LEPR8 la qualitá dell'esperienza - ochranná známka, majitel M.G.SERVICE S.R.L.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 8745812
Reprodukce/Znění OZ LEPR8 la qualitá dell'esperienza - ochranná známka
LEPR8 la qualitá dell'esperienza
Třídy výrobků a služeb 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 21
Vídeňské obrazové třídy 3.5.1 ; 3.5.28
Datum podání přihlášky 10.12.2009
Datum zveřejnění prihlášky 22.02.2010
Datum zápisu 11.06.2010
Datum konce platnosti 10.12.2019
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
1
Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty; hnojiva; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla používaná v průmyslu; silikony; gluten [lepidlo], nikoliv pro papírenství nebo pro domácnost;škrobová pasta [lepicí], nikoli pro papírenství nebo domácnost.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; silicones; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage;colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; silicones; gluten (glue), other than for stationery or household purposes;starch paste [adhesive], other than for stationery or household purposes.

2
Barvy, fermeže, laky; konzervační prostředky proti korozi a poškození dřeva; barviva; mořidla; surové přírodní pryskyřice; kovy pro malíře a natěrače, malíře pokojů, tiskaře a výtvarné umělce ve fóliové a práškové formě; barvy pro keramiku.

Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; couleurs pour céramiques.

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; ceramic paints.

3
Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody; prostředky k čištění zubů; brusný papír; Abrazivní a brusné přípravky; brusné papíry; brusné plátno; brusné pásky; smirkový papír, smirkové plátno; lešticí látka.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; abrasifs (papiers); Abrasifs; feuilles abrasives; tissu abrasif; bandes abrasives; papier émeri, toiles à polir; torchons à polir.

Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; abrasive paper; Abrasive and grinding preparations; abrasive sheets; abrasive cloth; abrasive strips; emery paper, sand cloth; polishing cloth.

7
Stroje a obráběcí stroje; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou součástí pro pozemní vozidla); zemědělské nářadí kromě ručního; umělé líhně; sekáče (strojní); nůžky elektrické; obráběcí stroje; nožové držáky.

Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs; ciseaux de machines; ciseaux électriques; machines-outils; supports d'outils.

Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; chisels for machines; electric scissors; machine tools; cutter holders.

8
Ruční nástroje a nářadí (ovládané ručně); příbory; poboční zbraně (bodné a sečné); holicí strojky; nůžky; prostřihovadla (ruční nástroje); klíče maticové (ruční nástroje).

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; ciseaux; outils à découper; clefs [outils].

Hand tools and implements (hand operated); cutlery; side arms; razors; scissors; cutting tools (hand tools); spanners [hand tools].

9
Vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače; hasicí přístroje; ochranné rukavice; ochranné rukavice pro průmyslové použití; ochranné brýle; bezpečnostní brýle; ochranné masky;ochranné brýle; respirační masky; masky proti prachu.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; gants de protection contre les accidents; gants de protection à usage industriel; lunetterie de protection; vitres de sécurité; masques de protection;lunettes à masque; masques respiratoires; masques anti-poussière.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; gloves for protection against accidents; protective gloves for industrial use; protective eyewear; safety glasses; protective masks;safety goggles; breathing masks; dust masks.

10
Chirurgická, lékařská, stomatologická a veterinární zařízení a nástroje, umělé končetiny, oči a zuby; ortopedické výrobky; šicí materiál; latexové a syntetické rukavice pro lékařské, chirurgické, stomatologické a zdravotnické účely; rukavice na jedno použití pro lékařské a stomatologické potřeby.

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; gants en latex et en matières synthétiques à usage médical, chirurgical, dentaire et sanitaire; gants jetables à usage médical et dentaire.

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; latex and synthetic gloves for medical, surgical, dental and health care use; disposable gloves for medical and dental use.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky; lepidla škrobová pro domácnost a kancelářské účely; gluten [lepidlo] na papír a kancelářské potřeby nebo pro domácnost.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks; starch paste (adhesive) for stationery or household purposes; gluten [glue] for stationery or household purposes.

17
Pryž, gutaperča, guma, azbest, slída a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; umělohmotné výlisky používané při výrobě; těsnicí, výplňové a izolační materiály; ohebné trubky nekovové; Plst izolační; silikonové kaučukové směsi; těsnicí materiály; filtrační materiály;plastické hmoty nebo pěny jako polotovary; polyuretanová pěna; izolační rukavice.

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; feutre pour l'isolation; produits en caoutchouc de silicone; mastics; matières filtrantes;matières plastiques ou mousses mi-ouvrées; Mousse de polyuréthane; gants isolants.

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; insulating felt; silicone rubber compositions; sealants; filtering materials;semi-processed plastics or foams; Polyurethane foam; insulating gloves.

19
Stavební materiály (nekovové); nekovová neohebná potrubí pro stavby; asfalt, dehet a živice; nekovové přenosné budovy; pomníky (nekovové); keramické suroviny; keramická dlažba a povrchové úpravy; plst pro stavební účely.

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; Matières premières pour la céramique; pavés et revêtements en céramique; feutre pour la construction.

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal; Potters' clay (raw material); ceramic paving and surfacing; felt for building.

21
Domácí nebo kuchyňské potřeby, nádoby; hřebeny a houby; štětce (s výjimkou malířských); materiály na výrobu kartáčů; čisticí potřeby; drátěnka; sklo surové nebo jako polotovar, kromě stavebního skla; skleněné nádobí, porcelán a hliněné výrobky nezařazené do jiných tříd; houby na odmašťování.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; éponges à récurer.

Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; scouring sponges.


LEPR8 la qualitá dell'esperienza, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce LEPR8 la qualitá dell'esperienza byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění LEPR8 la qualitá dell'esperienza, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies