kee - ochranná známka, majitel KEE SAFETY LIMITED

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 9263864
Reprodukce/Znění OZ KEE
Třídy výrobků a služeb 2, 6, 9, 19, 35
Datum podání přihlášky 21.07.2010
Datum zveřejnění prihlášky 20.09.2010
Datum zápisu 03.01.2011
Datum konce platnosti 21.07.2020
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
2
Ochranné nátěry pro kovy;ochranné povrchové nátěry na kovové výrobky; ochranné nátěry pro použití v tekuté formě na kov;antikorozní nátěry na kovové výrobky;přípravky nebo nátěry pro ochranu kovů a kovových výrobků.

Revêtement protecteur pour métaux;revêtement de protection de surface pour produits métalliques; revêtements de protection à application sous forme liquide pour métaux;revêtements anticorrosion pour produits métalliques;préparations ou enduits pour la conservation des métaux et des produits métalliques.

Protective coating for metals; protective surface coating for metal products; protective coatings for application in liquid form for use on metals; anti-corrosive coatings for metal products; preparations or coatings for preserving metal and metal products.

6
Kovové potrubí; kovová potrubí; spojky pro kovová potrubí; kovové trubky a kovové potrubní armatury; kovové příslušenství pro spojování trubek a potrubí dohromady a konstrukce sestavené z takových trubek, potrubí a příslušenství; obvodové ochranné systémy a vybavení;zábradlí a madla usnadňující invalidním osobám vstup do veřejných budov;rukojeti, zábradlí; bezpečnostní zábradlí, sloupková zábradlí, podpůrné konzoly a protizávaží; základová závaží; svorky; zábrany, bezpečnostní zábrany; kovové profily, žlábkové profily; duté profily a trámy; schodišťové stupně;rampy, přístupové rampy, lávky; mřížky; průmyslové podlahy z obecných kovů a jejich slitin, kovové lávky, matice a šrouby; kotvy a kotevní systémy; montážní, upevňovací, stahovací a kotevní zařízení; Kovové předměty pro zachycení pádu osob ze staveb; všechno výše uvedené zboží z kovu; části a díly výše uvedeného zboží.

Tubes métalliques; tuyaux métalliques; éléments de raccordement métalliques pour canalisations; parties constitutives de tuyaux métalliques et tubes métalliques; pièces métalliques permettant d'assembler des tubes et tuyaux et structures résultant de l'assemblage de ces tubes, tuyaux et pièces; systèmes et équipements de protection du périmètre;garde-corps, mains courantes, garde-corps et rampes pour faciliter l'accès des personnes handicapées aux bâtiments publics;poignées, normes pour mains courantes; garde-fous, balustrades, bras de supports et contrepoids; poids pour base; colliers de fixation; barrières, barrières de sécurité; sections métalliques, sections cannelées; profils creux et solives; marches d'escaliers;rampes, rampes d'accès, passerelles; grilles; revêtement industriel en métaux communs et leurs alliages, passages métalliques, écrous et verrous; ancres et systèmes d'ancrage; dispositifs de fixation, d'attache, de serrage et d'ancrage; Articles métalliques pour empêcher que des personnes chutent de structures; les produits précités métalliques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Metal tubing; metal pipes; metal pipe connectors; metal tube and metal pipe fittings; metal fittings for joining tubes and pipes together and structures assembled from such tubes, pipes and fittings; perimeter protection systems and equipment; railings, hand rails, railings and grab rails to facilitate disabled acess to public buildings; handles, hand railing standards; guard rails, balustrades, support brackets and counterbalances; base weights; clamps; barriers, safety barriers; metal sections, channel sections; hollowed sections and beams; stair treads; ramps, access ramps, walkways; gratings; industrial flooring made of common metal and its alloys, metal gangways, nuts and bolts; anchors and anchoring systems; fixing, fastening, clamping and anchoring devices; articles of metal for arresting the fall of persons from structures; all the aforesaid goods made of metal; parts and fittings for the aforesaid.

9
Bezpečnostní výstroj;bezpečnostní postroje pro osoby pracující ve výškách; Bezpečnostní stojanové systémy obsahující stojany, kotvy a spojky; bezpečnostní výstroj;bezpečnostní závaží, přístroje na zastavení pádu; bezpečnostní vybavení; volně stojící hraniční systémy;ochranné pracovní oděvy; Ochranné/záštitné oblečení;ochranná obuv a ochranné boty, bezpečnostní brýle, chrániče sluchu, ochranné brýle;bezpečnostní oděvy a zařízení na ochranu před nehodou nebo úrazem; součásti a zařízení pro vše výše uvedené.

Harnais de sécurité;harnais de sécurité pour les personnes travaillant en hauteur; Systèmes de ligne de sécurité comprenant des lignes de sécurité, des ancrages et des raccords; harnais de sécurité;poids de sécurité, dispositifs d'arrêt de chute; équipement de sécurité; systèmes de démarcation autoportants;vêtements de travail de protection; Vêtements de sécurité;chaussures de protection et bottes de protection, lunettes de sécurité, protège-oreilles, lunetterie de sécurité;vêtements et équipements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Safety harnesses; safety harnesses for persons working at heights; safety line systems comprising safety lines, anchors and connectors; safety harnesses; safety weights, fall arresting apparatus; safety equipment; free standing demarcation systems; protective work wear; safety clothing; protective footwear and protective boots, safety glasses, ear defenders, safety eyewear; safety wear and equipment for protection against accident or injury; parts and fittings for the aforesaid.

19
Stavební materiály;nekovová zábradlí a zábradlové spojky;nekovové dočasné konstrukce;nekovové komponenty k zábradlovým systémům;nekovová základová závaží;balustrády, hrazení a kůly z nekovových materiálů, nekovová vrata a bariéry;schodišťové stupně;balustrády;rampy, přístupové rampy; Obslužné lávky; ochranné materiály pro nanesení na povrch chodníků;kolena, držáky a hrdla;volně stojící ohraničovací systémy obsahující nekovové bariéry, ohrazení, řetězy (kovové a nekovové), sloupovinu, základní závaží a/nebo sloupy, vše k použití jako dočasné struktury k oddělení označených oblastí od možných nebezpečí.

Matériaux de construction;rails et connecteurs de rails non métalliques;structures temporaires non métalliques;composants non métalliques pour systèmes de rails;poids pour base non métalliques;balustrades, rails et poteaux de démarcation en matériaux non métalliques, portails et barrières non métalliques;marches d'escaliers;mains courantes;rampes, rampes d'accès; Passerelles; revêtements de protection pour passerelles;coudes, équerres et douilles;systèmes autonomes de démarcation comprenant des des barrières non métalliques, des garde-corps, des chaînes (métalliques et non métalliques), des pieux, des poids de base et/ou des montants tous utilisés comme structures temporaires pour isoler des zones définies ou des dangers potentiels.

Building and constructional material; non-metallic rails and rail connectors; non-metallic temporary structures; non-metallic components for railing systems; non-metallic base weights; balustrading, boundary rails and posts of non-metallic materials, non-metallic gates and barriers; stair treads; handrails; ramps, access ramps; walkways; protective coatings for walkways; elbows, brackets and sockets; free standing demarcation systems comprising non-metallic barriers, railings, chains (metallic and non-metallic), poles, base weights and/or uprights all used as temporary structures to separate designated areas or potential hazards.

35
Maloobchodní služby, velkoobchodní služby, elektronické nakupování a služby prodeje podle poštovní objednávky, všechny týkající se bezpečnostních přístrojů a zařízení, hrazení, bariér, závor, obvodových ochranných systémů, ochranných systémů na okraje střech, systémů pro zabránění pádu, sloupkových zábradlí, kotevního vybavení pro člověka, svorek, kovových trubek, potrubí, potrubních spojů a armatur, mřížky, průmyslových podlah, přístupových systémů a ramp;maloobchodní a velkoobchodní prodej prostřednictvím webové stránky specializovaný na prodej bezpečnostních přístrojů a zařízení, hrazení, bariér, závor, obvodových ochranných systémů, ochranných systémů na okraje střech, systémů pro zabránění pádu, sloupkových zábradlí, kotevního vybavení člověka, svorek, kovových trubek, potrubí, potrubních spojů a armatur, mřížek, průmyslových podlah, přístupových systémů a ramp;konzultační, poradenské a informační služby týkající se zboží nabízeného pro maloobchodní a velkoobchodní prodej na webové stránce specializované na prodej bezpečnostních přístrojů, hrazení, bariér, závor, obvodových ochranných systémů, ochranných systémů na okraje střech, systémů pro zabránění pádu, sloupkových zábradlí, kotevního vybavení člověka, svorek, kovových trubek, potrubí, potrubních spojů a armatur, mřížek, průmyslových podlah, přístupových systémů a ramp; reklamní služby zaměřené na výše uvedené.

Services de vente au détail, services de vente en gros, services électroniques d'achat et de vente par correspondance, tous liés aux appareils et équipements de sécurité, aux garde-corps, aux barrières, aux systèmes de protection de périmètre, aux systèmes de protection de bordures de toit, aux systèmes de prévention des chutes, aux balustrades, aux équipements d'arrimage de personnes, aux brides, aux tubes métalliques, aux tuyaux, aux raccords et accessoires, aux grilles, aux planchers industriels, aux systèmes et rampes d'accès;ventes au détail et en gros via un site Internet spécialisé dans la vente d'appareils et équipements de sécurité, garde-corps, barrières, systèmes de protection de périmètre, systèmes de protection de bordures de toit, systèmes de prévention des chutes, balustrades, équipements d'arrimage de personnes, brides, tubes métalliques, tuyaux, raccords et accessoires, grilles, planchers industriels, systèmes et rampes d'accès;services d'assistance, de conseils et d'informations liés aux produits proposés à la vente au détail et à la vente en gros sur un site Internet spécialisé dans la vente d'appareils de sécurité, garde-corps, barrières, systèmes de protection de périmètre, systèmes de protection de bordures de toit, systèmes de prévention des chutes, balustrades, équipements d'arrimage de personnes, brides, tubes métalliques, tuyaux, raccords et accessoires, grilles, planchers industriels, systèmes et rampes d'accès; services publicitaires liés aux produits précités.

Retail services, wholesale services, electronic shopping and mail order services, all connected with safety apparatus and equipment, railings, barriers, perimeter protection systems, roof edge protection systems, fall prevention systems, balustrades, man anchor equipment, clamps, metal tubing, pipes, connectors and fittings, gratings, industrial floorings, access systems and ramps; retail and wholesale sales through an internet website specialising in the sale of safety apparatus and equipment, railings, barriers, perimeter protection systems, roof edge protection systems, fall preventions systems, balustrades, man anchor equipment, clamps, metal tubing, pipes, connectors and fittings, gratings, industrial floorings, access systems and ramps; consultancy, advisory and information services relating to goods offered for retail and wholesales sales by an internet website specialising in the sale of safety apparatus, railings, barriers, perimeter protection systems, roof edge protection systems, fall preventions systems, balustrades, man anchor equipment, clamps, metal tubing, pipes, connectors and fittings, gratings, industrial floorings, access systems and ramps; advertising services relating to the aforementioned.


kee, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce kee byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 6 ochranných známek znění kee, z toho 5 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů