OBI - ochranná známka, majitel OBI GmbH & Co. Deutschland KG

Základní údaje ochranné známky

-
Zdroj OHIM
Číslo spisu 8854028
Reprodukce/Znění OZ OBI - ochranná známka
OBI
Třídy výrobků a služeb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45
Vídeňské obrazové třídy 27.5.1 ; 29.1.98
Datum podání přihlášky 18.01.2010
Datum zveřejnění prihlášky 19.04.2010
Datum zápisu 02.08.2010
Datum konce platnosti 18.01.2020
Přihlašovatel/vlastník OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
OZ tvořena pouze barvou CSOranžová (RAL 2008), černá.
OZ tvořena pouze barvou ENOrange (RAL 2008), black.
OZ tvořena pouze barvou FRorange (RAL 2008), noir.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
1
Chemické výrobky určené pro průmysl, fotografii, zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice; nezpracované plastické hmoty; hnojiva; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; lepidla používaná v průmyslu;posypová sůl na led a sníh;rostlinné substráty, půda pro květiny.

Produits chimiques destinés à l'industrie, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;sel d'épandage pour la glace et la neige;substrats pour plantes, terreau.

Chemicals used in industry, photography, agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; adhesives used in industry;gritting salt for ice and snow;plant substrates, flower soil.

2
Barvy, fermeže, laky; konzervační prostředky proti korozi; prostředky na ochranu a konzervaci dřeva; barviva; mořidla; surové přírodní pryskyřice; kovy pro malíře a natěrače, malíře pokojů, tiskaře a výtvarné umělce ve fóliové a práškové formě.

Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille; produits de protection pour le bois, produits pour la conservation du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust; preservatives against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.

3
Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; parfémové zboží; éterické oleje; výrobky pro péči o tělo a kosmetické výrobky; vlasové vody, zubní pasty; brusný papír.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; articles de parfumerie; huiles essentielles; articles pour les soins du corps et de beauté; lotions capillaires et dentifrices; papiers abrasifs.

Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods; essential oils; articles for body and beauty-care; hair lotions, dentifrices; abrasive paper.

4
Průmyslové oleje a mazací tuky; maziva; směsi pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu; paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla; svíčky, knoty.

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting.

5
Farmaceutické a veterinární přípravky;hygienické přípravky pro léčebné účely;dietetické výrobky pro léčebné účely, potraviny pro batolata; náplasti, obvazový materiál; dezinfekční prostředky; lékárničky s obsahem; přípravky na hubení obtížného hmyzu; fungicidy, herbicidy, insekticidy.

Produits pharmaceutiques et vétérinaires;Produits hygiéniques pour la médecine;produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; kits de premiers soins; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides.

Pharmaceutical and veterinary preparations;sanitary preparations for medical purposes;dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants; filled first aid boxes; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, insecticides.

6
Kovové stavební materiály; kovové mobilní stavby; kabely a dráty (kromě elektrických) vyrobené z běžných kovů;kovové předměty klempířské a zámečnické; kovové roury a trubky; výrobky z běžných kovů obsažené ve třídě 6; kovové garážové dveře; bedny na nářadí (kovové), (prázdné); sochy z obecných kovů; bezpečnostní schránky; ohrady (kovové); kovové ptačí pavilony; zámky (kovové), s výjimkou elektrických; visací zámky; kovové řetězy; násypky (kovové), nemechanické; kovové ribstoly, kovové žebříky.

Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;Serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques compris dans la classe 6; Portes de garage métalliques; coffres à outils en métal (vides); statues en métaux communs; coffres-forts; clôtures métalliques; nids métalliques; serrures métalliques (autres qu'électriques); cadenas; chaînes métalliques; trémis métalliques (non mécaniques); échelles métalliques, escabeaux métalliques.

Metal building materials; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal;ironmongery and small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of common metal, included in class 6; Metal garage doors; tool chests of metal (empty); statues of common metal; safes; fences of metal; bird houses of metal; locks (other than electric) of metal; padlocks; chains of metal; hoppers (non-mechanical) of metal; ladders of metal, stepladders of metal.

7
Stroje, jmenovitě stroje pro mísení barev, stavební stroje, myčky nádobí, pračky a jejich části, zařazené do třídy 7;obráběcí stroje, strojově poháněné nástroje pro stavební, zahradnické a kutilské účely, strojově poháněné zahradní a zemědělské přístroje;vysavače prachu, sáčky pro vysavače;čerpadla (stroje), čerpadla pro vytápěcí zařízení, vodní nádrže, akvária a akvaristiku; kompresory (stroje);stříkací pistole na barvy, vzduchové pistole na vytlačování tmelů, lepicí pistole (elektrické), sponkovačky (elektrické), pistole a čerpadla pro nanášení barev, tmelů a jiných hustých výrobků; pájky (plynové);vrtáková sklíčidla (součásti strojů), vrtací stroje, ruční vrtačky (elektrické), závitořezné stroje, vrtací stojany pro elektrické ruční vrtací stroje; hoblovky;brusky, brousicí kotouče (součásti strojů), řezací disky (součásti strojů), pily (stroje), řetězové pily; generátory proudu; svařovací přístroje (plynové);sekačky trávy (stroje), vysavače listí, kultivátory (ne s ručním pohonem);sněhová frézy (nikoliv s ručním pohonem);stroje a přístroje pro čištění (elektrické); Parní čisticí přístroje; vysokotlaké čističe;části motorů pro motorová vozidla, jmenovitě zápalné svíčky pro spalovací motory, tlumiče pro motory (výfuky), benzínové a olejové filtry, vzduchové filtry pro motory, válce pro motory, hlavy válců pro motory, písty pro motory, kroužky pístní;pohony venkovních žaluzií (elektrické), pohony garážových vrat (elektrické); výtahy.

Machines, à savoir machines à mélanger les peintures, machines de construction, lave-vaisselle, machines à laver et leurs pièces, comprises dans la classe 7;machines-outils, outils entraînés mécaniquement pour la construction, le jardin et le bricolage, instruments agricoles et horticoles entraînés mécaniquement;aspirateurs de poussière, sacs pour aspirateurs;pompes (machines), pompes pour installations de chauffage, étangs, aquariums et produits pour aquariums; compresseurs (machines);pistolets de peinture, pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics, pistolets à colle (électriques), agrafeuses (électriques), pistolets et pompes pour l'application de peintures, mastics et autres produits liquides épais; fers à souder au gaz;porte-forets (pièces de machines), foreuses, perceuses à main (électriques), taraudeuses, supports de forage pour foreuses électriques à main; raboteuses;rectifieuses, meules (pièces de machines), disqueuses (pieces de machines), scies (machines), scies à chaînes; générateurs de courant; appareils à souder (au gaz);tondeuses à gazon (machines), aspirateurs de feuilles, scarificateurs (non entraînés manuellement);chasse-neige à fraise (non entraînés manuellement);machines et appareils de nettoyage (électriques); appareils de nettoyage à vapeur; nettoyeurs à haute pression;pièces de moteurs pour véhicules automobiles, à savoir bougies pour moteurs à combustion interne, silencieux pour moteurs (échappement), filtres à essence et à huile, filtres à air pour moteurs, cylindres de moteurs, têtes de cylindres pour moteurs, pistons de moteurs, segments de pistons;entraînements de volets roulants (électriques), entraînements de portes de garage (électriques); ascenseurs.

Machines, namely paint mixing machines, construction machines, rinsing machines, washing machines and parts therefor, included in class 7;machine tools, mechanical tools for construction, horticultural and craft purposes, mechanical horticultural and agricultural tools;vacuum cleaners, vacuum-cleaner bags;pump (machines), pumps for heating installations, ponds and aquariums; compressors (machines);spray guns for paint, compressed air guns for the extrusion of mastics, glue guns (electric), tackers (electric), pistols and pumps for applying paints, mastics and other viscous products; gas-powered soldering irons;drill chucks (parts of machines), drilling machines, hand drills (electric), tapping machines, drill stands for electric hand drills; planing machines;trueing machines, sanding discs (parts of machines), cut-off wheels (parts of machines), saws (machines), chainsaws; current generators; gas-powered welding apparatus;lawnmowers (machines), leaf blowers, scarifiers (other than hand-operated);snow blowers (other than hand-operated);machines and apparatus for cleaning (electric); cleaning apparatus utilizing steam; high-pressure cleaners;parts for motors and engines, namely spark plugs for internal combustion engines, mufflers for motors and engines (exhausts), petrol and oil filters, filters for cleaning cooling air for motors and engines, cylinders for motors and engines, cylinder heads for motors and engines, pistons for motors and engines, piston rings;roller blind drives (electric), garage door drives (electric); elevators.

8
Ruční nářadí a nástroje;ruční nástroje pro zemědělské, zahradnické a lesnické účely, jakož i pro stavební techniku; tlakové rozstřikovače s ručním pohonem;pistole s ručním pohonem pro nanášení barev, tmelů a jiných hustých výrobků; kopyta (obuvnická);nože, příbory z plastických hmot nebo kovu; stříbrné nádobí (nože, vidličky a lžíce);hrabla na sníh (ruční nástroje); škrabky na led;brusné kameny;sponkovačky (ruční);nýtovačky (ruční); zednické lžíce; pilky (ruční nářadí); pilníky [ruční nástroje]; stahováky (pro tesaře a bednáře); kleště [ruční nástroje]; šroubováky; vratidla na závitníky; kladiva (ruční nářadí); sekery dřevorubecké; žací strojky na trávníky (ruční); ruční nůžky na živý plot; hoblíky; kancelářské nůžky.

Outils à main actionnés manuellement;appareils entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ainsi que pour les techniques de la construction; vaporisateurs entraînés manuellement;pistolets entraînés manuellement pour l'application de peintures, mastics et autres produits liquides épais, pistolets pour mastics (entraînés manuellement); formes pour souliers (outils de cordonniers);coutellerie, couverts en matières plastiques ou en métal; argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers);volets à neige (outils à main); pileurs à glace;pierres à polir;agrafeuses (entraînées manuellement);rivetiers (entraînés manuellement); truelles; scies (outils); limes (outils à main); serre-joints; pinces (outils à main); tournevis; clefs (outils à main); marteaux (outils); haches; tondeuses à gazon (instruments à main); fauchettes; rabots; ciseaux à papier.

Hand operated hand tools;hand-operated implements for agricultural, horticultural and forestry purposes, and for structural engineering; hand-operated vaporisers;hand-operated guns for applying paints, mastics and other viscous products, guns for the extrusion of mastics (hand-operated); lasts ( shoemakers' hand tools);cuttlery, cutlery of plastic or metal; silver plate (cutlery);snow shovels (hand tools); ice scrapers;grindstones;tackers (hand-operated);riveting tools (hand-operated); trowels; saws (hand tools); files [hand tools]; clamps [for carpenters or coopers]; tongs [hand tools]; screwdrivers; wrenches (hand tools); hammers (hand tools); axes; Lawn clippers (hand instruments); border shears; planes; stationery scissors.

9
Vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; hasicí přístroje;elektrický instalační materiál (zařazený do třídy 9), jmenovitě elektrické kabely, elektrická vedení, svítidlové svorky; voltmetry;pájky (elektrické), svařovací přístroje (elektrické);elektronická řízení pro rolety, spínací hodiny (nikoliv pro hodinové stroje);elektronické přístroje pro monitorování a měření, jmenovitě hlásiče pohybu, hlásiče plynu, kouře a oxidu uhličitého, rádiové vysílače a přijímače pro řízení světla, poplašné systémy proti krádeži (elektrické), zvonky (poplašná zařízení), domovní telefony, telefonní koncové přístroje, telefonní záznamníky;rádia pro vozidla, CD přehrávače, antény a příslušenství (zařazené do třídy 9);přijímače pro satelitní vysílání a antény, optické nosiče dat, videokazety; Tachometry pro jízdní kola; solární kolektory k výrobě elektrického proudu;baterie (elektrické), přístroje pro nabíjení baterií; měřidla, měřicí přístroje; měřicí nástroje; termostaty; teploměry, s výjimkou lékařských; žehličky (elektrické); váhy; světelné značení;ochranné pracovní oděvy (zařazená do třídy 9);ochranné přílby a helmy pro sport, chrániče paží, kolen a rukou (pracovní ochranné pomůcky); ochranné rukavice.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; extincteurs;Matériel d'installation électrique (compris dans la classe 9), à savoir câbles et lignes électriques, barrettes de connexion; voltmètres;fers à souder (électriques), appareils à souder (électriques);commandes électriques pour volets roulants, minuteries (excepté pour horloges);appareils électroniques de surveillance et de mesurage, à savoir détecteurs de mouvement, détecteurs de gaz, de fumée et de monoxyde de carbone, émetteurs et récepteurs de radio pour la commande de la lumière, alarmes anti-vol (électriques), sonneries (installations d'alarme), parlophones pour portes, terminaux téléphoniques;autoradios, lecteurs de CD, antennes et accessoires (compris dans la classe 9);récepteurs et antennes de satellites, supports de données optiques, cassettes vidéos; Ordinateurs de bicyclettes; collecteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité;piles (électriques), chargeurs de piles; compteurs; outils de mesurage; thermostats; thermomètres (non à usage médical); fers à repasser électriques; balances; enseignes lumineuses;vêtements de protection pour le travail (compris dans la classe 9);casques de protection et casques de protection pour le sport, protections pour les bras, les genoux et les poignets (pour travailleurs); gants de protection contre les accidents.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; fire-extinguishing apparatus;electric installation material (included in class 9), namely electric cables, electric lines, luster terminals; voltmeters;soldering irons (electric), welding apparatus (electric);electronic controls for roller blinds, time switches, automatic;electronic monitoring and measuring apparatus, namely motion detectors, gas, smoke and carbon monoxide alarms, radio transmitters and receivers for controlling light, burglar alarm installations (electric), bells (alarm installations), door phones, telephone terminals, answering machines;vehicle radios, CD players, aerials and aerial accessories (included in class 9);satellite receiving apparatus and aerials, optical data media, video cassettes; Bicycle computers; solar energy collectors for electricity generation;batteries (electric), battery chargers; meters; measuring tools; thermostats; thermometers (not for medical purposes); flat irons, electric; scales; luminous signs;work protection clothing (included in class 9);protective helmets and protective helmets for sports, arm, knee and wrist guards (occupational health and safety); gloves for protection against accidents.

11
Přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení; lampy (elektrické); lampy na svícení; stropní světla; svítilny; stínidla na lampy; splachovací záchody; toaletní mísy (WC); záchodová sedátka (WC); splachovací zařízení; záchody, přenosné; kontejnery proplachovací; dřezy; umyvadla (části sanitárních zařízení); bidety; koupací vany; vířivá zařízení; sprchové kouty; sprchové příslušenství; grily na opékání; rožeň (bodec); elektrická světla na vánoční stromky; potrubí (části hygienických zařízení); klimatizační aparatury; ventilátory.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventillation, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampes électriques; lampes; plafonniers; torches électriques; abat-jour; toilettes; cuvettes de toilettes (W-C); lunettes de toilettes (WC); chasses d'eau; cabinets d'aisances transportables; réservoirs de chasses d'eau; éviers; lavabos (pièces de ces équipements sanitaires); bidets; baignoires; appareils de massage par jet d'eau; cabines de douche; accessoires de douche; grils (appareils de cuisson); broches de rôtisserie; Lampes électriques pour arbres de Noël; conduites (parties d'installation sanitaires); installations de climatisation; ventilateurs (climatization).

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; electric lamps; lamps; ceiling lights; torches; lamp shades; water closets; toilet bowls; toilet seats; water flushing installations; toilets, portable; flushing tanks; sinks; washbasins (parts of sanitary installations); bidets; bath tubs; whirlpool apparatus; shower cubicles and enclosures; shower fitments; roasting apparatus; roasting spits; electric lights for Christmas trees; pipes (parts of sanitary installations); air-conditioning installations; fans (air-conditioning).

12
Vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě; zavazadlové nosiče pro vozidla; nosiče jízdních kol; přívěsy (za vozidla); přívěsy (tažná zařízení pro vozidla).

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; remorques (véhicules); attelages de remorques pour véhicules.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; luggage racks for vehicles; luggage nets for vehicles; trailers (vehicles); trailer hitches for vehicles.

13
Ohňostroje.

Feux d'artifice.

Fireworks.

14
Vzácné kovy a jejich slitiny a zboží z vzácných kovů nebo jimi potažené, nezařazené do jiných tříd; šperky, drahé kameny; hodinářské a chronometrické nástroje.

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů (zařazené do třídy 16); tiskoviny; předměty pro vázání knih; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce na malování; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); plastické obaly (zařazené do třídy 16);malířské válečky na barvu;kutilské potřeby, jmenovitě kutilské šablony (papírenské výrobky), modelovací hmota; lepicí pásky ke kancelářským nebo domácím účelům;balicí sáčky, obaly, tašky z papíru nebo plastické hmoty; alba.

Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16); produits de l'imprimerie; articles pour reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux pour la peinture; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans la classe 16);Rouleaux pour peintres;articles pour le bricolage, à savoir pochoirs pour le bricolage (papeterie), pâte à modeler; rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage;sacs, sachets et pochettes pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; albums.

Paper, cardboard and goods made from these materials (included in class 16); printed matter; items for bookbinding; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; painting brushes; typewriters and office machines (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging, included in class 16;painting rollers;craft requisites, namely craft stencils (stationery), paste for modelling; adhesive tapes for stationery and/or household purposes;bags, envelopes, pouches of paper or plastic for packaging; albums.

17
Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída a výrobky z těchto materiálů (zařazené do třídy 17);materiály utěsňovací, ucpávací a izolační, lepicí pásky, lepicí proužky (s výjimkou pro léčebné účely, pro papírenství nebo pro domácnost); ohebné trubky nekovové; izolační rukavice.

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières (compris dans la classe 17);Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, rubans adhésifs et bandes adhésives (excepté à usage médical, pour la papeterie ou le ménage); tuyaux flexibles non métalliques; gants isolants.

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and included in class 17;packing, stopping and insulating materials, adhesive tapes and adhesive strips (other than for medical purposes, for stationery or for household purposes); flexible pipes, not of metal; insulating gloves.

18
Kůže, imitace kůže a výrobky z těchto materiálů (zařazené do třídy 18); zvířecí kůže, usně; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské zboží; brašny na nářadí (prázdné);kožené brašny na nářadí (prázdné); slunečníky.

Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans la classe 18); peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacoches à outils (vides);coffres à outils en cuir [vides]; parasols.

Leather and imitations of leather and goods made from these materials (included in class 18); animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; tool bags (empty);tool chests of leather (empty); parasols.

19
Stavební materiály (nekovové); nekovová neohebná potrubí pro stavby; asfalt, dehet a živice; nekovové přenosné budovy; pomníky (nekovové); sochy z kamene, betonu a mramoru; parketové podlahy; podlahové krytiny (nekovové); dřevo (obložení ze-); nekovové profilové lišty pro stavebnictví; dřevo (stavební-); dýhované dřevo; opracované dřevo; opracované dřevo; dřevěné dýhy; dřevěné obložení; řezivo; překližka; dlaždice (nekovové); nekovová garážová vrata;krmítka (nekovová).

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; statues en pierre, en béton ou en marbre; parquets; revêtements de sol (non métalliques); baguettes en bois pour le lambrissage; moulures (non métalliques) pour la construction; bois de construction; bois de placage; bois façonnés; bois mi-ouvrés; placages en bois; boiseries; bois de construction; bois compensé; dalles non métalliques; portails de garage (non métalliques);Volières (non métalliques).

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal; statues of stone, concrete or marble; parquet flooring; flooring (non-metal); furrings of wood; mouldings, not of metal, for building; timber for building; veneer wood; manufactured timber; semi-worked wood; wood veneers; wood panelling; timber; plywood; tiles, not of metal; garage doors (non-metallic);aviaries (not of metal).

20
Nábytek, zrcadla, obrazové rámy;výrobky (zařazené do třídy 20) ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot; pracovní stoly;žebříky (zařazené do třídy 20); stoly pro tapetování; záclonové tyče;stojany (nábytek) pro květináče;držáky, nekovové pro květináče;uzavírací řetězy z plastické hmoty nebo ze dřeva; ramínka na šaty;vnitřní žaluzie na okna (zařizovací předměty z textilního materiálu nebo z plastické hmoty.

Meubles, glaces, cadres;Produits, compris dans la classe 20, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; établis;échelles (comprises dans la classe 20); tables de tapissier; tringles de rideaux;guéridons (meubles) pour pots de fleurs;supports non métalliques pour pots de fleurs;chaînes de délimitation en matières plastiques ou en bois; cintres;jalousies d'intérieur pour fenêtres (objets d'aménagement) en matières textiles ou plastiques.

Furniture, mirrors, picture frames;goods (included in class 20), of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; workbenches;ladders (included in class 20); pasting tables; curtain rods;flower-pot pedestals (furniture);fixings, not of metal, for flower pots;barrier chains of plastic or wood; clothes hangers;indoor blinds for windows (furnishings) of textile or plastic.

21
Potřeby a nádoby pro domácnost nebo pro kuchyňské použití (ne z drahých kovů ani jimi nepotažené); hřebeny a houby; štětce (s výjimkou malířských); čisticí potřeby; sklo surové nebo jako polotovar, kromě stavebního skla; skleněné nádobí, porcelán a hliněné výrobky (zařazené do třídy 21); smetáky;drátky na čištění parket, svícny; džbery; držáky na mýdlo; dávkovače mýdla; hubice (rozprašovadla) na kropicí konve; květináče; grily pro použití na pečení; trychtýře;zahradní rukavice a rukavice pro domácnost; sušáky na prádlo; sušáky na prádlo; žehlicí prkna.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21); balais;Paille de fer pour le nettoyage, candélabres; seilles; porte-savons; distributeurs de savon; pommes d'arrosoirs; pots de fleurs; grils [ustensiles de cuisson]; entonnoirs;gants pour le jardinage et le ménage; étendoirs à linge; séchoirs à lessive; planches à repasser.

Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware (included in class 21); brooms;steel wool for cleaning, candlesticks; pails; soap holders; soap dispensers; nozzles for watering cans; flowerpots; griddles (cooking utensils); funnels;garden gloves and household gloves; drying racks for washing; clothes racks [for drying]; ironing boards.

22
Lana, provazy, sítě, stany, markýzy, nepromokavá plachtovina, lodní plachty, pytle a vaky (jsou-li obsaženy v třídě 22); lýko;ramenní popruhy (nekovové) na nošení nákladů; Markýzy z plastu nebo textilního materiálu.

Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (compris en classe 22); liber;Harnais (non métalliques) pour le transport de charges; Marquises en matières plastiques ou textiles.

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (so far as included in class 22); liber;harness (not of metal) for handling loads; Awnings of plastic or textile.

23
Příze a vlákna pro textilní účely (zařazené do třídy 23).

Fils à usage textile (compris dans la classe 23).

Yarns and threads for textile purposes (included in class 23).

24
Tkaniny a textilní výrobky, přikrývky ložní a ubrusy (zařazené do třídy 24);prádlo pro domácnost, stolní a ložní prádlo (nikoliv z papíru), voskované plátno (ubrusy); Sprchové závěsy z textilního materiálu nebo z plastikových fólií; tapety textilní;rolety (vytahovací závěsy) z textilií nebo z plastických hmot.

Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table (comprises dans la classe 24);linge pour le ménage, linge de table et de literie (non en papier), toiles cirées (nappes); rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; tentures murales en matières textiles;stores (rideaux enroulables) en matières textiles ou plastiques.

Textiles and textile goods, bed and table covers (included in class 24);household linen, table and bed linen (not of paper), oilcloths (table cloths); shower curtains of textile or of plastic sheets; wall hangings of textile;roller blinds of textile or of plastic.

25
Oděvy, obuv, kloboučnické zboží (také pro zahradnické účely), zařazené do třídy 25.

Vêtements, chaussures, chapellerie (également pour le jardinage), compris dans la classe 25.

Clothing, footwear, headgear (including for garden purposes), included in class 25.

26
Krajky a výšivky, stuhy a stužky; knoflíky, háčky a očka, špendlíky a jehly; umělé květiny; peří (oděvní doplňky); Galanterie textilní vyjma vláken a přízí.

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; plumes (accessoires d' habillement); Articles de mercerie (à l'exception des fils).

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; feathers (clothing accessory); Haberdashery, except thread.

27
Koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah (svrchní podlahy); tapety (zařazené do třídy 27); tapety z jiných než textilních materiálů.

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (comprises dans la classe 27); tentures murales non en matières textiles.

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors (top floors); wall hangings, included in class 27; wall hangings (non-textile).

28
Hry a hračky; gymnastické a sportovní zboží (zahrnuté do třídy 28);vánoční ozdoby (s výjimkou přístrojů pro osvětlení a cukrovinek), stojany na vánoční stromečky;úchytky a příslušenství (zařazené do třídy 28); zmenšené modely automobilů.

Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classes 28);Décorations pour arbres de Noël (à l'exception des appareils d'éclairage et des sucreries), pieds pour arbres de Noël;cannes à pêche et accessoires (compris dans la classe 28); modèles réduits de véhicules.

Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in class 28);decorations for Christmas trees (except lighting apparatus and confectionery), Christmas tree stands;fishing tackle and accessories (included in class 28); scale-model vehicles.

31
Výrobky zemědělské, zahradnické a lesní, jakož i zrní (semena) a jiný rozmnožovací materiál (zařazené do třídy 31); živá zvířata; čerstvé ovoce a zelenina; přírodní rostliny a květiny; potraviny pro zvířata, slad; neuzrálé dřevo; květiny sušené na ozdobu; sušené rostliny pro dekorativní účely; nádoby hygienické pro domácí zvířata; sláma (přikrytí humusu).

Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines (semences) et autres matières à semer (compris dans la classe 31); animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt; bois à l'état brut; fleurs séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; bacs de propreté pour animaux; paillis (couvertures d' humus).

Agricultural, horticultural and forestry products and grains (seeds), and other propagation material (included in class 31); live animals; fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; unseasoned timber; flowers, dried, for decoration; plants, dried, for decoration; litter boxes for pets; humus mulch.

35
Velkoobchodní a maloobchodní služby týkající se stavebních, kutilských a zahradních výrobků, také přes internet;provozně-ekonomické poradenství pro franšízingové účely; reklama;zprostředkování smluv o poskytování řemeslných služeb; fotokopírování.

Vente en gros et au détail d'articles de construction, de bricolage et de jardinage, également sur l'internet;conseils en gestion commerciale aux fins de franchisage; publicité;courtage de contrats de prestation de services d'artisanat; photocopie.

Wholesale and retail services in relation to construction, craft and garden articles, including via the Internet;professional business consultancy for franchising concepts; advertising;arranging of contracts for the providing of craft services; photocopying.

37
Pozemní stavitelství;opravy, jmenovitě opravy budov, opravy strojů a strojově poháněných nástrojů a přístrojů, opravy nástrojů s ručním pohonem;instalační služby; malířské práce;okližování hran; opravy obuvi; montáž a opravy topných zařízení;instalace a opravy telefonů, instalace telefonních zařízení;pronájem stavebních strojů, stavebního nářadí a stavebních přístrojů, zařazené do třídy 37.

Construction;Réparation, à savoir réparation de bâtiments, réparation de machines et d'outils et d'appareils entraînés par une machine, réparation d'outils entraînés manuellement;travaux d'installation; services de peinture;colles pour joints; cordonnerie; installation et réparation de chauffage;installation et réparation de téléphones, montage d'installations téléphoniques;location de machines pour la construction, d'outils et d'appareils pour la construction, compris dans la classe 37.

Building construction;repair, namely repair of buildings, repair of machines and mechanical tools and implements, repair of hand-operated tools;installation services; painting services;selvedge gumming; shoe repair; heating equipment installation and repair;installation and repair of telephones, installation of telephone systems;rental of construction machines, construction tools and construction equipment, included in class 37.

39
Doprava a přeprava; balení a skladování zboží;pronájem přívěsů pro osobní vozidla.

Transport; emballage et entreposage de marchandises;Location de remorques pour véhicules automobiles.

Transport; packaging and storage of goods;rental of passenger vehicle trailers.

40
Ošetřování materiálů; kopírování klíčů; rytí, gravírování;ostření a broušení nožů, sekaček na trávu a pil;přířezy dřeva, desky, rámy a látky;šití záclon;míchání barev;řezání závitů.

Traitement de matériaux; services de copie de clés; gravure;Affûtage et aiguisage de couteaux, couteaux de tondeuses à gazon et scies;découpe de bois, plaques, cadres et étoffes;couture de rideaux;mélange de peintures;filetage.

Treatment of materials; key copying; engravings;sharpening and grinding of knives, lawnmower blades and saws;cutting of wood, boards, frames and materials;sewing of curtains;paint mixing services;thread cutting.

42
Architektura; návrhy interiérů (služby); stavební poradenství (poradenství v oblasti architektury).

Services d'un architecte; services d'architecte d'intérieur; conseil en constructions (conseils en architecture).

Architecture; interior design services; architectural consultancy.

44
Služby v oboru zemědělství, zahradnictví a lesnictví, péče o jezírka a akvária (zařazené do třídy 44), péče o trávníky, péče o zvířata; služby krajinářského architekta; architektura zahradní (služby v oblasti-).

Services du domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture, entretien d'étangs et d'aquariums (compris dans la classe 44), entretien de gazon et d'animaux; services d'architectes paysagistes; services de jardiniers paysagistes.

Services in the field of agriculture, horticulture and forestry, pond and aquarium maintenance (included in class 44), lawn maintenance, animal grooming; landscape architecture services; landscape gardening services.

45
Bezpečnostní služby na ochranu majetku a osob; udělování licencí pro franšízingové koncepty; Udělování licencí na průmyslová ochranná a autorská práva; otevírání bezpečnostních zámků.

Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; octroi de licences pour concepts de franchisage; Octroi de licences de droits d'auteur et de propriété intellectuelle; ouverture de serrures.

Security services for the protection of property and individuals; issuing licences for franchising concepts; Licensing of industrial property rights and copyright; opening of security locks.


OBI, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce OBI byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 21 ochrannou známku znění OBI, z toho 19 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies