TESLA - ochranná známka, majitel TESLA Holding a.s.

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 6955496
Reprodukce/Znění OZ TESLA - ochranná známka
TESLA
Třídy výrobků a služeb 7, 9, 11
Vídeňské obrazové třídy 26.1.3 ; 26.1.99 ; 26.11.1 ; 26.11.12 ; 29.1.4
Datum podání přihlášky 02.06.2008
Datum zveřejnění prihlášky 20.02.2009
Datum zápisu 05.11.2010
Datum konce platnosti 02.06.2018
Přihlašovatel/vlastník TESLA Holding a.s.
Zástupce Václav Müller
OZ tvořena pouze barvou CSPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou ENPantone BLUE 072 C
OZ tvořena pouze barvou FRPantone bleu 072 C
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
7
Stroje, převodovky , transmise a pohonné mechanismy, jiné než pro pozemní vozidla, transportéry, dopravníky, motory s výjimkou pro pozemní vozidla, pístní kroužky, karburátory, zapalovací svíčky, zapalovací cívky a přívodní kabely, čerpadla a filtry, čistící stroje i pro vysokotlaké čištění, ložiska, pera, ventily jako části strojů, motory elektrické, elektromotory, elektrické generátory, rozdělovače drátů, navíjecí stojany, kabelové tahače, stojany pro průmysl s mechanickou obsluhou, obráběcí stroje, strojní řezací nástroje, frézky, nůžky, nože, vrtačky, soustruhy, sklíčila, pily, děrovače, vrtáky, stroje pro zpracování kovu, plastických hmot a dřeva a odpadu z nich, formy, šablony, nástroje a jiné pomůcky, stroje brousicí, brusné kotouče, orovnávací nástroje, svářecí stroje, svářečky, autogeny, kotle parní, pneumatické ovládací zařízení pro mechanizaci, robotizaci a racionalizaci technologických procesů, manipulátory, roboty, stavební stroje, vyprošťovací mechanismy jako části strojů, kladkostroje, rypadla, zdvihací přístroje, zemní, geologické, zemědělské, lesnické a zahradnické stroje, zemědělské nářadí, stroje pro obalovou techniku, balící stroje, etiketovací stroje, barevné značkovače, stříkací pistole, pneumatické děrovače a vazače, skartační stroje, textilní stroje, šicí stroje, elektrotechnické výrobky pro průmysl a domácnosti, zejména rotační spotřebiče jako jsou univerzální a speciální kuchyňské spotřebiče (zejména elektrické mlýnky, šlehače, hnětače těsta, lisy a odstředivky ovoce, brusky na nože, řezačky masa, strouhače, škrabače brambor, kuchyňské roboty, mixéry, přístroje pro sekáni, kráječe, otevírače konzerv), mechanické části a dílce, konverzní přístroje, jeřáby, generátory proudu, přístroje pro úpravy, upínadla vrtáků, hroty vrtáků, hlavy vrtáků, vložky nástrojů, filtrovací stroje, přístroje pro přeměnu paliva pro motory s vnitřním spalováním, elektrické motory jiné než pro pozemní vozidla, turbíny jiné než pro pozemní vozidla, poháněcí mechanismy jiné než pro pozemní vozidla, čerpadla (části strojů a motorů), ventily, startéry pro motory a stroje, turbíny (hydraulické), turbokompresory, textilní stroje, úklidové spotřebiče (zejména elektrické vysavače, leštiče parket, šamponovače, klepače, leštičky nábytku a parket, automatické pračky, ždímačky a sušičky, myčky nádobí), mandly, strojky pro domácí dílny, jako stříhací stroje elektrické včetně příslušenství a součástek ke všem předchozím; elektrochemické zdroje proudu, stroje pro automatizaci, regulaci a řízení průmyslové výroby včetně zařízení ovládaných hlasem, vse výše uvedené v rámci této třídy.

Machines, boîtes de vitesses, mécanismes de transmission et d'entraînement, non destinés à des véhicules terrestres, convoyeurs, tapis convoyeurs, moteurs à l'exception des moteurs de véhicules terrestres, segments de pistons, carburateurs, bougies d'allumage, bobines d'allumage et câbles d'alimentation, pompes et filtres, appareils de nettoyage pour nettoyage à haute pression, paliers, ressorts, valves en tant que pièces de machines, moteurs électriques, moteurs électriques, génératrices électriques, distributeurs de fils, bâtis d'enroulement, tracteurs de câbles, bâtis pour l'industrie avec service mécanique, machines-outils, outils coupants de machine, fraises, cisailles, couteaux, perceuses, tours, mandrins, scies, perforatrices, perceuses, machines d'usinage des métaux, des matières plastiques et du bois ainsi que de leurs déchets, moules, patrons, outils et autres instruments, machines à aiguiser, meules en émeri, outils de dressage, machines à souder, soudeuses, chalumeaux, chaudières à vapeur, dispositifs pneumatiques de commande pour la mécanisation, la robotisation et la rationalisation des processus technologiques, manipulateurs, robots, machines de construction, mécanismes de dégagement en tant que pièces de machine, moufles, excavateurs, appareils de levage, machines pour le terrassement, la géologie, l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture, instruments agricoles, machines pour la technique de l'emballage, machines à emballer, étiqueteuses, machines marqueuses en couleur, pistolets pulvérisateurs à enduire, perforateurs et relieuses pneumatiques, déchiqueteuses, machines textiles, machines à coudre, produits électrotechniques pour l'industrie et la maison, notamment appareils ménagers rotatifs tels que le sont les appareils de cuisines universels et spécialisés (notamment moulins électriques, batteurs (fouets de cuisine), malaxeurs de pâte, presse-fruits et centrifugeuses pour les fruits, affûteurs de couteaux, hachoirs à viande, râpes, éplucheurs de pommes de terre, robots de cuisine, mixeurs, appareils à couper, ouvre-boîtes), pièces et éléments mécaniques, appareils de conversion, grues, générateurs de courant, appareils de traitement, fixateurs de forêt, pointes de forêt, têtes de forêt, pièces d'insertion d'outil, machines à filtrer, dispositifs pour changement de carburant pour moteurs à combustion interne, moteurs électriques non destinés à des véhicules terrestres, turbines non destinées à des véhicules terrestres, mécanismes d'entraînement non destinés à des véhicules terrestres, pompes (pièces de machines et de moteurs), soupapes, démarreurs pour moteurs et machines, turbines (hydrauliques), turbocompresseurs, machines textiles, appareils de nettoyage (notamment aspirateurs électriques, polisseuses de parquet, shampouineuses, battoir (à tapis), polisseuses de meubles et de parquets, lave-linge automatiques, essoreuses à vêtements et séchoirs, lave-vaisselle), repasseuses électriques, appareils pour ateliers de maison, tels que coupeuses électriques y compris accessoires et pièces détachées pour tous les articles précédents;sources électrochimiques de courant, appareils pour l'automatisation, la régulation et la commande de productions industriels y compris appareils à commande vocale, tous les produits ci-dessus compris dans cette classe.

Machines, gear boxes, transmission components and drive mechanisms (except for land vehicles), transporters, conveyers, motors and engines (except for land vehicles), piston rings, carburetors, ignition glow plugs, ignition coils and feeder cables, pumps and filters, cleaning machines, including for high-pressure cleaning, bearings, springs, valves as parts of machines, electricl engines, electric motors, electricity generators, wire distributers, roll-up frames, cable tractors, mechanical stands for industry, machine tools, machine cutting instruments, milling machines, shears, knives, drills, turning lathes, chucks, saws, punching machines, borers, machines for working of metal, plastic, wood and waste thereof, moulds, templates, instruments and other tools, sharpening machines, grinding wheels, planing tools, welding machines, sealing apparatus, oxyacetylene burners, steam engine boilers, pneumatic control apparatus for mechanization, robotization and rationalization of technological processes, manipulators, robots, construction machines, disengaging mechanisms as parts of machines, pulleys, excavators, lifting and hoisting apparatus, ground, geological, agricultural, forestry and horticultural machines, agricultural instruments, machines for packing technology, packing machines, labeling machines, paint markers, spray guns, pneumatic punching and binding machines, shredding machines, textile machines, sewing machines, electrotechnical products for industry and households, in particular rotary appliances including universal and special-purpose kitchen appliances (in particular electric grinders, whisks, dough kneaders, fruit presses and separators, knife sharpening machines, meat cutters, graters, potato peelers, food processors, blenders, machines for chopping, slicers, can openers), mechanical parts and components, conversion machines, cranes, current generators, repair apparatus, drill fixtures, drill points, drill heads, instrument fillings, filtering machines, fuel conversion apparatus for internal-combustion engines, electric motors except for land vehicles, turbines except for land vehicles, drive mechanisms except for land vehicles, pumps (parts of machines, motors and engines), valves, engine, motor and machine ignitions, turbines (hydraulic), turbo compressors, textile machines, cleaning appliances (in particular electric vacuum cleaners, parquet polishers, shampooers, beaters, furniture and parquet polishers, fully automatic washing machines, spin dryers and tumble dryers, dishwashers), steam presses, machines for home workshops, including electric cutting machines, including accessories and spare parts for all the aforesaid goods;electro-chemical current sources, machines for automation, regulation and control of industrial production, including voice-operated apparatus, all the aforesaid included in this class.

9
Pasivní součástky, zejména rezistory, termistory, potenciometry, kondenzátory, konektory, malé transformátory, tlumivky a jiné induktory, komunikační relé, spínače, plošné spoje, jisticí prvky, přerušovače proudu, desky plošných spojů (elektrické a tištěné), obvody (elektrické, integrované a tištěné), aktivní součástky, obrazovky, rentgenky, jiné elektronky, zejména fotonásobiče, doutnavky, mikrovlnné elektronky, diody, tranzistory, tyristory, včetně DIAC a TRIAC, jiné diskrétní polovodičové součástky, krystalové jednotky, piezokeramická zařízení a součástky, vysokofrekvenční keramika, elektronky, snímací elektronky, vysílací elektronky, paměťové elektronky, mikrovlnné elektronky, mikroelektronické obvody, zejména monolitické integrované obvody, hybridní integrované obvody, spínací integrované obvody, paměťové integrované obvody, procesory (CPU), optoelektronické součástky a zařízení, zejména fotoelektrické součástky, displeje, elektroluminiscenční panely, mikrovlnné prvky a obvody, magnetické a elektromagnetické součástky a zařízení, filtry fotografické, mikroskopy, zařízení pro teresteriální, kabelový a satelitní přenos informací, zařízení pro místní a integrované telekomunikační sítě, zařízení pro dálkovou signalizaci, ovládání, mobilní telefonní přístroje a příslušenství využívající sítě GSM, přístroje a zařízení pro přenos dat optickými vlákny, laserové telekomunikační přístroje, antény, přijímače a dekodéry pro satelitní přenos dat, vybavení a přístroje pro drátovou komunikační technologii, zejména telefonní přístroje, ústředny, dispečerská a konferenční zařízení, komunikační zařízení, videotelefony, přístroje a zařízení pro rádiovou komunikaci a televizi, zejména rozhlasové a televizní vysílače, převaděče, antény a anténní soustavy, radioreléové spoje, radiostanice, radiové spojovací a ovládací přístroje, televize s uzavřeným okruhem, pozemní terminály pro satelitní spoje, přístroje pro příjem a distribuci televizních a rozhlasových signálů, přístroje a zařízení pro místní rozhlas a rozhlas po drátě, televizní a rozhlasová studiová zařízení včetně ozvučovacích a akustických přístrojů, ovládací pulty, hlasatelská a tlumočnická zařízení, mixážní pulty včetně příslušenství, magnetické karty, radiolokační a navigační nástroje a pomůcky, datové stanice, průmyslové elektronické vybavení, zejména elektronické a elektrické návěstní, zabezpečovací a kontrolní přístroje a zařízení pro silniční, železniční, lodní, leteckou a důlní dopravu, včetně zvukových a optických indikačních a signalizačních zařízení, elektronické a elektrické zabezpečovací zařízení proti vloupáni, požáru a podobná bezpečnostní poplašná zařízení, akční jednotky, čidla, ovládací jednotky, speciální elektronická zařízení pro textilní průmysl, zejména čidla přetrhu vlákna, ovládací jednotky pro textilní stroje, jednoúčelové stroje a vybavení pro výrobu elektronických a elektrických přístrojů a součástí, zejména elektronové litografy, elektronické a elektrické přístroje, osciloskopy a oscilografy, analytické přístroje, zejména elektrické a elektronické registrační, indikační, měřící, kontrolní a testovací přístroje a zařízení včetně přístrojů pro měření neelektrických veličin, telekomunikační měřící přístroje, přístroje a zařízení pro nukleární techniku, zejména urychlovače částic, přístroje pro indikaci, měření a kontrolu radioaktivního záření, nukleární resonanční spektrometry, meteorologické přístroje, ultrazvukové přístroje, vědecké a laboratorní přístroje, generátory hodinových impulsů, zejména elektronické metronomy, přístroje pro vážení, vakuová zařízení, zejména kanálkové násobiče elektronů, vakuová zhášedla, vakuové kondenzátory, přístroje pro vývin a měření vakua, hmotové spektrometry, ultravysokovakuová zařízení, lineární urychlovače, mikrovlnné oscilátory, generátory koherentního záření, mikroprocesory, elektrické a elektronické vybavení a příslušenství pro vozidla, lodě a letadla, speciální materiály pro použití v elektrotechnice a elektronice, zejména polovodiče, feromagnetika, vysoce čisté chemické látky, zařízení spotřební elektroniky, zejména radiové a televizní přijímače, včetně jejich kombinací s ostatními přístroji, monitory a displeje, videorekordéry, diktafony, gramofony, cívkové a kazetové magnetofony, videokamery, cívkové a kazetové přehrávače, laserové digitální přehrávače, tunery a elektronické zesilovače, elektronické hudební nástroje, elektronické hodiny všech druhů, kinematografické přístroje, fotoaparáty, kamery, fotoelektronické doplňky, televizní hry a hračky, příslušenství a díly k přístrojům spotřební elektroniky, zejména elektromechanické, elektromagnetické a elektroakustické měniče, mikrofony, reproduktory, sluchátka a zesilovače, CD a DVD přehrávače, kabely, záznamová média, zejména desky, pásky, kazety, disky, stroje a zařízení pro sběr, přenos, zpracování a uchování dat a jejich vzájemné kombinace, zejména počítače, servery, počítačový software a hardware včetně interaktivních multimediálních aplikací, kalkulačky, modemy, terminály, tiskárny, kopírky, skenery, faxy a jiné kancelářské přístroje, počítačová periferní zařízení, zobrazovací jednotky, disketové mechaniky, paměťové karty, elektronické diáře, indikátory elektronické pomůcky pro polytechnickou výchovu a vyučování, včetně mikropočítačů a elektronických stavebnic a her, interaktivní set top boxy pro příjem a odesílání dat, optické kabely a jejich příslušenství, součásti, díly a příslušenství všeho výše uvedeného zboží, žehličky;elektricky nahřívané kulmy, vše výše uvedené v rámci této třídy.

Composants passifs, en particulier résistances, thermistances, potentiomètres, condensateurs, raccords enfichables, petits transformateurs, bobines d'arrêt et autres magnétos, relais de communications, conjoncteurs, circuits imprimés, éléments de fusible, disjoncteurs, tableaux de câblage imprimés (électriques et à puces), circuits (électriques, intégrés et à puces), composants actifs, écrans, tubes à rayons X, autres tubes à électrons, en particulier tubes photomultiplicateurs, lampes à lueur, tubes électroniques à micro-ondes, diodes, transistors, thyristors, y compris diac et triac, autres éléments discrets à semi-conducteurs, dispositifs à cristaux, appareils et composants piézocéramiques, céramique à haute fréquence, tubes à vide, tubes analyseurs d'images, tubes de transmission, tubes mémoire, tubes à micro-ondes, circuits microélectroniques, en particulier circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés hybrides, circuits intégrés à commutation, circuits intégrés à mémoire, processeurs (unités centrales de traitement), composants et appareils opto-électriques, en particulier composants photoélectriques, écrans plats, panneaux électroluminescents, éléments et circuits à micro-ondes, composants et appareils magnétiques et électromagnétiques, filtres (photographiques), microscopes, appareils pour la transmission terrestre, câblée et satellitaires d'informations, appareils pour réseaux de télécommunications locaux et intégrés, appareils pour la signalisation et la commande longue distance, appareils de téléphonie mobile et accessoires utilisant le réseau GSM, appareils et dispositifs pour la transmission de données par fibre optique, appareils de télécommunications laser, antennes, récepteurs et décodeurs pour la transmission de données par satellite, équipements et appareils pour la technologie des communications câblées, en particulier téléphones, centraux téléphoniques, infrastructures d'une salle d'expédition et de réunion, dispositifs de communications, visiophones, appareils et dispositifs de communication pour la radio et la télévision, en particulier transmetteurs de radio et de télévision, transformateurs, antennes et systèmes d'antenne, connexions radio-relais, stations radio, appareils de connexion et de commande de radio, télévision en circuit fermé, terminaux terrestres pour connexions par satellite, appareils pour la réception et la distribution de signaux télévisés et radiophoniques, appareils et dispositifs pour la diffusion locale sans fil et câblée, équipements d'un studio de télévision et de radio, y compris appareils sonores et acoustiques, tableaux de commande, dispositifs pour la radiotélévision et l'interprétation, consoles de mixage y compris accessoires, cartes magnétiques, instruments et outils de radiorepérage et de navigation, stations de données, équipements électroniques industriels, en particulier appareils électroniques et électriques de signalisation, sécurité et contrôle (inspection) et appareils pour le transport routier, ferroviaire, naval, aérien et de l'exploitation minière, y compris dispositifs d'indication et de signalisation sonores et optiques, appareils électroniques et électriques de sécurité contre le vol, le feu et alarmes de sécurité assimilées, actionneurs, dispositifs de commande, dispositifs électroniques spéciaux pour l'industrie textile, en particulier détecteurs de fissures dans les fibres, dispositifs de commande pour machines textiles, machines et équipements spécialisés pour la production d'appareils et de composants électroniques et électriques, en particulier lithographies électroniques, appareils électroniques et électriques, oscilloscopes et oscillographes, appareils analytiques, en particulier appareils et dispositifs électriques et électroniques d'enregistrement, d'indication, de contrôle et de test, dispositifs de mesure des télécommunications, appareils et dispositifs pour la technologie nucléaire, en particulier accélérateurs de particules, appareils pour indiquer, mesurer et contrôler les émissions radioactives, spectromètres à résonance nucléaire, instruments de météorologie, appareils à ultrasons, appareils scientifiques et de laboratoire, générateurs d'impulsions, en particulier métronomes électroniques, appareils de pesage, dispositifs à vide, en particulier multiplicateurs électroniques valléculaires, interrupteurs à vide, condensateurs à vide, dispositifs pour le développement et le mesurage du vide, spectromètres pour substances, dispositifs à ultravide, accélérateurs linéaires, oscillateurs hyperfréquences, générateurs de rayonnement cohérent, microprocesseurs, équipements électriques et électroniques et accessoires pour véhicules, navires et aéronefs, matériaux spéciaux destinés à l'ingénierie électrique et à l'électronique, en particulier semi-conducteurs, substances ferromagnétiques, chimiques de très grande pureté, appareils de consommation, en particulier récepteurs de radio et de télévision, y compris combinaisons de ceux-ci avec d'autres dispositifs, écrans d'affichage vidéo et écrans plats, magnétoscopes, dictaphones, tourne-disques, magnétophones à bobine et magnétophones à cassette, caméscopes, lecteurs à bobine et lecteurs de cassettes, lecteurs laser numériques, syntoniseurs et amplificateurs électroniques, instruments de musique électroniques, horloges électroniques de tous types, dispositifs pour la réalisation de films, appareils (photographiques), caméras vidéo, accessoires photoélectroniques, jeux et jouets de télévision, accessoires et composants d'appareils de consommation, en particulier transducteurs électro-mécaniques, électro-magnétiques et électro-acoustiques, microphones, hauts-parleurs, écouteurs et amplificateurs, lecteurs de disques compacts et de DVD, câbles, supports d'enregistrement, en particulier disques acoustiques, bandes, cassettes, disques, machines et dispositifs pour la collecte, la transmission, le traitement et le stockage de données et combinaisons de ceux-ci, en particulier ordinateurs personnels, ordinateurs de serveur, logiciels et matériel informatique y compris applications logicielles multimédias interactives, machines à calculer, modems, terminaux, imprimantes, photocopieuses, scanneurs, télécopieurs et autres dispositifs de bureau, dispositifs périphériques d'ordinateur, affichages pour tubes cathodiques, lecteurs de disquettes, cartes mémoire, organisateurs électroniques, indicateurs, outils électroniques pour l'éducation polytechnique et des services de cours, y compris micro-ordinateurs et kits et jeux électroniques de construction, boîtiers décodeurs interactifs pour la réception et l'envoi de données, câbles optiques et accessoires, leurs composants, pièces, éléments constitutifs et accessoires de tous les produits précités, fers à repasser;fer à onduler les cheveux chauffé électriquement, tout ce qui a été mentionné plus haut est compris dans cette classe.

Passive components, in particular resistors, thermistors, potentiometer, condensers, plug-in connectors, small transformers, chokes and other magnetos, communication relays, circuit closers, printed circuits, fuse components, current interrupters, printed wiring boards (electric and chip), circuits (electric, integrated and chip), active components, screens, X-ray tubes, other electron tubes, especially photomultipliers, glow switch lamps, microwave electron tubes, diodes, transistors, thyristors, including DIAC and TRIAC, other discrete semiconductors components, crystal units, piezoceramic apparatus and components, high-frequency ceramics, vacuum tubes, image pick-up tubes, transmitting tubes, memory tubes, microwave tubes, microelectronic circuits, especially monolithic integrated circuits, hybrid integrated circuits, switching integrated circuits, memory integrated circuits, processors (CPUs), opto-electric components and apparatus, in particular photoelectric components, flat screens, electroluminescent panels, microwave elements and circuits, magnetic and electromagnetic components and apparatus, filters (photography), microscopes, apparatus for terrestrial, cable and satellite transmission of information, apparatus for local and integrated telecommunication networks, apparatus for long-distance signalization, control, mobile telephone apparatus and accessories using the GSM network, apparatus and devices for data transmission by optical fibre, laser telecommunication apparatus, aerials, receivers and decoders for satellite data transmission, equipment and apparatus for wire communication technology, in particular telephones, telephone exchanges, dispatch and meeting room facilities, communication devices, videophones, apparatus and devices for radio communication and television, in particular radio and television transmitters, transformers, aerials and aerial systems, radio-relay connections, radio stations, radio connection and control apparatus, closed-circuit television, land terminals for satellite connections, apparatus for reception and distribution of television and radio signals, apparatus and devices for local radio and wire broadcasting, television and radio studio equipment, including sound and acoustic apparatus, control desks, broadcaster and interpreter devices, mixing consoles including accessories, magnetic cards, radio location and navigational instruments and tools, data stations, industrial electronics equipment, in particular electronic and electric signalling, security and checking (supervision) apparatus and apparatus for road, railway, naval, air and mining transport, including sound and optical indicating and signalling devices, electronic and electric security apparatus against theft, fire and similar security alarms, actuators, control units, special-purpose electronic devices for the textile industry, in particular fibre-break detectors, control units for textile machines, single-purpose machines and equipment for production of electronic and electric apparatus and components, in particular electron lithos, electronic and electric apparatus, oscilloscopes and oscillographs, analytical apparatus, in particular electric and electronic registration, indication, control and test apparatus and devices,  telecommunication measuring devices, apparatus and devices for nuclear technology, in particular particle accelerators, apparatus for indication, measuring and control of radioactive emissions, nuclear resonance spectrometers, meteorology instruments, ultrasound apparatus, scientific and laboratory apparatus, impulse generators, in particular electronic metronomes, weighing apparatus, vacuum devices, in particular vallecular electron multipliers, vacuum interrupters, vacuum condensers, devices for vacuum development and measuring, substance spectrometers, ultra-high vacuum devices, linear accelerators, microwave oscillators, generators of coherent radiation, microprocessors, electric and electronic equipment and accessories for vehicles, ships and aircrafts, special-purpose materials for use in electrical engineering and electronics, in particular semiconductors, ferromagnetic, highly purified chemical substances, consumer appliances, in particular radio and television receivers, including combinations thereof with other devices, video display screens and flat screens, video recording machines, dictating machines, record players, reel-to-reel and cassette tape recorders, camcorders, reel-to-reel and cassette tape players, laser digital players, tuners and electronic amplifiers, electronic musical instruments, electronic clocks of all kinds, filmmaking devices, cameras (photography), video cameras, photo-electronic accessories, television games and playthings, accessories and components for consumer appliances, in particular electro-mechanical, electro-magnetic and electro-acoustic transducers, microphones, loudspeakers, earphone and amplifiers, compact disc and digital video disc players, cables, recording media, in particular records, tapes, cassette tapes, discs, machines and devices for collection, transmission, processing and storage of data and combinations thereof, in particular personal computers, server computers, computer software and hardware including interactive multimedia software applications, calculators, modems, terminals, printers, photocopying machines, scanners, fax machines and other office devices, computer peripheral devices, cathode ray tube displays, floppy disc drives, memory cards, electronic organizers, indicators, electronic tools for polytechnic education and tuition services, including microcomputers and electronic construction kits and games, interactive set-top boxes for receiving and sending data, optical cables and accessories, components thereof, parts, components and accessories of all the aforesaid goods, flat irons;electrically heated curling tongs, all the aforementioned goods included in this class.

11
Elektrické zdroje světla, zejména žárovky, výbojky, zářivky, osvětlovací zařízení, svítidla a jejich díly, veškeré tepelné spotřebiče na principu přímého a nepřímého topeni jmenovitě elektrické a plynové vařiče, sporáky, ohřívače vody, varné konvice, teplomety, infrazářiče, grily, sendvičovače, topinkovače, svářečky, fitézy, pečenky, trouby, ohřívače vzduchu, elkamna, teplovzdušné ventilátory, klimatizátory, tělesa pro ohřev různých lázní, vysoušeče vlasů, mikrovlnné trouby, ondulační spotřebiče, bublinkové lázně, chladicí technika, lednice, mrazící boxy, strojky na zmrzlinu, zařízení na výrobu páry, sušení, větrání, pro rozvod vody, klimatizační zařízení, sušičky oblečení, odvlhčovače, zvlhčovače, digestoře a ventilační systémy, včetně příslušenství a součástek ke všem předchozím, vše výše uvedené v rámci této třídy.

Sources électriques de lumière, notamment ampoules, tubes à décharges, lampes fluorescentes, installations d'éclairage, luminaires et leurs pièces détachées, tous les appareils calorifiques basés sur le principe du chauffage direct et indirect notamment réchauds électriques et à gaz, cuisinières, chauffe-eau, bouilloires électriques, convecteurs, radiateurs infrarouge, rôtissoires, appareil à sandwichs, grille-pains, soudeuses, friteuses, fours, fours de cuisson, aérothermes, poêles électriques, ventilateurs à air chaud, climatisations, radiateurs pour le chauffage de différents bains, sèche-cheveux, fours à micro-ondes, appareils à ondulation, bains bouillonnants, appareils frigorifiques, glacières, freezeurs, machine à fabriquer des glaces, dispositifs de production de vapeur, de séchage, d'aération, de distribution des eaux, installations de conditionnement d'air, séchoirs à vêtements, déshumidificateurs d'air, humidificateurs, hottes d'aspiration et systèmes de ventilation, y compris accessoires et pièces détachées pour tous les produits cités ci-dessus, tous compris dans cette classe.

Electric lighting sources, in particular light bulbs, discharge tubes, fluorescent light tubes, illumination devices, lights and components thereof, all heating appliances based on direct and indirect heating, namely electric and gas cookers, cooking stoves, water heaters, kettles, space heaters, radiant heaters, grills, sandwich makers, toasters, welding machines, deep fryers, fryers, cooking ovens, air heaters, electric fires, hot-air ventilators, air conditioners, heating bodies for baths, hair drying apparatus, microwaves, permanent wave appliances, whirlpool baths, refrigeration technology, refrigerators, freezers, ice-cream machines, apparatus for steam generatoring, drying, ventilating, water supply and air-conditioning clothes dryers, dehumidifiers, humidifiers, oven hoods and ventilation systems, including accessories and components for all the aforesaid, all the aforesaid being included in this class.


TESLA, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce TESLA byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 42 ochranných známek znění TESLA, z toho 30 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů