Lady Nova - přihláška 572605 (zdroj ÚPV-ČR)

Lady Nova, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce Lady Nova, číslo přihlášky 572605, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace 1. 12. 2021.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 572605
Třídy výrobků a služeb: 9, 16, 35, 38, 41
Datum podání přihlášky: 8.6.2021
Datum registrace 1.12.2021
Datum zveřejnění přihlášky: 25.8.2021
Datum priority: 8.6.2021
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
9 aparáty a přístroje vědecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje učební, aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, r...egulaci nebo řízení elektrického proudu, hasicí přístroje, telefony, telefonní záznamníky, faxy, ústředny, zařízení v oblasti informačních technologií a audiovizuální zařízení, přístroje pro vyučování a simulátory, databáze (elektronické), přístroje na uchování dat, zařízení a příslušenství na zpracování dat (elektrická a mechanická), prvky a součásti počítačů, kalkulačky, počítače a počítačový hardware, počítačová periferní zařízení, magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, zapisovací pokladny, kalkulační stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, baterie a články elektrické, elektrické akumulátory, počítačové hry s výstupem na PC nebo na TV, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, obsah médií, elektronické knihy i ke stažení, elektronické publikace i ke stažení, filmy i ke stažení, hudební nahrávky i ke stažení, hudební video nahrávky i ke stažení, kinematografické filmy i ke stažení, interaktivní DVD, multimediální záznamy, nahraná videa, nahrané filmy, podcasty, videozáznamy, video filmy, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audioprogramy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě nebo ke stažení, CD disky, DVD disky, MP3 přehrávače, USB flash disky, blue-ray disky, magnetické karty, kódované karty, obaly na CD disky nebo DVD disky nebo na nosiče záznamů, nahraný obsah (počítačové programy, data a informace), programové vybavení pro počítače, software pro počítačové hry, software, hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, interaktivní software, interaktivní databáze, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, počítačový software pro nahrávání, stahování a zpracování obrázků a obrazových dat, software pro tvorbu a organizaci fotografií a obrázků, software pro zacházení s fotografiemi a pro jejich editaci, software a hardware pro digitální zobrazování, software pro tvorbu fotografických alb, elektronické diáře, hologramy, mikročipové nebo magnetické karty (kódované), podložky pod počítačovou myš, magnety, kryty na mobilní telefony, pouzdra na mobilní telefony, divadelní kukátka, brýle pro 3D projekci, brýle sluneční, ochranné brýle, pouzdra na brýle, kontaktní čočky, části a příslušenství pro všechny výše uvedené výrobky
16 tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty a databáze v papírové formě, informace v papírové formě, tiskárenské výrobky, papírnické zboží, umělecké předměty a figuríny za papíru a lepenky, pytle a balicí a obalové materiály pro skladování z papíru a lepenky, plakáty, fotog...rafie, kalendáře, diáře, pohlednice, gratulace, blahopřání, zápisníky, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, aktivity books, balicí papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, školní sešity, skicáky, propisky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, těžítka na papíry, losy, potřeby pro knižní vazby, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby s výjimkou nábytku, učební pomůcky s výjimkou přístrojů, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru, obaly bublinkové (z umělých hmot), plastické obaly nezařazené do jiných tříd, pohledy ilustrované se zvukovou nahrávkou, tabule reklamní z papíru nebo lepenky
35 poskytování prostoru, času a médií pro reklamu, poskytování a pronajímání reklamního prostoru na internetu, poskytování informatizovaných reklamních služeb, pronájem reklamního času v komunikačních médiích, šíření reklam a inzerce, konzultační a poradenské služby a pomoc v oblasti reklamní, marketin...gové a propagační činnosti, reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, služby vztahů s veřejností (public realations), služby předvádění výrobků a vystavování zboží, předváděcí akce a výstavy k obchodním nebo reklamním účelům, služby věrnostní, pobídkové a bonusových programů – vše ke komerčním, reklamním nebo propagačním účelům, komerční správa licencí na výrobky a služby třetích osob, obchodní informace a rady pro spotřebitele (spotřebitelská poradna), objednávání pro třetí strany, počítačové objednávání zboží, předplatné na balíček informačních médií, předplatné na televizní kanál, pronájem prodejních automatů, shromažďování licitačních nabídek, služby v oblasti srovnávání cen, zajišťování předplácení telematických, telefonních nebo počítačových služeb (internet), zařizování kolektivních koupí, zprostředkování dohod týkajících se prodeje a nákupu zboží, zprostředkování obchodů pro třetí strany, marketingové analýzy, marketingové studie, marketingový průzkum, informační kanceláře (komerční), obchodní informace vedené počítačem, obchodní informační služby, sběr a systemizace dat z obchodní a podnikatelské činnosti, šíření obchodních informací, šetření vztahující se k obchodu, šíření údajů vztahujících se k obchodním aktivitám, služby benchmarkingu, služby v oblasti analýzy cen, služby týkající se průzkumu trhu, srovnávací služby, poskytování informací komerčního nebo reklamního charakteru, multimediálních informací komerčního charakteru, činnost reklamní agentury, činnost ekonomických a/nebo organizačních poradců, zprostředkování v obchodních vztazích, merchandising, franchising, pomoc při využívání a řízení obchodního podniku, personální agentura, personální poradenství, automatizované zpracování dat, pomoc při provozování obchodů a obchodních činností průmyslového nebo obchodního podniku, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační zabezpečování televizního vysílání v rámci této třídy, podporování a intenzifikace obchodních služeb založené na zvýhodňování klíčových spolupracovníků a klientů (obchodní služby), věrnostní a bonusové systémy (obchodní služby) zejména poskytování slev a odměn, poskytování přednostních a nadstandardních služeb, služby modelingové agentury, výstavy komerční nebo reklamní nebo propagační, předvádění zboží prostřednictvím internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy a/nebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat a prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo internetu a/nebo zásilkového prodeje, zásilkový a maloobchodní prodej nahraných nosičů záznamů, audiovizuálních děl, hudebních děl, knih, tiskovin, oděvů, módních doplňků, klíčenek, hudebních nástrojů, psacích potřeb, kancelářských potřeb, učebních pomůcek, nádobí a nádob pro domácnost nebo kuchyň, sklenic, hrnků, výrobků a surovin pro vaření, potravin, pokrmů, nápojů, prostírání, ubrusů, ubrousků, zástěr, výrobků souvisejících s vařením pokrmů, kuchařských receptů, reklamních a propagačních předmětů, doplňků stravy
38 televizní vysílání, rozhlasové vysílání, digitální vysílání, satelitní vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, dokumentárních, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, streaming audio a video materiálů na internetu, služby v oblasti vysílán...í dat, vysílání televize přes internet, diskusní fóra (poskytování internetových diskusních fór), podcasting, televizní komunikační služby, televizní vysílání pro mobilní telefony, vysílání kabelové televize, video vysílaní, zpoplatněné televizní vysílání, počítačová komunikace a přístup k internetu, komunikační služby pro přístup k databázi, poskytování blogovacích služeb, poskytování elektronického video spojení, poskytování elektronického zvukového spojení, poskytování přístupu a pronájem přístupového času k počítačovým databázím, poskytování přístupu k datům nebo dokumentům uloženým elektronicky v centrálních souborech za účelem dálkových konzultací, poskytování přístupu k databázím, poskytování přístupu k digitálním hudebním webovým stránkám na internetu, poskytování přístupu k elektronickým stránkám, poskytování přístupu ke stránkám na elektronické informační síti, poskytování přístupu uživatelů k počítačovým programům v datových sítích, pronájem času přístupu do databází, pronájem přístupového času k webovým stránkám (ISP), služby telekomunikačních bran, služby týkající se přeposílání webových stránek, telekomunikace, služby umožňující komunikaci jedné osoby z druhou, telematika, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména internetu, pomocí satelitů a jinými sítěmi, informační služby na internetu související s televizním vysíláním, služby na internetu související s televizním vysíláním, poskytování on-line platformy pro nahrávání, uchovávání, přenos a aktualizaci dat, obrázků, fotografií, 3D aplikací, zprostředkovatelská činnost v oblasti informačního servisu vztahujícího se k telekomunikačním službám, komunikace a přenos dat prostřednictvím veřejné nebo neveřejné telekomunikační sítě, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, telekomunikací, informační služby v oblasti telekomunikací, informační kancelář (poskytování informací o telekomunikačních službách), poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačů - v rámci této třídy, pronájem komunikačních míst, telekomunikační služby umožňující on-line v sítích dálkově objednávání a dodávání výrobků, na kterých jsou nanesená obrazová data objednatele, streaming dat, vysílání televize přes internet
41 televizní zábava včetně organizace, produkce a prezentace televizních programů, nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, digitální video, audio a multimediální z...ábavní vydavatelské služby, elektronické publikování, hudební vydavatelství, reportérské služby, vydávání a publikování knih, časopisů, vydávání hudebních děl, vydávání elektronických publikací, psaní scénářů, tvorba a šíření audiovizuálních děl, zpravodajství, publicistika, televizní zpravodajství, rozhlasové zpravodajství, obrazové zpravodajství, televizní produkce, filmová produkce s výjimkou reklamní, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, zábavní služby, zahrnující vývoj, navrhování, výrobu a provádění rozhlasových a televizních programů a/nebo programů poskytovaných prostřednictvím nových médií jako je internet, zábavní nebo kulturní nebo vzdělávací představení, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, provozování divadla, provozování kina, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, digitální zpracování obrazu (služby), nahrávací studia (služby), poskytování on-line elektronických publikací a děl (bez možnosti stažení), poskytování on-line audiovizuálních děl bez možnosti stažení, vydávání elektronických knih a on-line časopisů, poskytování publikací z celosvětové počítačové sítě nebo internetu s možností prohledávání, pronájem kinematografických filmů, rozhlasové programy (výroba), psaní a zveřejňování textů kromě reklamních, vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba divadelních a/nebo jiných představení, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, poskytování služeb výchovných, vzdělávacích, soutěžních, kulturních a zábavních prostřednictvím internetu a jiných sítí, provozování tělovýchovných zařízení, pronájem a půjčování sportovních potřeb a nářadí s výjimkou dopravních prostředků, půjčování knih a tiskovin, pronájem a půjčování audiopřístrojů, videopřístrojů, videorekordérů, videokamer, fotoaparátů, promítaček, rozhlasových a televizních přijímačů, filmů, kulturních a vzdělávacích potřeb a přístrojů, půjčování a pronájem obrazů, dekorací, pronájem stadionů, tenisových dvorců, pronájem a půjčování potápěčské výstroje, provozování a/nebo pronájem fitness centra, poskytování videí online bez možnosti stažení, poskytování filmů a televizních programů bez možnosti stažení prostřednictvím placené televize, provozování internetových her (bez možnosti stažení)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.