XYLEM - ochranná známka, majitel Xylem IP Holdings LLC

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 10168144
Reprodukce/Znění OZ XYLEM - ochranná známka
XYLEM
Třídy výrobků a služeb 1, 6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 40, 42
Vídeňské obrazové třídy 27.5.1
Datum podání přihlášky 02.08.2011
Datum zveřejnění prihlášky 07.10.2011
Datum zápisu 15.01.2012
Datum konce platnosti 02.08.2021
Přihlašovatel/vlastník Xylem IP Holdings LLC
Zástupce BAKER & MCKENZIE
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
1
Kalibrační, tlumicí, elektrolytické a jiné roztoky pro kalibraci měřicích a analyzačních zařízení, s výjimkou lékařských a veterinářských zařízení.

Solutions de calibrage, tampons, électrolytiques et autres pour dispositifs de calibrage, mesurage et analyse, à l'exclusion des dispositifs médicaux et vétérinaires.

Calibration, buffer, electrolyte and other solutions for calibrating measuring and analyzing devices, except medical and veterinary devices.

6
Zpětné klapky;Ventily pro plnění vzduchu a zcezování nádrží;Armatury kotlů a expanzních nádrží pro horkovodní topné systémy, všechny zahrnující oddělené vzduchové a vodní cesty;Automatické a ruční vzduchové ventily pro horkovodní topné a chladicí systémy, potrubní armatury pro schéma pobočných toků z hlavního potrubí;Zavírací a škrticí ventily s funkcí měření průtoku a armatury nádrží;Ventily pro regulaci průtoku, Redukční ventily, Bezpečnostní tlakové ventily,Dvojité ventily sestávající z ventilů pro snížení tlaku a zmírnění tlaku, vodovodní směšovací ventily, kontrolní ventily tlakem nucené k zavření a gravitací nucené k otevření, ventily pro použití s vodovodními ohřívacími cívkami uspořádanými tak, aby obrátily tok zpět a propláchly cívky po otevření kohoutku, potrubní armatury pro horkovodní topné systémy.

Valves de contrôle;Vannes de chargeur pneumatique et de drain de réservoir;Accessoires de chaudière et de vase d'expansion pour systèmes de chauffage de l'eau chacun comprenant des conduites d'air et d'eau;Évents automatiques et manuels pour systèmes de chauffage et de refroidissement de l'eau, tuyauterie pour circuits de débit d'embranchement à partir d'un tuyau central;Robinets de sectionnement et d'étranglement équipés de fonctions de mesure du débit et accessoires de réservoir;Soupapes de contrôle de débit, Valves de réduction de la pression, Valves de contrôle de la pression,Vannes doubles composées de détendeurs de pression et de soupapes de sûreté, mitigeurs à eau, clapets de non-retour, pression activée pour la fermeture et gravité activée pour l'ouverture, vannes pour bobines de chauffage de l'eau placées de telle sorte à inverser le débit dans et à laver à contre-courant les bobines lorsque le robinet est ouvert, tuyauterie pour systèmes de chauffage de l'eau.

Check valves; air charger and tank drainer valves; boiler and expansion tank fittings for hot water heating systems each including separate air and water passages; automatic and manual air vents for hot water heating and cooling systems, pipe fittings for branch flow circuitry from a main pipe circuit; shutoff and throttling valves with flow measuring capabilities and tank fittings; flow control valves, pressure reducing valves, pressure relief valves, dual unit valves consisting of pressure reducing and pressure relief valves, water mixing valves, check valves pressure actuated to close and gravity actuated to open, valves for use with water heating coils arranged to reverse the flow through and backwash the coils when the faucet is opened, pipe fittings for hot water heating systems.

7
Čerpadla, Jmenovitě, Odstředivá čerpadla, Pozitivní výtlačná čerpadla, Zubová čerpadla, Ponorná čerpadla a Motory čerpadel, ohebná odstředivá čerpadla, Lamelové hydrogenerátory, Macerační čerpadla, Lenzova čerpadla (pro odčerpání vody na lodi),Oživovací/provzdušňovací čerpadla, čerpadla pro chlazení motorů, čerpadla pro odsávání oleje, Membránová čerpadla,Čerpadla pro manipulaci s pevnými látkami, Podtlaková čerpadla,Čerpadla s dělenou skříní, Samovstřikovací čerpadla, Kalová čerpadla,Procesní čerpadla, napájecí čerpadla, magnetická hnací čerpadla, požární čerpadla, napájecí čerpadla kotlů, periferní čerpadla, Samovstřikovací čerpadla,Bubnová čerpadla, přímo připojená čerpadla, povrchová zavlažovací čerpadla, Oběhová čerpadla, Čerpadla pro zvýšení tlaku, Strojová čerpadla,Vzdušná čerpadla, vodní čerpadla pro bazény, lázně, vířivky, aplikace pro úpravu odpadních vod, Topení,Chladicí, ventilační a klimatizační aplikace a obecné domácí, komerční, zemědělské, námořní a průmyslové použití, A jejich jednotlivých částí, Vybavení, Příslušenství, Jmenovitě,Měrky monitorující čerpadla, Hřídele, zejména pro čerpadla,Spojky motorů čerpadel, čerpadla a ložiska motorů čerpadel, uzávěry čerpadel, těsnění na čerpadla, kroužky osvětlení čerpadle, vodní pumpy. Solárně poháněné čerpadlové systémy pro čerpání vody, sestávající ze solárního panelu pro výrobu elektřiny, nekovového zahradního kůlu pro zajištění solárního panelu, dobíjecí baterie, Ponorná čerpadla, Kontroléry čerpání,A plastové přívodní hadice. Ponorné mixéry pro celkové odvodnění, regulaci záplav, manipulaci s odpadem, systémy pro kanalizaci a generování toku. Ventilátory pro námořní lodě. Parní a teplovodní strojní díly- Jmenovitě,Pára, plováky, Podběráky,Teplotní, ovládací, termostatické;Ventilační, parní, vodovodní a temperovací ventily jako části strojů;Pneumatické, teplotní a tlakové piloty jako části strojů;Regulátory tlaku a teploty jako části strojů;Filtry a zavzdušňovací ventily jako části strojů;A povrchové kondenzátory. Malé komerční a rezidenční čerpadlové systémy, Jmenovitě,Kapalinová čerpadla, potrubní vedení, Ventily,Tlakoměry, tlakové spínače, časovače, relé a elektrická spínací zařízení, všechno namontované jako celek na ocelové základně, používané pro zavlažování trávníku, poskytující různé typy zavlažování při stálém tlaku. Kondenzační jednotky obsahující- Odstředivá čerpadla,Ocelové přijímače, Plovákové spínače, Ovládací panely,Měřidla hladiny vody, teploměry, vstupní síta, Škrticí klapky,Ruční alternátory, tlakoměry;Vše prodávané jako celek.

Pompes, À savoir, Pompes centrifuges, Pompes volumétriques, Pompes à engrenages, Pompes submersibles et Pompes motorisées, pompes centrifuges flexibles, Pompes à ailettes, Pompes dilacératrices, Pompes d'assèchement,Pompes de puits/aérateur en direct, pompes de refroidissement à moteur, pompes de vidange d'huile, Pompes à diaphragme,Pompes de manipulation de solides, Pompes à vide,Pompes à compartiments, Pompes à amorçage automatique, Pompes à boue,Pompes de raffinage, pompes à cellulose, pompes à commande magnétique, pompes à incendie, pompes d'alimentation pour chaudières, pompes périphériques, Pompes à amorçage automatique,Pompes à tambour, pompes à commande directe, pompes d'irrigation de surface, Pompes de circulation, Pompes relais, Pompes pour machines,Pompes à émulsion d'air, pompes à eau pour piscines, stations thermales, bains bouillonnants, applications pour le traitement des eaux usées, De chauffage,Applications de refroidissement, ventilation, et climatisation, et à usage général, domestique, commercial, agricole, marin, et industriel, Ainsi que leurs pièces détachées, Garnitures, Accessoires, À savoir,Jauges de contrôle pour pompes, Arbres, en particulier pour pompes,Accouplements de moteur de pompe, paliers de pompe et de moteur de pompe, joints de pompe, joints statiques pour pompes, lanternes de pompe, impulseurs de pompe, système de pompe à énergie solaire pour le pompage de l'eau, composé d'un panneau solaire pour la production d'électricité, pieu non métallique de jardin pour fixer le panneau solaire, batterie rechargeable, Pompes submersibles, Contrôleurs de pompes,Et tuyau d'adduction en matières plastiques, mélangeurs immergés pour l'assèchement en général, la lutte contre les inondations, la manutention des déchets, les systèmes d'évacuation des eaux d'égout et la production de débit, ventilateurs pour vaisseaux marins, pièces de machines à vapeur et hydroniques- À savoir,Vapeur, flotteur, Épuisette,Température, contrôle, thermostatique;Vannes de ventilation, de vapeur, de distribution d'eau, et de trempe en tant que pièces de machines;Soupapes pneumatiques, de température, et soupapes pilotes en tant que pièces de machines;Régulateurs de pression et de température en tant que pièces de machines;Crépines et reniflards en tant que pièces de machines;Et condensateurs à ruissellement, petits systèmes de pompage commerciaux et résidentiels, À savoir,Pompes hydrauliques, tuyaux, Valves,Manomètres, pressostats, minuteries, relais et appareillages de commutation électrique, tous assemblés en un dispositif sur un socle en acier, utilisés pour l'irrigation du gazon, fourniture de débits d'eau variables à pression constante, condensateurs composés de- Pompes centrifuges,Récepteurs en acier, Interrupteurs à flotteur, Pupitres de contrôle,Jauges de niveau d'eau, thermomètres, crépines d'admission, Robinets papillons,Alternateurs manuels, manomètres;Tous vendus sous forme d'ensemble.

Pumps, namely, centrifugal pumps, positive displacement pumps, gear pumps, submersible pumps and pump motors, flexible impeller pumps, vane pumps, macerator pumps, bilge pumps, live well/aerator pumps, engine cooling pumps, oil drain pumps, diaphragm pumps, solids handling pumps, vacuum pumps, split case pumps, self-priming pumps, sludge pumps, process pumps, stock pumps, magnetic drive pumps, fire pumps, boiler feed pumps, peripheral pumps, self-priming pumps, drum pumps, close-coupled pumps, surface irrigation pumps, circulating pumps, booster pumps, machine pumps, airlift pumps, water pumps for pools, spas, whirlpools, wastewater treatment applications, heating, cooling, ventilation, and air conditioning applications, and general domestic, commercial, agricultural, marine, and industrial uses, and related parts, fittings, and accessories, namely, pump monitoring gauges, shafts for pumps, pump motor couplings, pump and pump motor bearings, pump seals, gaskets for pumps, pump lantern rings, pump impellers. Solar powered pump system for pumping water, comprised of a solar panel for production of electricity, non-metal garden stake for securing the solar panel, rechargeable battery, submersible pump, pump controller, and plastic intake hose. Submersible mixers for general dewatering, flood control, waste handling, sewage disposal systems and flow generation. Blowers for marine vessels. Steam and hydronic machine parts - namely, steam, float, bucket, temperature, control, thermostatic; venting, steam, water supply, and tempering valves as machine parts; pneumatic, temperature, and pressure pilots as machine parts; pressure and temperature regulators as machine parts; strainers and vacuum breakers as machine parts; and surface condensers. Small commercial and residential pumping systems, namely, liquid pumps, piping, valves, pressure gauges, pressure switches, timers, relays and electrical switchgear, all mounted as a unit on a steel base, used for turf irrigation, providing variable flows of water at constant pressure. Condensate units comprising - centrifugal pumps, steel receivers, float switches, control panels, water level gauges, thermometers, inlet strainers, butterfly valves, manual alternators, pressure gauges; all sold as a unit.

9
Ovládače čerpadel na bázi mikroprocesorů. Měřiče průtoku, systémy měřičů průtoku, včetně vyrovnávacích ventilů pro systémy HVAC tekutin. Bezpečnostní ovládače a ventily, jmenovitě přivaděče vody do kotlů pro ochranu parních a horkovodních kotlů proti nebezpečí stavů s nízkou hladinou vody, samohybné přiváděcí zavírací kombinační ventily, plovací ventily, kapalinové průtokové spínače, ovládače hladiny tekutin, zavírací prostředky při nízké hladině, náhradní přivaděče vody pro zajištění adekvátního přívodu vody pro požadavky kotle, ventily na uvolnění tlaku, dimenzující regulátory, ovládače čerpadel řadící proplachovací ventily a náhradní hlavicové mechanismy pro přivaděče, zavírací ventily a ovládače čerpadel; Elektrické vypínače, Jmenovitě, Ventily pro regulaci průtoku,Plovací spínače a praskací spínače. Nástroje pro monitorování a ovládání procesů úpravy vody a odpadní vody, jmenovitě mechanické, pneumatické a Elektronické ovládací panely, Ovladače, Vysílače, Měřidla, Přijímače,Stoly, Samplery, Regulátory,Stanice pro zadávání rychlosti, Indikátory, Turbidimetry, Měřiče Ph, Konzoly,Malé konzole, Programovatelné logické ovladače, Programátory (počítačové programy), Části zásobovací sítě, Kabely, Počítače, Obrazovky, Tiskárny, Vypínače, Přístroje pro záznam dat,Ultrazvukové vysílače průtoku,Automatické telefonické voliče,Venturiho průtokové prvky, trubice, vkládací trubice, vodní koryta a jejich části a příslušenství, Elektrické a optické měření, Měření, Signalizátory a Přístroje pro dohlížení/monitoring a Nástroje,Jmenovitě ukazatele teploty, Kyselinomery (hustomery pro kyseliny), Barometry,Měřící přístroje pro teplotu a úroveň vlhkosti v plynech a pevných hmotách, Měřiče vibrací, Měřiče hladiny hluku,Detektory plynu pro detekci přítomnosti oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, oxidu dusíku a etylenových plynů, Voltmetry,Přístroje pro rezistenční měření, Měřiče frekvence, kmitočtometry, Měřiče zrychlení, Ampérmetry, Anemometry (měřiče rychlosti větru),Přístroje pro testování plynu,Kapalin a pevných látek,Stroje a nástroje pro automatickou regulaci složení kapalin, Barometry, Kalorimetry,Měřiče koncentrace, Hustomery, Měřicí zařízení (elektřina),Elektronické přístroje pro testování sterility lékařského vybavení, Průtokoměry, Časoměřiče pro přípravu potravin,Plynová čidla pro měření koncentrace plynu, Hygrometry, vlhkoměry, Analyzátory tekutin, Zařízení pro zaznamenávání tlaku, Pyrometry, Salinometry, Rychloměry, Teplotní čidla, Termistory, Viskozimetry,Elektrické měřiče a časovače pro testování kvality oleje a tuku; Přístroje na měření vakua,Jmenovitě tlakoměry;Vestavěné teploměry;Elektronické kontaktní teploměry; Termostaty;Analyzátory zbytkových kouřových plynů; Čtečky čárového kódu;Elektrická měřicí zařízení na využití energie;Datové záznamníky pro ukládání naměřených dat týkajících se fyzikálních a chemických vlastností a parametrů. Elektronické měření, Signalizaci a Testovací přístroje,Jmenovitě selektivní iontové elektrody;Orp čidla pro měření redukovací nebo oxidační síly roztoku;Iontometry;Prodloužení čidel a Držadla;Průtokové adaptéry;Analyzátory pro měření obsahu chemických nebo biologických materiálů ve vodě nebo odpadní vodě a vodní filtry pro použití s nimi;Polní monitory pro monitorování a analýzu potřeby biochemického kyslíku, hodnoty pH, množství kyslíku a jiných chemických látek v kapalinách; Měřidla, měřicí přístroje,Monitory a čidla pro měření kyslíku, teploty, rozsahu pH a vodivosti;Čidla BOD pro měření potřeby biologického kyslíku;Čidla pro určení prodyšnosti, biologické odbouratelnosti, bioplynu, určení anaerobního rozpadu a mikrobiologii;Měřicí zařízení pro měření rychlosti prodyšnosti půdy;Počítače kolonií; Fotometry;Měřiče kalnosti; Multiplexory;Víceparametrové měřiče pro analýzu kapalin, vody a odpadní vody;Míchací zařízení, jmenovitě elektricky poháněná míchací zařízení pro míchání tekutého vzorku v testovací nádobě nebo s poháněným míchacím mechanismem pracujícím s elektromagnetickým míchacím prvkem prostřednictvím stěn nádrže;Termostatické komory, jmenovitě elektronicky ohřívané a/nebo chlazené komory pro pomoc při uchovávání testovacích vzorků při požadované teplotě; Elektrická čidla;Analyzátory dusičnanů, dusitanů, amoniaku, amonných iontů, fosfátů, celkového množství fosfátů a jiných chemických látek obsažených ve vodě nebo odpadu a pro kombinované měření těchto parametrů; Software, Tiskárny,Spojovací kabely a měřicí stanice pro měřicí zařízení pro měření potřeby biologického kyslíku, teploty, obsahu kyslíku a obsahu chemických substrátů v kapalinách, zejména ve vodě a odpadní vodě;Adaptéry pro připojení čidel na kabely a měřicí zařízení. Měřiče, Měřicí zařízení, Elektrická zařízení a přístroje, Jmenovitě, Měřiče Ph, Měřiče vodivosti,Měřiče rozpuštěného kyslíku, redukční měřiče, Fotometry, Spektrofotometry,A multiparametrové měřiče, Jmenovitě,Kombinované měřiče pH, iontové selektivní elektrody (ISE), měřiče vodivosti a rozpuštěného kyslíku (D.O.), měřiče oxidačního potenciálu a T měřiče;Příslušenství fotometrů prodávané jako celek s fotometry, Jmenovitě,Kyrety, baňky, Optické filtry,Halogenové lampy, papírové role, Kabely,Držáky na mobilní telefony, Teplotní čidla,Míchací zařízení, Tiskárny,Deuteriové lampy, automatické nabíječky mobilních telefonů, brčka, sady filtrů, termosoupravy, krystalové články, průtokové články, cylindrické články a mikročlánky, skleněné články, průtokové články, cylindrické články a mikročlánky;Titrační přístroje, pístové pipety, měniče vzorků, jmenovitě nádoby na vzorky pro laboratorní testování;Míchátka pro laboratorní použití, titrační nádoby, titrační hroty, titrační elektrody, volumetrické titrační přístroje Karl-Fisher, coulometrické titrační přístroje Karl-Fisher;Nástroje pro kvantitativní analytickou chemii, jmenovitě destilační přístroje na vodu, titrační přístroje, pístové pipety, měniče vzorků, brčka, titrační nádoby, titrační hroty, titrační elektrody, volumetrické titrační přístroje Karl-Fisher;Coulometrické titrační přístroje Karl-Fisher;Nástroje pro kvantitativní analytickou chemii, jmenovitě systémy fyzikálních nebo chemických čidel pro detekci koncentrací iontů a látek v kapalinách;Software pro titraci, který vypočítává koncentraci, ukládá titrační parametry a spravuje databázi titračních výsledků a parametrů;Software pro přístroje na měření viskozity, jmenovitě software pro ovládání nástrojů na měření viskozity, výpočet viskozity, ukládání parametrů měření a poskytování databáze výsledků a parametrů měření;Software pro fotometrické měřicí metody, Jmenovitě,Software pro ovládání spektrofotometrů, výpočet koncentrací, ukládání parametrů měření a poskytování databáze výsledků a parametrů měření, laboratorní přístroje, Nástroje,A přístroje, které dosud nebyly jmenovány, Jmenovitě, PH elektrody,Kyslíkové elektrody, ORP elektrody, vodivé elektrody, laboratorní elektrody, Teplotní čidla;Připojovací kabely pro použití v souvislosti s elektrodami;Systémy pro automatické měření viskozity, jmenovitě elektronické časoměrné jednotky pro určení viskozity; Termostaty, Viskozimetry,Plotýnky pro použití v laboratořích, laboratorní míchací nástroje;Laboratorní měřicí nástroje, titrační přístroje, jmenovitě titrační pipety, měřicí systémy kombinované s měřičem pH pro regulaci elektrického proudu a titrační nádoby ve formě lahviček jako části titračních přístrojů;Elektrické nebo elektronicky ovládané titrační automaty, Jmenovitě,Systémy fyzikálních nebo chemických čidel pro detekci koncentrací iontů a látek v kapalinách. Nástroje pro zjišťování průtoku a hladiny pro monitorování a ovládání kapalin - jmenovitě diferenciální tlakové jednotky, Rekordéry, Indikátory, Vypínače, Ovladače, Vysílače, Měřidla, měřicí přístroje, Densitometry, Počítače,Uzavřené soustavy čidel sestávající z kompletů, Trubky a Diferenciální tlakové jednotky a Analyzátory,Ovládače tlaku v kotli;Ventily pro snížení tlaku v kotlích, vodních nádržích a topeních;Plovací elektrické spínače, průtokové spínače pro sestrojení nebo přerušení elektrického obvodu;Ovládače hladiny kapaliny používané na ochranu před příliš nízkou nebo příliš vysokou hladinou;Časované relé.

Commandes à microprocesseur pour pompes, débitmètres, systèmes de débitmètre comprenant un robinet d'équilibrage pour systèmes de liquide de chauffage, ventilation et climatisation, commandes et vannes de sécurité, à savoir dispositifs d'alimentation en eau pour chaudières servant à protéger les chaudières à vapeur et à eau chaude contre les risques d'un faible niveau d'eau, soupapes de détente combinées pour conduite d'alimentation automobile, vannes à flotteur, commutateurs de débit de liquide, commandes de niveau de liquide, interrupteurs de niveau d'eau, fabrication d'une conduite d'alimentation en eau afin de garantir un approvisionnement en eau correspondant à la demande de la chaudière, soupapes de décharge, régulateurs proportionnels, commandes de pompe pour le séquençage de robinets d'extraction, et mécanismes de tête de rechange pour conduites d'alimentation, soupapes de détente et commandes de pompe; Interrupteurs électriques, À savoir, Fluxostats,Commutateurs à flotteur et interrupteurs à rupture brusque, instruments pour la surveillance et le contrôle de processus de traitement de l'eau et des eaux usées, à savoir mécaniques, pneumatiques et Panneaux électroniques de commande, Contrôleurs, Émetteurs, Jauges, Récepteurs,Tables, Samplers, Régulateurs,Postes de réglage de taux, Indicateurs, Turbidimètres, PH-mètres, Consoles,Consolettes, Commandes logiques programmables, Programmeurs, Pièces de réseaux d'alimentation électrique, Câbles, Ordinateurs, Moniteurs, Imprimantes, Interrupteurs électriques, Enregistreurs de données,Transmetteurs de flux ultrasonique, Numéroteurs automatiques,Éléments Venturi de débit, tubes permutables, tubes d'insertion, canaux jaugeurs, et leurs pièces et accessoires, dispositifs de mesure électriques et optiques, De mesurage, Signalisateurs et Appareils de surveillance et Instruments,À savoir indicateurs de température, Acidimètres, Baromètres,Appareils de mesure de la température et du degré d'humidité des gaz et des substances solides, Vibromètres, Appareils de mesure du niveau sonore,Détecteurs de gaz pour détecter la présence de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, azote, oxyde d'azote, et gaz d'éthylène, Voltmètres,Instruments de mesure de la résistance, Fréquencemètres, Accéléromètres, Ampèremètres, Anémomètres,Appareils pour tester le gaz,Les liquides et les solides,Machines et instruments automatiques de contrôle de la composition de fluides, Baromètres, Calorimètres,Indicateurs de concentration, Densimètres, Compteurs électriques,Appareils électroniques pour tester la stérilité d'équipements médicaux, Débimètres, Minuteries de cuisine,Détecteurs de gaz pour mesurer la concentration gazeuse, Hygromètres, Appareils d'analyse des liquides, Enregistreurs de pression, Pyromètres, Pèse-sels, Tachymètres, Capteurs de température, Thermistances, Viscosimètres,Compteurs et minuteries électriques pour tester la qualité de l'huile et de la graisse; Appareils de mesure à vide,À savoir manomètres;Thermomètres intégrés;Thermomètres à contact électronique; Thermostats;Analyseurs de gaz d'évacuation résiduel; Lecteurs de codes à barres;Compteurs électriques;Enregistreurs de données pour le stockage de données de mesurage relatives aux propriétés et paramètres physiques et chimiques, dispositifs électroniques de mesurage, Signalisation et Appareils de test,À savoir électrodes sélectives;Capteurs de potentiel d'oxydoréduction pour mesurer la force réductrice ou oxydante d'une solution;Ionmètres;Extensions de capteur et Poignées;Adaptateurs à flux continu;Analyseurs pour mesurer le contenu d'une substance chimique ou biologique dans l'eau ou les eaux usées, et filtres à eau à utiliser avec ceux-ci;Moniteurs de terrain pour la surveillance et l'analyse sur place de la demande biochimique en oxygène, du pH, des quantités d'oxygène et d'autres substrats chimiques dans des liquides; Compteurs,Moniteurs et capteurs pour mesurer l'oxygène, la température, le régime du pH et la conductivité;Capteurs de la demande biochimique en oxygène pour mesurer la demande biologique en oxygène;Capteurs pour déterminer la respiration du sol, la biodégradation, le biogaz, la détermination, la dégradation anaérobie et pour la microbiologie;Dispositifs de mesurage des taux de respiration du sol;Compteurs de colonies; Photomètres;Appareils pour mesurer la turbidité; Multiplexeurs;Mesureurs multiparamètres pour l'analyse des liquides, de l'eau et des eaux usées;Agitateurs, à savoir, agitateur actionné électriquement pour agiter un échantillon de liquide dans un récipient de test ou équipé d'un mécanisme d'agitation interagissant avec un agitateur électromagnétique à travers la paroi du récipient;Chambres de thermostatisation, à savoir, chambres chauffées et/ou refroidies électriquement pour conserver des échantillons de test à la température souhaitée; Capteurs électriques;Analyseurs de nitrate, nitrite, ammoniac, ammonium, phosphate, phosphate total et autres produits chimiques présents dans l'eau ou les déchets et pour un mesurage combiné de ces paramètres; Logiciels, Imprimantes,Câbles de connexion et postes de mesurage pour dispositifs de mesurage de la demande biochimique en oxygène, de la température, du taux d'oxygène et du contenu de substrats chimiques dans des liquides, en particulier dans l'eau et les eaux usées;Adaptateurs pour connecter des capteurs à des câbles et à des dispositifs de mesurage, compteurs, Appareils de mesurage, Appareils et instruments, À savoir, PH-mètres, Conductimètres,Mesureurs d'oxygène dissous, mesureurs du potentiel redox, Photomètres, Spectrophotomètres,Et mesureurs multiparamètres, À savoir,Mesureurs combinés du pH, des électrodes sélectives, de la conductivité et de l'oxygène dissous (OD), du potentiel d'oxydoréduction (ORP) et de la température;Accessoires de photomètre vendus sous forme d'ensemble avec des photomètres, À savoir,Curettes, fioles, Filtres optiques,Lampes halogènes, rouleaux de papier, Câbles,Supports de cellules, Capteurs de température, Agitateurs, Imprimantes,Lampes deutérium, changeurs automatiques de cellules, aspirateurs, jeux de filtres, compresses thermiques, cellules à quartz, cellules à flux continu, cellules cylindriques et microcellules, cellules de verre;Titrateurs, burettes à piston, changeurs d'échantillons, à savoir, récipients d'échantillons pour tests en laboratoire;Agitateurs de laboratoire, récipients de titration, embouts de titration, électrodes de titration, titrateurs volumétriques Karl-Fisher, titrateurs coulométriques Karl-Fisher;Instruments pour la chimie analytique quantitative, à savoir, distillateurs d'eau, titrateurs, burettes à piston, changeurs d'échantillons, agitateurs, récipients de titration, embouts de titration, électrodes de titration, titrateurs volumétriques Karl-Fisher;Titrateurs coulométriques Karl-Fisher;Instruments pour la chimie analytique quantitative, à savoir, système de détecteur physique ou chimique pour la détection de concentrations d'ions et de substances dans des liquides;Logiciel de titration pour le calcul de concentrations, le stockage de paramètres de titration et la gestion d'une base de données de résultats et paramètres de titration;Logiciel pour appareils de mesurage de la viscosité, à savoir, logiciel pour la commande d'instruments de mesurage de la viscosité, le calcul des viscosités, le stockage de paramètres de mesurage et la fourniture d'une base de données de résultats et paramètres de mesurage;Logiciel pour méthodes de mesurage en photométrie, À savoir,Logiciel pour la commande de spectrophotomètres, le calcul de concentrations, le stockage de paramètres de mesurage, et la fourniture d'une base de données de résultats et paramètres de mesurage, appareils de laboratoire, Instruments,Et appareils non encore cités, À savoir, Électrodes indicatrices de pH,Électrodes oxygène, électrodes ORP, électrodes de conductivité, électrodes de laboratoire, Capteurs de température;Câbles de connexion pour électrodes;Systèmes automatiques de mesurage de la viscosité, à savoir, dispositifs électroniques de mesure du temps pour déterminer la viscosité; Thermostats, Viscosimètres,Plaques chauffantes destinées aux laboratoires, agitateurs de laboratoire;Instruments de mesurage pour laboratoires, titrateurs, à savoir, burettes à piston, système de mesurage combiné à un pH-mètre pour la régulation électrique, et récipients de titration sous forme de flacons en tant que pièces de titrateurs;Dispositifs de titration automatiques à commande électrique ou électronique, À savoir,Système de capteur physique ou chimique pour la détection de concentrations d'ions et de substances dans des liquides, instruments de débit et de niveau pour la surveillance et le contrôle des liquides à savoir, interrupteurs de pression différentielle, Enregistreurs, Indicateurs, Interrupteurs, Contrôleurs, Émetteurs, Compteurs, Densitomètres, Ordinateurs,Systèmes de capteur étanche composés d'ensembles, Tubes et Interrupteurs de pression différentielle et Analyseurs,Contrôleurs de pression pour chaudières;Soupapes de décharge pour chaudières, réservoirs d'eau et radiateurs;Interrupteurs électriques à flotteur, limiteurs de débit pour faire ou couper un circuit électrique;Commandes de niveau de liquide utilisées pour la protection contre les niveaux bas ou élevés;Relais temporisés.

Microprocessor based pump controllers. Flow meters, flow meter systems including a balancing valve for HVAC fluid systems. Safety controls and valves, namely boiler water feeders to safeguard steam and hot water boilers against the hazards of low water conditions, automotive feeder cut-off combination valves, float operated valves, liquid flow switches, liquid level controls, low water cut-offs, make up water feeder to insure an adequate supply of water for boiler demand, pressure relief valves, proportioning regulators, pump controllers sequencing blow down valves, and replacement head mechanisms for feeders, cut-offs and pump controllers; electrical switches, namely, flow switches, float operated switches and snap switches. Instrumentation for monitoring and controlling water and wastewater treatment processes, namely mechanical, pneumatic and electronic control panels, controllers, transmitters, gauges, receivers, tables, samplers, regulators, rate set stations, indicators, turbidimeters, ph meters, consoles, consolettes, programmable logic controllers, programmers, power supplies, cables, computers, monitors, printers, electric valve actuators, data recorders, ultrasonic flow transmitters, autodialers, venturi flow elements, permutubes, insert tubes, flumes, and parts and components therefore. Electrical and optical measurement, measuring, signal and monitoring apparatus and instruments, namely temperature indicators, acid hydrometers, barometers, measuring apparatus for temperature and humidity levels in gases and solid substances, vibration meters, sound level meters, gas detectors for detecting the presence of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, nitrogen oxide, and ethylene gases, voltmeters, resistance measuring instruments, frequency meters, accelerometers, ammeters, anemometer, apparatus for testing gas, liquids and solids, automatic fluid-composition control machines and instruments, barometers, calorimeters, concentration meters, densimeters, electric meters, electronic apparatus for testing the sterility of medical equipment, flowmeters, food timers, gas sensors for measuring gas concentration, hygrometers, liquid analyzers, pressure recorders, pyrometers, salinometers, speedometers, temperature sensors, thermistors, viscosimeters, electric meters and timers for testing oil and fat quality; vacuum measurement instruments, namely pressure gauges; built-in thermometers; electronic contact thermometers; thermostats; residual flue-gas analyzers; bar code readers; electrical energy utilization metering devices; data loggers for the storage of measurement data regarding physical and chemical properties and parameters. Electronic measuring, signaling and testing devices, namely ion selective electrodes; orp sensors for measuring a reducing or oxidizing strength of a solution; ionmeters; sensor extensions and holders; flow-through adapters; analyzers for measuring the content of chemical or biological material in water or waste water, and water filters for use therewith; field monitors for on-site monitoring and analyzing of bod, ph-value, amounts of oxygen and other chemical substrates in liquids; meters, monitors and sensors for measuring oxygen, temperature, ph range and conductivity; bod sensors for measuring the biological oxygen demand; sensors for determining soil respiration, biodegradation, biogas, determination, anaerobic degradation and microbiology; measurement devices for soil respiration rates; colony counters; photometers; turbidity meters; multiplexers; multiparameter meters for liquid, water and waste water analysis; stirrers, namely, an electrically actuated stirrer for stirring a liquid sample in a test container or having an actuated stirring mechanism coacting with an electromagnetic stirring element through the container wall; thermostating chambers, namely, electrically headed and/or cooled chambers to keep test samples at a desired temperature; electrical sensors; analyzers for nitrate, nitrite, ammonia, ammonium, phosphate, total phosphate and other chemicals comprised in water or waste and for a combined measurement of these parameters; software, printers, connecting cables and measuring stations for measuring devices for measuring bod, temperature, oxygen content and the content of chemical substrates in liquids, especially water and waste water; adapters for connecting sensors to cables and measuring devices. Meters, measuring apparatus, instruments and appliances, namely, pH-meters, conductivity meters, dissolved oxygen meters, redox meters, photometers, spectrophotometers, and multi-parameter meters, namely, combined pH, ion selective electrode (ISE), conductivity and dissolved oxygen (D.O.), oxidation reduction potential (ORP), and T meters; photometer accessories sold as a unit with photometers, namely, curettes, vials, optical filters, halogen lamps, paper rolls, cables, cell holders, temperature sensors, stirrers, printers, deuterium lamps, automatic cell changers, sippers, filter sets, thermopacks, quartz cells, flowthrough cells, cylindrical cells and micro cells, glass cells, flowthrough cells, cylindrical cells and micro cells; titrators, piston burettes, sample changers, namely, sample containers for laboratory testing; stirrers for laboratory use, titration vessels, titration tips, titration electrodes, volumetric Karl-Fisher titrators, coulometric Karl-Fisher titrators; instruments for quantitative analytical chemistry, namely, water distillers, titrators, piston burettes, sample changers, stirrers, titration vessels, titration tips, titration electrodes, volumetric Karl-Fisher titrators; coulometric Karl-Fisher titrators; instruments for quantitative analytical chemistry, namely, physical or chemical sensor system for the detection of concentrations of ions and substances in liquids; software for titration which calculates concentrations, storing of titration parameters and maintains a database of titration results and parameters; software for viscosity measuring apparatus, namely, software for controlling of viscosity measuring instruments, calculation of viscosities, storing of measuring parameters and providing a database of measuring results and parameters; software for photometry measuring methods, namely, software for controlling of spectrophotometers, calculation of concentrations, storing of measuring parameters, and providing a database of measuring results and parameters. laboratory apparatus, instruments, and appliances not already listed, namely, pH electrodes, oxygen electrodes, ORP electrodes, conductivity electrodes, laboratory electrodes, temperature sensors; connection cables for use in connection with electrodes; automatic viscosity measurement systems, namely, electronic time-measuring units to determine viscosity; thermostats, viscometers, hotplates for use in laboratories, laboratory stirrers; laboratory measuring instruments, titrators, namely, piston burettes metering system combined with a pH-meter for electrical regulation, and titration vessels in the nature of flasks as parts of titrators; electrical or electronically controlled titration automats, namely, physical or chemical sensor system for the detection of concentrations of ions and substances in liquids. Flow and Level Instrumentation for the Monitoring and Control of Fluids-Namely, Differential Pressure Units, Recorders, Indicators, Switches, Controllers, Transmitters, Meters, Densitometers, Computers, Sealed Sensor Systems Consisting of Assemblies, Tubing and Differential Pressure Units and Analyzers, Boiler Pressure Controls; Pressure Relief Valves for Boilers, Water Tanks and Heaters; Float Actuated Electrical Switches, Flow Switches for Making or Breaking an Electrical Circuit; Liquid Level Controls Used to Guard Against Low or High Levels; Time Delay Relays.

11
Toalety pro námořní lodě, akumulační nádrže pro námořní lodě, jednotky pro čištění odpadní vody, sanitární čerpadla pro čerpání potravinářských výrobků. Tepelné výměníky pro všeobecné použití;Tepelné výměníky se zvláštním účelem, včetně;Beznádržové ohřívače vody, tepelné výměníky pro ohřívání vody párou nebo horkou vodou, nádrže na uchovávání horké vody se zabudovanou vyhřívací cívkou, ohřívače vody k vložení do prostoru kotle pro ohřívání kapaliny, ohřívače vody beznádržového typu uspořádané pro zachycení vzduchu ve svém obalu, když jsou napojené na systém ohřívání vody, konvertory pro převod tepla z páry na vodu, chladiče vzduchu a plynů, větráky, chladiče oleje pro ochlazení hašeného oleje, hasicí nádrže;Samostatné balíčky obsahující: Chladicí přístroje, Expanzní nádoby, Pumpičky,Zařízení a elektrické ovládače pro teplotní oddělování vzduchu;Předehřívače palivového oleje. Dezinfekční, dekontaminační jednotky a/nebo jednotky na odstraňování choroboplodných zárodků pro neutralizaci a/nebo oddělování škodlivých látek z kapalin; Jmenovitě,Kalová, průmyslová nebo jiná voda, Plyn;Jmenovitě vzduch a půda, prostřednictvím chemického/fyzikálního ošetření, v kombinaci s UV světlem a ozónovým ošetřením a/nebo ošetřením UV zářením;Generátory ozonu;Jednotky pro ozařování tekoucích kapalin UV světlem. Vodní filtry a instalace pro čištění odpadní vody pro ošetření, čištění, filtraci a rozvod vody a pro ošetření odpadní vody, odpadní vody a kalové vody. Vybavení pro filtraci městské, komerční nebo průmyslové vody a odpadní vody, jmenovitě plastové filtrační trativodové bloky, jílové filtrační trativodové bloky, porézní desky pro vyztužení médií ve filtrech, filtrační média, štěrk pro vyztužení filtračních médií ve filtrech, potrubí, mísiče, podpěry a stabilizátory pro potrubí a mísiče, odpadní koryta, hráze a odvody, hrázové prohlubně, brány a vodiče pro regulaci vodního toku, ventily, speciální filtry, pilotové filtrační vybavení, dmychadla a kompresory pro přivádění protiproudového vzduchu na filtry, nosné filtry, se sběrnou nádobou nebo bez ní;Vybavení pro sběr kalu pro úpravu vody, jmenovitě plovací nánoskové sběrače kalu, sběrné nádoby a kalová koryta;Mixéry, jmenovitě pluhové mixéry pro úpravu kalu z odpadní vody;A jejich části a komponenty. Vybavení pro úpravu odpadní vody, jmenovitě vzduchové difuzéry, potrubí difuzérů, čeřiče, kompletní aktivovaná zařízení na zpracování kalu a jejich části. Zařízení pro úpravu a likvidaci odpadní vody ve formě aktivovaných kalových zařízení a jejich částí pro úpravu kapalných a pevných kontaminantů obsažených v městské a průmyslové odpadní vodě;Světla na námořní lodě, Jmenovitě, Promítací přístroje, Osvětlovací svítidla a Přístavní světla.

Toilettes pour vaisseaux marins, bacs d'accumulateurs pour vaisseaux marins, dispositifs d'épuration des eaux usées, pompes sanitaires pour le pompage de produits alimentaires, échangeurs thermiques à usage général;Échangeurs thermiques spéciaux y compris;Chauffe-eau sans réservoir, échangeurs thermiques pour chauffer l'eau par la vapeur ou pour l'eau chaude, citerne d'eau chaude avec bobine chauffante intégrée, chauffe-eau à insérer à l'intérieur de l'espace chauffant liquide d'une chaudière, chauffe-eau sans réservoir placé de telle sorte à piéger l'air dans son boîtier lorsqu'il est relié à un système fermé de chauffage de l'eau, convertisseurs pour chauffer l'eau grâce à la chaleur produite par la vapeur, refroidisseurs intermédiaires pour l'air et les gaz, évents, refroidisseurs d'huile pour refroidir l'huile de trempe, cuve de refroidissement;Emballages autonomes y compris: Refroidisseurs, Vase d'expansion, Pompes,Distillateurs d'air et commandes électriques;Préchauffeurs d'huile combustible, dispositifs de désinfection, décontamination et/ou dégermination pour neutraliser et/ou isoler des substances dangereuses dans des liquides; À savoir,Eaux d'égout, eaux industrielles ou autres, Gaz;À savoir, air, et sol, par le biais d'un traitement chimique/physique, d'un traitement combinant la lumière ultraviolette et l'ozone et/ou d'un traitement par rayons ultraviolets;Générateurs d'ozone;Dispositifs pour irradier des liquides de lumière ultraviolette, filtres à eau et installations pour l'épuration des eaux usées pour le traitement, l'épuration, la filtration et la fourniture d'eau et pour le traitement des eaux usées, effluents et eaux d'égout, équipements pour la filtration de l'eau municipale, commerciale ou industrielle et des eaux usées, à savoir blocs de drains de sortie à filtre en matières plastiques, blocs de drains de sortie à filtre en argile, plaques poreuses pour soutenir les supports filtrants, supports filtrants, gravier pour soutenir les supports filtrants des filtres, conduites, agitateurs, supports et stabilisateurs pour conduites et agitateurs, conduites de lavage, buses, conduites d'effluents, déversoirs et chicanes, cuves, portails et guides de déversoir pour contrôler le débit de l'eau, vannes, filtres spéciaux, équipements pilotes filtrants, ventilateurs et compresseurs pour fournir aux filtres de l'air lavé à contre-courant, filtres de transport, avec ou sans dépollueur;Équipements de collecte des boues pour le traitement des eaux usées, à savoir siphon flottant, collecteurs de boue, dépollueurs et rigoles de trop-plein;Malaxeurs, à savoir malaxeurs à socs pour le traitement des boues des eaux usées;Et leurs pièces et accessoires, équipements pour le traitement des eaux usées, à savoir, diffuseurs d'aération, conduites de diffuseur, clarificateurs, stations complètes de traitement par boues activées, et leurs pièces, installations pour le traitement et l'évacuation des eaux usées sous la forme de stations à boue activée, et leurs pièces pour le traitement des contaminants liquides et solides présents dans les eaux usées municipales et industrielles;Lampes pour vaisseaux marins, À savoir, Projecteurs, Projecteurs et Feux d'amarrage.

Toilets for marine vessels, accumulator tanks for marine vessels, waste water purification units. Sanitary pumps for pumping food products. Heat exchangers for general use; special purpose heat exchangers including; tankless water heaters, heat exchangers for heating water with steam or hot water, hot water storage tank with built in heating coil, water heater for insertion within fluid heating space of a boiler, water heater of the tankless type arranged to trap air in the casing thereof when connected to a closed hot water heating system, converters for transferring heat from steam to water, aftercoolers for air and gases, air vents, oil coolers for cooling quenching oil, quench tank; self-contained packages including: coolers, expansion tanks, pumps, temperature air separation devices and electrical controls; fuel oil preheaters. Disinfection, decontamination and/or degermination units to neutralize and/or separate harmful substances from liquids; namely, sewage, industrial or other waters, gases; namely, air, and soil, by means of chemical/physical treatment, combined UV light and ozone treatment and/or UV radiation treatment; ozone generators; units to irradiate flowing liquids with UV light. Water filters and waste water purification installations for the treatment, purification, filtration and supply of water and for the treatment of waste water, effluent and sewage. Equipment for filtering municipal, commercial or industrial water and wastewater, namely plastic filter underdrain blocks, clay filter underdrain blocks, porous plates for supporting media in filters, filter media, gravel for supporting filter media in filters, piping, agitators, supports and stabilizers for piping and agitators, wash troughs, nozzles, effluent troughs, weirs and baffles, weir pans, gates and guides for controlling water flow, valves, specialty filters, pilot filter equipment, blowers and compressors for supplying backwash air to filters, carriage filters, with or without skimmers; sludge collection equipment for wastewater treatment, namely floating siphon sludge collectors, skimmers and scum troughs; blenders, namely plow blenders for wastewater sludge treatment; and parts and components therefor. Equipment for the treatment of wastewater, namely, aeration diffusers, diffuser piping, clarifiers, complete activated sludge processing plants, and parts therefore. Wastewater treatment and disposal plants in the nature of activated sludge plants, and parts therefor for the treatment of liquid and solid contaminants included in municipal and industrial waste water; lights for marine vessels, namely, search lights, flood lights and docking lights.

35
Charitativní služby, Jmenovitě,Propagace veřejného povědomí o globálních vodních zdrojích, kanalizaci, snahách o udržitelnost a související filantropii.

Services d'œuvres de bienfaisance, À savoir,Sensibilisation aux ressources mondiales en eau, à l'assainissement, aux efforts liés à la durabilité, et philanthropies connexes.

Charitable services, namely, promoting public awareness about global water resources, sanitation, sustainability efforts, and related philanthropies.

36
Dobročinné služby týkající se peněžních darů.

Services philanthropiques concernant des dons financiers.

Philanthropic services concerning monetary donations.

37
Instalace a opravy nástrojů používaných třetími stranami pro monitorování a regulaci procesů úpravy vody a odpadní vody, instalace a opravy vybavení pro úpravu vody a odpadní vody používaného třetími stranami. Instalace, Opravy a Údržba elektronických měřicích zařízení,Nástroje a přístroje používané pro laboratorní testování a měření

Installation et réparation d'instruments utilisés par des tiers pour la surveillance et le contrôle de processus de traitement de l'eau et des eaux usées, installation et réparation d'équipements pour le traitement de l'eau et des eaux usées utilisés par des tiers, installation, Réparation et Entretien de dispositifs électroniques de mesurage,Instruments et appareils pour tests et mesures en laboratoire

Installation and repair of instrumentation used by others to monitor and control water and wastewater treatment processes, installation and repair of water and wastewater treatment equipment used by others. Installation, repair and maintenance of electronic measuring apparatus, instruments and appliances used for laboratory testing and measurement .

40
Charitativní služby ve formě nouzové úpravy vody.

Services de bienfaisance sous la forme d'un traitement de secours de l'eau.

Charitable services in the nature of emergency water treatment.

42
Testování a návrh nástrojů pro třetí strany, testování pilotových filtrů pro třetí strany a testování a návrh vybavení pro úpravu vody a odpadní vody pro třetí strany. Počítačové programování pro třetí strany; Instalace a údržba počítačového softwaru; Inženýrsko-technické služby;Konzultace a výzkum v oboru fyziky; Vědecký výzkum;Technologický výzkum v oboru měřicího inženýrství, programování, čidlového inženýrství, počítačového hardwaru a vysílacího inženýrství;Technologické konzultace ve výše uvedených oborech;Technické a vědecké průzkumy;Poskytování služeb plánování projektů v oboru informačních a komunikačních sítí; Vývoj výrobků pro druhé;Kalibrace měřicích nástrojů;Testování výkonnosti na měřicích nástrojích. Certifikace, Jmenovitě, Testování,Analýza a hodnocení zboží a služeb třetích stran pro účely certifikace;Průmyslové analýzy a výzkum pro chemickou analytiku;Návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru pro chemickou analytiku; Instalace, údržba a opravy počítačového softwaru.

Services de test et de conception d'instruments pour le compte de tiers, services de tests pilotes de filtres pour le compte de tiers, et services de test et de conception d'équipements pour le traitement de l'eau et des eaux usées pour le compte de tiers, programmation d'ordinateurs pour le compte de tiers; Installation et maintenance de logiciels; Services d'ingénierie;Assistance et recherche dans le domaine de la physique; Recherche scientifique;Recherche technologique dans le domaine de l'ingénierie des mesures, de la programmation, de l'ingénierie des capteurs, du matériel informatique, et de l'ingénierie de transmission;Assistance technologique dans les domaines précités;Études techniques et scientifiques;Fourniture de services de planification de projets dans le domaine des réseaux d'information et de communication; Développement de produits pour le compte de tiers;Étalonnage d'instruments de mesures;Tests de performance d'instruments de mesurage, homologations, À savoir, Tests,Analyse et évaluation de produits et services de tiers à des fins d'homologation;Services d'analyse et de recherche industrielles pour l'analytique chimique;Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour l'analytique chimique; Installation, maintenance et réparation de logiciels.

Instrumentation testing and design services for others, pilot filter testing services for others, and water and wastewater treatment equipment testing and design services for others.Computer programming for others; installation and maintenance computer software; engineering services; consultation and research in the field of physics; scientific research; technology research in the field of measurement engineering, programming, sensor engineering, computer hardware, and transmitter engineering; technological consultation in the aforementioned fields; technical and scientific surveying; providing project planning services in the field of information and communications networks; product development for others; calibration of measuring instruments; performance testing on measuring instruments.Certifications, namely, testing, analysis and evaluation of goods and services of others for the purpose of certification; industrial analysis and research services for chemical analytics; design and development of computer hardware and software for chemical analytics; installation, repair and maintenance of software.


XYLEM, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce XYLEM byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 5 ochranných známek znění XYLEM, z toho 4 platné.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů