NIGHT & DAY THE MAGNETIC THERAPY - ochranná známka, majitel Protech 1 s.r.l.

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 11007184
Reprodukce/Znění OZ NIGHT & DAY THE MAGNETIC THERAPY - ochranná známka
NIGHT & DAY THE MAGNETIC THERAPY
Popis CSGrafický symbol připomínající stylizovaný bílý kříž tvořený křivkami a umístěný na zeleném pozadí. Tento grafický symbol je umístěn mezi dvěma slovními prvky, „NIGHT & DAY“ se nachází nad obrázkem a „THE MAGNETIC THERAPY“ pod obrázkem.
Popis ENA figurative symbol, rounded, which resembles a stylised white cross with curved lines on a green background. This figurative symbol is supplemented by two word elements, "NIGHT & DAY" in the upper part and "THE MAGNETIC THERAPY" in the lower part.
Popis FRSymbole graphique rond qui évoque une croix stylisée blanche avec des lignes courbes sur fond vert. Ledit symbole graphique est intégré entre deux éléments verbaux, "NIGHT & DAY" dans la partie supérieure et "THE MAGNETIC THERAPY" dans la partie inférieure.
Třídy výrobků a služeb 9, 10, 20, 24
Vídeňské obrazové třídy 24.13.1 ; 24.13.22
Datum podání přihlášky 02.07.2012
Datum zveřejnění prihlášky 14.01.2013
Datum zápisu 23.04.2013
Datum konce platnosti 02.07.2022
Přihlašovatel/vlastník Protech 1 s.r.l.
Zástupce Protech 1 s.r.l.
Piero Blundo
OZ tvořena pouze barvou CSSvětle zelená, tmavě zelená, zeleno-azurová.
OZ tvořena pouze barvou ENLight green, dark green, blue-green.
OZ tvořena pouze barvou FRVert clair, vert foncé, vert-bleu.
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; Ústrojí pro přístroje na mince; Pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače; Počítačový software; Hasicí přístroje; Ochranné oděvy proti ohni; Urychlovače částic; Akumulátory, elektrické; Akumulátory elektrické pro vozidla; Sčítací stroje, kalkulačky; Vzduchoměry; Zápisník elektronický; Destilační přístroje laboratorní; Lihoměry, alkoholometry; Záměrná pravítka (zeměměřičství), alidády; Výškoměry; Reproduktory, amplióny; Ampérmetry; Stojanový kruh; Kalibrační kroužky; Anemometry, větroměry; Anody; Antény; Antikatody; Apertometry [optika]; Vysokofrekvenční přístroje; Regulátory tepelné; Poštovní razítkovače, zařízení na kontrolu frankování; Chromatografické přístroje pro laboratorní účely; Difrakční zařízení [mikroskopie]; Kvašení, fermentace (Přístroje na -); Sklo pokryté elektrickými vodiči; Rámovací přístroje na diapozitivy; Interkomy, zařízení pro vnitřní spojení; Ionizační přístroje jiné než pro úpravu vzduchu nebo vody; Měřicí přístroje přesné; Navigační přístroje pro vozidla [palubní počítače]; Satelitní navigační přístroje; Promítací přístroje; Radiologické přístroje pro průmyslové účely; Námořní signalizační zařízení; Dálkové ovladače; Rentgenové přístroje a zařízení, ne pro lékařské účely; Hloubkoměry, přístroje a stroje hloubkoměrné; Chemické přístroje a zařízení; Fyzika (přístroje a nástroje pro); Váhy, přístroje a nástroje na vážení; Zeměměřičské přístroje a nástroje; Navigační přístroje a nástroje; Optické přístroje a nástroje; Astronomie (Přístroje a zařízení pro -); Komutátory (elektrické přístroje); Regulátory elektrické; Měřicí zařízení (elektřina); Monitorovací přístroje elektrické; Dálkové ovládání železničních uzlů (Elektrodynamické zařízení pro -); Elektrodynamická zařízení pro dálkové řízení signalizace; Heliografické přístroje; Světlotiskové (planografické) přístroje; Fotoaparáty; GPS [navigační přístroje]; Automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince; Přístroje pro rozbor vzduchu; Sušičky na pozitivy pro fotografie; Textové procesory, zařízení na zpracování textu; Zesilovače; Potraviny (zařízení pro rozbor); Plyn (Přístroje na rozbor -, analyzátory -); Zkušební přístroje, ne pro lékařské účely; Zařízení ke zpracování dat; Zvětšovací přístroje [fotografie jako obor]; Audiovizuální zařízení pro výuku; Diagnostické přístroje jiné než k lékařským účelům; Destilační přístroje pro vědecké účely; Telefotografická zařízení, zařízení pro obrazovou telegrafii; Rychloměry [fotografie]; Přístroje pro nahrávání zvuku; Čas (Přístroje na zaznamenávání -); Zařízení na záznam vzdálenosti, tachometry; Dýchací přístroje, s výjimkou přístrojů na umělé dýchání; Přístroje pro reprodukci zvuku; Železniční doprava (Bezpečnostní zařízení pro -); Zařízení na přenášení zvuku; Leštičky na pozitivy pro fotografii; Dálkoměry; Kůže (Přístroje na měření tloušťky -); Kůže (Přístroje na měření tloušťky -); Promítačky na diapozitivy, diaprojektory; Rentgenové přístroje, ne pro lékařské účely; Nabíječky pro elektrické baterie; Výbojky, elektrické, s výjimkou výbojek na osvětlení; Kyslík (Zařízení pro přenos -); Rádia; Autorádia; Dýchací přístroje pro plavání pod vodou; Vyučovací stroje; Demagnetizační zařízení na magnetické pásky; Stereoskopické přístroje; Přístroje telefonní; Skříňové rozvaděče [elektřina]; Optické výrobky; Měřidla; Pouzdra na kontaktní čočky; Pouzdra na brýle; Pouzdra na cvikry, skřipce; Kazety na sklíčka pro mikroskopy; Speciální pouzdra na fotografické aparáty; Aktinometry; Automobilové požární stříkačky; Spouště uzávěrek [fotografie jako obor]; Píšťalky výstražné; Poplašná zařízení zvuková; Zabezpečovací zařízení proti krádeži; Automatická zařízení signalizující nízký tlak v pneumatikách; Požární hlásiče; Cívky [fotografie]; Virgule, proutky pro proutkaře; Misky (Fotografické -); Rozvodné pulty [elektřina]; Barometry; Mostové váhy; Hole požárnické; Čluny a lodi požárnické; Anodové baterie; Baterie na zapalování; Baterie, články (Elektrické -); Betatrony (urychlovače částic); Váhy; Přesné váhy, analytické váhy; Dalekohledy; Cívky elektromagnetické; Cívky indukční, tlumivky [impedance]; Cívky (Elektrické -); Bóje signální, značkovací; Bóje signalizační; Gramofonové rameno přenosky; Kódované identifikační magnetické náramky; Buzoly, kompasy (Směrové -); Kompasy námořnické; Magnety (Dekorační -); Kalkulačky; Kalkulačky kapesní; Posuvné měřítko; Závitníkové kalibry; Měřítka posuvná; Obuv ochranná proti nehodám, ozáření a ohni; Ponožky elektricky vyhřívané; Hrací skříně (pro počítače); Dekompresní komory; Fotokomory; Signalizační zvony, návěstí; Zvonky [poplašné zařízení]; Signalizační zvonky (Elektrické -); Elektrické dveřní zvonky; Tlačítka ke zvonkům; Teleskopy; Teleskopy pro střelné zbraně; Nabíječky akumulátorů; Identifikační karty (Magnetické -); Karty s pamětí nebo mikroprocesorem; Kazety pro videohry; Ochranné přilby; Ochranné helmy pro sportovce; Jezdecké přilby; Akumulátorové nádoby; Krabice odbočné, odbočnice [elektrotechnika]; Akumulátorové skříně; Rozvodné skříně, spínací skříně; Řetězy zeměměřičské; Brýlové řetízky; Katody; Kabely z optických vláken; Koaxiální kabely; Kabely startovací pro motory; Elektrické kabely; Galvanické články; Fotoelektrické buňky, fotobuňky; Laboratorní odstředivky; Rádiové pagery [zařízení pro rádiové přenášení zpráv]; USB disky; Čipy s dna; Bzučáky; Cyklotrony; Exponované kinofilmy; Filmové kamery; Bezpečnostní pásy, s výjimkou pásů na sedadla aut a sportovní vybavení; Stuhy závěsné pro mobilní telefony; Pásy záchranné; Integrované obvody; Obvody polygrafické; Přesýpací hodiny; Kodéry a dekodéry magnetické; Elektrické spojky, svorky, konektory; Kolektory elektrické; Dopravní značky světelné nebo mechanické; Akustické konektory, vazební členy, propojovací jednotky; Vazební členy [zařízení pro zpracování dat]; Komutátory; Disky kompaktní [audio video]; Komparátory; Kompasy; Laptopy (počítače); Notebooky (počítače); Kondenzátory (Elektrické -); Optické kondenzory; Elektrické vedení; Akustické trubice, zvukovody; Vodiče (Elektrické -); Konektory, spojky, svorky [elektřina]; Konektory, spojky elektrického vedení; Tachometry pro vozidla; Snímací zařízení pro vlákna; Otáčkoměry; Krokoměry; Počítadla, čítače, počítací strojky; Kontakty elektrické; Tachometry pro vozidla; Elektrické měniče; Kryty ochranné proti ohni; Kryty pro elektrické zásuvky; Šňůrky na cvikry; Laboratorní kelímky; Chronografy, přístroje zaznamenávající čas; Lžíce dávkovací (odměřovací); Sluchátka; Hustoměry; Densitometry; Akustické membrány; Clony (Fotografické -); Diapozitivy; Dynamometry; Elektroluminiscenční diody [LED]; Pružné disky, diskety; Gramofonové desky; Disky počítací; Magnetické disky; Disky optické; Optické disky kompaktní CD ROM; Odrazové nášivky na oděvy (prevence dopravních nehod); Kreslené filmy; Odrušovače [elektrotechnika]; Katodové protikorozní přístroje; Automatická řízení pro vozidla; Ochranná zařízení pro rentgenovému záření, ne pro lékařské účely; Ochranné prostředky osobní proti nehodám; Čističe nosičů zvukových záznamů; Záchranné přístroje a vybavení; Dálkové zapalování (Elektrické zařízení pro -); Gramofonové jehly (Zařízení na výměnu -); Vážicí přístroje, váhy; Střihací zařízení na stříhání filmů; Automaty na lístky; Dávkovače; Počítače; Elektrolyzéry; Vysílače elektronických signálů; Vysílací zařízení, vysílačky [telekomunikace]; Epidiaskopy; Ergometry; Expozimetry; Sušičky na fotografie; Hasicí přístroje; Etikety elektronické pro zboží; Stahovatelné obrazové soubory; Stahovatelné hudební soubory; Olovnice; Optická vlákna, vodiče ve tvaru vláken; Identifikační vlákna pro elektrické dráty; Měděný drát, izolovaný; Elektrické dráty; Pojistkový drát; Dráty magnetické; Telefonní dráty; Dráty telegrafní; Filtry (Fotografické -); Filtry pro dýchací masky; UV filtry pro fotografické účely; Píšťalky signalizační; Píšťalky na psy; Blesky (Fotografické -); Laboratorní pece; Kopírovací zařízení a stroje [fotografické, elektrostatické, termické]; Fotometry; Kmitoměry, měřiče frekvence; Jističe, pojistky; Krystalové detektory [leštěncové]; Galvanometry; Plynoměry [měřící přístroje]; Nákolenice ochranné pro dělníky; Gramofony; Neprůstřelné vesty ochranné; Články pro elektrické akumulátory; Identifikační obaly pro elektrické dráty; Pláště elektrických kabelů; Azbestové rukavice ochranné; Ochranné rukavice proti rtg záření pro průmyslové účely; Ochranné rukavice; Potápěčské rukavice; Vodoměry, hydroměry; Vlhkoměry, hygrometry; Zabezpečovací zařízení proti krádeži, elektrická; Inkubátory pro kultivaci bakterií; Ukazatele výšky hladiny vody, vodoznaky; Kvantoměry, měřiče množství; Teploměry, teplota (snímače); Měřidla na benzín; Měřiče sklonu, svahu; Indikátory ztrát elektrické energie; Měřiče rychlosti, rychloměry, tachometry; Manometry vakuové; Kotvy magnetů [elektrotechnika]; Azbestové oděvy na ochranu proti ohni; Obleky ochranné proti úrazům, radiaci a ohni; Oděvy protipožární; Tlumivky [elektřina], induktory; Světelné značení; Mechanické značky; Elektrické zařízení pro dálkové ovládání průmyslových procesů; Propojovací mezičlánky (počítače); Spínače; Vypínače; Přerušovače, vypínače; Invertory [elektrotechnika]; Hands-free sady pro telefony; Diaprojektory, promítací žárovky; Lampy do fotokomor; Žárovky pro fotoblesk; Blikače, světelná signalizace; Hubice, trysky požárních hadic; Laterna magica; Návěstí světelná, signální lucerny; Lasery, ne pro lékařské účely; Laktodenzimetry, mlékoměry; Čočky kontaktní; Clony objektivu; Zvětšovací skla, lupy; Korekční čočky [optika]; Čočky optické; Brýlová skla; Čtečky čárového kódu; Přehrávače kompaktních disků; Jednotka disková pro počítače; Dvd přehrávače; Čtecí zařízení [zpracování dat]; Přenosné přehrávače médií; Optické snímače znaků; Omezovače [elektrotechnika]; Tvárnicové vedení [na kabely]; Libely (Lihové -), vodováhy; Rtuťové libely, rtuťové vodováhy; Nivelační přístroje, libely, vodováhy; Vodováhy, libely [přístroje pro určování horizontu]; Světla [dopravní] signalizační zařízení; Stroje účtovací; Stroje na počítání a třídění peněz; Diktovací stroje, diktafony; Fakturovací (účtovací) stroje; Vážicí stroje; Stroje kancelářské děrovací na děrné štítky; Hlasovací zařízení (stroje); Magnety; Magnetoskopy, videorekordéry; Přehrávače kazet; Větrné pytle [pro indikaci směru větru]; Figuríny pro testování nárazů; Objímky elektrických kabelů; Manometry, tlakoměry; Masky ochranné; Masky potápěčské; Svářečské přilby; Dýchací přístroje, respirátory, s výjimkou pro umělé dýchání; Elektrické vedení (Materiály na -); Elektronická pera [vizuální zobrazovací jednotky]; Mincové mechanismy pro televizory; Mincová zařízení (Mechanismy pro -); Mechanismy pro turnikety; Megafony; Membrány pro vědecké účely; Zařízení pro počítačovou paměť; Krejčovské metry; Pravítka [měřicí přístroje]; Metronomy; Mikrofony; Mikrometry; Mikroprocesory; Mikroskopy; Mikrotomy; Časové spínače (automatické), s výjimkou pro hodinářství; Hledáčky (Fotografické -); Měřicí přístroje; Tlakoměry, zařízení na měření tlaku; Měřidla, měřítka; Laboratorní nábytek speciální; Modemy; Monitory [počítače hardware]; Monitory [počítače programy]; Brýlové obroučky; Obroučky cvikrů; Koncovky [elektrotechnika]; Myši [lokátory]; Pásky na čištění nahrávacích hlav; Magnetické pásky; Pásky pro zvukové záznamy; Videopásky; Objektivy, čočky [optika]; Astrofotografické objektivy (čočky); Cvikry (lorňony, skřipce); Sluneční brýle; Brýle sluneční; Ochranné brýle pro sportovní účely; Brýle; Okuláry (k optickým přístrojům); Ohmmetry; Hologramy; Vlnoměry; Hodiny píchací; Oscilografy; Oktanty; Transformátory (napěťové); Uzávěrky [fotografie jako obor]; Ozonizátory; Nivelační tyče, trasírky; Meteorologické balóny; Počitadlo kuličkové; Záchranné vesty; Panely signalizační (Světelné nebo mechanické -); Jiskrojemy, lapače jisker; Hromosvody; Štíty ochranné azbestové pro požárníky; Hodiny parkovací; Rentgenové filmy, exponované; Filmy (Exponované -); Periskopy; Kyselinoměry; Akumulátorové měřiče kyseliny; Laktometry, mlékoměry; Váhy (Listové -); Salinometry; Závaží; Čipy [integrované obvody]; Těsnicí kotoučky, membrány, plátky [silikonové]; Stativy na fotoaparáty; Články (Galvanické -); Články solární; Plomby sondážní; Olůvka; Pipety; Pyrometry; Desky do akumulátorů; Planimetry; Plotry, vynášecí přístroje; Opěrky zápěstní pro práci s počítačem; Polarimetry; Požární stříkačky; Zástrčky, zásuvky a ostatní elektrické spojky; Hranoly [optika]; Počítačové programy [s možností stažení]; Programy počítačových her; Operační systémy (Nahrané programy -); Počítačové programy (Nahrané -); Chrániče zubů; Zkumavky; Elektronické publikace [s možností stažení]; Světelná ukazovátka [elektronická]; Řídicí, kontrolní panely; Panely rozvodné; Rozvodné panely [elektřina]; Radary; Usměrňovače proudu; Roentgenové snímky ne pro lékařské účely; Úhloměry, protraktory [měřicí přístroje]; Elektrifikované ohrady; Magnetofony; Pokladny registrační; Ukazatele tlaku, tlakoměry; Přepěťové chrániče; Regulátory otáček pro přehrávače zvuku; Regulátory napětí pro vozidla; Regulátory osvětlení jeviště; Logaritmické pravítko; Pravítka tesařská; Relé (Elektrická -); Reostaty; Odpory (Elektrické -); Respirátory na filtraci vzduchu; Ochranné sítě proti nehodám; Záchranné sítě; Mřížky pro výrobu štočků; Přijímače (Audio- a video- -); Telefonní sluchátka; Článkový přepínač [elektrotechnika]; Refraktometry; Hvězdářské dalekohledy, refraktory; Pravítka [měřicí nástroje]; Osobní stereo soupravy; Detektory; Detektory kouře, požární hlásiče; Detektory pravosti mincí; Detektory kovů k průmyslovým nebo vojenským účelům; Mincíře, přezmeny, váhy; Kolejnice elektrické jako podpěra projektorů nebo reflektorů; Sacharimetry; Hloubkovací lana (námořnictví); Vodicí šablony, přípravky [nástroje na měření]; Bóje záchranné; Satelity pro vědecké účely; Oděvy potápěčské; Nouzové východy, požární schodiště nebo žebříky; Námořní hloubkoměry; Snímače obrazu, skenery [zpracování dat]; Krabice, skříňky na reproduktory; Spojovací skříňky, svorkovnice [elektrotechnika]; Desky tištěných obvodů; Fluorescenční štíty; Plátna promítací; Ochranné štíty na obličej; Plátna promítací; Clony proti radiaci pro průmyslové účely; Návěstí, světelná nebo mechanická; Mlhové signály, s výjimkou výbušných; Bóje, majáky světelné; Značkovače (krejčovské pomůcky); Záznamníky telefonní; Polovodiče; Svorky [elektrotechnika]; Zámky (Elektrické -); Sextanty; Sférometry; Odkapávače k fotografickým účelům; Simulátory řízení a ovládání vozidel; Sirény; Počítačový software (nahraný); Rychloměry [lodní měřicí přístroje rychlosti]; Sulfitometry; Sonary, ultrazvukové lokátory; Sondy pro vědecké účely; Hloubkoměry, sonometry; Zrcadla pro kontrolu práce; Zrcadla [optika]; Prosvěcovače vajec; Spektrografy; Spektroskopy; Kukátka, průzory dveřní; Bankomaty [atm]; Hubice rozprašovací protipožární; Počítačové tiskárny; Radiotelefonní zařízení; Radiotelegrafická zařízení; Stereoskopy; Křivule, retorty; Nosní klipsy pro potápěče a plavce; Okuláry (Nástroje vybavené -); Azimut (nástroje na určování); Poplašná zařízení; Sledovací přístroje; Regulátory ohřívačů horké vody; Kosmografické nástroje; Nivelační přístroje a nástroje; Měřicí přístroje, měřítka; Zkoušení materiálu (Stroje a zařízení na -); Matematické přístroje; Meteorologické přístroje; Nástroje preparační [mikroskopie]; Navigační přístroje; Geodetické (zeměměřičské) nástroje; Stahovatelná zvonění pro mobilní telefony; Objímky, svorky na cívky (Elektrické -); Nosiče zvukových nahrávek; Magnetická média; Nosiče dat optické; Elektronické oznamovací tabule; Tachometry; Řezací přístroje na filmy; Ušní tampóny pro potápěče; Podložky pod myš; Resuscitační panna [učební pomůcka]; Ventily (Tlakoměry pro -); Taxametry; Klávesnice počítačové; Měřičský stůl [pomůcka pro zeměměřiče]; Kazety [fotografie]; Rámečky na diapozitivy; Čtecí zařízení (v televizi); Faxy, faxovací přístroje; Přenosné telefony; Telegrafy [přístroje]; Dálkoměry, telemetry; Přerušovače, dálkové spínače, jističe; Dálnopisy; Televizní přístroje; Ochranné plachty; Teodolity; Teploměry, s výjimkou lékařských; Termostaty; Termostaty pro dopravní prostředky; Karty (kódované) magnetické; Stožáry pro bezdrátové telegrafy; Totalizátory; Překládací přístroje elektronické kapesní; Tranzistory [elektronika]; Transformátory [elektrotechnika]; Vysílače [telekomunikace]; Telefonní mikrofony; Transpondéry; Trojnožky nebo stativy pro fotografické přístroje a kamery; Trojúhelníky výstražné pro vozidla; Triody; Ozvučnice reproduktorů, ampliónů; Kalibry, rejsky, rýsovací nástroje [truhlářství]; Rentgenové zářiče, ne pro lékařské účely; Hovorové trubky, zvukovody (lodní); Kapiláry, kapilární trubičky; Neónové značení; Požární hadice; Letecké ochranné oděvy; Centrální procesorové jednotky [procesory]; Magnetické páskové jednotky pro počítače, páskové mechaniky; Periferie počítačové, periferní zařízení počítačů; Urinometry; Elektronky [radio]; Elektronky zesilovací; Solenoidové ventily [elektromagnetické spínače]; Elektronky se žhavenou katodou; Regulátory světla, reostaty, stmívače [elektrické]; Variometry; Laboratorní podnosy; Posuvné měřítko; Speciální oděvy pro laboratoře; Odměrné sklo; Optické sklo; Videokamery; Videokazety; Monitory; Videotelefony; Viskozimetry; Clony (stínítka) proti oslnění; Mikrometrické šrouby pro optické přístroje; Voltmetry; Vysílačky [osobní vysílačky]; Jehly, snímací hroty gramofonové; Vory záchranné; Stabilizátory pro osvětlovací přístroje..

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Habillement pour la protection contre le feu; Accélérateurs de particules; Accumulateurs électriques; Accumulateurs électriques pour véhicules; Additionner (Machines à -); Aéromètres; Agendas électroniques; Alambics pour expériences en laboratoire; Alcoomètres; Alidades à lunettes; Altimètres; Haut-parleurs; Ampèremètres; Dessous de cornues; Anneaux à calibrer; Anémomètres; Anodes; Antennes; Anticathodes; Apertomètres [optique]; Fréquence (Appareils à haute -); Chaleur (Appareils de contrôle de -); Contrôle de l'affranchissement (Appareils de -); Chromatographie (Appareils de -) de laboratoire; Diffraction (appareils de -) [microscopie]; Fermentation (appareils de -) [appareils de laboratoire]; Verre revêtu d'un dépôt conducteur; Diapositives (Appareils de cadrage pour -); Intercommunication (Appareils d' -); Ionisation (Appareils d' -) non pour le traitement d'air ou d'eau; Mesure de précision (Appareils de -); Navigation (appareils de -) pour véhicules [ordinateurs de bord]; Navigation (Appareils de -) par satellite; Projection (Appareils de -); Radiologie (Appareils de -) à usage industriel; Navale (Appareils de signalisation -); Téléguidage (Appareils de -); Rayons X (Appareils et installations pour la production de -) non à usage médical; Sondage (Appareils et machines de -); Chimie (Appareils et instruments de -); Physique (Appareils et instruments de -); Pesage (Appareils et instruments de -); Géodésiques (Appareils et instruments -); Nautiques (Appareils et instruments -); Optiques (Appareils et instruments -); Astronomie (Appareils et instruments pour l' -); Commutation (Appareils électriques de -); Contrôle (Appareils électriques de -); Mesure (Appareils électriques de -); Surveillance (Appareils électriques de -); Aiguilles de chemins de fer (Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des -); Signaux (Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des -); Héliographiques (Appareils -); Photocalques (Appareils pour -); Photographiques (Appareils -); GPS [systèmes de repérage universel] (appareils pour -); Automates à musique à prépaiement; Air (Appareils pour l'analyse de l' -); Épreuves photographiques (Appareils à sécher les -); Machines de traitement de texte; Amplificateurs; Aliments (Appareils pour l'analyse des -); Gaz (Appareils pour l'analyse des -); Analyse (Appareils pour l' -) non à usage médical; Traitement de l'information (Appareils pour le -); Agrandissements (appareils pour -) [photographie]; Audiovisuel (Appareils d'enseignement -); Diagnostic (Appareils pour le -) non à usage médical; Distillation (Appareils pour la -) à usage scientifique; Phototélégraphie (Appareils pour la -); Mesurage de la vitesse (appareils pour le -) [photographie]; Enregistrement du son (Appareils pour l' -); Temps (Appareils pour l'enregistrement de -); Enregistrement des distances (Appareils pour l' -); Respiration (Appareils pour la -), à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; Reproduction du son (Appareils pour la -); Sûreté du trafic ferroviaire (Appareils pour la -); Son (Appareils pour la transmission du -); Épreuves photographiques (Appareils à glacer les -); Diastimètres; Cuirs (Appareils à mesurer l'épaisseur des -); Peaux (Appareils à mesurer l'épaisseur des -); Diapositives (Appareils de projection de -); Rayons X (Appareils à -) non à usage médical; Accumulateurs électriques (Appareils pour la recharge des -); Tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage; Oxygène (Appareils pour transvaser l' -); Postes de T.S.F.; Radio (Appareils de -) pour véhicules; Nage subaquatique (Appareils respiratoires pour la -); Scolaires (Appareils -); Bandes magnétiques (Appareils démagnétiseurs de -); Stéréoscopiques (Appareils -); Téléphoniques (Appareils -); Armoires de distribution [électricité]; Lunetterie (Articles de -); Jauges; Étuis pour verres de contact; Étuis à lunettes; Étuis pour pince-nez; Coffrets pour lames de microscopes; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Actinomètres; Autopompes à incendie; Déclencheurs [photographie]; Avertisseurs à sifflet d'alarme; Avertisseurs acoustiques; Avertisseurs contre le vol; Avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; Avertisseurs d'incendie; Enrouleurs [photographie]; Baguettes de sourciers; Bacs de rinçage [photographie]; Pupitres de distribution [électricité]; Baromètres; Bascules [appareils de pesage]; Battes pour incendie; Bateaux-pompes à incendie; Batteries d'anodes; Batteries d'allumage; Piles électriques; Bêtatrons; Balances; Trébuchets [balances]; Jumelles [optique]; Aimants (Bobines d'électro- -); Self (Bobines de -); Bobines électriques; Bouées de repérage; Bouées de signalisation; Bras acoustiques pour tourne-disques; Bracelets magnétiques d'identification; Boussoles; Compas de marine; Aimants décoratifs [magnets]; Calculer (Machines à -); Calculatrices de poche; Calibres; Taraudage (Jauges de -); Pieds à coulisse; Chaussures de protection contre les accidents, irradiations et le feu; Chaussettes chauffées électriquement; Changeurs de disques [informatique]; Caissons de décompression; Chambres noires [photographie]; Cloches de signalisation; Sonneries [appareils avertisseurs]; Timbres avertisseurs électriques; Sonnettes de portes, électriques; Boutons de sonnerie; Télescopes; Lunettes de visée pour armes à feu; Chargeurs de piles et batteries; Cartes magnétiques d'identification; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartouches de jeux vidéo; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Bombes [équitation]; Bacs d'accumulateurs; Boîtes de dérivation [électricité]; Caisses d'accumulateurs; Boîtes à clapets [électricité]; Chaînes d'arpenteur; Chaînettes de pince-nez; Cathodes; Câbles à fibres optiques; Câbles coaxiaux; Câbles de démarrage pour moteurs; Câbles électriques; Éléments galvaniques; Cellules photovoltaïques; Centrifugeuses de laboratoire; Radio (Appareils de téléappel -); Clés USB; Puces à ADN; Ronfleurs; Cyclotrons; Films cinématographiques exposés; Cinématographiques (Appareils -); Harnais de sécurité [autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport]; Cordonnets pour téléphones mobiles; Ceintures de sauvetage; Circuits intégrés; Circuits imprimés; Sabliers; Encodeurs magnétiques; Accouplements électriques; Collecteurs électriques; Bornes routières lumineuses ou mécaniques; Coupleurs acoustiques; Coupleurs [informatique]; Commutateurs; Disques compacts [audio-vidéo]; Comparateurs; Compas [instruments de mesure]; Ordinateurs portables; Ordinateurs blocs-notes; Condensateurs électriques; Condensateurs optiques; Conduites d'électricité; Conduits acoustiques; Conducteurs électriques; Connexions; Raccords de lignes électriques; Enregistreurs kilométriques pour véhicules; Compte-fils; Compte-tours; Compte-pas [podomètres]; Compteurs; Contacts électriques; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Commutatrices; Couvertures coupe-feu; Cache-prise; Cordons de pince-nez; Creusets; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Cuillers doseuses; Casques à écouteurs; Densimètres; Densitomètres; Diaphragmes [acoustique]; Diaphragmes [photographie]; Diapositives; Dynamomètres; Diodes électroluminescentes [DEL]; Disquettes souples; Disques acoustiques; Disques à calcul; Disques magnétiques; Disques optiques; Disques optiques compacts; Disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation; Dessins animés; Antiparasites (dispositifs -) [électricité]; Protection contre la rouille (Dispositifs cathodiques pour la -); Pilotage automatique (Dispositifs de -) pour véhicules; Protection (Dispositifs de -) contre les rayons X non à usage médical; Accidents (Dispositifs de protection personnelle contre les -); Acoustiques (Dispositifs de nettoyage pour disques -); Secours (Dispositifs de -); Allumage à distance [mise à feu] (dispositifs électriques d' -); Aiguilles de tourne-disques (Dispositifs pour changer les -); Équilibrage (Dispositifs d' -); Cinématographiques (Dispositifs pour le montage des films -); Distributeurs de billets [tickets]; Doseurs; Ordinateurs; Électrolyseurs; Émetteurs de signaux électroniques; Émetteurs [télécommunication]; Épidiascopes; Ergomètres; Posemètres; Sécheuses pour la photographie; Extincteurs; Étiquettes électroniques pour marchandises; Fichiers d'images téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Fils à plomb; Fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; Fils d'identification pour fils électriques; Cuivre (Fils de -) isolés; Fils électriques; Alliages métalliques (fils en -) [fusibles]; Fils magnétiques; Fils téléphoniques; Fils télégraphiques; Filtres pour la photographie; Filtres pour masques respiratoires; Filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; Sifflets de signalisation; Sifflets pour appeler les chiens; Flashes [photographie]; Fours de laboratoire; Photocopieurs; Photomètres; Fréquencemètres; Fusibles; Galènes [détecteurs]; Galvanomètres; Gazomètres [instruments de mesure]; Genouillères pour ouvriers; Tourne-disques; Gilets pare-balles; Grilles pour accumulateurs électriques; Gaines d'identification pour fils électriques; Gaines pour câbles électriques; Amiante (Gants en -) pour la protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Gants pour la protection contre les accidents; Gants de plongée; Hydromètres; Hygromètres; Vol (Installations électriques pour préserver du -); Couveuses pour la culture bactérienne; Indicateurs de niveau d'eau; Indicateurs de quantité; Indicateurs de température; Niveaux d'essence; Clinomètres; Indicateurs de perte électrique; Indicateurs de vitesse; Vacuomètres; Induits [électricité]; Amiante (Vêtements en -) pour la protection contre le feu; Vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; Vêtements pour la protection contre le feu; Inducteurs [électricité]; Enseignes lumineuses; Enseignes mécaniques; Commande à distance d'opérations industrielles (Installations électriques pour la -); Interfaces [informatique]; Conjoncteurs; Interrupteurs; Disjoncteurs; Inverseurs [électricité]; Nécessaires mains libres pour téléphones; Lampes optiques; Lampes pour chambres noires [photographie]; Ampoules de flash; Clignotants [signaux lumineux]; Lances à incendie; Lanternes magiques; Lanternes à signaux; Lasers non à usage médical; Lacto-densimètres; Verres de contact; Bonnettes [optique]; Loupes [optique]; Verres correcteurs [optique]; Lentilles optiques; Verres de lunettes; Lecteurs de codes à barres; Lecteurs de disques compacts; Mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; Lecteurs DVD; Lecteurs [informatique]; Baladeurs multimédias; Lecteurs optiques; Limiteurs [électricité]; Canalisations électriques; Bulle (Niveaux à -); Mercure (Niveaux à -); Lunettes (Niveaux à -); Niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; Feux de signalisation pour la circulation; Caisses comptables; Argent (Machines à compter et trier l' -); Dicter (Machines à -); Facturer (Machines à -); Pesage (Machines de -); Bureau (Machines de -) à cartes perforées; Voter (Machines à -); Aimants; Magnétoscopes; Lecteurs de cassettes; Manches à air [indicateurs de vent]; Mannequins pour essais de collision; Manchons de jonction pour câbles électriques; Manomètres; Masques de protection; Masques de plongée; Soudeurs (Masques de -); Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Conduites d'électricité (matériel pour -) [fils, câbles]; Crayons électroniques pour unités d'affichage visuel; Télévision (Mécanismes à prépaiement pour appareils de -); Prépaiement (Mécanismes pour appareils à -); Jeton (Mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un -); Mégaphones; Scientifiques (Membranes pour appareils -); Mémoires pour ordinateurs; Couturières (Mètres de -); Mètres [instruments de mesure]; Métronomes; Microphones; Palmers; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; Viseurs photographiques; Mesureurs; Pression (Mesureurs de -); Mesures; Mobilier spécial de laboratoire; Modems; Moniteurs [matériel]; Moniteurs [programmes d'ordinateurs]; Châsses de lunettes; Montures de pince-nez; Bornes [électricité]; Souris [informatique]; Bandes de nettoyage de têtes de lecture; Rubans magnétiques; Films pour l'enregistrement des sons; Bandes vidéo; Objectifs [optique]; Astrophotographie (Objectifs pour l' -); Pince-nez; Antiéblouissantes (Lunettes -); Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Lunettes [optique]; Oculaires; Ohmmètres; Hologrammes; Ondemètres; Pointeurs [horloges pointeuses]; Oscillographes; Octants; Survolteurs; Obturateurs [photographie]; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Jalons [instruments d'arpentage]; Ballons météorologiques; Bouliers compteurs; Gilets de sauvetage; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Pare-étincelles; Parafoudres; Paravents d'asbeste pour pompiers; Parcomètres [parcmètres]; Films radiographiques exposés; Films exposés; Périscopes; Pèse-acide; Accumulateurs (Pèse-acide pour -); Pèse-lait; Pèse-lettres; Pèse-sels; Poids; Puces [circuits intégrés]; Plaquettes de silicium pour circuits intégrés; Pieds d'appareils photographiques; Piles galvaniques; Piles solaires; Plombs de sondes; Plombs de fils à plomb; Pipettes; Pyromètres; Accumulateurs électriques (Plaques pour -); Planimètres; Tables traçantes [traceurs]; Repose-poignets pour matériel informatique; Polarimètres; Pompes à incendie; Prises de courant; Prismes [optique]; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Protège-dents; Éprouvettes; Publications électroniques téléchargeables; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Tableaux de commande [électricité]; Tableaux de connexion; Tableaux de distribution [électricité]; Radars; Redresseurs de courant; Radiographies autres qu'à usage médical; Rapporteurs [instruments de mesure]; Clôtures électrifiées; Enregistreurs à bande magnétique; Caisses enregistreuses; Enregistreurs de pression; Régulateurs contre les surtensions; Régulateurs de vitesse de tourne-disques; Régulateurs de voltage pour véhicules; Régulateurs d'éclairage de scène; Règles à calcul; Réglets [règles à coulisse]; Relais électriques; Rhéostats; Résistances électriques; Respirateurs pour le filtrage de l'air; Filets de protection contre les accidents; Filets de sauvetage; Trames pour la photogravure; Récepteurs [audio, vidéo]; Écouteurs téléphoniques; Réducteurs [électricité]; Réfractomètres; Réfracteurs; Règles [instruments de mesure]; Baladeurs; Détecteurs; Détecteurs de fumée; Détecteurs de fausse monnaie; Détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; Romaines [balances]; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Saccharimètres; Lignes de sondes; Gabarits [instruments de mesure]; Bouées de sauvetage; Satellites à usage scientifique; Scaphandres; Échelles de sauvetage; Sondeurs de fonds marins; Explorateurs [scanneurs] informatique; Boîtiers de haut-parleurs; Connexion (Boîtes de -); Cartes de circuits imprimés; Écrans fluorescents; Écrans [photographie]; Écrans pour la protection du visage des ouvriers; Écrans de projection; Écrans radiologiques à usage industriel; Signalisation lumineuse ou mécanique; Signaux de brume non explosifs; Balises lumineuses; Arrondisseurs pour la couture; Répondeurs téléphoniques; Semi-conducteurs; Serre-fils [électricité]; Serrures électriques; Sextants; Sphéromètres; Égouttoirs pour travaux photographiques; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; Sirènes; Logiciels [programmes enregistrés]; Lochs; Sulfitomètres; Sonars; Sondes à usage scientifique; Sonomètres; Miroirs d'inspection pour travaux; Miroirs [optique]; Mire-oeufs; Spectrographes; Spectroscopes; Judas optiques pour portes; Guichets automatiques [DAB]; Gicleurs d'incendie; Imprimantes d'ordinateurs; Postes radiotéléphoniques; Postes radiotélégraphiques; Stéréoscopes; Cornues; Pinces nasales pour plongeurs et nageurs; Lunettes (Instruments à -); Azimutaux (Instruments -); Alarme (Instruments d' -); Observation (Instruments d' -); Chaudières (Instruments de contrôle de -); Cosmographie (Instruments de -); Nivellement (Instruments de -); Mesure (Instruments de -); Essais de matériaux (Instruments et machines pour -); Mathématiques (Instruments -); Météorologiques (Instruments -); Trousses de dissection [microscopie]; Navigation (Instruments pour la -); Arpentage (Instruments d' -); Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Bobines électriques (Supports de -); Enregistrements sonores (Supports d' -); Supports de données magnétiques; Supports de données optiques; Tableaux d'affichage électroniques; Tachomètres; Films (Appareils à couper les -); Tampons d'oreilles pour la plongée; Tapis de souris; Mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Taximètres; Claviers d'ordinateur; Planchettes [instruments d'arpentage]; Intermédiaires [photographie]; Cadres pour diapositives; Téléprompteurs; Télécopieurs; Téléphones portables; Télégraphes [appareils]; Télémètres; Télérupteurs; Téléscripteurs; Télévision (Appareils de -); Bâches de sauvetage; Théodolites; Thermomètres, non à usage médical; Thermostats; Thermostats pour véhicules; Cartes magnétiques codées; Pylônes de T.S.F.; Totalisateurs; Traducteurs électroniques de poche; Transistors [électronique]; Transformateurs; Transmetteurs [télécommunication]; Téléphoniques (Transmetteurs -); Transpondeurs; Trépieds pour appareils photographiques; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Triodes; Pavillons de haut-parleurs; Trusquins; Rayons X (Tubes à -) non à usage médical; Porte-voix; Tubes capillaires; Tubes lumineux pour la publicité; Tuyaux à incendie; Combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; Processeurs [unités centrales de traitement]; Unités à bande magnétique [informatique]; Périphériques d'ordinateurs; Uromètres; Tubes vacuum [T.S.F.]; Tubes amplificateurs ou lampes d'amplificateurs; Valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Tubes thermoïoniques; Régulateurs [variateurs] de lumière; Variomètres; Plateaux de laboratoire; Verniers; Vêtements spéciaux pour laboratoires; Verrerie graduée; Verre optique; Caméras vidéo; Cassettes vidéo; Écrans vidéo; Visiophones; Viscosimètres; Visières antiéblouissantes; Vis micrométriques pour instruments d'optique; Voltmètres; Talkies-walkies; Saphirs de tourne-disques; Radeaux de sauvetage; Ballasts pour appareils d'éclairage..

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; Compact discs, DVDs and other digital recording media; Mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; Computer software; Fire-extinguishing apparatus; Clothing for protection against fire; Particle accelerators; Accumulators, electric; Batteries, electric, for vehicles; Adding machines; Aerometers; Agendas (Electronic -); Stills for laboratory experiments; Alcoholmeters; Alidades; Altimeters; Loudspeakers; Ammeters; Retorts' stands; Calibrating rings; Anemometers; Anodes; Aerials; Anticathodes; Apertometers [optics]; High-frequency apparatus; Heat regulating apparatus; Franking (Apparatus to check -); Chromatography apparatus for laboratory use; Diffraction apparatus [microscopy]; Fermentation (Apparatus for -) [laboratory apparatus]; Glass covered with an electrical conductor; Centering apparatus for photographic transparencies; Intercommunication apparatus; Ionization apparatus not for the treatment of air or water; Precision measuring apparatus; Navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; Satellite navigational apparatus; Projection apparatus; Radiological apparatus for industrial purposes; Naval signalling apparatus; Remote control apparatus; X-rays producing apparatus and installations, not for medical purposes; Sounding apparatus and machines; Chemistry apparatus and instruments; Physics (Apparatus and instruments for -); Weighing apparatus and instruments; Surveying apparatus and instruments; Nautical apparatus and instruments; Optical apparatus and instruments; Astronomy (Apparatus and instruments for -); Commutation (Electric apparatus for -); Regulating apparatus, electric; Measuring devices, electric; Monitoring apparatus, electric; Electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; Electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; Heliographic apparatus; Blueprint apparatus; Cameras [photography]; Global Positioning System [GPS] apparatus; Juke boxes, musical; Air analysis apparatus; Drying apparatus for photographic prints; Word processors; Amplifiers; Food analysis apparatus; Gas testing instruments; Testing apparatus not for medical purposes; Data processing apparatus; Enlarging apparatus [photography]; Audiovisual teaching apparatus; Diagnostic apparatus, not for medical purposes; Distillation apparatus for scientific purposes; Phototelegraphy apparatus; Speed measuring apparatus [photography]; Sound recording apparatus; Time recording apparatus; Distance recording apparatus; Breathing apparatus, except for artificial respiration; Sound reproduction apparatus; Railway traffic safety appliances; Sound transmitting apparatus; Glazing apparatus for photographic prints; Distance measuring apparatus; Leather (Appliances for measuring the thickness of -); Skins (Apparatus for measuring the thickness of -); Slide projectors; X-ray apparatus not for medical purposes; Chargers for electric batteries; Discharge tubes, electric, other than for lighting; Oxygen transvasing apparatus; Radios; Vehicle radios; Breathing apparatus for underwater swimming; Teaching apparatus; Demagnetizing apparatus for magnetic tapes; Stereoscopic apparatus; Telephone apparatus; Distribution boxes [electricity]; Optical goods; Gauges; Containers for contact lenses; Spectacle cases; Eyeglass cases; Containers for microscope slides; Cases especially made for photographic apparatus and instruments; Actinometers; Motor fire engines; Shutter releases [photography]; Whistle alarms; Sound alarms; Anti-theft warning apparatus; Tires (Automatic indicators of low pressure in vehicle -); Fire alarms; Spools [photography]; Rods for water diviners; Washing trays [photography]; Distribution consoles [electricity]; Barometers; Weighbridges; Fire beaters; Fire boats; Anode batteries; Batteries for lighting; Batteries, electric; Betatrons; Scales; Precision balances; Binoculars; Electromagnetic coils; Choking coils [impedance]; Coils, electric; Marking buoys; Signalling buoys; Tone arms for record players; Encoded identification bracelets, magnetic; Compasses (Directional -); Marine compasses; Magnets (Decorative -); Calculating machines; Pocket calculators; Calipers; Screw-tapping gauges; Slide calipers; Shoes for protection against accidents, irradiation and fire; Socks, electrically heated; Juke boxes for computers; Decompression chambers; Darkrooms [photography]; Signal bells; Bells [warning devices]; Alarm bells, electric; Electric door bells; Push buttons for bells; Telescopes; Sighting telescopes for firearms; Battery chargers; Identity cards, magnetic; Integrated circuit cards [smart cards]; Video game cartridges; Protective helmets; Protective helmets for sports; Riding helmets; Battery jars; Branch boxes [electricity]; Battery boxes; Switchboxes [electricity]; Surveying chains; Eyeglass chains; Cathodes; Fibre [fiber (Am.)] optic cables; Coaxial cables; Starter cables for motors; Cables, electric; Galvanic cells; Photovoltaic cells; Laboratory centrifuges; Radio pagers; USB flash drives; DNA chips; Buzzers; Cyclotrons; Cinematographic film, exposed; Cinematographic cameras; Safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment; Cell phone straps; Life belts; Integrated circuits; Printed circuits; Hourglasses; Magnetic encoders; Couplings, electric; Collectors, electric; Road signs, luminous or mechanical; Acoustic couplers; Couplers [data processing equipment]; Commutators; Compact discs [audio-video]; Comparators; Compasses [measuring instruments]; Laptop computers; Notebook computers; Capacitors; Optical condensers; Electricity conduits; Acoustic conduits; Conductors, electric; Connectors [electricity]; Connections for electric lines; Milage recorders for vehicles; Waling glasses; Revolution counters; Pedometers; Meters; Contacts, electric; Speed checking apparatus for vehicles; Converters, electric; Fire blankets; Covers for electric outlets; Eyeglass cords; Cupels [laboratory]; Chronographs [time recording apparatus]; Measuring spoons; Headphones; Densimeters; Densitometers; Diaphragms [acoustics]; Diaphragms [photography]; Slides [photography]; Dynamometers; Light-emitting diodes [LED]; Floppy disks; Phonograph records; Calculating disks; Disks, magnetic; Optical discs; Compact discs [read-only memory]; Reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; Animated cartoons; Anti-interference devices [electricity]; Cathodic anti-corrosion apparatus; Steering apparatus, automatic, for vehicles; Protection devices against X-rays, not for medical purposes; Protection devices for personal use against accidents; Cleaning apparatus for phonograph records; Life saving apparatus and equipment; Igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; Record player needles (Apparatus for changing -); Balancing apparatus; Editing appliances for cinematographic films; Ticket dispensers; Dosimeters; Computers; Electrolysers; Transmitters of electronic signals; Transmitting sets [telecommunication]; Epidiascopes; Ergometers; Exposure meters [light meters]; Drying racks [photography]; Extinguishers; Electronic tags for goods; Downloadable image files; Downloadable music files; Plumb lines; Light conducting filaments [optical fibers fibres]; Identification threads for electric wires; Copper wire, insulated; Wires, electric; Fuse wire; Magnetic wires; Telephone wires; Telegraph wires; Filters [photography]; Filters for respiratory masks; Filters for ultraviolet rays, for photography; Signalling whistles; Dog whistles; Flash-bulbs [photography]; Ovens for laboratory use; Photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; Photometers; Frequency meters; Fuses; Galena crystals [detectors]; Galvanometers; Gasometers [measuring instruments]; Knee-pads for workers; Record players; Vests (Am.) Bullet-proof -; Grids for batteries; Identification sheaths for electric wires; Sheaths for electric cables; Asbestos gloves for protection against accidents; Gloves for protection against X-rays for industrial purposes; Gloves for protection against accidents; Gloves for divers; Hydrometers; Hygrometers; Theft prevention installations, electric; Incubators for bacteria culture; Water level indicators; Quantity indicators; Temperature indicators; Petrol gauges; Clinometers; Electric loss indicators; Speed indicators; Vacuum gauges; Armatures [electricity]; Asbestos clothing for protection against fire; Clothing for protection against accidents, irradiation and fire; Garments for protection against fire; Inductors [electricity]; Signs, luminous; Mechanical signs; Electric installations for the remote control of industrial operations; Interfaces for computers; Circuit closers; Switches, electric; Circuit breakers; Inverters [electricity]; Hands free kits for phones; Optical lamps; Darkroom lamps [photography]; Flashlights [photography]; Blinkers [signalling lights]; Fire hose nozzles; Magic lanterns; Signal lanterns; Lasers, not for medical purposes; Lactodensimeters; Contact lenses; Lens hoods; Magnifying glasses [optics]; Correcting lenses [optics]; Optical lenses; Spectacle glasses; Bar code readers; Compact disc players; Disk drives for computers; DVD players; Readers [data processing equipment]; Portable media players; Optical character readers; Limiters [electricity]; Ducts [electricity]; Spirit levels; Mercury levels; Surveyors' levels; Levels [instruments for determining the horizontal]; Traffic-light apparatus [signalling devices]; Accounting machines; Money counting and sorting machines; Dictating machines; Invoicing machines; Weighing machines; Punched card machines for offices; Voting machines; Magnets; Video recorders; Cassette players; Wind socks for indicating wind direction; Crash test dummies; Junction sleeves for electric cables; Manometers; Protective masks; Divers' masks; Solderers' helmets; Respirators, other than for artificial respiration; Electricity mains (Materials for -) [wires, cables]; Electronic pens [visual display units]; Coin-operated mechanisms for television sets; Coin-operated apparatus (Mechanisms for -); Counter-operated apparatus (Mechanisms for -); Megaphones; Diaphragms for scientific apparatus; Computer memory devices; Dressmakers' measures; Rules [measuring instruments]; Metronomes; Microphones; Micrometers; Microprocessors; Microscopes; Microtomes; Time switches, automatic; Viewfinders, photographic; Measuring apparatus; Pressure measuring apparatus; Measures; Furniture especially made for laboratories; Modems; Monitors [computer hardware]; Monitors [computer programs]; Spectacle frames; Eyeglass frames; Terminals [electricity]; Mouse [data processing equipment]; Head cleaning tapes [recording]; Magnetic tapes; Sound recording strips; Videotapes; Objectives [lenses] optics; Lenses for astrophotography; Pince-nez; Anti-glare glasses; Sunglasses; Goggles for sports; Spectacles [optics]; Eyepieces; Ohmmeters; Holograms; Wavemeters; Time clocks [time recording devices]; Oscillographs; Octants; Step-up transformers; Shutters [photography]; Ozonisers [ozonators]; Rods [surveying instruments]; Meteorological balloons; Abacuses; Life jackets; Signalling panels, luminous or mechanical; Spark-guards; Lightning arresters; Asbestos screens for firemen; Parking meters; X-ray films, exposed; Films, exposed; Periscopes; Acid hydrometers; Acidimeters for batteries; Lactometers; Letter scales; Salinometers; Weights; Chips [integrated circuits]; Wafers [silicon slices]; Stands for photographic apparatus; Galvanic batteries; Solar batteries; Sounding leads; Plumb bobs; Pipettes; Pyrometers; Plates for batteries; Planimeters; Plotters; Wrist rests for use with computers; Polarimeters; Fire engines; Plugs, sockets and other contacts [electric connections]; Prisms [optics]; Computer programs [downloadable software]; Computer game programs; Computer operating programs, recorded; Computer programmes [programs], recorded; Teeth protectors; Test tubes; Electronic publications, downloadable; Light-emitting electronic pointers; Control panels [electricity]; Switchboards; Distribution boards [electricity]; Radar apparatus; Current rectifiers; X-ray photographs, other than for medical purposes; Protractors [measuring instruments]; Electrified fences; Tape recorders; Cash registers; Pressure indicators; Voltage surge protectors; Speed regulators for record players; Voltage regulators for vehicles; Stage lighting regulators; Slide-rules; Carpenters' rules; Relays, electric; Rheostats; Resistances, electric; Respirators for filtering air; Nets for protection against accidents; Life nets; Screens for photoengraving; Receivers (Audio-- and video- -); Telephone receivers; Reducers [electricity]; Refractometers; Refractors; Rulers [measuring instruments]; Personal stereos; Detectors; Smoke detectors; False coin detectors; Metal detectors for industrial or military purposes; Balances [steelyards]; Electrified rails for mounting spot lights; Saccharometers; Sounding lines; Jigs [measuring instruments]; Life buoys; Satellites for scientific purposes; Diving suits; Fire escapes; Marine depth finders; Scanners [data processing equipment]; Cabinets for loudspeakers; Junction boxes [electricity]; Printed circuit boards; Fluorescent screens; Screens [photography]; Workmen's protective face-shields; Projection screens; Radiology screens for industrial purposes; Signals, luminous or mechanical; Fog signals, non-explosive; Beacons, luminous; Hemline markers; Answering machines; Semi-conductors; Wire connectors [electricity]; Locks, electric; Sextants; Spherometers; Drainers for use in photography; Simulators for the steering and control of vehicles; Sirens; Computer software, recorded; Logs [measuring instruments]; Sulphitometers; Sonars; Probes for scientific purposes; Sound locating instruments; Mirrors for inspecting work; Mirrors [optics]; Egg-candlers; Spectrograph apparatus; Spectroscopes; Peepholes [magnifying lenses] for doors; Automated teller machines [ATM]; Sprinkler systems for fire protection; Printers for use with computers; Radiotelephony sets; Radiotelegraphy sets; Stereoscopes; Retorts; Nose clips for divers and swimmers; Eyepieces (Instruments containing -); Azimuth instruments; Alarms; Observation instruments; Boiler control instruments; Cosmographic instruments; Levelling instruments; Measuring instruments; Material testing instruments and machines; Mathematical instruments; Meteorological instruments; Cases fitted with dissecting instruments [microscopy]; Navigational instruments; Surveying instruments; Downloadable ring tones for mobile phones; Holders for electric coils; Sound recording carriers; Magnetic data media; Optical data media; Electronic notice boards; Tachometers; Film cutting apparatus; Ear plugs for divers; Mouse pads; Resuscitation mannequins [teaching apparatus]; Pressure indicator plugs for valves; Taximeters; Computer keyboards; Plane tables [surveying instruments]; Carriers for dark plates [photography]; Frames for photographic transparencies; Teleprompters; Facsimile machines; Portable telephones; Telegraphs [apparatus]; Telemeters; Telerupters; Teleprinters; Television apparatus; Safety tarpaulins; Theodolites; Thermometers, not for medical purposes; Thermostats; Thermostats for vehicles; Encoded magnetic cards; Masts for wireless aerials; Totalizators; Electronic pocket translators; Transistors [electronic]; Transformers [electricity]; Transmitters [telecommunication]; Telephone transmitters; Transponders; Tripods for cameras; Vehicle breakdown warning triangles; Triodes; Horns for loudspeakers; Marking gauges [joinery]; X-ray tubes not for medical purposes; Speaking tubes; Capillary tubes; Neon signs; Fire hose; Protective suits for aviators; Central processing units [processors]; Magnetic tape units for computers; Computer peripheral devices; Urinometers; Vacuum tubes [radio]; Amplifying tubes; Solenoid valves [electromagnetic switches]; Thermionic tubes; Light dimmers [regulators], electric; Variometers; Laboratory trays; Verniers; Clothing especially made for laboratories; Measuring glassware; Optical glass; Camcorders; Video cassettes; Video screens; Video telephones; Viscosimeters; Anti-glare visors; Micrometer screws for optical instruments; Voltmeters; Walkie-talkies; Styli for record players; Life-saving rafts; Lighting ballasts..

10
Přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby; Ortopedické potřeby; Materiál na sešívání ran; Jehly pro akupunkturu; Jehly na sešívání ran; Jehly pro lékařské účely; Ampule s radioaktivními preparáty pro lékařské účely; Kroužky na prořezávání zubů; Naslouchací aparáty pro neslyšící; Zubolékařské přístroje (elektrické); Aerosolové dávkovače pro lékařské účely; Chirurgické přístroje a nástroje; Zubní přístroje a nástroje; Lékařské přístroje a nástroje; Urologické přístroje a nástroje; Zvěrolékařské přístroje a nástroje; Rentgenové paprsky (Zařízení na tvorbu -), pro lékařské účely; Zařízení na fyzické cvičení pro lékařské účely; Porodnické nástroje; Porodnické nástroje pro dobytek; Dialyzátory; Vykuřovací přístroje (fumigátory) pro lékařské účely; Masážní přístroje; Přístroje pro léčení hluchoty; Kojení (Pomůcky pro -); Rozbor krve (Zařízení pro -); Testovací přístroje pro lékařské účely; Anesteziologické přístroje; Rovnátka na zuby; Diagnostické přístroje pro lékařské účely; Fyzioterapeutická zařízení; Tlakoměry na měření krevního tlaku; Chrániče sluchu; Radioléčebné přístroje; Umělé dýchání (přístroje pro); Zařízení na výplachy a vymývání tělních dutin; Masážní přístroje (pro estetickou masáž); Mikrodermální obrušovače; Radiologické přístroje pro lékařské účely; Rentgenové přístroje pro lékařské účely; Rehabilitační přístroje pro lékařské účely; Resuscitační přístroje; Teplovzdušná terapeutická zařízení; Galvanická terapeutická zařízení; Lůžkové vibrátory; Tahové [trakční] přístroje pro lékařské účely; Údy umělé; Ortopedické pomůcky; Misky pro lékařské účely; Erotické panny [sexuální pomůcky]; Nosítka pojízdná; Ambulantní nosítka; Sádrové obvazy; Nástroje (Schránky na chirugické a lékařské -); Lékařské a chirurgické tašky; Vaky na led pro lékařské účely; Vodní vaky pro lékařské účely; Obuv ortopedická; Elastické punčochy pro chirurgické účely; Punčochy na křečové žíly; Svěrací kazajky; Rourky chirurgické; Kanyly; Katetry; Katgut (chirurgické nitě); Uzávěry kojeneckých lahví; Kýlní pásy; Pásy břišní; Pásy (elektrické) pro lékařské účely; Pásy hypogastrické; Pupeční pásy; Ortopedické pásy; Těhotenské pásy; Pásy pro lékařské účely; Chirurgické nástroje [operační]; Nože chirurgické; Chrániče břišní (peloty); Termoelektrické obvazy [chirugie]; Kompresory chirurgické; Kapátka pro lékařské účely; Antikoncepční prostředky, s výjimkou chemických; Naslouchátka; Břišní korzety; Lžíce na podávání léků; Polštáře proti proleženinám; Zábaly ohřívací pro první pomoc; Polštáře vzduchové pro lékařské účely; Podušky pro lékařské účely; Podušky [elektricky vyhřívané] pro lékařské účely; Defibrilátory; Umělé zuby; Chrupy umělé; Ochranná zařízení proti rentgenovým paprskům pro lékařské účely; Přemísťování invalidních osob (Zařízení na -); Chrániče prstů pro lékařské účely; Elektrokardiografy; Elektrody pro lékařské použití; Hematimetry; Galvanické pásy pro lékařské účely; Obvazy [elastické]; Ortopedické bandáže na zpevnění kloubů; Lékařské vodicí dráty; Chirurgické nitě; Filtry na ultrafialové paprsky, pro lékařské účely; Kapací lahvičky pro lékařské účely; Nůžky chirurgické; Kleště porodnické; Frézky zubolékařské; Gastroskopy; Nákoleníky ortopedické; Korzety pro zdravotnické účely; Vzduchové polštářky pro lékařské účely; Uspávací polštářky proti nespavosti; Rukavice masážní; Rukavice pro lékařské účely; Inhalátory; Inkubátory pro kojence; Inkubátory pro lékařské účely; Injekční stříkačky pro lékařské účely; Insuflátory (zařízení na zavádění vzduchu nebo látek do tělních dutin); Irigátory pro lékařské účely; UV-lampy pro lékařské účely; Křemíkové lampy pro lékařské účely; Lampy pro lékařské účely; Skalpely, lancety; Lasery pro lékařské účely; Roušky chirurgické; Prostěradla pro pomočující se osoby; Roušky sterilní (chirurgické); Vodní postele pro lékařské účely; Lůžka speciální pro lékařské účely; Čelisti umělé; Anesteziologické masky; Roušky (obličejové) pro lékařský personál; Matrace nafukovací pro lékařské účely; Matrace porodnické; Sešívání ran (Materiály pro -); Nábytek speciální pro lékařské účely; Oči umělé; Oftalmometry; Oftalmoskopy (oční zrcátka); Nádoby na moč; Misky hygienické; Kůže umělá pro chirurgické účely; Čepy pro umělé zuby; Pesary; Výztuže do bot pro podporu nožní klenby; Zubařská křesla; Křesla pro lékařské nebo zubolékařské účely; Pumpy pro lékařské účely; Dětské lahve; Kondomy, prezervativy; Protézy vlasové; Implantáty chirurgické; Čočky [nitrooční protézy] pro chirurgické implantace; Ušní kyrety; Pulzometry; Kování na berle pro invalidy; Chirurgické svorky; Radiologické přístroje pro lékařské účely; Špachtle krční; Nádobky pro aplikaci léků; Speciální nádoby na medicínský odpad; Respirátory (dýchací přístroje pro umělé dýchání); Nádobky pro vaginální sprchy; Skalpely; Ochranné štíty radiologické pro lékařské účely; Popruhy [nosné pásy]; Čištění tělních dutin (Pomůcky na -); Židle s nočníkem; Pilky pro chirurgické účely; Prsy umělé; Podkožní (hypodermické) stříkačky; Stříkačky injekční; Stříkačky pro lékařské účely; Stříkačky uretrální; Irigátory děložní; Irigátory vaginální; Sondy pro lékařské účely; Sondy uretrální; Bandáže (suspenzory); Zrcadla pro chirurgy; Zrcátka zubolékařská; Spirometry [přístroje na měření dechové kapacity]; Chirurgické houby; Plivátka pro lékařské účely; Berle pro tělesně postižené; Dlahy (chirurgické); Stenty; Stetoskopy; Stimulátory kardiologické; Boty pro lékařské účely; Akupunktura (Elektrické nástroje na -); Dávkovače pilulek; Dudlíky pro děti; Ortopedické vložky do bot; Vložky pro ploché nohy; Nože na kuří oka; Ucpávky [ušní]; Operační stoly; Kastrovací kleště; Podušky vyhřívané elektricky, pro léčebné účely; Teploměry pro lékařské účely; Dětské lahve (Dudlíky na -); Odsávačky mateřského mléka; Podložky pro nemocniční lůžka; Trokary (nástroje na nabodnutí tělní dutiny); Rentgenové trubice pro lékařské účely; Drenáže pro lékařské účely; Pouzdra na lékařské nástroje; Rozprašovače pro lékařské účely; Baňky lékařské; Oděvy speciální pro operační sály; Vibrátory na horký vzduch (lékařské); Vibromasážní přístroje..

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Aiguilles d'acupuncture; Sutures (Aiguilles pour -); Aiguilles à usage médical; Ampoules radiogènes à usage médical; Anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; Acoustiques (Appareils -) pour malentendants; Dentaires (Appareils -) électriques; Aérosols (Appareils destinés à la projection d' -) à usage médical; Chirurgicaux (Appareils et instruments -); Dentaires (Appareils et instruments -); Médicaux (Appareils et instruments -); Urologiques (Appareils et instruments -); Vétérinaires (Appareils et instruments -); Rayons X (Appareils et installations pour la production de -) à usage médical; Corporels (Appareils médicaux pour exercices -); Obstétricaux (Appareils -); Bestiaux (Appareils obstétricaux pour -); Dialyseurs; Fumigations (Appareils pour -) à usage médical; Massage (Appareils de -); Surdité (Appareils pour le traitement de la -); Allaitement (Appareils pour l' -); Sang (Appareils pour l'analyse du -); Analyse (Appareils pour l' -) à usage médical; Anesthésie (Appareils d' -); Orthodontie (Appareils d' -); Diagnostic (Appareils pour le -) à usage médical; Physiothérapie (Appareils pour la -); Sphygmomanomètres; Ouïe (Appareils pour la protection de l' -); Radiothérapie (Appareils pour la -); Respiration artificielle (Appareils pour la -); Cavités du corps (Appareils à rincer les -); Esthétiques (Appareils pour massages -); Microdermabrasion (Appareils de -); Radiologie (Appareils de -) à usage médical; Rayons X (Appareils à -) à usage médical; Rééducation physique (Appareils de -) à usage médical; Réanimation (Appareils de -); Air chaud (Appareils thérapeutiques à -); Galvaniques (Appareils thérapeutiques -); Vibratoires (Appareils -) pour lits; Extension (Appareils d' -) à usage médical; Prothèses; Orthopédiques (Articles -); Bassins à usage médical; Poupées érotiques [poupées sexuelles]; Brancards roulants; Civières; Bandes plâtrées; Chirurgiens (Trousses de -); Trousses de chirurgiens ou de médecins; Sacs à glace à usage médical; Eau (Poches à -) à usage médical; Souliers orthopédiques; Bas élastiques [chirurgie]; Bas pour les varices; Camisoles de force; Bougies [chirurgie]; Canules; Cathéters; Catgut; Fermetures de biberons; Bandages herniaires; Abdominales (Ceintures -); Ceintures médicales électriques; Hypogastriques (Ceintures -); Ombilicales (Ceintures -); Ceintures orthopédiques; Grossesse (Ceintures de -); Ceintures médicales; Coutellerie chirurgicale; Bistouris; Pelotes hypogastriques; Compresses thermoélectriques [chirurgie]; Compresseurs [chirurgie]; Compte-gouttes à usage médical; Contraceptifs non chimiques; Cornets acoustiques; Corsets abdominaux; Cuillers pour médicaments; Coussinets pour empêcher la formation d'escarres; Coussinets thermiques pour premiers soins; Coussins à air à usage médical; Coussins à usage médical; Coussins chauffés électriquement à usage médical; Défibrillateurs; Dents artificielles; Dentiers; Protection (Dispositifs de -) contre les rayons X à usage médical; Dispositifs pour déplacer les invalides; Doigtiers à usage médical; Électrocardiographes; Électrodes à usage médical; Hématimètres; Bandes galvaniques à usage médical; Bandages élastiques; Bandages orthopédiques pour les articulations; Fils de guidage médicaux; Fils de chirurgiens; Filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; Flacons compte-gouttes à usage médical; Ciseaux pour la chirurgie; Forceps; Fraises à usage dentaire; Gastroscopes; Genouillères orthopédiques; Gaines à usage médical; Oreillers à air à usage médical; Oreillers contre l'insomnie; Gants pour massages; Gants à usage médical; Inhalateurs; Couveuses pour bébés; Couveuses médicales; Injecteurs à usage médical; Insufflateurs; Irrigateurs à usage médical; Rayons ultraviolets (Lampes à -) à usage médical; Quartz (Lampes à -) à usage médical; Lampes à usage médical; Lancettes; Lasers à usage médical; Draps chirurgicaux; Draps pour incontinents; Champs opératoires [draps stériles]; Lits hydrostatiques à usage médical; Lits construits spécialement pour les soins médicaux; Mâchoires artificielles; Masques anesthésiques; Masques utilisés par le personnel médical; Matelas à air à usage médical; Matelas pour l'accouchement; Sutures (Matériel pour -); Mobilier spécial à usage médical; Yeux artificiels; Ophtalmomètres; Ophtalmoscopes; Urinaux; Bassins hygiéniques; Peau artificielle à usage chirurgical; Pivots dentaires; Pessaires; Ressorts pour cambrures de chaussures; Dentistes (Fauteuils de -); Fauteuils à usage médical ou dentaire; Pompes à usage médical; Biberons; Préservatifs; Prothèses capillaires; Implants artificiels; Lentilles [prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale; Cure-oreilles; Pulsomètres; Embouts de béquilles pour infirmes; Agrafes chirurgicales; Radiographies à usage médical; Cure-langue; Récipients pour l'application de médicaments; Récipients spéciaux pour déchets médicaux; Respirateurs pour la respiration artificielle; Poches pour douches vaginales; Scalpels; Écrans radiologiques à usage médical; Écharpes [bandages de soutien]; Écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; Chaises percées; Scies à usage chirurgical; Seins artificiels; Hypodermiques (Seringues -); Bocks à injections; Seringues à usage médical; Urétrales (Seringues -); Utérines (Seringues -); Vaginales (Seringues -); Sondes à usage médical; Urétrales (Sondes -); Suspensoirs [bandages]; Miroirs pour chirurgiens; Miroirs pour dentistes; Spiromètres [appareils médicaux]; Éponges chirurgicales; Crachoirs à usage médical; Béquilles pour infirmes; Éclisses [attelles]; Stents; Stéthoscopes; Stimulateurs cardiaques; Bottes à usage médical; Acupuncture (Instruments électriques pour l' -); Pilulaires; Sucettes [tétines]; Semelles orthopédiques; Pieds plats (Supports pour -); Coupe-cors; Tampons pour les oreilles; Tables d'opération; Tenailles à châtrer; Couvertures chauffantes, à usage médical; Thermomètres à usage médical; Tétines de biberons; Tire-lait; Alèses; Trocarts; Rayons X (Tubes à -) à usage médical; Drains à usage médical; Mallettes spéciales pour instruments médicaux; Vaporisateurs à usage médical; Ventouses médicales; Vêtements spéciaux pour salles d'opération; Vibrateurs à air chaud à usage médical; Vibromasseurs..

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; Orthopedic articles; Suture materials; Acupuncture needles; Suture needles; Needles for medical purposes; Radium tubes for medical purposes; Teething rings; Hearing aids for the deaf; Dental apparatus, electric; Aerosol dispensers for medical purposes; Surgical apparatus and instruments; Dental apparatus; Medical apparatus and instruments; Urological apparatus and instruments; Veterinary apparatus and instruments; X-rays (Apparatus and installations for the production of -), for medical purposes; Physical exercise apparatus, for medical purposes; Obstetric apparatus; Cattle (Obstetric apparatus for -); Dialyzers; Fumigation apparatus for medical purposes; Massage apparatus; Deafness (Apparatus for the treatment of -); Nursing appliances; Blood testing apparatus; Testing apparatus for medical purposes; Anaesthetic apparatus; Orthodontic appliances; Diagnostic apparatus for medical purposes; Physiotherapy apparatus; Sphygmomanometers; Hearing protectors; Radiotherapy apparatus; Artificial respiration (Apparatus for -); Body cavities (Appliances for washing -); Esthetic massage apparatus; Microdermabrasion apparatus; Radiological apparatus for medical purposes; X-ray apparatus for medical purposes; Rehabilitation apparatus (Body -) for medical purposes; Resuscitation apparatus; Hot air therapeutic apparatus; Galvanic therapeutic appliances; Bed vibrators; Traction apparatus for medical purposes; Artificial limbs; Orthopedic articles; Basins for medical purposes; Love dolls [sex dolls]; Stretchers, wheeled; Ambulance stretchers; Plaster bandages for orthopaedic purposes [casts (Am.)]; Instrument cases for use by surgeons and doctors; Cases fitted for use by surgeons and doctors; Ice bags for medical purposes; Water bags for medical purposes; Orthopedic footwear [shoes]; Elastic stockings for surgical purposes; Stockings for varices; Strait jackets; Bougies [surgery]; Cannulae; Catheters; Catgut; Feeding bottle valves; Trusses; Abdominal belts; Belts, electric, for medical purposes; Hypogastric belts; Umbilical belts; Orthopedic belts; Maternity belts; Belts for medical purposes; Cutlery [surgical]; Knives for surgical purposes; Abdominal pads; Thermo-electric compresses [surgery]; Compressors [surgical]; Droppers for medical purposes; Contraceptives, non-chemical; Ear trumpets; Abdominal corsets; Spoons for administering medicine; Pads [pouches] for preventing pressure sores on patient bodies; Thermal packs for first aid purposes; Air cushions for medical purposes; Cushions for medical purposes; Pads (Heating -), electric, for medical purposes; Defibrillators; Artificial teeth; Dentures; Protection devices against X-rays, for medical purposes; Invalids' hoists; Finger guards for medical purposes; Electrocardiographs; Electrodes for medical use; Hematimeters; Galvanic belts for medical purposes; Bandages, elastic; Supportive bandages; Medical guidewires; Thread, surgical; Filters for ultraviolet rays, for medical purposes; Dropper bottles for medical purposes; Scissors for surgery; Forceps; Burs (Dental -); Gastroscopes; Knee bandages, orthopedic; Corsets for medical purposes; Air pillows for medical purposes; Soporific pillows for insomnia; Gloves for massage; Gloves for medical purposes; Inhalers; Incubators for babies; Incubators for medical purposes; Injectors for medical purposes; Insufflators; Enema apparatus for medical purposes; Ultraviolet ray lamps for medical purposes; Quartz lamps for medical purposes; Lamps for medical purposes; Fleams; Lasers for medical purposes; Surgical drapes; Incontinence sheets; Sterile sheets, surgical; Water beds for medical purposes; Beds, specially made for medical purposes; Artificial jaws; Anaesthetic masks; Masks for use by medical personnel; Air mattresses, for medical purposes; Childbirth mattresses; Suture materials; Furniture especially made for medical purposes; Artificial eyes; Ophthalmometers; Opthalmoscopes; Urinals [vessels]; Bed pans; Artificial skin for surgical purposes; Pins for artificial teeth; Pessaries; Arch supports for footwear; Dentists' armchairs; Armchairs for medical or dental purposes; Pumps for medical purposes; Babies' bottles; Condoms; Hair prostheses; Surgical implants [artificial materials]; Lenses [intraocular prostheses] for surgical implantation; Ear picks; Pulse meters; Tips for crutches for invalids; Clips, surgical; X-ray photographs for medical purposes; Tongue scrapers; Receptacles for applying medicines; Containers especially made for medical waste; Respirators for artificial respiration; Douche bags; Scalpels; Radiology screens for medical purposes; Slings [supporting bandages]; Brushes for cleaning body cavities; Commode chairs; Saws for surgical purposes; Artificial breasts; Hypodermic syringes; Syringes for injections; Syringes for medical purposes; Urethral syringes; Uterine syringes; Vaginal syringes; Probes for medical purposes; Urethral probes; Suspensory bandages; Mirrors for surgeons; Mirrors for dentists; Spirometers [medical apparatus]; Sponges (Surgical -); Spittoons for medical purposes; Crutches; Splints, surgical; Stents; Stethoscopes; Heart pacemakers; Boots for medical purposes; Electric acupuncture instruments; Balling guns; Teats; Orthopedic soles; Supports for flat feet; Corn knives; Ear plugs [ear protection devices]; Operating tables; Castrating pincers; Blankets, electric, for medical purposes; Thermometers for medical purposes; Feeding bottle teats; Breast pumps; Draw-sheets for sick beds; Trocars; X-ray tubes for medical purposes; Drainage tubes for medical purposes; Cases fitted for medical instruments; Sprayers for medical purposes; Cupping glasses; Clothing especially for operating rooms; Hot air vibrators for medical purposes; Vibromassage apparatus..

20
Nábytek, zrcadla, rámy; Výrobky nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot; Kování na postele (nekovové); Obložení nábytku (nekovové); Kování na dveře (nekovové); Úly včelí; Stojany na odkapávání nádobí; Jantar; Úchytky kabelů nebo trubek (z umělých hmot); Kroužky na záclony; Vycpaná zvířata; Opěrky na hlavu [u nábytku]; Skříně; Lékárničky; Drápy (Zvířecí -); Žerdě (vlajkové); Věšáky na kabáty (nábytek); Slonovina jako surovina nebo polotovar; Cívky navíjecí na hadice, kromě kovových a mechanických; Tyče záclonové; Lišty rámů na obrazy; Kost (z velryb) jako surovina nebo polotovar; Bambus; Ponky; Lavičky [nábytek]; Pulty; Rakve; Barely (nekovové); Ambroid (Tyče z -); Bedny (nekovové); Cívky (Dřevěné -) na přízi, hedvábí a nitě; Navijáky na hadice, kromě mechanických a kovových; Záclony (Háčky na -); Sudy (nekovové); Náramky identifikační pro nemocnice (nekovové); Příborníky; Servírovací stolky pojízdné; Šrouby s hlavou a maticí (nekovové); Busty ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot; Krejčovské stojany; Pohovky; Psí boudy; Rákos [jako materiál na splétání]; Kohoutky pro sudy (nekovové); Podhlavníky; Uzávěry lahvové (nekovové); Těsnicí uzávěry (nekovové); Vozíky [servírovací stolky]; Chodítka dětská; Poutače ze dřeva nebo z umělých hmot; Kartotéky [nábytek]; Skříňky na hračky; Poštovní schránky, kromě zděných a kovových; Zásuvky; Komody; Kozy [na položení materiálu]; Kozy na řezání; Úly včelí (voskové plástve pro); Obruče na sudy (nekovové); Dveře (Závěsy u -) nekovové; Koše (nekovové); Koše; Uzávěry na lahve (nekovové); Uzávěry (nekovové) na nádoby; Čepy (do sudů) nekovové; Dekorační předměty [přenosné]; Mušle; Lastury ústřic; Kontejnery přepravní (nekovové); Kontejnery [nekovové]; Korál; Pásy korkové; Rohy (Zvířecí -); Jelení parohy; Rámy (na obrazy); Rohovina jako surovina nebo polotovar; Korozo (olejová palma); Stolky odkládací; Boudy pro domácí zvířata; Kolébky; Polštáře; Polštáře nafukovací (kromě polštářů k léčebným účelům); Polštáře pro domácí zvířata; Obaly ochranné na oděvy; Povlaky na oděvy [ochranné]; Matice (nekovové); Ozdoby z umělých hmot pro potraviny; Skříňky na jídlo (spížky) nekovové; Dávkovače ručníků, upevněné, (nekovové); Gauče; Dužiny (sudů); Desky k vystavování zboží; Držáky na noviny; Držáky na záclony a závěsy, kromě držáků z textilních materiálů; Přebalovací pulty; Plástve; Plástve do včelích úlů; Schodiště (Tyče na přidržení koberce na -); Figury voskové; Figurky (sošky) ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot; Lišty u nábytku z umělých hmot; Sudy dřevěné na odkalování vína; Bedny laťové přepravní; Kukaně; Háky k věšákům (nekovové); Háčky na oděvy (nekovové); Háčky na záclony; Bóje (Uvazovací -) nekovové; Zvířata (pelechy pro domácí); Stolky na květiny; Ratan; Sláma pletená (s výjimkou rohoží); Ramínka na oděvy; Podušky; Podušky nafukovací, kromě podušek k léčebným účelům; Kování na okna (nekovové); Fitinky na rakve (nekovové); Lahve (Obaly na -) dřevěné; Želvovina (Imitace -); Sudy (Podstavce na -) nekovové; Podstavce pro počítací stroje; Štíty (Vývěsní -) ze dřeva nebo umělých hmot; Karty klíčové z umělých hmot (nekódované); Desky skleněné pro zrcadla; Truhlářské umělecké výrobky; Pultíky (pro zpěváky); Sloupky na drápání pro kočky; Postele; Nemocniční postele; Lůžka (Vodní -), kromě lůžek pro léčebné účely; Perleť jako surovina nebo polotovar; Krejčovské panny; Násady na nářadí (nekovové); Rukojeti nožů (nekovové); Násady na kosy (nekovové); Násady na smetáky (nekovové); Dveřní kliky, ne z kovu; Matrace; Matrace nafukovací, kromě matrací k léčebným účelům; Přebalovací podložky; Lůžkoviny (s výjimkou ložního prádla); Nábytek (Kovový -); Kancelářský nábytek; Nábytek; Školní nábytek; Lišty na rámy obrazů; Držáky na kartáče; Stoly zámečnické (nekovové); Pásy dřevěné; Obruby ze slámy; Hnízda pro domácí zvířata; Čísla domovní kromě kovových a svíticích; Díla umělecká ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot; Proutěné zboží; Reklamní předměty nafukovací; Ozdoby pohyblivé [ozdobné pohyblivé předměty vydávající zvuky, zpravidla zvonečky nebo tyčinky]; Slamníky; Váhy na nošení břemen; Palety na manipulaci se zbožím (nekovové); Palety přepravní (nekovové); Košíky (nekovové); Koše rybářské; Tabule s háčky na zavěšení klíčů; Části nábytku ze dřeva; Zástěny proti žáru pro domácnost; Zástěny; Čepy (nekovové); Bidla nekovová; Desky (Stolní -); Štítky (Identifikační -) nekovové; Přepravky (nekovové); Kolíky stanové (nekovové); Podstavce na květináče; Ambroid (Desky z -); Křesla; Křesla (Kadeřnická -); Úchytky nekovové; Skříňky [na ručníky] nábytek; Stojany na klobouky; Police na knihy [nábytek]; Stojany na deštníky; Stojany na časopisy; Lahve (Stojany na -); Dvířka k nábytku; Schody (Stupně -) nekovové; Kladky z umělých hmot pro rolety; Stolky pracovní (školní lavice); Krmelce; Stojany na střelné zbraně; Ohrádky pro děti; Nádoby z umělých hmot (jako obaly); Nádrže na tekutá paliva (nekovové); Matrace; Police (Nábytkové -); Police; Police na knihy; Police do registračních skříní; Dřezy (Snímatelné kryty nebo vložky pro -); Nýty (nekovové); Konzole na záclony a závěsy; Kolečka k nábytku nekovová; Kolečka k postelím nekovová; Válce k roletám; Spací pytle na kempování; Obrysnice [u železnic] nekovové; Závory (nekovové); Police; Registratury; Žebříky ze dřeva nebo z umělých hmot; Schůdky pohyblivé pro nastupování cestujících (nekovové); Bedny ze dřeva nebo z umělých hmot; Sekretáře; Psací stoly; Pohovky čalouněné s podnožkou; Židle; Sedadla (Kovová -); Židle vysoké pro děti; Nádrže, kromě nádrží kovových a nádrží zděných; Svorky kabelové (nekovové); Zámky, (kromě kovových a elektrických); Zástrčky [dveřní] nekovové; Zámky pro vozidla (nekovové); Podnožky; Sofa; Tyčky k rostlinám; Zrcadla; Ruční zrcátka [toaletní zrcátka]; Mořská pěna; Ošatky; Sochy ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot; Dřevěné rolety; Tabule vývěsní; Špalíčky do zdi (nekovové); Rolety (vnitřní okenní -) [žaluzie]; Koberečky pro dětské ohrádky; Zátky do lahví; Zátky korkové; Státní poznávací značky (nekovové); Želvovina; Stoly; Desky pod psací stroje; Stoly (Rýsovací -); Stolky toaletní; Stoly (kovové); Stoly masážní; Stolky toaletní; Stolky pojízdné pro počítače; Výdřevy pro včelí úly; Rámy na vyšívání; Pelesti postelí dřevěné; Bambusové závěsy; Papírové rolety; Závěsy korálkové ozdobné; Okenní bytové závěsy látkové; Lehátka skládací; Sláma (pletené předměty ze); Prkénka na krájení a sekání masa; Kádě na míchání malty (nekovové); Ptáci vycpaní; Urny pohřební; Vodovody (Ventily -) z umělých hmot; Uzávěry drenážních trubek z umělých hmot; Klapky (nekovové) kromě klapek jako součástí strojů; Kádě (nekovové); Lištové rolety vnitřní (žaluzie); Vějíře; Vitríny [nábytek]; Sklo (Stříbřené -) pro výrobu zrcadel; Šrouby (nekovové); Kopyta (Zvířecí -)..

Meubles, glaces (miroirs), cadres; Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Garnitures de lits non métalliques; Garnitures de meubles non métalliques; Garnitures de portes non métalliques; Ruches pour abeilles; Vaisseliers; Ambre jaune; Pattes d'attache de câbles ou de tubes en matières plastiques; Anneaux de rideaux; Animaux empaillés; Appuie-tête [meubles]; Armoires; Armoires à pharmacie; Animaux (Griffes d' -); Hampes; Portemanteaux [meubles]; Ivoire brut ou mi-ouvré; Enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Tringles de rideaux; Baguettes [liteaux] d'encadrement; Baleine brute ou mi-ouvrée; Bambou; Établis; Bancs [meubles]; Comptoirs [tables]; Cercueils; Barils non métalliques; Ambroïne (Barres d' -); Huches non métalliques; Bobines en bois pour fil, soie, cordonnet; Dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Patères de rideaux; Futailles; Bracelets d'identification non métalliques pour hôpitaux; Buffets; Buffets roulants [meubles]; Boulons non métalliques; Bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Bustes pour tailleurs; Canapés; Chiens (Niches de -); Roseau [matière à tresser]; Robinets de tonneaux non métalliques; Traversins; Capsules de bouteilles non métalliques; Capsules de bouchage non métalliques; Chariots [mobilier]; Trotteurs pour enfants; Écriteaux en bois ou en matières plastiques; Fichiers [meubles]; Coffres à jouets; Boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; Tiroirs; Commodes; Tréteaux [mobilier]; Chevalets de sciage; Cire gaufrée pour ruches; Cerceaux non métalliques pour barils; Charnières non métalliques; Corbeilles non métalliques; Mannes [paniers]; Fermetures de bouteilles non métalliques; Fermetures de récipients non métalliques; Bondes non métalliques; Mobiles [objets pour la décoration]; Coquillages [coquilles]; Écailles d'huîtres; Conteneurs flottants non métalliques; Conteneurs non métalliques; Corail; Cordons en liège; Cornes d'animaux; Ramures de cerfs; Cadres [encadrements]; Corne brute ou mi-ouvrée; Corozo; Dessertes; Niches pour animaux d'intérieur; Berceaux; Coussins; Coussins à air non à usage médical; Coussins pour animaux de compagnie; Housses à vêtements [penderie]; Housses pour vêtements [rangement]; Écrous non métalliques; Décorations en matières plastiques pour aliments; Garde-manger non métalliques; Distributeurs fixes de serviettes non métalliques; Divans; Douves; Présentoirs; Journaux (Présentoirs pour -); Embrasses non en matières textiles; Tables à langer murales; Rayons de miel; Rayons de ruches; Tringles de tapis d'escaliers; Cire (Figures en -); Statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Meubles (Finitions en matières plastiques pour -); Fûts en bois pour décanter le vin; Harasses; Nichoirs; Crochets de portemanteaux non métalliques; Patères [crochets] pour vêtements, non métalliques; Crochets de rideaux; Bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage]; Couchettes pour animaux d'intérieur; Jardinières [meubles]; Rotin; Paille tressée à l'exception des nattes; Cintres pour vêtements; Oreillers; Oreillers à air non à usage médical; Garnitures de fenêtres non métalliques; Garnitures de cercueils non métalliques; Emballages en bois pour bouteilles; Écaille (Succédanés de l' -); Chantiers [supports] non métalliques pour fûts; Bâtis de machines à calculer; Enseignes en bois ou en matières plastiques; Cartes-clefs en matières plastiques non codées; Plaques de verre pour miroirs; Ébénisterie (Produits d' -); Lutrins; Arbres à griffes pour chats; Lits; Lits d'hôpital; Lits hydrostatiques, non à usage médical; Nacre brute ou mi-ouvrée; Mannequins; Manches d'outils non métalliques; Manches de couteaux non métalliques; Manches de faux non métalliques; Manches à balais non métalliques; Poignées de portes non métalliques; Matelas; Matelas à air non à usage médical; Tapis de change pour bébés; Literie à l'exception du linge de lit; Meubles métalliques; Meubles de bureau; Meubles; Mobilier scolaire; Moulures pour cadres [encadrements]; Montures de brosses; Étaux-établis non métalliques; Rubans de bois; Rubans de paille; Nids pour animaux d'intérieur; Numéros de maisons non métalliques, non lumineux; Art (Objets d' -) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Vannerie; Objets de publicité gonflables; Mobiles décoratifs produisant des sons; Paillots; Palanches de transport; Palettes de manutention non métalliques; Palettes de transport non métalliques; Paniers non métalliques; Paniers de pêche; Tableaux accroche-clefs; Boiseries (Pans de -) pour meubles; Écrans de cheminées; Paravents [meubles]; Chevilles non métalliques; Perches non métalliques; Plateaux de tables; Plaques d'identité non métalliques; Palettes [plateaux] de chargement non métalliques; Piquets de tente non métalliques; Piédestaux pour pots à fleurs; Ambroïne (Plaques d' -); Fauteuils; Coiffeurs (Fauteuils de -); Boutons [poignées] non métalliques; Porte-serviettes [meubles]; Porte-chapeaux; Porte-livres; Porte-parapluies; Porte-revues; Bouteilles (Casiers à -); Portes de meubles; Marchepieds non métalliques; Poulies en matières plastiques pour stores; Pupitres; Râteliers à fourrage; Râteliers à fusils; Parcs pour bébés; Récipients d'emballage en matières plastiques; Récipients non métalliques pour combustibles liquides; Sommiers de lits; Rayons de meubles; Tablettes de rangement; Bibliothèques (Rayons de -); Classeurs (rayons pour -) [meubles]; Revêtements amovibles pour éviers; Rivets non métalliques; Rails pour rideaux; Roulettes de meubles non métalliques; Lits (Roulettes de -) non métalliques; Galets pour rideaux; Sacs de couchage pour le camping; Gabarits de chargement non métalliques pour chemins de fer; Loquets non métalliques; Étagères; Casiers; Échelles en bois ou en matières plastiques; Échelles non métalliques mobiles pour l'embarquement des passagers; Boîtes en bois ou en matières plastiques; Secrétaires; Bureaux [meubles]; Chaises longues; Sièges; Sièges métalliques; Chaises hautes pour enfants; Réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; Serre-câbles non métalliques; Serrures non métalliques autres qu'électriques; Verrous de porte non métalliques; Serrures non métalliques pour véhicules; Tabourets; Sofas; Échalas; Glaces [miroirs]; Miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; Écume de mer; Panetons; Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Stores en bois tissé [mobilier]; Tableaux d'affichage; Tampons [chevilles] non métalliques; Stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; Tapis pour parcs pour bébés; Bouchons de bouteilles; Bouchons de liège; Plaques minéralogiques non métalliques; Écaille; Tables; Tablettes pour machines à écrire; Tables à dessin; Tables de toilette; Tables métalliques; Tables de massage; Tables de toilette [mobilier]; Dessertes pour ordinateurs; Cadres de ruches; Métiers à broder; Bois de lit; Rideaux de bambou; Stores en papier; Rideaux de perles pour la décoration; Stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; Transatlantiques [chaises longues]; Tresses de paille; Hachoirs [tables de bouchers]; Auges à mortier non métalliques; Oiseaux empaillés; Urnes funéraires; Clapets de conduites d'eau en matières plastiques; Clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques; Vannes non métalliques autres que parties de machines; Cuves non métalliques; Stores d'intérieur à lamelles; Éventails; Vitrines [meubles]; Verre argenté [miroiterie]; Vis non métalliques; Sabots d'animaux..

Furniture, mirrors, picture frames; Goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; Bed fittings, not of metal; Furniture fittings, not of metal; Door fittings, not of metal; Beehives; Plate racks; Yellow amber; Cable or pipe clips of plastics; Curtain rings; Stuffed animals; Head-rests [furniture]; Cupboards; Medicine cabinets; Claws (Animal -); Flagpoles; Coatstands; Ivory, unworked or semi-worked; Winding spools, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; Curtain rods; Picture frame brackets; Whalebone, unworked or semi-worked; Bamboo; Work benches; Benches [furniture]; Counters [tables]; Coffins; Barrels, not of metal; Ambroid bars; Bins, not of metal; Reels of wood for yarn, silk, cord; Reels, not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; Curtain tie-backs; Casks, not of metal; Identification bracelets, not of metal, for hospitals; Sideboards; Dinner wagons [furniture]; Bolts, not of metal; Busts of wood, wax, plaster or plastic; Costume stands; Settees; Dog kennels; Reeds [plaiting materials]; Taps for casks, not of metal; Bolsters; Bottle caps, not of metal; Stoppers, not of metal; Trolleys [furniture]; Infant walkers; Placards of wood or plastics; Index cabinets [furniture]; Chests for toys; Letter boxes, not of metal or masonry; Lockers; Chests of drawers; Trestles [furniture]; Saw horses; Waxcomb for beehives; Cask hoops, not of metal; Hinges, not of metal; Trays, not of metal; Hampers [baskets]; Bottle closures, not of metal; Closures, not of metal, for containers; Bungs, not of metal; Mobiles [decoration]; Shells; Oyster shells; Floating containers, not of metal; Containers, not of metal [storage, transport]; Coral; Cork bands; Animal horns; Stag antlers; Picture frames; Horn, unworked or semi-worked; Corozo; Tea carts; Kennels for household pets; Cots; Cushions; Air cushions, not for medical purposes; Pet cushions; Covers for clothing [wardrobe]; Garment covers [storage]; Nuts, not of metal; Decorations of plastic for foodstuffs; Meat chests, not of metal; Towel dispensers, fixed, not of metal; Divans; Staves of wood; Display stands; Newspaper display stands; Curtain holders, not of textile material; Baby changing platforms; Honeycombs; Foundations for beehives; Stair rods; Wax figures; Statuettes of wood, wax, plaster or plastic; Edgings of plastic for furniture; Casks of wood for decanting wine; Crates; Nesting boxes; Coathooks, not of metal; Clothes hooks, not of metal; Curtain hooks; Mooring buoys, not of metal; Beds for household pets; Flower-stands [furniture]; Rattan; Plaited straw, except matting; Coat hangers; Pillows; Air pillows, not for medical purposes; Window fittings, not of metal; Coffin fittings, not of metal; Bottle casings of wood; Tortoiseshell imitation; Cask stands, not of metal; Stands for calculating machines; Signboards of wood or plastics; Cards (Plastic key -), not encoded; Mirror tiles; Cabinet work; Lecterns; Scratching posts for cats; Beds; Hospital beds; Water beds, not for medical purposes; Mother-of-pearl, unworked or semi-worked; Mannequins; Tool handles, not of metal; Knife handles, not of metal; Scythe handles, not of metal; Broom handles, not of metal; Door handles, not of metal; Mattresses; Air mattresses, not for medical purposes; Baby changing mats; Bedding, except linen; Furniture of metal; Office furniture; Furniture; School furniture; Moldings for picture frames; Brush mountings; Vice benches, not of metal; Wood ribbon; Straw edgings; Nesting boxes for household pets; House numbers, not of metal, non-luminous; Works of art, of wood, wax, plaster or plastic; Wickerwork; Inflatable publicity objects; Wind chimes [decoration]; Straw mattresses; Shoulder poles [yokes]; Handling pallets, not of metal; Transport pallets, not of metal; Baskets, not of metal; Fishing baskets; Keyboards for hanging keys; Furniture partitions of wood; Fireguards; Screens [furniture]; Dowels, not of metal; Poles, not of metal; Table tops; Nameplates, not of metal; Loading pallets, not of metal; Tent pegs, not of metal; Flower-pot pedestals; Ambroid plates; Armchairs; Hairdressers' chairs; Knobs, not of metal; Towel closets [furniture]; Hat stands; Book rests [furniture]; Umbrella stands; Magazine racks; Bottle racks; Doors for furniture; Steps [ladders], not of metal; Pulleys of plastics for blinds; Desks (Standing -); Fodder racks; Gun racks; Playpens for babies; Packaging containers of plastic; Containers, not of metal, for liquid fuel; Spring mattresses; Furniture shelves; Shelves for storage; Library shelves; Shelves for filing-cabinets [furniture]; Mats, removable, for sinks; Rivets, not of metal; Curtain rails; Furniture casters, not of metal; Bed casters, not of metal; Curtain rollers; Sleeping bags for camping; Loading gauge rods, not of metal, for railway waggons [wagons]; Latches, not of metal; Racks [furniture]; Filing cabinets; Ladders of wood or plastics; Boarding stairs, not of metal, mobile, for passengers; Bins of wood or plastic; Writing desks; Desks; Easy chairs; Seats; Seats of metal; High chairs for babies; Tanks, not of metal nor of masonry; Cable clips, not of metal; Locks, other than electric, not of metal; Bolts (Door -) not of metal; Locks, not of metal, for vehicles; Stools; Sofas; Stakes for plants or trees; Mirrors [looking glasses]; Hand-held mirrors [toilet mirrors]; Meerschaum; Bakers' bread baskets; Statues of wood, wax, plaster or plastic; Woven timber blinds [furniture]; Display boards; Wall plugs, not of metal; Indoor window blinds [shades] furniture; Mats for infant playpens; Corks for bottles; Corks; Numberplates, not of metal; Tortoiseshell; Tables; Typing desks; Draughtman's tables; Dressing tables; Tables of metal; Massage tables; Washstands [furniture]; Carts for computers [furniture]; Sections of wood for beehives; Embroidery frames; Bedsteads of wood; Bamboo curtains; Paper blinds; Bead curtains for decoration; Interior textile window blinds; Deck chairs; Straw plaits; Chopping blocks [tables]; Troughs, not of metal, for mixing mortar; Birds (Stuffed -); Funerary urns; Water-pipe valves of plastic; Drain traps [valves] of plastic; Valves, not of metal, other than parts of machines; Vats, not of metal; Slatted indoor blinds; Fans for personal use, non-electric; Showcases [furniture]; Silvered glass [mirrors]; Screws, not of metal; Animal hooves..

24
Textil a textilní zboží nezahrnuté v jiných třídách; Povlečení; Ubrusy; Utěrky na sklo; Ručníky textilní na obličej; Utěráky, ručníky textilní; Textilie pro koupelny, s výjimkou oděvů; Prádlo pro domácnost; Ložní prádlo; Prádlo stolní; Prádlo vyšívané; Brokát; Kartoun; Kanava na vyšívání a tapiserie; Prostírání anglické, kromě papírového; Pytlovina [žíněné tkaniny]; Ložní pokrývky a přikrývky; Povlečení (ložní prádlo) z papíru; Plédy; Držáky na záclony a závěsy z textilních materiálů; Lůžkoviny; Barchet; Bavlněné látky, textilie; Krep [textilie]; Krepon (jemná vlněná tkanina); Damašek (tkanina); Štítky textilní; Kapesníky látkové; Povlaky na polštáře; Potahy na matrace; Plst; Žínky hygienické; Flanel [textilie]; Podšívky textilní pro klobouky; Nábytkové potahy ochranné; Povlaky ochranné na polštáře; Pokrývky polštářové ozdobné; Povlaky na sklápěcí kryty toalet; Podšívky textilní; Prapory, s výjimkou papírových; Gáza jako tkanina; Rukavice na umývání; Žerzej [tkaniny]; Ševiot [vlněné tkaniny]; Prostěradla, povlečení; Marabutová textilie [jemná hedvábná látka]; Filtrační materiál (Textilní -); Syntetické materiály [náhražkové tkaniny]; Textilie (materiály); Drožet (vzorovaná protkávaná tkanina jako damašek); Sukno na kulečníkový (biliardový) stůl; Pásy textilní pro tisk; Tapety textilní; Přikrývky prošívané prachové nebo péřové; Závěsy na dveřích; Sypkovina; Povlaky na nábytek, ze syntetických materiálů; Potahy na nábytek z textilních materiálů; Spací pytle; Podložky na stůl pod sklenice, talíře [prostírání]; Vlajkovina; Etamín (záclonovina); Korouhve, praporce; Látky; Podšívky textilní pro obuv; Textilie vlněné; Textilie, nepropouštějící plyn, pro vzdušné balóny; Běhouny na stůl (pokrývky na stůl); Rubáše; Taft; Ubrusy, s výjimkou papírových; Moleskin [textilie]; Tkaniny jutové; Kaliko; Matracovina; Plátno, ubrus voskovaný; Tkaniny pogumované, ne pro papírenské účely; Plátno na výrobu sýra (řídké plátno); Plátno knihařské nebo krejčovské hrubé ztužené; Závěsy textilní nebo plastové; Sprchové závěsy z textilu nebo umělé hmoty; Tkaniny; Tkaniny přilnavé za tepla; Tkaniny konopné; Jutové textilie; Tkaniny lněné; Rajón (umělé viskózové hedvábí); Ramie (Textilie z -); Hedvábí (Textilie z -); Tkaniny hedvábné pro potisk vzorů; Esparto (textilie); Tkaniny elastické; Textilie imitující kůži; Tkaniny ze skleněných vláken pro textilní užití; Úplet; Textilie netkané; Tkaniny pro čalouníky; Textilie pro obuv; Tkaniny pro luxusní prádlo; Tkaniny k textilnímu užití; Vyšívací tkaniny s předkresleným vzorem; Textilie žinylkové; Frýz [hrubá silná vlněná mykaná tkanina]; Ubrousky textilní pod talíře, atd.; Stolní ubrousky látkové; Odličovací ubrousky textilní; Síťovina konopná [bytová textilie]; Lůžkové přehozy; Tyl; Samet; Okenní záclony; Moskytiéry; Zefír [textilie]..

Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; Jetés de lit; Tapis de table; Essuie-verres; Serviettes de toilette en matières textiles; Essuie-mains en matières textiles; Linge de bain à l'exception de l'habillement; Linge de maison; Linge de lit; Linge de table non en papier; Linge ouvré; Brocarts; Calicot; Canevas pour la tapisserie ou la broderie; Ronds de table non en papier; Haire [étoffe]; Couvertures de lit; Couvertures de lit en papier; Plaids; Embrasses en matières textiles; Literie [linge]; Basins; Cotonnades; Crêpe [tissu]; Crépon; Damas [étoffe]; Étiquettes en tissu; Mouchoirs de poche en matières textiles; Taies d'oreillers; Enveloppes de matelas; Feutre; Flanelle de santé; Flanelle [tissu]; Coiffes de chapeaux; Housses de protection pour meubles; Housses pour coussins; Housses d'oreillers; Housses pour abattants de toilettes; Doublures [étoffes]; Fanions non en papier; Gaze [tissu]; Gants de toilette; Jersey [tissu]; Cheviottes [étoffes]; Draps; Marabout [étoffe]; Filtrantes (matières -) [matières textiles]; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Textiles (Matières -); Droguet; Tapis de billards; Blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; Tentures murales en matières textiles; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Portières [rideaux]; Coutil; Revêtements de meubles en matières plastiques; Revêtements de meubles en matières textiles; Sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps]; Dessous de carafes [linge de table]; Étamine; Étamine de blutoir; Bannières; Toile; Chaussures (Étoffes à doublure pour -); Laine (Tissus de -); Aérostatiques (Étoffes imperméables aux gaz pour ballons -); Chemins de table; Linceuls; Taffetas [tissu]; Nappes non en papier; Moleskine [tissu]; Chanvre (Toile de -); Indienne; Toile à matelas; Toiles cirées [nappes]; Toiles gommées autres que pour la papeterie; Toiles à fromage; Bougran; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Tissus; Tissus adhésifs collables à chaud; Chanvre (Tissus de -); Jute (Tissus de -); Lin (Tissus de -); Rayonne (Tissus de -); Ramie (Tissus de -); Soie (Tissus de -); Patrons d'imprimerie (Tissus de soie pour -); Spart (Tissus de -); Tissus élastiques; Tissus imitant la peau d'animaux; Tissus en fibres de verre à usage textile; Tricots [tissus]; Non-tissés [textile]; Meubles (Tissu pour -); Tissus pour chaussures; Lingerie (Tissus pour la -); Tissus à usage textile; Tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; Tissu chenillé; Frise [étoffe]; Sets de table non en papier; Serviettes de table en matières textiles; Serviettes à démaquiller en matières textiles; Treillis [toile de chanvre]; Couvre-lits; Tulles; Velours; Vitrages [rideaux]; Moustiquaires; Zéphyr [tissu]..

Textiles and textile goods, not included in other classes; Bed covers; Table covers; Glass cloths [towels]; Face towels of textile; Towels of textile; Bath linen, except clothing; Household linen; Bed linen; Table linen, not of paper; Diapered linen; Brocades; Calico; Canvas for tapestry or embroidery; Tablemats, not of paper; Haircloth [sackcloth]; Bed blankets; Bed covers of paper; Travelling rugs [lap robes]; Curtain holders of textile material; Bed clothes; Dimity; Cotton fabrics; Crepe [fabric]; Crepon; Damask; Labels of cloth; Handkerchiefs of textile; Pillowcases; Mattress covers; Felt; Sanitary flannel; Flannel [fabric]; Hat linings, of textile, in the piece; Covers [loose] for furniture; Covers for cushions; Pillow shams; Fitted toilet lid covers of fabric; Linings [textile]; Flags, not of paper; Gauze [cloth]; Washing mitts; Jersey [fabric]; Cheviots [cloth]; Sheets [textile]; Marabouts [cloth]; Filtering materials of textile; Plastic material [substitute for fabrics]; Material (Textile -); Drugget; Billiard cloth; Printers' blankets of textile; Wall hangings of textile; Eiderdowns [down coverlets]; Door curtains; Tick [linen]; Furniture coverings of plastic; Furniture coverings of textile; Sleeping bags [sheeting]; Coasters [table linen]; Bunting; Bolting cloth; Banners; Cloth; Lining fabric for shoes; Woollen cloth; Fabric, impervious to gases, for aeronautical balloons; Table runners; Shrouds; Taffeta [cloth]; Tablecloths, not of paper; Moleskin [fabric]; Hemp cloth; Calico cloth (Printed -); Ticks [mattress covers]; Oilcloth for use as tablecloths; Gummed cloth, other than for stationery; Cheese cloth; Buckram; Curtains of textile or plastic; Shower curtains of textile or plastic; Fabric; Adhesive fabric for application by heat; Hemp fabric; Jute fabric; Linen cloth; Rayon fabric; Ramie fabric; Silk [cloth]; Silk fabrics for printing patterns; Esparto fabric; Elastic woven material; Fabric of imitation animal skins; Fibreglass fabrics for textile use; Knitted fabric; Non-woven textile fabrics; Upholstery fabrics; Fabric for footwear; Lingerie fabric; Fabrics for textile use; Traced cloths for embroidery; Chenille fabric; Frieze [cloth]; Place mats, not of paper; Serviettes of textile; Napkins, of cloth, for removing make-up; Trellis [cloth]; Quilts; Tulle; Velvet; Net curtains; Mosquito nets; Zephyr [cloth]..


NIGHT & DAY THE MAGNETIC THERAPY, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce NIGHT & DAY THE MAGNETIC THERAPY byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění NIGHT & DAY THE MAGNETIC THERAPY, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů