TEFAL - ochranná známka, majitel TEFAL

Základní údaje ochranné známky

- - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 9617771
Reprodukce/Znění OZ TEFAL
Třídy výrobků a služeb 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 35, 37, 41
Datum podání přihlášky 22.12.2010
Datum zveřejnění prihlášky 24.02.2011
Datum zápisu 03.06.2011
Datum konce platnosti 22.12.2020
Seniorita: AT: A 11.07.1964 Whole Accepted
  Registration: 0286209   11.07.1964
  Filing: 286209   
BX: A 11.07.1964 Whole Accepted
  Registration: 0286209   11.07.1964
  Filing: 286209   
DE: A 11.07.1964 Whole Accepted
  Registration: 0286209   11.07.1964
  Filing: 286209   
ES: A 11.07.1964 Whole Accepted
  Registration: 0286209   11.07.1964
  Filing: 286209   
HU: A 11.07.1964 Whole Accepted
  Registration: 0286209   11.07.1964
  Filing: 286209   
IT: A 11.07.1964 Whole Accepted
  Registration: 0286209   11.07.1964
  Filing: 286209   
PT: A 11.07.1964 Whole Accepted
  Registration: 0286209   11.07.1964
  Filing: 286209   
RO: A 11.07.1964 Whole Accepted
  Registration: 0286209   11.07.1964
  Filing: 286209   
AT: A 18.12.1974 Whole Accepted
  Registration: 0415198   18.12.1974
  Filing: 415198   
BG: A 18.12.1974 Whole Accepted
  Registration: 0415198   18.12.1974
  Filing: 415198   
BX: A 18.12.1974 Whole Accepted
  Registration: 0415198   18.12.1974
  Filing: 415198   
GR: A 09.03.2001 Whole Accepted
  Registration: 0415198   09.03.2001
  Filing: 415198   
LT: A 04.05.1998 Whole Accepted
  Registration: 0415198   04.05.1998
  Filing: 415198   
CZ: A 15.03.2000 Whole Accepted
  Registration: 0415198.   15.03.2000
  Filing: 415198   
ES: A 18.12.1974 Whole Accepted
  Registration: 0415198   18.12.1974
  Filing: 415198   
DE: A 18.12.1974 Whole Accepted
  Registration: 0415198   18.12.1974
  Filing: 415198   
IT: A 18.12.1974 Whole Accepted
  Registration: 0415198   18.12.1974
  Filing: 415198   
HU: A 18.12.1974 Whole Accepted
  Registration: 0415198   18.12.1974
  Filing: 415198   
LV: A 04.05.1998 Whole Accepted
  Registration: 0415198   04.05.1998
  Filing: 415198   
SK: A 15.03.2000 Whole Accepted
  Registration: 0415198   15.03.2000
  Filing: 415198   
SI: A 18.12.1974 Whole Accepted
  Registration: 0415198   18.12.1974
  Filing: 415198   
FR: N 31.03.1969 Whole Accepted
  Registration: 1511491   31.03.1969
  Filing: 79489   
FR: N 27.04.1964 Whole Accepted
  Registration: 1517514   27.04.1964
  Filing: 3711   
FR: N 08.10.1974 Whole Accepted
  Registration: 1283961   08.10.1974
  Filing: 179953   
FR: N 02.10.1979 Whole Accepted
  Registration: 1552628   02.10.1979
  Filing: 529362   
GB: N 30.06.1971 Whole Accepted
  Registration: 977102   
  Filing: 977102   
GB: N 09.03.1977 Whole Accepted
  Registration: 1075400   
  Filing: 1075400   
GR: N 26.10.1964 Whole Accepted
  Registration: 32461   
  Filing:    
ES: N 15.01.1965 Whole Accepted
  Registration: M0463880   
  Filing:    
Přihlašovatel/vlastník TEFAL
15 avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89
Zástupce SEB DEVELOPPEMENT
Isabelle Doyon
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
6
Obecné kovy surové a částečně zpracované a jejich slitiny, zejména výstřižky plechu a kotouče s plastovou povrchovou úpravou nebo s protipřilnavou povrchovou úpravou nebo bez ní; Řetězy (s výjimkou motorových automobilových řetězů); Kabely a dráty (kromě elektrických) vyrobené z běžných kovů; Želežářské zboží; Kovové roury a trubky; Závory; Bezpečnostní schránky a příruční pokladny; Ocelové koule; Hřebíky a šrouby; Rudy; Kovové potřeby železářské; Šroubárenské výrobky.

Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, en particulier flans et disques revêtus de matière plastique, ou revêtus ou non de substances anti-adhésives; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie, tuyaux métalliques, verrous; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; clous et vis; minerais, articles de quincaillerie métalliques, visserie.

Unwrought and semi-wrought common metals and their alloys, in particular blanks and discs coated with plastic, or coated or not with non-stick substances; Chains (except transmission chains for vehicles); Non-electric cables and wires of common metal; Ironmongery; Pipes and tubes of metal; Eyebolts; Strong boxes and cassettes; Balls of steel; Nails and screws; Ores; Ironmongery; Bolts.

7
Kuchyňské elektrické přístroje a stroje pro sekání, strouhání, drcení, mletí, vymačkávání, řezání, míchání, hnětení, šlehání nebo loupání potravin, zejména šlehače, mixéry, hnětače, elektrické nože, elektrické otvíráky na konzervy, elektrické mlýnky na kávu, odšťavňovače, malé sekáčky, mlýnky na maso, kuchyňské roboty, elektrické kráječe, prachové vysavače, trubice k prachovým vysavačům. Motory (ne pro pozemní vozidla); Spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou pozemních vozidel); Umělé líhně pro kuřata;Stroje a obráběcí stroje, mlýnky [stroje] a mlýnky na kávu, s výjimkou ručních; Mixéry na potraviny;Elektrické stroje na svařování plastických hmot; Svařovací stroje elektrické; Elektrické přístroje pro čištění; Pračky; Žehlicí stroje;Odstředivky, čerpadla [stroje]. Stroje na broušení, stroje na ostření, elektrické stroje na vymačkávání ovoce pro domácnost, šicí stroje, stroje na stříhání tkanin, papírů a kovových fólií.

Appareils et machines de cuisine électriques pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, malaxer, émulsionner, battre ou éplucher les aliments en particulier, batteurs, mixeurs, blenders, couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, moulins à café électrique, centrifugeuses, mini-hachoirs, hachoirs à viande, robots culinaires, trancheuses électriques, aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussière. Moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); couveuses pour les œufs; machines et machines-outils, moulins [machines] et moulins à café autres qu'à main; mixeurs à aliments , machines électriques à souder les matières plastiques; machines électriques à souder; appareils électriques de nettoyage, machines à laver, machines à repasser; essoreuses, pompes [machines]. Machine pour l'aiguisage, machines pour l'affûtage, machine électrique à presser les fruits à usage ménager, machines à coudre, machines pour la découpe des tissus, des papiers et feuilles de métal.

Electric kitchen apparatus and machines for chopping, grating, grinding, milling, pressing, cutting, kneading, emulsifying, beating or peeling food, in particular beaters, mixers, blenders, electric knives, electric tin openers, electric coffee grinders, centrifuges, mini-choppers, mincers, food processors, electric slicers, vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses, motors and engines (except for land vehicles); Machine coupling and transmission components (except for land vehicles); Incubators for eggs;Machines and machine tools, mills (machines) and coffee grinders, other than hand-operated; Food mixers;Electric welding machines for plastics; Welding machines, electric; Electric cleaning apparatus; Washing machines; Ironing machines;Drying machines, pumps (machines), sharpening machines, electric fruit presses for household purposes, sewing machines, machines for cutting fabrics, paper and metal sheets.

8
Nářadí, náčiní a nástroje s ručním pohonem, příbory (nikoliv pro chirurgické účely);Nože, vidličky a lžíce, břitvy mechanické, elektrické a článkové, břitvy pro ženy, nástroje a přístroje pro epilaci;Elektricky vyhřívané přístroje pro epilaci voskem;Elektrické nebo jiné strojky na stříhání vlasů a/nebo vousů; Přístroje pro manikúru; Neelektrické otvíráky konzerv;Přístroje pro přípravu potravin s ručním pohonem pro sekání, strouhání, drcení, mletí, vytlačení, řezání, míchání, hnětení, šlehání nebo loupání.

Outils, ustensiles et instruments à main, couverts (non à usage chirurgical); coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs mécaniques, électriques et à piles, rasoirs féminins, instruments et appareils pour l'épilation; appareil à cire chauffée électriquement pour l'épilation; tondeuses électriques ou non électriques pour la coupe des cheveux et/ou de la barbe, appareils de manucure; ouvre-boîtes non électriques; appareils pour préparer les aliments entraînés manuellement pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, malaxer, émulsionner, battre ou éplucher.

Hand tools, utensils and implements, cutlery, not for surgical purposes;Knives, forks and spoons, non-electric, electric and battery-powered razors, razors for women, depilation instruments and appliances;Electrically-heated wax apparatus for hair removal;Electric and non-electric hair clippers for personal use and/or beard clippers; Manicure equipment; Non-electric can openers;Hand-operated food preparation apparatus for chopping, grating, grinding, milling, squeezing, cutting, kneading, emulsifying, beating or peeling food.

9
Elektrické přístroje pro úpravu účesu;Přístroje pro ondulaci, kadeření, vyrovnání vlasů, poplašné a dálkově ovládané systémy. Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, zejména kuchyňské váhy a váhy do koupelen, pro měření, zejména tlakoměry a teploměry (nikoliv pro léčebné účely), pro signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky);Elektrické dveřní zvonky;Dálkově ovládané přístroje, přístroje pro záznam, převod, reprodukci obrazu a zvuku, zejména telefonní přístroje a sluchátka, magnetické nosiče zvukových záznamů; Gramofonové desky; Optické a numerické disky; Automatické distribuční stroje a mincové mechanismy pro předplacení, zařízení ke zpracování dat a počítače.

Appareils à coiffer électriques; appareils à onduler, friser, défriser les cheveux, systèmes d'alarme et de commande à distance. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, notamment balances pour cuisines et balances pour salles de bains, de mesurage, en particulier baromètres et thermomètres (non à usage médical), de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; caisses enregistreuses, machines à calculer; carillons de porte électriques; appareils de télécommandes, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de l'image et du son, en particulier appareils et combinés téléphoniques, supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; disques optiques ou numériques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

Electrical appliances for styling hair;Hair-curlers, hair-straighteners, alarm and remote control systems, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing apparatus and instruments, in particular kitchen and bathroom scales, measuring apparatus and instruments, in particular barometers and thermometers, not for medical purposes, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Cash registers, calculating machines;Electric door chimes;Remote control apparatus, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, in particular telephone apparatus and handsets, magnetic data carriers; Gramophone records; Optical and digital discs; Automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, data processing equipment and computers.

10
Přístroje pro péči o děti, jmenovitě sací lahve, dudlíky;Masážní přístroje, zejména vibrační. Nástroje a přístroje chirurgické, lékařské, zubní a veterinářské;Elektrické přístroje pro zubní péči; Teploměry pro lékařské účely.

Appareils pour la puériculture, à savoir biberons, tétines; appareils de massage notamment par vibration. Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils électriques pour les soins dentaires; thermomètre à usage médical.

Childcare apparatus, namely feeding bottles, dummies for babies;Massage apparatus, in particular through vibration, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments;Electric dental apparatus; Thermometers for medical purposes.

11
Zařízení a přístroje pro osvětlení, zejména nastavitelné noční lampičky, pro topení, zejména elektrické radiátory, elektrické nástěnné konvektory, elektrické přístroje pro vytápění místností nebo ohřev tekutin, zařízení a přístroje pro výrobu a odsávání páry, pro vaření, zejména ohřívače talířů, ohřívače potravin, vařiče, grily na potraviny/grily, toustovače, pece (nikoliv pro laboratorní účely), sporáky, mikrovlnné trouby, hrnce na páru, vařiče vajec, hrnce na těstoviny, hrnce na rýži, elektrické sterilizátory, ohřívače sacích lahví, elektrické sporákové plotny, rošty na opékání, přístroje pro tepelnou úpravu potravin na kameni, elektrické přístroje pro přípravu sendvičů, hamburgerů, fondue (sýr roztavený v bílém víně, švýcarský pokrm), raclette (druh sýrového pokrmu), tajine (pokrm z kuřecího masa);Elektrické stroje na přípravu palačinek; Elektrické waflovače; Elektrické fritovací hrnce;Elektrické přístroje pro přípravu omáček, programovatelné přístroje na vaření potravin; Elektrické grilovací přístroje; Elektrické tlakové hrnce; Plotýnkové vařiče; Křesadlové zapalovače pro vznícení plynu;Elektrické jogurtovače, nádoby na přípravu sorbetu, elektrické chladničky a mrazničky, elektrické přístroje na přípravu nápojů, elektrické přístroje na přípravu odvarů, elektrické přístroje na přípravu čaje, elektrické varné konvice, elektrické kávovary, překapávače kávy;Elektrické ohřívací láhve;Zařízení a přístroje pro chlazení, sušení, zejména sušičky prádla, elektrické sušiče ručníků, vysoušeče vlasů, zařízení a přístroje pro ventilaci, zejména ventilátory, klimatizační zařízení, zařízení a přístroje pro rozvod vody, přístroje pro čištění vody pro domácnost;Sanitární zařízení a přístroje, zejména přístroje pro čištění vzduchu, ionizátory na úpravu vzduchu, přístroje pro dezodoraci vzduchu, přístroje pro úpravu vzduchu, přístroje pro osvěžení, zvlhčení nebo odvlhčení vzduchu.

Installations et appareils d'éclairage, en particulier lampes de chevet réglables, de chauffage notamment radiateurs électriques, convecteurs muraux électriques, appareils électriques pour le chauffage des locaux ou le chauffage des liquides, installations et appareils de production et d'aspiration de vapeur, de cuisson, notamment chauffe-plats, chauffe-aliments, réchauds, grils à aliments/grils, grille-pain, fours (excepté pour l'usage en laboratoire), fourneaux, fours à micro-ondes, cuiseurs vapeur, cuiseurs à œufs, cuiseurs à pâtes, cuiseurs à riz, stérilisateurs électriques, chauffe-biberons, tables de cuisson électriques, barbecues, appareils pour cuire les aliments sur pierre, appareils électriques pour préparer les croque-monsieur, les hamburgers, la fondue, la raclette, le tajine; machines à crêpes électriques, gaufriers électriques, friteuses électriques, sauciers électriques, appareils programmables pour la cuisson des aliments, rôtissoires électriques; marmites autoclaves électriques, plaques chauffantes, allume-gaz; yaourtières électriques, sorbetières, glacières et congélateurs électriques, appareils électriques de préparation de boissons, appareils électriques de préparation d'infusions, théières électriques, bouilloires électriques, cafetières électriques, percolateurs; bouillotes électriques; installations et appareils de réfrigération, de séchage, notamment séchoirs à linge, sèche-serviettes électriques, sèche-cheveux, installations et appareils de ventilation, notamment ventilateurs, climatiseurs, installations et appareils de distribution d'eau, appareils domestiques pour purifier l'eau; installations et appareils sanitaires, notamment appareils à purifier l'air, appareils d'ionisation pour le traitement de l'air, appareils pour la désodorisation de l'air, appareils de conditionnement d'air, appareils pour rafraîchir, humidifier ou déshumidifier l'air.

Installations and apparatus for lighting, in particular adjustable bedside lamps, for heating, in particular electric radiators, electric wall heaters, electric apparatus for heating premises or for heating liquids, installations and apparatus for steam generating and exhaustion, for cooking, in particular plate warmers, food warmers, cooking rings, griddles (cooking appliances), toasters, ovens, other than for experimental purposes, furnaces, microwave ovens, steam cookers, egg boilers, pasta cookers, rice cookers, electric sterilisers, heaters for feeding bottles, electric hobs, barbecues, appliances for cooking food on stone, electric appliances for preparing croque monsieurs, hamburgers, fondue, raclette, tajine;Electric pancake machines; Electric waffle irons; Electric deep fryers;Electric sauce makers, programmable food cooking appliances; Electric grilling apparatus; Autoclaves (electric pressure cookers); Hot plates; Friction lighters for igniting gas;Electric appliances for making yoghurt, ice cream, ice boxes and freezers, electric appliances for preparing beverages, electric appliances for preparing infusions, electric teapots, electric kettles, electric coffee machines, percolators;Electric hot water bottles;Installations and apparatus for refrigerating, drying, in particular laundry drying apparatus, electric towel dryers, hair driers, installations and apparatus for ventilating, in particular fans, air conditioning, installations and apparatus for water supply purposes, water purifying apparatus for household purposes;Installations and apparatus for sanitary purposes, in particular air purifying apparatus, ionisation apparatus for the treatment of air, air deodorising apparatus, air conditioning apparatus, air refreshing, humidifying or dehumidifying apparatus.

16
Papír a papírové předměty, lepenka a lepenkové předměty; Tiskoviny; Noviny; Periodika; Knihy; Kuličková pera;Knihy o výživě a stolování;Filtry z papíru a netkaného papíru, pro domácnost; Knihařský materiál; Fotografie; Papírnické výrobky, lepidla pro papírnické výrobky; Materiály pro umělce; Štětce; Psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); Výukový a učební materiál (kromě přístrojů); Tiskařské typy; Tiskařské štočky.

Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux, et périodiques, livres, notamment livres de cuisine, livres relatifs à la nutrition et aux arts de la table; filtres en papier et en papier non tissé, à usage ménager; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés.

Paper and paper articles, cardboard and cardboard articles; Printed matter; Newspapers; Periodicals; Books; Ball-point pens;Books relating to nutrition and to tableware;Filters of paper and non-woven paper, for household use; Bookbinding material; Photographs; Stationery, adhesives for stationery purposes; Artists' materials; Paint brushes; Typewriters and office requisites (except furniture); Instructional and teaching material (except apparatus); Printers' type; Printing blocks.

20
Nábytek, úložné skříně, zrcadla, rámy;Zboží (nezařazené do jiných tříd) ze dřeva, korku, rákosiny, rákosu, proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, velrybích kostic, ulit, jantaru, perleti, mořské pěny a náhražek všech těchto materiálů nebo z plastických hmot.

Meubles, armoires de rangement, glaces (miroirs), cadres; articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

Furniture, storage cupboards, mirrors, picture frames;Goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastic.

21
Náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň, s protipřílnavou úpravu nebo bez nebo s vnitřní PTFE úpravou, kuchyňské nádoby, zejména hliníkové, s protipřílnavou úpravu nebo bez nebo s vnitřní PTFE úpravou, zejména kastroly, grily (neelektrické), pánve; Pánve na smažení;Pánve, varné nádoby na přípravu vajec; Holandské trouby; Tlakové hrnce; Konvice na mléko;Nádoby do trouby; Pánve wok; Plechové mísy na pečivo; Formičky; Fritézy, s výjimkou elektrických;Neelektrické varné konvice a nádoby na přípravu sorbetu, neelektrické jogurtovače; Skleněné nádoby do jogurtovačů; Kávové konvice (neelektrické);Skleněné konvice do kávovarů, neelektrické tlakové hrnce; Neelektrické tlakové hrnce; Pomůcky na sušení salátu;Neelektrické emulgační přístroje pro domácnost na přípravu krému; Majolika, sklo, keramika a porcelán;Svícny (nikoliv ze vzácných kovů), květináče, s výjimkou papírových, vázy, kropicí konve, džbery, kotlíky;Malé přenosné náčiní a nádoby pro péči o děti (nikoliv ze vzácných kovů nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu); Malé přenosné nářadí a nádoby pro domácnost a kuchyň (ne z drahých kovů nebo jejich slitin);Rozprašovače a rozstřikovače na parfémy, dezinfekci, hydrataci;Přístroje, nástroje a vybavení pro čištění, zejména kartáče, smetáček a lopatka na drobky, neelektrické vysavače a jejich příslušenství (nezatříděné), drátky na čištění parket;Hřebeny a mycí houby, kartáče (s výjimkou štětců), zejména elektrické a neelektrické zubní kartáčky, elektricky vyhřívané kartáče a hřebeny pro česání vlasů, materiály na výrobu kartáčů; Žehlicí prkna; Surové sklo nebo jako polotovar, kromě skla používaného při stavbě.

Ustensiles et récipients domestiques ou de cuisine, avec ou sans revêtement anti-adhésif ou revêtement intérieur de polytétrafluoréthylène, récipients de cuisson, notamment en aluminium, avec ou sans revêtement intérieur de polytétrafluoréthylène, en particulier, casseroles, rôtissoires (non électriques) poêles; poêles à frire, sauteuses, plats à œufs, cocottes et faitouts, pots à lait, plats à four, woks, plats à rôtir, moules, friteuses non électriques, bouilloires et sorbetières non électriques, yaourtière non électrique, pots en verre pour yaourtière, cafetières non électriques, verseuses en verre pour cafetières, marmites à pression non électriques, marmites autoclaves non électriques; essoreuses à salade, émulsionneurs à crème non électrique à usage domestique; verrerie, porcelaine, faïence et poterie; bougeoirs (non en métaux précieux), cache-pots non en papier, vases, arrosoirs, seaux, chaudrons; petits ustensiles et récipients portatifs pour la puériculture (non en métaux précieux ou en plaqué); petits ustensiles portatifs et récipients pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pulvérisateurs et atomiseurs utilisés pour parfumer, désinfecter, hydrater; appareils, instruments et matériel de nettoyage, en particulier balais-brosses, ramasse-miettes, aspirateurs non électriques et leurs accessoires (pas dans la classif), paille de fer; peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), en particulier brosses à dents électriques et non électriques, brosses et peignes chauffés électriquement pour la coiffure des cheveux, matériaux pour la brosserie; planches à repasser; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

Household or kitchen utensils and containers, with or without a non-stick coating or a polytetrafluoroethylene interior coating, cooking vessels, in particular of aluminium, with or without a polytetrafluoroethylene interior coating, in particular stew-pans, non-electric roasters, frying pans; Frying pans;Sauté pans, egg dishes; Dutch ovens; Stewpots; Milk jugs;Baking tins; Woks; Baking tins; Moulds; Deep-fryers, non-electric;Non-electric kettles and vessels of metal for making ices and iced drinks, non-electric appliances for making yoghurt; Glass pots for yoghurt-makers; Coffee pots (non-electric);Carafes of glass for coffee machines, non-electric pressure cookers; Pressure cookers (autoclaves), non-electric; Salad spinners;Non-electric cream emulsifiers for household purposes; Earthenware, glassware, pottery and porcelain;Candlesticks (not of precious metal), flower-pot covers, not of paper, vases, watering cans, buckets, cauldrons;Small portable kitchen utensils and containers for child care (not of precious metal or coated therewith); Small portable household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith);Sprays and atomisers for perfuming and hydrating;Apparatus, instruments and articles for cleaning purposes, in particular brushes and brooms, crumb trays, non-electric vacuum cleaners and fittings therefor (not included in this class), steelwool;Combs and sponges, brushes (except paint brushes), in particular electric and non-electric toothbrushes, electrically-heated brushes and combs for styling hair, brush-making materials; Ironing boards; Unworked or semi-worked glass (except building glass).

35
Reklama, obchodní informace a podpora prodeje; Propagační nabídky; Organizování a vedení obchodních akcí pro navazování bližšího vztahu se zákazníky; Organizování obchodních nebo reklamních výstav nebo akcí; Asistence pro obchodní management; Institucionální komunikace (reklama); Reklamní a komerční sponzorství a mecenášství; Online administrativní správa nákupu výrobků a/nebo služeb na internetu;Maloobchodní prodej se zaměřením na nože, náčiní pro kuchyň, domácí elektrické přístroje, nádobí, nádoby pro domácnost a kuchyň.

Services de publicité, d'informations commerciales et de promotion des ventes; services d'offres promotionnelles; organisation et gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle; organisation d'exposition ou de manifestation à buts commerciaux ou de publicité; aide à la gestion d'affaires; communication institutionnelle (publicité); parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux; gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en ligne sur le réseau Internet; services de vente au détail de coutellerie, d'ustensiles de cuisine, d'appareils électroménagers, de vaisselle, de récipients pour le ménage et la cuisine.

Advertising, business information and sales promotion; Promotional offers; Organization and management of business operations to obtain customer loyalty; Organisation of exhibitions or events for commercial or advertising purposes; Business management assistance; Institutional communication (advertising); Advertising and commercial sponsorship and patronage; Administration of purchasing and/or online services on the Internet;Retailing of cutlery, kitchen utensils, electric household appliances, tableware, household and kitchen containers.

37
Údržba a opravy se zaměřením na domácí elektrické přístroje, náčiní a nádoby pro kuchyň, nádobí.

Services d'entretien et de réparation d'appareils électroménagers, d'ustensiles et de récipients pour la cuisine, de vaisselle.

Maintenance and repair of electric household appliances, kitchen utensils and containers, tableware.

41
Výchova a zábava, lekce vaření (vzdělávání), rekondiční kurzy (sportovní aktivita). Vydávání knih;On-line elektronické vydávání dokumentů bez možnosti stažení.

Éducation et divertissement, cours de cuisine (formation), cours de remise en forme (activité sportive). Publication de livres; publication électronique de documents en ligne non téléchargeables.

Education and entertainment, cookery courses (training), fitness courses (sporting activities), publication of books;Publication of electronic documents on-line, not downloadable.


TEFAL, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce TEFAL byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 57 ochranných známek znění TEFAL, z toho 6 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů