Ler studio - přihláška 561839 (zdroj ÚPV-ČR)

Ler studio, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce Ler studio, číslo přihlášky 561839, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Slovní, datum registrace 5. 8. 2020.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 561839
Třídy výrobků a služeb: 35, 38, 42
Datum podání přihlášky: 18.2.2020
Datum registrace 5.8.2020
Datum zveřejnění přihlášky: 29.4.2020
Datum priority: 18.2.2020
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Slovní
Seznam výrobků a služeb:
35 reklamní, marketingové a propagační služby, reklama, marketing a propagační služby, pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby, obchodní služby a informace pro spotřebitele, agenturní služby zaměřené na propagaci sportovních osobností, agentury pro práci s veřejno...stí, aktualizace reklamních informací v počítačové databázi, analýza reakce na reklamu a výzkumu trhu, aktualizace reklamních materiálů, digitální reklamní služby, digitální marketing, cílený marketing, bannerová reklama, asistence pro vedení v obchodních podnicích ohledně reklamy, asistence managementu v oblasti podpory obchodní činnosti, analýzy veřejné informovanosti o reklamě, analýza účinnosti reklamy, analýza reklamy, asistence managementu, administrativní řízení hotelů, administrativní pomoc v rámci reagování na výzvy k podávání nabídek, administrativní podpora a zpracování dat [služby], administrativa (obchodní) udělování licencí ke zboží a službám druhých, asistence pro obchodní podniky při řízení jejich podnikání, asistence při řízení společnosti, asistence při řízení obchodních franšízových společností, asistence při organizování obchodní činnosti, asistence managementu pro průmyslové organizace, asistence managementu obchodních firem, asistence managementu při zakládání obchodních podniků, asistence managementu a provozu obchodních podniků, pronájem kancelářských strojů a zařízení, pronájem kancelářského zařízení, pronájem kancelářského vybavení ve sdílených pracovištích, pronájem elektronických platebních terminálů, konzultace pro styk s veřejností, obchodní lobbistické služby, pomoc při vedení obchodních podniků ohledně styku s veřejností, poradenství v oblasti komunikační strategie při styku s veřejností, provádění studií v oblasti styku s veřejností, služby v oblasti firemní komunikace, studie o práci s veřejností, konzultační a poradenské služby a pomoc v oblasti reklamní, marketingové a propagační činnosti, služby vztahů s veřejností (public relations), cílené zasílání reklamních materiálů, distribuce a šíření reklamních materiálů (letáků, prospektů, tištěných materiálů, vzorků), distribuce letáků, brožur, tiskovin a vzorků pro reklamní účely, distribuce propagačních materiálů, především letáků, prospektů, brožur a vzorků, zejména pro katalogový zásilkový prodej, zahraniční či nikoli, distribuce propagačních materiálů, konzultace v oblasti reklamy v tisku, konzultace v oblasti reklamy a marketingu, konzultace v oblasti segmentace trhu, konzultační služby v oblasti reklamy, konzultace vztahující se k optimalizaci vyhledávačů, konzultační služby v oboru reklamy, propagace a marketingu, marketingová asistence, marketingové konzultační služby, marketingové poradenské služby, obchodní poradenské služby vztahující se k marketingu, obchodní poradenské služby vztahující se k propagaci kampaní na shromažďování finančních prostředků, obchodní poradenské služby vztahující se k marketingu kampaní ke shromažďování finančních prostředků, obchodní poradenství týkající se reklamy
35 (EN) marketing, advertising, and promotional services, advertising, marketing and promotion services, business assistance, management and administrative services, commercial trading and consumer information services, agency services for promoting sports personalities, public relations agency, updating of advertising information on a computer data base, analysis of advertising response and market research, updating of advertising material, digital advertising services, digital marketing, targeted marketing, banner advertising, assistance to management in commercial enterprises in respect of advertising, management assistance for promoting business, analysis of the public awareness of advertising, analysis of advertising response, advertising analysis, management assistance, administrative hotel management, administrative assistance in responding to requests for proposals [RFPs], administrative support and data processing services, commercial administration of the licensing of the goods and services of others, assistance to commercial enterprises in the management of their business, corporate management assistance, assistance in franchised commercial business management, assistance relating to business organisation, management assistance for industrial organisations, management assistance to commercial firms, management assistance in the establishment of commercial undertakings, management and operation assistance to commercial businesses, rental of office machines, rental of office equipment, rental of office equipment in co-working facilities, rental of electronic point of sale (EPOS) equipment, public relations consultancy, commercial lobbying services, assistance to management in commercial enterprises in respect of public relations, consultancy regarding public relations communications strategy, conducting studies in the field of public relations, corporate communications services, public relations studies, advertising, marketing and promotional consultancy, advisory and assistance services, public relations services, direct mail advertising, distribution and dissemination of advertising materials [leaflets, prospectuses, printed material, samples], distribution of flyers, brochures, printed matter and samples for advertising purposes, distribution of publicity materials, namely, flyers, prospectuses, brochures, samples, particularly for catalogue long distance sales [whether crossborder or not], distribution of promotional material, press advertising consultancy, advertising and marketing consultancy, market segmentation consultation, consultancy relating to advertising, consultancy relating to search engine optimisation, consultancy services relating to advertising, publicity and marketing, marketing assistance, marketing consulting, marketing advice, marketing (business advice relating to -), business consultancy services relating to the promotion of fund raising campaigns, business consultancy services relating to the marketing of fund raising campaigns, business consultation relating to advertising
38 poskytování a pronájem telekomunikačních zařízení a vybavení, síťové telekomunikační služby, telekomunikační služby, počítačová komunikace a přístup k internetu, poskytování přístupu k obsahu, webovým stránkám a portálům, komunikační služby pro přístup k databázi, počítačové konzultace telefonních s...eznamů, poskytování elektronického video spojení, poskytování přístupu k digitálním hudebním webovým stránkám na internetu, poskytování přístupu k datům nebo dokumentům uloženým elektronicky v centrálních souborech za účelem dálkových konzultací, poskytování přístupu k databázím na Internetu, poskytování přístupu k databázím, poskytování přístupu k databázím v počítačových sítích, poskytování přístupu k blogům, poskytování přístupu do internetových (diskuzních) fór, poskytování přístupu do internetových chatových místností, poskytování přístupu do databází, poskytování přístupu a pronájem přístupového času k počítačovým databázím, poskytování elektronického zvukového spojení
38 (EN) provision and rental of telecommunications facilities and equipment, telecommunication network services, telecommunication, computer communication and Internet access, provision of access to content, websites and portals, communications services for accessing a data-base, computerised consultation of telephone directories, provision of electronic video links, providing access to digital music web sites on the internet, provision of access to data or documents stored electronically in central files for remote consultation, arranging access to databases on the internet, providing access to databases, providing access to databases in computer networks, providing access to weblogs, providing access to Internet forums, providing access to Internet chatrooms, providing access to databases, providing access to and leasing access time to computer databases, provision of electronic sound links
42 počítačové služby, návrhářství, služby v oblasti informačních technologií, služby testování, služby ověřování a služby kontroly kvality, vědecké a technologické služby, vývoj softwaru, programování a implementace softwaru, aktualizace a adaptace počítačových programů podle požadavků uživatelů, aktua...lizace a údržba počítačového softwaru a programů, aktualizace a údržba počítačového softwaru, aktualizace a upgrade počítačového softwaru, aktualizace domovských stránek pro třetí osoby, aktualizace domovských stránek počítačových sítí, aktualizace počítačového softwaru pro třetí osoby, aktualizace počítačového softwaru, aktualizace počítačového softwaru týkající se zabezpečení počítačů a prevence počítačových rizik, aktualizace softwaru na zpracování dat, aktualizace softwaru chytrých telefonů, aktualizace počítačových programů pro třetí strany, aktualizace počítačových programů, aktualizace softwaru pro komunikační systémy, aktualizace softwaru pro zabudovaná zařízení, vývoj počítačového hardwaru, konzultační služby vztahující se k návrhu počítačového hardwaru, návrhářské služby pro počítačový hardware, navrhování a vývoj počítačové hardwarové architektury, navrhování a vývoj počítačového hardwaru, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, navrhování hardwaru na zpracování digitálního signálu, navrhování hardwaru na zpracování a distribuci multimediálního obsahu, navrhování hardwaru pro konverzi dat a multimediálního obsahu z různých protokolů a do různých protokolů, navrhování hardwaru pro kompresi a dekompresi multimediálního obsahu, navrhování počítačového hardwaru pro výrobní průmysl, navrhování počítačového hardwaru na zakázku, navrhování periferních zařízení počítačů, navrhování hardwaru pro ukládání a opětovné získání multimediálních dat, webhostingové služby a software jako služba a pronájem softwaru, blockchain jako služba [baas], cloud computing, digitální distribuované ukládání dat, elektronické ukládání k archivaci databází, obrázků a jiných elektronických dat, elektronické ukládání fotografií, elektronické ukládání dokumentů a archivovaných e-mailů, elektronické ukládání dokumentů, elektronické ukládání digitálních fotografií, elektronické ukládání digitálních audio souborů, elektronické ukládání digitální hudby, elektronické ukládání digitálních video souborů, elektronické ukládání audio souborů, elektronické ukládání archivovaných e-mailů, elektronické ukládání a zálohování dat, dočasné elektronické ukládání informací a dat, konzultační, poradenské a informační služby v oblasti informačních technologií, konzultace v oblasti počítačů, konzultace v oblasti počítačového softwaru, konzultace o informačních technologiích, kompilace informací vztahujících se k informačním systémům, kompilace informací vztahujících se k informační technologii, informační služby vztahující se k informačním technologiím, informační služby vztahující se k vývoji počítačových sítí, informační služby vztahující se k aplikaci počítačových systémů, informační služby v oblasti počítačů, informační služby týkající se aplikací počítačových sítí, informační služby týkající se vývoje počítačových systémů, služby zabezpečení, ochrany a obnovy v oblasti informačních technologií, elektronické sledování osobních identifikačních údajů za účelem odhalení internetové krádeže identity, elektronické monitorování pohybů na platební kartě za účelem odhalování podvodů na internetu, elektronické monitorování osobních identifikačních údajů za účelem odhalování krádeže identity na internetu, antispamové služby, obnova počítačových dat, obnova počítače po zhroucení, obnova databází, obnova dat z chytrých telefonů, monitorování počítačových systémů pro bezpečnostní účely, monitorování síťových systémů, monitorování počítačových systémů za účelem odhalování nepovoleného přístupu nebo narušení dat, monitorování počítačových systémů za účelem odhalování selhání, kontrola vstupu jako služba, hosting serverů a softwaru pro kontrolu vstupu jako služby, elektronické sledování pohybů na kreditní kartě za účelem odhalení internetových podvodů, datová konverze počítačových programů a dat (nikoliv fyzická), dekódování dat, kódování digitální hudby, kódování, dekódování a ověřování informací, zpráv a dat, digitální komprese počítačových dat, digitalizace zvuku a obrazu, digitalizace dokumentů [skenování], digitalizace dokumentů, konverze dat elektronických informací, komprese dat pro elektronické ukládání, kódování zpráv, kódování magnetických karet, kódování digitálních obrazů, služby kopírování a konverze dat, služby kódování dat, design a grafický design pro tvorbu webových stránek na internetu, design a grafický design pro tvorbu webových stránek, design domovských a webových stránek, design domovských stránek, design (grafické umění)
42 (EN) computer services, designing, information technology services, testing, authentication and quality control, science and technology services, software development, programming and implementation, updating and adapting of computer programs according to user requirements, updating and maintenance of computer software and programs, maintenance and updating of computer software, updating and upgrading of computer software, updating home pages for others, updating of home pages for computer networks, updating of computer software for others, updating of computer software, updating of computer software relating to computer security and prevention of computer risks, updating of software for data processing, updating of smartphone software, updating of computer programs for third parties, updating of computer programs, updating of software for communication systems, updating of software for embedded devices, computer hardware development, advisory services relating to computer hardware design, design services for computer hardware, design and development of computer hardware architecture, design and development of computer hardware, design and development of computer hardware and software, design of hardware for digital signal processing, design of hardware for processing and distribution of multimedia contents, design of hardware for data and multimedia content conversion from and to different protocols, design of hardware for compression and decompression of multimedia contents, design of computer hardware for the manufacturing industries, customized design of computer hardware, design of computer peripherals, design of hardware for multimedia data storing and recalling, hosting services, software as a service, and rental of software, blockchain as a Service [baaS], cloud computing, digital Distributed Storage, electronic storage services for archiving databases, images and other electronic data, electronic storage of photographs, electronic storage of documents and archived e-mails, electronic storage of documents, electronic storage of digital photographs, electronic storage of digital audio files, electronic storage of digital music, electronic storage of digital video files, electronic storage of audio files, electronic storage of archived e-mails, electronic data storage and data back-up services, temporary electronic storage of information and data, IT consultancy, advisory and information services, computer consultation, computer software consultancy, information technology consulting, compilation of information relating to information systems, compilation of information relating to information technology, information services relating to information technology, information services relating to the development of computer networks, information services relating to the application of computer systems, information services relating to computers, information services relating to the application of computer networks, information services relating to the development of computer systems, IT security, protection and restoration, electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet, electronic monitoring of credit card activity to detect fraud via the internet, electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet, anti-spamming services, recovery of computer data, disaster recovery services (computer -), reconstitution of databases, recovery of smartphone data, monitoring of computer systems for security purposes, monitoring of network systems, monitoring of computer systems for detecting unauthorized access or data breach, monitoring of computer systems to detect breakdowns, access Control as a Service (ACaaS), hosting of Access Control as a Service (ACaaS) servers and software, electronic monitoring of credit card activity to detect fraud via the internet, conversion of computer programs and data, other than physical conversion, decoding of data, encoding of digital music, encryption, decryption and authentication of information, messages and data, digital compression of computer data, digitalization of sound and images, digitization of documents [scanning], digitization of documents, data conversion of electronic information, compression of data for electronic storage, coding of messages, encoding of magnetic cards, encoding of digital images, data duplication and conversion services, data coding services, design and graphic arts design for the creation of web pages on the Internet, design and graphic arts design for the creation of web sites, design of homepages and websites, design of home pages, graphic art services

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V