Y. - přihláška 578133 (zdroj ÚPV-ČR)

Y., ochranná známka - základní údaje k ochranné známce Y., číslo přihlášky 578133, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Obrazová, datum registrace 24. 8. 2022.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 578133
Reprodukce: Y.
Třídy výrobků a služeb: 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42
Datum podání přihlášky: 15.3.2022
Datum registrace 24.8.2022
Datum zveřejnění přihlášky: 18.5.2022
Datum priority: 15.3.2022
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9 přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje a nástroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (monitorování), záchranu životů zařazené v této třídě a přístroje a nástroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci..., regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče dat, optické nosiče dat, nahrávací disky, SD karty, micro SD karty, USB flash disky, paměťové karty, pevné disky, mechanismy pro přístroje na mince, počítací stroje, přístroje pro zpracování dat a počítače, přístroje pro přenos zvuku a obrazu, telekomunikační přístroje, mobilní telekomunikační přístroje, mobilní telekomunikační soupravy, počítačový hardware, počítačový software, počítačový software stažitelný z Internetu, multimediální aplikace, PDA (osobní digitální asistent), kapesní PC, mobilní telefony, laptopy, telekomunikační síťové přístroje, řídicí software pro telekomunikační sítě a pro telekomunikační přístroje, kamery, fotoaparáty, MP3 a MP4 přehrávače, elektronické publikace (stažitelné), periodika v elektronické podobě, elektronické databáze a databázové produkty, informace a záznamy v elektronické podobě, stahovatelná data, informace a databáze na datových nosičích, elektronických datových nosičích, počítačových a komunikačních sítích všeho druhu, kryty na mobilní telefony a počítače, ochranné fólie a pouzdra na mobilní telefony a počítače, části a příslušenství pro všechny výše uvedené výrobky spadající do této třídy
16 tiskoviny, papírové etikety, formuláře, brožury, tištěné katalogy, tištěné manuály, tištěné referenční, uživatelské a jiné příručky, tištěné návody k použití a ostatní dokumentace pro výpočetní, telekomunikační a jiná technická zařízení a přístroje
35 reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, prodej reklamního času inzerentům, poskytování informací a dat komerčního nebo reklamního charakteru, komerční služby poskytované prostřednictvím Internetu nebo jiných médií, vyhledávání dat v počítačových souborech pro ostatní, on-line inzerce, zp...rostředkování v obchodních vztazích, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, maloobchodní a velkoobchodní služby v oblasti přístrojů a nástrojů vědeckých, námořních, geodetických, fotografických, filmových, optických, přístrojů a nástrojů pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (monitorování), záchranu životů zařazených ve třídě 9 a přístrojů a nástrojů pro vyučování, přístrojů a nástrojů pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístrojů pro záznam, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetických nosičů dat, optických nosičů dat, nahrávacích disků, SD karet, micro SD karet, USB flash disků, paměťových karet, pevných disků, mechanismů pro přístroje na mince, počítacích strojů, přístrojů pro zpracování dat a počítačů, přístrojů pro přenos zvuku a obrazu, telekomunikačních přístrojů, mobilních telekomunikačních přístrojů, mobilních telekomunikačních souprav, počítačových hardwarů, počítačových softwarů, počítačových softwarů stažitelných z Internetu, multimediálních aplikací, PDA (osobních digitálních asistentů), kapesních PC, mobilních telefonů, laptopů, telekomunikačních síťových přístrojů, řídicích softwarů pro telekomunikační sítě a pro telekomunikační přístroje, kamer, fotoaparátů, MP3 a MP4 přehrávačů, elektronických publikací (stažitelných), periodik v elektronické podobě, elektronických databází a databázových produktů, informací a záznamů v elektronické podobě, stahovatelných dat, informací a databází na datových nosičích, elektronických datových nosičích, počítačových a komunikačních sítích všeho druhu, krytů na mobilní telefony a počítače, ochranných fólií a pouzder na mobilní telefony a počítače, částí a příslušenství pro všechny výše uvedené výrobky spadající do třídy 9, on-line maloobchodní a velkoobchodní služby v oblasti přístrojů a nástrojů vědeckých, námořních, geodetických, fotografických, filmových, optických, přístrojů a nástrojů pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (monitorování), záchranu životů zařazených ve třídě 9 a přístrojů a nástrojů pro vyučování, přístrojů a nástrojů pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístrojů pro záznam, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetických nosičů dat, optických nosičů dat, nahrávacích disků, SD karet, micro SD karet, USB flash disků, paměťových karet, pevných disků, mechanismů pro přístroje na mince, počítacích strojů, přístrojů pro zpracování dat a počítačů, přístrojů pro přenos zvuku a obrazu, telekomunikačních přístrojů, mobilních telekomunikačních přístrojů, mobilních telekomunikačních souprav, počítačových hardwarů, počítačových softwarů, počítačových softwarů stažitelných z Internetu, multimediálních aplikací, PDA (osobních digitálních asistentů), kapesních PC, mobilních telefonů, laptopů, telekomunikačních síťových přístrojů, řídicích softwarů pro telekomunikační sítě a pro telekomunikační přístroje, kamer, fotoaparátů, MP3 a MP4 přehrávačů, elektronických publikací (stažitelných), periodik v elektronické podobě, elektronických databází a databázových produktů, informací a záznamů v elektronické podobě, stahovatelných dat, informací a databází na datových nosičích, elektronických datových nosičích, počítačových a komunikačních sítích všeho druhu, krytů na mobilní telefony a počítače, ochranných fólií a pouzder na mobilní telefony a počítače, částí a příslušenství pro všechny výše uvedené výrobky spadající do třídy 9, zprostředkovatelská činnost v obchodu s přístroji a nástroji vědeckými, námořními, geodetickými, fotografickými, filmovými, optickými, přístroji a nástroji pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (monitorování), záchranu životů zařazenými ve třídě 9 a přístroji a nástroji pro vyučování, přístroji a nástroji pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroji pro záznam, převod, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetickými nosiči dat, optickými nosiči dat, nahrávacími disky, SD kartami, micro SD kartami, USB flash disky, paměťovými kartami, pevnými disky, mechanismy pro přístroje na mince, počítacími stroji, přístroji pro zpracování dat a počítači, přístroji pro přenos zvuku a obrazu, telekomunikačními přístroji, mobilními telekomunikačními přístroji, mobilními telekomunikačními soupravami, počítačovými hardwary, počítačovými softwary, počítačovými softwary stažitelnými z Internetu, multimediálními aplikacemi, PDA (osobními digitálními asistenty), kapesními PC, mobilními telefony, laptopy, telekomunikačními síťovými přístroji, řídicími softwary pro telekomunikační sítě a pro telekomunikační přístroje, kamerami, fotoaparáty, MP3 a MP4 přehrávači, elektronickými publikacemi (stažitelnými), periodiky v elektronické podobě, elektronickými databázemi a databázovými produkty, informacemi a záznamy v elektronické podobě, stahovatelnými daty, informacemi a databázemi na datových nosičích, elektronických datových nosičích, počítačových a komunikačních sítích všeho druhu, kryty na mobilní telefony a počítače, ochrannými fóliemi a pouzdry na mobilní telefony a počítače, částmi a příslušenstvím pro všechny výše uvedené výrobky spadající do třídy 9, automatizované zpracování dat, systemizace informací do počítačových databází, průzkum trhu a analýza trhu, propagace elektronickou cestou také za pomoci internetových vyhledávačů, poradenství v oboru internetového marketingu, pronájem reklamních ploch, rozšiřování reklamních materiálů, průzkum veřejného mínění, shromažďování, klasifikace, aktualizace a uspořádání dat, správa a provozování databází s marketingovými informacemi, poskytování obchodních informací mimo jiné prostřednictvím Internetu, prostřednictvím kabelové sítě nebo jiných forem přenosu dat, informační, konzultační a poradenské služby ve vztahu k výše uvedeným službám v této třídě, služby informačních brokerů a jiných profesionálních poskytovatelů informací, zejména v oblasti průzkumu trhu a produktový výzkum pro třetí osoby
36 bankovnictví, faktoring, financování, financování formou koupě na splátky, finanční analýza, finanční hodnocení (pojištění, bankovnictví, nemovitosti), finanční informace, finanční poradenství, finanční řízení, finanční sponzoring, finanční zúčtovací střediska, finanční zúčtování, hypoteční bankovni...ctví, investování peněžitých prostředků, kapitálové investice, makléřské služby, obchodování s akciemi a dluhopisy, obchodování s cennými papíry, on-line bankovnictví, poradenství v oblasti pojištění, poskytování finančních informací prostřednictvím webových stránek, poskytování slev v zapojených provozovnách jiných osob pomocí členských karet, půjčky (financování), půjčky na splátky, půjčky se zástavou, služby týkající se průzkumu v oblasti financí, uzavírání pojištění, uzavírání pojištění proti požáru, uzavírání úrazového pojištění, uzavírání zdravotního pojištění, uzavírání životního pojištění, zajištění, zprostředkování pojištění
37 služby stavebního dozoru související s výstavbou průmyslových komplexů a obytných budov, výstavba, montáže související s instalací, údržbou a opravami telekomunikačních zařízení, radiokomunikačních zařízení a datových strojů a zařízení, instalace, montáže související s instalací, údržbou a opravami ...tuzemských a zahraničních telekomunikačních zařízení a jiných zařízení, instalace, montáže související s instalací, údržbou a opravami elektrických strojů, přístrojů a zařízení, instalace, montážní služby související s instalací, údržbou a opravami měřicích a kontrolních zařízení
38 bezdrátové vysílání, služby elektronické nástěnky (telekomunikační služby), informace o telekomunikacích, komunikace po síti optických vláken, komunikace prostřednictvím mobilních telefonů, komunikace prostřednictvím počítačových terminálů, on-line přenos blahopřání, paging (rozhlas, telefon nebo ji...né prostředky elektronické komunikace), poskytování diskusních místností na Internetu, poskytování on-line fór, poskytování přístupu do databází, poskytování telekomunikačního připojení ke globální počítačové síti, poskytování telekomunikačních kanálů pro teleshopping, poskytování uživatelského přístupu do globální počítačové sítě, pronájem doby přístupu do globální počítačové sítě, pronájem faxových přístrojů, pronájem modemů, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem telefonů, pronájem telekomunikačního zařízení, přenos digitálních souborů, přenos elektronické pošty, přenos faxem, přenos telegramu, přenos videa na objednávku, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, radiokomunikace, rozhlasové vysílání, satelitní přenos, služby hlasové pošty, služby zpravodajské agentury, směrovací a spojovací služby pro telekomunikace, streaming dat, telefonická komunikace, telefonní služby, telegrafická komunikace, telegrafní služby, telekonferenční služby, televizní vysílání, telexové služby, videokonferenční služby, vysílání kabelové televize, služby zasílání zpráv, komunikace (telekomunikace), síťové telekomunikační služby, mobilní telekomunikační služby, telekomunikační služby poskytované prostřednictvím internetových portálů, poskytování přístupu k mobilním telekomunikačním sítím, činnost v oblasti telekomunikačních, mobilních telekomunikačních a datových komunikačních služeb, telekomunikační služby pevných linek, poskytování širokopásmového telekomunikačního přístupu, bezdrátové širokopásmové komunikační služby, vysílací služby, služby televizního vysílání, vysílací služby vztahující se k IP/TV nebo na bázi IP/TV, poskytování přístupu k IP/TV, televizní služby poskytované prostřednictvím technologie internetového protokolu včetně IP/TV, služby internetového přístupu, služby e-mailových, textových a multimediálních zpráv, služby související s poskytováním přístupu k počítačovým sítím, zejména zajišťování, poskytování a pronájem přístupového času do datových sítí a databází, zvláště pak k Internetu, poskytování přístupu k počítačovým databázím a komunikační služby s tím související, poradenské služby související s pronájmem telekomunikačních zařízení, poskytování přístupu k informacím prostřednictvím datových sítí, expertní poradenské a konzultační služby v oblasti telekomunikací a datových komunikačních služeb, informační, konzultační a poradenské služby ve vztahu k výše uvedeným službám v této třídě, pronájem telekomunikačních přístrojů, pronájem přístrojů pro přenos dat, pronájem telekomunikačních přístrojů a zařízení
41 vydávání a tvorba textů, s výjimkou reklamních textů, vzdělávání a odborná příprava, školicí služby, zábava, sportovní a kulturní aktivity, interaktivní zábavní služby, služby elektronických her poskytované prostřednictvím počítačových sítí nebo komunikačních sítí, zábavní a informační služby týkají...cí se výše uvedených služeb poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí, zpravodajské služby, televizní zábavní služby, poskytování zábavy prostřednictvím televize a IP/TV, informační, konzultační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb v této třídě
42 vývoj databází, aktualizace počítačového softwaru, analýza počítačových systémů, cloud computing, digitalizace dokumentů (skenování), elektronické sledování osobních identifikačních údajů za účelem odhalení internetové krádeže identity, elektronické sledování pohybů na kreditní kartě za účelem odhal...ení internetových podvodů, externí zálohování dat, grafický design propagačních materiálů, hosting webových stránek, instalace počítačového softwaru, konverze počítačových programů a dat s výjimkou fyzické konverze, kopírování počítačových programů, obnova počítačových dat, odblokování mobilních telefonů, platforma jako služba (PaaS), počítačové programování, poradenství v oblasti informačních technologií (IT), poradenství v oblasti internetového zabezpečení, poradenství v oblasti navrhování a vývoje počítačového hardwaru, poradenství v oblasti návrhu webových stránek, poradenství v oblasti počítačového softwaru, poradenství v oblasti počítačových technologií, služby v oblasti šifrování dat, poradenství v oblasti telekomunikačních technologií, poradenství v oblasti zabezpečení dat, poradenství v oblasti zabezpečení počítačů, poskytování informací o počítačových technologiích a programování prostřednictvím webových stránek, poskytování outsourcingových služeb v oblasti informačních technologií, pronájem počítačového softwaru, pronájem počítačů a přístrojů a zařízení na zpracování dat, pronájem webových serverů, provádění průzkumů, provozování internetových vyhledávačů, serverhosting, sledování počítačových systémů za účelem odhalení nepovoleného přístupu nebo úniku dat, sledování počítačových systémů za účelem odhalení poruch, software jako služba (SaaS), tvorba počítačového softwaru, tvorba počítačových systémů, údržba počítačového softwaru, vývoj počítačových platforem, vývoj softwaru v rámci softwarového publikování, výzkum v oblasti telekomunikačních technologií, vzdálené monitorování počítačových systémů, vědecké a technologické služby a k nim vztahující se výzkum a vývoj, průmyslová analýza a výzkum, výzkum v oblasti telekomunikací, datových služeb a telekomunikační technologie, navrhování (projektování), vývoj a analýza počítačových, telekomunikačních a datových systémů, pronájem počítačů a přístrojů na zpracování dat a instalací, monitoring telekomunikačních a datových systémů, technické konzultační služby v oblasti informačních technologií, výpočetní, telekomunikační a datové techniky, inženýrské služby v oblasti informačních, telekomunikačních a datových technologií, návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, IT služby, služby počítačového programování, programátorské služby, obnova počítačových dat, poradenství v oblasti počítačového hardwaru a softwaru, zálohování a kopírování počítačových programů, pronájem počítačů, tvorba, navrhování a vývoj počítačového softwaru, instalace a údržba počítačového softwaru, pronájem počítačového softwaru a hardwaru, převod (konverze) dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče, převod (konverze) dat a počítačových programů (ne fyzická konverze), tvorba a správa webových stránek pro třetí osoby, webhosting, plánovací a projektové služby v oblasti telekomunikačního vybavení, informační, konzultační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb v této třídě

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V