PELIKAN - ochranná známka, majitel Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Základní údaje ochranné známky

- - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 6218631
Reprodukce/Znění OZ Pelikan
Třídy výrobků a služeb 1, 2, 3, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Datum podání přihlášky 09.08.2007
Datum zveřejnění prihlášky 14.01.2008
Datum zápisu 01.03.2011
Datum konce platnosti 09.08.2017
Seniorita: AT: A 21.12.1955 Whole Accepted
  Registration: 0189548   
  Filing:    
BX: A 21.12.1955 Whole Accepted
  Registration: 0189548   
  Filing:    
ES: A 21.12.1955 Whole Accepted
  Registration: 0189548   
  Filing:    
FR: A 21.12.1955 Whole Accepted
  Registration: 0189548   
  Filing:    
IT: A 21.12.1955 Whole Accepted
  Registration: 0189548   
  Filing:    
PT: A 21.12.1955 Whole Accepted
  Registration: 0189548   
  Filing:    
PL: N 07.09.1973 Whole Accepted
  Registration: 51950   
  Filing:    
SE: N 09.07.1913 Whole Accepted
  Registration: 016899   
  Filing:    
Přihlašovatel/vlastník Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
1
Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví;chemické výrobky pro tiskařské účely; papír fotografický; fotocitlivý papír;fotocitlivý papír pro faxovací přístroje;vývojky pro fotografii a pro elektrofotografické účely, zejména tonery v kapalné formě a ve formě prášku.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;produits chimiques pour l'imprimerie; papier pour la photographie; papier sensible;papier sensible pour télécopieurs;révélateurs photographiques et électrophotographiques, en particulier toners sous forme de liquide et de poudre.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry;chemical products for printing purposes; photographic paper; sensitised paper;sensitised paper for facsimile machines;developers for photographic and electrophotographic purposes, in particular toners in liquid and powder form.

2
Barvy, zejména malířské barvy;textilní barvy; olejové laky (fermeže); laky; konzervační prostředky proti korozi a poškození dřeva; barviva; mořidla; surové přírodní pryskyřice; kovy pro malíře a natěrače, malíře pokojů, tiskaře a výtvarné umělce ve fóliové a práškové formě;fixační prostředky pro akvarelové barvy;tiskařské inkousty, tiskařské pasty, inkousty, plněné inkoustové zásobníky (s možností opakovaného plnění a bez možnosti opakovaného plnění), zejména plněné inkoustové patrony (s možností opakovaného plnění a bez možnosti opakovaného plnění), inkoustové kartuše a sady pro doplnění inkoustu (sady náhradních náplní) pro psací stroje, tiskárny a jiné kancelářské přístroje s možností tisku;plněné tonery (s možností opakovaného plnění a bez možnosti opakovaného plnění), tonerové sady a tonerové kartuše pro laserové tiskárny a kopírovací přístroje;speciální nádoby a kryty uzpůsobené pro výše uvedené výrobky.

Couleurs, en particulier peintures;peintures pour tissus; vernis; laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;fixatifs pour l'aquarelle;encres pour imprimantes, pâtes pour imprimer, encres, récipients d'encre (rechargeables ou non), en particulier cartouches d'encre (rechargeables ou non), recharges d'encre (refill kits) pour machines à écrire, imprimantes et autres équipements de bureau pour imprimer;toners (rechargeables ou non), kits et cartouches de toner pour imprimantes à laser et photocopieurs;récipients et couvercles spéciaux adaptés aux produits précités.

Paints, in particular artists' colours;fabric paints; varnishes; lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;fixatives for watercolours;printer inks, printing pastes, inks, filled (refillable and non-refillable) ink containers, in particular filled (refillable and non-refillable) ink cartridges and ink refill kits for typewriters, printers and other printing office equipment;filled (refillable and non-refillable) toners, toner kits and toner cartridges for laser printers and copying apparatus;special containers and covers adapted for the aforesaid goods.

3
Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky;přípravky pro čištění a péči, jakož i spreje pro údržbu pro tiskárny, telefaxové a jiné kancelářské přístroje s možností tisku, jakož i pro psací stroje a počítače, zařazené do třídy 3.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;produits de nettoyage et d'entretien ainsi qu'aérosols pour l'entretien d'imprimantes, de télécopieurs et d'autres équipements de bureau pour imprimer ainsi que pour machines à écrire et ordinateurs, compris dans la classe 3.

Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;cleaning and care preparations and care sprays for printers, fax machines and other printing office equipment, and for typewriters and computers, included in class 3.

7
Stroje a obráběcí stroje, zejména stroje pro skartaci spisů;řezačky a podstavce pro stroje pro skartaci spisů, jakož i kombinace strojů pro skartaci spisů a balíkovacích lisů;stroje pro likvidaci mikrofilmů;lisy pro výrobu balíků z odpadových materiálů, zejména plně automatické balíkovací lisy se systémy elektricko-hydraulických pohonů;části strojů pro skartaci spisů a balíkovacích lisů, zejména koše na papír jako části strojů pro skartaci spisů.

Machines et machines-outils, en particulier machines à détruire les documents;outils à couper et bâtis pour machine de destruction de documents ainsi que combinaisons de machines de destruction de documents et de presses à mettre en balles;machines de destruction de microfilms;presses pour la mise en balles de résidus, en particulier presses à mettre en balles intégralement automatiques avec systèmes d'entraînement hydro-électrique;pièces de machines de destruction de documents et de presses à mettre en balles, en particulier corbeilles à papier en tant que pièces de machines de destruction de documents.

Machines and machine tools, in particular file shredding machines;cutting tools and frames for file shredding machines and combinations of file shredding machines and baling presses;microfilm shredding machines;presses for producing bales from waste material, in particular fully automatic baling presses with electro-hydraulic drive systems;parts for file shredding machines and baling presses, in particular waste paper baskets being parts of file shredding machines.

9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu
;přístroje pro záznam, převod a reprodukci zvuku a obrazu, zejména televizory a monitory včetně LCD monitorů; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače;software, zejména pro zpracování fotografií a obrázků, jakož i pro řízení tiskařských procesů například na etiketách;elektrické a elektronické přístroje pro účely komunikace;přístroje pro zpracování informací a kopírovací přístroje;stolní počítací stroje/počítače, kalkulačky;zpětné projektory pro filmy a fotografie;kazety pro záznamy zvuku a kazety se záznamy zvuku;držáky kazet ve formě boxů; laserové tiskárny;části laserových tiskáren;jednotky vývojek, generátory magnetického pole, ozónové filtrační přístroje, prázdné zásobníky na inkoust, zejména inkoustové patrony, inkoustové kartuše a sady pro doplňování inkoustu (sady náhradních náplní) pro psací stroje, tiskárny a jiné kancelářské přístroje s možností tisku, zařízení pro doplňování inkoustu, sady pro doplňování inkoustu, zařízení pro doplňování toneru, sady pro doplňování toneru;elektrická zařízení pro čištění pro psací a rýsovací potřeby;elektronická pera, zejména pro psaní na obrazovky;inkoustové patrony pro tiskárny, inkoustové sady pro tiskárny a kopírovací přístroje;prázdné části všech výše uvedených výrobků;tiskové hlavy;inkoustové zásobníky;prázdné tonerové kartuše a prázdné tonerové patrony;pouzdra na skladování tonerů;nádoby na použitý toner;tonerové sady;přístroje a příslušenství pro projekci, jmenovitě stoly pro projektory denního světla, zásobníky fóliových rolí, dopravní zařízení na fóliové role, ochranné clony, ochranné kryty proti prachu, halogenové lampy, transparentní fólie pro přímý popis, transparentní fólie pro převod v kopírovacích přístrojích pro normální papír, transparentní fólie pro přístroje pro výstup z počítače, prezentační demonstrační soupravy, klopné rámečky, prezentační obaly;projekční fólie a stěny, zejména promítací plátna, LC datové projekční přístroje, laserové přístroje, používané pro účely vzdělávání, prezentace a komunikace, zejména laserová ukazovátka;lampy a světla, projektory;vodicí fotoválce, magnetické válce, vývojové stanice, všechno pro laserové tiskárny; dopisní váhy; části a vybavení výše uvedeného zboží.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, en particulier téléviseurs et moniteurs y compris moniteurs LCD; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;logiciels, en particulier pour le traitement de photographies et d'images ainsi que pour la commande du procédé d'impression, par exemple sur des étiquettes;appareils électriques et électroniques destinés aux communications;appareils pour le traitement de l'information et appareils à photocopier;ordinateurs de bureau, calculatrices;appareils de projection cinématographiques et photographiques;cassettes pour l'enregistrement du son et cassettes audio enregistrées;étuis pour cassettes sous forme de boîtiers; imprimantes laser;pièces pour imprimantes laser;unités de révélateur, générateurs de champs magnétique, appareils de filtrage de l'ozone, récipients d'encre vides, en particulier cartouches d'encre, recharges d'encre (refill kits) pour machines à écrire, imprimantes et autres équipements de bureau pour imprimer, dispositifs de recharge d'encre, sets de recharge d'encre, dispositifs de recharge de toner, sets de recharge de toner;appareils électriques de nettoyage pour instruments d'écriture et de dessin;stylos électroniques, en particulier pour écrans;cartouches d'encre pour imprimantes, kits d'encre pour impirmantes et photocopieurs;pièces vides de tous les produits précités;têtes d'impression;réservoirs de stockage d'encre;cartouches de toner vides;récipients de stockage de toner;récipients pour toner utilisé;kits de toner;projecteurs et accessoires, à savoir tables pour projecteurs à la lumière du jour, cassettes à rouleaux de film, dispositifs de transport de rouleaux de film, écrans, hottes de protection contre la poussière, lampes halogènes, films transparents pour écriture directe, films transparents pour utilisation dans des photocopieurs à papier normal, films transparents pour appareils informatiques d'édition, sets de démonstration-présentation, housses de présentation à cadre rabattable;films et cloisons de projection, en particulier écrans de projection, équipements de projection de données à cristaux liquides, appareils à laser pour mise en oeuvre autant pour la formation que pour la présentation et la communication, en particulier pointeurs à laser;lampes et éclairages, projecteurs;cylindres photosensibles, cylindres magnétiques, stations de développement, toutes pour imprimantes à laser; pèse-lettres; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity;apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, in particular televisions and monitors, including LCD monitors; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers;software, in particular for processing photographs and images, and for controlling print processes, including for labels;electric and electronic apparatus for communication purposes;data processing equipment and copying apparatus;computers for desktop use, computers;cinematographic and photographic overhead projection apparatus;tape casettes for sound recording and recorded sound cassettes;cassette holders in the form of boxes; laser printers;parts for laser printers;developer units, magnetic field generators, ozone filter apparatus, empty ink containers, in particular ink cartridges and ink refill kits for typewriters, printers and other printing office equipment, ink refill devices, ink refill sets, toner refill devices, toner refill sets;electrical cleaning appliances for writing and drawing instruments;electronic pens, in particular for screens;ink cartridges for printers, ink kits for printers and copying apparatus;empty parts of all above-mentioned goods;print heads;ink storage tanks;empty toner cartridges;toner containers;containers for used toner;toner kits;projection apparatus and accessories, namely tables for daylight projectors, film roll boxes, film roll transport devices, visors, dust hoods, halogen lamps, transparent films for direct inscription, transparent films for transferring in normal paper copiers, transparent films for computer output apparatus, presentation demo sets, flip frames, presentation sleeves;projection films and walls, in particular screens, LC data projection apparatus, laser apparatus, for training, presentation and communications purposes, in particular laser pointers;lamps and lights, beamers;photo conductor cylinders, magnetic cylinders, developing stations, all for laser printers; letter scales; parts and fittings for all of the aforesaid.

11
Osvětlení akvárií; osvětlovací zařízení pro vzdušné dopravní prostředky; osvětlovací přístroje a instalace;přístroje pro osvětlení, zejména pro vozidla; lampy na svícení; zařízení pro dopravní prostředky proti oslnění (vložky světel); protioslňovací zařízení pro motorová vozidla (příslušenství pro světla); svítilny (baterky); obloukové lampy; solária (přístroje k opalování); stropní světla; elektrické lampy; svítidla pro jízdní kola; reflektory (automobilové-); automobilové reflektory; objímky na elektrická světla; plynové lampy; žárovky; vlákna do elektrických lamp; důlní lampy (báňské);bleskové žárovky a světla (nikoliv pro fotografii); lucerny; lucerny; světla pro vozidla; automobilové reflektory; osvětlovací trubice pro osvětlení; výbojky, elektrické, na osvětlení; rozptylovací stínítka; stojanová svítidla; pouliční lampy; svítilny; světla pro jízdní kola.

Appareils d'éclairage pour aquariums; installations d'éclairage pour véhicules aériens; appareils et installations d'éclairage;équipements d'éclairage, en particulier pour véhicules; lampes; dispositifs antiéblouissants pour véhicules (garnitures de lampes); dispositifs anti-éblouissants pour automobiles (garnitures de lampes); flashes (torches); lampes à arc; appareils à bronzer; plafonniers; lampes électriques; feux pour bicyclettes; lampes d'éclairage; phares de véhicules; douilles de lampes électriques; lampes à gaz; lampes à incandescence; filaments de lampes électriques; lampes de mineurs;lampes de flash et ampoules (non à usage photographique); falots; falots; feux de véhicules; feux pour automobiles; tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; diffuseurs de lumière; lampes de sol; réverbères; torches électriques; feux pour cycles.

Lighting apparatus for aquariums; lighting installations for air vehicles; apparatus and installations of lighting;lighting apparatus, in particular for vehicles; lamps; anti-glare devices for vehicles (lamp fittings); anti-dazzle devices for automobiles (lamp fitting); flashlights (torches); arc lamps; tanning apparatus; ceiling lights; electric lamps; bicycle lights; vehicle reflectors; vehicle headlights; sockets for electric lights; gas lamps; incandescent lamps; filaments for electric lamps; miners' lamps;flash lamps and lights (not for photographic purposes); lanterns; lanterns; lights for vehicles; lights for automobiles; luminous tubas for lighting; electric discharge tubes for lighting; light diffusers; floor lamps; street lamps; torches; cycle lights.

16
Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, zejména papír pro tiskárny a kopírovací přístroje;papírové a termotransferové role pro telefaxové přístroje, papírové utěrky pro rozmazávání pastelových a uhlových kreseb;psací, kreslicí a malířské bloky, barevné papíry, barevný papír (jednobarevný), leštěný papír, transparentní papír;tiskárenské výrobky, zejména knihy, časopisy, noviny a sešity pro výuku psaní; etikety, kromě textilních; knihařský materiál; fotografie;papírenské zboží, včetně schránek na razítka, razítkovacích podušek, razítkové barvy, automatických razítek, papíru uhlového, řezaček na papír, psacích podložek, stojánků na psací potřeby, ořezávátek, gum na mazání, korektorů a mazacích tužek, inkoustu, zejména inkoustu na psaní, inkoustových patron, kalamářů;psací potřeby, zejména plnicí pera, kuličková pera, popisovače s tenkým hrotem, pera s vláknovým hrotem, inkoustová kuličková pera, voskovky, tužky, značkovače, tužky, pastelky, gelová pera, popisovače;tuhy pro psací náčiní;klipy pro psací náčiní; hroty do psacích per;pouzdra a schránky na pera, pouzdra na psací, rýsovací, malířské a modelovací potřeby, zejména pouzdra a schránky na školní pera, na pastelky a olejové pastelky;plastelína, zejména pro modelování předmětů a pro děti; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost;materiál pro umělce, zejména barvy pro umělce, tužky pro kreslení a malování, skříňky s barvami;skříňky s barvami pro děti;náhradní barvy (ve formě tablet) pro malířské skříňky;krycí běloba v tubě; palety pro malíře; modelovací hlína; štětce;psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), zejména barevné a korekční pásky, inkoustové patrony do tiskáren, přístroje pro laminování dokumentů; výukový a učební materiál (kromě přístrojů);učebnice; malířské šablony (plné); grafické znaky (pro kopírování);plastické obaly, které nejsou zařazeny do jiných tříd, zejména pouzdra z plastické hmoty pro psací, rýsovací a malířské potřeby; samolepicí pásky ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; pečeti; pečetní vosk; materiály na pečetění dopisů;křídy na malování, zejména křídy na tabule, akvarelové křídy, křídy pro rýsování, křídy chodníkové, voskové křídy, prstové křídy, barevné křídy, pastelky; uhly na kreslení.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, en particulier papier pour imprimantes et photocopieurs;papier thermique et rouleaux de papier thermique pour télécopieurs, essuies en papier pour essuyer les dessins au pastel et au fusain;blocs à écrire, dessiner et peindre, papier de couleur, papier au kaolin, papier glacé, papier transparent;produits de l'imprimerie, en particulier livres, périodiques, journaux et cahiers de calligraphie; étiquettes non en tissu; articles pour reliures; photographies;papeterie, y compris boîtes pour tampons, tampons encreurs, encre pour tampons, timbreuses automatiques, papier carbone, coupe-papier, sous-mains, supports pour instruments à écrire, taille-crayons, gommes, correcteurs et crayons correcteurs, encres, en particulier encres pour écrire, cartouches d'encre, encriers;instruments à écrire, en particulier porte-plumes à réservoir, stylos à bille, tire-lignes, stylos à pointe feutre, stylos à bille à encre fluide, crayons pastels, crayons, surligneurs, crayons noirs, crayons de couleur, stylos avec encre en gel, marqueurs pour rétroprojecteurs;mines pour instruments d'écriture;clips pour instruments à écrire; plumes à écrire;plumiers et boîtes, étuis pour instruments d'écriture, de dessin, de peinture et de modelage, en particulier plumiers et étuis scolaires, pour pastels et crayons à l' huile;pâte à modeler, en particulier pour modeler des objets ainsi que pour les enfants; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes, en particulier peintures pour artistes, crayons à dessiner et à colorier, boîtes de couleurs;boîtes de couleurs pour enfants;couleurs de rechange (sous forme de plaquettes) pour boîtes de peinture;blanc couvrant en tubes; palettes pour peintres; argile à modeler; pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), en particulier rubans encreurs et rubans correcteurs, cartouches d'encre pour imprimantes, appareils de plastification de documents; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);cahiers d'écoliers; pochoirs; modèles d'écriture;matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes, en particulier chemises en matières plastiques pour articles de papeterie, de dessin et de peinture; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; sceaux; cire à cacheter; matières à cacheter;craies de couleur, en particulier craies pour tableaux, craies à aquarelles, craies à dessiner, craies pour le trottoir, pastels gras, craies pour les doigts, bâtons de craie de couleur, crayons pastel; crayons fusains.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, in particular paper for printers and copying apparatus;paper rolls and thermo-transfer rolls for fax machines, wipers for erasing crayon and charcoal drawings;writing, drawing and painting pads, coloured paper, gloss paper, transparent paper;printed matter, in particular books, periodicals, newspapers and children's writing books; labels, not of textile; bookbinding material; photographs;stationery, including cases for stamps, stamp pads, stamp ink, automatic stamps, carbon paper, paper knives, desk pads, stands for writing implements, pencil sharpeners, erasers, document correctors and eraser pens, inks, in particular writing inks, ink cartridges, inkwells;writing implements, in particular fountain pens, ball-point pens, fineliners, fibre-tip pens, rollerball pens, wax crayons, pencils, markers, pencils, crayons, gel pens, overhead markers;pencil leads for writing implements;clips for writing implements; nibs;pencil cases and boxes, cases for writing, drawing, painting and modelling goods, in particular pencil cases and boxes for school purposes, for pastels and oil crayons;paste for modelling, in particular for modelling objects and for children; adhesives for stationery or household purposes;artists' materials, in particular artists' paints, drawing and painting pens, paint boxes;paint boxes for children;spare paints (in tablet form) for paint boxes;opaque white in tubes; palettes for painters; modelling clay; paint brushes;typewriters and office requisites (except furniture), in particular inking and correction ribbons, printer ink cartridges, document laminating apparatus; instructional and teaching material (except apparatus);instructional documents; stencil plates; handwriting specimens for copying;plastic materials for packaging (not included in other classes), in particular plastic folders for writing, drawing and painting goods; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; seals; sealing wax; sealing compounds for stationery purposes;colouring chalk, in particular blackboard chalk, water colour chalk, drawing chalk, pavement chalk, wax crayons, finger painting chalk, chalk crayons, pastels; charcoal pencils.

18
Kůže a imitace kůže a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; Tašky; kufry a cestovní tašky; deštníky, slunečníky a vycházkové hole.

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; Sacs; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; Bags; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

20
Skladovací regály; registrační skříně; desky z ambroidu; tyče z ambroidu; uvazovací bóje (nekovové); servírovací stolky; tabule vývěsní; lékárničky; lékárničky; kozy (na položení materiálu); vycpaná zvířata; vycpaní ptáci; lastury ústřic; bambus; bambusové rolety; lavice (nábytek); plastové úchytky kabelů nebo trubek; plastový upevňovací materiál; nádrže, kromě nádrží kovových a nádrží zděných; nádoby (nekovové uzávěry na-); jantar; nekovové násady na smetáky; urny pohřební; kování na postele (nekovové); postele (nábytek); zvířata (pelechy pro domácí-); zvířata (pelechy pro domácí-); dřevěné pelesti postelí; kolečka k postelím nekovová; Lůžkoviny (s výjimkou ložního prádla); včelí úly; úly včelí; rámy (na obrazy); květiny (stolky na-); květiny (stolky na-); nekovové šrouby s hlavou a maticí; kádě, velké sudy, nekovové; poštovní schránky, kromě zděných a kovových; police na knihy; příborníky; pojízdné servírovací stolky (nábytek); kancelářský nábytek; držáky na kartáče; busty ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot; nekovové nádoby (skladovací, přepravní); ozdoby z umělých hmot pro potraviny; gauče; bedny, truhly a skříně ze dřeva nebo z umělých hmot;čepy (do sudů) (nekovové); surová nebo částečně zpracovaná slonovina; police (nábytkové-); vlajkové žerdě; zámky pro vozidla (nekovové); dužiny (sudů); bečky (nekovové); kohoutky pro sudy (nekovové); nekovové obruče na sudy; nekovové příslušenství k oknům; umělecká díla ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot; kostice, surové nebo částečně zpracované; sádky (rybářské-); nekovové lahvové uzávěry; stojany na lahve; zátky do lahví; zátky do lahví; dřevěné obaly na lahve; uzávěry na lahve (nekovové); prkénka na krájení a sekání masa; nekovové palety na manipulaci se zbožím; kadeřnická křesla; krmelce; nekovové pohyblivé schůdky pro nastupování cestujících; nekovové šatní věšáky; věšáky na kabáty;kroužky na záclony;záclonové tyče; háčky na záclony; držáky na záclony a závěsy, kromě držáků z textilních materiálů; kroužky na záclony; rolety (válce k-); tyče záclonové; pletená sláma (s výjimkou rohoží); stojany na odkapávání nádobí; stojany na střelné zbraně; nekovové dávkovače ručníků; laťové přepravní bedny; domovní čísla bez osvětlení, nekovová; jelení parohy; tesařské hoblice; stoličky; pásy dřevěné; dřevěné cívky na přízi, hedvábí a nitě; plástve; surová nebo částečně zpracovaná rohovina; povlaky na oděvy (ochranné); psí boudy; stojany na klobouky; boudy pro domácí zvířata; identifikační štítky, nekovové; vnitřní listové žaluzie; kabelové svorky (nekovové);zástěny ochranné u topenišť pro domácnost; zástěny ochranné u topenišť pro domácnost; pohovky; lišty u nábytku z umělých hmot; stolky pojízdné pro počítače [nábytek]; kartotéky (nábytek); podhlavníky; státní poznávací značky (nekovové); židle vysoké pro děti; dětská chodítka; bedny ze dřeva nebo z umělých hmot; truhly (nábytek); vodovodní ventily z umělých hmot; záklopky drenážních trubek (z umělých hmot);kabáty (věšáky na-) (nábytek); ramínka na šaty; oděvy (háčky na-) (nekovové); krejčovské panny, výstavní figuríny; kabáty (věšáky na-) (nábytek); prádelníky se zásuvkami; podušky; podhlavníky; opěrky na hlavu (u nábytku); korál; košíky; nekovové koše; proutěné zboží; zátky korkové; pásy z korku; nemocniční postele; sloupky na broušení drápů pro kočky; umělecká díla ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot; truhlářské umělecké výrobky; pulty; přepravky (nekovové); nakládací profily, nekovové, pro železnice; podstavce (nosiče) na sudy (nekovové); nekovové lávky; dětské ohrádky; pultíky (pro zpěváky); zvířata (pelechy pro domácí-); skládací lehátka; podušky nafukovací, kromě podušek k léčebným účelům; polštáře nafukovací (kromě polštářů k léčebným účelům); nafukovací matrace neurčené k lékařským účelům; stoly na masáže; matrace, zařazené do třídy 20; mořská pěna (sepiolit); nekovové rukojeti k nožům; nábytek; kovový nábytek; nábytkové kování, nekovové; části nábytku ze dřeva; kolečka k nábytku nekovová; dvířka k nábytku; dekorační předměty (přenosné); kádě na míchání malty (nekovové); mušle;identifikační náramky, nekovové; nekovové jmenovky; pelechy pro domácí zvířata;vějíře; nekovové nýty; krabice na hnízdění; nekovové státní poznávací značky; zástěny ochranné u topenišť pro domácnost; pevné nekovové zásobníky na ručníky; paravány [zařizovací předměty]; koberce (tyče na přidržení schodišťového-); ozdobné korálkové závěsy; surová nebo částečně zpracovaná perleť; poutače ze dřeva nebo z umělých hmot;křesla; profilové lišty na rámy; pracovní stolky (školní lavice); smyčky na přidržování záclon; rámy; výdřevy u včelích úl§; lišty rámů na obrazy; ratan; podstavce pro počítací stroje; police; police do registračních skříní; kozy na řezání; nekovové obložení rakví; rakve; nekovové závěsy u dveří; stojany k vystavování zboží; stoličky;klapky (nekovové) (kromě klapek jako součástí strojů); čalouněné pohovky s podnožkou; vývěsní štíty ze dřeva nebo umělých hmot; želvovina; želvovina (imitace-); rákos (jako materiál na splétání); stojany na deštníky; kempinkové spací pytle;navijáky pro ohebné trubky, ne strojové a nekovové; zámky (kromě kovových a elektrických); tabule s háčky na zavěšení klíčů; kazety na šperky, kromě kazet z drahých kovů; krejčovské stojany; skříňky; nekovové šrouby; nekovové matice; nekovové zámečnické stoly; psací stroje (stolky pod-); sekretáře; psací stoly; zásuvky; školní nábytek; povlaky na oděvy; kontejnery přepravní (nekovové); násady na kosy (nekovové); vozíky (servírovací stolky); sedadla (kovová-); gauče, sofa; tyčky k rostlinám anebo stromům; skříňky na jídlo (spížky) (nekovové); zrcadla zařazená do třídy 20; skleněné desky pro zrcadla; skříňky na hračky; žebříky ze dřeva nebo z umělých hmot; matrace; snímatelné kryty nebo vložky pro dřezy; nekovové zátky; podstavce na květináče; bidla nekovová; sochy ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot; sošky (figurky) ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot; schody (stupně-) (nekovové); korozo (olejová palma); vyšívací rámečky; obruby ze slámy; pletené předměty ze slámy;slamníky; židle; nekovové nádrže na tekutá paliva; nádrže, kromě nádrží kovových a nádrží zděných; ošatky; koberce (tyče na přidržení schodišťového-); rohy (zvířecí-); zvířecí kopyta; límce pro zvířata; kovové stoly; stoly, zařazené do třídy 20; desky na stoly; toaletní stolky; barely; Bečky (nekovové); obruče na sudy (nekovové); váhy na nošení břemen; palety přepravní (nekovové); brčka na pití; nekovové kování na dveře; dvířka k nábytku; nekovové závory;nekódované zamykací karty z plastické hmoty; plastové obalové nádoby; nekovové těsnicí uzávěry; stříbřené sklo (pro výrobu zrcadel); vitríny (nábytek); kroužky na záclony; rolety (válce k-); kolejničky na záclony a závěsy; záclonové tyče; plástve voskové (voštiny) pro včelí úly; plástve voskové (voštiny) pro včelí úly; figury voskové; stolky pojízdné pro počítače [nábytek]; dekorace na zeď (vybavení interiéru), ne z textilního materiálu; stolky toaletní; postele (vodní-), kromě postelí pro léčebné účely; dřevěné sudy na odkalování vína; reklamní předměty, nafukovací; pracovní stoly; nářadí (násady a rukojeti k-) (nekovové); kolébky; ozdoby pohybující se ve větru (dekorační předměty); rýsovací stoly; časopisy (stojany na-); stojany na časopisy; stanové kolíky (nekovové).

Tablettes de rangement; casiers; plaques d'ambroïne; barres d'ambroïne; bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage]; dessertes (meubles); tableaux d'affichage; armoires à pharmacie; armoire à pharmacie; tréteaux (mobilier); animaux empaillés; oiseaux empaillés; écailles d' huîtres; bambou; rideaux en bambou; bancs (meubles); pattes d'attache de câbles ou de tubes [en matières plastiques]; matériaux de fixation en matières plastiques; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; Fermeture de récipients non métalliques; ambre; manches à balais non métalliques; urnes funéraires; Garnitures de lits non métalliques; lits; couchettes pour animaux d'intérieur; couchettes pour animaux d'intérieur; bois de lit; roulettes de lits non métalliques; matériel de couchage (à l'exclusion du linge); ruches pour abeilles; ruches pour abeilles; cadres [encadrements]; jardinières [meubles]; jardinières [meubles]; boulons non métalliques; cuves non métalliques; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; étagères à livres; buffets; buffets roulants [meubles]; meubles de bureau; montures de brosses; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; conteneurs non métalliques; décorations en matière plastique pour aliments; divans; boîtes, commodes et caisses en bois ou en matières plastiques; chevilles non métalliques; ivoire brut ou mi-ouvré; produits en bois (non compris dans d'autres classes) , liège, jonc d'inde, osier ou succédanés de toutes ces matières, ouen plastique; hampes; serrures non métalliques pour véhicules; douves; tonneaux non métalliques; robinets de tonneaux (non métalliques); cerclages pour tonneaux non métalliques; garnitures de fenêtres non métalliques; objets d'art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; baleine brute ou mi-ouvrée; bannetons; capsules de bouteilles non métalliques; casiers à bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles; enveloppes en bois pour bouteilles; fermetures de bouteilles non métalliques; hachoirs [tables de bouchers]; palettes de manutention non métalliques; fauteuils de coiffeurs; râteliers à fourrage; échelles mobiles pour l' embarquement des passagers non métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; portemanteaux;anneaux de rideaux;tringles de rideaux; crochets de rideaux; embrasses non en matières textiles; anneau de rideaux; galets pour rideaux; tringle de rideaux; paille tressée (à l'exception des nattes); vaisseliers; râteliers à fusils; distributeurs de serviettes (non métalliques); harasses; numéros de maisons non lumineux et non métalliques; ramures de cerfs; établis de menuisier; tabourets; rubans de bois; bobines en bois [pour fil, soie, cordonnet]; rayons de miel; corne brute ou mi-ouvrée; housses pour vêtements (rangement); niches de chiens; porte-chapeaux; niches pour animaux d' intérieur; plaques d'identité non métalliques; stores d'intérieur à lamelles; serre-câbles non métalliques;garde-feu, de ménage; garde-feu, de ménage; canapés; finitions en matières plastiques pour meubles; chariots pour ordinateurs (meubles); meubles à fichiers; traversins; plaques minéralogiques non métalliques; chaises hautes pour enfants; appareils pour apprendre aux enfants à courir; Caisses en bois ou en matières plastiques; coffrets (meubles); clapets de conduites d'eau [en matières plastiques]; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques;portemanteaux [meubles]; cintres; patères (crochets) pour vêtements, non métalliques; mannequins; portemanteaux (meuble); commodes; oreillers; Traversins; appuie-tête (ameublement); corail; paniers; corbeilles non métalliques; vannerie; bouchons de liège; cordons en liège; Lits d' hôpital; bois à griffer pour chats; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; travaux d' ébénisterie; comptoirs; plateaux de chargement non métalliques; gabarits de chargement pour chemins de fer [non métalliques]; chantiers [supports] pour fûts [non métalliques]; caillebotis non métalliques; parcs pour bébés; Lutrins; couchettes pour animaux domestiques; transatlantiques (chaises longues); oreillers à air non à usage médical; coussins à air non à usage médical; matelas à air, non à usage médical; tables de massage; matelas, compris dans la classe 20; écume de mer; Manches de couteaux non métalliques; meubles; meubles métalliques; garnitures de meubles non métalliques; pans de boiseries pour meubles; roulettes non métalliques de meubles; portes de meubles; mobiles (objets pour la décoration); auges à mortier non métalliques; coquillages [coquilles];bracelets d'identification (non métalliques); plaques d'identité non métalliques; couchettes pour animaux d'intérieur;ventilateurs non électriques à usage personnel; rivets non métalliques; nichoirs; plaques d'immatriculation non métalliques; écrans de cheminée; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; paravents [meubles]; tringles de tapis d'escaliers; rideaux de perles pour la décoration; nacre brute ou mi-ouvrée; écriteaux en bois ou en matières plastiques; fauteuils; Moulures pour cadres; pupitres; embrasses pour retenir les rideaux; cadres; cadres de ruches; baguettes (liteaux) d'encadrement; rotin; bâtis de machines à calculer; rayonnages; rayons pour classeurs [meubles]; établis de scieur; garnitures de cercueils non métalliques; cercueils; charnières non métalliques; présentoirs; tabourets;vannes [autres que parties de machines] non métalliques; chaises longues pour bateaux; enseignes en bois ou en matières plastiques; écaille; succédanés de l'écaille; roseau (matière à tresser); porte-parapluies; sacs de couchage pour le camping;enrouleurs pour tuyaux flexibles, non mécaniques et non métalliques; serrures non métalliques autres qu'électriques; tableaux accroche-clés; écrins non en métaux précieux; bustes pour tailleurs; meubles à tiroirs; vis non métalliques; écrous non métalliques; étaux-établis non métalliques; tablettes pour machines à écrire; secrétaires; pupitres; tiroirs; mobilier scolaire; Housses pour vêtements; conteneurs flottants non métalliques; manches de faux non métalliques; chariots (mobilier); Sièges métalliques; sofas; échalas; garde-manger non métallique; miroirs compris dans la classe 20; carrelages (miroirs); coffres à jouets; Echelles en bois ou en matières plastiques; sommiers de lits; revêtements amovibles pour éviers; bondes non métalliques; piédestaux pour pots à fleurs; perches non métalliques; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; marchepieds non métalliques; corozo; cadres pour la broderie; rubans de paille; tresses de paille;paillots; chaises; récipients pour combustibles liquides non métalliques; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; panetons; tringles de tapis d'escaliers; cornes d'animaux; sabots d'animaux; griffes d'animaux; tables métalliques; tables comprises en classe 20; plateaux de table; petites tables de toilette; tonneaux; Tonneaux non métalliques; cercles pour tonneaux [non métalliques]; culasses de soutien; palettes de transport non métalliques; pailles pour la dégustation des boissons; garnitures de portes (non métalliques); portes de meubles; loquets non métalliques;cartes-clés non codées en matières plastiques; récipients d'emballage en matières plastiques; capsules de bouchage non métalliques; Verre argenté (miroiterie); vitrines (meubles); anneaux de rideaux; rouleaux pour rideaux en matières plastiques; rails pour rideaux; tringles de rideaux; rayons de ruches; cire gaufrée pour ruches; figures en cire; chariots pour ordinateurs (meubles); appliques murales décoratives (ameublement) non en matières textiles; meubles de toilette; lits hydrostatiques, non à usage médical; fûts en bois pour décanter le vin; articles publicitaires gonflables; établis; Manches d'outils non métalliques; berceaux; mobiles (articles de décoration); tables à dessin; Porte-revue; porte-revues; piquets de tente non métalliques.

Shelves for storage; filing cabinets; ambroid plates; ambroid bars; mooring buoys, not of metal; tea trolleys; display boards; medicine cabinets; medicine cabinets; trestles (furniture); stuffed animals; stuffed birds; oyster shells; bamboo; bamboo blinds; benches (furniture); cable or pipe clips of plastic; fittings of plastic; reservoirs, not of metal nor of masonry; closures, not of metal, for containers; amber; non-metallic broom handles; funeral urns; bed fittings, not of metal; beds (furniture); beds for household pets; beds for household pets; bedsteads; bed casters, not of metal; bedding (except linen); beehives; beehives; picture frames; flower-stands (furniture); flower-stands (furniture); bolts, not of metal; vats, not of metal; letter boxes not made of metal or masonry; book shelves; sideboards; dinner wagons (furniture); office furniture; brush mountings; busts of wood, wax, plaster or plastic; containers, not of metal (storage, transport); decorations of plastic for foodstuffs; divans; boxes, cases and chests of wood or plastic; plugs, not of metal; ivory, unworked or semi-worked; furniture shelves; flagpoles; locks, not of metal, for vehicles; staves of wood; casks, not of metal; taps for casks (not of metal); cask hoops, not of metal; window fittings, not of metal; works of art, of wood, wax, plaster or plastic; whalebone, unworked or semi-worked; fishing baskets; bottle caps not of metal; bottle racks; corks for bottles; corks for bottles; bottle casings of wood; bottle closures, not of metal; chopping blocks (table); handling pallets, not of metal; hairdressers' chairs; fodder racks; mobile boarding stairs, not of metal, for passengers; coathooks (not of metal); coat stands;curtain rings;curtain rods; curtain hooks; curtain holders, not of textile material; curtain rings; curtain rollers; curtain rods; plaited straw (except matting); plate racks; gun racks; towel dispensers not of metal; crates; non-luminous house numbers, not of metal; stag antlers; carpenter's benches; stools; wood ribbon; reels of wood for yarn, silk, cord; honeycombs; horn, unworked or semi-worked; garment covers (storage); dog kennels; hat stands; kennels for household pets; nameplates, not of metal; slatted indoor blinds; cable clips, not of metal;fireguards; domestic fire screens; settees; edgings of plastic for furniture; carts for computers (furniture); index cabinets; bolsters; non-metal license plates; highstools for children; babywalkers; Bins of wood or plastic; chests, not of metal; water-pipe valves of plastics; drain traps of plastic (valves);coatstands; clothes hangers; clothes hooks, not of metal; mannequins; coatstands; chests of drawers; pillows; bolsters; head-rests (furniture); coral; baskets; trays, not of metal; wickerwork; corks; cork bands; Hospital beds; scratching posts for cats; works of art of wood, wax, plaster or plastic; cabinet work; counters (tables); loading pallets, not of metal; loading gauge rods, not of metal, for railway wagons; cask stands, not of metal; bed slats, not of metal; playpens for babies; Lecterns; beds for pets; easy chairs; air pillows, not for medical purposes; air cushions, not for medical purposes; air mattresses, not for medical purposes; massage tables; mattresses, included in class 20; meerschaum; Knife handles, not of metal; furniture; furniture of metal; furniture fittings, not of metal; furniture partitions of wood; non-metallic furniture casters; doors for furniture; mobiles (decoration); troughs, not of metal, for mixing mortar; shells;identification bracelets, not of metal; nameplates, not of metal; nesting boxes for pets;fans for personal use (non-electric); rivets, not of metal; nesting boxes; non-metallic number plates; fireguards; fixed non-metallic towel dispensers; screens (furniture); stair rods; bead curtains for decoration; mother of pearl [unworked or semi-worked]; placards of wood or plastic; armchairs; mouldings for picture frames; desks; curtain tie-backs; frames; sections of wood for beehives; picture frame brackets; rattan; stands for calculating machines; racks; shelves for filing-cabinets (furniture); saw horses; coffin fittings, not of metal; coffins; hinges, not of metal; display stands; stools;valves, not of metal, other than parts of machines; deckchairs; signboards of wood or plastics; tortoiseshell; tortoiseshell imitation; reeds (plaiting material); umbrella stands; sleeping bags for camping;reels, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; locks, other than electric, not of metal; keyboards for hanging keys; jewelry cases [caskets], not of precious metal; costume stands; cabinets; screws, not of metal; nuts, not of metal; benches (vice) not of metal; typing desks; writing desks; desks; drawers; school furniture; Garment covers; floating containers, not of metal; scythe handles, not of metal; trolleys (furniture); Seats of metal; sofas; stakes for plants or trees; meat chests, not of metal; mirrors, included in class 20; mirror tiles; toy chests; ladders of wood or plastics; spring mattresses; removable mats or covers for sinks; plugs not of metal; flower-pot pedestals; poles, not of metal; statues of wood, wax, plaster or plastic; statuettes of wood, wax, plaster or plastic; steps (ladders), not of metal; corozo; embroidery frames; straw edgings; straw plaits;straw mattresses; chairs; containers, not of metal, for liquid fuel; tanks, not of metal or masonry; bakers' bread baskets; stair rods; animal horns; animal hooves; animal claws; tables of metal; tables, included in class 20; table tops; dressing tables; barrels; Casks, not of metal; barrel hoops, not of metal; shoulder poles (yokes); transport pallets (not of metal); straws for drinking; door fittings, not of metal; doors for furniture; latches, not of metal;unencoded key cards of plastic; packaging containers of plastic; sealing caps, not of metal; Silvered glass (mirrors); showcases (furniture); curtain rings; pulleys of plastics for blinds; curtain rails; curtain rods; foundations for beehives; comb foundations for beehives; wax figures; trolleys for computers (furniture); decorative wall plaques, not of textile [furniture]; washstands (furniture); water beds, not for medical purposes; casks of wood for decanting wine; inflatable publicity objects; workbenches; Tool handles (not of metal); cradles; windchimes (decoration); draughtman's tables; Magazine racks; magazine racks; tent pegs, not of metal.

35
Konzultační služby pro obchodní řízení a pro organizaci obchodních aktivit; poradenské a konzultační služby pro oblast obchodního řízení; kanceláře dovozní a vývozní; provozování kanálu televizního nákupu, jmenovitě zprostředkování, uzavírání a vyřizování smluv o nákupu a prodeji zboží;provozování kanálu televizního nákupu, jmenovitě zprostředkování, uzavírání a vyřizování smluv o využití služeb; obchodní konzultační a poradenské služby; účetnictví; audit; poradenství, jmenovitě poradenství v oboru podnikové ekonomiky; konzultace, jmenovitě poradenství z organizačního hlediska; počítačová správa dokumentů; služby multimediální agentury, jmenovitě prezentace firem na internetu a v jiných médiích; provádění aukcí a dražeb, včetně na internetu; přepisování; služby pro přemisťování firem; služby elektronického obchodu, jmenovitě příjem objednávek a dodavatelský servis;služby elektronického obchodování, jmenovitě fakturační služby pro elektronické objednávkové systémy; elektronické obchodování, jmenovitě zprostředkování a uzavírání obchodů prostřednictvím online obchodů; služby elektronického obchodu, jmenovitě prezentace zboží a služeb; obchodní šetření; fakturace; sestavování statistik; vypracování provozně hospodářských znaleckých posudků; odborníci na efektivitu; příprava účetních výkazů; vyhotovování danových přiznání; ekonomické prognózy; obchodní informační služby; franšízing, jmenovitě zprostředkování hospodářského know-how; obchodní řízení pro jiné firmy a podnikatele; reprodukce fototiskem; statistické informace; reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování-); pomoc obchodním či průmyslovým společnostem v řízení jejich podnikatelské činnosti; příprava výplatních listin a mezd; marketing; průzkum trhu; průzkum veřejného mínění; merchandising; obchodní průzkum; styky s veřejností; organizace a pořádání akcí, jmenovitě reklamních akcí; organizování komerčních nebo propagačních veletrhů a výstav; obchodní organizační poradenství; organizační projektový management v oblasti elektronického zpracování dat; organizační poradenství; služby zprostředkování práce; nábor zaměstnanců; personální poradenství; poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů; venkovní reklama; plánování v rámci řízení obchodní činnosti;prezentace nabídek zboží a služeb prostřednictvím kanálu televizního nákupu; zjišťování cen; rešerše výrobků, jmenovitě zjišťování nabídek výrobků; fakturační služby pro elektronické objednávkové systémy; rozhlasová reklama; oceňování vlny; oceňování lesního dřeva (nepokáceného); aranžování výkladů; zpracování textů; psaní na stroji; sekretářské služby; sponzoring ve formě reklamy; těsnopis, stenografie; systematické řazení dat v počítačových databázích; služby (telefonní vzkazy, dotazy); obchodní konzultace v oblasti podnikání; organizování komerčních nebo propagačních veletrhů; poradenský servis pro spotřebitele; šíření reklam; podpora prodeje zboží a služeb pro třetí strany; pronájem kancelářských strojů a přístrojů, zařazených do třídy 35; pronájem kancelářských prostor, kancelářských přístrojů a kancelářského personálu; pronájem fotokopírovacích přístrojů; pronájem reklamního materiálu; zprostředkování obchodních a nabídkových kontaktů přes internet; zprostředkování adres; zprostředkování hospodářských kontaktů na internetu; distribuce vzorků; služby týkající se reklamních materiálů; rozmnožování dokumentů; prezentacní služby týkající se merchandisingu; marketing pro třetí osoby v digitálních sítích; reklama; reklama poštou; reklama na internetu pro druhé; oceňování pro obchodní účely; sestavování a systematizace dat v počítačových databázích, zejména nabídek zboží a služeb třetích osob na internetu; zprostředkování hospodářských kontaktů na internetu.

Services de conseil en matière de gestion et d'organisation d'affaires; services de conseils en gestion d'affaires; Services d'import-export; gestion d'un canal de téléachat, à savoir courtage, conclusion et concrétisation de contrats sur l'achat et la vente de marchandises;gestion d'un canal de téléachat, à savoir courtage, conclusion et concrétisation de contrats sur la prise en considération de services; services de conseils en affaires; tenue des livres comptables; vérification de comptes; Consultance, à savoir consultation professionnelle d'affaires; Consultance, à savoir conseils en matière d'organisation; gestion de fichiers informatiques; services d'une agence multimédia, à savoir présentation de firmes sur l'internet et autres médias; vente aux enchères, également sur l'internet; transcription de communication; services de délocalisation d'entreprises; services de commerce électronique, à savoir prise de commandes et services de livraison;services de commerce électronique, à savoir traitement de factures pour systèmes de commande électroniques; services de commerce électronique, à savoir courtage et conclusion d'affaires commerciales sur des magasins en ligne; services de commerce électronique, à savoir présentation d'articles et de services; enquêtes commerciales; comptabilité; établissement de statistiques; expertises dans le domaine des affaires commerciales; expertises en affaires; préparation de relevés de comptes; établissement de déclarations fiscales; prévisions économiques; informations commerciales; franchisage, à savoir courtage de savoir-faire économique; gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers; reproduction par héliographie; information statistique; Publications de textes publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; préparation de feuilles de paye; marketing; recherches de marché; sondages d'opinion; marchandisage; affaires (recherches pour -); services de relations publiques; organisation et conduite d'événements, à savoir de manifestations publicitaires; organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; conseils en organisation des affaires; gestion organisationnelle de projets informatiques; conseils en organisation; services de placement; recrutement de personnel; conseils en matière de personnel; conseils en gestion de personnel; publicité extérieure; aide à la direction d'affaires commerciales;préparation d'offres de produits et de services sur une chaîne de télé-achat; communications de prix; recherches de produits, à savoir courtage d'offres de produits; facturation pour systèmes de commande électroniques; publicité radiophonique; estimation en matière de laine; estimation de bois sur pied; décoration de vitrines; services de traitement de texte; services de dactylographie; services de secrétariat; parrainage sous forme de publicité; services de sténographie; systématisation de données dans des banques de données informatiques; service de réponse téléphonique (pour abonnés absents); conseils en affaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Conseils aux consommateurs; diffusion d'annonces publicitaires; services de promotion de produits et de services à l'usage de tiers; location de machines et d'appareils de bureau, compris dans la classe 35; location d'espaces de bureau, d'appareils de bureau et de personnel de bureau; location de photocopieuses; location de matériel publicitaire; Courtage de contacts commerciaux, également sur l'internet; courtage d' adresses; Courtage de contacts publicitaires sur internet; distribution d'échantillons à des fins de publicité; services de distribution de matériel publicitaire; documents (reproduction de -); services d'exposition pour merchandising; marketing pour le compte de tiers, en particulier sur des réseaux numériques; publicité; courrier publicitaire; Publicité sur internet pour le compte de tiers; estimations d'affaires; compilation et systématisation de données dans des banques de données informatiques, en particulier d'offres de marchandises et de services par un tiers sur l'internet; Courtage de contacts publicitaires sur internet.

Business management and organization consultancy services; business management advisory and consultancy services; Import-export services; operating a teleshopping channel, namely the arranging, concluding and handling of contracts for the purchase and sale of goods;operating a teleshopping channel, namely the arranging, concluding and handling of contracts for the use of services; business consultancy and advisory services; bookkeeping; auditing; consultancy, namely professional business consultancy; consultancy, namely organisational consultancy; computerized file management; multimedia agency services, namely the presentation of firms on the Internet and other media; auctioneering, including on the Internet; transcription; relocation services for businesses; e-commerce services, namely order placement and order delivery services;e-commerce services, namely invoice management for electronic ordering systems; e-commerce services, namely the arranging and concluding of commercial transactions via online shops; e-commerce services, namely the presentation of goods and services; business investigations; accountancy; drawing up of statistics; drawing up of business expert reports; efficiency experts; preparation of statements of accounts; tax preparation; economic forecasting; commercial information services; franchising, namely providing of business know-how; business management for others; photocopying; statistical information; publication of publicity texts; assistance to commercial or industrial firms in the conduct of their business; payroll preparation; marketing; market research; opinion polling; merchandising; business research; public relation services; organisation and arranging of events, namely publicity events; arranging of trade fairs and exhibition for commercial or advertising purposes; business organisation consultancy; organisational project management in the field of electronic data processing; organisational consultancy; employment services; personnel recruitment; personnel consultancy; personnel management consultancy; outdoor advertising; business management assistance;presentation of offers for goods and services via a teleshopping channel; ascertaining prices; product research, namely investigation of product offers; accounting for electronic order systems; radio advertising; grading of wool; evaluation of standing timber; shop-window dressing; word processing services; typing; secretarial services; sponsoring in the form of advertising; shorthand; systematic ordering of data in computer databases; telephone answering (for unavailable subscribers); business consultancy; organisation of trade fairs for commercial or advertising purposes; consumer consultancy services; dissemination of advertisements; sales promotion of goods and services, for others; rental of office machines and equipment, included in class 35; rental of office space, equipment and staff; rental of photocopying machines; rental of advertising material; arranging of commercial and supply contacts via the Internet; providing of addresses; arranging of business contacts on the Internet; distribution of samples; advertising material services; document reproduction; display services for merchandising; marketing for others, on digital networks; advertising; advertising mail; advertising on the Internet, for others; business appraisals; collating and systematic ordering of data in computer databases, in particular offers of goods and services, for others, on the Internet; arranging of business contacts on the Internet.

36
Bankovní podnikání; poskytování půjček proti zástavě cenných papírů; Kurzovní záznamy na burze; zúctovací banky (pro financní operace);clearing, jmenovitě evidence, vyřizování a zajišťování termínovaných obchodů; poradenství, jmenovitě finanční poradenství; služby zajišťující úschovu v bezpečnostních schránkách; management bytové výstavby; penzijní/důchodové fondy; obchodování s cennými papíry; kanceláře pro inkasování pohledávek; inkasování nájemného;kanceláře pro inkasování pohledávek; elektronický přenos kapitálů; informace o pojišťovnictví; finanční informace;facility management, jmenovitě správa budov všeho druhu; odkup pohledávek, faktoring; finanční analýzy; finanční poradenské služby; fnanční sponzorování; finanční služby; franšízing, jmenovitě zprostředkování finančního know-how; správa budov; směňování peněz; splátkové půjčky; práce spojené se správou nemovitostí; správa pozemků; domácí bankovní služby (homebanking); jednání o záležitostech týkajících se nemovitostí; správa nemovitostí; inkaso pohledávek; kapitálové investice; sjednávání úvěrů; leasing; odhady nemovitostí;oceňování uměleckých děl; sponzorování formou finanční podpory;telebanking, jmenovitě online vyřizování bankovních obchodů; garance, záruky, kauce; půjčky (financování); pronajímání kanceláří (nemovitosti); pronajímání bytů; otevřené investiční fondy; finanční management; správa majetku; pronájem nemovitostí.

Affaires bancaires; prêt sur gage; Services de cotation en bourse; opérations de compensation (change);services de compensation, à savoir saisie, développement et sécurisation d'opérations à terme; Consultance, à savoir conseils dans le domaine financier; services relatifs aux dépôts en coffres-forts; services d'une administration immobilière; Services de caisses de paiement des retraites; courtage en bourse; agences de recouvrement de créances; services de recouvrement de loyers; Recouvrement de créances; transfert électronique de capitaux; informations en matière d'assurances; informations financières;gestion de l'équipement, à savoir adminstration de bâtiments en tout genre; affacturage; analyses financières; consultation en matière financière; développement financier; services de financement; franchisage, à savoir courtage de savoir-faire financier; gestion d'immeubles; opérations de change; prêts à versements échelonnés; gérances de terrains et d'immeubles; gestion de terrains; Services bancaires à domicile; médiation immobilière; gérance de biens immobiliers; recouvrement de créances; investissement de capitaux; médiations de crédit; leasing; évaluations de biens immobiliers;estimation d'objets d'art; Parrainage sous forme de soutien financier;opérations bancaires à distance, à savoir exécution en ligne d'opérations bancaires; services de cautions (garanties); prêt (finances); location de bureaux (immobilier); location de logements; constitution de capitaux; gestion financière; services fiduciaires; affermage de biens immobiliers.

Banking business; lending against securities; Stock exchange quotations services; financial clearing;clearing, namely the acquisition, handling and hedging of futures; Consultancy, namely financial consultancy; safety deposit services; housing management; pension funds; securities brokerage; debt collection agencies; rent collection services; debt collection agencies; electronic cash transactions; insurance information; financial information;facility management, namely management of buildings of all kinds; factoring; financial analysis; financial consulting services; financial support; financing services; franchising, namely providing of financial know-how; management of buildings; exchanging money; instalment loans; real estate management; management of land; Homebanking; real-estate negotiation; real-estate management; debt collection; capital investments; credit arranging; leasing; real-estate appraisals;art appraisal; sponsoring in the form of financial support;telebanking, namely handling banking transactions online; surety services; loans (financing); rental of offices (real estate); renting of homes; mutual funds; financial management; trusteeships; Leasing of real estate.

37
Údržba a opravy tiskáren, prezentačních přístrojů, projektorů a elektronických přístrojů, jakož i přístrojů pro zpracování informací;poradenství v oboru údržby a oprav tiskáren, prezentačních přístrojů, projektorů a elektronických přístrojů, jakož i přístrojů pro zpracování informací, také prostřednictvím horké linky; montáž, údržba a opravy kancelářských strojů a zařízení;doplňování tonerových kartuší a zásobníků inkoustů, zejména inkoustových patron.

Maintenance et réparation d'imprimantes, d'équipements de présentation, de projecteurs et d'équipements électroniques ainsi que d'équipements de traitement de données;conseils en matière de maintenance et de réparation d'imprimantes, d'équipements de présentation, de projecteurs et d'équipements électroniques ainsi que d'équipements de traitement de données, également via une ligne d'assistance téléphonique; installation, entretien et réparation de machines et d'équipements de bureau;recharge de cartouches de toner et de réceptacles d'encre, en particulier cartouches d'encre.

Maintenance and repair of printers, presentation apparatus, beamers and electronic apparatus and data processing equipment;consultancy in the field of the maintenance and repair of printers, presentation apparatus, beamers and electronic apparatus and data processing equipment, including via hotlines; office machines and equipment installation, maintenance and repair;refilling of toner cartridges and ink containers, in particular ink cartridges.

38
Telekomunikace, zejména sběr a poskytování informací prostřednictvím telefaxu, telexu, telefonu, telegramu, elektronické pošty, přenosové a zprostředkovatelské služby pro datové, hovorové signály a videosignály, výše uvedené služby také pro přenos prostřednictvím internetu;provoz sítí pro převod zpráv;poskytování telekomunikačních kanálů pro služby horké linky, online informační služby, videotelefonní služby, služby práce na dálku, služby vzdělávání na dálku, služby výuky na dálku;pořizování dat v oblasti telekomunikací;služby poskytovatele internetu, jmenovitě poskytování přístupu k internetu, poskytování internetových portálů pro třetí strany;služby elektronické pošty, poskytování elektronické nástěnky, provozování konferenční schránky (chatbox), webové kamery (internetové kamery) a zpravodajského serveru na internetu; služby přenosu dat mezi sítovými počítačovými systémy; provozování konferenčních místností, konferenčních linek a fór; poskytování internetových portálů pro třetí osoby;internetové služby, jmenovitě poskytování přístupu k informacím na internetu.

Télécommunications, en particulier collecte et livraison de nouvelles par télécopie, téléscripteur, téléphone, télégramme, courrier électronique, services de transmission et d'intermédiaire pour signaux sous forme de données, signaux vocaux et vidéo, les services précités étant également transmis par l'internet;exploitation de réseaux de transmission de nouvelles;fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléphone rouge, services d'information en ligne, services de vidéotéléphone, services de télétravail, services d'éducation à distance, services d'enseignement à distance;saisie de données dans le domaine des télécommunications;services d'un fournisseur d'accès à l'internet, à savoir fourniture d'accès à l'internet, fourniture de portails sur l'internet pour le compte de tiers;services de courrier électronique, fourniture d'un tableau d'affichage électronique, exploitation d'une boîte de discussion, d'une webcam (caméra pour l'internet) et d'un serveur de nouvelles sur l'internet; services de transmission de données entre systèmes informatiques mis en réseau; gestion de salons, de lignes et de forums de discussion; mise à disposition de portails internet pour des tiers;services internet, à savoir fourniture d'accès à des informations sur l'internet.

Telecommunications, in particular news agency services by fax, telex, telephone, telegram, email, transmission and relaying services for data, speech and video signals, including the aforesaid services for transmission on the Internet;operating networks for the transmission of messages;providing telecommunications channels for hotline services, online information services, videophone services, teleworking services, telelearning services, teleteaching services;data acquisition in the field of telecommunications;Internet provider services, namely providing Internet access, providing Internet portals for others;e-mail services, providing an electronic bulletin board, operating a chat box, a webcam (Internet camera) and a news server on the Internet; data transmission services between networked computer systems; operating chat rooms, chat lines and chat forums; providing of Internet portals, for others;Internet services, namely providing access to information on the Internet.

39
Odvoz odpadu; doručování zboží;doručování novin a časopisů;pronájem lodí; služby spedice, s výjimkou proclení zboží; stěhovací služby; balení zboží;odstraňování, skladování a odvoz odpadních a recyklačních látek všeho druhu; řízení vozového parku; služby pro uskladnění/úschovu zboží; pronájem skladů; logistické služby v přepravním sektoru; přeprava a skladování odpadu; pronájem skladů; pronájem parkovacích ploch; pronájem automobilů; balení zboží; doručování zboží; Doručení (dodání) zboží prostřednictvím zásilkové služby.

Transport de déchets; services de livraison (marchandises);services de distribution de journaux; affrètement; services d'expédition, à l'exception du dédouanement des marchandises; services de déménagement; empaquetage de marchandises;éloignement, entreposage et évacuation de déchets et de substances recyclées en tout genre; gestion d' un parc automobile; services d'entreposage de marchandises; location d'entrepôts; services logistiques dans le secteur des transports; transport et entreposage de déchets; location d'entrepôts; location de places de stationnement; location de voitures; conditionnement de produits; livraison de marchandises; Livraison de marchandises expédiées.

Waste disposal; delivery services (goods);newspaper delivery; charter services; freightforwarding, other than the customs entry of goods; removal services; wrapping of goods;removal, storage and transport of waste materials and recycling materials of all kinds; vehicle fleet management; services for the storage of goods; rental of warehouse space; logistics in the transport sector; transport and storage of waste; rental of warehouses; parking place rental; coach rental; packaging of goods; delivery of goods; Delivery of mail-order goods.

40
Zpracování materiálů, zejména rytí a provádění reklamních popisovacích prací;likvidace a recyklace cenných látek, zejména prázdných inkoustových zásobníků a tonerových kartuší;recyklace kancelářských potřeb, psacích potřeb, školních, malířských a rýsovacích potřeb, včetně jejich obalů;umisťování firemních značek a nápisů na reklamní výrobky, zejména na psací náčiní jako kuličková pera.

Traitement de matériaux, en particulier gravure et réalisation de travaux d'adressage publicitaire;évacuation et recyclage de matières recyclables, en particulier de réservoirs d'encre et de cartouches de toner vides;recyclage de matériel de bureau, d'instruments à écrire, de fournitures scolaires, pour la peinture et le dessin, y compris leurs emballages;apposition de logotypes et de griffes de firmes sur des articles publicitaires, en particulier instruments à écrire tels que sylos à bille.

Treatment of materials, in particular engraving and conducting of advertising inscription services;disposal and recycling of valuable materials, in particular empty ink tanks and toner cartridges;recycling of office requisites, writing implements, school supplies, painting and drawing requisites, including packaging therefrom;attaching company logos and lettering to advertising articles, in particular to writing implements, including ball-point pens.

41
Zábava; sportovní a kulturní činnosti;provádění informačních akcí pro výměnu názorů o psaní a malování;poradenství pro pedagogické a/nebo umělecky činné osoby na jednotlivých zasedáních nebo seminářích, pořádání přednášek a filmových představení, jakož i uměleckých vystoupení; poradenství v oblasti vzdělávání;provoz autobusu jako mobilního malířského ateliéru; klubové služby pro volný čas nebo vzdělávání; muzea;knihovny (půjčovny knih); praktické ukázky v rámci školení; služby v oblasti zábavy;nakladatelská činnost; realizace živých vystoupení; vzdělávací zkoušky; provozování her na internetu; informace o výchově a vzdělávání; korespondenční kurzy; korespondenční kurzy; produkce filmů; pronájem filmů; poradenství v oboru dalšího vzdělávání; hry (služby); vydávání textů (jiných než publicistických textů); vydávání nakladatelských a tiskařských výrobků, v elektronické formě, také na intranetu a na internetu;vydávání časopisů a knih v elektronické formě, také na intranetových sítích a na internetu;organizování a pořádání akcí, jmenovitě kulturních a/nebo sportovních akcí; konference (organizování a vedení-); pořádání a vedení sympozií;organizace veletrhů, výstav, kongresů a seminářů pro kulturní a zábavné účely;personální vývoj, jmenovitě organizování a/nebo realizace programů dalšího vzdělávání; produkce divadelních představení; zábava; vyučování a výchova; organizování a vedení seminářů; organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav; provozování loterií; pořádání soutěží (zábava); psaní scénářů;internetové služby, jmenovitě poskytování zábavních programů na internetu;poskytování videoher a interaktivních televizních a počítačových služeb.

Divertissement; activités sportives et culturelles;réalisation de manifestations d'information pour l'échange de concepts d'écriture et de peinture;conseils de pédagogues et/ou de personnes actives sur le plan artistique lors de réunions individuelles ou de séminaires, organisation de conférences et de projections de films ainsi que de représentations artistiques; conseils en matière de formation;exploitation d'un bus de peinture; services de clubs pour divertissement ou éducation; exploitation de musées;prêt de livres; démonstrations de formation pratique; services d'artistes de spectacles; services d'édition; organisation de manifestations en direct; examens pédagogiques; organisation de jeux sur l'internet; conseils en éducation; enseignement par correspondance; cours par correspondance; production de films; location de films cinématographiques; conseils en matière de formation continue; services de jeux d'argent; publication de textes (autres que textes publicitaires); édition de produits de l'édition et de l'imprimerie sous forme électronique, également sur des intranets et sur l'internet;édition de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur des intranets et sur Internet;organisation et conduite d'événements, à savoir de manifestations culturelles et sportives; conférences (organisation et conduite de); organisation et conduite de symposiums;organisation de foires, d'expositions, de congrès et de séminaires à usage culturel et de divertissement; Développement de personnel, à savoir organisation et/ou conduite de programmes de formations continues; représentations théâtrales; divertissement; Services d'enseignement et d'éducation; organisation et conduite de séminaires; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; organisation de compétitions (divertissement); rédaction de scripts;services liés à l'internet, à savoir mise à disposition de programmes de divertissement sur l'internet;fourniture de jeux vidéo et de services de télévision et informatiques interactifs.

Entertainment; sporting and cultural activities;conducting information events for the exchange of ideas on writing and painting;consultancy of educational and/or artistic persons in individual sessions or seminars, arranging lectures and film showings and artistic performances; training consultancy;painting bus services; club services for entertainment or education; running of museums;lending libraries; practical training demonstrations; entertainer services; services of a publishing firm; conducting live events; educational examination; games on the Internet; education information; correspondence courses; correspondence courses; film production; motion picture rental; further training consultancy; gaming services; publication of texts (other than publicity texts); publication of printed matter in electronic form, including on intranets and the Internet;publication of periodicals and books in electronic form, including on intranets and the Internet;organisation and arranging of events, namely cultural and sporting events; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of symposiums;organisation of trade fairs, exhibitions, congresses and seminars for cultural or entertainment purposes; Personnel development, namely organisation and/or conducting of further and advanced training programmes; theatre productions; entertainment; Teaching and educational services; arranging and conducting of workshops; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; operating of lotteries; organisation of competitions (entertainment); writing screenplays;internet services, namely the providing of entertainment programs on the Internet;providing video games and interactive television and computer services.

42
Poradenství v oboru počítačového hardwaru a softwaru; tvorba (návrh softwaru);služby elektronického obchodování, jmenovitě poskytování internetových platforem.

Conseil en matière de matériel informatique et logiciels; Elaboration (conception de logiciels);services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d'une plate-forme sur l'internet.

Computer hardware and software consultancy; Computer software design;e-commerce services, namely providing an Internet platform.


PELIKAN, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce PELIKAN byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 20 ochranných známek znění PELIKAN, z toho 10 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů