Intel Look Inside - ochranná známka, majitel Intel Corporation

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 11646338
Reprodukce/Znění OZ Intel Look Inside - ochranná známka
Intel Look Inside
Třídy výrobků a služeb 9, 41, 42
Vídeňské obrazové třídy 26.11.2 ; 26.11.12
Datum podání přihlášky 12.03.2013
Datum práva přednosti:
01.02.2013
Stav priority:
Přiznaná
Typ priority:
Úplná
Číslo prioritní přihlášky:
SM-M-201300013
Země priority:
SM
Datum zveřejnění prihlášky 12.06.2013
Datum zápisu 19.09.2013
Datum konce platnosti 12.03.2023
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
9
Počítače; Příruční počítače; Minipočítače; Počítačový hardware; Integrované obvody; Paměti integrovaných obvodů; Čipy integrovaných obvodů; Soubory počítačových čipů; Polovodičové procesory; Čipy polovodičových procesorů; Polovodičové čipy; Mikroprocesory; Desky tištěných obvodů; Obvody polygrafické, Včetně desek s integrovanými obvody, Desky tištěných obvodů a Elektrické obvodové desky; Přepínače elektronických obvodů; Počítačové základní desky; Počítačové paměti; Operační systémy; Mikrokontroléry; Datové procesory; Centrální procesorové jednotky; Polovodičové paměťové jednotky, Např, Polovodičové paměti a Polovodičové paměťové jednotky; Programovatelné procesory; Digitální a optické mikroprocesory; Periferní zařízení počítačů; Video karty; Zvukové obvodové desky; Zvukové a video obvodové desky; Video grafické akcelátory; Multimediální akcelerátory; Video procesory; Videoprocesorové desky; Datové paměti; Elektronické bezpečnostní přístroje a Přístroje pro dohlížení/monitoring, Např, Počítačový hardware, Počítačové čipy a mikroprocesory optimalizované pro elektronický bezpečnostní dohled; Softwarové programy s algoritmy na řízení a ovládání počítačů; Nosiče obsahující počítačové operační systémy; Operační počítačové programy; Rozšíření počítačových systémů, nástroje a obslužné programy v oboru aplikačního softwaru pro propojování osobních počítačů, sítí, telekomunikačních přístrojů a aplikací celosvětové počítačové sítě; Automatizované telekomunikační a síťové vybavení, sestávající ze softwaru operačního systému; Počítačový hardware a software ke zvětšení a poskytování převodu, přenosu, příjmu, zpracování a digitalizování audio a video grafických informací v reálném čase; Počítačový firmware včetně softwaru pro počítačové operační systémy, počítačový obslužný software a jiný počítačový software používaný k údržbě a provozu počítačových systémů; Počítačová zařízení; Smart karty; Digitalní zařízení pro osobní pomoc; Přenosné a ruční elektronické osobní organizéry; Paměťové jednotky, Např, Paměti typu flash, Flash ovladače a Sběrnice USB; Bezpečnostní systémy pro počítačový hardware a software, Např, Firewall, Hardware serverů pro přístup do sítí určený pro tvorbu a údržbu firewallů, počítačový hardware pro virtuální privátní sítě (VPN) a počítačový provozní software serverů pro tvorbu a údržbu firewallů; Software pro zajištění bezpečnosti počítačových sítí; Software pro kontrolu přístupu a zabezpečení; Počítačový hardware a software pro použití při ochraně počítačových sítí před krádeží dat nebo poškozením dat neoprávněnými uživateli; Počítačové prvky; Desky pro počítačové hlasové urychlovače; Počítačové desky pro akcelerátory hlasu, dat, obrazu a videa; Flash paměťové desky a flash paměťové karty; Telekomunikační zařízení a počítačové sítě včetně systémů na zpracovací dat a operačních systémů; Telekomunikační zařízení a přístroje, Např, Počítačové směrovače, Rozbočovače, Servery a Vypínače; Počítačový hardware a software pro vývoj, údržbu a používání místních a dálkových počítačových sítí; Set-top boxy; Elektronická ovládací zařízení na propojení a ovládání počítačů a globálních počítačových a telekomunikačních sítí se zařízeními pro televizní a kabelové vysílání; Přístroje pro testování a programování integrovaných obvodů; Počítačové periferní paměťové přístroje a zařízení; Počítačové servery s fixní funkcí; Počítačový hardware pro připojení k sítím; Software pro vytváření, usnadňování a řízení vzdáleného přístupu a komunikace s místními sítěmi a celosvětovými sítěmi, virtuálními privátními sítěmi (LAN), místními sítěmi (WAN) a celosvětovými počítačovými sítěmi; Operační software pro směřovače, spínače a servery; Počítačový software a hardware k poskytování přístupu více uživatelů ke globální počítačové informační síti pro vyhledávání, získávání, převod a šíření široké řady informací a manipulaci s nimi; Počítačové softwarové nástroje pro usnadnění softwarových aplikací třetích stran; Počítačový hardware a software pro bezdrátové síťové komunikace; Elektronické publikace ke stažení ve formě informačních bulletinů, knih, magazínů, časopisů, brožur a bílých papírů v oblasti elektroniky, polovodičů, integrovaných elektronických přístrojů a nástrojů, počítačů, telekomunikací, zábavy, telefonie a pevně zapojených a bezdrátových telekomunikačních zařízení; Konstrukční části a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží; Instruktážní příručky prodávané jako celek s výše uvedeným zbožím, a elektronické instruktážní příručky s možností stažení z celosvětové počítačové sítě; Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; Ústrojí pro přístroje na mince; Pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače; Počítačový software; Hasicí přístroje.

Ordinateurs; Ordinateurs portables; Mini-ordinateurs; Matériel informatique; Circuits intégrés; Mémoires à circuits intégrés; Puces de circuits intégrés; Ensembles de puces informatiques; Processeurs à semi-conducteurs; Circuits intégrés, puces de circuits intégrés; Puces à semiconducteurs; Microprocesseurs; Cartes de circuits imprimés; Circuits imprimés, Y compris cartes de circuits intégrés, Cartes de circuits imprimés et Plaquettes de circuits électriques; Plaquettes de circuits électroniques; Cartes-mères d' ordinateurs; Mémoires pour ordinateur; Systèmes d'exploitation; Microcontrôleurs; Processeurs de données; Unités centrales de traitement; Cartes à circuits électroniques, Y compris, Mémoires à semi-conducteurs et Unités de mémoire à semi-conducteurs; Processeurs programmables de logiciels; Microprocesseurs numériques et optiques; Périphériques informatiques; Plaquettes de circuits vidéo; Plaquettes de circuits audio; Dispositifs de mémoire a semi-conducteurs; Accélérateurs graphiques vidéo; Cartes de circuits audio; Processeurs vidéo; Cartes de processeur vidéo; Mémoires de données; Appareils électroniques de sécurité et Appareils de surveillance, Y compris, Matériel informatique, Microprocesseurs et puces informatiques optimisés pour la surveillance et la sécurité électroniques; Logiciels d'algorithmes pour l'exploitation et le contrôle d'ordinateurs; Support logique de systèmes d'exploitation d'ordinateurs; Programmes informatiques d'exploitation; Extensions de systèmes informatiques, outils et utilitaires dans le domaine des logiciels d'application pour la connexion d'ordinateurs personnels, de réseaux, d'appareils de télécommunications et d'applications mondiales d'un réseau informatique; Équipements informatisés de télécommunications et de réseautage consistant en des logiciels de système d'exploitation; Matériel informatique et logiciels pour l'optimalisation et la fourniture en temps réel de transfert, transmission, réception, traitement et numérisation d'informations graphiques audio et vidéo; Micrologiciels, y compris logiciels de système d'exploitation, logiciels utilitaires et autres logiciels utilisés pour l'entretien et l'exploitation de systèmes informatiques; Installations informatiques; Cartes de mémoire; Dispositifs numériques d'aide personnelle; Organisateurs personnels électroniques portables et portatifs; Dispositifs de stockage, Y compris, Clés USB, Unités Flash et Clés USB; Systèmes de sécurité pour matériel informatique et logiciels, Y compris, Pare-feu, Matériel de serveur d'accès au réseau pour la création et l'entretien de pare-feu, matériel informatique pour réseaux privés virtuels et logiciels d'exploitation de serveur informatique pour la création et l'entretien de pare-feu; Logiciels pour garantir la sécurité de réseaux informatiques; Logiciels de contrôle d'accès et de sécurité; Matériel informatique et logiciels destinés à la protection de réseaux informatiques contre le vol ou l'endommagement de données par des utilisateurs non autorisés; Composants d'ordinateurs; Cartes informatiques vocales d'accélérateur; Cartes informatiques vocales, de données, d'images et vidéo d'accélérateur; Cartes de mémoire flash; Équipements de télécommunications et réseaux informatiques, y compris systèmes de traitement et d'exploitation; Appareils et instruments de télécommunication, Y compris, Routeurs pour ordinateurs, Points nodaux de réseaux, Serveurs et Commutateurs; Matériel informatique et logiciels pour le développement, l'entretien et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et mondiaux; Décodeurs numériques pour la télévision; Dispositifs électroniques de commande pour l'interfaçage et le contrôle d'ordinateurs et de réseaux mondiaux informatiques et de télécommunications avec émissions et équipements télévisés et câblés; Appareils pour tester et programmer les circuits intégrés; Appareils et dispositifs de mémoire périphérique informatique; Serveurs informatiques à fonction fixe; Logiciels pour réseaux informatiques; Matériel informatique et logiciels pour créer, faciliter et gérer l'accès à distance à et la communication avec des réseaux locaux (LAN), des réseaux virtuels privés (VPN), des réseaux étendus (WAN) et des réseaux informatiques mondiaux; Logiciels d'exploitation d'un routeur, commutateur, concentrateur et serveur; Logiciels et matériel informatique destinés à la fourniture à des utilisateurs multiples d'un accès à un réseau informatique mondial d'informations pour la recherche, la récupération, le transfert, la manipulation et la diffusion d'un large éventail d'informations; Outils de logiciels permettant des applications de logiciels pour le compte de tiers; Et matériel informatique et logiciels permettant les communications sans fil via des réseaux; Publications électroniques téléchargeables sous forme de lettres d'information, livres, magazines, revues, brochures et livres blancs dans le domaine de l'électronique, des semi-conducteurs, des appareils et dispositifs électroniques intégrés, des ordinateurs, des télécommunications, du divertissement, de la téléphonie, et des télécommunications câblées et sans fil; Pièces structurelles et accessoires de tous les produits précités; Manuels d'instruction vendus sous forme d'ensemble avec les produits précités et manuels électroniques d'instruction téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.

Computers; handheld computers; minicomputers; computer hardware; integrated circuits; integrated circuit memories; integrated circuit chips; computer chip sets; semiconductor processors; semiconductor processor chips; semiconductor chips; microprocessors; printed circuit boards; printed circuits, including integrated circuit boards, printed circuit boards and electrical circuit boards; electronic circuit boards; computer motherboards; computer memories; operating systems; microcontrollers; data processors; central processing units; semiconductor memory devices, including, semiconductor memories and semiconductor memory units; software programmable processors; digital and optical microprocessors; computer peripherals; video circuit boards; audio circuit boards; audio-video circuit boards; video graphic accelerators; multimedia accelerators; video processors; videoprocessor boards; data memories; electronic security apparatus and surveillance apparatus, including, computer hardware, computer chips and microprocessors optimized for electronic security surveillance; algorithm software programs for the operation and control of computers; computer operating system software; computer operating systems; computer system extensions, tools and utilities in the field of application software for connecting personal computers, networks, telecommunications apparatus and global computer network applications; computerized telecommunications and networking equipment consisting of operating system software; computer hardware and software for enhancing and providing real-time transfer, transmission, reception, processing and digitizing of audio and video graphics information; computer firmware, including, computer operating system software, computer utility software and other computer software used to maintain and operate computer systems; computer installations; memory boards; personal digital assistants; portable and handheld electronic personal organizers; storage devices, including, jump drives, flash drives and thumb drives; security systems for computer hardware and software, including, firewalls, network access server hardware for creating and maintaining firewalls, virtual private network (VPN) computer hardware and computer server operating software for creating and maintaining firewalls; software for ensuring the security of computer networks; software for access control and security; computer hardware and software for use in protecting computer networks from data theft or damage by unauthorized users; components for computers; computer voice accelerator boards; computer voice, data, image and video accelerator boards; flash memory boards and flash memory cards; telecommunications equipment and computer networks, including processing and operating systems; telecommunications apparatus and instruments, including, computer routers, hubs, servers and switches; computer hardware and software for the development, maintenance, and use of local and wide area computer networks; set-top boxes; electronic control devices for the interface and control of computers and global computer and telecommunications networks with television and cable broadcasts and equipment; apparatus for testing and programming integrated circuits; computer peripheral memory apparatus and devices; fixed function computer servers; computer networking hardware; computer hardware and software for creating, facilitating, and managing remote access to and communication with local area networks (LANS), virtual private networks (VPN), wide area networks (WANS) and global computer networks; router, switch, hub and server operating software; computer software and hardware for use in providing multiple user access to a global computer information network for searching, retrieving, transferring, manipulating and disseminating a wide range of information; computer software tools for the facilitation of third party software applications; computer hardware and software for wireless network communications; downloadable electronic publications in the nature of newsletters, books, magazines, journals, brochures and white papers in the area of electronics, semiconductors, integrated electronic apparatus and devices, computers, telecommunications, entertainment, telephony, and wired and wireless telecommunications; structural parts and fittings for all the aforesaid goods; instructional manuals sold as a unit with the aforementioned goods and electronic instructional manuals downloadable from a global computer network; scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus.

41
Školicí služby v oblastech sítí, návrhu síťových systémů, provozu sítí, údržby sítí, testování sítí, síťových protokolů, správy sítí, síťového inženýrství, počítačového software, mikroprocesorů a informační technologie; Zábavní služby včetně organizování výstav pro počítačové hraní, poskytování on-line počítačových her a organizování sportovních a kulturních akcí v komunitě; Poskytování online publikací ve formě magazínů, informačních bulletinů, časopisů, knih a brožur v oblastech fotografie, zobrazování a souvisejícího zboží a služeb; Vzdělávací služby včetně poskytování seminářů, kurzů a konzultačních vyučování v oboru digitálního zobrazování prostřednictvím globálních počítačových sítí; Poskytování databáze digitálních obrazových záznamů online, pro použití spotřebiteli; Poskytování online knihovny digitálních obrazových záznamů s možností sdílení uživateli; Knihovny fotografií a obrázků; Automatizované on-line vzdělávací služby včetně poskytování výukových hodin, seminářů, konzultačního vyučování, konferencí a pracovních setkání v oboru počítačů, počítačového hardware, mikroprocesorů, software a počítačových sítí; Automatizované online školicí služby v oblasti počítačů, počítačového hardware, mikroprocesorů, software a počítačových sítí; Vzdělávací služby včetně poskytování interaktivních konzultačních výuk a kurzů ve formě nasměrování, tipů a technik "jak na to", odborné návody a poradenství, všechno v souvislosti s nákupem, použitím, péčí, údržbou, podporou, upgradováním, aktualizováním a konfigurováním počítačového hardware, počítačového software, počítačových sítí, telekonferenčního a komunikačního zboží a služeb; Vzdělávací služby včetně vedení výuky, seminářů, konferencí a hostování online vzdělávacích fór v oboru využití počítačů a softwaru, navigace přes globální počítačové sítě, počítačové vědy a počítačových technologií, počítačového řízení a distribuce souvisejících výukových materiálů; Tvorba a šíření vzdělávacích materiálů pro zvýšení gramotnosti v oblasti technologií mezi studenty; Školení v oblasti síťového hardwaru a softwaru; Školení v oboru online obchodních řešení; Výchova; Vzdělávání; Zábava; Sportovní a kulturní aktivity.

Services de formation dans les domaines des réseaux, de la conception de systèmes en réseau, de l'exploitation de réseaux, de la maintenance de réseaux, des tests de réseaux, des protocoles de réseaux, de la gestion de réseaux, de l'ingénierie de réseaux, des ordinateurs, des logiciels, des microprocesseurs et des technologies de l'information; Services de divertissement, y compris organisation de démonstrations de jeux informatiques, fourniture de jeux informatiques en ligne et organisation de manifestations sportives et culturelles communautaires; Fourniture de publications en ligne sous forme de magazines, lettres d'information, revues, livres et brochures dans les domaines de la photographie, de l'imagerie et des produits et services connexes; Services d'éducation, y compris conduite de séminaires, cours et séances de cours particulier dans le domaine de l'imagerie numérique via des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'une base de données contenant des images numériques en ligne utilisées par les consommateurs; Fourniture d'une bibliothèque en ligne d'images numériques à partager entre utilisateurs; Services de photothèques et d'iconothèques; Services d'éducation informatisés en ligne, y compris fourniture de cours, séminaires, séances de cours particuliers, conférences et ateliers dans le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des microprocesseurs, des logiciels et des réseaux informatiques; Services de formation informatisés en ligne dans le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des microprocesseurs, des logiciels et des réseaux informatiques; Services d'éducation, y compris fourniture de séances de cours particuliers et de cours interactifs sous forme de manuels pratiques, d'astuces et de techniques, d'orientation et de conseils d'experts, tous liés à l'achat, à l'utilisation, à l'entretien, au support, à la mise à niveau, à la mise à jour et à la configuration de matériel informatique, logiciels, réseaux informatiques, produits et services de téléconférences et de communications; Services d'éducation, y compris conduite de cours, séminaires, conférences et forums éducatifs en ligne dans le domaine de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels, de la navigation sur des réseaux informatiques mondiaux, de la science et de la technologie informatiques, de la gestion informatique, et distribution du matériel de cours connexe; Développement et diffusion de matériel éducatif conçu pour augmenter la documentation technologique parmi les étudiants; Services de formation pour matériel informatique et logiciels de réseaux; Services de formation dans le domaine des solutions commerciales en ligne; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.

Training services in the fields of networks, network system design, network operation, network maintenance, network testing, network protocols, network management, network engineering, computers, software, microprocessors and information technology; entertainment services, including, organizing exhibitions for computer gaming, providing on-line computer games, and organizing community sporting and cultural events; providing on-line publications in the nature of magazines, newsletters, journals, books and brochures in the areas of photography, imaging and related goods and services; education services, including, providing seminars, courses and tutorial sessions in the field of digital imaging via global computer networks; providing a database of digital images on-line for use by consumers; providing an on-line library of digital images which may be shared by users; photographic and image library services; computerized on-line education services, including, providing classes, seminars, tutorial sessions, conferences and workshops in the field of computers, computer hardware, microprocessors, software and computer networks; computerized on-line training services in the field of computers, computer hardware, microprocessors, software and computer networks; educational services, including, providing interactive tutorial sessions and courses in the nature of how-to guides, tips and techniques, expert guidance and advice, all relating to the purchase, use, care, maintenance, support, upgrading, updating and configuring of computer hardware, computer software, computer networks, teleconferencing and communications goods and services; educational services, including, conducting classes, seminars, conferences and online educational forums in the field of computer and software use, navigation over global computer networks, computer science and technology, computer management, and distributing course materials in connection therewith; developing and disseminating educational materials designed to increase technology literacy among students; training services for network hardware and software; training services in the field of online business solutions; education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

42
Správa počítačových sítí,  , Monitorování síťových systémů pro technické účely; Hosting digitálního obsahu na internetu; Monitorování počítačových sítí,  , Poskytování informací o provozu počítačových sítí; Uzpůsobení webového software požadavkům zákazníka a návrh počítačového uživatelského rozhraní pro druhé; Poradenské služby v oblasti počítačů a bezdrátové výpočtové techniky; Poskytování dočasného použití softwaru bez možnosti stažení ke zvětšení a poskytnutí přesunu, přenosu, příjmu, zpracování a digitalizaci audio a video grafických informací v reálném čase; Poskytování dočasného využití softwaru bez možnosti stažení pro zpracování, ukládání, vyhledávání, převod, zobrazení, vstup, výstup, komprimaci, dekomprimaci, úpravu, vysílání a tisk dat; Poskytování dočasného využití softwaru bez možnosti stažení pro zajištění bezpečnosti počítačových sítí, pro kontrolu a zabezpečení přístupu a pro použití při ochraně počítačových sítí před krádeží dat nebo před poškozením dat neoprávněnými uživateli; Poskytování dočasného využití softwaru bez možnosti stažení pro vývoj, údržbu a používání místních a dálkových počítačových sítí; Poskytování dočasného využití softwaru bez možnosti stažení pro příjem, zobrazování a používání vysílaných video, audio a digitálních datových signálů; Poskytování dočasného využití softwaru bez možnosti stažení pro vytváření, usnadňování a řízení vzdáleného přístupu k místním sítím (lan), virtuálním privátním sítím (vpn), dálkovým sítím (wan) a globálním počítačovým sítím a ke komunikaci s těmito sítěmi; Poskytování dočasného využití softwaru bez možnosti stažení pro použití při poskytování přístupu více uživatelům ke globální počítačové informační síti pro vyhledávání, získávání, převod a šíření široké řady informací a manipulaci s nimi; Poskytování dočasného využití softwarových nástrojů bez možnosti stažen pro usnadnění softwarových aplikací třetích stran; Poskytování dočasného využití softwaru bez možnosti stažení pro bezdrátovou síťovou komunikaci; Vývoj a návrh počítačového softwaru a hardwaru na zakázku a související poradenství; Návrh a vývoj norem pro druhé v oblasti návrhu a implementace počítačového softwaru, počítačového hardwaru a telekomunikačních zařízení; Poskytování informací vztahujících se k počítačovému projektovému řízení zákazníkům a technikům; Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.

Services de gestion de réseaux informatiques,  , Contrôle de systèmes de réseau à usage technique; Hébergement de contenu numérique sur l'internet; Services de contrôle de réseaux informatiques,  , Fourniture d'informations sur l'exploitation de réseaux informatiques; Personnalisation de logiciels sur le web, et conception d'interfaces utilisateur pour le compte de tiers; Services d'assistance dans le domaine des ordinateurs et de l'informatique sans fil; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'optimalisation et la fourniture en temps réel de transfert, transmission, réception, traitement et numérisation d'informations graphiques audio et vidéo; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement, le stockage, la récupération, la transmission, l'affichage, la saisie, la sortie, la compression, la décompression, la modification, la diffusion et l'impression de données; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour garantir la sécurité de réseaux informatiques, de contrôle d'accès et de sécurité, et destinés à protéger les réseaux informatiques contre le vol ou l'endommagement de données par des utilisateurs non autorisés; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, la maintenance, et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réception, l'affichage, et l'utilisation de signaux de diffusion de données vidéo, audio, et numériques; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la fourniture, et la gestion d'accès distant à et de communication avec des réseaux locaux, des réseaux privés virtuels, des réseaux étendus et des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à fournir à plusieurs utilisateurs un accès à un réseau informatique mondial d'information pour la recherche, la récupération, le transfert, la manipulation et la diffusion d'une large gamme d'informations; Fourniture d'utilisation temporaire d'outils logiciels non téléchargeables pour la facilitation d'applications logicielles de tiers; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les communications via un réseau sans fil; Développement de logiciels et de matériel informatique sur commande, conception, et services d'assistance; Conception et développement de normes pour le compte de tiers dans le domaine de la conception et de la mise en oeuvre de logiciels, matériel informatique et équipements de télécommunications; Fourniture aux clients et aux techniciens d'informations concernant la gestion de projets informatiques; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Computer network management services, including, monitoring of network systems for technical purposes; hosting of digital content on the internet; computer network monitoring services, including, providing information on the operation of computer networks; customization of web software, and computer user interface design for others; consulting services in the field of computers and wireless computing; providing temporary use of non-downloadable software for enhancing and providing real-time transfer, transmission, reception, processing and digitizing of audio and video graphics information; providing temporary use of non-downloadable software for processing, storage, retrieval, transmission, display, input, output, compressing, decompressing, modifying, broadcasting and printout of data; providing temporary use of non-downloadable software for ensuring the security of computer networks, for access control and security, and for use in protecting computer networks from data theft or damage by unauthorized users; providing temporary use of non-downloadable software for the development, maintenance, and use of local and wide area computer networks; providing temporary use of non-downloadable software for the receipt, display, and use of broadcast video, audio, and digital data signals; providing temporary use of non-downloadable software for creating, facilitating, and managing remote access to and communication with local area networks (LANS), virtual private networks (VPN), wide area networks (WANS) and global computer networks; providing temporary use of non-downloadable software for use in providing multiple user access to a global computer information network for searching, retrieving, transferring, manipulating and disseminating a wide range of information; providing temporary use of non-downloadable software tools for the facilitation of third party software applications; providing temporary use of non-downloadable software for wireless network communications; custom computer software and hardware development, design, and consulting services; designing and developing standards for others in the design and implementation of computer software, computer hardware and telecommunications equipment; providing customers and technicians with information relating to computer project management; scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software.


Intel Look Inside, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce Intel Look Inside byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění Intel Look Inside, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů