SSE - ochranná známka, majitel SSE plc

Základní údaje ochranné známky

Zdroj OHIM
Číslo spisu 8521585
Reprodukce/Znění OZ SSE
Třídy výrobků a služeb 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Datum podání přihlášky 01.09.2009
Datum zveřejnění prihlášky 11.01.2010
Datum zápisu 26.04.2010
Datum konce platnosti 01.09.2019
Přihlašovatel/vlastník**** Soukromá chráněná data ****
Zástupce**** Soukromá chráněná data ****
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
1
Plyn; chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; hnojiva; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla používaná v průmyslu.

Gaz; produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

Gas; chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

4
Elektřina; Paliva, pevná paliva; plyn a ropa; průmyslové oleje; průmyslové oleje a mazací tuky; maziva; směsi pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu; svíčky, knoty.

Électricité; Combustibles, combustibles fossiles; gaz et pétrole; huiles industrielles; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; bougies et mèches pour l'éclairage.

Electricity; fuels, fossil fuels; gas and oil; industrial oils; industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; candles and wicks for lighting.

6
Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; železářské zboží, drobné kovové předměty; kovové roury a trubky.

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques.

Common metals and their alloys; metal building materials; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal.

7
Obráběcí stroje, všechny elektricky poháněné; stroje používané při výrobě, přenosu, distribuci, dodávce a uchování energie; obráběcí stroje; stroje pro instalaci potrubí; vrtací stroje; motory; pohony; generátory; čerpadla; obtahovací brusky (ostřičky); stroje na mytí koberců; elektrické čisticí stroje a přístroje; přístroje na čištění parou; mlýnky na kávu; elektrické drtiče a mlýnky pro domácí účely; myčky nádobí; elektrické ruční vrtačky; sušicí stroje; pokrmy (elektricko-mechanické stroje na přípravu-); elektrické kuchyňské stroje; elektrické lisy na ovoce; elektrické kuchyňské stroje; pletací stroje; elektrické nože; sekačky trávy; elektrické otvíráky konzerv; lisy; nůžky elektrické; šicí stroje; odstředivky (sušičky rotační); vysavače; pračky; drtiče odpadu; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží.

Machines-outils, toutes électriques; machines pour la génération, transmission, distribution, fourniture et conservation de l'énergie; machines-outils; machines pour la pose de canalisations; perforatrices; moteurs; moteurs; générateurs; pompes; machines pour l'affûtage de lames; shampooineuses pour tapis; machines et appareils électriques de nettoyage; appareils de nettoyage à vapeur; moulins à café; concasseurs et broyeurs électriques à usage domestique; machines à laver la vaisselle; perceuses à main électriques; machines à sécher; appareils électromécaniques pour la préparation d' aliments; machines de cuisine électriques; presse-fruits électriques; machines de cuisine électriques; tricoteuses; couteaux électriques; tondeuses à gazon; ouvre-boîtes électriques; presses; ciseaux électriques; machines à coudre; séchoirs; aspirateurs; machines à laver; broyeurs d'ordures; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Machine tools all powered by electricity; machines for use in the generation, transmission, distribution, supply and conservation of energy; machine tools; machines for installing pipes; machines for drilling; engines; motors; generators; pumps; blade sharpening machines; carpet shampooing machines; electric machines and apparatus for cleaning; steam cleaning apparatus; coffee grinders; electric crushers and grinders for domestic purposes; dishwashers; electric hand drills; drying machines; electromechanical food preparation machines; food processors; electric fruit presses; electric kitchen machines; knitting machines; electric knives; lawn mowers; electric can openers; presses; electric scissors; sewing machines; spin dryers; vacuum cleaners; washing machines; waste disposals; parts and fittings for all the aforesaid goods.

8
Ruční nástroje a přístroje; příbory; poboční zbraně (bodné a sečné); holicí strojky.

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors.

9
Vědecké, elektrické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, všechny pro záznam, převod nebo reprodukci zvuku nebo obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; počítací stroje a přístroje pro zpracování informací; baterie; elektrické baterie; akumulátorové skříně; nabíječky baterií; odbočné skříňky a rozvodné skříně, elektrické kabely, vodiče, vedení, spojky a spínače; dveřní zvonky; alarmy; žehličky; pojistky a pojistkový drát; natáčky; ohřívací lahve; elektrické žehlicí lisy na kalhoty; komunikační zařízení pro dorozumívání ve vymezeném prostoru; lasery; optická vlákna; elektrické zámky; pláště elektrických kabelů; letovací přístroje; měřicí přístroje; měřicí zařízení a přístroje; čerpání paliva; zařízení pro měření a ukládání; konektory a kontrolní zařízení; spínače včetně časových vypínačů, vypínačů na rádiové ovládání, vypínačů na dálkové ovládání; telefonní záznamníky; audio-vizuální vyučovací přístroje; videokamery; kamery/fotoaparáty; počítací stroje (kalkulačky); debetní a kreditní karty; zakódované karty; registrační pokladny; kazetové přehrávače; přehrávače kompaktních disků; CD; CD-ROMy; DVD; počítačová periferní zařízení; počítačový hardware, firmware a software; počítačové programy a počítačové konvertory; diktafony; disky; audiopásky a/nebo videopásky; faxy; zařízení pro hraní her přizpůsobená pouze pro televizní přijímače; elektrické odbočné skříně a konzoly; elektrické vedení; spojovací skříňky a elektrické spojovací skříňky; kryty spojek elektrických kabelů; reproduktory, ampliony; zástrčky, zásuvky a jiné elektrické konektory a kontakty; rádia; kapesní kalkulacky; telekomunikační zařízení a přístroje; gramofony; smart karty; elektrické spínací skříně; magnetofony; televizní přístroje; transformátory (elektrotechnika); videorekordéry; televize; elektrické dráty; zkopírovatelné publikace; součásti a zařízení pro všechno výše uvedené zboží.

Appareils scientifiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage et de mesurage pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer et appareils de traitement de données; piles et batteries; piles électriques; caisses d'accumulateurs; chargeurs de batteries; armoires de dérivation et distribution, câbles électriques, conducteurs, conduits, connecteurs et commutateurs; sonnettes de portes; alarmes; fers à repasser; fusibles et câbles à fusible; bigoudis; bouillottes électriques; presses à pantalons électriques; appareils d'intercommunication; lasers; fibres optiques; serrures électriques; gaines pour câbles électriques; appareils à souder; dispositifs de mesure; appareils et instruments de mesure; distributeurs de carburants; équipements de stockage et de mesurage; dispositifs de connexion et de contrôle; commutateurs, y compris commutateurs à minuterie, commutateurs radiocontrôlés, commutateurs à commande à distance; répondeurs; appareils d'enseignement audiovisuel; caméscopes; appareils de prises de vue; machines à calculer; cartes de crédit et cartes de paiement; cartes encodées; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; disques compacts; cédéroms; DVD; périphériques pour ordinateurs; matériel d'ordinateurs, micrologiciels et logiciels; programmes informatiques et convertisseurs informatiques; dictaphones; disques; bandes audio et/ou vidéo; télécopieurs; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; armoires et pupitres de distribution d'électricité; conduites d'électricité; boîtes de jonction, boîtes de jonction à électricité; manchons de jonction pour câbles électriques; haut-parleurs; fiches, prises et autres connexions et contacts électriques; postes de radio; calculatrices de poche; appareils et instruments de télécommunications; tourne-disques; cartes à mémoire; boîtes de jonction d'électricité; enregistreurs à bande magnétique; appareils de télévision; transformateurs électriques; magnétoscopes; téléviseurs; fils électriques; publications téléchargeables; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Scientific, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing and measuring apparatus, all for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; calculating machines and data processing apparatus; batteries; electric batteries; battery boxes; battery chargers; branch and distribution boxes, electrical cables, conductors, conduits, connectors and switches; door bells; alarms; flat irons; fuses and fuse wire; hair curlers; electric hot water bottles; electric trouser presses; intercommunication apparatus; lasers; optical fibres; electric locks; sheaths for electric cables; soldering apparatus; metering devices; measuring apparatus and instruments; fuel dispensing; metering storage equipment; connectors and control devices; switches including time switches, radio controlled switches, remote control switches; answering machines; audio-visual teaching apparatus; camcorders; cameras; calculating machines; credit and debit cards; encoded cards; cash registers; cassette players; compact disc players; compact discs; CD-ROMs; DVDs; computer peripheral devices; computer hardware, software and firmware; computer programmes and computer converters; dictating machines; disks; audio and/or video tapes; facsimile machines; games apparatus adapted for use with television receivers; electrical distribution boxes and consoles; electricity mains; junction boxes, electricity junction boxes; junction sleeves for electric cables; loud speakers; plugs, sockets and other electrical connections and contacts; radios; pocket calculators; telecommunications apparatus and instruments; record players; smart cards; electricity switch boxes; tape recorders; television apparatus; electricity transformers; video recorders; televisions; electric wires; downloadable publications; parts and fittings for all the aforesaid goods.

11
Přístroje pro osvětlení, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, větrání, dodávky vody a hygienické účely; klimatizační zařízení; rožne na opékání masa; elektrické přikrývky; toustovače; stropní světla; elektrické kávové filtry, překapávače a přístroje na pražení kávy; sporáky; elektrické potřeby k vaření; fritovací hrnce; sušiče vlasů; filtry; elektrické lampy; větráky; roštnice; mrazicí zařízení, mrazničky; regulátory plynu; kryty na plyn; plynové sporáky; separátory na čištění plynů, plynové vstřikovače; přímé ventilace pro plynové spotřebiče; chladničky; konvice; lampy; sušičky na prádlo, elektrické; mikrovlnné trouby; pece, pečicí trouby; tlakové hrnce; chladiče; chladničky; sprchy; solária (přístroje k opalování); svítilny; ohřívače vody; krby; žárovky a osvětlovací trubice; kapesní svítilny; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils de conditionnement d'air; barbecues; couvertures chauffantes; grille-pain; plafonniers; filtres à café électriques, percolateurs et grille-pain; cuisinières; ustensiles de cuisson électriques; friteuses; sèche cheveux; filtres; lampes électriques; ventilateurs; grilles de fourneaux; congélateurs; régulateurs de gaz; couvercles d'évacuation du gaz; chaufferettes au gaz; séparateurs pour le nettoyage et l'épuration de gaz, injecteurs de gaz; évents directs pour appareils à gaz; glacières; bouilloires; lampes d'éclairage; sécheurs de linge électriques; fours à micro-ondes; fours; casseroles à pression; radiateurs; réfrigérateurs; douches; appareils à bronzer; torches électriques; chauffe-eau; cheminées; ampoules et tubes d'éclairage; lampes de poche; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; air conditioning apparatus; barbecues; electric blankets; toasters; ceiling lights; electric coffee filters, percolators and roasters; cookers; electric cooking utensils; deep fat fryers; hair dryers; filters; electric lamps; fans; fire bars; freezers; gas regulators; gas covers; gas stoves; separators for the cleaning and purification of gases, gas injectors; direct vents for gas appliances; ice boxes; kettles; lamps; electric laundry dryers; microwave ovens; ovens; pressure cookers; radiators; refrigerators; showers; tanning apparatus; torches; water heaters; fireplaces; light bulbs and lighting tubes; pocket lamps; parts and fittings for all the aforesaid goods.

12
Vozidla; elektrická vozidla a vozidla na elektrický pohon a elektrické pohonné mechanismy pro vozidla; vozidla schopná pohonu na zemní plyn; motory (kromě elektromotorů); části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží.

Véhicules; véhicules électriques, véhicules entraînés électriquement et mécanismes de propulsion électrique pour véhicules; véhicules pouvant être alimentés au gaz naturel; moteurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Vehicles; electric vehicles and electrically powered vehicles and electric propulsion mechanisms for vehicles; vehicles capable of being fuelled by natural gas; engines; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; potřeby pro knižní vazby; fotografie; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; book binding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.

17
Izolační materiály; trubky; Pružné ohebné trubky; izolační materiály na kabely; izolátory pro elektrické vedení; nekovové svorky a šrouby pro kabely; elektrické a tepelné izolace, těsnění dveří nebo oken; spojky a výztužné materiály; spojky a výztužné materiály, všechno pro potrubí; spojky na potrubí (nekovové);zpracované umělé pryskyřice; části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží.

Matières isolantes; tuyaux; Tuyaux flexibles; isolants pour câbles; isolateurs pour conduites d'électricité; pinces et serre-câbles non métalliques; isolateurs électriques et thermiques, bourrelets d'étanchéité; raccords et armatures de renforcement; raccords et armatures de renforcement pour tuyaux; raccords de tuyaux non métalliques;résines artificielles ouvrées; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Insulating materials; pipes; flexible pipes; insulators for cables; insulators for electric mains; clips and screws, not of metal, for cables; electrical and thermal insulators, draught excluder strips; junctions and reinforcing materials; junctions and reinforcing materials all for pipes; junctions not of metal for pipes; processed artificial resins; parts and fittings for all the aforesaid goods.

19
Stavební materiály (nekovové); nekovová neohebná potrubí pro stavby; asfalt, dehet a živice; nekovové přenosné budovy; pomníky (nekovové).

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

35
Propagační, marketingové, reklamní a inzertní služby; pořádání podnikových prezentací; pořádání obchodních prezentací; představování podniků; direct mailové služby; rozšiřování reklamních materiálů; rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů; analýzy trhu; publikace inzertních textů; příprava reklamních materiálů; poradenství v oblasti personálního řízení; projektové studie vztahující se k podnikovým záležitostem; vedení záznamů pro společnost; počítačově řízená údržba databází; computerizované ukládání a vyhledávání obchodních informací; Správa dat pomocí počítačů; správa databází; ověřování dat; zaměstnanecké poradenství; kompilování a obstarání informací o podnikání a o trhu; příprava výkazů; služby v oblasti managementu podnikatelských projektů; předvádění zboží; vytváření, organizování, správa, provozování a kontrola zákaznických věrnostních programů a pobídkových a propagačních programů; správa kancelářského zařízení; poskytování kancelářských zařízení; odečítání údajů z měřicích přístrojů; správa slevových programů; služby diskontních karet; služby věrnostních karet; diskontové služby; informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb.

Services de promotion, publicité et marketing; services d'agences de présentations commerciales; organisation de rencontres d'affaires; services de représentation commerciale; publicité par mailing direct; diffusion de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire; analyse de marché; publication de textes publicitaires; élaboration de matériel publicitaire; conseils en gestion du personnel; études de projet relatifs aux affaires commerciales; archivage pour sociétés; entretien informatisé de bases de données; stockage et récupération d'informations commerciales informatisées; administration de fichiers par ordinateur; gestion de bases de données; vérification de données; conseils en matière d'emploi; compilation et fourniture d'informations professionnelles et commerciales; préparation de rapports; services de gestion de projets commerciaux; démonstration de produits; mise au point, organisation, administration, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de primes et de promotion; services de gestion d'installations de bureau; fourniture de services de bureau; lecture de compteurs; gestion de programmes de ristourne; services de cartes de ristourne; services de cartes de fidélité; programmes de ristourne; services de conseils, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités.

Promotional, advertising, marketing and publicity services; agency services for arranging business introduction; arranging business introductions; business representative services; direct mail advertising; dissemination of advertising matter; distribution of advertising matter; market analysis; publication of publicity texts; preparation of publicity materials; personnel management advice; project studies relating to business matters; company record keeping; computerised database management; computerised business information, storage and retrieval; computerised file management; database management; data verification; employment consultancy; compilation or provision of business or trade information; preparation of reports; business project management services; demonstration of goods; setting up, organisation, administration, operation and supervision of customer loyalty schemes and incentive and promotional schemes; office facilities management services; provision of office facilities; meter reading; management of discount schemes; discount card services; loyalty card services; discount schemes; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services.

36
Financní služby; pojišťovací a finanční služby vztahující se k plynárenským službám, elektřině, instalatérským a telekomunikačním službám; prodloužené záruky na domácí spotřebiče; úrazové pojištění; služby pojistné matematiky; administrativní nebo pojištovací plány; zařizování pojištění; pojistky životní (životní pojištění); konzultace ohledně pojištění; zdravotní pojištění; pojištění; zajišťování pojíštění; správa pojišťovacích plánů; pojišťovací průzkumy; životní pojištění; zdravotní pojištění; penzijní/důchodové služby; řízení finančních záležitostí; poskytování půjček; finanční operace; computerizované finanční služby; finanční poradenství; úvěrové služby; služby kreditních karet; služby debetních karet; služby týkající se sbírání vkladů; majetkové plánování; finanční management; finanční plánování; finanční výkazy a analýzy; služby v oblasti finančních výzkumů; financní služby; investice do fondů; investování; investiční poradenství; investiční trustové služby; hypoteční půjčky; půjčka (záruční, zástavní-); sbírky (organizování-); penzijní/důchodové služby; správa portfolia; příprava finančních zpráv; služby spořitelního účtu; spořitelny; podílové fondy; finanční odhady; finanční oceňování; finanční ohodnocení osobního vlastnictví, oceňování; poručnický obchod; otevřené investiční fondy; správcovské služby; poskytování finančního poradenství; finanční informace; finanční výkazy a analýzy; poskytování finančních informací; konzultační služby v oblasti pojišťovnictví; investiční poradenství;příprava finančních zpráv týkajících se finančních služeb; kontrola cen na burze cenných papírů;příprava zpráv; informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb; vydávání poukazů a hodnotových žetonů; výměna bodů pro věrnostní programy za poukazy nebo hodnotové žetony nebo za míle v bonusových programech pro pravidelné cestující; informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb.

Services financiers; services d'assurances et financiers concernant les services du gaz, de l'électricité, de la plomberie et des télécommunications; services de garantie étendue pour les appareils ménagers; assurance contre l'incident; services d'actuariat; gestion de plans d'assurance; organisation d'assurances; assurance (sur la vie); (conseils en) assurances; Assurance maladie; assurances; (organisation d')assurances; (gestion de) plans d'assurance; recherches en matière d'assurances; assurance-vie; assurances médicales; services de retraites; gestion d'affaires financières; services de prêts; opérations financières; services financiers informatisés; conseils (financiers); services de crédit; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; comptes d' épargne bancaire; services de planification immobilière; gestion financière; planification financière; rapports et analyses financiers; services de recherche financière; services financiers; placement de fonds; investissements; conseils en investissement; services de sociétés d'investissement; prêts hypothécaires; prêts garantis; organisation de collectes; services de retraites; services de gestion de portefeuilles; préparation de rapports financiers; services de comptes d'épargne; services bancaires d'épargne; services relatifs aux SICAV (monétaires); estimations financières; évaluation financière; évaluation financière des propriétés personnelles, estimations; prise en charge fiduciaire; fonds communs de placement; services fiduciaires; services de conseils financiers; informations financières; rapports et analyses financiers; services d'informations financières; conseils en assurances; conseils en investissement;préparation de rapports financiers en matière de services financiers; cotations de prix boursiers;préparation de rapports; services de conseils, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités; émission de bons et jetons de valeur; échange de points de programmes de fidélisation contre des bons ou des jetons de valeur ou des miles; services de conseils, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités.

Financial services; insurance and financial services relating to gas, electricity, plumbing and telecommunication services; extended warranty for domestic appliances; accident insurance; actuarial services; administration or insurance plans; arranging insurance; assurance (life); consultations (insurance); health insurance; insurance; insurance (arranging of); insurance plans (administration of); insurance research; life assurance; medical insurance; pension services; administration of financial affairs; arranging of loans; banking; computerised financial services; consultations (financial); credit services; credit card services; debit card services; deposit taking; estate planning services; financial management; financial planning; financial reports and analysis; financial research; financial services; fund investment; investment; investment advice; investment trust services; lending on mortgages; loans against security; organising collections; pension services; portfolio management services; preparation of financial reports; savings account services; savings bank services; unit trust services; financial appraisals; financial evaluations; financial valuation of personal property, valuations; fiduciary services; mutual funds; trustee services; financial advice; financial information; financial reports and analysis; provision of financial information; insurance advice; investment advice; preparation of financial reports relating to financial services; quotation of Stock Exchange prices; preparation of reports; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; issuing vouchers and tokens of value; redeeming loyalty scheme points for vouchers or tokens of value or for air miles of value; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services.

37
Pozemní stavitelství; opravy; instalační služby; výstavba, opravy a údržba elektrických a plynových rozvodů a instalací; stavebnictví, opravy, konzervace a údržba budov; montáž, opravy a údržba síťových komunikačních přístrojů a nástrojů, komunikačních systémů, elektrických a plynových instalací a přístrojů, poplašných zařízení proti vloupání a požárních poplašných zařízení; stavební dozor; výstavba, opravy a údržba mostů, silnic, tunelů, železnic, metra a jiných struktur; řízení stavebních projektů; renovace/adaptace budov; izolace budov a jiných konstrukcí proti vodě a ohni během stavby; renovace a obnova budov a jiných staveb; pronájem stavebních přístrojů a nástrojů; strojní inženýrství; glazury; instalace, údržba a opravy pouličních osvětlovacích zařízení; instalace, údržba a opravy dálničních a/nebo silničních osvětlovacích zařízení; informační, poradenské a konzultační služby vztahující se k výše uvedeným službám.

Construction; réparation; services d'installation; services de construction, de réparation et d'entretien d'installations et d'infrastructures électriques et au gaz; Construction, réparation et entretien de bâtiments; installation, réparation et entretien d'appareils et d'instruments pour réseaux de communication, de systèmes de communication, d'installations et d'appareils électriques et au gaz, d'alarmes incendie et d'alarmes anti-effraction; supervision de travaux de construction; construction, réparation et entretien de ponts, routes, tunnels, voies de chemin de fer, métros et autres structures; gestion de projets de construction; remise à neuf de bâtiments; imperméabilisation et ignifugation de bâtiments et autres structures en cours de construction; rénovation et restauration de bâtiments et autres structures; location d'appareils et d'outils de construction; services d'ingénierie mécanique; services de vitrage; installation, entretien et réparation d'installations d'éclairage public; installation, entretien et réparation d'installations d'éclairage de routes et d'autoroutes; services d'information, de conseil et d'assistance dans tous les domaines précités.

Building construction; repair; installation services; construction, repair and maintenance services for electrical and gas infrastructures and installations; construction, repair and maintenance of buildings; installation, repair and maintenance of communications network apparatus and instruments, communications systems, electrical and gas installations and apparatus, fire and intruder alarms; building construction supervision; construction, repair and maintenance of bridges, roads, tunnels, railways, underground and other structures; building project management; building refurbishment; damp proofing and fire proofing of buildings and other structures during construction; renovation and restoration of buildings and other structures; hire of building apparatus and tools; mechanical engineering services; glazing services; installation, maintenance and repair of street lighting installations; installation, maintenance and repair of highway and/or motorway lighting installations; information, advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid services.

38
Komunikační služby; telekomunikační služby; informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb.

Services de communication; services de télécommunications; services de conseils, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités.

Communications services; telecommunication services; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services.

39
Distribuce, skladování a dodávky elektřiny, plynu a paliv; stavební, elektrické a odborné inženýrské služby; přeprava, balení a skladování zboží; provádění a zprostředkování cest; doručování zboží; rozvod energie; přenos a ukládání informací; doprava potrubním vedením; rozvod (vody-); konzultace, informace a poradenství a služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám.

Distribution, stockage et fourniture d'électricité, de gaz et de combustibles; services d'ingénierie civile, électrique et d'ingénierie spécialisée; transport, emballage et entreposage de marchandises; Conduite et courtage de voyages; livraison de marchandises; distribution d'énergie; transport et stockage d'informations; transport par pipelines; distribution d'eau; services de conseils, d'information et d'assistance concernant tous les services précités.

Distribution, storage and supply of electricity, gas and fuels; civil, electrical and specialist engineering services; transport, packaging and storage of goods; travel arrangements; delivery of goods; distribution of energy; transportation and storage of information; transport by pipeline; water distribution; consultancy, information and advisory and services relating to all the aforesaid services.

40
Ošetřování materiálů; Výroba energie; výroba elektřiny; konzultační, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám.

Traitement de matériaux; production d'énergie; production d'électricité; services de conseils, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités.

Treatment of materials; production of energy; electricity generation; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services.

41
Vzdělávání; školení;poskytování školení ve vztahu k technickým dovednostem a bezpečnosti v souvislosti s výrobou, přenosem, distribucí, dodávkami a uchováváním energie, telekomunikacím, informačním technologiím a ve vztahu ke stavebnictví, výstavbě, instalaci a údržbě elektrických a plynových instalací, přístrojů a nástrojů; poskytování školení, zprostředkování a vedení konferencí, seminářů a pracovních setkání; vydavatelské služby; poskytování online publikací bez možnosti stažení; informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb.

Éducation; formation;fourniture de formation en compétences techniques et sécurité en matière de génération, transmission, distribution, fourniture et conservation d'énergie, télécommunications, technologie de l'information et en matière de création, construction, installation et entretien d'installations, appareils et instruments électriques et au gaz; fourniture de formations, organisation et conduite de conférences, séminaires et ateliers; services de publication; fourniture de publications (non téléchargeables) en ligne; services de conseil, d'information et d'assistance dans tous les domaines précités.

Education; providing training; providing training in relation to technical skills and safety in connection with the generation, transmission, distribution, supply and conservation of energy, telecommunications, information technology and in relation to building, construction, installation and maintenance of electrical and gas installations, apparatus and instruments; providing of training, arranging and conducting of conferences, seminars and workshops; publication services; providing publications (non-downloadable) on-line; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services.

42
Vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy vztahující se k uvedenému: vědecký a průmyslový výzkum; počítačové programování; elektrotechnické služby; průmyslové analýzy; testování kabelových instalací pro komunikační přístroje a pro rozvod elektrického proudu; příprava ovládání elektrických instalací; stavební inspekce (služby); topografické měření pozemků a nemovitostí; expertízy a dohled nad jakostí; architektonické služby; architektonické návrhy, plánování a služby týkající se řízení projektů; návrhářské služby pro budovy a jiné stavby; certifikování ohledně efektivního využívání energie v budovách a jiných stavbách; monitorování aktivit ovlivňujících prostředí uvnitř budov a jiných staveb; odborné poradenství vztahující se k efektivnímu využívání energie v budovách a jiných stavbách; kontrola kvality stavebních materiálů a dostavěných budov a jiných staveb; Konzultace, návrhy, rýsování a plánování v oboru stavebnictví; návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb; odborné konzultace vztahující se k vývoji výrobků; informační, poradenské a konzultační služby týkající se všech výše uvedených služeb.

Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes : services de recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services d'ingénierie électrotechnique; Analyses industrielles, recherche ainsi que conception et développement de produits et matériaux chimiques et d'isolation, y compris en particulier des produits et matériaux en mousse; test d'installations de câbles d'appareils de communication et de distribution de courant électrique; préparation de réglementations pour installations électriques; services d'inspection de bâtiments; expertise de terrains et de biens immobiliers; expertise et contrôle de quantité; services d'architecte; services architecturaux, de conception, de planification et de gestion de projets; services de conception de constructions et autres structures; certification concernant le rendement énergétique de constructions et autres structures; contrôle d'activités influençant l'environnement à l'intérieur de constructions et d'autres structures; conseils professionnels ayant trait au rendement énergétique des constructions et autres structures; contrôle de la qualité de matériaux de construction et de bâtiments terminés et autres structures; Conseils en matière de génie civil, conception, dessin et services de planification; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services d'information, de conseil et d'assistance dans tous les domaines précités; services d'assistance professionnelle liés au développement de produits; services d'information, de conseil et d'assistance dans tous les domaines précités.

Scientific and technological services and research and design relating thereto: scientific and industrial research; computer programming; electrical engineering services; industrial analysis; testing of cable installations for communications apparatus and for electric power distribution; preparation of regulations for electrical installations; building inspection services; land and real estate surveying; surveying and quantity surveying; architectural services; architectural design, planning and project management services; design services for buildings and other structures; certifying as to the energy efficiency of buildings and other structures; monitoring of activities which influence the environment within buildings and other structures; professional consultancy relating to the energy efficiency in buildings and other structures; quality control of building materials and of completed buildings and other structures; civil engineering consultancy, design, drawing and planning services; design and development of computer hardware and software; information, advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid services; professional consultancy services relating to product development; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services.


SSE, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce SSE byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 4 ochranné známky znění SSE, z toho 2 platné.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů