Prima - přihláška 542102 (zdroj ÚPV-ČR)

Prima, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce Prima, číslo přihlášky 542102, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Kombinovaná, datum registrace 31. 1. 2018.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 542102
Reprodukce: Prima
Třídy výrobků a služeb: 9, 16, 21, 25, 35, 38, 41, 42
Datum podání přihlášky: 6.9.2017
Datum registrace 31.1.2018
Datum zveřejnění přihlášky: 25.10.2017
Datum priority: 6.9.2017
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Kombinovaná
Seznam výrobků a služeb:
9 audiovizuální díla, zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy v analogové nebo digitální podobě na datových nosičích nebo ke stažení na internetu nebo prostřednictvím jiné datové či komunikační sítě, nosiče zvukových, obrazových a zvukově obrazových záznamů a dat nahrané i nenahrané, optické disk...y, kompaktní disky, dvd, blu-ray disky, gramofonové desky, magnetické pásky, videokazety, magnetické disky, exponované filmy, software, elektronické databáze a katalogy, softwarové aplikace a hry pro počítače, chytré telefony, tablety a jiná komunikační zařízení a zařízení výpočetní techniky, elektronické publikace na nosičích a ke stažení, počítačový hardware, periferní počítačová zařízení, audiovizuální a fotografické přístroje, komunikační zařízení, přístroje pro zachycení, vysílání, přenos, příjem a reprodukci zvuku a obrazu, elektrická zařízení a příslušenství na zpracování dat, audiovizuální přístroje a zařízení, přístroje pro záznam zvuku a obrazu, elektrická navigační zařízení, obaly a pouzdra na nosiče dat a záznamů, brýle, sluneční brýle, pouzdra na brýle, dekorační magnety, podložky pod myš (příslušenství počítačů)
16 knihy, časopisy, stojany na fotografie, fotoalba a alba pro sběratele, kalendáře, diáře, plakáty, letáky, nálepky, navštívenky, pohledy, přání, sběratelské karty, katalogy, manuály, vstupenky, záložky do knih, tisky, grafické reprodukce, kancelářské potřeby kromě nábytku, kancelářský a dopisní papír..., desky na dokumenty, obálky, razítka, psací potřeby, školní potřeby, vyučovací pomůcky a potřeby kromě přístrojů, pera, tužky, zvýrazňovače, fixy, gumy na gumování, pastelky, krabice z papíru nebo lepenky, papírové tašky, balicí papír, tiskárenské výrobky, fotografie, papírenské zboží, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, výrobky z papíru jištěné proti padělání, s vodoznakem, s ochrannými barvami, papír s ochrannými vlákny, s hologramem, s chemickou ochranou, stravenky, poukázky, ceniny papírové, kupóny, akcie, periodické a neperiodické publikace, tiskoviny, lístky, tiskopisy, blahopřání, bloky (papírnické výrobky), brožury, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, karty, knižní zarážky, křída na psaní, papír, svíticí papír, toaletní papír, papírová prostírání, papírové podložky pod sklenice, papírové ubrousky, obaly na láhve lepenkové nebo papírové a z plastických hmot, pastelky, penály, pera (kancelářské potřeby), poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, prospekty, papírové ručníky, samolepky, sešity, skicáky, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tiskoviny, držátka na tužky, patentní tužky, zápisníky, zpěvníky
21 pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyň, čisticí potřeby, sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách, malé přístroje k sekání, mletí, lisování s ručním pohonem, hrnečky, skleničky, reklamní a propagační předměty ze skla nebo porcelánu, poháry skleněné, sklenice a veškeré skleněné zboží sp...adající do této třídy, porcelánové džbány, holby, poháry porcelánové a keramické, tácky keramické a porcelánové, stojany na jídelní lístky, suvenýry a upomínkové předměty ze skla, porcelánu a keramiky náležející do této třídy, veškeré jídelní, salátové, nápojové, moučníkové a zmrzlinové skleněné, porcelánové a keramické zboží zařazené v této třídě
25 oděvy, obuv, pokrývky hlavy, čepice, včetně pletených, šály, trička
35 poskytování prostoru, času a médií pro reklamu, televizní reklama, poskytování a pronajímání reklamního prostoru na Internetu, poskytování informatizovaných reklamních služeb, poskytování prostoru na webových stránkách k reklamě na výrobky a služby, poskytování reklamního prostoru, poskytování rekla...mního prostoru v periodických publikacích, novinách a časopisech, poskytování reklamního prostoru elektronickými prostředky a globálními informačními sítěmi, poskytování reklamního prostoru elektronickými prostředky a celosvětovými informačními sítěmi, pronájem reklamních ploch a reklamního materiálu, pronájem reklamního času v komunikačních médiích, pronájem reklamního prostoru na webových stránkách, zajišťování reklamního prostoru v novinách, šíření reklam a inzerce, konzultační a poradenské služby a pomoc v oblasti reklamní, marketingové a propagační činnosti, reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, služby vztahů s veřejností (public relations), služby předvádění výrobků a vystavování zboží, předváděcí akce a výstavy k obchodním nebo reklamním účelům, počítačové objednávání zboží, předplatné na balíček informačních médií, předplatné na televizní kanál, šíření obchodních informací, poskytování informací komerčního nebo reklamního charakteru, multimediálních informací komerčního charakteru, činnost reklamní agentury, činnost ekonomických a/nebo organizačních poradců, zprostředkování v obchodních vztazích, merchandising, franchising, pomoc při využívání a řízení obchodního podniku, pomoc při provozování obchodů a obchodních činností průmyslového nebo obchodního podniku, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační zabezpečování televizního vysílání v rámci této třídy, služby modelingové agentury, výstavy komerční nebo reklamní nebo propagační, předvádění zboží prostřednictvím Internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy a/nebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat a prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo Internetu a/nebo zásilkového prodeje, zásilkový a maloobchodní prodej nahraných nosičů záznamů, audiovizuálních děl, hudebních děl, knih, tiskovin, oděvů, módních doplňků, klíčenek, hudebních nástrojů, psacích potřeb, kancelářských potřeb, učebních pomůcek, nádobí a nádob pro domácnost nebo kuchyň, sklenic, hrnků, výrobků a surovin pro vaření, potravin, pokrmů, nápojů, prostírání, ubrusů, ubrousků, zástěr, výrobků souvisejících s vařením pokrmů, kuchařských receptů, reklamních a propagačních předmětů, doplňků stravy
38 telekomunikace, přenášení televizního signálu pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítače, televizní vysílání a přenosy, audiovizuální přenosové služby, digitální vysílání, elektronická pošta, služby elektronických nástěnek (telekomunikační služby), informační kanc...eláře, vysílání kabelové televize, služby dálkových konferencí, počítačová komunikace, posílání zpráv, poskytování internetových diskusních fór, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem přístupového času ke globálním počítačovým sítím, pronájem zařízení pro přenos informací, půjčování telekomunikačních zařízení, teleshoppingové služby (poskytování televizních kanálů pro teleshoppingové služby), televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů a jiných sítí, přenos digitálních dat prostřednictvím televize, služby na Internetu související s televizním vysíláním, přenos dat (obrázků, fotografií, 3D aplikací) prostřednictvím globální počítačové sítě, streaming zvukového materiálu a video materiálu na Internetu, služby přenosu videa na vyžádání (VoD), poskytování internetových diskusních fór, poskytování služeb v oblasti on-line komunikace, přenos interaktivního zábavního softwaru, přenos zpráv prostřednictvím elektronických médií, informační služby týkající se televizního vysílání
41 nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), služby v oblasti estrád, TV produkce, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů a nahrá...vek, zpravodajství, reportérské služby, filmová produkce, jiná než reklamní, služby televizního studia, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, půjčování filmů, fotografování, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, výchovně zábavné klubové služby, vydávání knih, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, organizace společenských a kulturních akcí a festivalů, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, organizování vzdělávacích nebo zábavných soutěží, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo vzdělávání, plánování a organizování večírků, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů, provozování her on-line (z počítačové sítě), výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování videopásek, psaní scénářů, organizování a vedení seminářů, reportérské služby, televizní zábava, výroba titulků, dabing, opatřování titulky, výuka, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, zveřejňování a vydávání textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, živé představení, organizování živých vystoupení, čtenářská anketa, divácká anketa
42 hosting prostoru pro webové stránky, hosting portálu na Internetu, hosting on-line platformy pro nahrávání, návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření a instalace, údržba a správa internetových portálů a serveru a internetových či intranetových počítačových stránek a nástěnek a interneto...vých či intranetových aplikací, návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření a instalace a údržba počítačových programů a počítačových systémů a databází a databázových systémů, výzkum a vývoj a tvorba systémů pro elektronické obchodování včetně příslušného softwaru a hardwaru, tvorba softwaru, programování internetových databázových systémů, programování multimediálních aplikací, tvorba interaktivních a grafických programů, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací a katalogů, konstrukce www prezentací, softwarové řešení www serverů, návrh www stránek, tvorba počítačové animace a vizualizace, poskytování vyhledávačů pro Internet, převod (konverze) počítačových programů, dat či jiných údajů v elektronické podobě z různých formátů do jiných formátů (ne fyzický), převod (konverze) dokumentů, dat či jiných údajů z fyzických médií na elektronická média

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.