4G LTE Turbo Internet - přihláška 520507 (zdroj ÚPV-ČR)

4G LTE Turbo Internet, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce 4G LTE Turbo Internet, číslo přihlášky 520507, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Kombinovaná, datum registrace 16. 9. 2015.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 520507
Reprodukce: 4G LTE Turbo Internet
Třídy výrobků a služeb: 9, 16, 35, 36, 38, 41
Datum podání přihlášky: 2.3.2015
Datum registrace 16.9.2015
Datum zveřejnění přihlášky: 10.6.2015
Datum priority: 2.3.2015
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Kombinovaná
Seznam výrobků a služeb:
9 přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, elektrické a elektronické zařazené do třídy 9, databáze, počítačové databáze, elektronické publikace ke stažení, multimediální informační katalogy, elektronické časopisy, záznamy a informační produkty v elektronických..., datových, informačních a telekomunikačních sítích všeho druhu a na nosičích dat všeho druhu, s výjimkou papírových nosičů ze třídy 16, nosiče dat a zvuku a jiná digitální záznamová média - v rámci třídy 9, magnetické nosiče dat, optické nosiče dat, nahrávací disky, kompaktní disky CD disky, DVD disky, blue-ray disky, Flash disky a SD karty, zvukové pásky, zvukové kazety, zvukové disky, audio-video pásky, audio-video kazety, audio-video disky, video pásky, video kazety, video disky, software pro telekomunikační účely, aplikační software, firmware mikroprogramové vybavení, komunikační software, nahrané počítačové programy, nahraný počítačový software, multimediální aplikace, počítačový software stažitelný z internetu, počítače, počítačový software na CD-ROM nebo DVD, počítačový hardware, telekomunikační přístroje a zařízení, telekomunikační vysílací zařízení, zařízení a vybavení pro počítačové sítě a datovou komunikaci, bezdrátové komunikační přístroje, mobilní přístroje pro telekomunikaci, přístroje pro záznam, převod, přenos nebo reprodukci komunikace zvuku, obrazu, signálu, přístroje pro zpracování dat, telefony, mobilní telefony, hlasové schránky, mobilní telekomunikační handsety, PDA (osobní digitální asistent), počítače, kapesní PC, laptopy, komunikátory, modemy, telefonní sluchátka, telefonní mikrofony, vysílačky, faxovací přístroje, nabíječky pro elektrické baterie, akumulátorové nabíječky, mikrofony, telefonní dráty, paměti počítačové, počítačové periferie, procesory, (centrální procesorové jednotky), obaly na mobilní telefony, brýle, skla do brýlí, brýle pro 3D projekci, ochranné brýle, pouzdra na brýle, kamery, fotoaparáty, čočky do kamer a fotoaparátů, objektivy, MP3 a MP4 přehrávače, podložky pod počítačovou myš, magnety, pouzdra na mobilní telefony, magnetické karty, kódované karty, části a příslušenství pro všechny výše uvedené výrobky, kódované karty, části a příslušenství pro všechny výše uvedené výrobky, předplacené karty, čipové karty, magnetické kódované karty a karty zahrnující integrované čipové obvody pro finanční aplikace, kartová čtečka obsahující radiofrekvenční identifikační prostředky pro přenos, zobrazení a uložení platebních informací pro užití v souvislostí s platebními službami, optické karty, paměťové karty nebo elektronické mikroprocesory kontaktní nebo nekontaktní (radiové, infračervené či na podobné frekvenci), na jedno použití nebo s možnosti opětovného dobití použitelné jako předplacené nebo placené později, které mohou obsahovat jednu nebo několik elektronických peněženek a jsou platné pro všechny typy aplikací, a to do počítačů, pohledy ilustrované se zvukovou nahrávkou, hlavolamy elektrické nebo elektronické, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní přístroje na střídavé obrazy, komunikační výrobky, technika a zařízení, prodejní automaty a mechanismy pro přístroje na mince, registrační pokladny, počítací stroje, automatické distributory a mechanismy na mince, přístroje a nástroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (monitorování), záchranu životů a přístroje a nástroje pro vyučování - v rámci třídy 9, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu
16 papír a lepenka, papírnické zboží a učební pomůcky, tiskoviny všeho druhu, a to periodické, časopisy, noviny, knihy, prospekty, data a databáze na papírových nosičích, informační produkty na papírových nosičích, knihařské výrobky, obalový materiál z papíru a balicí fólie z plastu, papírové tašky, um...ělohmotné tašky, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, kancelářské potřeby pro reklamní, marketingové a propagační účely, kancelářské potřeby (spadající do této třídy), dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, diáře, brožury, desky na spisy, balicí papír, informační produkty v papírové formě, učební pomůcky (s výjimkou přístrojů), umělecké nebo ozdobné předměty z papíru, psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku)
35 prezentace živých vystoupení (pro reklamní účely), zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu s reklamou a pomoc při řízení obchodní činnosti, reklamní a propagační činnost, poskytování obchodních informačních produktů, inzertní a propagační činnost, včetně on-line inzerce a prezentace uživatelů v... počítačové síti Internet, systematizace informací do počítačových databází, vydávání reklamních a nebo náborových textů, propagačních a inzertních tiskovin, reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozšiřování reklamních a nebo inzertních materiálů, distribuce zboží a tiskovin k reklamním účelům, obchodní průzkum a analýza trhu, marketing, organizace reklamních a obchodních předváděcích akcí výrobků a služeb, včetně obchodních výstav a jejich doprovodných akcí, obchodní a podnikatelský informační servis, odborné obchodní poradenství, obchodní konzultační a zprostředkovatelské služby týkající se služeb uvedených ve třídě 35, telefonní informační služby, poskytování obchodních informací prostřednictvím globálních počítačových sítí, poskytování obchodních informací, rovněž prostřednictvím Internetu, kabelových sítí nebo jiných forem datového přenosu
36 finanční služby, leasing, nákup na splátky, peněžní služby, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám, informační a poradenské služby ve vztahu k výše uvedeným službám poskytované přes telekomunikační síť, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službá...m ve třídě 36 poskytované on-line z počítačové databáze nebo Internetu, pojištění, vydávání voucherů, poukázek, kupónů, vydávání potvrzení, stvrzenek (o provedení platby)
38 spoje, komunikace, provozování telekomunikační sítě, provoz a služby veřejné mobilní telekomunikační a datové sítě, telefonní a telekomunikační služby, telekomunikační informace, bezdrátové vysílání, komunikační služby prostřednictvím mobilních telefonů, mobilní komunikační služby, přenos dat prostř...ednictvím telefonu, služby na Internetu zahrnuté v této třídě, a to přístup k síti Internet, včetně vysokorychlostního a přenos hlasové služby přes internetový protokol, poskytování širokopásmového telekomunikačního přístupu, širokopásmové služby (broadband), vysílací služby, televizní vysílací služby, vysílací služby vztahující se k IP (TV) poskytování přístupu k IP (TV), služby poskytovatelů počítačových sítí (network provider) zvláště zajišťování a pronájem přístupového času do datových sítí a databází, a to Internetu, komunikační služby spojené s přístupem do databází, pronájem přístupového času do počítačových databází, poskytování přístupu do počítačových databází, nájem přístupového času do počítačových databází, pronájem telefonních linek, pronájem telefonních okruhů, provoz komunikačních systémů v oblasti mobilních telefonů, služby mobilní rádiové sítě, služby mobilní telefonní komunikace, telefonní telekomunikační služby poskytované prostřednictvím předplacených telefonních karet, telematické služby (datová komunikace), zajišťování místních a dálkových telefonických služeb, přístup k obsahu Internetu, k internetovým stránkám a portálům, telekomunikační služby pro poskytování přístupu k počítačovým databázím, poskytování telekomunikačních zařízení, pronájem komunikačních a telekomunikačních aparátů, kanálů, přístrojů a zařízení, pronájem komunikačních systémů a zařízení, půjčování modemů a telekomunikačních zařízení, služby udělování osobních čísel pro oblast komunikace, zabezpečení přístupu k Internetu a telekomunikační služby zaměřené na lokalizaci a sledování osob a objektů, sledování mobilních telefonů pomocí satelitních signálů, zjišťování polohy mobilních telefonů pomocí satelitních signálů, radio-paging, poskytování bezdrátového aplikačního protokolu (WAP), telekomunikační, mobilní a pevné telekomunikační, mobilní a radiokomunikační služby, telekomunikační portálové služby, internetové portálové služby, výměna, přenos a šíření informací, dat a zpráv, služby veřejnosti spojené s provozováním mobilní radiotelefonní sítě, služby připojení k mezinárodní síti Internet, služby na Internetu zahrnuté v této třídě, a to přístup k síti Internet, včetně vysokorychlostního a přenos hlasové služby přes internetový protokol, telekomunikační informace, shromažďování a přenos zpráv prostřednictvím telefonu a mobilního telefonu, přesměrování hovorů, služby záznamníku a elektronické pošty pro třetí osoby, včetně služeb využívajících zabezpečeného komunikačního kanálu, poskytování informací vztahujících se k telekomunikačním a komunikačním přístrojům a nástrojům nebo k jejich identifikaci, přenos, doručování a příjem zvuku, dat a obrazu, zabezpečení přístupu k Internetu, jednotné zpracování zpráv, hlasová pošta, videokonference, video telefonní služby, služby přístupu ke všem druhům datových a informačních sítí a Internetu, služby elektronické pošty, služby textových a multimediálních zpráv, telekomunikační a komunikační databáze, jmenovitě umožnění spotřebitelům stahovat digitální obsah prostřednictvím sítě a serveru do osobní databáze, poskytování přístupu k telekomunikačním infrastrukturám jiným operátorům, poskytování a pronájem času přístupu k počítačovým databázím, počítačovým informačním zpravodajům, počítačovým sítím a interaktivním počítačovým komunikačním sítím, přes Internet a počítačové sítě nebo počítačové databáze, vše v rámci této třídy, poradenské, informační a konzultační služby týkající se výše uvedených služeb třídě 38, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb třídě 38 poskytované on-line z nebo prostřednictvím počítačových databází nebo Internetu, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb třídě 38 poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí
41 informace o možnostech vzdělání, výchovy, zábavy, sportovních a kulturních aktivit, vzdělávací informace, školicí činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky, tvorba elektronických časopisů, periodik a knih v elektronické podobě, vydavatelská a nakladatelská činnost, soutěžní činnost, výc...hova a vzdělávání, zábava, prezentace, semináře, sportovní, kulturní a společenské aktivity, interaktivní zábavní služby, služby elektronických her poskytované prostřednictvím jakýchkoli komunikačních sítí, zábavní služby poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí, informační služby vztahující se k výchově a vzdělávání, výcviku a školení, zábavě, sportu, kultuře a společenským událostem poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí, poskytování zpravodajských informací, televizní produkční služby, televizní zpravodajství, rozhlasové zpravodajství, TV produkce, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, televizní produkce, televizní programové služby a tvorba televizních programů za využití prostředků Internet Protokol technologie, poskytování zábavy prostřednictvím televize a Internet Protokol televize, zajišťování, provozování a organizace hudebních akcí, poskytování služeb zábavních klubů a diskoték, organizování a provozování živých vystoupení, noční kluby, pronájem prostor a míst určených pro hudební produkce a pronájem stadiónů pro účely hudební produkce, kasina, informační, konzultační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb, informační, konzultační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb třídě 41, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb třídě 41 poskytované on-line z nebo prostřednictvím počítačových databází nebo Internetu, informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb třídě 41 poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.