Obrazová ochranná známka, majitel UNIPETROL RPA, s.r.o.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj ÚPV-ČR
Číslo spisu 120837
Reprodukce/Znění OZ - - ochranná známka
-
Číslo zápisu 210591
Třídy výrobků a služeb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Vídeňské obrazové třídy 19.11.5
Datum podání přihlášky 01.04.1997
Datum práva přednosti:
01.04.1997
Země priority:
CZ
Datum zveřejnění prihlášky 18.03.1998
Datum zápisu 29.06.1998
Přihlašovatel/vlastník UNIPETROL RPA
Přihlašovatel/vlastník (historický)CHEMOPETROL
Stav Platný dokument
Druh Obrazová
OZ obnovena do 01.04.2017
Licence
Datum uzavření smlouvy: 11.09.2000
Datum ukončení platnosti smlouvy: 30.06.2005
Typ licenční smlouvy: Nevýlučná
Licence pro: CHEMOPETROL CHEMINVEST s.r.o., Areál CHEMOPETROLu, a.s.(DS) 932 , Litvínov, 43670
Datum ukončení platnosti smlouvy: 30.06.2005


Seznam výrobků a služeb chemické výrobky pro průmyslové účely a pro vědu, chemické výrobky pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, plastické hmoty v surovém stavu, půdní hnojiva umělá, pryskyřice umělé, katalyzátory, technické plyny, topné plyny, pojidla pro půmysl, adsorpční hmoty, alkohol syntetický, polotovary a odpady chemických výrob, suchý led, oxid uhličitý pro výrobu sodovek a limonád; antikorozní a impregnační nátěry, mořidla; čisticí přípravky, lešticí přípravky, odmašťovací přípravky, brousící prostředky; výrobky z uhlí, výrobky z ropy, průmyslové oleje a tuky, benzin, motorová nafta, uhlovodíková rozpouštědla, směsi rozpouštědel, mazadla, paliva tekutá a plynná, topné oleje, saze a výrobky ze sazí, uhlovodíkové kapaliny pro elektostatické kopírování, speciální uhlovodíkové kapaliny; plyny pro zdravotnické účely, lékařský benzin, desinfekční prostředky, prostředky k ničení plevele, k hubení živočišných škůdců; obecné kovy v surovém a polozpracovaném stavu, jejich slitiny, kovové výrobky, litina, železniční vlečka, tlakové nádoby a nádrže, cisterny, potrubní rozvody; vyhrazená zdvihací zařízení, jeřáby, zařízení na výrobu a přenos elektřiny, vyhrazená tlaková zařízení; ruční nářadí a nástroje; přístroje a nástroje k vědeckým a laboratorním účelům, elektrické zařízení a přístroje, rozvaděče, přístroje a zařízení k měření s výjimkou chronometrických přístrojů, přístroje a zařízení pro signalizování, regulování, záchranné přístroje, přístroje a zařízení pro přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu, pro přenos impulsů a dat, slaboproudé telekomunikační zařízení, technické skleněné zboží, software; přístroje a nástroje lékařské; zařízení na výrobu energií, tepla, dálkovody, rozvody, kotle, zařízení pro chlazení, sušení, větrání, potrubí rozvody pro rozvod vody, chemických produktů, tekutých a plynných médií, klimatizační zařízení pro úpravu vzduchu; vyhrazená kolejová vozidla, pojízdné cisterny; výbušniny, jejich komponenty; chronometrické zařízení k měřícím, signalizačním a regulačním účelům, kontrolní hodiny; obalové materiály z plastů, lepidla, tiskoviny, knihy, příručky, sborníky; polotovary z plastických hmot /fólie, desky, tyče, granule/, hmoty těsnicí, ucpávkové, isolační, hadice, náhražky gumy, kaučuku, polyolefiny, výrobky z plastických hmot, pryžové a gumové dopravní pásy, pryžové výrobky; asfalt, asfaltové výrobky pro stavební účely, smola, živice, dehet, výrobky pro stavbu cest, asfalto-živicové emulze; nábytek z plastických hmot, nábytkové součásti z plastických hmot; kuchyňské nádobí a nádobí pro domácnost z plastických hmot, přenosné nádoby z plastických hmot, toaletní potřeby z plastických hmot; plachty, pytle z vláken z plastických hmot, obaly na absorpční činidla, norné stěny z vláken z plastických hmot; hračky z plastických hmot; krmiva chemická pro dobytek, výrobky zahradnické, čerstvé ovoce a zelenina, živé rostliny, zahradnické produkty; šumiví a jiné nealkoholické nápoje; propagační činnost v oblasti obchodu a služeb, sítotisk, stereotypie, ofsetový tisk, propagační služby, činnost organizačních a personálních poradců, automatizované zpracování dat; finanční a operativní leasing, vystavování cestovních šeků, zprostředkování a zajišťování pojištění, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, pronájem nemovitých věcí a nebytových prostor; bezdemontážní diagnostika výrobního a strojního zařízení, revize, montáže, opravy a údržba elektrických zařízení, montáž, opravy, rekonstrukce, periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob, provádění průmyslových staveb, svářečské práce, montáž a opravy chemických a energetických zařízení včetně strojního příslušenství, revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob, revizní zkoušky, montáž a opravy zdvihacích zařízení, montáž a údržba potrubních rozvodů, opravy kolejových vozidel, opravy a revize motorových vozidel, čištění motorových vozidel, opravy ostatních motorových dopravních prostředků, písmomalířství, opravy komunikační sítě, opravy pryžových výrobků; telekomunikační služby, provoz dálnopisu, faxu; doprava a skladování, zahraniční zasilatelství, tuzemské zasilatelství, provozování železniční dopravy - vlečky, silniční motorová doprava, pronájem motorových vozidel, doprava cestujících, kontrola vozidel, zásobování, doprava a uskladňování ropy a výrobků z ropy, kapalných a plynných paliv, provozování cestovní kanceláře včetně přepravy osob; zpracování ropy, broušení a tvarování skla, likvidace odpadů, likvidace ropných havárií, nakládání s odpady; vzdělávání a rekvalifikace, výchova, sportovní výcvik, výkon funkce zřizovatele středního odborného učiliště, vydávání a distribuce podnikového týdeníku, vydávání knih, příruček, sborníků, činnost v kulturní oblasti, provoz sportovního klubu, provozování sportovních a kulturních akcí všeho druhu, provoz kulturního zařízení a služby související, provozování veřejných lázní, sauny, bazénů, sportovišť; projektování elektrických zařízení, chemické inženýrství v oboru výroby a zpracování chemických látek všeho druhu, v oboru zpracování ropy, výroby monomerů a polymerů, technických plynů, katalyzátorů, zaměření převážně na vývoj technologických procesů a zařízení, poskytování informací a konzultací týkajících se výzkumu, vývoje, engineeringu, technologie, jakosti, použitelnosti a zpracování surovin, polotovarů, výrobků, v uvedeném oboru, činost dokumentční, normalizační, technologicko-informační, využívání průmyslového vlastnictví a vynálezecké činnosti, výzkumně vývojová činnost v oblasti chemické výroby zejména v oboru zpracování ropy, petrochemické výroby, monomerů a plastických hmot, inženýrská, projekční a konstrukční činnost, technické kreslení, provádění geodetických a kartografických prací na území ČR, tvorba software, analytické a laboratorní práce včetně poradenské činnosti v oboru analytické chemie, poradenská a konzultační činnost v oblasti bezpečnosti práce, poradenská činnost v oblasti svařování, poradenství psychologické kromě klinické psychologie, sociologické služby, konkursní a výběrové řízení, provoz výcvikové komory, kompletní servis dýchací techniky, ubytovací služby, hostinská činnost, destruktivní a nedestruktivní zkoušení kovových výrobků, prošetřování poruch a havárií výrobního zařízení, atestace materiálu, projekce komunikační sítě, fotografické služby.

Chemical products for industrial purposes and for science, chemical products for agriculture, gardening, . Forestry, . Plastics in raw state, soil fertilizers, artificial resin, . Catalyzers, . Technical gases, fuel gases, industry binders, surface-assimilative materials, synthetic alcohol, semi- finished product and chemical waste, dry ice, carbon dioxide for soda water and lemonade production;.; Anticorrosive and impregnating coatings, . Mordants;.; Detergents, polishing preparations, degreasing agents, brushing preparations;.; Coal products, oil products, industrial fats and oils, . Petrol, . Diesel fuel, hydrocarbon solvents, solvent compounds, . Lubricants, . Liquid and gas fuels, heating oils, soat and soat products, hydrocarbon liquids for electrostatic coyping, special hydrocarbon liquids;.; Gases for sanitary purposes, medical petrol, disinfectants, preparations for weed destruction, and for parasites extermination;.; Common metals in raw and semiproducted form, their alloys, metal products, . Cast iron, . Railway spur track, pressure vessels and tanks, . Cisterns, . Pipeline distribution;.; Dedicated lifting appliances, . Cranes, . Devices for electricity production and distribution, selected pressure devices;.; Handtools and tools;.; apparatuses and instruments for scientific and laboratory purposes, electric equipment and devices, Switchboards, . devices and apparatuses for measuring excluding chronometric devices, devices and apparatuses for signalling, regulation, life-saving devices, tools and devices for transmission and reproduction of audio or video, for impulsion and data transmission, light current telecommunication devices, technical vitreous goods, Software;.; devices and instruments: medical;; devices for production of energy, heat, long distance pipelines, distributions, boilers, devices for cooling, drying, ventilation, pipeline distribution for water, chemical products, liquid and gas media distribution, air-conditioners for air treatment;; special tracked vehicles, mobile tanks;; explosives, their components;; chronometric devices for measuring, signalling and regulatory purposes, check clocks;; packing materials from plastic, adhesives, printed matters, books, manuals, anniversary volumes;; semi-products of plastic matters/foils, desks, rods, granules, sealing, filling, isolating materials, hoses, rubber substitutes, resin elastic, polyolefins, plastic products, rubber and gummy transport bands, rubber products;; asphalt, pitch products intended for building purposes, black pitch, resins, tar, products for road building, asphalt-spathic emulsions;; furniture of plastic matters, furniture components of plastic matters;; kitchen dishes and household vessels made of plastic materials, portable vessels made of plastic materials, toilet necessaries made of plastic materials;; sheets, duffels of plastic fibres, cases for absorbents, breast walls of plastic fibres;; plastic toys;; chemical fodder for animals, , gardening, fresh fruit and vegetable, animate plants, garden products;; sparkling and other soft drinks;; propagation activities in the field of business and services, screen printing, stereotypy, offset printing, promotional services, activity of organization and personal consultants, automatic data processing;; financial and operative leasing, travel cheques issuing, mediation and securing of insurance, mediatory activities in business and services areas, rental of real estates and non-housing spaces;; diagnostics of production and machinery equipment without disassembly, revisions, assembly, repairs and maintenance of electric equipment, assembly, repairs, reconstruction, Periodic tests of assigned pressure equipment, Revision tests of assigned gas equipment, pressure vessels fillig, execution of industrial constructions, Welding works, Assembly and repairs of chemical and energy equipment including mechanical accessories, Revision and tests of operated boilers and pressure tanks, Revision tests, assembling and repairs of lifting devices, Assembly and maintenance of pipework, repairs of railway carriages, Repairs and revision of motor vehicles, cleaning of motor vehicles, Repairs of other motor vehicles, signwriting, Communication network repairs, repair of rubber products;; telecommunication services, operation of telex, fax;; transport and warehousing, foreign forwarding, domestic forwarding, railway transport running - trailers, road motor transport, rental of motor vehicles, passenger transport, car inspection, supplying, conveyance and storing of crude oil and crude oil products, liquid and gaseous fuels, operation of travel agencies including passenger transport;; fuel processing, glass sharpening and moulding, wastage likvidation, fuel accidents likvidation, wastage disposal;; education and requalification, education, sports training, secondary professional school manager function, company weekly publishing and distribution, books, booklets, ...zbornikov publishing, cultural field activity, sports club management, sports and cultural activities of all kind management, cultural facility and related services management, public baths management, saunas, pools, sports fields;; projecting of electronic devices, chemical engineering in field of production and processing of chemical substances of all kind, in field of crude oil processing, production of monomers and polymers, technical gases, catalysts, specialization mainly for development of technological methods and devices, providing of information and consultations related to research, development, engineering, technologies, quality, usableness and processing of raw materials, semi-finished products, products, in the mentioned branch, documentary, normalization, technological information activities, using of industrial property and actvities of inventions, research developmental activities in chemical production especially in the sphere of oil refining, petrochemical manufacture, monometers and plastics, engineering, planning and designing works, technical drawing, execution of geodetical and cartographic works in Czech Republic, software engineering, analytic and laboratory works including consulting services in the sphere of analytic chemistry, consulting and advisory services related to labour safety, consulting service for welding, psychological consultancy except clinical psychology, sociological services, selection procedure, training chamber operation, full service of respiration technology, accommodation services, hostelry services, destruction and non-destruction testing of metal products, examination of manufacturing equipment failures and breakdowns, material testing, communication network projection, photographic services.


-, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce - byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů