CASTO - ochranná známka, majitel KINGFISHER FRANCE

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 10435428
Reprodukce/Znění OZ CASTO - ochranná známka
CASTO
Třídy výrobků a služeb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44
Vídeňské obrazové třídy 26.7.20 ; 29.1.2 ; 29.1.4
Datum podání přihlášky 22.11.2011
Datum zveřejnění prihlášky 21.02.2012
Datum zápisu 21.10.2012
Datum konce platnosti 22.11.2021
Přihlašovatel/vlastník KINGFISHER FRANCE
Zástupce CABINET PLASSERAUD
OZ tvořena pouze barvou CSModrá, žlutá, bílá.
OZ tvořena pouze barvou ENBlue, yellow, white.
OZ tvořena pouze barvou FRBleu, jaune, blanc.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
1
Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; Umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu; Hnojiva pro půdu; Hasicí přístroje (složení); Prostředky pro kalení a letování kovů; Chemické výrobky určené ke konzervování potravin; Tříslicí materiály; Lepidla pro průmysl; Humus,Hnojiva, Rašelina (hnojivo),Meliorační materiály, Kulturní zemina,Přípravky pro čištění nebo změkčení vody, Chemické produkty používané v průmyslu, Vědy, fotografii,Přípravky na odstraňovaní vodního kamene, s výjimkou přípravků pro domácnost,Chemické výrobky pro úpravu bazénové vody, Vosk štěpařský,Odmašťovače a Detergenty průmyslové,Přípravky na odstraňování tapet, Lepidla (pro klížení), Lepidla na papírové tapety, Dlaždicová lepidla, Plastické hmoty jako suroviny, nezpracované, Hasicí přístroje (složení).

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; Terreaux, fumures, tourbes (engrais), amendements, terres végétales, produits pour la purification ou l'adoucissement de l'eau, produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la photographie, détartrants autres qu'à usage domestique, produits chimiques pour le traitement de l'eau des piscines, cires à greffer les arbres, produits de dégraissage et détergents utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits pour décoller les papiers-peints, colles (apprêts), colles pour papiers-peints, colles pour carrelage, matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; Manures; Fire extinguishing compositions; Tempering and soldering preparations; Chemical substances for preserving foodstuffs; Tanning substances; Adhesives used in industry; Humus and fertilisers,Manure, Peat (fertiliser),Soil conditioners, Cultivated soil,Water purifying or softening agents, Chemicals for use in industry, Science, photography,Scale removing preparations, other than for household purposes,Water treatment chemicals for swimming pools, Grafting wax for trees,Degreasers and Detergents for use in manufacturing processes,Preparations for removing wallpaper, Adhesives (sizing), Adhesives for wallpaper, Tile adhesives, Unprocessed plastics materials, Fire extinguishing compositions.

2
Barvy, nátěry, laky; Ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva; Barviva; Mořidla; Přírodní pryskyřice v surovém stavu; Kovy lístkové a práškové pro malíře, dekoratéry a umělce; Nátěry (barvy), Ohnivzdorné barvy, Baktericidní nátěry, barvy,Vitrifikační výrobky, Lazury,Podkladové vrstvy nátěrů na stěny, úpravy stěn, jmenovitě úpravy fungicidní a/nebo insekticidní (malby, nátěry, laky), úprava proti vlhkosti v interiéru a exteriéru (malby, nátěry, laky), Ředidla nátěrových hmot, Ředidla pro laky, Ředidla nátěrových hmot.

Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; Enduits (peintures), peintures ignifuges, peintures bactéricides, produits vitrificateurs, lasures, peintures sous-couche pour les murs, traitements pour les murs à savoir traitements fongicides et/ou insecticides (peintures, vernis, laques), traitement contre l'humidité intérieure et extérieure pour les murs (peintures, vernis, laques), diluants pour peintures, diluants pour laques, diluants pour couleurs.

Paints, varnishes, lacquers; Preservatives against rust and against deterioration of wood; Colorants; Mordants; Raw natural resins; Metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; Coatings (being paints), Fire-resistant paints, Bactericidal paints,Glazing preparations, Glazes,Base coat paints for walls, treatments for walls, namely fungicides and/or insecticides (paints, varnishes, lacquers), treatment for walls against internal and external humidity (paints, varnish, lacquers), Paint thinners, Thinners for lacquers, Paint thinners.

3
Přípravky pro bělení a jiné prací prostředky; Přípravky, čištění, leštění, odmašťování a broušení; Mýdla; Parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions); Zubní pasty; Lešticí přípravky na nábytek a podlahy, Vosk na parketové podlahy, Vosky na leštění,Brusné prostředky (s výjimkou brusných prostředků pro zubní účely),Přípravky na odstraňování rzi, Odstraňovač nátěrů, Přípravky pro čištění odtoků,Šampony na obklady podlah, Odstraňovače skvrn, Kámen vodní (přípravky na odstraňování-) pro užití v domácnosti,Detergenty (čisticí prostředky), s výjimkou pro použití při průmyslových procesech a lékařství, Smirkové plátno, brusná sítka, Terpentýnová silice, Přípravky na odstranění nátěru, Přípravky pro praní prádla, Brusný papír lešticí, Pískový papír, Odmašťovací přípravky, s výjimkou těch, které jsou užívány při průmyslových postupech nebo při výrobě.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; Encaustiques, cires à parquet, cires à polir, abrasifs à l'exception des abrasifs à usage dentaire, produits pour l'enlèvement de la rouille, décapants, préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, shampooings pour revêtements de sols, détachants, détartrants à usage domestique, détergents autres que ceux à usage médical et ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, toiles émeri, essence de térébenthine, produits pour enlever la peinture, produits de lavage, papier à polir, papier de verre, produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication.

Bleaching preparations and other substances for laundry use; Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; Soaps; Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; Dentifrices; Polish for furniture and flooring, Floor wax, Polishing waxes,Abrasives (except abrasives for dental use),Rust removing preparations, Paintstripper, Preparations for cleaning waste pipes,Shampoos for floor coverings, Stain-removers, Scale removing preparations for household purposes,Detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes, Abrasive cloth, abrasive nets, Turpentine essence, Paint removing preparations, Washing preparations, Polishing paper, Sandpaper, Degreasers other than for use in manufacturing processes.

4
Průmyslové oleje a tuky; Mazadla; Výrobky pro pohlcování, zavlažování, a vázání prachu; Paliva včetně benzínu pro motory a osvětlovací látky; Svíčky a knoty; Vosk pro průmyslové účely,Vosk na svícení, Vosky na řemeny,Dřevěné brikety na grilování, Dřevěné uhlí (palivo), Brikety rašelinové (palivo), Dřevěné uhlí (palivo).

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; Cires à usage industriel, cires pour l'éclairage, cires pour courroies, briquettes de bois pour le barbecue, charbon de bois (combustible), briquettes de tourbe (combustibles), charbon de bois (combustibles).

Industrial oils and greases; Lubricants; Dust absorbing, wetting and binding compositions; Fuels (including motor spirit) and illuminants; Candles and wicks for lighting; Industrial wax,Illuminating wax, Belting wax,Wood briquettes for barbecues, Charcoal for fuel, Peat briquettes (fuel), Charcoal for fuel.

5
Farmaceutické a veterinářské výrobky; Hygienické výrobky pro léčebné účely; Dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata; Náplasti, obvazový materiál; Materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky; Dezinfekční přípravky; Přípravky na hubení obtížného hmyzu; Fungicidy, herbicidy; Herbicidy, Přípravky pro odstranění travní pokrývky, Baktericidní látky, Odstraňovače hmyzu,Prostředky na hubení myší, Prostředky na hubení krys, Algicidy, Antiparazitní přípravky, Dezodoranty, jiné než pro osobní potřebu.

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; Désherbants, anti-mousses, bactéricides, insecticides, souricides, raticides, algicides, parasiticides, désodorisants (autres qu'à usage personnel).

Pharmaceutical and veterinary preparations; Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic substances adapted for medical use, food for babies; Plasters, materials for dressings; Material for stopping teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for destroying vermin; Fungicides, herbicides; Herbicides, Algae remover, Bactericides, Insect repellents,Mouse poison, Raticides, Algicides, Antiparasitic preparations, Deodorants, other than for personal use.

6
Obecné kovy a jejich slitiny; Kovové stavební materiály; Kovové stavební materiály přenosné; Kovové materiály pro železnice; Kovové kabely a dráty neelektrické; Kovové potřeby zámečnické a klempířské; Kovové trubky; Sejfy; Kovové výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách; Rudy;Kovové potřeby zámečnické, klempířské, jmenovitě: hřebíky, šrouby, šrouby s hlavou a maticí, matice a nýty, sochy nebo sošky z obecných kovů, laminované nebo lité stavební materiály, stavební prvky, krabice, truhly a kontejnery, násady pro nářadí, konstrukce skleníků, skleníky, sila, pasti na zvířata, háčky, mřížky a drátěné pletivo, spojky, ventily (nikoliv jako části strojů), navijáky, kádě, korouhvičky, misky, podlahy, ploty, mříže, stavební panely, pergoly, vrata, garážová vrata, bariéry, bazény, kolíky, trubky, kliky ke dveřím, dveře, závory, zámky, žebříky, schůdky (skládací), stoličky, sejfy, poštovní schránky, neelektrické kabely, rolety/okenice, okna, okapy, žlaby, stavební konstrukce, římsy, lišty pro římsy, rohové jednotky, klíče, obklady, střešní tašky, kovové mříže na kanály, lešení, schodiště, výztuž, hadice, příčky, vitríny, konzole na záclony a závěsy, kolíky/hmoždinky, kování/závěsy, montážní patky, úhelníky, háčky, kleště, pásy, řetězy, vrata, kladky, visací zámky, zámečnické stoly, pracovní stoly, knoflíkové kliky (držadla), měděné, zinkové, ocelové trubky pro přívod vody, odtok, ohřev teplé vody, úpravu vody a dodávání plynů, dlaždice, podlahové dlaždice, všechny tyto výrobky jsou z kovu.

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais; Articles de serrurerie, articles de quincaillerie métalliques à savoir : clous, vis, boulons, écrous et rivets, statues ou statuettes en métaux communs, matériaux à bâtir laminés et fondus, éléments pour la construction, boîtes, coffres et conteneurs, manches d'outils, châssis de serre, serres, silos, pièges pour animaux, patères, treillages et treillis, raccords, vannes (autres que partie de machines), dévidoirs, cuves, girouettes, bassins, planchers, clôtures, grillages, panneaux de construction, pergolas, portails, portes de garage, barrières, piscines, piquets, tubes, poignées de portes, portes, verrous, serrures, échelles, escabeaux, marchepieds, coffres-forts, boîtes aux lettres, câbles non électriques, volets, fenêtres, gouttières, caniveaux, charpentes, corniches, moulures de corniches, cornières, clés, lambris, tuiles, grilles d'évacuation, échafaudages, escaliers, ferraillage, tuyaux, cloisons, présentoirs, tringles de rideaux, chevilles, ferrures, charnières, pattes d'assemblage, équerres, crochets, pinces, sangles, chaînes, portails, poulies, cadenas, établis, boutons (poignées), tuyaux en cuivre, en zinc, en acier pour l'alimentation en eau, l'évacuation, la production d'eau chaude, le traitement de l'eau et l'alimentation en gaz, dalles, carrelages, tous ces produits étant métalliques, à l'exclusion des matériels suivants: cassettes, châssis d'empilage, palettes et magasins de transport en métal pour la manipulation des matériaux devant être sciés, transportés ou stockés.

Common metals and their alloys; Metal building materials; Transportable buildings of metal; Materials of metal for railway tracks; Non-electric cables and wires of common metal; Ironmongery, small items of metal hardware; Pipes and tubes of metal; Safes; Goods of common metal not included in other classes; Ores;Ironmongery, small items of metal hardware, namely nails, screws, bolts, nuts and rivets, statues or figurines (statuettes) of common metal, laminated and molten building materials, construction elements, boxes, chests and containers, tool handles, frames for greenhouses, greenhouses, silos, traps for wild animals, hooks, trellises and wire netting, junctions, valves (other than parts of machines), reels, troughs, weather vanes, basins, floors, fences, gratings, construction panels, pergolas, gates, garage doors, barriers, swimming pools, posts, tubes, door handles, doors, bolts, locks, ladders, stepladders, stepping stools, safes, letterboxes, non-electric cables, shutters, windows, gutters, frameworks, cornices, mouldings for cornices, flashing, keys, wainscotting, tiles, drain grids, scaffolding, staircases, reinforcing steel, pipes and tubes, partitions, display stands, curtain rods, pegs, ironwork, hinges, assembly lugs, brackets, hooks, pliers, straps, chains, gates, pulleys, padlocks, work benches, knobs, pipes and tubes of copper, zinc, steel for water supply and drainage, hot water production, water treatment and gas supply, slabs, floor tiles, all the aforesaid goods being of metal.

7
Stroje a obráběcí stroje; Motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla); Spojky a transmisní zařízení mimo ty, které jsou pro pozemní vozidla; Zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně; Líhně pro vejce; Stroje pro stavebnictví a veřejné práce,Hutnické stroje, Zemědělské stroje,Velké zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně, motorové plečky, Sekačky na trávu [strojové], Rozprašovače (stroje), Navíjecí zařízení (mechanická), Čerpadla (stroje), Čerpadlo na zalévání jako stroje, sací čerpadla, Hlubinná čerpadla, Míchačky na betonovou směs [stroje], Kladkostroje, Kompresory (stroje), Elektrické čisticí stroje a zařízení, Mycí zařízení, Lešticí stroje na parkety elektrické, Mycí stroje [elektrické] pro koberce a koberce, Zařízení na čištění párou, Čisticí přístroje a přístroje na vysoký tlak, Plynové přístroje pro svařování, Pájky, Vysavače, Zařízení pro mytí automobilů, Rozprašovače (stroje), Lakovací stroje,Neelektrické pájecí přístroje, Vrtáky, Agregáty; Pistole stříkací na barvy, Bazénové odsávací zařízení, Čerpadla pro bazény, Sací čerpadla na odpadní vodu; Vestavné myčky nádobí.

Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs; Machines pour le bâtiment et les travaux publics, machines pour la métallurgie, machines agricoles, grands instruments pour l'agriculture autres que ceux actionnés manuellement, motobineuses, tondeuses à gazon (machines), broyeurs (machines), dévidoirs mécaniques, pompes (machines), pompes d'arrosage en tant que machines, pompes de vidage, pompes de forage, bétonnières de chantiers, palans, compresseurs (machines), machines et appareils de nettoyage électriques, appareils de lavage, cireuses électriques à parquets, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, appareils de nettoyage à vapeur, appareils de nettoyage à haute pression, appareils à souder à gaz, fers à souder, aspirateurs, laveurs de vitres, pulvérisateurs (machines), machines à vitrifier, appareils à souder non électriques, perceuses, groupes électrogènes; pistolets pour la peinture, aspirateurs de piscines, pompes pour piscines, pompes de relevage des eaux usées; lave-vaisselles à encastrer, à l'exclusion des machines à scier, outils de coupe appropriés, machines à affûter les outils de coupe, magasins de stockage, dispositifs de transport, d'enlèvement et d'emmagasinage pour magasins de stockage, machines et matériels pour le triage, la palettisation, l'ébavurage, le nettoyage et le traitement final des matériaux, convoyeurs à rouleau, matériels de bottelage des matériaux et d'empaquetage pour assurer leur conditionnement et leur transport, dispositifs de marquage.

Machines and machine tools; Motors and engines (except for land vehicles); Machine coupling and transmission components (except for land vehicles); Agricultural implements other than hand-operated; Incubators for eggs; Machines for construction and public works,Machines for metallurgy, Agricultural machines,Heavy agricultural implements other than hand-operated, motor hoes, Lawnmowers (machines), Grinding machines, Mechanical reeling apparatus, Pumps (machines), Water pumps in terms of machines, emptying pumps, Bailers, Concrete mixers [machines], Pulley blocks, Compressors (machines), Electric cleaning machines and apparatus, Washing apparatus, Apparatus for wax-polishing (electric), Carpet sweepers (electric), Cleaning appliances utilizing steam, High-pressure cleaning apparatus, Gas powered soldering apparatus, Soldering-irons, Vacuum cleaners, Car wash facility, Pulverisers (machines), Varnishing machines,Welding apparatus, non-electric, Drills, Generating sets; Spray guns for paint, Suction apparatus for swimming pools, Pumps for swimming pools, Sewage pumps; Built-in dishwashers.

8
Nářadí a nástroje s ručním pohonem; Nože, vidličky a lžíce; Sečné zbraně; Břitvy; Zahradnické nástroje, Zahradnické motyčky, Motyky, Čelist, Vidle, Travní hrábě, Rýče, Drenážní rýče, Lopaty, Trsátka, Hrábě, Zařízení na zastřihávání živých plotů,Secí stroje (nářadí), rozmetače (nářadí), Větráky,Travní válce, Zarovnávače okrajů trávníku, Ruční sekačky trávy, Zařízení na zastřihávání živých plotů, Nůžky (ruční), Zahradnické nůžky, Odvětvovače, Nůžky na větve, Žabky (zahradnické nože), Sekery dřevorubecké, Štěpařské nástroje, Řemeslné nástroje, Děrovačky, Kleště, Kleště (na drát), Klíče (nářadí), A montážní nářadí, Ruční zvedáky, Nůžky,Odlepovače, odstraňovače starých nátěrů, Kladiva, Škrabky, Klempířské nářadí, Rozstřikovače insekticidů (nářadí), Nože (s výjimkou elektrických a chirurgických nožů), Nářadí pro obkladače, Pizza (kráječe-) (neelektrické),Hrábě, Vrtáky, Nářadí a ručně ovládané nástroje na zpracování podlah a obkladů podlah,Příbory (nože, vidličky a lžíce) na grilování, Ruční nástroje,Přesné nástroje, Opasky na nářadí.

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; Outils de jardinage, serfouettes, binettes, griffes, fourches, râteaux, bêches, louchets, pelles, pioches, scarificateurs, coupe-bordures, semoirs (outils), épandeurs (outils), aérateurs, rouleaux à gazon, dresse-bordures, tondeuses à gazon manuelles, taille-haies, cisailles, sécateurs, ébrancheurs, échenilloirs, serpes, haches, greffoirs, outils de bricolage, perforateurs, pinces, tenailles, clés (outils), outils d'assemblage, crics à main, ciseaux, décolleuses, décapeurs, marteaux, grattoirs, outils de plomberie, pulvérisateurs pour insecticides (outils), couteaux (à l'exception des couteaux électriques et de chirurgie), outils de carreleurs, cutters, balais à gazon, forets, outils et instruments à commande manuelle pour le traitement de sols et revêtements de sols, couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers) pour le barbecue, outils à mains, outils de précision, ceintures porte-outils.

Hand tools and implements (hand-operated); Cutlery; Side arms; Razors; Garden tools, Hoe-forks, Hoes, claw, Forks, Rakes, Spades, Spades (hand tools), Shovels, Picks, Scarifiers, Edge trimmers,Sowers (tools), spreaders (tools), Air inlets,Lawn rollers, Edge-cutters, Manually-operated lawn mowers, Hedge trimmers, Shears, Secateurs, Loppers, Pruning shears, Bill-hooks, Axes, Grafting tools [hand tools], DIY tools, Hole punches, Strippers, Pliers, Keys (tools), and mounting tools, Hand operated lifting jacks, Scissors,Carpet strippers, paint strippers, Hammers, Scrapers, Plumbing tools, Insecticide vaporisers (hand tools), Knives (except electric and surgical knives), Tile laying tools, Cutters,Lawn sweepers, Drills, Manually operated tools and implements for treatment of floors and floor coverings,Cutlery (knives, forks and spoons) for barbecues, Hand tools,Precision tools, Tool belts.

9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky; Optické snímače znaků; Zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače; Hasicí přístroje;Nákolenice s výjimkou ortopedických nákolenic, Ochranné rukavice, Ochranné brýle a hledí, Ochranné masky, Dýchací masky, ne pro umělé dýchání, Ochranné přílby, Ochranné rukavice, Bezpečnostní obuv, Časové programátory,Čerpadlo na zalévání, jmenovitě hasičské čerpadlo, Teploměry, s výjimkou lékařských, Dálkové ovladače, Satelitní antény, Demodulátory, Elektrické svářecí přístroje, pájky, Zástrčky, Rozpojovací schránky, Odbočovací krabice, Vypínače, přerušovače, jističe, Elektrické kabely a elektrické vodiče, Přístroje a nástroje pro řízení elektrického proudu, Elektrické akumulátory, Spojovací materiál pro elektrické kabely, Antény, Elektrické měřicí panely a měřicí skříně, Elektrické adaptéry, Elektrické vypínače, Telefony, Pagery (malá osobní telekomunikační zařízení), Telefonní záznamníky, Faxy, Elektrický vrátný, Alarmy, Bateriové články, Elektrické prodlužovací kabely, Baterie, Elektrické svářecí přístroje, pájky, Satelity/družice, Elektronický vrátný, Elektromagnetická šoupátka, Zvonky (poplašné zařízení), Elektrické dveřní zvonky, Přístroje pro měření a sledování, CD-ROMy, DVD (DVD); Osvětlovací boxy.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; Genouillères (à l'exception des genouillères orthopédiques), gants de protection, visières et lunettes de protection, masques de protection, masques respiratoires (autres que ceux pour la respiration artificielle), casques de protection, gants pour la protection contre les accidents, chaussures de sécurité, programmateurs, pompes d'arrosage à savoir pompe à incendie, thermomètres non à usage médical, télécommandes, paraboles, démodulateurs, appareils à souder électriques, prises de courant, boîtes de branchement, boîtes de dérivation, disjoncteurs, câbles et fils électriques, appareils et instruments pour la commande du courant électrique, accumulateurs électriques, appareils de raccordement pour câblages électriques,  antennes, compteurs et tableaux électriques, adaptateurs électriques, interrupteurs électriques, téléphones, radiomessageurs, répondeurs, télécopieurs, portiers électriques, alarmes, piles, rallonges électriques, batteries, appareils à souder électriques, satellites, portiers électroniques, électrovannes, sonneries (appareils avertisseurs), sonnettes de portes électriques, instruments de mesure et de traçage, cédéroms, DVD (disques versatiles digitaux); boitiers d'éclairage, à l'exclusion des ordinateurs pour la commande de machines à scier et pour le fonctionnement et l'administration des magasins de stockage, butés de mesure, systèmes de contrôle mécanique, électrique et électronique pour les metériels suivants: cassettes, châssis d'empilage, palettes et magasins de transport en métal pour la manipulation de matériaux devant être sciés, transportés ou stockés, machines à scier, outils de coupe appropriés, machines à affûter les outils de coupe, magasins de stockage, dispositifs de transport, d'enlèvement et d'emmagasinage pour magasins de stockage, machines et matériels pour le triage, la palettisation, l'ébavurage, le nettoyage et le traitement final des matériaux, convoyeurs à rouleau, machines de bottelage des matériaux et d'empaquetage pour assurer leur conditionnement et leur transport, dispositifs de marquage.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; Optical readers; Cash registers, calculating machines, data processing equipment and computer; Fire-extinguishing apparatus;Kneepads, except orthopaedic kneepads, Protective gloves, Protective eyewear and visors, Protective masks, Respiratory masks, other than for artificial respiration, Protective helmets, Gloves for protection against accidents, Safety footwear, Time programmers,Water pumps, namely fire engines, Thermometers not for medical use, Remote controls, Parabolic antennas, Demodulators, Welding apparatus, electric, Plugs, Branch boxes, Conduit boxes, Circuit breakers, Electric cables and electric lines, Apparatus and instruments for controlling electricity, Electric accumulators, Devices for joining electric cables, Aerials, Electric meter boards and meter blocks, Power adaptors, Electric switches, Telephones, Pagers, Answering machines, Facsimile machines, Electric door openers, Alarms, Battery cells, Electrical extension leads, Battery, Welding apparatus, electric, Satellites, Door interphones, Solenoid valves, Bells (warning devices), Electric door bells, Measuring and tracing instruments, CD-ROMs, Digital versatile discs (DVDs); Lamp box.

11
Přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení; Spalovny, spalovací pece, Kompostovače, Fontány (zřídla), Voda (zařízení na filtrování-),Přístroje a stroje pro čištění a změkčování vody, Ozdobné fontány, Rošty na opékání masa, Lávové kameny pro grilování na roštu, Grily na barbecue, Teplomety, Svítilny [baterky], Svítilny (baterky), Žárovky, Lampy na svícení, Splachovací zásobníky, Splachovací zařízení, Filtry (části zařízení pro průmysl nebo domácnost), Filtry používané u plaveckých bazénů, Ohřívače vody, Chladiče, Kotle, Misky hluboké, Kohouty, Bidety, Vany, Sprchy, Sprchy pro hydroterapii, Sauny a lázně, Toalety (WC), Dřezy, Zvlhčovače, Odsavače výparů, Odsávací zařízení, digestoře, Stroje a přístroje na čištění vzduchu, Klimatizační zařízení, Větrací přístroje, Ventilátory,Komíny a bytové krby, Osobní věci, Vytápěné věšáky na ručníky, Osvětlovací přístroje, Vestavěné trouby, Vestavěné ledničky, Vařič stolní; Čističe vzduchu;Záchodové příslušenství, jmenovitě záchodový poklop a sedátko.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; Incinérateurs, grilloirs-composteurs, fontaines, appareils à filtrer l'eau, appareils et machines pour la purification ou l'adoucissement de l'eau, jets d'eau ornementaux, barbecues, pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue, grilles de barbecue, convecteurs, torches, baladeuses, ampoules, lampes, réservoirs de chasse d'eau, chasses d'eau, filtres (partie d'installations domestiques ou industrielles), filtres pour piscines, chauffe-eaux, radiateurs, chaudières, lavabos, robinets, bidets, baignoires, douches, douchettes pour hydrothérapie, installations de sauna et de spa, toilettes (WC), éviers, humidificateurs, hottes aspirantes, hottes d'aération, appareils et machines pour la purification de l'air, appareils de climatisation, appareils de ventilation, ventilateurs (climatisation), cheminées et foyers d'appartements, siphons, porte-serviettes chauffants, appareils d'éclairage, fours à encastrer, réfrigérateurs à encastrer, plaques de cuisson; appareils pour la purification de l'air; accessoires de toilette (WC) à savoir abattant et lunette WC.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; Incinerators, Compost grating, Water fountains, Water filtering apparatus,Devices and machines for purifying or softening water, Ornamental fountains, Barbecue apparatus, Lava rock for barbecue grills, Barbeque grills, Space heaters, Flashlights [torches], Hand lamps, Bulbs, Lamps, Lavatory cisterns, Flushing apparatus, Filters (parts of household or industrial installations), Filters for use with swimming pools, Water heaters, Radiators, Boilers, Washbasins, Taps, Bidets, Baths, Showers, Hydrotherapy showerheads, Sauna and spa facilities, Water closets, Sinks, Humidifiers, Range hoods, Ventilating hoods, Air cleaning and air purifying apparatus and machines, Air-conditioning apparatus, Apparatus for ventilating, Air conditioning fans,Domestic fireplaces and hearths, Traps, Towel heaters, Lighting appliances, Integrated ovens, Integrated fridges, Hotplates; Air-purifying apparatus;Toilet accessories, namely toilet lid and seat.

12
Vozidla; Dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní; Trakaře, Pneumatiky pro kolečka, trakaře, Ruční vozíky, Zahradní vozíky.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Brouettes, pneus de brouettes, diables, chariots de jardin.

Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or water; Wheelbarrows, Tires for wheelbarrows, Sack barrows, Garden trolleys.

16
Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd; Tiskárenské výrobky; Potřeby pro knižní vazby; Fotografie; Papírenské zboží; Lepidla pro papírenství nebo domácnost; Materiál pro umělce; Štětce; Psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek); Učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů; Plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); Tiskařské typy; Štočky; Knihy, Brožury, Štětce, Válečky pro malíře pokojů, Lepidla pro papírenství a domácnost, Pečetní vosk, Malířské šablony (plné), Štětce, Samolepky na zdi (samolepky), Papírové nebo plastické sáčky na odpadky, Lepenkové krabice na stěhování.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; Livres, brochures, pinceaux, rouleaux de peintre en bâtiment, adhésifs pour la papeterie et le ménage, cire à cacheter, pochoirs, pinceaux, autocollants muraux (stickers), sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, boîtes en carton pour le déménagement.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; Printed matter; Bookbinding material; Photographs; Stationery; Adhesives for stationery or household purposes; Artists' materials; Paint brushes; Typewriters and office requisites (except furniture); Instructional and teaching material (except apparatus); Plastic materials for packaging (not included in other classes); Printers' type; Printing blocks; Books, Brochures, Paint brushes, House painters' rollers, Adhesives used in stationery and household purposes, Sealing wax, Stencil plates, Paint brushes, Wall stickers, Garbage bags (of paper or of plastics), Cardboard boxes for removals.

17
Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; Polotovary z plastických hmot; Materiály těsnicí, ucpávací a izolační; Ohebné trubky nekovové; Fólie, Částečně zpracované desky a lišty z plastických hmot,Ucpávací a izolační materiály, Hadice na zalévání,Izolační plst,Lepicí pásky (ne pro léčebné účely, papírenství a domácnost), Izolace (materiály na-), Plochá těsnění;Ochranné sítě a fólie pro pěstování plodin (plastové).

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; Feuilles, plaques et baguettes en matières plastiques (semi-finies), matières servant à étouper, à isoler, tuyaux d'arrosage, feutre pour l'isolation, rubans adhésifs (autres que pour la médecine, la papeterie et le ménage), isolants, joints; filets et films de protection pour cultures (en matières plastiques).

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; Plastics in extruded form for use in manufacture; Packing, stopping and insulating materials; Flexible pipes, not of metal; Foils, Sheets and rods of semi-finished plastics,Stopping and insulating materials, Watering hoses,Insulating felt,Adhesive tapes (other than for medical, stationery or household purposes), Insulators, Gaskets;Protective nets and films, of plastic, for crops.

18
Kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; Kůže ze zvířat; Kufry a zavazadla; Deštníky, slunečníky a vycházkové hole; Biče a sedlářské výrobky.

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; Animal skins, hides; Trunks and travelling bags; Umbrellas, parasols and walking sticks; Whips, harness and saddlery.

19
Stavební materiály nekovové; Neohebné trubky nekovové pro stavebnictví; Asfalt, smůla; Přenosné konstrukce nekovové; Nekovové pomníky;Přírodní a umělé kameny, cement, sochy a sošky z kamene, betonu nebo mramoru, plst pro stavební účely, mosty ze dřeva, dřevěné větrací stěny, užitkové dřevo, stavební dřevo, dřevo jako polotovar, opracované dřevo, dřevěné obložení, sloupy, nádrže (bazény), altány, rámy pro skleníky, skleníky, zahradní přístřešky, chaty, domky, pískoviště (pro stavebnictví), písek (s výjimkou písku pro tavení), sila, rákosové zástěny, nátěrové hmoty (stavební materiály), podlahové dlaždice, dlažba na terasy, dlaždičky na stěnu, kuchyňské dlaždičky, distanční křížky na dlažbu, parkety, laminátové podlahy, podlahy, dlaždice, obklady, střešní tašky, břidlicové tabulky, komíny, izolační sklo, mříže na kanály, okapy, lešení, schodiště, stavební konstrukce, okna, střešní okna, rolety/okenice, venkovní rolety, ne kovové, ne textilní, žlaby, římsy, lišty pro římsy, rohové jednotky, příčky, vrata, garážová vrata, lišty, altány (konstrukce), mřížoví, drátěné pletivo, všechny tyto výrobky jsou nekovové.

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; Pierres naturelles et artificielles, ciment, statues et statuettes en pierre, en béton ou en marbre, feutre pour la construction, ponts en bois, claustras en bois, bois d'œuvre, bois de construction, bois mi-ouvrés, bois façonnés, boiseries, poteaux, bassins (piscines), tonnelles, châssis de serres, serres, abris de jardin, cabanes, maisonnettes, bacs à sable (pour la construction), sable (à l'exception du sable pour fonderie), silos, canisses, enduits (matériaux de construction), carrelages, carrelages de terrasse, carrelages muraux, carrelages de cuisine, croisillons pour la pose du carrelage, parquets, sols stratifiés, planchers, dalles, lambris, tuiles, ardoises, cheminées, verres isolants, grilles d'évacuation, gouttières, échafaudages, escaliers, charpentes, fenêtres, fenêtres de toit, volets, stores d'extérieur ni métalliques, ni en matière textile, caniveaux, corniches, moulures de corniches, cornières, cloisons, portails, portes de garage, moulures, tonnelles (construction), treillages, treillis, tous ces produits étant non métalliques.

Building materials (non-metallic); Non-metallic rigid pipes for building; Asphalt, pitch and bitumen; Non-metallic transportable buildings; Monuments, not of metal;Natural and artificial stone, cement, statues and figurines (statuettes) of stone, concrete or marble, felt for building, wooden bridges, wooden screens, worked timber, building timber, semi-worked timber, manufactured timber, floor boards, posts, basins (swimming pools), arbours, frames for greenhouses, greenhouses, garden sheds, cabins, playhouses, sandboxes (for building), sand (other than for foundry purposes), silos, bamboo fencing, coatings (construction materials), tiles, floor tiles, wall tiles, kitchen tiles, cross pieces for tiling, parquet flooring, laminate floors, flooring, slabs, wainscotting, tiles, slates, fireplaces, insulating glass, drain grids, gutters, scaffolding, staircases, frameworks, windows, skylights, shutters, outdoor blinds, not of metal and not of textile, gutters, cornices, mouldings for cornices, flashing, partitions, gates, garage doors, mouldings, arbours (structures), trellises, wire netting, all the aforesaid goods not of metal.

20
Nábytek, zrcadla, rámy; Výrobky nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot; Schůdky se sedátkem, Žebříky, Košíky, Závěsy, Svorky, Všechno výše uvedené zboží v podobě nekovové výplně ze dveří, Ventily, jiné než části strojů, Koše na polena, Žebříky ze dřeva nebo z umělých hmot, Nábytek, včetně zahradního nábytku, Koupelnový nebo kuchyňský nábytek, Kuchyňské pracovní desky a pracovní povrchy, Zrcadla, Rámy na obrazy, Dekorace na zeď (vybavení interiéru), ne z textilního materiálu, Dekorační předměty ze dřeva, sádry nebo plastických hmot, jmenovitě sochy, Figuríny, Košíky;Tyče, kroužky, háčky, skoby na záclony a závěsy, válečky, kolejničky na záclony a závěsy, rolety, držáky na záclony a závěsy, kromě držáků z textilních materiálů, krabice, bedny ze dřeva nebo z plastických hmot, plastové bedny, kování na okna, nábytek, dveře, lišty na rámy, dvířka k nábytku, lišty na rámy (rámování), západky, knoflíkové kliky (rukojeti) z plastických materiálů, boudy pro domácí zvířata, police, úložné regály, knihovny, skřínky, křídla dveří nebo oken a poličky ze dřeva pro zařízení vestavěných skříní a šatnových skříní, ratan, tašky na nářadí (kufříky), stolky na květiny, sochy nebo sošky ze dřeva, vosku, sádry nebo z plastických hmot, stojany, kádě, polštáře (nikoliv pro léčebné účely), stoly pro tapetování, pracovní stoly, patky a nohy k nábytku, voskové plástve pro včelí úly, konzole na záclony a závěsy, dveřní kliky ze dřeva, držáky na zahradní nářadí, stolky na květiny, balkonové květináče, poštovní schránky (nikoliv kovové, nikoliv zděné), desky k vystavování zboží, pódia, pergoly ze dřeva, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot, jmenovitě ozdoby (malé ozdobné předměty), umělecké předměty, bysty, regály, obaly ze dřeva, košíky, ramínka na oděvy, proutěné zboží, pohyblivé předměty (na ozdobu) a figurky (sošky); Balicí nádoby ze dřeva nebo z umělých hmot;Polštáře, zahradní nábytek.

Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Escabeaux, marchepieds, paniers, charnières, chevilles, tous ces produits étant non métalliques, vannes (autres que parties de machines), paniers à bûches, échelles en bois ou en matières plastiques, meubles y compris les meubles de jardin, les meubles de salles de bain et de cuisine, plans de travail pour cuisine, glaces (miroirs), cadres, appliques murales décoratives (ameublement) non en matières textiles, objets pour la décoration en bois, en plâtre ou en matières plastiques à savoir statues, statuettes, paniers; barres, anneaux, crochets, patères de rideaux, galets, rails pour rideaux, stores, embrasses non en matières textiles, boîtes, caisses en bois ou en matières plastiques, boîtes en matière plastique, garnitures de fenêtres, de meubles, de portes, baguettes d'encadrement, portes de meuble, moulures pour cadres (encadrement), loquets, boutons (poignées) en matière plastique, niches pour animaux d'intérieur, rayonnages, tablettes pour rangement, étagères, bibliothèques, caissons, vantaux et tablettes en bois pour l'aménagement de placards et de dressings, rotins, porte-outils (coffrets), jardinières, statues ou statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, piédestaux, cuves, coussins (non à usage médical), tables à tapisser, établis, patins et piètements de meubles, cire gaufrée pour ruches, tringles de rideaux, poignées de portes en bois, serviteurs de jardins, jardinières, balconnières, boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie), présentoirs, tréteaux, pergolas en bois, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir bibelots (petits objets décoratifs), objets d'art, bustes, casiers, emballages en bois, corbeilles, cintres pour vêtements, vanneries, mobiles (objets pour la décoration) et figurines (statuettes); récipients d'emballage en bois ou en matières plastiques; coussins, mobiliers de jardin.

Furniture, mirrors, picture frames; Goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; Low stepladders, Steps (ladders), Baskets, Butts, Pegs, All the aforesaid goods being non-metallic wall fittings, Valves other than parts of machines, Log baskets, Staircases of wood or plastics, Furniture, including garden furniture, Kitchen and bathroom furniture, Kitchen work tops and work surfaces, Showcases (furniture), Picture frames, Decorative wall plaques, not of textile [furniture], Decorative items, of wood, plaster or plastic, namely statues, Figurines, Baskets;Rods, rings, hooks, curtain tie backs, rollers, rails for curtains, blinds, curtain holders, not of textile material, boxes, crates of wood or plastic, boxes of plastic, window fittings, furniture fittings, door fittings, picture frame brackets, doors for furniture, mouldings for picture frames, latches, knobs of plastic, kennels for household pets, racks (furniture), shelves for storage, shelving, library shelves, cabinets, panels and shelves of wood for fitting out cupboards and wardrobes, rattan, tool holders (boxes), planters, statues or statuettes of wood, wax, plaster or plastic, pedestals, tubs, cushions (not for medical purposes), paste tables, work benches, floor protectors and bases for furniture, wax comb for beehives, curtain rods, door handles of wood, garden caddies, jardinières, window boxes, letterboxes (not of metal and not of masonry), display stands, trestles, pergolas of wood, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, namely trinkets (small decorative items), works of art, busts, cabinets, packaging of wood, baskets, coat hangers, basketware, mobiles (decoration) and figurines (statuettes); Packaging containers of wood or plastic;Cushions, garden furniture.

21
Pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyň; Hřebeny a mycí houby; Kartáče (s výjimkou štětců); Materiály pro výrobu kartáčů; Čisticí potřeby; Drátky na čištění parket; Sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla); Sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách; Kartáče, Materiály pro výrobu kartáčů, Čisticí potřeby a úklidový materiál, Smetáky, Nádoby na odpadky, popelnice, Zouváky, Plácačky na mouchy, Lapače hmyzu, Hrnčířské zboží, Vázy, s výjimkou váz z drahých kovů, Hrnce, hrnky, Květináče, Květináče (nikoliv papírové),Balkonové květináče, Hluboké misky, Mělké kašny, Žlaby pro krmivo, Sochy a sošky z porcelánu, Z hrnčířské hlíny nebo ze skla, Nástroje na zalévání, Hubice rozprašovací k hadicím na zalévání, Zavlažovače, Kropicí konve, Hadicové vodiče, Vědra, Neelektrické lešticí přístroje, Sušáky na prádlo, Podpěry rostlin, Zahradní rukavice, Držáky na mýdlo, Držák na ručníky, ne otopný, Dveře (kliky porcelánové na-), Držák na roličky toaletního papíru, Skrubry, Záchodová štětka s držákem (nádobou), Grily (kuchyňské náčiní), Porcelánové knoflíky u dveří, Hřebeny a mycí houby; Nádoby pro použití v domácnosti a kuchyni, nekovové; Vázy, Mělké kašny.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; Brosses, matériaux pour la brosserie, instruments et matériels de nettoyage, balais, poubelles, tire-bottes, tapettes, pièges à insectes, poteries, vases non en métaux précieux, pots, bacs (pour les plantes),cache-pots (non en papier), balconnières, cuvettes, vasques, auges, statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, instruments d'arrosage, lances pour tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide-tuyaux, seaux, cireuses non électriques, séchoirs à lessive, supports de plantes, gants de jardinage, porte-savons, porte-serviettes non chauffants, poignées de portes en porcelaine, serviteur pour rouleaux de papier toilette, balai brosse, pot à balai, grils (ustensiles de cuisson), boutons (poignées) en porcelaine, peignes et éponges; récipients non métalliques pour le ménage ou la cuisine; vases, vasques.

Household or kitchen utensils and containers; Combs and sponges; Brushes (except paint brushes); Brush-making materials; Articles for cleaning purposes; Steelwool; Unworked or semi-worked glass (except glass used in building); Glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; Brushes, Brush-making materials, Instruments and material for cleaning purposes, Brooms, Dustbins, Bootjacks, Fly swatters, Insect traps, Pottery, Vases not of precious metal, Pots, Plant containers, Flower pots (not of paper),Window boxes, Basins (bowls), Washbasins, Feeding troughs, Porcelain statues and statuettes, Of terracotta or glass, Watering devices, Nozzles for sprinkler hose, Sprinklers, Watering cans, Hose guides, Buckets, Wax polishers (non-electric), Clothes racks [for drying], Plant supporters, Gardening gloves, Soap holders, Heated towel rails, Door handles of porcelain, Toilet roll holder, Scrubbers, Brush holder, Grills (cooking utensils), Knobs of porcelain, Combs and sponges; Household and kitchen containers, not of metal; Vases, Washbasins.

22
Struny (s výjimkou kaučukových lan, strun do raket a hudebních nástrojů), Provazy, Stany,Plachty (nikoliv záchranné, nikoliv na kočárky), Pytle (vaky) na přepravu a uskladnění sypkých materiálů,Zahradní šňůry, Závěsy a smyčky pro manipulaci balíků, Provazové žebříky,Ochranné sítě a fólie pro pěstování plodin.

Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants), sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac, cordeaux de jardin, sangles pour la manutention de fardeaux, échelles de corde, filets de protection pour cultures.

Cords (neither of rubber, nor for rackets, nor for musical instruments), String, Tents,Awnings (except safety awnings and pushchair covers), Bags [sacks] for the transport and storage of materials in bulk,Garden twine, Slings and straps for handling loads, Rope ladders,Protective nets for crops.

23
Vlákna pro textilní účely.

Fils à usage textile.

Yarns and threads, for textile use.

24
Tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách; Ložní pokrývky a ubrusy; Značkovače, Moskytiéry, Přehozy na stůl, s výjimkou papírových, Textilní obklady stěn a tapety, Textilní rolety, Záclony a závěsy z textilií.

Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table; Feutres, moustiquaires, nappes (non en papier), revêtements et tentures murales en matières textiles, stores en matières textiles, rideaux en matières textiles et voilages.

Textiles and textile goods, not included in other classes; Bed and table covers; Felt-tipped pens, Mosquito nets, Table cloths (not of paper), Wall hangings and coverings of textile, Blinds of textile, Curtains of textile, fibreglass wall hangings.

25
Oděvy, obuv, kloboučnické zboží;Zástěry, oděv pro drobné a zahradnické práce, obuv nad kotníky a obuv (nikoliv pro lékařské účely).

Vêtements, chaussures, chapellerie; Tabliers, vêtements pour le bricolage et le jardinage, bottes et chaussures (sauf à usage médical).

Clothing, footwear, headgear;Aprons, clothing for DIY and gardening, boots and shoes (not for medical purposes).

26
Krajky a výšivky, stuhy a tkaničky; Knoflíky, háčky a očka, poutka - galanterie, špendlíky a jehly; Umělé květiny; Umělé rostliny.

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; Plantes artificielles.

Lace and embroidery, ribbons and braid; Buttons, hooks and eyes, pins and needles; Artificial flowers; Artificial plants.

27
Koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah; Tapety na stěny nikoliv textilní; Mokety, Škrabky na nohy, Protiskluzné rohože, Tapety, Obklady podlah, ne z textilních materiálů.

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; Moquettes, gratte-pieds, tapis anti-glissant, papiers-peints, revêtements de sols non en matière textile.

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; Wall hangings (non-textile); Moquettes, Foot-scrapers, Non-slip mats, Wallpapers, Floor coverings, not of textile.

28
Hry, hračky; Potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách; Vánoční ozdoby; Prolézačky, Sáňky, Přístroje, Houpačky, Basketbalové koše, Bazény, Venkovní hry, Rybářské koše.

Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; Portiques, toboggans, agrès, balançoires, paniers de basket, piscines, jeux de plein air, nasses.

Games and playthings; Gymnastic and sporting articles not included in other classes; Decorations for Christmas trees; Portal frames, Sledges, Apparatus, Swings, Basketball goals, Swimming pools, Outdoor games, Fishing creels.

31
Zemědělské a zahradnické výrobky, produkty lesnictví, též obilí, nezahrnuté do jiných tříd; Živá zvířata; Čerstvé ovoce a zelenina; Přírodní semena, rostliny a květiny; Krmivo pro zvířata, slad;Výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní neupravené, nezpracované, osivo(zrní), rostliny a přírodní květiny, rostliny z pěstitelské školky, surová kůra, surové dřevo, sušené květiny na ozdobu.

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines ni préparés, ni transformés, semences (graines), plantes vivantes et fleurs naturelles, plantes de pépinière, écorces brutes, bois bruts, fleurs séchées pour la décoration.

Agricultural, horticultural and forestry products and grains, not included in other classes; Live animals; Fresh fruits and vegetables; Natural seeds, plants and flowers; Foodstuff for animals, malt;Agricultural, horticultural and forestry products and grains, neither prepared, nor processed, seeds, natural plants and flowers, nursery plants, raw barks, unsawn timber, flowers, dried, for decoration.

35
Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce;Propagační činnost, reklama ve formě katalogu, šíření reklamních materiálů (letáků, prospektů, tiskovin, vzorků), předvádění výrobků, šíření letáků, prospektů, tiskovin se zaměřením na drobné práce, materiály na drobné práce, stavební materiály, elektrické a elektronické vybavení, správa počítačových souborů, hromadění dat do hlavního souboru, podpora prodeje výrobků pro druhé, obchodní poradenství se zaměřením na nákup výrobků a materiálů na drobné práce, stavební materiály, elektrické a elektronické vybavení, maloobchodní prodej, zásilkový prodej a prodej s využitím telekomunikačních prostředků se zaměřením na následující výrobky: zámečnické potřeby, šroubárenské zboží, šrouby a matice, potřeby pro upevnění, montáž a lepení, lana, pásy a řetězy, poštovní schránky, nohy a kolečka k nábytku, stavebné klempířské potřeby, klempířské a zámečnické potřeby k nábytku, zámečnické potřeby, kufříky a visací zámky, rohové jednotky, automatické a bezpečnostní přístroje, přístroje pro aktivní bezpečnost, vyzváněcí tóny, zvonky a dveřní systémy k domu, hasicí přístroje, telekomunikační přístroje, elektrické panely, automatické přístroje, přístroje pro připojení se zaměřením na telefony a informatiku, bateriové články, akumulátory a skříňky pro osvětlení, přístroje pro příjem, elektrické vypínače a zásuvky, zásuvky pro více vstupů, prodlužovací kabely a adaptéry, elektrické spojovací přístroje, světla, svítilny, bateriové články a žárovky, paraboly, demodulátory, přístroje pro doplňkové topení, pro ústřední topení, pro elektrické topení, komíny, kamna, klimatizační přístroje, přístroje pro regulaci, přístroje pro úpravu vzduchu, pro ventilaci, nástroje, přístroje pro čištění, žebříky, schůdky (skládací), stoličky, velké dílenské nástroje, generátorové soustrojí, nádoby a mazadla, přístroje a nástroje pro svařování, stoly pracovní a úložné prostory, nástroje pro měření a trasování, ruční nástroje, přesné nástroje, kompresory, ruční montážní nástroje, stavební nástroje a pracovní a ochranné oděvy, bezpečnostní obuv, kladkostroje, přístroje pro svařování plynem, elektrody pro svařování plynem, elektrické stroje a přístroje pro čištění, mycí zařízení, elektrické lešticí stroje na parkety, šamponovací stroje a přístroje na koberce, elektrické, čisticí přístroje parní, vysokotlaké čisticí přístroje, vysavače, čističe oken, vitrifikační stroje, neelektrické svářecí přístroje, vrtáky, zemědělské stroje, obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), velké zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně, motorové plečky, sekačky trávy (stroje), drtičky (stroje), mechanická navíjecí zařízení, čerpadla (stroje), sací čerpadla, odsávací čerpadla, hlubinná čerpadla, míchačky betonové směsi pro staveniště, kladkostroje, kompresory (stroje), generátorové soustrojí, barvy, tónovací pasty a malířské patrony, podkladové vrstvy nátěrů na stěny, pryskyřice na opravy, dřevo do exteriéru, dřevo do interiéru, přípravky na dřevo, lepidla, štětce, nástroje pro natěrače a čalouníky, nátěry, barvy a patrony pro malíře (s výjimkou izolantů), kovy lístkové a práškové pro malíře, dekoratéry a umělce a přípravky pro odstraňování nátěrů, přístroje pro osvětlení, světelné zdroje, osvětlení interiérů, venkovní osvětlení a žárovky, tapety, samolepky a nástěnné ozdoby, záclony a závěsy, polštáře, skleněná vlákna a obklady stěn, rolety, záclonové tyče, rukojeti, knoflíkové úchyty k nábytku, rukojeti a ozdoby na dveře, plakáty, rámy a zrcadla, kroužky, háčky, skoby, kovové a nekovové záclonové tyče, válečky, kolejničky na záclony a závěsy a držáky na záclony a závěsy, yz textilních materiálů, potřeby pro instalatérství a úpravu vody, měděné, zinkové, ocelové zboží pro přívod vody, odtok, ohřev teplé vody, úpravu vody, dodávání plynů, nářadí pro instalatéry, parkety, laminátové podlahy, podlahy z PVC, koberce, dlaždice a lamely, rohožky, dlaždice na podlahy, dlaždice na terasy, dlaždičky na stěnu, kuchyňské dlaždičky, nábytek na první vybavení, pracovní desky, ventily, dřezy, kuchyňské digestoře, odsávací zařízení, potřeby pro uložení potřebných součástí, uložení potřeb k bydlení, uzávěry vestavěných skříní, vybavení vestavěných skříní, desky a pódia, vybavení pro hydroterapii, do sprchy, ventily, velké sanitární zařízení, koupelnový nábytek, splachovací nádržky, splachovací zařízení, sifony, vyhřívané držáky na ručníky, výrobky pro čištění nebo pro změkčení vody, držák na ručníky bez vyhřívání a misky na mýdlo, vybavení pro stavebnictví a renovaci, vybavení pro stavebnictví, příčky, izolační materiály, stavební dříví, lehká krytina, těžká krytina, vybavení pro drenáže, utěsnění, lepení a vybavení pro odvod a využití dešťové vody, střešní tašky, okapy, míchačky na betonovou směs, venkovní dlažba, obrubníky, venkovní dřevo, rošty na opékání, pece a pražírny, žaluzie na terasy, vrata, ploty a pilíře, garážová vrata, venkovní truhlářské výrobky, okna a střešní okna a poštovní schránky, s výjimkou zděných a kovových, dřevo surové a hoblované, neopracované lišty, ozdobné lišty, římsy, panely, dekorační panely, obkladové desky, podlahy, obklady, stropy, interiérové truhlářské výrobky, okna a rolety, zahradní nábytek, polštáře, slunečníky, altány, pergoly, hry pro děti, nádrže, bazény, výrobky pro údržbu bazénů, venkovní osvětlení, motorové zahradní vybavení, zahradnické nástroje, zahradnické motyčky, motyky, hrabičky, vidle, hrábě, rýče, drénovací rýče, lopaty, motyky, vertikutační stroje, sekačky na okraje trávníků, secí stroje (nářadí), rozmetadla (nářadí), provzdušňovače, hrábě na trávu, travní válce, zarovnávače okrajů trávníku, ruční sekačky trávy, zařízení na zastřihávání živých plotů, nůžky, zahradnické nůžky, odvětvovače, nůžky na větve, kosíře, sekery, štěpovací nože (ruční nástroje), kolečka (trakaře), pneumatika na kolečka (trakaře), zahradní vozíky, zahradní přístřešky, chatky, domky, skleníky, drobné práce, vodorovné traverzy na zavěšení, tobogány, tělocvičné přístroje, houpačky, basketbalové koše, spalovny, kompostovače, fontány (zřídla), kameninové výrobky, zařízení na filtrování vody, ozdobné vodotrysky, stolky na květiny, balkonové květináče, držáky na zahradní nářadí, mřížky a drátěné pletivo, přístroje a nástroje na rozstřikování, trysky k hadicím na zalévání, hadice na zalévání, rozprašovací hubice k hadicím na zalévání, kropítka, hubice na kropicí konve, hadicové vodiče, podpěry rostlin, rukavice pro zahradní práce, zahradní šňůry, sila, pasti na zvířata, mříže, sací čerpadla, hlubinná čerpadla, vánoční ozdoby, potřeby vířivou koupel a saunu, velké zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně, motorové plečky, sekačky trávy (stroje), drtičky (stroje), mechanická navíjecí zařízení, zahradní nářadí a vybavení k zavlažování, přístřešky a skleníky, zahradní dřevo a mřížky, mříže a nádrže, osivo, rostliny pro krytou tržnici, pokojové rostliny a umělé rostliny, rostliny z pěstitelské školky, hrnčířské zboží, hnojiva pro půdu a fytoterapeutické přípravky, kompost a hnojivo, kompost, hnojiva, rašelina (hnojiva pro půdu), ornice a vosk štěpařský, knižní potřeby, CD-ROMy, DVD (mnohostranné digitální disky), knihy pro zahradníky, knihy pro volný čas, knihy se zaměřením na dům a stojany na vystavované zboží, výrobky pro údržbu, chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, odmašťovače a detergenty pro použití ve výrobě, ředidla, umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu, hasicí přístroje (složení), prostředky pro kalení a letování kovů, tříslicí materiály, ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva, barviva, mořidla (nikoliv na kov, nikoliv pro osivo), přírodní pryskyřice v surovém stavu, vitrifikační výrobky, lazury, přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, lešticí přípravky, vosk na parkety, vosky na leštění, brusné prostředky, s výjimkou brusných prostředků pro zubní účely, čisticí roztoky, přípravky pro čištění odtoků, šampony na podlahové krytiny, čističe skvrn, přípravky na odstraňování vodního kamenikoliv do domácnosti, detergenty, nikoliv pro lékařské účely a pro použití při výrobě, smirkový papír, terpentýnová silice, přípravky pro praní, papír lešticí, skelný papír, odmašťovací přípravky, s výjimkou těch, které jsou užívány při výrobě, oleje a tuky průmyslové, mazadla, výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu, paliva (včetně benzínů pro motory) a osvětlovací látky, svíčky, knoty, vosk pro průmyslové účely, vosk na svícení, vosky pro řemeny, herbicidy, přípravky na likvidaci mechů, fungicidy, baktericidní látky, insekticidy, prostředky na hubení myší, prostředky na hubení potkanů, algicidy, dezinfekční přípravky pro hygienické účely, přípravky proti parazitům, odpadkové sáčky, deodoranty, kartáče do domácnosti, přípravky pro údržbu, vybavení pro úklid, police, knihovny a nábytek pro skladování, vybavení pro úklid garáže, sklepa a komory, krabice na uložení předmětů, desky a pódia, dveře vestavěných skříní a úchyty, vestavěné skříně a nesmontované skříně, poličky, kovové výrobky, jmenovitě laminované nebo lité stavební materiály, stavební prvky, bedny, bedny na nářadí, kufříky a kontejnery, násady pro nářadí, konstrukce skleníků, mobilní skleníky, sila, pasti na zvířata, háčky, mřížky a drátěné pletivo, spojky, ventily (nikoliv jako části strojů), navijáky, kádě, korouhvičky, nádrže, podlahy, ploty, stavební panely, pergoly, vrata, bariéry, bazény, kolíky, mříže, trubky, kliky ke dveřím, dveře, závory, sejfy, kolíky, poštovní schránky, neelektrické kabely, kování, závěsy, rolety, okna, okapy, žlaby, stavební konstrukce, římsy, rohové jednotky, klíče, klempířské potřeby, obklady, střešní tašky, nekovové výrobky, jmenovitě ohebné trubky, stavební materiály, izolační sklo, střešní tašky, břidlicové tabulky, okapy, lešení, schodiště, stavební konstrukce, okna, rolety, závěsy, žlaby, římsy, rohové jednotky, krabice, bedny ze dřeva nebo z plastických hmot, kování na okna, nábytek, dveře, lišty na rámy, západky, boudy pro domácí zvířata, police, poličky pro uložení, košíky, závěsy, ratan, tašky na nářadí (kufříky), stolky na květiny, sochy nebo sošky ze dřeva, vosku, sádry nebo z plastických hmot, stojany, police, ventily (nikoliv jako části strojů), kádě, polštáře (nikoliv pro lékařské účely), patky a nohy k nábytku, voskové plástve pro včelí úly, koše na polena, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot, jmenovitě ozdoby (malé ozdobné předměty), umělecké předměty, bysty, regály, obaly ze dřeva, košíky, ramínka na oděvy, proutěné zboží, pohyblivé předměty (na ozdobu) a figurky (sošky) ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot, náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv ze vzácných kovů, nikoliv z postříbřeného nebo pozlaceného kovu), hřebeny a mycí houby, drátky na čištění parket, kartáče, materiály na výrobu kartáčů, nástroje a prostředky pro čištění, nezpracované částečně zpracované sklo, smetáky, odpadkové koše, zouváky, plácačky, lapače hmyzu, vázy, nikoliv ze vzácných kovů, hrnce, nádoby (na rostliny), kryty na květináče (nikoliv z papíru), mísy, mělké kašny, žlaby pro krmivo, sochy a sošky z porcelánu, terakoty nebo skla, džbery, neelektrické lešticí stroje, kliky ke dveřím, prádelní sušáky, provazy, stany, plachty (nikoliv na záchranu, nikoliv na kočárky), pytle pro dopravu a skladování volně loženého zboží, pásy pro manipulaci s břemeny, ochranné sítě a fólie pro pěstování plodin, nitě pro textilní účely, plstě, moskytiéry, ubrusy (nikoliv z papíru), obložení a tapety na stěny textilní, textilní rolety, zástěry, oděv pro drobné a zahradnické práce, obuv nad kotníky a obuv (nikoliv pro lékařské účely), koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah, tapety na stěny, nikoliv textilní, škrabky na nohy, protiskluzové rohože, rybářské koše.

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Publicité sur catalogue, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), démonstrations de produits, diffusion de tracts, de prospectus, d'imprimés concernant le bricolage, les matériaux destinés au bricolage, les matériaux de constructions, les matériels électriques et électroniques, gestion de fichiers informatiques, recueil de données dans un fichier central, services de promotion des produits pour le compte des tiers, conseils commerciaux dans l'achat de produits et matériaux destinés au bricolage, de matériaux de construction, de matériel électrique et électronique, services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication des produits suivants : articles de quincaillerie, articles de visserie, de clouterie, de boulonnerie, articles de fixation, d'assemblage et de collage, cordes, sangles et chaînes, boîtes aux lettres, articles de piètement et de roulement, quincaillerie du bâtiment, quincaillerie et serrurerie du meuble, serrurerie, coffres et cadenas, cornières, appareils d'automatisation et de sécurité, appareils de sécurité active, sonneries, carillons et portiers de villa, appareils extincteurs, appareils de télécommunication, tableaux électriques, appareils d'automatisme, appareils de branchement dans le domaine de la téléphonie et de l'informatique, piles, accumulateurs et boîtiers d'éclairage, appareils de réception, interrupteurs et prises électriques, multiprises, rallonges et adaptateurs, appareils de raccordement électrique, lampes, torches, piles et ampoules, paraboles, démodulateurs, appareils de chauffage d'appoint, de chauffage central, de chauffage électrique, cheminées, poêles, appareils de climatisation, appareils de régulation, appareils pour le traitement de l'air, appareils de ventilation, outillage, appareils de nettoyage, échelles, escabeaux, marchepieds, gros outillages d'atelier, groupes électrogènes, récipients et lubrifiants, appareils et outils pour la soudure, établis et rangements, outils de mesure et de traçage, outillage à main, outillage de précision, compresseurs, outils à main d'assemblage, outils de bâtiment et vêtements de travail et de protection, chaussures de sécurité, palans, appareils à souder à gaz, fers à souder à gaz, machines et appareils de nettoyage électriques, appareils de lavage, cireuses électriques à parquets, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, appareils de nettoyage à vapeur, appareils de nettoyage à haute pression, aspirateurs, laveurs de vitres, machines à vitrifier, appareils à souder non électriques, perceuses, machines agricoles, machines-outils, moteurs (autres que pour véhicules terrestres), grands instruments pour l'agriculture autres que ceux actionnés manuellement, motobineuses, tondeuses à gazon (machines), broyeurs (machines), dévidoirs mécaniques, pompes (machines), pompes de vidage, pompes de vidange, pompes de forage, bétonnières de chantiers, palans, compresseurs (machines), groupes électrogènes, peintures, colorants et pochoirs, peintures sous-couche pour les murs, résines de réparation, bois extérieur, bois intérieur, préparation pour le bois, colles, pinceaux, outillages de peintre et de tapissier, vernis, couleurs et laques (à l'exception des isolants), métaux en feuille et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes et produits pour enlever la peinture, articles d'éclairage, sources lumineuses, éclairage intérieur, éclairage extérieur et ampoules, papier peint, autocollants et décors du mur, rideaux et voilages, coussins, fibre de verre et revêtements muraux, stores, barres à rideaux, poignées, boutons de meubles, poignées et décors de portes, affiches, cadres et miroirs, anneaux, crochets, patères, tringles à rideaux métalliques et non métalliques, galets, rails pour rideaux et embrasses non en matières textiles, articles de plomberie et traitement de l'eau, articles en cuivre pour l'alimentation en eau, l'évacuation, la production d'eau chaude, le traitement de l'eau, l'alimentation en gaz, outils de plomberie, parquets, sols stratifiés, sols en PVC, moquettes, dalles et lames, paillassons, carrelages de sol, carrelages de terrasse, carrelages muraux, carrelages de cuisine, meubles pour premier équipement, plans de travail, robinetterie, éviers, hottes aspirantes, hottes d'aération, articles pour le rangement de pièces utilitaires, le rangement de pièces à vivre, fermetures de placards, aménagement de placards, plateaux et tréteaux, matériel pour l'hydrothérapie, pour la douche, robinetterie, gros sanitaires, meubles de salles de bain, réservoirs de chasse d'eau, chasses d'eau, siphons, porte-serviettes chauffants, produits pour la purification ou l'adoucissement de l'eau, porte-serviettes non chauffants et porte-savons, matériaux pour la construction et la rénovation, matériaux pour la construction, cloisons, matériaux pour l'isolation, bois de charpente, couverture légère, couverture lourde, matériaux pour l'assainissement, pour l'étanchéité, colles et matériaux pour l'évacuation et la récupération d'eau de pluie, tuiles, gouttières, bétonnières, dallage extérieur, bordures de séparation, bois d'extérieur, barbecues, fours et grilloirs, stores de terrasse, portails, clôtures et piliers, portes de garage, menuiseries extérieures, fenêtres et fenêtres de toit et boîtes à lettres ni en métal ni en maçonnerie, bois brut et raboté, moulures brutes, moulures décoratives, corniches, panneaux, panneaux décoratifs, plaquettes de parement, planchers, lambris, plafond, menuiseries intérieurs, vitrerie et stores, mobiliers de jardin, coussins, parasols, tonnelles, pergolas, jeux d'enfants, bassins, piscines, produits d'entretien pour piscines, luminaire extérieur, matériels de jardin motorisés, outils de jardinage, serfouettes, binettes, griffes, fourches, râteaux, bêches, louchets, pelles, pioches, scarificateurs, coupe-bordures, semoirs (outils), épandeurs (outils), aérateurs, balais à gazon, rouleaux à gazon, dresse-bordures, tondeuses à gazon manuelles, taille-haies, cisailles, sécateurs, ébrancheurs, échenilloirs, serpes, haches, greffoirs, brouettes, pneus de brouettes, chariots de jardin, abris de jardin, cabanes, maisonnettes, serres, produits de bricolage, portiques, toboggans, agrès, balançoires, paniers de basket, incinérateurs, grilloirs-composteurs, fontaines, poterie, appareils à filtrer l'eau, jets d'eau ornementaux, jardinières, balconnières, serviteurs de jardin, treillages et treillis, appareils et instruments d'arrosage, tuyaux d'arrosage, lances pour tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide-tuyaux, supports de plantes, gants de jardinage, cordeaux de jardin, silos, pièges pour animaux, grillages, pompes de relevage, pompes de forage, décorations de Noël, articles de spa et de sauna, grands instruments pour l'agriculture autres que ceux actionnés manuellement, motobineuses, tondeuses à gazon (machines), broyeurs (machines), dévidoirs mécaniques, outillages du jardin et matériels d'arrosage, abris et serres, bois de jardin et treillages, grillages et bassins, semences, plantes de marché couvert, plantes d'intérieur et plantes artificielles, plantes de pépinière, poteries, engrais et produits de phytothérapie, terreaux et amendements, terreaux, fumures, tourbes (engrais), terres végétales et cires à greffer les arbres, articles de librairie, cédéroms, DVD (disques versatiles digitaux), librairie pour le jardin, librairie pour les loisirs, librairie pour la maison et présentoirs, produits d'entretien, produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, produits de dégraissage et détergents utilisés au cours d'opérations de fabrication, diluants, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, matières tannantes, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants (ni pour métaux, ni pour semences), résines naturelles à l'état brut, produits vitrificateurs, lasures, préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, encaustiques, cires à parquet, cires à polir, abrasifs à l'exception des abrasifs à usage dentaire, produits pour l'enlèvement de la rouille, décapants, préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, shampooings pour revêtements de sols, détachants, détartrants à usage domestique, détergents autres que ceux à usage médical et ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, toiles émeri, essence de térébenthine, produits de lavage, papier à polir, papier de verre, produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies, mèches, cires à usage industriel, cires pour l'éclairage, cires pour courroies, désherbants, anti-mousses, fongicides, bactéricides, insecticides, souricides, raticides, algicides, désinfectants à usage hygiénique, parasiticides, sacs poubelle, désodorisants, brosserie de ménage, produits d'entretien, matériels de rangement, étagères, bibliothèques et meubles de rangement, matériels de rangement de garage, de cave et de cellier, boîtes de rangement, plateaux et tréteaux, portes de placard et fixations, placards et armoires non montées, tablettes, produits métalliques à savoir matériaux à bâtir laminés et fondus, éléments pour la construction, boîtes, boîtes à outils, coffres et conteneurs, manches d'outils, châssis de serre, serres transportables, silos, pièges pour animaux, patères, treillages et treillis, raccords, vannes (autres que partie de machines), dévidoirs, cuves, girouettes, bassins, planchers, clôtures, panneaux de construction, pergolas, portails, barrières, piscines, piquets, grillages, tubes, poignées de portes, portes, verrous, coffres-forts, chevilles, boîtes aux lettres, câbles non électriques, ferrures, charnières, volets, fenêtres, gouttières, caniveaux, charpentes, corniches, cornières, clés, quincaillerie, lambris, tuiles, produits non métalliques à savoir tuyaux flexibles, matériaux de construction, verres isolants, tuiles, ardoises, gouttières, échafaudages, escaliers, charpentes, fenêtres, volets, charnières, caniveaux, corniches, cornières, boîtes, caisses en bois ou en matières plastiques, garnitures de fenêtres, de meubles, de portes, baguettes d'encadrement, loquets, niches pour animaux d'intérieur, rayonnages, tablettes pour rangement, paniers, charnières, rotins, porte-outils (coffrets), jardinières, statues ou statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, piédestaux, étagères, vannes (autres que parties de machines), cuves, coussins (non à usage médical), patins et piètements de meubles, cire gaufrée pour ruches, paniers à bûches, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir bibelots ( petits objets décoratifs), objets d'art, bustes, casiers, emballages en bois, corbeilles, cintres pour vêtements, vanneries, mobiles (objets pour la décoration), figurines (statuettes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, paille de fer, brosses, matériaux pour la brosserie, instruments et matériels de nettoyage, verre brut et mi-ouvré, balais, poubelles, tire-bottes, tapettes, pièges à insectes, vases non en métaux précieux, pots, bacs (pour les plantes), cache-pots (non en papier), cuvettes, vasques, auges, statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, seaux, cireuses non électriques, poignées de portes, séchoirs à lessive, ficelles, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants), sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac, sangles pour la manutention de fardeaux, filets et films de protection pour cultures, fils à usage textile, feutres, moustiquaires, nappes (non en papier), revêtements et tentures murales en matières textiles, stores en matière textile, tabliers, vêtements pour le bricolage et le jardinage, bottes et chaussures (sauf à usage médical), tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, gratte-pieds, tapis anti-glissant, nasses.

Advertising; Business management; Business administration; Office functions;Catalogue advertising, direct mail advertising, demonstration of goods, dissemination of leaflets, prospectuses, printed matter in relation to DIY, DIY materials, building materials, construction materials, electrical and electronic goods, computerised file management, compilation of information into computer databases, promotion of goods, for others, commercial advice in relation to the purchase of DIY goods and materials, building materials, construction materials, electrical and electronic goods, retailing, mail order retailing and retailing via telecommunication means of the following goods: small items of hardware, screws, nails, bolts, goods for fixing, assembly and mounting, cords, straps and chains, letterboxes, bases and rollers, hardware for buildings, hardware and ironmongery for furniture, ironmongery, chests and padlocks, flashing, automation and security apparatus, active security apparatus, alarms, call chimes and door openers, fire-extinguishing apparatus, telecommunication apparatus, electrical panels, automation apparatus, switching apparatus for use in telephony and data processing, cells, batteries and housings for lighting, receivers, electrical switches and sockets, multi-plug sockets, extension cables and adaptors, electrical connection apparatus, lamps, torches, cells and light bulbs, satellite dishes, demodulators, space heating apparatus, central heating apparatus, electrical heating apparatus, fireplaces, stoves, apparatus for air conditioning, apparatus for regulating, apparatus for air treatment, apparatus for ventilating, tools, cleaning appliances, ladders, stepladders, running boards, major tools for workshops, power generators, containers and lubricants, soldering tools and apparatus, work benches and racks, measuring and tracing tools, hand tools, precision tools, compressors, hand tools for assembly, construction tools and work clothing and protective clothing, protective footwear, pulleys, gas-powered soldering apparatus, gas soldering irons, electrical cleaning apparatus and machines, washing apparatus, electric floor polishers, electric machines and apparatus for carpet shampooing, steam cleaning apparatus, high-pressure cleaners, vacuum cleaning apparatus, window washers, varnishing machines, non-electric soldering apparatus, drills, agriculture machines, machine tools, motors and engines (other than for land vehicles), heavy agricultural implements other than hand-operated, motor hoes, lawnmowers (machines), grinders (machines), mechanical reeling apparatus, pumps (machines), extraction pumps, drainage pumps, borehole pumps, concrete mixers (machines), pulleys, compressors (machines), power generators, paints, colorants and stencil plates, base coat paints for walls, resins for repair, wood for external use, wood for interior use, preparations for wood, glues, paintbrushes, painting and wallpapering tools, varnishes, colour stains and lacquers (other than for insulating), metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists and preparations for removing paint, lighting equipment, light sources, interior lighting, exterior lighting and light bulbs, wallpaper, adhesive stickers and decoration for walls, curtains and net curtains, cushions, glass fibre and wall coverings, blinds, curtain rods, handles, furniture knobs, handles and fittings for doors, posters, picture frames and mirrors, rods, rings, hooks, tiebacks, curtain rods, whether or not of metal, rollers, curtain rails, curtain holders, not of textile, goods relating to plumbing and water treatment, goods of copper for water supply, drainage, hot water production, water treatment, gas supply, plumbing tools, parquet flooring, laminate floors, PVC flooring, carpets, slabs and boards, mats and matting, floor tiles, patio tiles, wall tiles, kitchen tiles, furniture being initial equipment, worktops, taps (faucets), sinks, extractor hoods, ventilation hoods, storage for utility rooms, storage for living rooms, cupboard closures, cupboards fittings, face plates and trestles, hydrotherapy equipment, shower equipment, taps (faucets), sanitary installations, bathroom furniture, flushing tanks, water flushing installations, siphons, heated towel rails, water purifying or softening agents, towel rails, not heated, and soap dishes, materials for use in construction and renovation, building materials, partitions, insulating materials, structural timber, thin coatings, thick coatings, material for sanitisation, sealing, glues and material for draining and reclaiming rainwater, tiles, gutters, concrete mixers, outdoor paving, separating boards, wood for external use, barbecues, ovens and grills, patio blinds, gates, fences and pillars, garage doors, exterior woodwork, windows and skylights and letterboxes, not of metal or of masonry, unsawn and planed timber, unfinished mouldings, decorative mouldings, cornices, boards, decorative boards, lining plates, floorboards, wainscotting, ceilings, interior woodwork, glazing and blinds, garden furniture, cushions, parasols, arbours, pergolas, children's games, basins, swimming pools, pool maintenance goods, exterior lighting, motorised gardening equipment, garden tools, hoe-forks, hoes, clawed tools, forks, rakes, spades, shovels, picks, scarifier tools, edge trimmers, sowers (tools), spreaders (tools), air inlets, lawn sweepers, lawn rollers, edge-cutters, manually-operated lawn mowers, hedge trimmers, shears (scissors), secateurs, loppers, tree-pruners, bill-hooks, axes, grafting tools (hand tools), wheelbarrows, tires for wheelbarrows, garden trolleys, summer houses, sheds, playhouses, green houses, DIY goods, gate frames, slides, climbing apparatus, swing sets, basketball goals, incinerators, compost grating, water fountain, pottery, water filtering apparatus, ornamental fountains, flower-stands, window boxes, garden caddies, trellises and wire netting, sprinkling devices and apparatus, watering hoses, nozzles for sprinkler hoses, sprinklers, watering cans, pipe guide, plant supports, gardening gloves, garden twine, silos, traps for wild animals, gratings, lifting pumps, borehole pumps, Christmas decorations, spa and sauna articles, heavy agricultural implements other than hand-operated, motor hoes, lawnmowers (machines), grinders (machines), mechanical reeling apparatus, garden tools and watering apparatus, sheds and greenhouses, wood for use in the garden and for trellises, gratings and basins, seeds, covered plants, house plants and artificial plants, nursery plants, pottery, fertiliser and phytotherapy goods, humus and fertilisers and soil conditioners, humus and fertilisers, manure, peat (fertiliser), loam and grafting wax for trees, reading material, CD-ROMs, DVDs (digital versatile discs), reading material for the garden, reading material for leisure, reading material for the house and display stands, cleaning preparations, chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, degreasing preparations and detergents for use in manufacturing processes, thinners, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, fire extinguishing compositions, tempering and soldering preparations, tanning substances, preservatives against rust and against deterioration of wood, colorants, mordants (not for metal or seeds), raw natural resins, glazing preparations, surface coatings, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, polish for furniture and flooring, floor wax, polishing wax, abrasives (except abrasives for dental use), rust removing preparations, scouring solutions, preparations for cleaning waste pipes, shampoos for floor coverings, stain removers, scale removing preparations for household purposes, detergents, not for medical purposes or for use manufacturing processes, emery cloth, turpentine essence, bleaching preparations (laundry), polishing paper, sandpaper, degreasers other than for use in manufacturing processes, industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting, and binding compositions, fuels (including motor spirit) and illuminants, candles, wicks, industrial wax, illuminating wax, belting wax, preparations for destroying noxious plants, antifoams, fungicides, bactericides, insecticides, mouse poison, rat poison, algicides, disinfectants for hygiene purposes, parasiticides, refuse sacks and bin-liners, deodorants, brushware for household purposes, cleaning preparations, storage equipment, shelving, library shelves and storage furniture, storage equipment for garages, cellars and basements, storage boxes, plates and trestles, doors and fittings for cupboards, cupboards and wardrobes, not assembled, goods of metal, namely nails, screws, bolts, nuts and rivets, statues or figurines (statuettes) of common metal, laminated and molten building materials, construction elements, boxes, tool-boxes, chests and containers, tool handles, frames for greenhouses, transportable greenhouses, silos, traps for wild animals, hooks, trellises and wire netting, junctions, valves (other than parts of machines), reels, troughs, weather vanes, basins, floors, fences, gratings, construction panels, pergolas, gates, barriers, swimming pools, posts, gratings, pipes and tubes, door handles, doors, bolts, safes, pegs, letterboxes, non-electric cables, ironwork, hinges, shutters, windows, gutters, frameworks, cornices, flashing, keys, hardware, wainscotting, tiles, goods, not of metal, namely flexible tubes and pipes, building materials, insulating glass, tiles, states, gutters, scaffolding, staircases, frameworks, windows, shutters, hinges, gutters, cornices, flashing, boxes, crates made of wood or of plastic, window fittings, furniture fittings, door fittings, picture frame brackets, latches, kennels for household pets, shelving, shelves for storage, baskets, hinges, rattan, tool holders (chests), jardinières, statues or statuettes of wood, wax, plaster or plastic, pedestals, shelving, valves (other than parts of machines), troughs, cushions (not for medical purposes), floor protectors and bases for furniture, wax comb for beehives, log baskets, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, namely trinkets (small decorative items), works of art, busts, cabinets, packaging of wood, baskets, coat hangers, basketware, mobiles (decoration), figurines (statuettes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, household or kitchen utensils and containers (not in precious metals or coated therewith), combs and sponges, steel wool, brushes, brush making materials, cleaning instruments and material, unworked or semi-worked glass, brooms, bins, boot jacks, carpet beaters, insect traps, vases, not in precious metals, jugs, tray (for plants), flower-pot covers, not of paper, bowls (basins), basins, troughs, statues and statuettes of porcelain, terracotta or glass, buckets, non-electric apparatus for wax polishing, door handles, clothes racks and clothes horses, string, tents, awnings, tarpaulins (not for rescue or for pushchairs), bags for transport and storage of goods in bulk, straps for handling loads, nets and films for protecting crops, yarn and thread, for textile use, felt-tip pens, mosquito nets, tablecloths (not of paper), wall coverings and hangings of textile, blinds of textile, aprons, clothing for DIY and gardening, boots and shoes (not for medical purposes), carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other floor coverings, tapestry (wall hangings), not of textile, door mats, non-slip mats, fishing creels.

37
Stavebnictví; Opravy; Instalační služby; Stavebnictví, opravy, konzervace a údržba budov;Opravy a údržba se zaměřením na nábytek, elektrické přístroje a stroje do domácnosti a stroje a nástroje pro drobné a zahrádkářské práce, stavebnictví, instalační služby se zaměřením na přístroje pro topení, přístroje na úpravu vzduchu, elektrické přístroje do domácnosti, do kuchyně, pronájem stavebních strojů, pronájem hydraulických nebo elektrických strojů pro drobné práce a ručních hydraulických nebo elektrických nástrojů pro drobné práce, truhlářské umělecké výrobky (opravy), informace se zaměřením na stavebnictví, údržbu a opravy, izolační práce, instalační služby, údržba a opravy strojů a nábytku, pronájem čisticích strojů, pronájem strojů a přístrojů pro drobné práce, poradenství v těchto oborech.

Construction; réparation; services d'installation; Construction, réparation et maintenance d'immeubles; réparation et maintenance de meubles, d'appareils et de machines électrodomestiques et de machines et outils pour le bricolage et le jardinage construction, services d'installations de chauffage, d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils électroménagers, de cuisine, location de machines de chantier, location de machines hydrauliques ou électriques pour le bricolage et d'outils manuels, hydrauliques ou électriques pour le bricolage, travaux d'ébénisterie (réparation), information en matière de construction, de maintenance et de réparation, services d'isolation, installation, entretien et réparation de machines et de mobiliers, location de machines à nettoyer, location de machines et d'appareils pour le bricolage, conseils en ces matières, à l'exclusion de l'assemblage, la maintenance et la réparation d'ordinateurs pour la commande de machines à scier et pour le fonctionnement et l'administration de magasins de stockage, de butés de mesure, de systèmes de contrôle mécanique, électrique et électronique, de machines à scier, de magasins de stockage et à l'exclusion de l'installation  et du montage de dispositifs de fabrication ainsi que construction des bâtiments nécessaires.

Building construction; Repair; Installation services; Construction, repair and maintenance of buildings;Repair and maintenance of furniture, of household electrical apparatus and machines and tools for DIY and garden construction, servicing of heating installations, air conditioning apparatus, household electrical apparatus, kitchen appliances, rental of construction equipment, rental of hydraulic or electric machines for DIY and hand-operated, hydraulic or electric tools for DIY, cabinet making (repair), construction, maintenance and repair information, insulating services, installation, maintenance and repair of machines and furniture, rental of cleaning machines, rental of machines and apparatus for DIY, consultancy related thereto.

39
Doprava; Balení a skladování zboží; Organizování cest;Dodávání zboží, pronájem vozidel.

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; Livraison de marchandises, location de véhicules.

Transport; Packaging and storage of goods; Travel arrangement;Delivery of goods, vehicle rental.

40
Zpracování materiálů; Kácení a zpracování dřeva, Broušení, Zakázková montáž materiálu pro třetí strany, Práce s dřevem, Úprava oken barvením (povrchové úpravy), Čištění povrchů (chemickými odmořovacími prostředky), Frézování, Galvanizace, Pozlacování, Rámování uměleckých děl, Informace o zpracování a úpravě materiálů,Pronájem klimatizačních přístrojů, Pronájem generátorů, Leštění třením, Hoblování, Řezání, Letování,Řezání skla a pracovních desek,Poradenství v těchto oborech.

Traitement de matériaux; Abattage et débitage du bois, abrasion, assemblage de matériaux sur commande pour des tiers, travaux sur bois, coloration de vitres par traitement de surface, décapage, fraisage, galvanisation, dorure, encadrement d'œuvres d'art, information en matière de traitement des matériaux, location d'appareils de climatisation, location de générateurs, polissage (abrasion), rabotage, sciage, soudure, découpe du verre et des plans de travail, conseils en ces matières.

Treatment of materials; Timber felling and processing, Abrasion, Custom assembling of material for others, Woodworking, Window tinting treatment, being surface coating, Stripping finishes, Millworking, Galvanization, Gilding, Framing of works of art, Material treatment information,Air conditioning apparatus (rental of -), Rental of generators, Burnishing by abrasion, Planing [saw mill], Sawing, Soldering, Cutting of glasses and worktops,Consultancy related thereto.

41
Výchova; Vzdělávání; Zábava; Sportovní a kulturní aktivity;Organizování a vedení vzdělávacích dílen, kolokvií, konferencí, kongresů, seminářů, sympozií v reálu nebo prostřednictvím internetu se zaměřením na drobné práce, zahrádkářství, dekoraci a úpravu interiéru, stavbu a renovaci budov, organizování a vedení diskusních fór v reálu nebo prostřednictvím internetu se zaměřením na drobné práce, zahrádkářství, dekoraci a úpravu interiéru, stavbu a renovaci budov, zveřejňování inzerce na internetu, zejména se zaměřením na zábavu, volný čas, práci, drobné práce, stavení materiál, zahrádkářství, dekoraci a úpravu interiéru, stavbu a renovaci budov, poradenství v těchto oborech.

Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; Organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, en réel ou sur Internet dans le domaine du bricolage, du jardinage, de la décoration et de l'aménagement d'intérieurs, de la construction et de la rénovation de bâtiments, organisation et conduite de forums de discussion en réel ou sur Internet dans le domaine du bricolage, du jardinage, de la décoration et de l'aménagement d'intérieurs, de la construction et de la rénovation de bâtiments, publication sur Internet de petites annonces notamment pour les divertissements, les loisirs, le travail, le bricolage, les matériaux de construction, le jardinage, la décoration et l'aménagement d'intérieurs, la construction et la rénovation de bâtiments, conseils en ces matières.

Education; Providing of training; Entertainment; Sporting and cultural activities;Organisation and conducting of training workshops, colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums, live or via the Internet, in the field of DIY, gardening, decorating and fitting out of interiors, construction and renovation of buildings, organisation and conducting of discussion forums, live or via the Internet, in the field of DIY, gardening, decorating and fitting out of interiors, construction and renovation of buildings, online publication of classified advertisements, in particular for entertainment, leisure, work, DIY, construction materials, gardening, decoration and fitting out of interiors, construction and renovation of buildings, consultation related thereto.

42
Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Všechny výše uvedené služby se vztahují k zařizování domu; Interiérová architektura, architektura ve venkovním prostředí, poradenství v těchto oborech, zkoušky materiálů, poradenství zaměřené na stavbu budov, domů a obytných místností; Dozor nad procesem výroby nábytku, elektrických přístrojů a strojů pro domácnost, strojů pro drobné práce, nástrojů pro drobné práce a zahradní práce, s výjimkou vývoje programu pro ovládání strojů na řezání a pro fungování a administrativní správu skladovacích obchodů, zařizování továren včetně potřebných budov.

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; tous les services précités étant en rapport avec l'aménagement de la maison; Architecture d'intérieur, architecture d'extérieur, conseils en ces matières, essais de matériaux, conseils en constructions de bâtiments, de maisons et de pièces d'habitation; supervision de processus de fabrication de meubles, d'appareils et de machines électrodomestiques, de machines pour le bricolage, d'outils pour le bricolage et travaux de jardinage, à l'exclusion du développement de programme pour la commande de machines à scier et pour le fonctionnement et l'administration de magasins de stockage, aménagement d'usines y compris les bâtiments nécessaires.

Scientific and technological services and research and design relating thereto; Industrial analysis and research services; Design and development of computer hardware and software; All the aforesaid services relating to home improvement; Interior architecture, exterior architecture, consultancy in the aforesaid fields, materials testing, consultancy relating to the construction of buildings, houses and rooms; Supervision of the process of making furniture, household electrical apparatus and machines, machines for DIY, tools for DIY and gardening, except the development of programs for controlling sawing machines and for the operation and administration of stores and equipping of factories, including necessary buildings.

44
Lékařské služby; Veterinární služby; Péče o hygienu a krásu osob a zvířat; Zemědělské, zahradnické a lesnické služby;Pronájem zemědělského vybavení, pěstitelské školky a zahradní architektura, zahrádkářství, poradenství v těchto oborech.

Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; Location de matériel agricole, services de pépiniéristes et de jardiniers paysagistes, de jardinage, conseils en ces matières.

Medical services; Veterinary services; Hygienic and beauty care for human beings or animals; Agriculture, horticulture and forestry services;Rental of agricultural equipment, plant nurseries and landscape gardening, gardening, consultancy relating thereto.


CASTO, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce CASTO byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 2 ochranné známky znění CASTO, z toho 2 platné.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů