indenelem establishment - přihláška 588245 (zdroj ÚPV-ČR)

indenelem establishment, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce indenelem establishment, číslo přihlášky 588245, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace 22. 5. 2024.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 588245
Třídy výrobků a služeb: 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Datum podání přihlášky: 18.9.2023
Datum registrace 22.5.2024
Datum zveřejnění přihlášky: 14.2.2024
Datum priority: 18.9.2023
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
1 chemické výrobky pro průmysl, zemědělství, zahradnictví a lesnictví, půda a substráty pro kultivaci rostlin, komposty, lesní hrabanka, rašelina, rašelina jako substrát, výrobky z rašeliny a ze surovin, které ji nahrazují pro zahradnické a lesnické účely, biopreparáty pro lesnictví, zemědělství, zahr...adnictví, pro odpadová hospodářství, pro rekultivace a pro sanace půd, rašelina, rašelina jako hnojivo, rašelinové květináče pro zahradnické účely, humus, přípravky na ochranu květin a rostlin, zemina pro pěstování, chemické přípravky pro zkvalitnění půdy, přípravky pro regulaci růstu rostlin, mořidla na ochranu semen, přípravky na ošetřování stromů, zahradnické chemikálie, organominerální hnojiva, chemické přípravky pro zkvalitnění půdy, bakteriologické přípravky (jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely), přípravky na regulaci růstu rostlin, hnojiva a přípravky pro hnojení, zemědělská hnojiva, biologický rekultivační materiál, agrochemikálie (s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků na hubení parazitů), baktericidní látky enologické, přípravky ke zkvalitnění půdy v rámci této třídy, vzácné zeminy, výrobky z oxihumolitu, chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující zařazené v této třídě, chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako výbušné, vše v rámci této třídy, vápenec, energosádrovec (síran vápenatý), popílek používaný při výrobě
4 uhlí, kamenné uhlí, hnědé uhlí, paliva, včetně benzínu pro motory a osvětlovací látky (prostředky ke svícení), elektrická energie, tepelná energie
6 železniční pražce kovové
7 čerpadla jako stroje, dmychadla, dopravníky, důlní stroje, filtrovací stroje, elektrická kladiva, elektrické motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla), generátor elektřiny, svářecí stroje, zdvihací zařízení, tlakové ventily (části strojů), tlakové regulátory (části strojů), obráběcí stroje, včetně elektrických, motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla)
9 elektrické zařízení pro dálkové ovládání průmyslových procesů, elektrické zařízení pro dálkové zapalování, detektory kouře, dálkové hlásiče, vyhrazená elektrická zařízení, rozvaděče nízkého napětí, elektrické akumulátory, elektrické cívky, články, kolektory, ovládací a rozvodové desky, pojistky, pří...pojky, spínače, transformátory, elektroměry, elektrické vodiče, elektrody, elektrolysery, měřicí, kontrolní, zkušební a regulační přístroje a zařízení, přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, signalizaci, záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, baterie, elektrické kabely, elektrické rozvaděče, televizní antény, elektrické vodiče
11 báňské důlní lampy, kapesní elektrické svítilny, elektrické ventilátory, větrací zařízení, elektrická vytápěcí tělesa, elektrická svítidla, elektrické radiátory, topné přístroje, zásobníky tlakové, přístroje pro osvětlení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, rozvod vody a sanitární zařízení
13 střelivo a výbušniny pro trhačské a střelmistrovské práce
16 polygrafické výrobky, propagační tiskoviny, tiskoviny periodické i neperiodické
19 nekovové stavební materiály, jíly, písky, železniční pražce dřevěné, vápno, vápenný hydrát
31 sadovnický materiál (rostlinný a školkařský materiál v rámci této třídy), sadba, sazenice, semena rostlin, rostliny, stromy, keře, květiny, trávníky, materiál pro mulčování, a to stromová kůra, surové dřevo, chovatelské a pěstitelské produkty, klíčky semen pro botanické účely, surový korek, kořeny j...edlé, květinové cibule, květiny živé, květiny sušené na ozdobu, slaměný mulč na přikrytí povrchu půdy, rašelinová podestýlka
35 reprografické práce (kopírování dokumentů), propagační práce, zprostředkování obchodních záležitostí v oblasti prodeje uhlí a doprovodných surovin z těžby, podnikové poradenství a obchodní management, zpracování dat, automatizované zpracování dat, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek k obchodním úče...lům, činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců, činnost účetních poradců, dovozní kancelář pro dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující dodavatelské služby pro třetí osoby v nákupu a prodeji paliv a maziv, reklamní činnost a marketing, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, vedení daňové evidence, vedení účetnictví, zprostředkování a prodeje (služby maloobchodu a velkoobchodu) s výše uvedenými výrobky tříd 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 19 a 31, služby databank (sběr a zpracování dat), zprostředkování obchodu s elektrickou energií, zprostředkování obchodu s tepelnou energií
36 směnárna, služby nemovitostní, obchodování s emisními limity, činnost finančních poradců, realitní činnost, směnárenská činnost, správa nemovitostí
37 služby v oblasti zajišťování a likvidace starých důlních děl v rámci této třídy, provádění staveb drobné zahradní architektury (chodníčky, altánky, pergoly, fontány), dláždění cest, zemní úpravy v rámci této třídy, asanace a rekultivace (technické úpravy), instalace zavlažovacího zařízení, terénní ú...pravy – odvodnění, sanační práce (úprava pozemků), komplexní stavební příprava území pro výstavbu objektů na poddolovaných územích, stavební příprava základových ploch na poddolovaném a sanovaném území, stavební realizace podkladu základových spár, včetně zpracování pro požadovanou nosnost stavebních objektů, těžba zemin a sypkých materiálů, tvarování terénu, realizace spodní stavby pro golfová hřiště, zajištění nestabilních svahů pomocí geotechnických konstrukčních prvků, asanace a rekultivace území s použitím hlušiny a inertních ekologickým materiálů, roztěžení hlušinových odvalů, úprava koryt drobných vodních toků, protipovodňové úpravy vodních toků, úprava vodotečí na poddolovaném území, provádění biologické rekultivace formou zapracování rekultivační vrstvy tvořené mísením biomasy, kalů a zemin, rekultivace odvalů a tlumení hořícího odvalu formou plavení popílku a geotechnických konstrukcí, exploatace a následná asanace odkališť a popílkových nádrží, exploatace výsypek pro využití ve stavebnictví, správa a komplexní údržbářská činnost na výsypkách a lomech, řešení odvodnění odvalů, finální úprava území po demolici včetně zatravnění, hutnění podloží a ověření zkouškami dle ČSN, zajištění monitorovacích vrtů in-situ, výstavba skládek pro nebezpečné, komunální a ostatní odpady, uzavírání a izolování kontaminantů jílovým, bentonitovým foliovým těsněním, výstavba části spodních konstrukcí staveb pro komunikace, rychlokomunikace a dálniční tělesa za použití hlušiny, strusky a recyklovaných materiálů, výstavba základových jam a jejich odvodnění, včetně technického zajištění stavebních jam, uzavíraní starých důlních děl s využitím popílkového a jiného stabilizátu, zajištění starých důlních děl, uzavírání jam povaly, výstavba odplyňovacích zařízení na skládkách odpadů, čištění podzemních a povrchových vod, vytváření struktury rekultivačních prací s použitím hlušiny, inertního materiálu, podornice, ornice pro cílový stav území jako zemědělská půda, les, vodní plocha, mytí vozidel, opravy karosérií, opravy motorových vozidel, čisticí práce, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení, instalace a opravy měřicí a regulační techniky, generální opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení, údržba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, oprava a údržba protiprašných a protiplynových přileb, opravy vyhrazených tlakových zařízení, generální opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, opravy strojů a zařízení s mechanickým pohonem, instalace a opravy poplašných systémů, mandlování (lisování tkanin), žehlení prádla a oděvů, zemní práce prováděné dozery a skrejpry, provádění stavebních prací ve výškách pomocí horolezecké techniky, montáž vyhrazených zařízení, plnění tlakových nádob na plyn, zámečnictví (opravy), těžba uhlí, a to hnědého a doprovodných surovin, provádění trhacích a vrtných prací, revize elektrických zařízení, vulkanizace (opravy) a renovace gumového pásma, čištění hydraulických olejů od mechanických nečistot, zprostředkovatelské služby v oblasti stavebnictví a opravárenství, instalace a opravy elektronických zařízení, klempířství, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny, montáž, opravy ostatních dopravních prostředků, opravy pracovních strojů, opravy silničních vozidel, opravy zámků, otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů, pronájem bagrů a rýpadel, pronájem buldozerů, pronájem stavebních a čisticích strojů, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami, přípravné práce pro stavby, topenářství (montáž a údržba topných zařízení), truhlářství (opravy), údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, údržba nemovitostí (stavební opravy), údržba vleček a drah, s výjimkou celostátních, vodo instalatérství, zřizováni, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť, provádění sanačních prací (stavební úprava pozemků)
38 údržba a servis telekomunikačních zařízení, spoje (komunikace), a to počítačová komunikace, posílání zpráv, komunikace pomocí počítačových terminálů, pronájem zařízení pro přenos informací, přenos dat, elektronická pošta, služby hlasové pošty
39 silniční motorová doprava, provozování a údržba drah (s výjimkou celostátních), doprava s tahači a podvalníky, pronájem autojeřábu a mobilní montážní plošiny, dozor nad provozem důlních drah, rozvod energií, rozvod vody, zprostředkovatelské služby v uvedených oblastech služeb ve tř. 39, distribuce e...lektřiny, doprava a skladování odpadu, dopravní služby týkající se dovozu chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, senzibilizující, pronájem automobilů, pronájem nákladních vozidel a kamiónů, pronájem traktorových návěsů, provozování drážní dopravy, rozvod tepelné energie, rozvod elektřiny, silniční motorová doprava nákladní, silniční motorová doprava osobní provozovaná osobními automobily, autobusy, skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu, skladování zboží a manipulace s nákladem, závoz inertním materiálem a humózní zeminou
40 zpracování a úprava materiálů a nerostů, nakládání s odpady a nebezpečnými odpady, sanace a asanace půdy, zejména likvidace starých ekologických zátěží, odstranění kontaminovaných materiálů, detoxikace, zejména pročištění, odstranění kontaminace v místě lokálního znečištění, recyklační služby, separ...ace materiálů pro recyklaci a úpravu odpadů, drcení a třídění matriálů pro další využití ve stavebnictví, čištění a úprava vody, likvidace a zneškodňování kontaminovaných zemin a materiálů, zpracování bio odpadu, kompostování odpadů, likvidace nebezpečných odpadů v zeminách technologii termické desorpce, zneškodnění odpadů formou ukládání nebezpečného a ostatního odpadu ve vlastním zařízení skládkového hospodářství, zneškodnění a úprava odpadu formou biodegradačních technologií na biodegradačních plochách, zpracování inertních materiálů v rekultivačních stavbách, zpracování separovaného materiálu a jeho následné drcení a třídění na jednotlivé frakce, zejména cihelnou suť, betonovou suť, asfaltovou suť na jednotlivé frakce, solidifikace materiálů pro následné použití v rekultivačních stavbách, zpracování zbytkových produktů z těžby černého a hnědého uhlí, zejména uhelných kalů a flotační hlušiny, zpracování popílkových stabilizátů a inertních materiálů v rekultivačních stavbách, úprava uhelných sedimentů za účelem dosažení požadované kvality, výroba nízkoenergetických paliv (černouhelný granulát, energetická topná směs), provoz sanačních jednotek zabývajících se čerpáním a čištěním kontaminovaných vod a půdního vzduchu, zajištění zneškodnění nebezpečných odpadů, biodegradace, neutralizace, spalování a rekultivace - odstraňování kontaminovaných materiálů, rekultivace skládek, meliorace půdy, vysoušení půdy, revitalizace říčních systémů, retenční úpravy krajiny a vodních ploch, broušení a leštění kovů, broušení korunek do vrtných kladiv, kovoobrábění, kovářství, úprava uhlí, a to hnědého, doprovodných surovin a jiných paliv, vulkanizace gumového pásma (úprava materiálů), tisky a ofsetový tisk, včetně poradenství v oblasti tisků, vazačské práce, spalování odpadu, zpracování odpadu, recyklace odpadu, poradensko-posudková činnost v oblasti nakládání s odpady a zpracování uhlí a doprovodných surovin a produktů (vápence, vápna, vápenného hydrátu, energosádrovce a popílku), zprostředkovatelské služby v uvedených oblastech služeb ve tř. 40, kovoobráběčství, nástrojařství, polygrafická výroba, úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, nakládání s odpady, výroba elektrické energie, výroba tepelné energie
41 pořizování videozáznamů, organizování přednáškové a školicí činnosti, pořádání výukových kurzů, pořádání školení provozních techniků zdvihacích zařízení, periodické přezkušování obsluh pomocných doplňkových mechanismů, pořádání kurzů strojvedoucích lokomotiv, pořádání kurzů dopravních a návěstních p...ředpisů, zaškolení řezání kyslíkem, pořádání úvodních zaškolení nových pracovníků (vnitropodnikové normy, bezpečnost práce), pořádání kurzů řidičů motorových vozidel, včetně jejich periodického přezkušování, pořádání základních kurzů svařování plamenem a elektrickým obloukem, včetně periodického přezkušování svářečů, pořádání kurzů technického minima olejářů, pořádání kurzů vazačů a jeřábníků, výchova, vzdělávání, zajišťování firemních akcí (zábava) a jiných podobných zábavně-společenských událostí, vydavatelská a nakladatelská činnost, překladatelské služby, tlumočnické služby, zprostředkovatelské služby v uvedených oblastech služeb ve tř. 41, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit, včetně lektorské činnosti, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici v rámci této třídy, výuka jazyků, organizování prázdninových táborů pro děti (výchova, vzdělávání)
42 laboratorní rozbory uhlí a doprovodných surovin, chemické analýzy a rozbory, projektová činnost v investiční výstavbě, odborné technické poradenství (s výjimkou obchodního poradenství), geologický výzkum a průzkum (vyhledávání uhlí, a to hnědého a doprovodných surovin), průzkum kontaminovaného území..., klasifikace odpadů z hlediska jejich možného zapracování ve stavebnictví jako druhotné suroviny, zpracovávání projektů krajinotvorby, projekční řešení skládkového hospodářství, zpracovávání provozních řádů pro skládkové hospodářství, recyklační dvory a biodegradační plochy, projekční řešení asanace drobných vodních toků a zamokřených území, geodetické práce na velkoplošných rekultivačních stavbách, navrhování koncepčních řešení území v poddolovaných oblastech po ukončení hornické činnosti v návaznosti na rekultivaci území tohoto území a v souladu s územním plánem regionu, monitoring území zasažených vlivy těžebních činností, geologický dozor, provozní monitoring, rozbory paliv, geologické práce v oblasti hydrogeologie, sanační geologie, geologický průzkum a výzkum, dozor a technická inspekce, geologické odhady, zeměměřičství, shromažďování a poskytování informací geografických a místopisných, sledování technických i biologických rekultivačních prací, zpracovávání rozptylových studií), zprostředkovatelská činnost ve výše uvedených oblastech služeb ve tř. 42, rizikové analýzy, zhotovování průběžných a závěrečných zpráv sanačních prací, poradenská a posudková činnost a speciální technické práce v oblasti geologie, výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických věd nebo společenských věd, oponentská činnost (zpracování odborných posudků), tvorba databází, činnost technických poradců v oblasti kolejové dopravy, velkostrojů, dálkové pásové dopravy a vyhrazených technických zařízení, diagnostika technologických zařízení, důlně měřická činnost, inženýrská činnost v investiční výstavbě, měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií, poradenství v oblasti hardware a software, projektování elektrických zařízení, projektování dolů, projektování lomů, projektování strojních zařízení, projektová činnost, studie technických projektů, testování, měření, analýzy a kontroly, výkon zeměměřických činností, správa počítačových sítí, činnost technických poradců v oblasti ekologie a vodního hospodářství
43 ubytovací služby v kategorii hotel a ubytovny, hostinská činnost, služby zajišťující stravování a nápoje, zprostředkovatelské služby v uvedených oblastech služeb ve tř. 43, pronájem maringotek za účelem dočasného ubytování
44 zemědělské, zahradnické a lesnické služby, tvorba vrchních rekultivačních vrstev z biomateriálů, biologická rekultivace pro postupnou tvorbu zemědělské půdy a lesa, provádění biologické rekultivace výsadbou původních dřevin s tří a pětiletou údržbou, údržba pozemků po dokončené rekultivaci území, se...čení a vyžínání pozemků, služby a poradenství, včetně technického poradenství v oblasti zahradní architektury a zahradních služeb, zahradnické služby, zahradní a krajinářská tvorba, obnova a zakládání parků, obnova a výsadba alejí, revitalizace a projektování zeleně, ozelenění (výsadba stromů a keřů), rekultivace území, provádění technických i biologických rekultivačních prací, aranžování květin, masérské služby, psycho laboratoř, rekondiční a regenerační služby (služby fyzioterapeutů), kosmetické služby, provozování solárií, psychologické služby a diagnostika, poskytování zdravotní léčebné a preventivní péče, poskytování rehabilitační péče
45 bezpečnostní služby na ochranu majetku a osob, zprostředkovatelské služby uvedených oblastech služeb ve tř. 45, báňská záchranná služba, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytování licencí na počítačový software, služby v oblasti požární ochrany (hašení požárů, monitoring požárních poplašných zařízení, pronájem hlásičů požárů)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.