelles, paliers et joints mécaniques; condenseurs de vapeur; moteurs de bateaux; turbocompresseurs pour moteurs; injecteurs de carburant.

Apparatus, equipment and instruments for the generation of power, namely, electric generators and wind powered electricity generators; turbines; turbines for power generation; wind turbines for power generation; wind turbines in association with wind farms, turbine generating installations, namely, power generating installations; engines for the generation of electricity; and parts and fittings for all the aforesaid; solar-powered electricity generators; machines and machine systems including component parts and fittings for the generation, transformation, conversion, transmission, distribution, control and utilization of electricity; dynamo electric machines, induction devices, electric translating devices, electric regulating and controlling devices, electric lamps, electric measuring instruments, electric protective devices, switchboards, switchboard appliances, wiring devices, and supplies; electric motors of all kinds, steam and gas turbines and parts thereof, electric generators and their parts, aircraft engines, compressors; washing machines, dryers, dishwashers, garbage disposers and compactors; pumps, namely, centrifugal pumps, diaphragm pumps, bellows pumps and process and transfer pumps; fluid control devices, namely, valves, flow meters, pressure switches, sequence timers, regulators, levelers, ejectors, and electrical controls and switches; fluid separation cartridges and parts therefore, including semi-permeable membranes; filter cartridges for various industrial machines for filtration applications including the filtration of coating solutions for the manufacture of magnetic tape and the filtration of petrochemicals, portable water, beer in the brewing industry, and other specialty chemicals; machines for the feeding and application of chemicals for industrial use; axial and centrifugal compressors; reciprocating compressors; screw and vane compressors; rotary, vacuum, electric, submersible and centrifugal pumps; turboexpanders, namely, air and electric compressors; CNG refueling machines for land vehicles and industrial equipment and accessories and parts for all the foregoing namely, pumps, valves, fuel filters, filter casings, distributor rotors, blades, bearings and mechanical seals; steam condensers; boat engines; turbochargers for engines; fuel injectors.

9
Palivová čerpadla pro čerpací stanice na plnění pohonných hmot pro letadlové motory; zařízení na distribuci paliv, jmenovitě měřicí palivová čerpadla, elektrické přístroje na měření hladiny paliva, regulační ventily na regulaci průtoku v plynových a palivových potrubích; automatické systémy na řízení čerpacích stanic sestávající z počítačového operačního softwaru, měřicích palivových čerpadel, cenových ovládacích panelů, palivových potrubí a výdejních hubic pro plnění pohonných hmot do pozemních a námořních dopravních prostředků a námořních dopravních prostředků a letadel; plynoměry; palubní a traťové signalizační a komunikační systémy, vlakové kontrolní systémy, výstražné systémy na přejezdech, výhybková zařízení; sledovací a monitorovací systémy na bázi GPS pro železniční a tranzitní sektor; elektrická zařízení a produkty na rozvod elektrické energie, jmenovitě kondenzátory, jističe, jističová zátěžová centra, spínače, odpínače, komutátory, stykače, proudové usměrňovače, proudové omezovače, elektrické kontakty, elektrické kolektory, elektrické vodiče, elektrické konektory, elektrické regulátory, elektrické induktory, zdroje elektrické energie, elektrické rozvodné desky a rozvodné skříně, elektrické rozvodné pulty, ovládací panely rozvodu elektřiny, elektrické rozváděče a spínací skříňky;počítačový software pro osoby, které odstraňují závady a provádějí údržbu programovatelných ovladačů, počítačový software pro analýzu krevních cév, včetně srdečních cév, který rovněž poskytuje výpočetní funkce v souvislosti s krevními cévami, počítačový software pro použití s lékařskými zařízeními pro monitorování pacientů, počítačový software pro příjem, zpracování, přenos a zobrazování dat, počítačový software pro použití při vývoji personalizovaných programů pro rozvržení aktiv; počítačový software pro použití online, který umožňuje prodejcům kancelářských zařízení odesílat žádosti, spravovat portfolia a komunikovat se společností;počítačový software pro přístup k informacím o hypotékách a pojištění, počítačový software pro sběr dat zahrnujících vitální lékařské znaky, počítačový software pro použití při analýzách elektrických systémů a instruktážní manuály v elektronickém formátu prodávané s tímto jako celek, počítačový software pro použití zaměstnanci finančních institucí při rozhodování o finančních investicích pro klienty a při zpracování prodeje identifikovaných investic, počítačový software pro získávání informací o stavu ohrožení nemovitostí povodněmi, počítačový software pro vývoj grafických uživatelských rozhraní a vizualizaci dat, počítačový software pro výpočet splátek hypoték, počítačový software pro kontrolu a řízení údržby vozového parku, počítačový software pro použití ve spojitosti s přístupem ke komerčním počítačovým službám a jejich využíváním, počítačový software pro použití zákazníky při získávání informací o portfoliu pronájmu, počítačový software pro radiologické informační systémy pro použití radiology a radiologickými odděleními, počítačový software pro použití při správě databází informací o zaměstnancích a pacientech pro monitorování pacientů a archivační účely, počítačový software instalovaný na osobních počítačích a lékařských monitorovacích zařízeních pro grafické uživatelské rozhraní a používaný ve spojitosti s tímto, počítačový software pro použití při zasílání šifrovaných a komprimovaných dat prostřednictvím pagingových přenosových systémů, počítačový software pro poskytování přístupu k webovým stránkám, kde kupující a prodávající mohou provádět obchody elektronicky, a počítačový software pro podzemní navigaci, jmenovitě pro navigaci podzemních sond při vrtání ropných vrtů pro směrování podzemního technického vybavení; elektronické, jaderné, průmyslové a laboratorní testovací, měřicí, výpočetní a řídicí nástroje a přístroje, telefony; elektrické zboží, výrobky pro výrobu a distribuci elektrické energie a elektrické napěťové a přepěťové výrobky, jmenovitě bleskojistky, přípojnicové kanály; kondenzátory (elektrické); stykače osvětlení; ovladače a vstupní/výstupní zařízení; pojistky, jističe; ovládače osvětlení; spínací skříně, LED diody, jmenovitě diody vysílající světlo, regulátory napětí pro elektrickou energii, přepěťové chrániče, přepěťové odrušovače, voltmetry, elektrické obvodové desky, relé a časové spínače, solenoidy a koncové spínače, plnonapěťové ruční startéry, startéry s nižším napětím, elektrické spínače a rozpojovače, svorkovnice obvodových desek a čerpací panely, jističe a rozpojovače, transformátory, obvodové desky elektrického osvětlení a napájení, elektrické dráty, kabely, šňůry a vodiče, elektrická vedení a příslušenství, bleskojistky, elektroměry, wattmetry, uzemňovací rezistory, čidla vlhkosti a teploty; čidla do budov a na dřevo; průmyslová kalibrační čidla, tlačítka, řídicí centra motorů, elektrické odporové žhavicí dráty a elektrické regulátory k nim a regulátory napětí; software a softwarové programy pro průmyslové, výzkumné a lékařské účely; přístroje pro elektroforézu; chromatografické kolony a čerpadla; zařízení pro mikrovýrobu; přístroje pro bioinformatické systémy; scintilační přístroje; zobrazovací přístroje pro radioaktivní a luminescenční vysílání/emise; integrované systémy na syntézy a čištění; přístroje na výrobu oligonukleotidů; přístroje pro mikromatice; optické systémy na bázi laseru pro digitální zobrazování; sklůzavky mikro masivů; laboratorní sklo; ampulky/trubičky a mikroampulky; mikrotitrační destičky; počítačový software pro řízení nemocničních operačních sálů; počítačový software pro správu informací o kritické péči; software pro řízení průmyslových procesů; počítačové programy a příručky k programům prodávané jako celek pro řízení továren; počítačové programy na bázi grafického uživatelského rozhraní pro ovládání strojů v průmyslových automatických aplikacích; software pro tvorbu grafických zobrazení a editaci dynamických datových rozhraní pro grafické aplikace v reálném čase pro průmyslové a obchodní aplikace; komunikační software pro připojení uživatelů počítačové sítě; software pro vstřikování plastů; software pro řízení, monitorování, simulaci, komunikaci, zápis a sběr dat a automatizaci v továrnách; software pro integraci výrobních operací, řídicích procesů, poskytování dat pro vizualizaci, sledování problémů a tvorbu zpráv o výrobě; software pro ovládání a programování brousicích strojů ve výrobním průmyslu; hardware pro řízení průmyslových procesů, jmenovitě počítačové monitory; laptopy, ethernetové karty a kabely; počítačový hardware pro připojení k sítím, paměťové karty; mikročipy; mikroprocesory; rozbočovače, přepínače a směrovače pro počítačové sítě, počítačové příslušenství, zobrazovací zařízení a terminály; počítačové tabule; systémové desky a procesory; ovladače volání, rozhraní operátorů, měřicí rozhraní a zařízení pro sběr dat; řídicí a výrobní aplikace, jmenovitě pro statistické řízení procesů, sběr dat, distribuované číslicové řízení; systémy pro realizaci výroby a správu dokumentů; výrobky a systémy pro zpracování digitálních signálů, jmenovitě ovladače pro průmyslovou automatizaci a programovatelné logické ovladače; obráběcí stroje, jmenovitě adaptivní ovladač ve formě vnějšího ovladače pro optimalizaci hrubých a polohrubých řezů obráběcích strojů; distribuovaná a vzdálená vstupní/výstupní hardwarová zařízení, vstupní/výstupní moduly, moduly rozhraní, zdroje napájení a montážní příslušenství; poplašné systémy proti vniknutí a vloupání; bezpečnostní zařízení, jmenovitě programovací logické počítače, ovládací panely, elektronické detektory vniknutí, elektronické senzory rozbití skla, elektronické detektory vibrací, magnetické kontakty pro použití v bezpečnostních zařízeních, destičky elektronických spínačů, elektronické senzory pohybu pro poplašné systémy, elektronické spínače citlivé na pohyb, pevně zapojené sirény, reproduktory, elektronické budiče, systémy pro kontrolu přístupu a poplašné monitorovací systémy; detekční a poplašná zařízení reagující na oheň, teplo a kouř; systémy pro kontrolu přístupu ovládané počítačovou kartou; čtečky karet, kodéry karet a kódované karty pro systémy pro kontrolu přístupu ovládané počítačovou kartou; videokamery; video zařízení pro rozpoznání objektů; video zařízení pro sledování objektů; video čtečky poznávacích značek; video zařízení pro ověřování poplachů; video zařízení pro rozpoznání obličejů; video zařízení pro rozpoznání vozidel; video dopravní detektory; video zařízení pro kontrolu vstupních dveří; video zařízení pro detekci vniknutí; zpracovatelský hardware a software pro analýzu digitálních video snímků pro automatickou extrakci, záznam a hlášení informací a dálkové video monitorovací systémy pro bezpečnostní a sledovací aplikace; centrální video monitory; videorekordéry; kamery/fotoaparáty; video systémy v uzavřeném okruhu; video systémy v uzavřeném okruhu obsahující jednu nebo více kamer a kryt kamery; krátkodosahové, bezdrátové, radiofrekvenční vysílače s přijímačem; pevně zapojené vysílače s přijímačem; hardware pro řízení komunikace pro ovládání kamer v uzavřeném okruhu; hardware pro řízení komunikace, jmenovitě klávesnicové ovladače, maticové spínače, multiplexory, digitální videorekordéry, integrované PTZ (pan-tilt-zoom) kamery, dálkové video ovladače, přijímače, elektronická poplašná zařízení, řídicí ovladače a spouštěče a zařízení pro přenos obrazu prodávaná odděleně nebo jako část systému pro ovládání kamer v uzavřeném okruhu; kapesní počítače (PDA) konfigurované pro použití realitními odborníky; komunikační zařízení pro použití s kapesními počítači (PDA); optovláknové přenosové systémy, jmenovitě optovláknové vysílače, přijímače a vysílače s přijímačem pro přenos video, audio a datových signálů optickými vlákny; elektrické vypínače; elektromechanické zámky; magnetické zámky; elektrické zámky; ruční elektronický hardware pro příjem, řízení, ukládání, manipulaci, zobrazování a přenos dat a pro ovládání elektronických zámků; elektronické přístupové karty a čtečky a kodéry pro ně; magnetické přístupové karty a čtečky a kodéry pro ně; přístupové smart karty a čtečky a kodéry pro ně; bezdotykové karty a čtečky a kodéry pro ně; klíčové přívěsky a čtečky a kodéry pro ně; přístupové karty s čárovým kódem a čtečky, kodéry, přístroje pro laminaci karet; přístupové klávesnice; radiofrekvenční sledovací přívěsky; sledovací a kontrolní systém obsahující jeden nebo více radiofrekvenčních přívěsků, vysílače s přijímačem a senzory pro stanovení a monitorování polohy a pohybu hmotného majetku, zboží a osob; infračervené detektory; počítačový hardware a software pro řízení zařízení a ovládání systémů pro přístup do zařízení a jejich komponenty, jmenovitě ovládací panely, čtečky přístupových karet a zařízení a systémy pro video snímání, video monitorování; zařízení pro digitální záznam na pevné disky, síťový přenos a dálkový přístup; síťové servery pro ukládání digitálního videa, aplikace pro kontrolu přístupu a sledovací aplikace, poplašná monitorovací a bezpečnostní zařízení; počítačový software a hardware pro řízení a ovládání bezpečnostního a přístupového systému zahrnujícího zámky, dveře, přístup a identifikaci; zařízení a bezpečnostní schránky ve formě skříněk pro zabezpečení klíčů; sledovací zařízení prodávaná jednotlivě jako komponenty nebo dohromady jako systém obsahující jednu nebo více sledovacích kamer, skryté kamery, kamery pro uzavřené televizní okruhy, kryty pro kamery, zařízení na uchycení kamer, objektivy kamer, video monitory, videorekordéry, digitální rekordéry, paměťová média, přepínače videa, ovládací panely, klávesnicové ovladače, pákové ovladače, propojovací přístroje pro poplašná zařízení a zařízení pro kontrolu přístupu, vysílače s přijímačem, přijímače, vysílače, procesory signálu, multiplexory, maticové spínače, ovladače, kryty ovládacího panelu, kryty spínačů, transformátory, spínače, děliče, koaxiální kabely, konektory, detektory pohybu, mikrofony a reproduktory; počítačový software uživatelského rozhraní a ovládací software pro řízení bezpečnostních, požárních a přístupových systémů; elektrické zámky; ruční elektronický počítačový a komunikační hardware pro příjem, řízení, ukládání, manipulaci, zobrazování a přenos dat pro ovládání elektronických zámků; elektronické klíčové přívěsky, čtečky a kodéry; magnetické nosiče dat; software a počítačový hardware pro zpracování dat; zdroje napájení, jmenovitě baterie, usměrňovače/regulátory napětí/proudu a transformátory; ovládací panely - jmenovitě elektronické přístroje pro elektrické monitorování určené aktivity a aktivaci poplašného zařízení proti vloupání; reproduktory sirén; a elektronické mechanismy sirén - jmenovitě generátory tónů a zesilovače pro sirény; počítačový software pro řízení komunikačního hardwaru pro ovládání a řízení kamer v uzavřeném okruhu; spínací jednotky obsahující magneticky ovládané jazýčkové spínače pro použití v poplašných systémech detekujících vloupání a požár, v průmyslových přístrojích pro snímání polohy, v otáčkoměrech, v bezpečnostních blokovacích systémech zařízení, v průmyslových přístrojích pro řízení polohy, v elektrických kabelech a v přístrojích pro řízení čerpadel a ventilů a domácích bezpečnostních poplašných systémech; elektrické a elektronické kontrolní přístroje pro kontrolu osob, zavazadel a nákladu ohledně přítomnosti určitých látek; elektrické a elektronické kontrolní přístroje pro kontrolu osob, zavazadel a nákladu ohledně přítomnosti výbušnin a/nebo narkotik; přístroje pro detekci přítomnosti výbušnin a jiného pašovaného zboží; přístroje pro snímání času nebo podmínek pro zahájení a řízení regeneračních nebo proplachovacích cyklů pro zařízení na úpravu vody; regulační ventily pro zařízení na úpravu vody a filtraci vody; bioreaktory pro kultivaci buněk; přenosné analytické přístroje a nástroje;jmenovitě sonda s mikroprocesorovým zapisovačem pro převod dat pro měření organických a anorganických chemikálií ve vodě; filtry a kryty filtrů pro laboratorní účely; přístroje pro separaci tekutin pro laboratorní účely; membránové filtry pro laboratorní účely; zařízení pro měření hustoty suspendovaných částic; deionizační zařízení pro laboratorní účely, filtry a kryty filtrů pro laboratorní účely; přístroje pro separaci tekutin pro laboratorní účely; membrány pro laboratorní účely; zařízení pro regulaci proudění tekutin, jmenovitě čerpadla, ventily, průtokoměry a regulátory pro laboratorní účely; monitory ozonu; laboratorní zařízení, jmenovitě porézní mikrotitrační destičky pro buněčnou biologii a jiné biologické aplikace; elektronické ovladače úpravy vody a procesů, jmenovitě přístroje pro použití při ošetření obchodních a průmyslových vodních systémů, systémů kotelní vody, chladicích vodních systémů a uzavřených vodních systémů, systémů pro zpracování buničiny a papíru, systémů pro zpracování paliv a systémů pro zpracování kovů pro analýzu chemických podmínek daného systému, určení správného programu ošetření, aplikaci požadovaného ošetření a monitorování účinnosti takového ošetření; počítačový software pro správu dat v oboru úpravy vody a v oboru buničiny a papíru; elektronické ovladače pro zpracování informací v oboru úpravy vody a v oboru buničiny a papíru; přístroje pro použití v průmyslových vodních systémech pro měření a regulaci pH a vodivosti; přístroje pro přívod chemikálií do průmyslových, obchodních nebo obecních vodních systémů v odměřených množstvích; elektronické testovací přístroje pro použití při úpravě vody; laboratorní testovací zařízení, jmenovitě zařízení pro testování rychlosti usazování a koroze; mobilní laboratoř vybavená zařízeními a nástroji pro monitorování a měření pH, vodivosti a koncentrace chromanů průmyslové a domácí vody, pro anorganickou analýzu vody a mikrobiologické testování vody; elektronické a elektrochemické výrobky, jmenovitě palivové články;přístroje pro přeměnu elektronického záření na elektrickou energii, jmenovitě fotovoltaické solární moduly, fotovoltaické solární hybridní moduly, elektronické senzory pro měření solárního záření, solární články; přístroje pro přeměnu elektronického záření na elektrickou energii, jmenovitě fotovoltaické solární moduly, systémy, komponenty a všechno související s rovnováhou systémových komponent.

Pompes à carburant de stations-service pour l'avitaillement de moteurs d'avions; équipements de distribution de carburant, à savoir pompes à carburant étalonnées, jauges électriques de niveau de carburant, valves de contrôle pour régulation du débit de gaz et canalisations de carburant; systèmes automatisés de gestion de stations-service composés de logiciels d'exploitation, pompes à carburant étalonnées, panneaux de contrôle du débit, conduites de carburant et pistolets de distribution pour l'avitaillement de véhicules terrestres et marins et d'avions; compteurs de gaz; systèmes de communication et de signalisation embarqués et en bordure de route, systèmes d'inspection de trains, systèmes de notification de croisements, appareils de commande électrique d'aiguillage; systèmes de suivi et de surveillance par GPS pour les industries du transit et des chemins de fer; dispositifs et produits de distribution électrique, à savoir condensateurs, coupe-circuits, tableaux de répartition de coupe-circuits, ferme-circuits, disjoncteurs, commutateurs, contacteurs, redresseurs de courant, limiteurs de courant, contacts électriques, collecteurs électriques, conducteurs électriques, connecteurs électriques, contrôleurs électriques, inducteurs électriques, systèmes d'alimentation électrique, tableaux de distribution et boîtes de dérivation d'électricité, consoles de distribution d'électricité, tableaux et boîtes de commutation d'électricité;logiciels destinés aux personnes chargées du dépannage et de l'entretien de contrôleurs programmables, logiciels pour analyse des vaisseaux sanguins, y compris des vaisseaux cardiaques, également avec fonctions de calcul quant aux vaisseaux sanguins, logiciels pour équipements de surveillance médicale de patients, logiciels pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données, logiciels pour le développement de programmes personnalisés d'affectation de biens; logiciels à utiliser en ligne permettant aux vendeurs d'équipements de bureau de présenter des demandes, de gérer des portefeuilles et de communiquer avec la société;logiciels destinés à l'accès à des informations en matière d'hypothèques et d'assurances, logiciels pour la collecte de données concernant les signes vitaux médicaux, logiciels destinés à des analyses de systèmes d'énergie électrique et manuels d'instructions sous format électronique vendus sous forme d'ensemble, logiciels pour employés d'institutions financières afin de déterminer les investissements financiers pour des clients et traiter la vente des investissements identifiés, logiciels pour l'obtention d'informations concernant l'état de risque d'inondation de biens immobiliers, logiciels pour le développement de interfaces utilisateurs graphiques et la visualisation de données, logiciels destinés au calcul de créances hypothécaires, logiciels pour la réglementation et la gestion de services d'entretien de flottes de véhicules, logiciels destinés à être utilisés en rapport avec l'accès à et l'utilisation de services informatiques commerciaux, logiciels pour clients afin d'obtenir des informations concernant des portefeuilles de baux, logiciels pour système d'informations radiologiques utilisés par les radiologues et les départements de radiologie, logiciels destinés à la gestion d'une base de données contenant des informations sur les employés et les malades pour la surveillance des malades et à des fins d'archivage, logiciels installés sur et utilisés en rapport avec des ordinateurs personnels et des équipements de surveillance médicale pour interfaces utilisateurs graphiques, logiciels destinés à l'envoi de données chiffrées et compressées à des systèmes d'acheminement de radiomessagerie, logiciels pour la fourniture d'accès à des sites web où des acheteurs et des vendeurs peuvent faire des affaires par voie électronique, et logiciels pour la navigation souterraine à savoir la navigation de l'assemblage d'une sonde de fond pour le forage pétrolier et des assemblages de forage afin d'acheminer des installations souterraines; instruments et appareils électroniques, nucléaires, industriels et de laboratoires, de test, mesure, calcul et contrôle, téléphones; produits électriques, produits pour la production et la distribution d'électricité et produits de protection contre les surtensions, à savoir parafoudres, barres blindées; condensateurs; contacteurs d'éclairage; commandes et dispositifs d'entrée/sortie; fusibles; commandes d'éclairage; boîtiers d'interrupteurs, DEL, à savoir diodes électroluminescentes, régulateurs de tension d'électricité, protecteurs contre les surtensions, limiteurs de surtension, voltmètres, tableaux de circuits électriques, relais et minuteries, solénoïdes et interrupteurs de fin de course, démarreurs manuels à pleine tension, démarreurs à tension réduite, interrupteurs et sectionneurs électriques, répartiteurs de tableaux de circuits et panneaux de pompage, coupe-circuits et sectionneurs, transformateurs, tableaux de circuits électriques et d'éclairage électrique, fils électriques, câbles, cordons et conducteurs, câblage électrique et accessoires, parafoudres, compteurs d'électricité, wattmètres, résistances de terre, capteurs d' humidité et de température; capteurs de construction et bois; capteurs de calibrage industriel, boutons-poussoirs, centres de commande de moteurs, câbles de chauffage à résistance électrique et leurs commandes électriques et régulateurs de tension compris dans la classe internationale 9; logiciels et programmes informatiques à usage médical, industriel et pour la recherche; appareils d'électrophorèse; colonnes et pompes chromatographiques; appareils pour la microfabrication; appareils pour systèmes de bio-informatique; appareils de scintillation; appareils d'imagerie destinés aux émissions radioactives et luminescentes; systèmes intégrés de synthèse et de purification; appareils pour fabriquer des oligonucléotides; appareils de microséries; systèmes optiques à laser pour l'imagerie numérique; lames de microséries; verrerie de laboratoire; fioles et micro-fioles; plaquettes à microtitres; logiciels pour la gestion de salles d'opération d'hôpitaux; logiciels pour la gestion d'informations sur les soins intensifs; logiciels de commande d'opérations industrielles; logiciels et leurs manuels vendus sous forme d'ensemble pour la gestion d'usines; programmes informatiques à interface graphique pour le contrôle de machines dans des applications d'automatisation industrielle; logiciels de création de présentations graphiques et d'édition d'interfaces de données dynamiques pour des applications graphiques en temps réel à usage industriel et commercial; logiciels de communications pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels pour le moulage par injection de plastique; logiciels pour la commande, la surveillance, la simulation, les communications, l'enregistrement et la collecte de données et l'automatisation d'usines; logiciels pour l'intégration d'opérations de machines de fabrication, le contrôle de processus, la fourniture de données pour la visualisation, le suivi des problèmes et la génération de rapports de production; progiciels pour l'exploitation et la programmation de meuleuses dans l'industrie de la fabrication; matériel informatique pour le contrôle de procédés industriels, à savoir moniteurs informatiques; ordinateurs portables, cartes Ethernet et câbles; matériel de mise en réseau d'ordinateurs, cartes de mémoire; micropuces; microprocesseurs; concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux informatiques, accessoires d'ordinateur, dispositifs d'affichage et terminaux; tableaux blancs informatiques; processeurs et cartes système; contrôleurs d'appel, interfaces opérateurs, interfaces de référence et collecteurs de données; applications de contrôle et de fabrication, à savoir de contrôle statistique de processus, de collecte de données, de commande numérique directe; systèmes d'exécution de fabrication et gestion de documents; produits et systèmes de traitement de signaux numériques, à savoir, commandes d'automatisation industrielle et contrôleurs logiques programmables; machines-outils, à savoir un produit de contrôle adaptatif sous forme de contrôleur externe pour optimiser les performances de coupe grossière et semi-grossière de machines-outils; matériel d'entrée/sortie distribués et éloignés, modules d'entrée/sortie, modules d'interface, alimentations électriques et matériel de montage; systèmes d'alarme anti-vol et anti-effraction; dispositifs de sécurité, à savoir ordinateurs de programmation logique, panneaux de commande, détecteurs électroniques d'effraction, détecteurs électroniques de bris de vitre, détecteurs électroniques de vibrations, contacts magnétiques pour systèmes de sécurité, plaques d'interrupteurs électroniques, détecteurs électroniques de mouvements pour systèmes d'alarme, interrupteurs électroniques sensibles aux mouvements, sirènes à raccordement fixe, haut-parleurs audio, pilotes électroniques, systèmes de contrôle d'accès et de surveillance à alarme; alarmes et détecteurs d'incendie, de chaleur et de fumée; systèmes de contrôle d'accès à carte informatique; lecteurs de cartes, encodeurs de cartes et cartes encodées pour systèmes de contrôle d'accès à carte; caméras vidéo; dispositifs vidéo de reconnaissance d'objets; dispositifs vidéo de suivi d'objets; dispositifs vidéo de lecture de plaques d'immatriculation; dispositifs vidéo de vérification d'alarme; dispositifs vidéo de reconnaissance faciale; dispositifs vidéo de reconnaissance de véhicules; dispositifs vidéo de détection de trafic; dispositifs vidéo de contrôle de portes d'accès; dispositifs vidéo de détection d'effraction; matériel ou logiciels de traitement qui analysent des images vidéo numériques pour extraire, enregistrer et rapporter automatiquement des renseignements, et systèmes de surveillance vidéo à distance pour applications de sécurité et de surveillance; moniteurs vidéo centraux; magnétoscopes; appareils de prises de vue; systèmes vidéo en circuit fermé; systèmes vidéo en circuit fermé composés d'une ou plusieurs caméras et de boîtiers de caméras; émetteurs-récepteurs sans fil, à faible portée et à radiofréquences; emetteurs/récepteurs pour lignes électriques; matériel de contrôle de communications pour l'exploitation de caméras en circuit fermé; matériel de contrôle de communications, à savoir commandes à pavé numérique, commutateurs de matrice, multiplexeurs, enregistreurs vidéo numériques, dômes à zoom panoramique basculant intégré, contrôleurs vidéo à distance, récepteurs, alarmes électroniques, déclencheurs et commandes de gestion et dispositifs de transmission vidéo vendus séparément ou comme éléments d'un système d'exploitation de caméras en circuit fermé; assistants numériques personnels configurés pour être utilisés par des professionnels de l'immobilier; dispositifs d'interfaces de communications pour assistants numériques personnels; systèmes de transmission à fibre optique, à savoir émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs à fibre optique pour la transmission de signaux vidéo, audio et de données via des fibres optiques; interrupteurs électriques; dispositifs de verrouillage électromécaniques; cartes magnétiques pour serrurerie, contrôle d'accès, contrôle de présence, alarmes et systèmes de sécurité; clés électriques; matériel électronique portable pour la réception, le contrôle, le stockage, la manipulation, l'affichage et la transmission de données et de déclenchement de serrures électroniques; cartes d'accès électroniques et leurs lecteurs et encodeurs; cartes d'accès magnétiques et leurs lecteurs et encodeurs; cartes d'accès à mémoire et leurs lecteurs et encodeurs; cartes de proximité et leurs lecteurs et encodeurs; porte-clés et leurs lecteurs et encodeurs; cartes d'accès à code à barres et leurs lecteurs, encodeurs et plastifieuses; pavés numériques d'accès; repères de pistage de fréquences radio; systèmes de commande et de pistage composés d'un ou plusieurs détecteurs, émetteurs-récepteurs et balises radiofréquences pour déterminer et contrôler la localisation et les mouvements de biens corporels, stocks et personnes; capteurs à infrarouge; matériel informatique et logiciels de gestion d'infrastructures et de contrôle de systèmes d'accès d'infrastructures et leurs composants, à savoir tableaux de commande, lecteurs de cartes d'accès et équipements et systèmes d'imagerie vidéo, de surveillance vidéo; d'enregistrement de disques durs numériques, de transmission de réseau et d'accès à distance; serveurs de stockage vidéo numériques en réseau, applications de surveillance et de contrôle d'accès, surveillance d'alarme et sécurité; logiciels et matériel informatique de contrôle et d'exploitation de systèmes d'accès et de sécurité composés de systèmes de verrouillage, de portes, de dispositifs d'accès et d'identification; et de boîtiers de sécurité sous forme de boîtes pour garder des clés; équipements de surveillance vendus séparément ou en tant qu'éléments ou sous forme d'ensemble comme un système composés d'une ou plusieurs caméras de surveillance, caméras cachées, caméras de télévision en circuit fermé, boîtiers de caméras, supports de caméras, objectifs, moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo, enregistreurs numériques, supports d'enregistrement vidéo, commutateurs vidéo, tableaux de commande, commandes à pavé numérique, commandes à manette, appareils d'interface pour alarmes et équipements de contrôle d'accès, émetteurs-récepteurs, récepteurs, émetteurs, processeurs de signaux, multiplexeurs, commutateurs de matrice, commandes, boîtiers de panneaux de commande, boîtiers d'interrupteurs, transformateurs, commutateurs, répartiteurs, câbles coaxiaux, connecteurs, détecteurs de mouvements, microphones et haut-parleurs; logiciels d'interface utilisateur et logiciels de contrôle pour la gestion de systèmes d'accès, de sécurité et d'extinction d'incendie; serrures électriques; matériel électronique portable informatique et de communication pour la réception, le contrôle, le stockage, la manipulation, l'affichage et la transmission de données pour l'exploitation de dispositifs de verrouillage électroniques; porte-clés électroniques, lecteurs et encodeurs; supports d'enregistrement magnétiques; logiciels et matériel informatique de traitement de l'information; alimentations électriques, à savoir batteries, redresseurs/régulateurs de courant/tension et transformateurs; panneaux de commande, à savoir appareils électroniques conçus pour surveiller électroniquement une activité prédéterminée et activer une alarme antivol; haut-parleurs de sirène; et pilotes de sirènes électroniques, à savoir générateurs de tonalité et amplificateurs pour sirènes; logiciels de contrôle de matériel de communication pour l'exploitation et la commande de caméras en circuit fermé; dispositifs de commutation intégrant des commutateurs à lames à enclenchement magnétique pour systèmes d'alarme antivol et d'alarme à incendie, dans des appareils industriels de localisation, des compte-tours, des systèmes de verrouillage de sécurité d'armoires d'équipements, des appareils industriels de contrôle de position, des câbles électriques et des appareils de contrôle de pompes et de valves et des systèmes d'alarme de sécurité de domicile; appareils électriques et électroniques de vérification pour détecter la présence de certaines substances sur des personnes, dans des bagages et des chargements; appareils électriques et électroniques de vérification pour détecter la présence d'explosifs et/ou de stupéfiants sur des personnes, dans des bagages et des chargements; appareils pour détecter la présence d'explosifs et d'autres produits de contrebande; minuteries ou appareils sensibles aux variations de conditions pour le lancement et le contrôle les cycles de régénération ou de lavage pour les équipements de traitement de l'eau; soupapes de commande pour équipements du traitement et de filtrage de l'eau; bioréacteurs pour la culture de cellules; instruments d'analyse portables;à savoir une sonde avec un enregistreur de conversion de données à microprocesseurs pour mesurer les produits chimiques organiques et inorganiques dans l'eau; filtres et boîtiers de filtres pour laboratoires; appareils de séparation de liquide pour laboratoires; filtres à membrane pour laboratoires; dispositifs de mesure de la densité du limon; dispositifs de déionisation pour laboratoires, filtres et boîtiers de filtres pour laboratoires; appareils de séparation de liquide pour laboratoires; membranes pour laboratoires; dispositifs de contrôle du débit de liquide, à savoir pompes, valves, débitmètres et régulateurs pour laboratoires; instruments de surveillance de l'ozone; équipements de laboratoire, à savoir microplaques de titrage poreuses pour la biologie cellulaire et d'autres applications des sciences de la vie; commandes électroniques de traitement de l'eau et des procédés, à savoir appareils pour le traitement de systèmes industriels et commerciaux d'alimentation en eau, systèmes d'eau de chaudière, systèmes de refroidissement à eau, circuits d'eau de refroidissement et systèmes fermés d'alimentation en eau, systèmes de traitement du papier et de la pâte, systèmes de traitement des combustibles et systèmes de traitement des métaux pour analyser la chimie du système, déterminer e programme de traitement correct, appliquer le traitement souhaité et surveiller l'efficacité du traitement; logiciels de gestion de données dans le domaine du papier, de la pâte et du traitement de l'eau; commandes électroniques pour le traitement d'informations dans le domaine du papier, de la pâte et du traitement de l'eau; appareils pour systèmes industriels d'alimentation en eau pour mesurer et contrôler le pH et la conductivité; appareils pour l'alimentation en produits chimiques dans des quantités mesurées d'un système industriel, commercial ou municipal d'alimentation en eau; appareils électroniques de test pour le traitement de l'eau; équipements de test de laboratoire, à savoir appareils de test du taux de dépôt et de la vitesse de corrosion; laboratoire mobile équipé de matériel et instruments pour mesurer et surveiller le pH, la conductivité et la concentration de chromate des eaux domestiques et industrielles, pour procéder à l'analyse inorganique de l'eau et au test microbiologique de l'eau; produits électroniques et électrochimiques, à savoir piles à combustible;appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir modules solaires photovoltaïques, modules solaires photovoltaïques hybrides, capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire, photopiles; appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir modules, systèmes et composants solaires photovoltaïques et tous les composants du système connexes.

Fuel pumps for service stations for fueling airplane engines; fuel distribution equipment, namely, metered fuel pumps, electrical fuel level gauges, control valves for regulating the flow of gases and fuel lines; automated fuel station management systems comprising computer operating software, metered fuel pumps, rate control panels, fuel lines and dispensing nozzles for fueling land and marine vehicles and marine vehicles and aircraft; gas meters; on-board and wayside signaling and communication systems, train inspection systems, cross warning systems, swithmachines; GPS - based tracking and monitoring systems for the railroad and transit industries; electrical devices and electrical power distribution products, namely, capacitors, circuit breakers, circuit breaker load centers, circuit closers, circuit interrupters, commutators, contactors, current rectifiers, current limiters, electric contacts, electric collectors, electric conductors, electric connectors, electric controllers, electric inductors, electric power supplies, electricity distribution boards and boxes, electricity distribution consoles, electricity switchboards and switchboxes; computer software for persons who troubleshoot and maintain programmable controllers, computer software for analyzing blood vessels including cardiac vessels which also provides calculation functions with respect to blood vessels, computer software for use with medical patient monitoring equipment, computer software for receiving, processing, transmitting and displaying data, computer software for use in developing personalized asset allocation programs; computer software for use on-line which enables office equipment dealers to submit applications, manage portfolios and communicate with the company; computer software for use in accessing mortgage and insurance information, computer software for collecting data involving vital medical signs, computer software for use in electrical power systems analyses and instructional manual in electronic format sold as a unit therewith, computer software for use by employees for financial institutions for determining financial investments for clients and in processing the sale of the identified investments, computer software for obtaining information on the flood-hazard status of real property, computer software for the development of graphical user interfaces and data visualization, computer software for use in the calculation of mortgage payments, computer software for regulating and managing vehicle fleet maintenance services, computer software for use in connection with accessing and utilizing commercial computer services, computer software for use by customers to obtain lease portfolio information, computer software for a radiology information system for use by radiologists and radiology departments, computer software for use in the database management of employee and patient information for patient monitoring and archival purposes, computer software installed on and used in connection with PC's and medical monitoring equipment for graphical user interface, computer software for use in sending encrypted and compressed data mover paging carrier systems, computer software for providing access to websites where buyers and sellers can conduct business electronically, and computer software for underground navigation namely for navigation of down hole probe assembly for oil drilling and drilling assemblies for routing underground utilities; electronic, nuclear, industrial and laboratory testing, measuring, computing and control instruments and apparatus, telephones; electrical goods, electrical power generation and distribution products and electrical voltage and overvoltage surge products, namely, arresters, busways; capacitors; lighting contactors; controllers and input/output devices; fuses; lighting controls; switch boxes, LEDs, namely, light emitting diodes, voltage regulators for electric power, voltage surge protectors, voltage surge suppressors, voltmeters, electrical circuit boards, relays and timers, solenoids and limit switches, full-voltage manual starters, reduced voltage starters, electrical switches and disconnects, circuit board terminal blocks and pumping panels, circuit breakers and disconnects, transformers, electrical lighting and power circuit boards, electrical wires, cables, cords, and conductors, electrical wiring and fixtures, lightning arrestors, electricity meters, power meters, grounding resistors, humidity and temperature sensors; building and wood sensors; industrial calibration sensors, push buttons, motor control centers, electrical resistance heating wires and electrical controllers therefore and voltage regulators in International; software and software programs for industrial, research, and medical use; apparatus for electrophoresis; chromatography columns and pumps; apparatus for microfabrication; apparatus for bioinformatics systems; apparatus for scintillation; imaging apparatus for radioactive and luminescent emissions; synthesis and purification integrated systems; apparatus manufacturing oligonucleotides; apparatus for microarrays; laser based optical systems for digital imaging; microarray slides; laboratory glassware; vials and microvials; microtitre plates; computer software for hospital operating room management; computer software for critical care information management; industrial process control software; computer software programs and program manuals sold as a unit for use in factory management; graphical user interface based computer programs for controlling machines in industrial automation applications; software for creating graphics displays and editing dynamic data interfaces for realtime graphics applications for industrial and business applications; communications software for connecting computer network users; software for plastic injection molding; software for control, monitoring, simulation, communications, data logging and collection, and factory automation; software to integrate manufacturing machine operations, control processes, provide data for visualization, track problems and generate production reports; packaged software for use in the operation and programming of grinding machines in the manufacturing industry; industrial process control hardware, namely, computer monitors; laptop computers, ethernet cards and cables; computer networking hardware, memory cards; microchips; microprocessors; computer network hubs, switches and routers, computer accessories, display devices and terminals; computer whiteboards; system boards and processors; call control, operator interface, gage interfaces and data collectors; control and manufacturing applications, namely, statistical process control, data collection, distributed numerical control; manufacturing execution systems and document management; digital signal processing products and systems, namely industrial automation controls and programmable logic controllers; machine tools, namely, an adaptive control product in the nature of an external controller to optimize machine tool cutting performance of rough and semi-rough cuts; distributed and remote input/output hardware devices, input/output modules, interface modules, power supplies and mounting hardware; intrusion and burglar alarm systems; security devices, namely, programming logic computers, control panels, electronic intrusion detectors, electronic glassbreak sensors, electronic vibration sensors, magnetic contacts for use in security systems, electronic switch plates, electronic motion sensors for alarm systems, electronic motion sensitive switches, hardwire sirens, audio speakers, electronic drivers, access control and alarm monitoring systems; fire, heat and smoke detecting and alarm units; computer card operated access control systems; card readers, card encoders, and encoded cards for use with card operated access control systems; video cameras; video object recognizers; video object trackers; video license plate readers; video alarm verifiers; video face recognizers; video vehicle recognizers; video traffic detectors; video access door controllers; video intrusion detectors; processing hardware and software that analyzes digital video images to automatically extract, record and report intelligence, and remote video monitoring systems for security and surveillance applications; central video monitors; video recorders; cameras; closed circuit video systems; closed circuit video system comprising one or more cameras, and a camera housing; short range, wireless, radio frequency transceivers; power line transceivers; communication control hardware for operating closed circuit camera; communication control hardware, namely keypad controllers, matrix switchers, multiplexers, digital video recorders, integrated pan-tilt-zoom domes, remote video controllers, receivers, electronic alarm, management controls and triggers, and video transmission devices sold separately or as part of a system for operating closed circuit cameras; personal digital assistant devices configured for use by real estate professionals; communications interface devices for use with personal digital assistant devices; fiber-optic transmission systems, namely, fiber optic transmitters, receivers and transceivers used in the transmission of video, audio, and data signals over optical fiber; electrical switches; electro mechanical locks; magnetic locks; electric keys; handheld electronic hardware for receiving, controlling, storing, manipulating, displaying and transmitting data and for operating electronic locks; electronic access cards and readers and encoders therefore; magnetic assess cards and readers and encoders therefore; smart access cards and readers and encoders therefore; proximity cards and readers and encoders therefore; key fobs and readers and encoders therefore; bar code access cards and readers, encoders, card lamination apparatus; access keypads; radio frequency tracking tags; tracking and control system comprising one or more radio frequency tags, transceivers, and sensors used to determine and monitor the location and movement of tangible assets, inventory and individuals; infrared sensors; computer hardware and software for facilities management and controlling facility access systems and components therefore, namely, control panels, access card readers, and equipment and systems for video imaging, video monitoring; digital hard drive recording, network transmission and remote access; networked digital video storage servers, access control and surveillance applications alarm monitoring and security; computer software and hardware for controlling and operating security and access system comprising locks, doors, access, and identification; devices and security enclosures in the nature of boxes for securing keys; surveillance equipment sold individually as components or together as a system comprising one or more surveillance cameras, covert cameras, close circuit television cameras, camera housings, camera mounts, camera lenses, video monitors, video recorders, digital recorders, video storage media, video switches, control panels, keypad controllers, joystick controllers, interface apparatus for alarms and access control equipment, transceivers, receivers, transmitters, signal processors, multiplexers, matrix switches, controllers, control panel housing, switch housing, transformers switches, splitters, coaxial cables, connectors, motion detectors, microphones and speakers; computer user interface software and control software for managing security, fire and access systems; electric locks; hand-held electronic computer and communication hardware for receiving, controlling, storing, manipulating, displaying and transmitting data for operating electronic locks; electronic key fobs, readers and encoders; magnetic data carriers; data processing software and computer hardware; power supplies, namely batteries, rectifiers/voltage/current regulators and transformers; control panels - namely, electronic apparatuses adapted to electrically monitor a pre-determined activity and activate a burglar alarm; siren speakers; and electronic siren drivers - namely, tone generators and amplifiers adapted to be used for sirens; computer software to control communication hardware for operating and controlling closed circuit cameras; switch units incorporating magnetically actuated reed switches for use in burglary and fire sensing alarm systems, in industrial position sensing apparatus, in revolution counters, in equipment cabinet safety interlock systems, in industrial position controlling apparatus, in electrical cables and in pump and valve controlling apparatus and home security alarm systems; electrical and electronic checking apparatus for screening individuals, baggage, and cargo for the presence of particular substances; electrical and electronic checking apparatus for screening individuals, baggage, and cargo for the presence of explosives and/or narcotics; apparatus for detecting presence of explosives and other contraband; time or condition sensing apparatus for initiating and controlling regeneration or backwash cycles for water treatment equipment; control valves for water conditioning and water filtration equipment; bioreactors for culturing cells; portable analytical instruments; namely, a probe with a microprocessor based data conversion logger for measurement of organic and inorganic chemicals in water; filters and filter housings for laboratory use; fluid separation apparatus for laboratory use; membrane filters for laboratory use; silt density measuring device; deionization units for laboratory use, filters and filter housings for laboratory use; fluid separation apparatus for laboratory use; membrane for laboratory use; fluid flow control devices, namely, pumps, valves, flow meters and regulators for laboratory use; ozone monitors; laboratory equipment, namely, porous microtiter plates for use in cell biology and other life science applications; electronic water and process treatment controls, namely, apparatus for use in the treatment of commercial and industrial water systems, boiler water systems, cooling water systems, and closed water systems, pulp and paper processing systems, fuel processing systems, and metal processing systems to analyze the chemistry of the system, determine the proper treatment program, apply the desired treatment and monitor the effectiveness of the treatment; computer software for data management in the water treatment and pulp and paper fields; electronic controllers used for processing information in the water treatment and pulp and paper fields; apparatus for use in industrial water systems to measure and control ph and conductivity; apparatus for feeding chemical to an industrial, commercial or municipal water system in measured amounts; electronic test apparatus for use in water treatment; laboratory testing equipment-namely, deposition and corrosion rate testers; mobile laboratory equipped with equipment and instrumentation to monitor and measure ph, conductivity, and chromate concentration of industrial and domestic waters, to conduct inorganic analysis of water and to conduct microbiological testing of water; electronic and electrochemical products, namely, fuel cells; apparatus for converting electronic radiation to electrical energy, namely photovoltaic solar modules, photovoltaic solar hybrid modules, electronical sensors for measuring solar radiation, solar cells; apparatus for converting electronic radiation to electrical energy, namely photovoltaic solar modules, systems, components, and all associated balance of system components.

10
Testovací sady pro klinické lékařské použití, včetně testovacích trubiček, testovacích desek a indikátorových tabulek pro hodnocení výsledků testů; lékařské přístroje a systémy příslušenství pro podávání odměřených dávek farmaceutických výrobků; lahvičky pro použití v lékařství; kanyly pro použití v lékařství;stříkačky pro použití v lékařství; injekční zařízení pro použití v lékařství; zásobníky pro použití v lékařství; naplněné lahvičky obsahující lékařské diagnostické látky; naplněné zásobníky obsahující chemické roztoky pro použití v lékařství; naplněné láhve obsahující plyny a plynové směsi pro použití v lékařství; infuzní čerpadla pro intravenózní podávání tekutin; jehly k lékařským účelům; implantovatelná radioterapeutická zařízení skládající se ze zapouzdřených radioizotopových zdrojů pro brachyterapii; systém pro poskytování radioterapie skládající se z radioaktivních zdrojů a bioabsorbovatelného nosiče; monitory minutového srdečního objemu; výměníky tepla a vlhkosti pro použití v lékařství; bakteriální filtry pro použití v lékařství; analyzátory plynu pro lékařské použití; systémy pro vedení záznamů o anestezii a správu dat a systémy pro monitorování pacientů, jmenovitě zařízení na monitorování plynů; pulzní oxymetry, zařízení pro monitorování více parametrů, EKG monitory, invazivní a neinvazivní zařízení pro monitorování krevního tlaku, zařízení pro monitorování neuromuskulárního přenosu, zařízení pro monitorování metabolismu a spirometry pro anestetické aplikace, aplikace intenzivní péče a diagnostické aplikace; anestetické stroje a ventilátory; příslušenství pro intenzivní péči a anestezii pro jednoho pacienta, jmenovitě trubičky na odběr vzorků plynů, adaptéry pro dýchací cesty, dýchací obvody, spirometrické senzory a trubičky, trubičky, oddělovače vody, senzory pro pulzní oxymetrii, manžety pro neinvazivní měření krevního tlaku, proplachovací soupravy, anestetické masky, zařízení pro absorpci oxidu uhličitého, teplotní sondy a rozprašovače; monitory centrální nervové soustavy; gastrointestinální tonometry; cívky pro vytváření gradientu, jmenovitě cívky pro vytváření gradientu magnetického pole používané při zobrazování magnetickou rezonancí; lékařská diagnostická zařízení, jmenovitě kostní denzitometry; přístroje pro monitorování plodu, jmenovitě přístroje pro monitorování tepu a vitálních znaků plodu; přístroje pro monitorování pacientů, jmenovitě přístroje pro monitorování srdce a vitálních znaků, lékařské zobrazovací systémy, jmenovitě ultrazvuk, lékařská diagnostická zobrazovací zařízení, zobrazovací zařízení pro vyšetřovací a diagnostické aplikace pro použití při plánování zásahů a chirurgických zákroků a jejich části a příslušenství; lékařské diagnostické přístroje pro zobrazování diagnostických snímků; jmenovitě přístroje pro tvorbu snímků, zesilovače rentgenových snímků, rentgenové fluoroskopy, mobilní rentgenová zařízení, prohlížeče radiografických snímků, skenery pro počítačovou tomografii, skenery pro nukleární rezonanci, ultrazvukové skenery, skenery pro magnetickou rezonanci, skenery pro pozitronovou emisní tomografii (PET); a jejich části a příslušenství, včetně stolů a podložek.

Kits de tests à usage médical clinique comprenant des tubes de test, des plaquettes de test et des diagrammes indicateurs pour l'évaluation des résultats des tests; systèmes d'appareils et d'accessoires médicaux pour l'administration de doses mesurées de produits pharmaceutiques; flacons à usage médical; canules à usage médical;seringues à usage médical; injecteurs à usage médical; cartouches à usage médical; flacons préremplis contenant des réactifs de diagnostic médical; cartouches préremplies contenant des solutions chimiques à usage médical; cylindres préremplis contenant des gaz et des mélanges de gaz à usage médical; pompes à perfusion utilisées pour l'administration de liquides par voie intraveineuse; aiguilles à usage médical; dispositifs de radiothérapie implantables constitués de sources de curiethérapie à radio-isotopes en capsules; système d'administration de radiothérapie composé de grains radioactifs et d'un ensemble de support bioabsorbable; moniteurs du débit cardiaque; échangeurs thermiques et d'humidité à usage médical; filtres à bactéries à usage médical; analyseurs de gaz à usage médical; systèmes de gestion de données et de conservation d'archives d'anesthésie et systèmes de surveillance de patients, à savoir moniteurs de gaz; sphygmo-oxymètres, moniteurs à paramètres multiples, moniteurs ECG, moniteurs de pression sanguine invasifs et non invasifs, moniteurs de transmission neuromusculaire, moniteurs métaboliques et spiromètres pour applications d'anesthésie, de soins intensifs et de diagnostic; machines d'anesthésie et ventilateurs; accessoires de soins intensifs et d'anesthésie pour un seul patient, à savoir lignes d'échantillonnage de gaz, adaptateurs pour voies aériennes, circuits respiratoires, capteurs et tubes de spirométrie, tuyaux, séparateurs d'eau, capteurs d'oxymétrie pulsée, tensiomètres non invasifs, sets de rinçage, masques d'anesthésie, absorbeurs de dioxyde de carbone, sondes thermométriques et nébuliseurs; moniteurs du système nerveux central; tonomètres gastriques; bobines de gradient, à savoir bobines de gradient magnétiques pour l'imagerie par résonance magnétique; dispositifs de diagnostic médical, à savoir ostéodensitomètres; appareils de surveillance du foetus, à savoir moniteurs de signes vitaux et du pouls du foetus; appareils de surveillance du patient, à savoir, moniteurs cardiaques et des signes vitaux, systèmes d'imagerie médicale, à savoir machines d'imagerie par ultrasons pour le diagnostic médical, dispositifs d'imagerie pour applications de dépistage et de diagnostic pour la planification d'opérations et de chirurgie, et leurs pièces et accessoires; appareils de diagnostic médical pour l'affichage d'images de diagnostic; à savoir appareils à clichés localisés, amplificateurs de luminance, fluoroscopes, dispositifs mobiles de radiographie, visionneuses de films radiographiques, tomodensitogrammes, appareils de résonnance nucléaire, scanners à ultrasons, appareils de résonance magnétique, appareils de tomographie par émission de positrons (TEP); et leurs pièces et accesoires, y compris tables et coussins.

Test kits for clinical medical use including test tubes, test plates and indicator charts for evaluating test results; medical apparatus and accessories systems for the dispensing of measured unit doses of pharmaceutical preparations; vials for medical use; cannulas for medical use; syringes for medical use; injectors for medical use; cartridges for medical use; pre-filled vials containing medical diagnostic reagants; pre-filled cartridges containing chemical solutions for medical use; pre-filled cylinders containing gases and gas mixtures for medical use; infusion pumps for intravenous administration of fluids; needles for medical purposes; implantable radiation therapy devices consisting of encapsulated radioisotope brachytherapy sources; radiation therapy delivery system consisting of radioactive seeds and a bio-absorbable carrier assembly; cardiac output monitors; heat and moisture exchangers for medical use; bacteria filters for medical use; gas analyzers for medical purposes; anesthesia record keeping and data management systems and patient monitor systems, namely, gas monitors; pulse oximeters, multiparameter monitors, ECG monitors, invasive and non-invasive blood pressure monitors, neuromuscular transmission monitors, metabolic monitors and spirometers for anesthesia, intensive care and diagnostic applications; anesthesia machines and ventilators; intensive care and anesthesia accessories for single patient use, namely, gas sampling lines, airway adapters, breathing circuits, spirometry sensors and tubes, tubes, water traps, pulse oximetry sensors, non-invasive blood pressure cuffs, flushing sets, anesthesia masks, carbon dioxide absorbers, temperature probes and nebulizers; central nervous system monitors; gastrointestinal tonometers; gradient coils, namely, magnetic gradient coils used in magnetic resonance imaging; medical diagnostic devices, namely, bone densitometers; fetal monitoring apparatus, namely, fetal pulse and vital signs monitors; patient monitoring apparatus, namely, heart and vital signs monitors medical imaging systems, namely, ultrasounds, medical diagnostic imaging machines, imaging devices for screening and diagnostic applications for use in planning intervention and surgery, and parts thereof and attachments thereto; medical diagnostic apparatus for displaying diagnostic images; namely, spot film apparatus, x-ray image intensifiers, x-ray fluoroscopes, mobile x-ray units, radiographic film viewers, computerized tomography scanners, nuclear resonance scanners, ultra sound scanners, magnetic resonance scanners, positron emission tomography (pet) scanners; and parts thereof and attachments thereto including tables and pads.

11
Solární kolektory, solární panely pro zachycení solárního tepla; solární osvětlovací tělesa, jmenovitě vnitřní a venkovní osvětlovací jednotky a tělesa se solárním napájením; solární tepelná zařízení, jmenovitě solární tepelné moduly; solární ohřívače vody; střešní krytiny, nekovové, obsahující solární články; domácí elektrická a plynová zařízení pro vaření, jmenovitě varné plotýnky, plynové a elektrické sporáky; plynové a elektrické trouby a sporákové desky; výměníky tepla; chemické silnostěné reaktory a jaderné reaktory a příslušenství a komponenty k tomuto, jmenovitě tepelná čerpadla, parní ventily a ventily pro regulaci průtoku plynů a kapalin; instalace, údržba a opravy kompresorů, čerpadel, jmenovitě strojů, turboexpandérů, palivových čerpadel a zařízení na rozvod paliva, strojů pro doplňování stlačeného zemního plynu, plynových turbín, parních turbín, vzduchem chlazených výměníků tepla, parních kondenzátorů, silnostěnných reaktorů a trubkových reaktorů; elektrické lampy všeho druhu a jejich části; elektrická osvětlovací tělesa a jejich části; elektrické chladničky, mrazničky, klimatizační zařízení, elektrické trouby, sporáky; mikrovlnné trouby na vaření; stěnové pečicí trouby pro domácnost; zásuvky na ohřívání potravin; konvekční trouby, elektrické a plynové sporákové desky; elektrické a plynové kuchyňské trouby a sporáky; ventilační digestoře pro sporáky; a ventilační sací ventilátory; vodní filtry; změkčovače vody; sušiče oděvů; elektrické větráky, stropní větráky, kapesní svítilny; reflektory a světla pro vozidla; elektrická světla na vánoční stromky; zařízení pro separaci tekutin; zařízení pro koncentrování tekutin; zařízení pro recyklaci tekutin; polymerní membránový materiál pro použití při separaci tekutin; filtrační přístroje pro filtrování pevných látek z plynů a kapalin nebo filtrování kapalin z plynů a pro filtrování jedné nemísitelné kapaliny z jiné; spirálovitě vinuté prvky nebo zásobníky obsažené v trubkových plastových pouzdrech pro koncentrování produktů a odstraňování nečistot ze systémů pro úpravu tekutin; zařízení na úpravu vody pro obytné prostory; moduly pro reverzní osmózu a membrány pro ně; zařízení a systémy na čištění vody obsahující čeřicí zařízení, elektro-deionizační systémy, zařízení pro čištění kondenzátu, vakuová odplyňovací zařízení, ultrafiltrační zařízení, ultrafialové sterilizátory, měniče iontů, systémy pro regeneraci kyselin a žíravin, systémy pro reverzní osmózu, dekarbonizační zařízení s nuceným tahem, filtry, systémy pro přívod chemikálií a zařízení na skladování sypkého materiálu, prodávané s automatickými ovladači a nástroji pro monitorování provozních parametrů zařízení a systémů, elektrochemická zařízení pro čištění kapalin pro použití v průmyslovém, obchodním a obecním sektoru; zařízení na filtrování vody pro domácí, obchodní a průmyslové použití; voda (zařízení na úpravu-); zařízení na čištění vody, aby byla pitná, pro domácí, obchodní a průmyslové použití; zařízení pro separaci tekutin, jmenovitě průmyslové filtry tekutin; recyklační zařízení, jmenovitě zařízení na čištění tekutin;zařízení na úpravu vody, jmenovitě vložky; zařízení na úpravu vody pro domácí použití, jmenovitě změkčovače vody a upravovače vody; filtry médií a hloubkové filtry na odstraňování usazenin, železa, síry, pachuti a zápachu z vody; zařízení na čištění vody reverzní osmózou; hloubková filtrační zařízení a hloubkové filtrační vložky pro filtrování kapalin a vzduchu pro domácí, průmyslové a obchodní použití; jednorázové vložkové filtry pro filtrování průmyslové vody.

Panneaux solaires, panneaux de captage de l'énergie solaire; accessoires d'éclairage solaires, à savoir unités d'éclairage et luminaires solaires intérieurs et extérieurs; installations héliothermiques, à savoir modules héliothermiques; chauffe-eau solaires; toitures, non métalliques, dotées de cellules solaires; appareils ménagers de cuisson électriques et à gaz, à savoir réchauds, cuisinières électriques et à gaz; fours et tables de cuisson à gaz et électriques; échangeurs thermiques; réacteurs chimiques à paroi épaisse et réacteurs nucléaires et accessoires et leurs composants, à savoir, pompes à chaleur, robinetterie pour circuit de vapeur et vannes pour le réglage du débit des gaz et liquides; services d'installation, d'entretien et de réparation de compresseurs, pompes, à savoir machines, turbodétendeurs, pompes à carburant et équipements de distribution de carburant, équipements de ravitaillement en GNC, turbines à gaz, turbines à vapeur, échangeurs thermiques à refroidissement par air, condenseurs de vapeur, réacteurs à paroi épaisse et réacteurs tubulaires; lampes électriques en tous genres et leurs pièces; accessoires d'éclairage électrique et leurs pièces; congélateurs, appareils de climatisation, fours électriques, cuisinières, réfrigérateurs électriques; fours à micro-ondes pour la cuisson; fours de cuisson muraux à usage domestique; tiroirs pour réchauffer des aliments; fours à convection, tables de cuisson électriques et à gaz; fours de cuisson et cuisinières électriques et à gaz; hottes d'aération pour cuisinières; et ventilateurs aspirants; filtres à eau; adoucisseurs d'eau; séchoirs à linge; ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, lampes torches; lampes et feux de véhicules; lampes électriques pour arbres de Noël; dispositifs de séparation de liquide; dispositifs de concentration de liquide; dispositifs de recyclage de liquide; matériaux polymères de membrane pour la séparation de liquide; filtres pour le filtrage de solides à partir de gaz et de liquides ou pour le filtrage de liquides à partir de gaz et pour le filtrage d'un liquide immiscible à partir d'un autre; éléments ou cartouches en spirale contenus dans un manchon tubulaire en plastique pour concentrer des produits et enlever des impuretés dans des systèmes de traitement de liquide; dispositifs de conditionnement de l'eau à usage résidentiel; modules d'osmose inverse et leurs membranes; dispositifs et systèmes de purification de l'eau composés de clarificateurs, systèmes électriques de déionisation, filtres de polissage de condensats, dispositifs de dégazage par le vide, dispositifs d'ultrafiltration, dispositifs de stérilisation par ultraviolet, échangeurs d'ions, systèmes de régénération d'acide et de produits caustiques, systèmes d'osmose inverse, dispositifs de décarbonatation à air pulsé, filtres, systèmes d'alimentation en produits chimiques et dispositifs de stockage de produits en vrac, vendus avec des commandes automatiques et des instruments pour surveiller les paramètres d'exploitation des dispositifs et systèmes, dispositifs de purification électrochimique de liquide à usage industriel, commercial et municipal; dispositifs de filtrage de l'eau à usage domestique, industriel et commercial; unités de purification des eaux usées; dispositifs de purification de l'eau potable à usage domestique, industriel et commercial; dispositifs de séparation de liquide, à savoir filtres à liquide industriels; dispositifs de recyclage, à savoir dispositifs de purification de liquide;équipements pour le traitement de l'eau, à savoir cartouches; équipements pour le traitement de l'eau à usage domestique, à savoir adoucisseurs d'eau et conditionneurs d'eau; filtres de support et filtres en profondeur pour éliminer les dépôts, le fer, le soufre, les saveurs et les odeurs de l'eau; dispositifs de purification de l'eau par osmose inverse; unités et cartouches de filtres en profondeur pour le filtrage de liquide et d'air à usage domestique, industriel et commercial; filtres à cartouche jetables pour le filtrage de l'eau industrielle.

Solar collectors, solar heat collection panels; solar light fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and fixtures; solar thermal installations, namely solar thermal modules; solar water heaters; roofing, not of metal, incorporating solar cells; domestic electric and gas cooking appliances, namely, cooking rings, gas and electric stoves; gas and electric ovens and cooktops; heat exchangers; chemical heavy wall reactors and nuclear reactors and accessories and component parts thereof, namely, heat pumps, steam valves and valves for regulating the flow of gases and liquids; installation, maintenance and repair services for compressors, pumps, namely, machines, turboexpanders, fuel pumps and fuel distribution equipment, CNG refueling equipment, gas turbines, steam turbines, air cooled heat-exchangers, steam condensers, heavy wall reactors and tubular reactors; electric lamps of all kinds and their parts; electric lighting fixtures and their parts; electric refrigerators, freezers, air conditioning apparatus, electric ovens, ranges; microwave ovens for cooking; wall cooking ovens for domestic use; food warming drawers; convection ovens, electric and gas cook tops; electric and gas cooking ovens and ranges; ventilation hoods for stoves; and ventilating exhaust fans; water filters; water softening units; clothes dryers; electric fans, ceiling fans, flashlights; lamps and lights for vehicle; electric lights for Christmas trees; fluid separation units; fluid concentration units; fluid recycling units; polymeric membrane material for use in the separation of fluids; filter apparatus used for filtering solids from gases and liquids or filtering liquids from gases, and for filtering one immiscible liquid from another; spirally-wound elements or cartridges contained within a tubular plastic sleeve for concentrating products and removing impurities in fluid treatment systems; water conditioning units for residential purposes; reverse osmosis modules and membranes therefore; water purification units and systems consisting of clarifiers, electro deionization systems, condensate polishers, vacuum degasification units, ultra filtration units, ultraviolet sterilizers, ion exchangers, acid and caustic regeneration systems, reverse osmosis systems, forced draft decarbonator units, filters, chemical feed systems and bulk storage units, sold with automatic controls and instruments to monitor operating parameters of the units and systems electrochemical liquid purification units for use in the industrial, commercial and municipal sectors; water filtering units for domestic, commercial and industrial use; waste water purification units; water purifying units for potable water for domestic, commercial and industrial use; fluid separation units, namely industrial fluid filters; recycling units, namely, fluid purification units; water treatment equipment, namely, cartridges; water treatment equipment for household use, namely, water softeners and water conditioners; media filters and depth filters for removing sediments, iron, sulfur, tastes and odors from water; reverse osmosis water purification; depth filter units and depth filter cartridges for liquid and air filtration for domestic, industrial, and commercial use; disposable cartridge filters for industrial water filtration.

12
Elektromotory a vznětové motory pro pozemní vozidla.

Moteurs électriques et diesel pour véhicules terrestres.

Electric motors and diesel engines for land vehicles.

17
Silikonová těsnění pro různé použití, například pro těsnění van, těsnění člunů a automobilů; silikonové vrstvy na dopravní povrchy a ochranu povrchů před vlivem povětrnosti, střešní povlaky ze silikonové pryže; plastové panely pro stavebnictví; plastové zasklívací materiály; plastické hmoty ve formě listů, desek, fólií, bloků, všechno pro použití ve výrobě; elektroizolační materiály, elektroizolační prostředky, jako izolační nátěry, hmoty ze silikonové pryže; materiály pro tepelnou izolaci, termoplastické materiály používané jako stavební materiály pro izolaci, pokrývání střech a zasklívání.

Mastic de silicone pour divers usages, notamment pour le calfeutrage de baignoires et le colmatage de bateaux et automobiles; revêtement étanche et de voirie en silicone, enduit à toiture en caoutchouc silicone; panneaux de plastique pour la construction; composés plastiques de vitrage; matières plastiques sous forme de feuilles, plaques, blocs, tous pour la fabrication; matériaux d'isolation électrique, dispositifs d'isolation électrique, y compris vernis isolant, composés de caoutchouc silicone; matériaux d'isolation thermique, matériaux thermoplastiques utilisés comme matériaux de construction pour l'isolation, la couverture (toiture) et le vitrage.

Silicone sealants for a variety of uses such as for bath tub caulking, sealing boats and automobiles; silicone traffic and weather topping, silicone rubber roof coating; plastic panels for building construction purposes; plastic glazing compounds; plastic in the form of sheets, plates, foils, blocks, all for use in manufactures; electric insulation material, electric insulators such as insulating varnish, silicone rubber compounds; thermal insulating material, thermplastic materials used as building materials for insulating, roofing and glazing.

19
Termoplastické stavební materiály, jmenovitě lisované nebo protlačované termoplastické materiály používané jako dřevo, kov, střešní krytiny, podpěry nebo náhražky skla.

Matériaux de construction thermoplastiques, à savoir matériaux thermoplastiques moulés et extrudés utilisés comme succédanés du bois, du métal ou du verre, de soutien ou de couverture.

Theromplastic building and construction materials, namely, molded or extruded thermoplastic materials used as wood metal, roofing, support or glass substitutes.

35
Služby řízení skladu; poradenství v oboru řízení zásob; integrace akvizic; přímá marketingová reklama po druhé zaměřená na databázový marketing; poradenství v oboru přímé marketingové reklamy po druhé zaměřené na databázový marketing; poradenství ohledně reorganizace obchodní činnosti; správa parku nákladních aut a automobilů, jmenovitě hlášení o cestách a fakturování prostřednictvím globální počítačové sítě; poradenství v oboru správy parku nákladních aut a automobilů; poradenství ohledně obchodní administrativy; provozování a řízení elektráren druhých;poradenství v oboru provozování a řízení elektráren, obchodní služby, jmenovitě administrativa ohledně smluv na opravy a servisních smluv, řízení dodavatelských řetězců a poradenství v oblasti zajišťování a zprostředkování chemických výrobků a služeb, řízení zásob a dodávek a omezování nákladů; poradenství, marketing, analýzy nákladů a cen vztahující se k elektrochemickým zařízením pro čištění kapalin v průmyslovém sektoru.

Services en matière de gestion d'inventaire; conseils en matière de services de contrôle des stocks; services d'intégration en matière d'acquisition; publicité par marketing direct pour des tiers consistant en marketing de bases de données; conseils en publicité par marketing direct pour des tiers consistant en marketing de bases de données; services de conseils en réorganisation commerciale; services de gestion de parcs de camions et d'automobiles, à savoir facturation et rapport de voyage via un réseau informatique mondial; conseils en services de gestion de parcs de camions et d'automobiles; services de conseils en administration commerciale; exploitation et gestion de centrales électriques de tiers;conseils en exploitation et gestion de centrales électriques, services commerciaux, à savoir administration de contrats de réparation et révision, gestion de la chaîne d'approvisionnement et services de conseils en matière d'approvisionnement et de recherche de fournisseurs de services et produits chimiques, gestion de l'approvisionnement et des stocks de produits et limitation des coûts; conseils, marketing, analyse des prix et des coûts concernant les dispositifs de purification électrochimique de liquides à usage industriel.

Inventory control services; consultation in the field of inventory control services; acquisition integration services; direct marketing advertising for others featuring database marketing; consultation in the field of direct marketing advertising for others featuring database marketing; business reorganization consulting services; truck and automobile fleet management services, namely voyage reporting and invoicing via a global computer network; consultation in the field of truck and automobile fleet management services; business administration consulting services; operation and management of power plants of others; consultation in the field of operation and management of power plants, business services, namely the administration of repair and services contracts, supply chain management and consulting services in the areas of chemical product and service sourcing and procurement, product inventory and supply management and cost containment; consulting, marketing, cost and pricing analysis relating to electrochemical liquid purification units for use in the industrial sector.

36
Zajištěné financování a soukromé financování; finanční analýzy a konzultace; finanční služby ohledně kreditních karet; služby ohledně kreditních karet, jmenovitě prodloužení úvěru druhým; správa finančního majetku pro druhé; pojištění a zajištění, jmenovitě uzavírání pojištění všeho druhu; přímé investice; uzavírání pojištění v oboru dluhopisů; uzavírání pojištění finančních záruk; financování osobních půjček; hypotéky (poskytování půjček); financování akvizic; obchodní finanční služby; služby komerční realitní kanceláře; důchodové fondy; soukromý kapitál a dlužní investice; konzultační, poradenské a informační služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám, pronájem mobilních a modulárních budov, pojišťovací makléřství, služby úvěrové společnosti v oboru spotřebitelských a obchodních úvěrů, služby ohledně kreditních karet, financování půjček na nemovitosti a bankovní a finanční služby.

Services de financement par fonds propres et de marques privées; analyses et conseils financiers; services financiers de cartes de crédit; services de cartes de crédit, à savoir extension de crédit à des tiers; gestion financière d'actifs pour compte de tiers; services d'assurance et de réassurance, à savoir services de souscription de tous types d'assurances; services d'investissement de capitaux propres; services de souscription d'assurances dans le domaine des obligations; services de souscription de garanties financières; financement de prêt personnel; services de prêts sur nantissement; services de financement d'acquisitions; services de financement commercial; services d'agences immobilières commerciales; constitutions de capitaux; investissements dans des capitaux privés et des créances; services d'information, d'assistance et de conseils dans tous les domaines précités, crédit-bail et location de constructions mobiles et modulaires, services de courtage d'assurances, services d'agences de crédit dans le domaine des crédits commerciaux et à la consommation, services de cartes de crédit, services de financement de prêts immobiliers et services bancaires et financiers.

Asset based and private label financing services; financial analysis and consultation; credit card financial services; credit card services, namely, extension of credit to others; financial asset management for others; insurance and re-insurance services, namely, underwriting services for all types of insurance; equity investment services; insurance underwriting services in the field of bonds; financial guarantee assurance underwriting services; personal loan financing; mortgage banking services; acquisition financing services; commercial financing services; commercial real estate agency services; mutual fund investment; private equity and debt investment; consultancy, advisory and information services relating to all the foregoing services, Leasing and rental of mobile and modular buildings, insurance brokerage services, credit agency services in the fields of consumer and commercial credit, credit card services, real estate loan financing services and banking and financial services.

37
Stavba, instalace, opravy, výměna, generální opravy a údržba elektráren, motorů, turbín, větrných turbín a přístrojů, zařízení a nástrojů pro výrobu energie a elektřiny a jejich částí, doplňků a příslušenství; instalace, údržba a opravy kompresorů a čerpadel, jmenovitě strojů, turboexpandérů, palivových čerpadel a zařízení na rozvod paliva, strojů pro doplňování stlačeného zemního plynu, plynových turbín, parních turbín, vzduchem chlazených výměníků tepla, parních kondenzátorů, silnostěnných reaktorů a trubkových reaktorů; údržba a opravy ropovodů a plynovodů; vrtání a čerpání ropy a plynu; dělání ropných vrtů; montáže pouzder, potrubí a vrtacích soutyčí ropných vrtů; pronájem vrtacích nástrojů na ropu a plyn; dálkové monitorování a diagnostické opravy a údržba poskytované při opravách a údržbě leteckých motorů, turbín, elektrických zařízení, lékařských zařízení, lokomotiv, včetně příslušenství a částí všeho výše uvedeného; pronájem stavebních zařízení; chemické čištění sklem vyložených reakčních nádob používaných v chemickém a farmaceutickém zpracovatelském průmyslu; údržba systémů pro přenos tepla a kondenzátorů; údržba a opravy v oboru počítačem řízených chladicích zařízení, služby ohledně oprav a údržby strojů, nástrojů, elekrických zařízení a přístrojů; služby týkající se údržby a oprav v souvislosti s ropou a plynem; vrtání a čerpání ropy a plynu; dělání ropných vrtů; montáže pouzder, potrubí a vrtacích soutyčí ropných vrtů; pronájem vrtacích nástrojů na ropu a plyn.

Construction, installation, réparation, remplacement, révision et entretien de centrales électriques, moteurs, turbines, éoliennes et appareils, équipements et instruments pour la production d'énergie et d'électricité et leurs pièces, éléments constitutifs et accessoires; services d'installation, d'entretien et de réparation de compresseurs et pompes, à savoir machines, turbodétendeurs, pompes à carburant et équipements de distribution de carburant, équipements de ravitaillement en GNC, turbines à gaz, turbines à vapeur, échangeurs thermiques à refroidissement par air, condenseurs de vapeur, réacteurs à paroi épaisse et réacteurs tubulaires; services d'entretien et de réparation d'oléoducs et de gazoducs; forage et pompage de pétrole et gaz; forage de pétrole brut; installation de tubes et canalisation de forage de puits de pétrole; location d'outils de forage de puits de pétrole et de gaz; services de surveillance à distance, de diagnostic, de réparation et d'entretien pour la réparation et l'entretien de moteurs d'avion, turbines, équipements électriques, équipements médicaux, locomotives, y compris pièces et accessoires de tous les produits précités; location d'équipement de construction; services de nettoyage chimique de cuves de réacteur à revêtement de verre utilisées dans les industries du traitement chimique et pharmaceutique; services d'entretien de systèmes de transfert de chaleur et de condensateurs; services d'entretien et de réparation d'équipements à système de refroidissement informatisé, services de réparation et d'entretien de machines, instruments, appareils et équipements électriques; services d'entretien et de réparation dans le secteur pétrolier et gazier; forage et pompage de pétrole et gaz; forage de pétrole brut; installation de tubes et canalisation de forage de puits de pétrole; location d'outils de forage de puits de pétrole et de gaz.

Construction, installation, repair, replacement, overhaul and maintenance of power plants, engines, turbines, wind turbines, motors and apparatus, equipment and instrument for the generation of power and electricity and their component parts, filings and accessories; installation, maintenance and repair services for compressors and pumps, namely machines, turbo expanders, fuel pumps and fuel distribution equipment, CNG refueling equipment, gas turbines, steam turbines, air cooled heat exchangers, steam condensers, heavy wall reactors and tubular reactors; oil and gas pipeline maintenance and repair services; drilling and pumping of oil and gas; drilling for crude oil; oil well casing, tubing and drill pipe installation; rental of oil and gas well drilling tools; remote monitoring and diagnostic repair and maintenance services rendered in the repair and maintenance of aircraft engines, turbines, electrical equipment, medical equipment, locomotives including accessories and component parts of all the foregoing; construction equipment leasing; chemical cleaning services for glass-lined reactor vessels used in the chemical and pharmaceutical processing industries; maintenance services for heat transfer systems and condensers; maintenance and repair services in the field of computerized cooling system equipment, services rendered in the repair and maintenance of machinery, instruments, electrical equipment and appliances; oil and gas maintenance and repair services; drilling and pumping of oil and gas; drilling for crude oil; oil well casing, tubing and drill pipe installation; rental of oil and gas well drilling tools.

38
Pronájem telekomunikačních zařízení.

Location d'équipement de télécommunication.

Telecommunications equipment leasing.

39
Přenos ropy nebo plynu potrubím; pronájem automobilů, letadel, železničních vozů a námořních plavidel; dodávání a skladování chemikálií v oboru systémů na úpravu vody a výrobu buničiny a papíru; pronájem kontejnerů pro dopravu.

Distribution de pétrole ou de gaz par oléoducs; location d'automobiles, d'avions, d'automotrices et de véhicules marins; services de livraison et de stockage de produits chimiques dans le domaine du traitement de l'eau et des systèmes de fabrication du papier et de la pâte; crédit-bail de conteneurs de transport.

Transmission of oil or gas through pipelines; automobile, aircraft, railcar and marine vessel leasing; chemical delivery and storage services in the field of water treatment and pulp and paper making systems; leasing of shipping containers.

40
Těžba ropy; služby výroby plynu; služby týkající se ropných a plynových vrtů; rafinace ropy a plynu; úprava odpadních vod, úprava vody, jmenovitě odsolování, čištění, úprava, zjišťování a odstraňování mikroorganismů, čištění pryskyřic pro výměnu iontů; regenerace membrán.

Services de production de pétrole; services de production de gaz; services de traitement de puits de pétrole et de gaz; raffinage de pétrole et de gaz; services de traitement des eaux usées, services de traitement de l'eau, à savoir dessalement, purification, traitement, identification et contrôle d'organismes microbiologiques, nettoyage de résines d'échange d'ions; services de régénération de membrane.

Oil production services; gas production services; oil and gas well treatment services; oil and gas refining services; wastewater treatment services, water treatment services, namely, desalination, purification, conditioning, identifying and controlling microbiological organisms, cleaning of ion exchange resins; membrane regeneration services.

41
Školení v používání a ovládání signalizačních systémů a výstražných systémů na přejezdech pro železniční a tranzitní sektor; vzdělávání v oboru lékařského zobrazování a diagnostiky; jmenovitě vedení seminářů, konferencí, sympozií nebo pracovních setkání vztahujících se k farmaceutickému průmyslu, pro lékaře a zaměstnance farmaceutických společností;vzdělávání, jmenovitě vedení seminářů, konferencí, sympozií nebo pracovních setkání v oboru biologických věd a biotechnologií pro vědce a pracovníky ve výzkumu; vedení seminářů vztahujících se k problémům úpravy průmyslové vody; poskytování školení pro všechno výše uvedené; poskytování školení v oboru řízení a lékařství prostřednictvím využívání výuky a ukázek poskytovaných online, prostřednictvím internetu, intranetu a extranetu; vzdělávání, jmenovitě vedení praktických školicích pracovních setkání, kurzů a seminářů zaměřených na ukázky v oboru řízení a lékařství.

Formation à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes de signalisation et de notification de croisement pour les industries du transit et des chemins de fer; Services d'éducation dans le domaine de l'imagerie médicale et du diagnostic; à savoir conduite de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers concernant l'industrie pharmaceutique, à l'attention des médecins et des employés des sociétés pharmaceutiques;services d'éducation, à savoir conduite de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie pour scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires sur les problèmes de traitement des eaux industrielles; services de formation dans tous les domaines précités; services de formation en gestion et en matière médicale par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en ligne, via l'internet, des intranets et extranets; services d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation pratique, de cours et de séminaires comprenant des démonstrations dans le domaine médical et de la gestion.

Training in the use and operation of signaling and cross-warning systems for the rail and transit industries; educational services in the field of medical imaging and diagnostics; namely, holding seminars, conferences, symposiums or workshops relating to the pharmaceutical industry, for medical practitioners and employees of pharmaceutical companies; educational services, namely holding seminars, conferences, symposiums or workshops in the field of life science and biotechnology for scientists and researchers; conducting seminars related to industrial water treatment problems; providing training services for all the aforesaid; providing training services in management and the medical field through the use of instructions and demonstrations provided online, through the internet, intranet and extranets; education services, namely, conducting practical training workshops, classes and seminars featuring demonstrations in the field of management and medicine.

42
Služby vztahující se k větru a větrné energii, jmenovitě odborné poradenství a inženýrské služby; návrhy pro druhé v oboru větrné energie; služby průmyslového projektování; návrh vybavení a zařízení pro výrobu energie, vybavení a zařízení na větrnou energii a vybavení a zařízení pro výrobu elektrické energie; inženýrské služby, technické poradenství a výzkum v ropném a plynárenském průmyslu; služby v oboru těžby ropy a zemního plynu; geofyzikální průzkumy pro ropný a plynárenský průmysl; analýza ropných a plynových polí; průzkumy ropy a plynu, jmenovitě karotážní měření a testování vrtů; testování ropných a plynových vrtů; kontrola ropovodů a plynovodů;dálkové monitorování a diagnostika kompresorů, čerpadel, turboexpandérů, palivových čerpadel a zařízení na rozvod paliva, strojů pro doplňování stlačeného zemního plynu, plynových turbín, parních turbín, vzduchem chlazených výměníků tepla, parních kondenzátorů, silnostěnných reaktorů a trubkových reaktorů; poskytování řešení ohledně informačních technologií v oboru globálního železničního a tranzitního sektoru; a pronájem počítačových zařízení a lékařských systémů; výzkum, konzultace a poradenství vztahující se k problémům ohledně inženýrství, návrhu a vývoje, se kterými se setkávají společnosti, vlády a jednotlivci v oblasti služeb, průmyslu a obchodu; počítačové programovací služby pro jiné subjekty; návrh a analýzy počítačového softwaru pro druhé; počítačové poradenské služby; údržba a aktualizování počítačového softwaru a počítačových systémů pro druhé; instalace počítačového softwaru; analýzy a návrh počítačových systémů pro druhé; poradenství vztahující se k chemickému výzkumu; poradenství vztahující se k objevování a hodnocení léků a látek majících diagnostické vlastnosti; technická podpora (služby); poradenství vztahující se k diagnostickým metodám využívajícím optické systémy na bázi laseru; HTS (high throughput screening) analýzy pro vývoj léků; zakázková syntéza, analytické a diagnostické služby; biotechnologické služby; technická podpora pro software pro automatizaci v továrnách, jmenovitě údržba počítačového softwaru a pravidelné modernizování softwaru; zakázkový návrh bezpečnostních přístupových systémů; návrhy a poradenství v souvislosti s konfigurací systémů používaných v aplikacích podporujících optovláknové technologie; technická podpora, jmenovitě odstraňování závad počítačového hardwaru, video a elektronického komunikačního hardwaru a softwaru; technické poradenství ohledně hardwaru a softwaru používaných v souvislosti s bezpečnostními a přístupovými systémy; technické poradenství ohledně sledovacích kamer; zakázkový návrh pro druhé v oboru bezpečnostních systémů, přístupových systémů a systémů pro monitorování hmotného majetku a zboží; laboratorní a testovací služby, jmenovitě separace tekutin a testování membrán; inženýrské a poradenské služby v oboru úpravy vody, vodních systémů, chladicích vodních systémů, průmyslových systémů kotelní vody, průmyslových vodních systémů a systémů pro průmyslové procesy, ošetření průmyslových systémů pro zpracování paliv, ošetření systémů pro výrobu buničiny a papíru a ošetření systémů pro zpracování kovů a plastů; inženýrské služby a technická podpora vztahující se k návrhu a konfiguraci systémů počítačového softwaru a hardwaru pro použití při ošetření vodních systémů a při ošetření systémů pro výrobu buničiny a papíru, systémů pro zpracování ropy a petrochemikálií a zařízení pro konečnou úpravu kovů a plastů; poskytování informací druhým, prostřednictvím globální počítačové sítě, vztahujících se k průmyslovým systémům na čištění vody; poradenství vztahující se ke všemu výše uvedenému;systémy pro řízení chemikálií vztahující se k přivádění ošetřovacích chemikálií přes průmyslové vodní systémy.

Services liés au vent et à l'énergie éolienne, à savoir services de conseils professionnels et services d'ingénierie; conception pour des tiers en matière d'énergie éolienne; services de dessin industriel; conception d'équipements et d'installations de production d'énergie, d'énergie éolienne et d'électricité; services d'ingénierie, conseils techniques et recherches pour les industries du gaz et du pétrole; services d'exploration de pétrole et de gaz; services de sondage géophysique pour les industries pétrolières et gazières; analyse de champs de pétrole et de gaz; prospection de pétrole et de gaz, à savoir repérage et test de puits; test de puits de gaz et de pétrole; inspection d'oléoducs et de gazoducs;services de surveillance à distance et de diagnostic de compresseurs, pompes, turbodétendeurs, pompes à carburant et équipements de distribution de carburant, équipements de ravitaillement en GNC, turbines à gaz, turbines à vapeur, échangeurs thermiques à refroidissement par air, condenseurs de vapeur, réacteurs à paroi épaisse et réacteurs tubulaires; services de solutions de technologie de l'information dans le domaine des industries du transit et des chemins de fer au niveau mondial; et location d'équipements informatiques et de systèmes médicaux; services de recherche, de conseils et d'assistance en matière de problèmes d'ingénierie, de conception et de développement rencontrés par des gouvernements, des particuliers et des entreprises industrielles, commerciales et de services publics; services de programmation pour ordinauteurs pour le compte de tiers; services d'analyse et de conception de logiciels pour des tiers; services de conseil en informatique; entretien et mise à jour de logiciels et systèmes informatiques pour des tiers; installation de logiciels; services d'analyse et de conception de systèmes informatiques pour des tiers; services de conseils relatifs à la recherche chimique; services de conseils en matière de découverte et d'évaluation de médicaments et de composants ayant des propriétés de diagnostic, prophylactiques et/ou thérapeutiques; services d'assistance technique; services de conseils concernant les méthodes de diagnostic utilisant des systèmes optiques au laser; tests d'analyse à débit élevé de données pour l'élaboration de médicaments; services de synthèse, d'analyse et de diagnostic des clients; services biotechnologiques; services d'assistance technique en matière de logiciels d'automatisation d'usines, à savoir services d'entretien de logiciels et fourniture de mises à jour périodiques de logiciels; conception sur commande de systèmes d'accès de sécurité; services de conception et de conseils en matière de configuration de systèmes utilisés dans des applications supportant la technologie de la fibre optique; services d'assistance technique, à savoir résolution de problèmes de matériel informatique, de matériel de communication électronique et vidéo et de logiciels; services de conseils techniques en matière de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des systèmes d'accès et de sécurité; services de conseils techniques en matière de caméras de surveillance; services de conception sur commande de systèmes de sécurité, de systèmes d'accès et de systèmes de contrôle des inventaires et des biens corporels pour le compte de tiers; services de tests et de laboratoire pour la séparation de liquide et le test de membranes; services d'ingénierie et de conseils en matière de traitement de l'eau, systèmes d'alimentation en eau, circuits d'eau de refroidissement, systèmes d'eau de chaudière industrielle, systèmes d'alimentation en eau et procédés industriels, systèmes de traitement des combustibles industriels, systèmes de fabrication du papier et de la pâte, systèmes de traitement des plastiques et des métaux; services d'ingénierie et d'assistance technique concernant la conception et la configuration de systèmes de matériel informatique et de logiciels à utiliser dans le traitement de systèmes d'alimentation en eau et de systèmes de fabrication du papier et de la pâte, de systèmes de traitement du pétrole et des produits pétrochimiques, et d'opérations de finition du métal et du plastique; fourniture d'informations à des tiers, sur un réseau informatique mondial, concernant les systèmes industriels de purification de l'eau; services de conseils dans tous les domaines précités;services d'un système de contrôle chimique concernant l'alimentation en produits chimiques de traitement via des systèmes d'eaux industrielles.

Services relating to wind and wind power, namely professional consulting services and engineering services; design for others in the field of wind power; industrial design services; design of power, wind power and electric power generating equipment and installations; engineering services, technical consultation and research services in the oil and gas industries; oil and gas exploration services; geophysical exploration for the oil and gas industries; analysis of oil and gas fields; oil and gas prospecting, namely, well logging and testing; oil and gas well testing; oil and gas pipeline inspection; remote monitoring and diagnostic services for compressors, pumps, turboexpanders, fuel pumps and fuel distribution equipment, CNG refueling equipment, gas turbines, steam turbines, air cooled heat exchangers, steam condensers, heavy wall reactors and tubular reactors; information technology solution services in the field of global railroad and transit industries; and computer equipment and medical system leasing; research, consultation, and advisory services relating to engineering, design and development problems encountered by utility, industrial, and commercial companies, governments, and individuals; computer programming services for others; computer software design and analysis services for others; computer consultation services; maintenance and updating of computer software and computer systems for others; installation of computer software; computer systems analysis and design services for others; consultancy services relating to chemical research; consultancy services relating to the discovery and evaluation of drugs and compounds having diagnostic properties; technical support services; consultancy services relating to methods for diagnosis using laser based optical systems; high through put screening assays for drug development services; customer synthesis, analytical and diagnostic services; biotechnological services; technical support services for factory automation software, namely, providing maintenance of computer software and providing periodic upgrades of software; custom design of security access systems; design and consulting services in connection with the configuration of systems used in applications supporting fiber optic technology; technical support services, namely troubleshooting of problems with computer hardware, video and electronic communication hardware, and software; technical consultation services for hardware and software used in connection with security and access systems; technical consultation services for surveillance cameras; custom design services for others in the fields of security systems, access systems, and tangible asset and inventory monitoring systems; laboratory and testing services for fluid separation and membrane testing; engineering and consulting services in the fields of water treatment, aqueous systems, cooling water systems, industrial boiler water systems, industrial water and process systems, industrial fuel processing system treatment, pulp and paper making system treatment, and metal and plastic processing system treatment; engineering services and technical support services related to the design and configuration of computer software and hardware systems to be used in the treatment of aqueous system and in the treatment of pulp and paper making systems, petroleum and petrochemical processing systems, and metal and plastic finishing operations; providing information to others, over a global computer network, relating to industrial water purification systems; advisory services related to all the aforesaid; chemical control system services relating to the feeding of treatment chemicals through industrial water systems.

44
Poradenství vztahující se k lékařskému a diagnostickému zobrazování; poradenství vztahující se k diagnostickým, profylaktickým a terapeutickým vlastnostem farmaceutik; Poskytování lékařských informací; lékařské zobrazovací služby; lékařské diagnostické služby; poradenství vztahující se ke všemu výše uvedenému.

Services de conseils en matière d'imagerie médicale et de diagnostic; services de conseils en matière de propriétés prophylactiques, thérapeutiques et de diagnostic de produits pharmaceutiques; services d'informations médicales; services d'imagerie médicale; services de diagnostic médical; services de conseils dans tous les domaines précités.

Consultancy services relating to medical and diagnostic imaging; consultancy services relating to diagnostic, prophylactic and therapeutic properties of pharmaceuticals; medical information services; medical imaging services; medical diagnostic services; advisory services related to all the aforesaid.


GE, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce GE byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 223 ochranné známky znění GE, z toho 19 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů