V-NET - ochranná známka, majitel V-NET s.r.o.

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - - - -
Zdroj ÚPV-ČR
Číslo spisu 439064
Reprodukce/Znění OZ V-NET
Číslo zápisu 291027
Třídy výrobků a služeb 7, 9, 32, 33, 35, 37, 42
Datum podání přihlášky 11.07.2006
Datum práva přednosti:
11.07.2006
Země priority:
CZ
Datum zveřejnění prihlášky 21.03.2007
Datum zápisu 27.06.2007
Přihlašovatel/vlastník V - NET s.r.o.
Přihlašovatel/vlastník (historický) V-NET s. r. o.
Zástupce DANĚK & PARTNERS Advokátní a patentová kancelář
Dr. Vilém Daněk
Stav Platný dokument
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb alternátory, asfaltovaní stroje, balicí stroje, buldozery, centrifugy, čerpadla, člunky (části strojů), dělicí stroje, dojicí stroje, dopravníky, drtiče, důlní stroje, dřevoobráběcí stroje, dynama, ejektory, elektrické generátory, formy (části strojů), filtrační zařízení, generátory proudu, hevery, hrabací stroje, hoblovky, hřídele, hydraulické hnací stroje a motory, chladiče pro motory a hnací stroje, jeřáby, kalolisy, karburátory, kladiva (části strojů), kladky, kladkostroje, kompresory (stroje), kondenzační zařízení, leštící stroje, lisovací stroje, mandly, manipulátory (stroje) elektrické, měchy (části strojů), mlátičky, motory s výjimkou motorů pro pozemní vozidla, mlecí stroje, nakládací rampy, nákladní výtahy, stroje na výrobu nápojů, obráběcí stroje, obilné mlýny, odlučovače, odstředivky,ohýbací stroje, oplétací stroje, ořezávací stroje, papírenské stroje, parní kotle, parní motory, parní válce, pěchovací stroje, písty pro motory, pletací stroje, plnicí stroje, pluhy, pračky na prádlo, práškovací stroje, prosívací zařízení, přehřívače, převodovky strojů, radlice, razící stroje, regulátory (části strojů), rydla (stroje), rypadla, rytecké stroje, řemenice (části strojů), řezací stroje, sekačky (stroje), separátory, síta (části strojů), soukolí (části strojů), spřádací stroje, strojní kola, šicí stroje, tiskařské stroje, třídicí stroje, třídiče odpadu, umělé líhně pro kuřata, ventilátory pro motory a hnací stroje, větráky pro motory a hnací stroje, vysavače prachu, výstelky ložisek pro stroje, výtahová zařízení, zapalovací induktory, zdvihací zařízení, zemědělské stroje, zplynovače, žací a vázací stroje, žehlicí stroje, elektrické stroje, zařízení a vybavení spadající do třídy 7; detektory, detektory alkoholu, analyzátory plynů (přístroje na rozbor plynů), náustky na detektory spadající do třídy 9, diagnostické přístroje jiné než k lékařským účelům, promítací přístroje na diapozitivy, diaprojektory, promítací žárovky, difrakční zařízení (mikroskopie), diktovací stroje, diktafony, magnetické disky, disky kompaktní (audio-video), disky nahrané se zvukovými nahrávkami, gramofonové desky, disky optické, disky počítací, distribuční stroje automatické, rozvaděče automatické, docházkový systém (zařízení pro evidenci docházky), dopravní značky světelné nebo mechanické, dozimetry, dráty magnetické, dráty telegrafní, dráty ze slitin kovů (pojistkové), držáky fotografických kazet, dýchací masky, filtry pro dýchací masky, dýchací přístroje pro plavání pod vodou, dýchací přístroje a respirátory, s výjimkou pro umělé dýchání, elektrické dveřní zvonky, elektrické kabely, pláště elektrických kabelů, elektrické spojky, svorky a konektory, elektrické zatížení pro dálkové ovládání průmyslových procesů, elektrodynamická zařízení pro dálkové řízení signalizace, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace s možností stažení, elektronky a svítidla - zářivky (se žhavenou katodou), etikety elektronické pro zboží, informace a záznamy na nosičích zařazených ve třídě 9, elektronická data a databáze, informační produkty v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích všeho druhu, periodika a knihy v elektronické podobě, databázové produkty zařazené ve třídě 9, nosiče dat či záznamů včetně audiokazet nahraných i nenabraných, elektronické, datové nebo informační sítě, multimediální aplikace na nosičích zařazených ve třídě 9 nebo v sítích, interaktivní a grafické programy, software, zejména pro systémy pro přenos dat, dešifrovací soustavy, platební karty nebo magnetické a čipové karty pro použití v bankovnictví, pojišťovnictví, v oblasti služeb a v obchodním styku, mezinárodní platební karty, elektronické peněženky, čipy (integrované obvody), multimediální nebo informační katalogy, audiovizuální programy a díla, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní, komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a záznamy na nosiči s výjimkou nosičů papírových ze třídy 16, informace a data na nosičích nebo v elektronických, datových, informačních, počítačových a komunikačních sítích, související software a hardware, elektronické, datové, informační, komunikační nebo výpočetní sítě včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, počítačové hry, hlavolamy elektrické nebo elektronické - v rámci této třídy, elektronická zařízení a vybavení spadající do třídy 9; piva, nealkoholické nápoje sycené i nesycené, včetně nápojů minerálních, šumivých, iontových a energetických, nápojové přípravky, sirupy, koncentráty a jiné přípravky pro přípravu nápojů, ovocné a zeleninové šťávy - v rámci této třídy, mošty, ovocné nektary a nápoje z ovocných šťáv, stolní a minerální vody, diabetické a dietetické nápoje neléčebné, práškové přípravky a příchutě pro výrobu nealkoholických nápojů a likérů, obohacené vitamínové nápoje a koncentráty, nealkoholické aperitivy, kvasné mošty, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, ovocné nápoje a šťávy, sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů, aperitivy nealkoholické, citronády, koktejly (nealkoholické), přípravky na výrobu nápojů, sladové pivo, šerbety (nápoje), nízkoalkoholické pivo, tablety na přípravu šumivých nápojů, voda obsahující lithium a další prvky a nebo vitamíny, proteiny a enzymy, výtažky z chmele na výrobu piva, zeleninové šťávy (nápoje), nealkoholické nápoje s vůní lihu, nealkoholické nápoje s vůní alkoholu, nealkoholické nápoje se stopovou příměsí etanolu; alkoholické nápoje (s výjimkou piv), vína, lihoviny, likéry, alkoholické esence, alkoholické výtažky z ovoce, alkoholové extrakty, aperitivy, destilované nápoje, alkoholické mošty, pálenky, nízkoalkoholické nápoje, alkoholické nápoje s pivní příchutí - v rámci této třídy, alkoholické koktejly, medovina, nápoje obsahující ovoce (alkoholické), arak, brandy, curacao (pomerančový likér), digestiva (likéry a pálenky), gin, griotka, matolinová vína a likéry, mentolové nápoje (alkoholické), rum, lihovina z rýže, saké, vodka, whisky; marketing, obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v oblasti propagace, reklamy, obchodní činnosti a kancelářských prací, účetnictví, zpracování počítačových dat a spravování databází, marketingové služby v oblasti logistiky, obchodní administrativa a kancelářské práce, aranžování výkladů a průzkum trhu pro třetí osoby, rozesílání prospektů, pořizování informačních tiskovin, poradenské komerční služby, inzertní činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu, včetně zprostředkování obchodních a souvisejících obchodně personálních záležitostí, kontrola, vedení a vypracovávání statistických přehledů, poradenství v oblasti organizace a ekonomiky podnikání, organizování výstav a veletrhů k reklamním a obchodním účelům, provádění aukcí a dražeb, pronájem kancelářských strojů a zařízení, distribuce zboží k reklamním účelům, vykonávání administrativních prací pomocí výpočetní techniky, zprostředkování nákupu a prodeje v oblasti výpočetní techniky (hardware i software), kopírování nebo rozmnožování dokumentů, dokladů apod., příprava a vyhotovení daňových přiznání, pronájem reklamních ploch, půjčování fotokopírovacích strojů, revize účtů (audit), zajišťování reklamy za účelem prezentace podnikatelů v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy, přepravy, zasilatelství a skladištních zařízení, pronájem prodejních automatů; opravy elektrických strojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, provozování a služby autoopraven a autoservisů, jako jsou údržba a opravy motorových vozidel, antikorozní nátěry pro vozidla, čištění, leštění a mytí automobilů a jiných dopravních prostředků, obnova použitých nebo částečně zničených motorů a strojů, vulkanizace a protektorování pneumatik, pronájem a půjčování stavebních, dopravních a dalších strojů, jako jsou bagry, rypadla, buldozery, jeřáby, silniční zametací stroje, čistící stroje, opravy pump a čerpadel, služby stavebnictví a stavitelství, izolování staveb proti vlhkosti, tepelné a zvukové izolování staveb, demolice budov, klempířství a instalatérství, kominické služby, malování a natírání interiérů a exteriérů, štukování, sádrování tapetování, montáže lešení, pokrývačské služby, zednické služby, zámečnictví, stavební dozor, informace o opravách, instalování a opravy elektrických spotřebičů, montáž, údržba a opravy kancelářské stroje a zařízení, instalace a opravy klimatizačních zařízení, montáž kuchyňských zařízení, instalace a opravy poplašných a bezpečnostních systémů proti vloupání, instalace a opravy požárních hlásičů, montáž, údržba a opravy počítačového vybavení, montáž a opravy topných zařízení, montáž a opravy výtahů, instalace a opravy telefonů, čištění fasád, vnějších povrchů a ploch i interiérů budov, čištění komínů, čištění oken, čištění ulic, deratizace, dezinfekce, hubení škůdců, (ne pro zemědělské účely), asfaltování, cestářství (dláždění), důlní těžba, hornictví, povrchová těžba, vrtání studní, služby prádelen a mandlů jako je čištění, praní, žehlení a mandlování šatstva, chemické čištění, údržba, čištění a opravy kožešin, kůže a oděvů z nich, opravy šatstva a obuvi, restaurování nábytku, umělecká truhlářská výroba a opravy, čalounění a čalounické opravy, lakování, glazurování, pískování, opravy fotografických přístrojů, opravy hodin, údržba a opravy trezorů, ostření a broušení nožů, opravy deštníků; kalibrace, odborné konzultace v oblasti detektorů, vypracovávání znaleckých posudků, design internetových stránek a prezentací, vypracovávání technických zpráv, dobrozdání, expertiz a posudků, technické kreslení, vědecké a technologické služby, odborné technické poradenství a vypracovávání posudků (v oblasti přírodovědné, architektonické a inženýrské činnosti), expertizy a tvorba předpisů pro provoz a údržbu strojů a zařízení, konstruktérská a projekční činnost, tvorba programového vybavení, návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, analýzy chemické, přírodovědný výzkum, průzkum a projektování, výzkum a vývoj nových výrobků, konzultační, asistenční, analytické, designérské, vyhodnocovací a programovací služby týkající se počítačového software, firmware, hardware a informačních technologií, konzultace týkající se hodnocení, výběru a zavádění počítačového software, firmware, hardware, informačních technologií a systému zpracování dat, právních záležitostí, informačních technologií a duševního vlastnictví, a to i prostřednictvím telekomunikačních sítí, dodávkou on-line, Internetem a sítí World Wide Web, webhosting, webdesing, výzkumné služby, kódování a dekódování zabezpečovacích systémů (tvorba software), poradenská činnost v oblasti aplikace výpočetní techniky, v oblasti informatiky, vytváření virtuálních počítačových 3 D animací a modelů, informačních technologií, navrhování a realizace automatizovaných systémů řízení, programátorská činnost, projekce počítačových sítí, poskytování práva užití software a pronájem software, instalace, opravy, údržba a servis software, vytváření interaktivních aplikací umožňující předávání a tvorbu grafické podoby prostřednictvím sítě Internet, programování, software - návrhy, převod a konverze počítačových programů a údajů (kromě fyzické konverze), převod a konverze údajů a dokumentů z fyzických médií na elektronická média, tvorba a údržba počítačových stránek WEB pro zákazníky, hostování na počítačových stránkách WEB, instalace počítačových programů, návrh počítačových systémů, programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, konstrukce WWW prezentací a řešení WWW serverů, aktualizace a údržba počítačových programů, poskytování dat a údajů do počítačových databází, zhotovování kopií počítačových programů, technické studie v oblasti počítačů a programového vybavení, výzkum, vývoj a tvorba systémů pro elektronické obchodování, včetně příslušného software a hardware, poskytování know-how pro oblast elektronického obchodování a informačních technologii, programování multimediálních aplikací, vytváření interaktivních a grafických programů, počítačové animace a vizualizace, grafický design, zavádění, aktualizace, návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření databází, jiných datových systémů a aplikací pro jejich zpracování, včetně jejich poskytování, přístupu k nim a jejich instalace, zavádění, aktualizace a údržby, návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření internetových či intranetových počítačových stránek a nástěnek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikací, hostování (poskytování volného prostoru) pro internetové či intranetové informace, stránky a nástěnky (webpages a websites), hostování (poskytování volného prostoru) pro internetové či intranetové aplikace, převod (konverze) počítačových programů, dat či jiných údajů v elektronické podobě z různých formátů do jiných formátů, převod (konverze) dokumentů, dat či jiných údajů z fyzických médií na elektronická média, zálohování dat a informací elektronickými a počítačovými prostředky a prostřednictvím elektronické pošty, poradenství v oblasti výpočetní a informační techniky.


V-NET, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce V-NET byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 3 ochranné známky znění V-NET, z toho 3 platné.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů