CAPE TO CAPE - ochranná známka, majitel RENAULT TRUCKS

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 8262545
Reprodukce/Znění OZ CAPE TO CAPE - ochranná známka
CAPE TO CAPE
Třídy výrobků a služeb 8, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 35, 41
Vídeňské obrazové třídy 1.5.1 ; 24.15.2 ; 24.15.7 ; 24.15.17 ; 27.5.14
Datum podání přihlášky 29.04.2009
Datum práva přednosti:
22.12.2008
Stav priority:
Přiznaná
Typ priority:
Úplná
Číslo prioritní přihlášky:
08/3.619.189
Země priority:
FR
Datum zveřejnění prihlášky 17.08.2009
Datum zápisu 23.12.2009
Datum konce platnosti 29.04.2019
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
8
Ruční nástroje a nářadí (ovládané ručně);Jídelní příbory; poboční zbraně (bodné a sečné); holicí strojky; holicí čepelky; manikúrové a pedikúrové soupravy.

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, couteaux, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs ; lames de rasoirs ; trousses de manucure et de pédicure.

Hand tools and implements (hand operated);cutlery, knives, forks, spoons; side arms; razors; razor blades; manicure and pedicure sets.

11
Přístroje pro osvětlení, svítilny, kapesní svítilny, elektrické svítilny;osvětlovací trubice, lucerny; osvětlovací zařízení pro vozidla;přístroje pro topení, výrobu páry, pro vaření;přístroje chladicí; přístroje pro sušení, ventilaci;přístroje na filtrování vody, přístroje pro rozvod vody a sanitární zařízení.

Appareils d'éclairage, lampes, lampes de poche, lampes électriques ; tubes lumineux pour l'éclairage, lanternes; appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson ; appareils de réfrigération, glacière ; appareils de séchage, de ventilation ; appareils pour filtrer l'eau, appareils de distribution d'eau et installations sanitaires.

lighting apparatus, lamps, electric pocket torches, electric lamps;luminous tubes for lighting, lanterns; lighting apparatus for vehicles;heating, steam generating, cooking;refrigerating appliances, ice boxes; apparatus for drying and ventilation;water filtering apparatus, apparatus for water supply and sanitary purposes.

12
Vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě; karosérie vozidel; pohonné jednotky pro pozemní vozidla (včetně elektromotorů); hřídele a převodové zařízení pozemních vozidel; tlumiče a závěsné pružiny pro vozidla; ráfky a ozdobné disky kol; pneumatiky; hřeby do pneumatik; převodové (rychlostní) skříně pro vozidla; hydraulické obvody pro automobily; sedadla a opěrky hlavy pro sedadla vozidel; potahy na sedadla vozidel; poplašná zabezpečovací zařízení proti krádeži pro vozidla; brzdy vozidel, brzdová obložení pro vozidla, brzdové čelisti pro vozidla; brzdové lamely pro vozidla; pozemní vozidla (spojky-); podvozky pro automobilová vozidla;nárazníky pro automobily, uzávěry palivových nádrží vozidel; bezpečnostní pásy pro sedadla vozidel; airbagy na ochranu řidiče a cestujících ve vozidle v případě nárazu při nehodě; opravářské nářadí na opravu pneumatik; ukazatele směru vozidel; stěrače čelních skel; obložení interiéru automobilů; náboje kol vozidel; čelní skla a skla pro automobily;vnější ozdobné prvky pro vozidla, střešní nosiče zavazadel pro vozidla, ochranné potahy na rezervní pneumatiku, ochranné potahy na motorová vozidla, ochranné potahy plošiny (pouze pro vozidla typu "pickup"), kalandrování plošin vozidel (pouze pro vozidla typu "pickup"), kapotový deflektor a vybavení proti hmyzu pro motorová vozidla, boční lišty pro motorová vozidla, blatníky pro motorová vozidla;ozdobné kryty na systémy zavěšení a vlečení pro motorová vozidla, karoserie a vybavení karoserií pro motorová vozidla; protioslňovací zařízení (pomůcky) do vozidel; řízení (volanty) pro vozidla; Zabezpečovací zařízení proti zcizení vozidel; zavazadlové nosiče pro vozidla; síťky střešního zavazadlového nosiče pro vozidla; nosiče lyží (automobilové-); střešní tyče pro automobily (jmenovitě zahrádky na vozidla); střešní boxy a skříně na vozidla.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; carrosseries; moteurs pour véhicules terrestres; arbres et mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts de suspensions pour véhicules; jantes et enjoliveurs de roues; pneumatiques; clous pour pneus; boites de vitesses pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour automobiles; sièges et appui-tête de sièges de véhicules; housses pour sièges de véhicules; avertisseurs sonores contre le vol des véhicules; freins de véhicules, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; embrayage pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules automobiles; pare-chocs pour automobiles bouchons pour réservoirs à carburant de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sacs gonflables pour la protection du conducteur et des occupants d'un véhicule en cas de chocs accidentels; trousses pour la réparation des chambres à air; indicateur de direction pour véhicules; essuie-glace; garnitures intérieurs pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; pare-brise et vitres pour automobiles; badges extérieurs décoratifs à insigne pour véhicules, porte-bagages de toit pour véhicules, housses de pneu de secours, housses pour véhicules à moteur, housses de plate-forme (uniquement pour véhicules dits "pickup"), calandrages de plate-forme de véhicules (uniquement pour véhicules dits "pickup"), déflecteur de capot et pare-insecte pour véhicules moteur, barres de frottement pour véhicules à moteur, bavettes garde-boue pour véhicules à moteur ; caches décoratifs pour système d'accrochage et de remorquage pour véhicules à moteur, carrosseries et aménagement de carrosseries pour véhicules à moteur; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; volants pour véhicules; antivols pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour toit de véhicules; porte-skis pour automobiles; barres de toit pour véhicules (à savoir galeries pour toit de véhicules); caissons et coffres pour toit de véhicules .

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; bodies for vehicles; motors and engines for land vehicles; shafts and transmissions for land vehicles; shock absorbers and vehicle suspension springs; wheel rims and trims; pneumatic tyres; studs for tires (tyres); gear boxes for land vehicles; hydraulic circuits for vehicles; seats and head restraints for vehicle seats; seat covers for vehicles; anti-theft alarms for vehicles; brakes for vehicles, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles; brake segments for vehicles; clutches for land vehicles; chassis for vehicles;bumpers for automobiles, caps for vehicle petrol tanks; safety belts for vehicle seats; inflatable bags designed to protect the driver and occupants of a vehicle in case of accidental impacts; repair outfits for inner tubes; direction signals for vehicles; windscreen wipers; interior fittings for automobiles; vehicle wheel hubs; windscreens and window glass for automotive vehicles;decorative exterior insignia badges for vehicles, roof luggage carriers for vehicles, spare wheel covers, covers for motor vehicles, platform covers (solely for vehicles referred to as "pick-ups"), linings for vehicle platforms (solely for vehicles referred to as "pick-ups"), bonnet shields and insect meshes for motor vehicles, running boards for motor vehicles, mud flaps for motor vehicles;trim covers for hitching and towing systems for motor vehicles, bodies and body fittings for motor vehicles; anti dazzle and anti glare devices for vehicles; steering wheels for vehicles; mechanical anti-theft devices for vehicles; luggage racks for vehicles; luggage nets for vehicle roofs; ski carriers for cars; roof bars for vehicles (namely vehicle roof racks); caissons and boxes for vehicle roofs.

14
Drahé kovy a jejich slitiny; klenotnice; šperky, drahé kameny;hodinářské potřeby, hodinky, pásky k náramkovým hodinkám; chronografy;kyvadlové hodiny, budíky a chronometrické přístroje; sošky (figurky) z drahého kovu; medaile; originální kroužky na klíče.

Métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie, montres, bracelets de montres ; chronographes ; pendules, réveils et instruments chronométriques ; statuettes en métaux précieux; médailles ; porte-clefs de fantaisie.

Precious metals and their alloys; jewellery cases; jewellery, precious stones;horological instruments, watches, watch bands; chronographs;clocks, alarm clocks and chronometric instruments; figurines (statuettes) of precious metal; medals; novelty key rings.

16
Papír a lepenka nezpracované nebo částečně zpracované nebo pro papírenství, tiskárenské výrobky, ročenky, tiskoviny, noviny, magazíny a periodika, odborné časopisy, knihy, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírové nebo lepenkové ilustrované karty, papírenské zboží, lepidla (pro papírenství nebo domácnost), učební nebo vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů), plastové obalové hmoty, jmenovitě pytle a sáčky, plnicí pera a tužky, samolepky a obtisky (papírenské zboží), tiskařské typy, štočky, litografie, kalendáře, úchytky na kartotéční lístky, štítky (papírové znaky), záložky do knih, knižní zarážky, zinkografické štočky, papírové nebo lepenkové stírací karty s bezpečnostními prvky, pohlednice, grafické a fotografické zobrazení a reprodukce, plakáty, papírové vlajky.

Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie, produits de l'imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles, livres, articles pour reliure, photographies, fiches en papier ou en carton illustrées, papeterie, adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage), matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception des appareils, matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets, stylos et crayons, autocollants et décalcomanies (articles de papeterie), caractères d'imprimerie, clichés, lithographies, calendriers, cavaliers pour fiches, écussons (cachets en papier), marques pour livres, serre-livres, photogravures, cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton, cartes postales, représentations et reproductions graphiques et photographiques, affiches, banderoles en papier.

unfinished or semi-finished paper and cardboard for stationery, printed matter, almanacs, printed matter, newspapers, magazines and periodicals, professional journals, books, bookbinding material, photographs, illustrated index cards of paper or cardboard, stationery, adhesives (glues) for stationery or household purposes, instructional or teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, namely bags, pens and pencils, stickers and transfers (stationery), printers' type, printing blocks, lithographs, calendars, tags for index cards, shields (paper seals), bookmarkers, bookends, photo-engravings, secure scratch cards of paper or cardboard, postcards, graphical and photographic representations and reproductions, posters, banners of paper.

18
Kožené zboží a drobné kožené zboží, jmenovitě tašky, kabelky, malé kabelky, kabely, chlebníky, brašny přes rameno, batohy, školní aktovky, plážové tašky, cestovní tašky, nákupní tašky, sportovní tašky, ochranné tašky na oděvy, cestovní soupravy, kufříky na doklady, náprsní tašky, obaly na karty (náprsní tašky), peněženky, peněženky na drobné (nikoliv z vzácných kovů), diplomatické kufříky, školní aktovky, peněženky, pouzdra na řidičský průkaz, kožená kapesní pouzdra, malé kabelky, pouzdra a držáky na navštívenky, klíčenky, pouzdra na kravaty, kožené šekové knížky, kosmetické taštičky, toaletní neceséry;kufry a zavazadla, kufříky, deštníky.

Articles de maroquinerie et de petite maroquinerie à savoir sacs, sacs à main, pochettes à main, sacs fourre-tout, sacs besace, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs de voyages, sacs cabas, sacs de sport, sacs-housses pour les habits, trousses de voyages, porte-documents, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-billets, porte-monnaie (non en métaux précieux), serviettes, cartables, bourses, étuis pour permis de conduire, étuis de poche en cuir, pochettes, étuis et supports de cartes de visites, étuis pour clefs, étuis à cravates, étuis pour chéquier en cuir, mallettes de beauté, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits "vanity cases"; malles et valises, mallettes, parapluies.

Leather goods and small articles of leather, namely bags, handbags, clutch bags, holdalls, shoulder bags, rucksacks, school bags, beach bags, travelling bags, shopping bags, bags for sports, grament bags for travel, travelling sets (leatherware), briefcases, pocket wallets, card cases (notecases), billfolds, purses, not of precious metal, school satchels, school bags, purses, driving licence holders, pocket cases of leather, pouches, cases and holders for business cards, key cases, necktie cases, leather cases for cheque books, beauty cases, vanity cases, not fitted;trunks and travelling bags, suitcases, umbrellas.

25
Oděvy;sportovní oděvy (ne na potápění), šátky, šály, přehozy kolem ramen, kravaty, ramínka u dámského prádla, rukavice (oděvy), opasky (oděvy);obuv (s výjimkou ortopedické obuvi), sportovní obuv;kloboučnické zboží a kšiltovky.

Vêtements (habillement); vêtements de sports (autres que de plongée), écharpes, châles, foulards, cravates, bretelles, gants (habillement), ceintures (habillement); chaussures (autres qu'orthopédiques), chaussures de sports; chapellerie et casquettes.

Clothing;Sports clothing (not for diving), sashes for wear, shawls, scarves, neckties, suspenders, gloves (clothing), belts (clothing);footwear (other than orthopaedic), boots for sports;headgear and caps.

35
Reklama; obchodní expertizy; organizování komerčních nebo propagačních výstav; dražební prodej prostřednictvím telekomunikačních sítí, zejména internetu; správa reklamy na světové nebo místní počítačové síti; šíření reklamních inzerátů a zejména prostřednictvím a na internetu; předplatné novin a obecně publikací (pro druhé), zejména elektronických publikací poskytovaných a dostupných prostřednictvím a na internetu; styk s veřejností (public relations); počítačová správa dokumentů; sběr dat do hlavního souboru; systémové uspořádání dat v hlavním souboru; komerční informační agentury; obchodní informace a průzkum; organizování veletrhů a výstav pro komerční nebo reklamní účely; maloobchodní prodej a online prodej se zaměřením na nářadí a nástroje s ručním pohonem, přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení, vozidla, dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní a jejich základní části, klenoty, bižuterie, drahokamy, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje;kožené zboží a drobné kožené zboží, oděvy, obuv a kloboučnické zboží, tiskové a vydavatelské výrobky.

Publicité ; expertise en affaires ; organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de vente aux enchères par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication et notamment par l'Internet; services de régie publicitaire sur un réseau mondial ou local d'ordinateurs ; diffusion d'annonces publicitaires et notamment par et sur l'Internet; services d'abonnement à des journaux et à des publications en général (pour des tiers) et notamment des publications électroniques disponibles et consultables par et sur l'Internet ; relations publiques; gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; agences d'information commerciales; informations d'affaires et investigations pour affaires; organisation de foires et de salons à buts commerciaux ou de publicité; service de vente au détail et de vente en ligne d'outils et instruments à main entraînés manuellement, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, de véhicules, d'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et leurs parties constitutives, de joaillerie, de bijouterie, de pierres précieuses, d'horlogerie et instruments chronométriques ; d'articles de maroquinerie et de petite maroquinerie , de vêtements, de chaussures et de chapellerie , de produits de la presse et de l'édition.

Advertising; efficiency experts; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; auctioneering via a telecommunications network, in particular the Internet; advertising via a global or local computer network; dissemination of advertising matter, in particular via and on the Internet; arranging subscriptions to newspapers and publications in general (for others), in particular electronic publications available and searchable via and on the Internet; public relations; computerized file management; collection of data in a master file; systematic ordering of data in a central file; commercial information agencies; business information and business investigations; organisation of trade fairs and showrooms for commercial or advertising purposes; retailing and on-line sales of hand tools and hand-operated implements, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water and parts therefor, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments;leather goods and small articles of leather, clothing, footwear and headgear, press and publishing products.

41
Provozování her on-line z počítačové sítě; herní služby poskytované přes internet; herní služby prostřednictvím komunikací spotřebitelskými videoherními přístroji; herní služby prostřednictvím komunikací ručními herními přístroji s displeji z tekutých krystalů; herní služby prostřednictvím komunikací videoherními přístroji pro herny; zábavní podniky; zábava; informace o možnostech zábavy; informace o rekreačních aktivitách; služby v oblasti zábavy; hry (služby); zábavné služby heren;organizování, příprava akcí se zaměřením na videohry; provozování loterií; zpracování digitálních obrazů; dabing; střih video pásek; vzdělávací služby; gymnastický výcvik; školicí služby; tělesná výchova; cvičení (praktické-); výuka; vyučování; pořádání a vedení kolokvií; pořádání a vedení konferencí; pořádání a vedení kongresů; pořádání a vedení seminářů; pořádání a vedení sympozií; pořádání a řízení pracovních seminářů (školení); klubové služby (výchovnězábavné); pořádání soutěží (vzdělávacích a zábavních); výstavy (organizování kulturních nebo vzdělávacích-); poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení); elektronické publikování; vydávání knih; vydávání elektronických knih a on-line časopisů; zveřejňování textů (kromě reklamních); organizování představení (manažerské služby); produkce filmů; scénáristické služby; realizace živých vystoupení; produkce kulturních akcí; tvorba divadelních představení; produkce rozhlasových a televizních programů; rozhlasová zábava; televizní zábava; skládání hudby (služby-); pořádání sportovních soutěží; pořádání soutěží krásy; zábavní služby (prázdninové tábory); organizování plesů; plánování večírků [zábava]; služby sportovních kempů; filmová studia; služby nahrávacích studií; služby klubů zdraví; provozování golfových hřišť; zajišťování sportovních zařízení; pronájem stadionů; pronájem tenisových kurtů; měření času při sportovních akcích; zajišťování rekreačních zařízení; zábavní parky; provozování diskoték; noční kluby; kasína (provozování-); provozování karaoke; koncertní síně; zajišťování kin a divadel; zajišťování kin a divadel; poskytování muzejních zařízení [předvádění, výstavy]; pronájem filmů; pronájem osvetlovacích zarízení pro televizní studia nebo pro divadelní scény; pronájem sportovních zařízení, s výjimkou dopravních prostředků; pronájem audio zarízení; půjčování přenosných videokamer; pronájem rozhlasových a televizních přijímačů; pronájem videokamer; pronájem videorekordéru; pronájem zvukových záznamů; půjčování pásek s videozáznamy; nahrávání (výroba) videopásek; přidělování fotografií; překladatelské služby; zpravodajské služby.

Services de jeux fournis en ligne sur un réseau informatique; services de jeux fournis via l'internet; services de jeux fournis par le biais de communications via des appareils de jeux vidéo de consommation; services de jeux fournis par le biais de communications via des appareils de jeux portables à affichages à cristaux liquides; services de jeux fournis par le biais de communications via des consoles de jeux vidéo d'arcade; divertissements; divertissement; informations en matière de divertissement; informations en matière de récréation; services d'artistes de spectacles; services de jeux d'argent; services de jeux d' arcade; organisation, préparation d'événements de jeux vidéo; organisation de loteries; traitement numérique d'images; doublage; montage de bandes vidéo; services d'éducation; enseignement de gymnastique; services d'instruction; éducation physique; formation pratique [démonstration]; enseignement; formations; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite d'ateliers de formation; services de clubs [divertissement ou éducation]; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication électronique assistée par ordinateur; publication de livres; publication de livres et revues électroniques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; organisation de spectacles (services d'impresario); production de films; services d'écriture de scénarios; représentation de spectacles; production de spectacles; production théâtrale; production de programmes radiophoniques et télévisés; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; services de composition musicale; organisation de compétitions sportives; organisation de concours de beauté; services de camps de vacances (divertissement); organisation de bals; planification de réceptions [divertissement]; camps (stages) de perfectionnement sportif; studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; clubs de santé; services d'exploitation de parcours de golf; mise à disposition d'installations sportives; location de stades; location de courts de tennis; chronométrages de manifestations sportives; fourniture d'installations à usage récréatif; parcs d'attractions; services de discothèques; boîtes de nuit; services de casino [jeux]; services de karaoké; music-hall; exploitation de salles de cinéma; exploitation de salles de cinéma; services de musée [présentation, expositions]; location de films cinématographiques; location d'appareils d'éclairage pour scènes de théâtre ou studios de télévision; location d'équipement pour les sports [à l'exception des véhicules]; location d'équipements audio; location de caméscopes; location de postes de télévision et de radio; location de caméras vidéo; location de magnétoscopes; location d'enregistrements sonores; location de bandes vidéo; services d' enregistrement vidéo (production); Services de reportages photographiques; services de traductions; services de reporters.

Games services provided on-line from a computer network; game services provided over the internet; game services provided via communications by consumer video game apparatus; game services provided via communications by handheld game apparatus with liquid crystal displays; game services provided via communications by arcade video game machines; amusements; entertainment; entertainment information; recreation information; entertainer services; gaming services; providing amusement arcade services;organisation, arrangement of video game events; operating of lotteries; digital image processing; dubbing; video tape editing; educational services; gymnastic instruction; instruction services; physical education; practical training [demonstration]; teaching; tuition; arranging and conducting of colloquiums; arranging and conducting conferences; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; arranging and conducting of training workshops; Club services [entertainment or education]; organization of competitions [education or entertainment]; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; providing on-line electronic publications [not downloadable]; electronic desktop publishing; publication of books; publication of electronic books and journals on-line; publication of texts [other than publicity texts]; organization of shows [impresario services]; film production; scriptwriting services; presentation of live performances; production of shows; theatre production; production of radio and television programmes; radio entertainment; television entertainment; music composition services; organization of sports competitions; organisation of beauty contests; camp services (holiday-) (entertainment); organization of balls; party planning [entertainment]; sport camp services; movie studios; recording studio services; health-club services; providing golf facilities; provision of sports facilities; rental of stadium facilities; rental of tennis courts; timing of sports events; provision of recreational facilities; amusement parks; discothèque services; night clubs; providing casino facilities [gambling]; providing karaoke services; music hall; providing movie theatre facilities; providing movie theatre facilities; providing museum facilities (presentation, exhibitions); motion picture rental; rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios; rental of sports equipment (except vehicles); rental of audio equipment; rental of camcorders; rental of radio and television receiving sets; rental of video cameras; rental of video cassette recorders; rental of sound recordings; rental of video tapes; videotaping (production); photography assignment services; translation; news reporter services.


CAPE TO CAPE, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce CAPE TO CAPE byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění CAPE TO CAPE, z toho 1 platnou.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů