O2 - ochranná známka, majitel O2 Worldwide Limited

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 4949376
Reprodukce/Znění OZ O2 - ochranná známka
O2
Popis CSTato ochranná známka je slovní ochrannou známkou a sestává se z velkého písmene 'O' s dolním indexem 2; byla kategorizována jako figurativní ochranná známka výhradně z technických důvodů.
Popis ENThis mark is a word mark and consists of the capital letter 'O' with subscript 2; it has been categorised as a figurative mark exclusively for technical reasons.
Popis FRLa marque est une marque verbale et consiste en la lettre majuscule 'O'et en l'indice 2; Mark Descr; elle a été classée comme marque figurative exclusivement pour des raisons techniques.
Třídy výrobků a služeb 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
Vídeňské obrazové třídy 24.17.9 ; 27.5.21 ; 27.99.15
Datum podání přihlášky 07.03.2006
Datum zveřejnění prihlášky 28.05.2007
Datum zápisu 14.06.2013
Datum konce platnosti 07.03.2016
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; CD disky, Počítačový hardware, DVD, Magnetické disky, Diskety, Magnetické pásky, Herní software, Videopásky, Magnetické nosiče zvukových záznamů, Gramofonové desky; Optické snímače znaků; Registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), hasicí zařízení; Přístroje pro přenos zvuku a obrázků; Počítačové; Počítačový software stažitelný z Internetu; Softwarové ovladače pro telekomunikační sítě a pro telekomunikační přístroje; Počítačový software na CD-ROMech, SD-kartách; Ochranné oděvy, ochranné přilby; Součásti a zařízení pro vše výše uvedené.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;  CD, logiciels pour ordinateurs, DVD, disques magnétiques, disques souples, bandes magnétiques, logiciels de jeux vidéo, bandes vidéo,  supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs; appareils pour la transmission du son et des images; informatiques; logiciels téléchargeables à partir d'Internet;  logiciels de pilotes pour réseaux et appareils de télécommunications; logiciels sur cédéroms, carte mémoire flash; vêtements de protection, casques de protection; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; CD discs, Hard software for computers, DVDs, Disks, magnetic, Floppy disks, Magnetic tapes, Game software, Videotapes, Magnetic recording carriers, Phonograph records; Optical readers; Cash registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus; Apparatus for the transmission of sound and image; Computers; Computer software downloadable from the Internet; Drivers software for telecommunications networks and for telecommunications apparatus; Computer software onto CD Rom, SD-Card; Protective clothing, protective helmets; Parts and fittings for all the aforesaid.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; knihařský materiál; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.

35
Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce; Maloobchodní prodej a on-line maloobchodní prodej těchto výrobků: CD, DVD, magnetické disky, diskety, magnetické pásky, software videohry, přístroje pro přenos zvuku nebo obrazu; Informační a poradenské služby ve výše uvedených oblastech; Informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo internetu; Informační a poradenské služby poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě.

Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne relatifs à la vente CD, DVD, disques magnétiques, disques souples, bandes magnétiques, logiciels de jeux vidéo, appareils pour la transmission du son ou des images; Services d'information et de conseils dans tous les domaines précités; Services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; Services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications.

Advertising; business management; business administration; office functions; Retailing and online retailing of compact discs, DVDs, magnetic discs, floppy disks, magnetic tapes, video games software, apparatus for transmission of sound or images; information and advisory services relating to the aforesaid services; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; Information and advisory services provided over a telecommunications network.

36
Pojištění; finanční obchody; peněžní záležitosti; činnosti související s nemovitostmi; informační a poradenské služby ve všech výše uvedených oblastech; informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo internetu; informační a poradenské služby poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě.

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services d'information et de conseils concernant tous les services précités; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications.

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; information and advisory services relating to the aforesaid services; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services provided over a telecommunications network.

37
Pozemní stavitelství; opravy; instalační služby; informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb; informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo internetu; informační a poradenské služby poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě.

Construction; réparation; services d'installation; services d'information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications.

Building construction; repair; installation services; information and advisory services relating to the aforesaid services; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services provided over a telecommunications network.

38
Telekomunikační služby; mobilní telekomunikační služby; služby telekomunikačních bran; služby Internetových portálů; služby mobilní telekomunikační služby; služby přístupu k Internetu; služba e-mail a textové zprávy, podporující služby vztahující se k telekomunikačním sítím a přístrojům; monitorovací služby související s telekomunikačními sítěmi a přístroji; informace a poradenské služby spojené s výše uvedenými službami; informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo internetu; informační a poradenské služby poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě; informační služby týkající se telekomunikací, poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí; provozování sítě, jakožto telekomunikační služby; služby zprostředkovatele a poskytovatelů informací, jmenovitě pronájem času pro přístup k datovým sítím a databázím, zejména internetu; poskytování informací týkajících se výše uvedeného; poskytování času pro přístup k datovým sítím a databankám, poskytování přístupu na internet; poskytování přístupu k databázím; pronájem času pro přístup k datovým sítím a databankám, internetu.

Services de télécommunications; services de télécommunications mobiles; services de portails de télécommunications; services de portails sur Internet; services de réseaux de télécommunications mobiles; services d'accès à Internet; services de courrier électronique et de messages textuels, services d'assistance concernant les réseaux et appareils de télécommunications; services de contrôle de réseaux et appareils de télécommunications; services d'information et de conseil concernant tous les services précités; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications; services d'information concernant les télécommunications fournis par le biais de réseaux de télécommunications; exploitation d'un réseau, à savoir services de télécommunications; services d'un courtier et de fournisseurs d'informations, à savoir location de temps d'accès à des réseaux de données et à des bases de données, en particulier à l'internet; fourniture d'informations dans les domaines précités; fourniture de temps d'accès à des réseaux et à des bases de données, fourniture d'accès à l'internet; fourniture d'accès à une base de données; location de temps d'accès à des réseaux de données et à des bases de données, à l'internet.

Telecommunications services; mobile telecommunications services; telecommunications portal services; Internet portal services; mobile telecommunications network services; Internet access services; email and text messaging service, support services relating to telecommunication networks and apparatus; monitoring services relating to telecommunications networks and apparatus; information and advisory services relating to the aforesaid services; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services provided over a telecommunications network; information services relating to telecommunications, provided by means of telecommunications networks; operation of a network, being telecommunications services; services of information broker and providers, namely rental of access time to data networks and databases, in particular the Internet; provision of information relating to the aforesaid; provision of access time to data networks and banks, providing access to the Internet; providing access to database; rental of access time for data networks and data banks, Internet.

39
Doprava a přeprava; balení a skladování zboží; organizování cest; poskytování informací vztahujících se k cestování, dopravě, provozu, dopravním proudům a zácpám; informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám; informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo internetu; informační a poradenské služby poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě.

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; fourniture d'informations en matière de voyage, de transport, de trafic, d'intensité du trafic et de bouchons; services d'information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications.

Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; provision of information relating to travel, transport, traffic, traffic flows and congestion; information and advisory services relating to the aforesaid services; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services provided over a telecommunications network.

41
Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti; interaktivní zábava; služby v oblasti elektronických her poskytované prostřednictvím jakékoliv komunikační sítě; informační služby poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí vztahující se k zábavě; vyhledávání informací z novin; informační a poradenské služby týkající se veškerých výše uvedených služeb; informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo internetu; informační a poradenské služby poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě.

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement interactif; services de jeux électroniques fournis par le biais d'un réseau de communications; services d'informations fournis par réseaux de télécommunication liés au divertissement; services d'actualités; services d'informations et de conseils concernant tous les services précités; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications.

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; interactive entertainment services; electronic games services provided by means of any communications network; information services provided by means of telecommunication networks relating to entertainment; provision of news information; information and advisory services relating to the aforesaid services; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services provided over a telecommunications network.

42
Vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy
; průmyslové analýzy a výzkum; návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; právní služby; služby inženýrů; počítačové programování; služby programátorů; vývoj technických odborných posudků; výzkum v oblasti obchodní právní ochrany (technické a právní); technické konzultace a činnosti znalců; pronájem přístrojů pro zpracování informací a počítačů; správa a využití autorských práv; uplatňování práv obchodního vlastnictví; projektování a plánování telekomunikačního vybavení; předpovědi počasí; rozhodčí služby; výzkum v oblasti telekomunikačních technologií; informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb; informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo internetu; informační a poradenské služby poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě; poskytování aplikačních služeb.

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques; services d'ingénieurs; programmation pour ordinateurs; services de programmeurs; développement d'expertises techniques; recherche en matière de protection juridique commerciale (technique et juridique); conseils techniques et activités d'experts; location d'installations informatiques et d'ordinateurs; gestion et utilisation de droits d'auteur; application de droits de propriété commerciale; projection et planification d'équipements de télécommunications; prévisions météorologiques; services d'arbitrage; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; services d'information et de conseil dans les domaines précités; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications; fourniture d'applications.

Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services; services of engineers; computer programming; services of programmer; development of technical expertise; researches in matter business legal protection (technical and legal); technical consulting and expert activities; rental of data processing apparatus and computers; management and use of copyright; applying business property right; projection and planning of equipment for telecommunication; weather forecasting; arbitration services; research of field telecommunication technology; information and advisory services relating to the aforesaid services; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services provided over a telecommunications network; application service provision.

43
Služby zajišťující stravování a nápoje; docasné ubytování; informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám; informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo internetu; informační a poradenské služby poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě.

Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services d'information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications.

Services for providing food and drink; temporary accommodation; information and advisory services relating to the aforesaid services; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services provided over a telecommunications network.

44
Lékarské služby; veterinární služby; péče o hygienu a krásu osob a zvířat; zemědělské, zahradnické a lesnické služby; informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb; informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo internetu; informační a poradenské služby poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě.

Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services d'information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications.

Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services; information and advisory services relating to the aforesaid services; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services provided over a telecommunications network.

45
Osobní a společenské služby poskytované třetími osobami k uspokojení potřeb jednotlivců; bezpečnostní služby na ochranu majetku a osob; informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb; informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované online z počítačové databáze nebo internetu; informační a poradenské služby poskytované prostřednictvím telekomunikační sítě.

Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services d'information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications.

Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; security services for the protection of property and individuals; information and advisory services relating to the aforesaid services; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services provided over a telecommunications network.


O2, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce O2 byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 42 ochranné známky znění O2, z toho 23 platné.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů