Club Avantages BIEN-ETRE - ochranná známka, majitel LOYALTYBUILD LIMITED

Základní údaje ochranné známky

- - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 8203952
Reprodukce/Znění OZ Club Avantages BIEN-ETRE - ochranná známka
Club Avantages BIEN-ETRE
Třídy výrobků a služeb 16, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45
Vídeňské obrazové třídy 1.15.11
Datum podání přihlášky 07.04.2009
Datum zveřejnění prihlášky 07.09.2009
Datum zápisu 25.12.2009
Datum konce platnosti 07.04.2019
Přihlašovatel/vlastník LOYALTYBUILD LIMITED
OZ tvořena pouze barvou CSHnědá, modrá, bílá.
OZ tvořena pouze barvou ENBrown, blue, white.
OZ tvořena pouze barvou FRMarron, bleu, blanc.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
16
Papír na poličky skříněk a skříní (parfémovaný nebo neparfémovaný); knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky;knihy, tiskárenské výrobky, prospekty, časopisy, tištěné publikace, tištěné umělohmotné karty, šeky, šekové knížky, papírenské zboží;telefonní, faxové, e-mailové a webové adresáře a obalové materiály;cestovní průvodce a zeměpisné slovníky.

Papier pour recouvrir l'intérieur des tiroirs (parfumé ou non); matériaux de reliure; photographies; papeterie;livres, produits de l'imprimerie, tracts, magazines, publications, cartes en plastique imprimées, chèques, chéquiers, papeterie;répertoires de sites web, courrier électronique, téléphones et télécopieurs, et matériaux d'emballage;guides de voyage et répertoires.

Writing implements; bookbinding materials; photographs; stationery; books, printed matter, leaflets, magazines, printed publications, printed plastic cards, cheques, cheque books, stationery; telephone, facsimile, e-mail and website directories, and material for packaging; travel guides and gazetteers.

35
Koncipování, rozvoj, zavádění, provozování, organizace a dozorování členských programů; konzultace a poradenství vztahující se ke všemu výše uvedenému; poskytování řízení vztahů se zákazníky a souvisejícího poradenství; shromaždování a třídění informací v počítačových databázích; všechno výše uvedené poskytované finančním institucím nebo jiným organizacím nebo jednotlivcům;propagace zboží a služeb druhých prostřednictvím nabídky slev na hotelové ubytování, ubytování v rekreačních střediscích, v restauracích, barech, kavárnách, klubech, na půjčovny aut, na výletní plavby, ceny letenek, na zařízení pro volný čas, cvičební a rekreační zařízení, cestovní balíky, kreditní karty a značkové zboží; správa objednávaných výroků a služeb poskytovaná třetím stranám; počítačové online objednávání zaměřené na smíšené zboží a smíšené spotřební zboží;telefonické objednávkové služby pro druhé; poradenský servis pro spotřebitele; informační služby vztahující se na všechny výše uvedené služby; všechny výše uvedené služby poskytované na dobrovolné bázi prostřednictvím členských programů; organizování a provozování prodejních a propagačních stimulačních programů;poskytování informací jiným vztahujících se k cenám, dostupnosti a vlastnostem zboží a služeb; poskytování přístupu k prodeji zboží na aukcích; reklama; marketing; propagace a styk s veřejností; obchodní poradenské služby, týkající se franchisingu; marketingové služby pro konkrétní události; obchodní řízení pohostinských služeb v době konání akcí;administrativní služby pro členy klubu; zajišťování a vedení obchodních výstav a přehlídek; zásilková reklama; sestavování seznamů pro reklamní poštu; sestavování seznamů adres; direct mailové služby; marketing prostřednictvím pošty; příprava seznamů adres; příprava poštovních seznamů pro přímé šíření reklamy poštou; přímý marketing, databázový marketing, telemarketing; podnikové statistické analýzy a zprávy; průzkum trhu; správa databází; informační služby (obchodní); reklamní nebo inzertní materiály (rozšiřování-); komunikační média pro maloobchodní účely; obchodní administrativa udělování licencí ke zboží a službám druhých; marketing;maloobchodní a velkoobchodní služby, zásilkové a elektronické prodejní služby, všechno v souvislosti s prodejem nápojů, včetně nealkoholických nápojů, minerálních vod, šumivých nápojů, ovocných nápojů a šťáv, alkoholických nápojů, vín, alkoholizovaných a šumivých vín, lihovin a piv, a s prodejem tiskárenských výrobků vztahujících se k vínům a jiným alkoholickým a nealkoholickým nápojům; Nákup a prodej uměleckých děl; obchodní administrativní zpracování objednávek v souvislosti se službami zaměřenými na knihy a katalogy vztahující se k uměleckým dílům, jemnému nábytku a dekorativnímu umění, starožitnostem a sběratelským předmětům a jinému cennému majetku; dražební služby; poradenství a konzultace v oboru aukcí; organizování a vedení internetových aukcí; reklama poskytovaná pro květinářství;maloobchodní služby zásilkové, v obchodech, elektronické a telefonické maloobchodní služby související s prodejem rostlin, květin, květinové výzdoby, blahopřání, bonbonů, čokolády, dárkových balíčků, dámského prádla, kosmetiky, líčidel, parfémů, prostředků pro osobní hygienu, zdraví a péči o krásu, kuchyňského náčiní, výrobků pro zahradu a domácnost, jmenovitě domácích spotřebičů, ručních nástrojů, optických výrobků, elektrického a elektronického zařízení pro domácnost;služby počítačového online objednávání dárků, které spojují požadavky dárců s přáními a potřebami příjemců; propagační služby;navrhování možných dárků;ukládání a zpracování zvuku, dat nebo obrazu pomocí počítače;obchodní řízení prázdninového ubytování, domů a bytů na dovolenou, hotelů, hotelových pokojů, motelů, dočasného ubytování, stravování, mateřských školek a zařízení pro péči o děti, restaurací, barů a stravovacích služeb; informační, výzkumné, hodnoticí a konzultační služby vztahující se ke všemu výše uvedenému.

Conception, développement, mise en oeuvre, exploitation, organisation et supervision de programmes d'affiliation de membres; services d'assistance et de conseils dans tous les domaines précités; services de consultation et de gestion des relations avec la clientèle; collecte et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; tous les services précités à l'attention d'institutions financières ou d'autres organisations ou encore de particuliers;promotion des produits et services de tiers par le biais d'offres de rabais sur les prix des hôtels, hébergements touristiques, restaurants, bars, cafés, clubs, locations de voitures, croisières, tarifs aériens, infrastructures de loisirs, infrastructures pour les exercices physiques et les loisirs, voyages organisés, cartes de crédit et marchandises de marque; commande de produits et services pour le compte de tiers; annonces publicitaires en ligne;services de commande par téléphone pour des tiers; Conseils aux consommateurs; services d'informations concernant tous les services précités; tous les services précités fournis en option par le biais d'une carte de membre; organisation et exploitation de plans de vente et de primes promotionnelles;fourniture d'informations à des tiers concernant les prix, la disponibilité et la spécification des produits et services; fourniture d'accès à des ventes aux enchères de produits; publicité; marketing; services de promotion et de relations publiques; services de conseils commerciaux en franchise; services de promotion d'événements; services de gestion commerciale d'accueil d'événements;services d'administration de membres de clubs; organisation et conduite d'expositions et foires commerciales; publicité au travers de vente par correspondance; compilation de listes d'adresses; compilation de listes d'adresses; publicité par mailing direct; marketing par courrier; préparation de listes d'adresses; préparation de listes d'adresses pour des services de publicité par courrier individuel; marketing direct, marketing de bases de données, télémarketing; analyse et documentation de statistiques commerciales; recherches de marché; gestion de bases de données; services d'informations (commerciales); services de courrier individuel; supports de communications à des fins de vente au détail; administration commerciale de licences de produits et services pour des tiers; services de marchandisage;services de vente au détail et en gros, services de vente par correspondance et d'achats électroniques, tous liés à la vente de boissons y compris de boissons non alcooliques, d'eaux minérales et gazeuses, de boissons de fruits et de jus de fruits, de boissons alcooliques, de vins, de vins enrichis et mousseux, de spiritueux, et de bières, et à la vente de produits de l'imprimerie concernant ou se rapportant aux vins et autres boissons alcooliques et non alcooliques; Achat et vente d'oeuvres d'art; traitement administratif commercial de commandes liées aux services proposant des livres et des catalogues sur des illustrations, les meubles de haute qualité et les arts décoratifs, les antiquités et les articles de collection, et d'autres objets de valeur; services de ventes aux enchères; services d'assistance et de conseils en matière de ventes aux enchères; organisation et conduite de ventes aux enchères sur l'internet; services publicitaires pour fleuristes;services de vente au détail par téléphone, par voie électronique, par correspondance et dans des magasins de plantes, fleurs, arrangements floraux, cartes pour cadeaux, chocolats, boîtes à cadeau, lingerie, cosmétiques, maquillage, parfums, produits pour l'hygiène corporelle, produits de santé et de beauté, accessoires de cuisine, produits de jardinage et produits ménagers, à savoir machines pour le ménage, outils à main, produits optiques, équipements électriques et électroniques à usage domestique;service informatisé de commande de cadeaux en ligne faisant correspondre les critères de l'expéditeur du cadeau avec les désirs et les besoins du destinataire du cadeau; services de promotion;fourniture d'idées et de suggestions de cadeaux;stockage et traitement du son, des données ou des images par ordinateur;gestion commerciale de maisons de vacances, maisons appartements touristiques, hôtels, chambres d'hôtel, motels, logements temporaires, repas, jardins d'enfants et installations de garde d'enfants, restaurants, bars et services de restauration; informations, recherche, évaluation et services de conseils concernant les services précités.

Conception, development, implementation, operation, organisation and supervision of membership schemes; consultancy services and advice relating to all of the foregoing; consulting on and provision of customer relationship management; collection and systemisation of information into computer databases; all the foregoing being provided to financial institutions or other organisations or to individuals; promoting the goods and services of others by means of offering discounts on hotels, resort accommodations, restaurants, bars, cafes, clubs, car rentals, cruises, air-fares, leisure facilities, exercise and recreational facilities, tour packages, credit cards and brand name merchandise; ordering of goods and services for others; computerized on-line ordering featuring general merchandise and general consumer goods; telephone order-taking services for others; consumer consultancy services; information services relating to any of the services hereof; all the foregoing services optionally being provided through a membership scheme; organisation and operation of sales and promotional incentive schemes; provision to others of information relating to price, availability and specification of goods and services; provision of access to sale of goods by auction; advertising; marketing; promotional and public relations services; business advisory services relating to franchising; event marketing services; business management of event hospitality services; club membership administration services; arranging and conducting of commercial exhibitions and shows; advertising by mail order; compilation of direct mailing lists; compilation of mailing lists; direct mail advertising; marketing by mail; preparation of mailing lists; preparation of mailing lists for direct mail advertising services; direct marketing, database marketing, telemarketing; business statistical analysis and reporting; market research; database management; information services (business); direct mail services; communications media for retail purposes; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; merchandising services; retail and wholesale services, mail order and electronic shopping services, all connected with the sale of beverages including soft drinks, mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, alcoholic beverages, wines, fortified and sparkling wines, spirits, and beers, and with the sale of printed matter associated with or relating to wines and other alcoholic and non-alcoholic drinks; purchase and sale of artwork; business administrative processing of orders in connection with services featuring books and catalogues concerning artwork, fine furniture and decorative art, antique and collectible articles, and other valuable property; auctioneering services; auction advice and consultancy services; organisation and conducting of Internet auctions; advertising services provided for florists; shop, mail order, electronic and telephone retail services connected with the sale of plants, flowers, floral arrangements, gift cards, chocolates, gift boxes, lingerie, cosmetics, make-up, perfume, personal hygiene products, health and beauty products, cooking accessories, garden products and household products, namely, machines for household use, hand tools, optical goods, domestic electrical and electronic equipment; computerized on-line gift ordering service which matches the gift giver’s requirements with the gift recipient’s wants and needs; promotion services; providing ideas and suggestions for gifts and presents; storage and processing of sound, data or images by computer; business management of holiday homes, tourist homes and apartments, hotels, hotel rooms, motels, temporary accommodation, meals, nurseries and childcare facilities, restaurant, bar and catering services; information, research, evaluation and consultancy services relating to any of the aforesaid.

37
Pozemní stavitelství; opravy; instalační služby; výzdoby interiérů; žehlení;úklidové služby pro domácnost;služby prádelen a chemických čistíren.

Construction; réparation; services d'installation; services de décoration d'intérieur; services de repassage;services de nettoyage ménager;services de nettoyage et de nettoyage à sec.

Building construction; repair; installation services; interior decoration services; ironing services; household cleaning services; laundry and dry cleaning services.

38
Telekomunikační služby; kabelové, satelitní, televizní, rozhlasové a internetové vysílání; zabezpečení přístupu k Internetu; komunikační služby prostřednictvím rádiových vln, telefonů, přenosných rádií,internetu, celosvětové počítačové sítě, faxu, elektronické pošty; sběr a přenos zpráv;přenos, vysílání a příjem zvuku, dat nebo obrazu pomocí počítače; služby na vyhledání ( pomoci operátora); internetové a intranetové komunikační a přístupové služby; provozování televizních vysílačů země-satelit pro přenos signálů k satelitu; poskytování komunikačních zařízení prostřednictvím telefonů, počítačových terminálů, sítí z optických vláken, kabelů; poskytování přístupu k online informacím a informacímpřes telekomunikační systémy; poskytování přístupu k multimediálním informacím a interaktivním multimediálním službám; poskytování přístupu k vyzvánšcím tónům pro mobilní telefony prostřednictvím bezdrátové sítě; mobilní telefony, včetně textových a hlasových zpráv a poskytování přístupu k videu, hrám, vyzváněcím tónům, datovým souborům, programům (logům, spořičům obrazovek, ikonám) a hudbě ke stažení; videotextové, teletextové služby, digitalizování dat a zobrazování dat; poskytování přístupu k digitální hudbě všech stylů, typů a žánrů a mluvenému audio materiálu všech stylů, typů a žánrů prostřednictvím webových stránek na internetu a jakýchkoli jiných komunikačních sítích; doručování digitální hudby všech stylů, typů a žánrů a mluveného audio materiálu všech stylů, typů a žánrů prostřednictvím komunikací; přístup ke komunikacím; počítačem podporovaný přenos zpráv, obrazu a zvuku; přenos informací vztahujícíh se k hudbě, podcastům, RSS zdrojům; digitální audio vysílání;poskytování online diskusních skupin, konferenčních místností a elektronických vývěsek;poskytování přístupu k online blogům; poskytování přístupu k internetovým diskusním stránkám; přenos rozhlasových a televizních programů; přenos informací vztahujících se k online nakupování; Poskytování přístupu online k prodeji zboží; poskytování konferenčních místností.

Services de télécommunications; services de câblodistribution, diffusion par satellite, télédiffusion, radiodiffusion et diffusion sur l'internet; accès à Internet; services de communication par ondes radio, téléphone, radio mobile, l'internet, la toile mondiale, télécopieur, courrier électronique; services de collecte et de transmission de messages;transmission, diffusion et réception du son, des données ou des images par ordinateur; services de messagerie (par radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques); services de communication et d'accès à l'internet et intranet; exploitation d' émetteurs de télévision terre-satellite pour la transmission de signaux vers des satellites; services de communication par téléphone, terminaux informatiques, réseaux à fibre optique, etc; fourniture d'accès à des informations en ligne et à des informations via des systèmes de télécommunications; fourniture d'accès à des informations multimédia et à des services multimédias interactifs; fourniture d'accès à des sonneries de téléphones mobiles via un réseau sans fil; services de téléphonie mobile y compris de messagerie textuelle et vocale, et fourniture d'accès à des vidéos, jeux, sonneries, fichiers de données, programmes (logos, économiseurs d'écran, icônes) et musique téléchargeables; services de vidéotexte, de données numérisées, de télétexte et de données visuelles; fourniture d'accès à de la musique numérique de tous styles, types et genres et à du matériel audio vocal de tous styles, types et genres via des sites web sur l'internet ou tout autre réseau de communications; fourniture de musique numérique de tous styles, types et genres et de matériel audio vocal de tous styles, types et genres par le biais de communications; services d'accès par voie de communication; transmission de messages et d'images et de sons assistée par ordinateur; transmission d'informations en matière de musique, fichiers audio-visuels, pour baladeurs, diffusés par abonnement à un flux (podcasts), fils de syndication de contenu internet (RSS); émissions audionumériques;fourniture de groupes de discussion, de forums de discussion et de tableaux d'affichage électroniques en ligne;fourniture d'accès à des blogs en ligne; fourniture d'accès à un site web de discussion sur l'internet; activité consistant en la transmission de programmes radiophoniques et télévisés; transmission d'informations liées à des services d'achat en ligne; Fourniture d'accès en ligne à la vente de produits; exploitation de "chat rooms".

Telecommunications services; cable, satellite, television, radio and internet broadcasting services; provision of access to the internet; communication services by means of radio waves, telephone, mobile radio, the internet, the worldwide web, facsimile, electronic mail; message collection and transmission services; transmission, broadcast and reception of sound, data or images by computer; paging services (radio, telephone or other means of electronic communication); internet and intranet communication and access services; operation of earth-to-satellite television transmitters for transmission of signals to satellite; provision of communication facilities by telephones, computer terminals, fibre optic networks, wire; providing access to on-line information and information via telecommunications systems; provision of access to multi-media information and interactive multimedia services; providing access to mobile telephone ring tones via a wireless network; mobile telephone services including text and voice messages, and providing access to downloadable videos, games, ring tones, data files, programs (logos, screen savers, icons) and music; video text, digitised data, teletext and view data services; providing access to digital music of all styles, types and genres and spoken audio material of all styles, types and genres via websites on the internet or any other communications network; delivery of digital music of all styles, types and genres and spoken audio material of all styles, types and genres by communications; communication access services; computer-aided transmission of messages, images and sounds; transmission of information relating to music, podcasts, rss feeds; digital audio broadcasts; providing online discussion groups, chat rooms and electronic bulletin boards; providing access to online blogs; providing access to an internet discussion website; transmission of radio and television programmes; transmission of information relating to online shopping services; provision of on-line access to the sale of goods; provision of chat rooms.

39
Turistické rezervační služby.

Services de réservation de voyages.

Travel reservation services.

41
Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti; zábavní služby; poskytování zábavních služeb prostřednictvím televize, internetu a online databází; placení za hraní her; organizování her, kvízů a soutěží; výroba a prezentace televizních programů, interaktivních televizních pořadů, interaktivních her, interaktivní zábavy a interaktivních soutěží; produkce a uvádění soutěží, závodů, her, kvízů a akcí s účastí publika; interaktivní služby pro televizní diváky; interaktivní služby pro televizní diváky usnadňující hraní her; rovnocenné interaktivní hry a hazardní hry; interaktivní hry a hazardní hry;služby v oblasti elektronických her poskytované prostřednictvím internetu, nebo prostřednictvím celosvětové počítačové sítě nebo online z databáze počítačové sítě nebo prostřednictvím telefonů, včetně mobilních telefonů nebo prostřednictvím televizních kanálů, včetně televizních kanálů distribuovaných satelitním, pozemním nebo kabelovým televizním vysíláním; informační a poradenské služby týkající se veškerých výše uvedených služeb; informační a poradenské služby vztahující se k zábavě; informace vztahující se k zábavě poskytované online z počítačových databází nebo z internetu; poskytování online publikací (ne ke stažení); online vydávání elektronických knih a časopisů (ne ke stažení); vydávání a distribuce tiskovin a záznamů; vydávání notových partů; organizační, zajišťovací, objednávací a rezervační služby pro zábavní a společenské akce, zábavní služby pro kluby, živou zábavu;taneční zařízení, noční kluby, diskotéky, hudební síně, koncertní síně, taneční síně, baletní sály, kabarety, cirkusy, vizuální a hudební zábava, zábavní estrády zaměřené na tanečníky a zpěváky, produkce živé zábavy, akcí, výstav a představení pro zábavní účely, hudební soutěže, plesy, tematické parky, zábavní parky, zábavní galerie, kina a divadla, sportovní zařízení, rekreační zařízení a vybavení, služby kuželkářských drah a trávníků pro kuželky, centrum pro trávení volného času, jezera pro plavbu na lodi, plavecká zařízení, golfová zařízení, tenisové kurty, zdravotní a fitness kluby, kasino a herní zařízení, kvízy, hry a soutěže, soutěže krásy; sportovní soutěže, konference, semináře a výstavy; nájem a pronájem sportovního nářadí; vzdělávací a výcvikové služby vztahující se ke zřízení, provozu, správě, vedení a řízení zábavních a tématických parků;organizování ochutnávek vín;vzdělávací služby vztahující se k vaření;školení v provádění výzdoby;školení v zahradničení;výkonné školící a poradenské služby; školení ohledně správného životního stylu; informační, poradenské a konzultační služby týkající se veškerých výše uvedených záležitostí.

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement; fourniture de services de divertissement par le biais de la télévision, de l'internet et de bases de données en ligne; services de jeux payants; organisation de jeux, de questions-réponses et de compétitions; production et présentation de programmes télévisés, de programmes télévisés interactifs, de jeux interactifs, de divertissements interactifs et de concours interactifs; production et présentation de compétitions, concours, jeux, jeux de questions-réponses, événements faisant participer le public; services interactifs pour téléspectateurs; services interactifs permettant aux téléspectateurs de jouer à des jeux; services de jeux interactifs et de jeux à architecture horizontale; services de jeux interactifs et de jeux;services de jeux électroniques fournis via l'internet, via un réseau informatique mondial, en ligne à partir d'une base de données d'un réseau informatique, par téléphone, y compris des téléphones mobiles, via une chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision diffusée par satellite, par voie terrestre ou par câble; services d'informations et de conseils concernant tous les services précités; informations et services de conseils en matière de divertissement; informations concernant les divertissements fournis en ligne à partir d'une base de données ou à partir d'internet; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); édition et diffusion de supports imprimés et d'enregistrements; publication de partitions; services d'organisation, de fourniture et de réservation de manifestations récréatives et sociales, services de divertissement d'un club, divertissement en direct;infrastructures de danse, boîte de nuit, discothèque, salle de musique, concert, salle de danse, salle de bal, service de cabaret, cirques, divertissement visuel et musical, spectacles de divertissement proposant des danseurs et des chanteurs, production de divertissement en direct, manifestations, expositions et spectacles à des fins récréatives, concours de musique, bals, parcs à thèmes, parcs d'attractions, arcades de jeux, cinémas et théâtres, installations sportives, insfractructures et aménagements récréatifs, pistes de quilles et de bowling et pelouses de bowling, centres de loisirs, lacs de canotage, installations de natation, installations de golf, installations de terrains de tennis, club de santé et de remise en forme physique, installations de casinos et de jeux, questionnaires, jeux et compétitions, concours de beauté; compétitions sportives, conférences, séminaires et expositions; location d'appareils de sport; services d'éducation et formation dans le domaine de l'établissement, fonctionnement, administration, gestion et direction de parcs récréatifs et de parcs à thèmes;organisation d'événements de dégustation de vins;services d'éducation relatifs à la cuisine;services d'accompagnement en matière de décoration;services d'accompagnement en matière de jardinage;services de mentorat et d'accompagnement de cadres; services de mentor spécialisé; information, conseils et assistance concernant tous les services précités.

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; entertainment services; provision of entertainment services by means of television, the Internet and on-line databases; pay to play games services; organising of games, quizzes and competitions; production and presentation of television programmes, interactive television, interactive games, interactive entertainment and interactive competitions; production and presentation of competitions, contests, games, quizzes and audience participation events; interactive services for television viewers; interactive services for television viewers facilitating the playing of games; peer to peer interactive games and gaming services; interactive games and gaming services; electronic games services provided by means of the Internet, or via a global computer network, or on-line from a computer network database, or via telephony including mobile telephones, or via a television channel including a television channel distributed by satellite, terrestrial or cable television broadcast; information and advisory services relating to all the aforesaid services; information and advisory services relating to entertainment; information relating to entertainment provided on-line from a computer database or the Internet; providing on-line publications (non-downloadable); on-line publication of electronic books and journals (non-downloadable); publication and distribution of printed media and recordings; publication of sheet music; organising, provision of, booking and reservation services for entertainment and social events, club entertainment services, live entertainment; dancing facilities, nightclub, discotheque, music hall, concert, dance hall, ballroom, cabaret service, circuses, visual and musical entertainment, entertainment shows featuring dancers and singers, production of live entertainment, events, exhibitions and shows for entertainment purposes, music competitions, balls, theme parks, amusement parks, amusement arcades, cinema and theatres, sports facilities, recreation facilities and amenities, tenpin bowling alley and bowling greens, leisure centres, boating lakes, swimming facilities, golf facilities, tennis court facilities, health and fitness club, casino and gaming facilities, quizzes, games and competitions, beauty competitions; sporting competitions, conferences, seminars and exhibitions; rental and hire of sporting apparatus; education and training services relating to the establishment, operation, administration, management and conduct of amusement and theme parks; organisation of wine tastings; education services relating to cooking; decoration coaching services; gardening coaching services; executive coaching and mentoring services; life coaching services; information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services.

43
Restaurace (služby); rezervace v restauracích (služby); barové služby; kavárny, samoobslužné jídelny, závodní jídelny, bufety a služby hromadného stravování (catering);zařizování, objednávání, provoz, poskytování, pronájem a rezervace prázdninového ubytování, domů a bytů na dovolenou, hotelů, hotelových pokojů, motelů, dočasného ubytování, stravování, mateřských školek a zařízení pro péči o děti, restaurací, barů a stravovacích služeb; služby vinárenských klubů; poradenské služby vztahující se k nákupu a poskytování vín a jiných alkoholických a nealkoholických nápojů; Znalecké a konzultační služby a aktivity v oblasti oceňování a klasifikace vín a jejich použití a spotřeby v kombinaci s jídlem a/nebo doutníky; služby poskytované v hotelových salóncích a barové služby; služby zajišťující stravování a nápoje; turistické služby zaměřené na poskytování informací o ubytování a místech, kde se jí a pije, včetně s tím souvisejících rezervací;poskytování přechodného ubytování;klubové členské informace týkající se všech uvedených služeb zařazených do této třídy, jak je uvedeno výše, prostřednictvím internetu, databází nebo jiných elektronických prostředků; pronájem pokoju; rezervace ubytování (služby); informační, poradenské a konzultační služby spojené se všemi výše uvedenými službami.

Services de restaurants; services de réservation de restaurants; services de bar; café, cafétéria, cantine, snack-bar et services de traiteur;organisation, réservation, exploitation, fourniture et location de maisons de vacances, maisons appartements touristiques, hôtels, chambres d'hôtel, motels, logements temporaires, repas, jardins d'enfants et installations de garde d'enfants, restaurants, bars et services de restauration; services de clubs de vins; services d'assistance liés à l'achat et à la fourniture de vins et d'autres boissons alcooliques et non alcooliques; Services et activités d'un expert et d'assistance dans le domaine de l'appréciation et de la classification de vins et de leur utilisation et consommation en combinaison avec des aliments et/ou des cigares; services de bar; services de restauration (alimentation); services de tourisme, à savoir fourniture d'informations sur des logements, des restaurants et des bars, y compris services de réservation y afférents;fourniture de services de logements temporaires;informations aux membres d'un club dans tous les domaines précités compris dans cette classe, fournies via l'internet, des bases de données ou d'autres voies électroniques; location de chambres; services de réservation d'hébergement; services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services précités.

Restaurant services; restaurant reservation services; bar services; café, cafeteria, canteen, snack bar and catering services; arrangement, booking, operation, provision, rental and reservation of holiday homes, tourist homes and apartments, hotels, hotel rooms, motels, temporary accommodation, meals, nurseries and childcare facilities, restaurant, bar and catering services; wine club services; consultancy services relating to the purchase and provision of wines and other alcoholic and non-alcoholic beverages; expert and consultancy services and activities in area of appraisal and classification of wines and their use and consumption in combination with food and/or cigars; lounge and bar services; services for providing food and drink; tourism services being the provision of information about accommodation and places to eat and drink and including booking services relating thereto; provision of temporary accommodation services; club membership information relating to all the aforementioned services included in this class as specified above, provided via the Internet, databases or other electronic means; room hire; accommodation reservation services; information, advisory and consultancy services relating to these services.

44
Poskytování hygienické péče a péče o krásu;masáže, opalování, služby salonů krásy a saun; informace a poradenství vztahující se k péči o zdraví; dietetické služby; poskytování lázeňských zařízení; manikúra; lázeňské kosmetické služby; služby salonů krásy; salony krásy (služby);poradenské a informační služby vztahující se ke stravování, zdraví, výživě, zdravotní péči, péči o krásu a hygienu a informacím o lázních; zdravotní služby a poradenství následné péče v souvislosti se službami zdravotních klubů; teplovodní lázně, sauny a solária; lázne; služby zdravotních klinik, fyzioterapeutické, pedikúrní, osteopatické a masážní služby; salóny (kadeřnické-);zajišťování konferenčních, seminářových a jednacích zařízení; poskytování bazénů pro hydroterapii; služby ozdravoven; sanatoria, zotavovny;léčebné instituce; sanatoria, zotavovny; sanatoria, zotavovny a zdravotnické služby; poskytování lékařské a terapeutické péče; lékarské služby; služby klubů zdraví; fyzioterapie; hydroterapie; osteopatie; kadernictví; masáže (služby); pecovatelské služby; kosmetické poradenství a předvádění; lékařské klinické služby; biochemické rozbory a rozbory krve; aromaterapeutické služby; akupunktura; kontroly krevního tlaku; testování cholesterolu; pedikúra; neurologie (chiropraktika); dietetické služby; služby depilace voskem; poskytování obličejových masek; lékařský výzkum; manikúra; analýza výživy a konzultace; ortopedické služby; ošetření parafinovým voskem; pedikúra;odpočinkové (relaxační) služby; reflexologické služby; umělé opalování; stomatologie; čištění zubů; bělení zubů; lázeňské služby; provozování léčivých koupelí; bahenní léčba; parní lázeň; provozování saun; služby v oblasti zvládání stresu; hypnoterapie; Poradenství vztahující se ke kosmetice; aplikace kosmetických výrobků na tělo; aplikace kosmetických výrobků na obličej; kosmetické konzultační služby; kosmetická depilace elektrickou jehlou; služby kosmetického líčení; kosmetické ošetřování; chirurgie (kosmetika); Zahradnické služby; služby v oblasti zahradní architektury;poradenství v oblasti výživy a konzultační služby;služby v oblasti vytváření osobního stylu a jeho změny.

Fourniture de soins hygiéniques et esthétiques;services de massage, bronzage, salon de beauté et sauna; services d'information et de conseils en matière de soins de santé; services de régime alimentaire; fourniture d'installations d'hydrothérapie; services de manucure; services de centres de beauté; Services de soin de beauté; services de salons de beauté;services de conseils et d'informations en matière de régime alimentaire, de santé, de nutrition, de soins de santé, de beauté et d'hygiène et conseils en thermalisme; services conseils de santé et de convalescence liés aux services de clubs de santé; mise à disposition de baignoires d'hydromassage, de saunas et de bancs solaires; stations thermales; services de cliniques de santé, physiothérapie, services d'un podologue, ostéopathie et services de massages; services de salons de coiffure et de coiffure;mise à disposition d'installations pour conférences, séminaires et réunions; mise à disposition d'infrastructures de piscines d' hydrothérapie; services de centres de santé; services de maisons de repos et de convalescence;établissements de cure; services de sanatoriums; services de maisons de convalescence et de soins de santé; fourniture de traitements médical et thérapeutique; services médicaux; services concernant les fermes de santé; physiothérapie; hydrothérapie; ostéopathie; coiffure; services de massages; services de gardes-malades; conseils et démonstration en matière de beauté; services de cliniques médicales; analyses biochimiques et sanguines; services d'aromathérapie; services d'acuponcture; dispositifs de contrôle de la pression sanguine; test de cholestérol; services de podologie; services d'un chiropracteur; services de diététiciens; services d'épilation à la cire; services de soins du visage; services de dépistage médical; services de manicure; analyses et conseils en nutrition; services d'orthopédie; traitements à la cire de paraffine; traitements de pédicure;services de relaxation; services de réflexologie; services de bronzage artificiel; services dentaires; services de polissage des dents; services de blanchissement des dents; services thermaux; exploitation de bains de cure; traitements par la boue; services d'étuves; exploitation d'un sauna; services de gestion du stress; services d' hypnothérapie; conseils concernant les produits cosmétiques; application de cosmétiques sur le corps; application de cosmétiques sur le visage; services de consultation concernant les produits cosmétiques; électrolyse cosmétique; services de maquillage cosmétique; traitements cosmétiques; chirurgie (esthétique); horticulture et jardinage; aménagement du paysage;services de conseils et d'assistance en matière alimentaire;services de stylisme et de relookage personnels.

Provision of hygienic and beauty care; massage, sun tanning, salon and sauna services; information and advisory services relating to health care; diet services; provision of spa facilities; manicuring; beauty spa services; beauty treatment services; beauty salon services; advisory and information services relating to diet, health, nutrition, healthcare, beauty and hygiene, health spa advice; health and aftercare advice services in connection with health club services; provision of hot spa tub, steam room and sunbed facilities; spas; health clinic services, physiotherapy, chiropody, osteopathy and massage services; hairdressing salons, hairdressing services; provision of conference, seminar and meeting facilities; provision of hydrotherapy pool facilities; health resort services; rest home services; curative establishments; sanatorium services; convalescent home and health care services; provision of medical and therapeutic treatment; medical services; health farm services; physiotherapy; hydrotherapy; osteopathy; hairdressing; massage services; nursing services; beauty consultations and demonstrations; medical clinic services; biochemical and blood analysis; aromatherapy services; acupuncture services; blood pressure checks; cholesterol testing; chiropody services; chiropractic services; dietician services; depilatory waxing services; provisions of facials; medical screening services; manicure services; nutrition analysis and consultations; orthopaedic services; paraffin wax treatments; pedicure treatments; relaxation services; reflexology services; fake tanning services; dental services; tooth polishing services; tooth whitening services; spa services; spa bath services; mud treatments; steam room services; saunas; stress management services; hypnotherapy services; advice relating to cosmetics; application of cosmetic products to the body; application of cosmetic products to the face; consultancy services relating to cosmetics; cosmetic electrolysis; cosmetic make-up services; cosmetic treatment; surgery (cosmetic); gardening services; landscaping services; dietary advice and counselling services; personal styling and make-over services.

45
Osobní a společenské služby poskytované třetími osobami k uspokojení potřeb jednotlivců; bezpečnostní služby na ochranu majetku a osob; hlídání dětí;připomínání narozenin a výročí.

Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services de garde d'enfants;services de rappel personnel d'anniversaires.

Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; security services for the protection of property and individuals; babysitting services; personal reminder service for birthdays and anniversarys.


Club Avantages BIEN-ETRE, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce Club Avantages BIEN-ETRE byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění Club Avantages BIEN-ETRE, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů