LIVE IT. LOVE IT. MAXELL IT. - ochranná známka, majitel Maxell Europe Limited

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 12057923
Reprodukce/Znění OZ LIVE IT. LOVE IT. MAXELL IT.
Třídy výrobků a služeb 3, 9, 35
Datum podání přihlášky 09.08.2013
Datum zveřejnění prihlášky 26.09.2013
Datum zápisu 06.01.2014
Datum konce platnosti 09.08.2023
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
3
Čisticí přípravky na elektrické a elektronické přístroje; Čisticí výrobky pro elektrické a elektronické přístroje.

Produits nettoyants pour appareils électriques et électroniques; Produits nettoyants pour appareils électroniques et électriques.

Cleaning preparations for electrical and electronic apparatus; cleaning products for electronic and electrical apparatus.

9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače; Počítačový hardware a firmware; Počítačový software (včetně softwaru ke stažení z internetu); CD; Digitální hudba (ke stažení z internetu); Komunikační zařízení; Vybavení počítačových her přizpůsobené pro použití s televizními přijímači; Podložky pod myš; Příslušenství; Počítače, přístroje a nástroje fotografické, filmové a optické, reproduktory, sluchátka, fotoaparáty, digitální fotoaparáty, trojnožky, blesková zařízení, čočky, videokamery, kalkulačky, diktafony, zařízení na zpracování dat, přístroje a nástroje pro záznam, převod nebo reprodukci zvuku, hlasu nebo obrazu, televizory a přístroje pro bezdrátový příjem a reprodukci, rozhlasové přijímače, hodiny s rozhlasovým přijímačem, přístroje a nástroje pro záznam a reprodukci videí, video a audio pásky, kompaktní disky, DVD, CD-ROMy, disky a diskety, pásky, videa a jiná záznamová média nebo média pro záznam zvuku, hlasu, obrazu, softwaru a informací, počítačové hry a videohry, satelitní antény, multimediální přístroje a nástroje, tiskárny, čipy, rozhraní, modemové karty pro osobní počítače, modemy, skenery, telekomunikační přístroje, telefony, mobilní telefony, telefonní záznamníky, mikrofony, monitory, reproduktory, zvukové karty, diskové jednotky, pákové ovladače, počítačové myši, podložky pod myš, boxy na ukládání disket, baterie, zařízení pro satelitní navigaci, kapesní počítače (PDA), flash disky, baterie, elektronická paměťová zařízení, přenosné mechaniky pevných disků, nabíječky pro elektronické a elektrické přístroje, MP3 přehrávače, elektronická paměťová zařízení, elektrické kabely, čističe disků, rámečky na digitální fotografie, přepisovatelné disky DVD, tablety, bezdrátové dobíjecí stanice a podložky, počítačové pásky, multimediální přístroje a zařízení; Součásti a zařízení pro vše výše uvedené.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; Matériel informatique et micrologiciels; Logiciels, y compris logiciels téléchargeables à partir de l'internet; Disques compacts; Musique numérique (téléchargeable fournie à partir de l'internet); Appareils de télécommunications; Équipement de jeux électroniques conçu pour être utilisé avec des récepteurs de télévision; Tapis de souris; Accessoires -; Ordinateurs, appareils et instruments photographiques, appareils et instruments cinématographiques et optiques, haut-parleurs, casques d'écoute, appareils photographiques, appareils photographiques numériques, trépieds, lampes éclair,lentilles, caméscopes, machines à calculer, dictaphones, équipement pour le traitement de l'information, appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, de la voix ou des images, télévisions et appareils sans fil pour la réception et la reproduction, radios, radios-réveils, appareils et instruments pour l'enregistrement et la reproduction de contenu vidéo, bandes vidéo et audio, disques compacts, DVD, cédéroms, disques et disquettes, bandes, vidéos et autres supports contenant ou pour l'enregistrement du son, de la voix, des images, des logiciels et des informations, jeux informatiques et vidéo, antennes paraboliques, appareils et instruments multimédias, imprimantes, puces, interfaces, modems pour cartes d'ordinateur personnel, modems, scanneurs, dispositifs de télécommunications, téléphones, téléphones mobiles, répondeurs téléphoniques, microphones, moniteurs, haut-parleurs, cartes son, lecteurs de disque, manettes de jeu, souris d'ordinateur, tapis de souris, boîtes de rangement pour disquettes, batteries, équipements de navigation par satellite, assistants numériques personnels, disques à mémoire flash, batteries, dispositifs de stockage électroniques, lecteurs de disques durs portables, chargeurs pour dispositifs électroniques et électriques, lecteurs MP3, dispositifs de stockage électroniques, câbles électriques, nettoyeurs de disque, cadres pour photographies numériques, regraveurs de DVD, tablette électroniques, postes de charge sans fil et tapis, bandes informatiques, appareils et dispositifs multimédias; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; calculating machines, data processing equipment and computers; computer hardware and firmware; computer software (including software downloadable from the Internet); compact discs; digital music (downloadable from the Internet); telecommunications apparatus; computer games equipment adapted for use with TV receivers; mouse mats; mobile phone accessories; computers, photographic apparatus and instruments, cinematographic and optical apparatus and instruments, loudspeakers, headphones, cameras, digital cameras, tripods, flashguns, lenses, camcorders, calculating machines, dictating machines, data processing equipment, apparatus and instruments for recording, transmission or reproduction of sound, voice or images, television and wireless receiving and reproduction apparatus, radios, clock radios, video recording and reproducing apparatus and instruments, video and audio tapes, compact discs, DVDs, CD-ROMs, discs and diskettes, tapes, videos and other media bearing or for the recordal of sound, voice, images, software and information, computer and video games, satellite dishes, multimedia apparatus and instruments, printers, chips, interfaces, PC card modems, modems, scanners, telecommunications devices, telephones, mobile telephones, answering machines, microphones, monitors, speakers, sound cards, disk drives, joysticks, computer mouses, mouse mats, diskette storage boxes, batteries, satellite navigation equipment, personal digital assistants, flash drives, batteries, electronic storage devices, portable hard disk drives, chargers for electronic and electrical devices, MP3 players, electronic storage devices, electrical cables, disk cleaners, digital photo frames, DVD re-writers, tablet computers, wireless charging stations and mats, computer tapes, multimedia apparatus and devices; parts and fittings for all the aforesaid.

35
Maloobchodní služby v souvislosti s výrobky jako počítače, počítačový hardware, počítačový software, periferní zařízení počítačů, počítačové tiskárny, přístroje a nástroje, všechny pro použití s výrobky jako počítače, přístroje a nástroje fotografické, filmové a optické, reproduktory, sluchátka, fotoaparáty, digitální fotoaparáty, trojnožky, blesková zařízení, čočky, videokamery, kalkulačky, diktafony, zařízení na zpracování dat, přístroje a nástroje pro záznam, převod nebo reprodukci zvuku, hlasu nebo obrazu, televizory a přístroje pro bezdrátový příjem a reprodukci, rozhlasové přijímače, hodiny s rozhlasovým přijímačem, přístroje a nástroje pro záznam a reprodukci videí, video a audio pásky, kompaktní disky, DVD, CD-ROMy, disky a diskety, pásky, videa a jiná záznamová média nebo média pro záznam zvuku, hlasu, obrazu, softwaru a informací, počítačové hry a videohry, satelitní antény, multimediální přístroje a nástroje, tiskárny, čipy, rozhraní, modemové karty pro osobní počítače, modemy, skenery, telekomunikační přístroje, telefony, mobilní telefony, telefonní záznamníky, mikrofony, monitory, reproduktory, zvukové karty, diskové jednotky, pákové ovladače, počítačové myši, podložky pod myš, boxy na ukládání disket, baterie, zařízení pro satelitní navigaci, kapesní počítače (PDA), flash disky, baterie, elektronická paměťová zařízení, přenosné mechaniky pevných disků, nabíječky pro elektronické a elektrické přístroje, MP3 přehrávače, elektronická paměťová zařízení, elektrické kabely, čističe disků, rámečky na digitální fotografie, přepisovatelné disky DVD, tablety, bezdrátové dobíjecí stanice a podložky, počítačové pásky, multimediální přístroje a zařízení; Organizování, řízení a dohled nad prodejem a propagačními pobídkovými programy; Věrnostní programy pro zákazníky; Propagační činnost, reklama; Marketing, analýza trhu; Propagační poradenské, informační a konzultační služby týkající se všeho výše uvedeného zboží; Poradenské, informační a konzultační služby vztahující se k výše uvedeným službám.

Services de vente au détail d'ordinateurs, matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur, imprimantes d'ordinateur, appareils et instruments tous pour ordinateurs, appareils et instruments photographiques, appareils et instruments cinématographiques et optiques, haut-parleurs, casques d'écoute, appareils photographiques, appareils photographiques numériques, trépieds, lampes éclair,lentilles, caméscopes, machines à calculer, dictaphones, équipement pour le traitement de l'information, appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, de la voix ou des images, télévisions et appareils sans fil pour la réception et la reproduction, radios, radios-réveils, appareils et instruments pour l'enregistrement et la reproduction de contenu vidéo, bandes vidéo et audio, disques compacts, DVD, cédéroms, disques et disquettes, bandes, vidéos et autres supports contenant ou pour l'enregistrement du son, de la voix, des images, des logiciels et des informations, jeux informatiques et vidéo, antennes paraboliques, appareils et instruments multimédias, imprimantes, puces, interfaces, modems pour cartes d'ordinateur personnel, modems, scanneurs, dispositifs de télécommunications, téléphones, téléphones mobiles, répondeurs téléphoniques, microphones, moniteurs, haut-parleurs, cartes son, lecteurs de disque, manettes de jeu, souris d'ordinateur, tapis de souris, boîtes de rangement pour disquettes, batteries, équipements de navigation par satellite, assistants numériques personnels, disques à mémoire flash, batteries, dispositifs de stockage électroniques, lecteurs de disques durs portables, chargeurs pour dispositifs électroniques et électriques, lecteurs MP3, dispositifs de stockage électroniques, câbles électriques, nettoyeurs de disque, cadres pour photographies numériques, regraveurs de DVD, tablette électroniques, postes de charge sans fil et tapis, bandes informatiques, appareils et dispositifs multimédias; Organisation, gestion et supervision de plans de vente, de promotion et de primes; Programmes de fidélisation de la clientèle; Publicité; Marketing, analyse de marché; Fourniture de services de conseils, d'informations et d'assistance liés à tous les produits précités; Services de conseils, d'information et d'assistance en rapport avec les services précités.

Retail services connected with, computers, computer hardware, computer software, computer peripherals, computer printers, apparatus and instruments all for use with computers, photographic apparatus and instruments, cinematographic and optical apparatus and instruments, loudspeakers, headphones, cameras, digital cameras, tripods, flashguns, lenses, camcorders, calculating machines, dictating machines, data processing equipment, apparatus and instruments for recording, transmission or reproduction of sound, voice or images, television and wireless receiving and reproduction apparatus, radios, clock radios, video recording and reproducing apparatus and instruments, video and audio tapes, compact discs, DVDs, CD-ROMs, discs and diskettes, tapes, videos and other media bearing or for the recordal of sound, voice, images, software and information, computer and video games, satellite dishes, multimedia apparatus and instruments, printers, chips, interfaces, PC card modems, modems, scanners, telecommunications devices, telephones, mobile telephones, answering machines, microphones, monitors, speakers, sound cards, disk drives, joysticks, computer mouses, wrist rests, mouse mats, diskette storage boxes, batteries, binoculars, irons, loyalty cards, satellite navigation equipment, personal digital assistants, flash drives, batteries, electronic storage devices, portable hard disk drives, chargers for electronic and electrical devices, LED lighting, lighting, MP3 players, electronic storage devices, electrical cables, disk cleaners and cleaning products for electronic and electrical apparatus, digital photo frames, torches, DVD re-writers, tablet computers, wireless charging stations and mats, computer tapes, adhesive tapes, multimedia apparatus and devices; organisation, management and supervision of sales and promotional incentive schemes; customer loyalty schemes; advertising; marketing, market analysis; promotional advisory, information and consultancy services relating to all of the aforesaid goods; advisory, information and consultancy services in relation to the foregoing services.


LIVE IT. LOVE IT. MAXELL IT., informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce LIVE IT. LOVE IT. MAXELL IT. byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění LIVE IT. LOVE IT. MAXELL IT., z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies