OZA - ochranná známka, majitel Zuzana Nováková

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 5677588
Reprodukce/Znění OZ OZA
Třídy výrobků a služeb 5, 9, 30
Datum podání přihlášky 09.02.2007
Datum zveřejnění prihlášky 01.10.2007
Datum zápisu 28.10.2010
Datum konce platnosti 09.02.2017
Přihlašovatel/vlastník Zuzana Nováková
Zástupce DANĚK & PARTNERS
Stav Zapsaná
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
5
Rostlinná léčiva, vitaminové přípravky pro lékařské účely, minerály pro lékařské účely, farmaceutické výrobky, léčivé bahno, bahno pro koupele, balzámy pro lékařské účely, bylinné čaje pro lékařské účely, léčivé byliny, byliny na kouření pro lékařské účely, cigarety netabákové pro lékařské účely, cukr pro lékařské účely, cukrovinky s léčivými přísadami, čaj astmatický, čaje léčivé, čaje odtučňovací pro lékařské účely, dietetické látky upravené pro lékařské účely, minerální doplňky potravy, doplňky výživové pro lékařské účely, drogy pro léčebné účely, přípravky pro péči o dutinu ústní, dřevo cedrové s repelentním účinkem, léčivé přípravky do koupele, mořská voda pro zdravotní koupele, koupelové soli léčebné, koupele okysličené, kůry pro farmaceutické účely, léčiva pro humánní medicínu, léčivé cukrovinky, pastilky, přenosné lékárničky, leukoplast, masti na popáleniny od slunce, mateří kasička pro lékařské účely, mentol, soli minerální vody, mléko sušené pro kojence, náplasti, nápoje léčivé, náramky pro lékařské účely, přípravky proti pocen í nohou, obinadla hygienická, obklady, obvazy tlakové, odvary pro farmaceutické účely, oleje pro lékařské použití, posilující přípravky, tonika, pročišťující přípravky, rebarborové kořeny pro farmaceutické přípravky, jedlá rostlinná vlákna (ne pro výživu), séra, sedativa, sladké dřevo pro lékařské účely, aldehydy pro farmaceutické účely, algicidy, alkaloidy pro lékařské účely, alkohol pro léčebné účely, zubní amalgám, analgetika, anestetika, aminokyseliny pro lékařské účely, antibakteriální a dezinfekční přípravky, antibiotika, chemické antikoncepční přípravky, antipyretika, antiseptika, bakteriální přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely, bakteriologické kultury, bavlna pro lékařské účely, bílkovinami obohacené mléko, bílkovinná potrava pro lékařské účely, biocidy, prostředky proti bolesti hlavy, zubní brusné přípravky, bronchodilatační přípravky, čichací soli, čípky, přípravky na čištění vzduchu, detergenty pro lékařské účely, dezinfekční přípravky pro hygienické účely, diabetický chléb, diagnostické přípravky pro lékařské účely, digitalin, přípravky na mytí dobytka, enzymy pro lékařské účely, estery pro farmaceutické účely, fenykl pro lékařské účely, fungicidy, gáza na obvazování, glycerin, glycerofosfáty, guma pro lékařské účely, gurjunský balzám, hematogen, hematoglobin, přípravky proti hemoroidům, herbicidy, repelenty, léčivé houby, hormony pro lékařské účely, hořčice pro farmaceutické účely, hygienické kalhotky, hygienické ubrousky, hygienické vložky, absorpční vata, absorpční tampóny, chemická činidla pro lékařské a zvěrolékařské účely, chemické přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely, chirurgická plátna, obvazy, roušky, chloroform, chirurgické implantáty, medicinální infuze, insekticidy, semeno pro umělou inseminaci, jedy, jojoba, jodová tinktura, kafrový olej, koprový výtažek, opodeldok, přípravky pro osvěžení vzduchu, farmaceutické přípravky pro péči o pokožku, polštářek pro kojení, pomády pro lékařské účely, projímadla, sterilizační přípravky, sulfoamidy, tablety vykuřovací, chemické přípravky pro určení těhotenství, mléčný tuk, ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami, uhlí živočišné, utišující prostředky, vaginální výplachy, vody termální, žvýkací gumy a žvýkačky pro lékařské účely.

Remèdes à base de plantes, préparations vitaminées à des fins médicales, minéraux à des fins médicales, produits pharmaceutiques, boues médicinales, boue pour bains, baumes à usage médical, tisanes à usage médicinal, herbes médicinales, herbes à fumer à usage médical, cigarettes sans tabac à des fins médicales, sucre à usage médical, confiserie médicinale, thé antiasthmatique, thé médicinal, thé amaigrissant à usage médical, produits diététiques à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, additifs nutritionnels à usage médical, médicaments à usage médical, préparations pour le soin de la cavité buccale, bois de cèdre faisant office de produit insectifuge, bains médicinaux, eau de mers pour bains médicinaux, sels de bain thérapeutiques, bains d'oxygène, écorces à usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine, bonbons à usage pharmaceutique, pastilles, pharmacies de voyage, taffetas gommés, produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), petites caisses de matières à usage médical, menthol, sels d'eaux minérales, farines lactées pour bébés, taffetas gommés, potions médicinales, bracelets à usage médical, produits contre les ongles incarnés, bandages hygiéniques, cataplasmes, compresse, décoctions à usage pharmaceutique, huiles à usage médical, reconstituants [médicaments], toner, dépuratifs, racines de rhubarbe pour préparations pharmaceutiques, fibres végétales comestibles (non alimentaires), sérums, sédatifs, bois tendre à des fins médicales, aldéhydes à usage pharmaceutique, algicides, alcaloïdes à usage médical, alcools médicinaux, amalgames dentaires, analgésiques, anesthésiques, acides aminés à usage médical, produits anti-bactériens et désinfectants, antibiotiques, produits chimiques anticonceptionnels, antipyrétiques, antiseptiques, produits anti-bactériens à usage médical et vétérinaire, cultures bactériologiques, coton à usage médical, lait albumineux, aliments à base d'albumine à usage médical, biocides, remèdes contre les maux de tête, abrasifs dentaires, préparations pour bronchodilatateurs, sels odorants, suppositoires, produits pour la purification de l'air, détergents [détersifs] à usage médical, désinfectants à usage hygiénique, pain pour diabétiques, produits de diagnostic médical, digitaline, produits pour laver les bestiaux, enzymes à usage médical, esters à usage pharmaceutique, fenouil à usage médical, fongicides, gaze pour pansements, glycérine, glycérophosphates, gommes à usage médical, baume, hématogène, hématoglobine, produits contre les hémorrhoïdes, herbicides, repelents, éponges therapeutiques, hormones à usage médical, moutarde à usage pharmaceutique, slips périodiques, serviettes périodiques, bandes périodiques, ouate hydrophile, ouate hydrophile, agents chimiques à des fins médicales et vétérinaires, tissus chirurgicaux, bandages, parois, chloroforme, implants chirurgicaux, infusions médicinales, produits insecticides, sperme pour l'insémination artificielle, poisons, pâte de jujube à usage médical, teinture d'iode, huile camphrée, eau d'aneth à usage médical, opodeldoch, produits pour le rafraîchissement de l'air, produits pharmaceutiques pour le soin de la peau, tampons d'allaitement, pommades à usage médical, purgatifs, produits pour la stérilisation, sulfoamides, clous fumants, préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse, graisse à traire, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, charbon animal, sédatifs, lavements vaginaux, eaux thermales, gommes à mâcher et gommes à mâcher à usage médical.

Plant remedies, vitamin preparations for medical purposes, minerals for medical purposes, pharmaceutical preparations, medicinal mud, mud for baths, balms for medical purposes, herb teas for medicinal purposes, medicinal herbs, smoking herbs for medical purposes, tobacco-free cigarettes for medical purposes, sugar for medical purposes, medicated confectionery, asthmatic tea, medicinal tea, slimming tea for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, mineral food supplements, nutritional additives for medical purposes, drugs for medical purposes, oral cavity care preparations, cedar wood for use as an insect repellent, medicated bath preparations, sea water for medicinal bathing, bath salts for medical purposes, oxygen baths, barks for pharmaceutical purposes, medicines for human purposes, candy, medicated, lozenges, portable first-aid kits, sticking plasters, sunburn ointments, royal jelly for medical purposes, menthol, mineral water salts, lacteal flour (for babies), adhesive plaster, medicinal drinks, bracelets for medical purposes, remedies for foot perspiration, hygienic bandages, poultices, compresses, decoctions for pharmaceutical purposes, medicinal oils, tonics (medicine), toners, depuratives, rhubarb roots for pharmaceutical purposes, edible plant fibres (non-nutritive), serums, sedatives, liquorice for pharmaceutical purposes, aldehydes for pharmaceutical purposes, algicides, alkaloids for medical purposes, medicinal alcohol, dental amalgam, analgesics, anaesthetics, amino acids for medical purposes, germicides, antibiotics, chemical contraceptives, febrifuges, antiseptics, bacterial preparations for medical and veterinary use, bacteriological cultures, cotton for medical purposes, albuminous milk, albuminous foodstuffs for medical purposes, biocides, headache remedies, dental abrasives, bronchodilating preparations, smelling salts, suppositories, air purifying preparations, detergents for medical purposes, disinfectants for hygiene purposes, diabetic bread, diagnostic preparations for medical purposes, digitalin, cattle washes, enzymes for medical purposes, esters for pharmaceutical purposes, fennel for medical purposes, fungicides, gauze for dressing, glycerine, glycerophosphates, gum for medical purposes, gurjun balsam for medical purposes, haematogen, haematoglobin, hemorrhoid preparations, herbicides, repellents, mushrooms for medical purposes, hormones for medical purposes, mustard for pharmaceutical purposes, sanitary panties, sanitary napkins, sanitary pads, absorbent cotton, absorbent cotton, chemical reagents for medical and veterinary purposes, chemical preparations for medical and veterinary purposes, surgical cloth (tissues), dressings, surgical drapes, chloroform, surgical implants (artificial materials), medicinal infusions, insecticides, semen for artificial insemination, poisons, jujube (medicated), tincture of iodine, camphor oil, dill oil for medical purposes, opodeldoc, air freshening preparations, pharmaceutical skincare preparations, breast-nursing pads, pomades for medical purposes, purgatives, sterilising preparations, sulphonamides, fumigating pastilles, chemical preparations for the diagnosis of pregnancy, milking grease, tissues impregnated with pharmaceutical lotions, animal carbon, sedatives, vaginal washes, thermal water, chewing gum and chewing gum for medical purposes.

9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové a optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, záchranu, přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, spadající do této třídy, jako jsou seismografy (přístroje pro měření otřesů a vibrací), automatické distributory a mechanismy pro přístroje a mince, zapisovací pokladny, počítací stroje, hasící přístroje, dále elektronická data a databáze, informační produkty v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích všeho druhu, periodika a knihy v elektronické podobě, databázové produkty zařazené ve třídě 9, nosiče dat či záznamů včetně audiokazet nahraných i nenahraných, elektronické, datové nebo informační sítě, multimediální aplikace na nosičích, zařazených ve třídě 9 nebo v sítích, interaktivní a grafické programy, software, zejména pro systémy pro přenos dat, dešifrovací soustavy, platební karty nebo magnetické a čipové karty pro použití v bankovnictví, pojišťovnictví, v oblasti služeb a v obchodním styku, mezinárodní platební karty, elektronické peněženky, čipy, multimediální nebo informační katalogy, audiovizuální programy a díla, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní, komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a záznamy na nosiči, informace a data na nosičích nebo i v elektronických, datových, informačních, počítačových a komunikačních sítích, související software a hardware, elektronické, datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů, obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, počítačové hry, hlavolamy elektrické nebo elektronické - v rámci této třídy, detektory, detektory alkoholu, analyzátory plynů (přístroje na rozbor plynů), náustky na detektory spadající do třídy 9, diagnostické přístroje jiné než k lékařským účelům, promítací přístroje na diapozitivy, diaprojektory, promítací žárovky, difrakční zařízení (mikroskopie), diktovací stroje, diktafony, magnetické disky, disky kompaktní (audio-video), disky nahrané (se zvukovými nahrávkami), gramofonové desky, disky optické, disky počítací, distribuční stroje automatické, rozvaděče automatické, docházkový systém (zařízení pro evidenci docházky), dopravní značky světelné nebo mechanické, dozimetry, dráty magnetické, dráty telegrafní, dráty ze slitin kovů (pojistkové), držáky fotografických kazet, dýchací masky, filtry pro dýchací masky, dýchací přístroje pro plavání pod vodou, dýchací přístroje, respirátory, s výjimkou pro umělé dýchání, dýchací přístroje, s výjimkou přístrojů na umělé dýchání, elektrické dveřní zvonky, elektrické kabely, pláště elektrických kabelů, elektrické spojky, svorky, konektory, elektrické zařízení pro dálkové ovládání průmyslových procesů, elektrodynamická zařízení pro dálkové řízení signalizace, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace s možností stažení, elektronky a svítidla - zářivky (se žhavenou katodou), etikety elektronické pro zboží, informace a záznamy na nosičích, zařazených ve třídě 9, další zařízení a přístroje spadající do této třídy.

Appareillages de cuisine et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques et optiques, appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de protection, instruments d'enseignement, appareils et instruments de transmission, permutateurs, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de gestion de courant électrique, de marquage, services de transmission, de reproduction sonore ou visuelle, compris dans cette classe, comme les sismographes (appareils de mesure des tremblements et vibrations), distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils et monnaie, caisses enregistreuses, machine à calculer, extincteurs d'incendie, autres données électroniques et bases de données, produits informatiques sur des sites électroniques, de données, d'informations et de télécommunication en tous genres, périodiques et livres électroniques similaires, produits de bases de données relevant de la classe 9, supports de données ou de marquage y compris audiocassettes préenregistrées ou non, électroniques, sites électroniques, de données ou d'informations, applications multimédia sur supports, compris dans la classe 9 ou sur des sites, programmes interactifs et graphiques, logiciels, en particulier pour la transmission de données, systèmes de déchiffrement, cartes de paiement ou magnétiques et cartes à puce utilisées dans les banques, les assurances, dans le domaine des services et les relations commerciales, cartes de paiement internationales, porte-monnaie électroniques, microprocesseurs, catalogues multimédia ou d'informations, programmes et oeuvres audiovisuelles, équipements de programmation pour ordinateurs, logiciels, matériel, techniques de comptabilité, communication ou informations, bases de données électroniques et produits de bases de données, informations et marques sur supports, informations et données sur supports ou sur des sites électroniques, de données, d'informations, informatiques et de communication, logiciels et matériel y relatifs, sites de données ou d'informations ou de communication ou de comptabilité y compris parties constitutives et pièces de rechange, compris dans la classe 9, applications multimédias, jeux vidéo, casse-tête électriques ou électroniques - dans le cadre de cette classe, détecteurs, détecteurs d'alool, analyseurs de gaz (appareils d'analyse de gaz), embouts pour détecteurs compris dans la classe 9, appareils de diagnostic non à usage médical, appareils de projection de diapositives, lanternes optiques, appareils de diffraction (microscopie), dictaphones, machines à dicter, disques (magnétiques), disques-compacts (audio-vidéo), disques préenregistrés (avec enregistrements sonores), disques acoustiques, disques optiques, disques à calcul, distributeurs automatiques, distributeurs automatiques, système d'approche (dispositifs pour prouver des approches), signaux de circulation lumineux ou mécaniques, doseurs, fils magnétiques, fils télégraphiques, fils en alliage métallique (isolé), cadres pour cassettes pour la photographie, masques respiratoires, filtres pour masques respiratoires, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, appareils respiratoires, respirateurs, sauf pour la respiration artificielle, appareils respiratoires, sauf pour la respiration artificielle, sonnettes de portes, électriques, câbles électriques, gaines pour câbles électriques, raccordements électriques, chevilles, connexions, télécommandes d'opérations industrielles (installations électriques pour), appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux, stylos électroniques (unités de représentation visuelle), tableaux d'affichage électroniques, publications électroniques téléchargeables, tubes à électrons et luminaires - lampes fluorescentes (à cathode incandescente), étiquettes électroniques pour les marchandises, informations et marques sur support, compris dans la classe 9, autres dispositifs et instruments compris dans cette classe.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images included in this class, namely seismographs (instruments for measuring tremors and vibrations), automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, fire extinguishers, electronic data and databases, information products on electronic, data, information and telecommunications networks of all kinds, printed periodicals and books in electronic form, database products included in class 9, data or recording carriers including audio cassettes, recorded and non-recorded, electronic, data or information networks, multimedia applications on carriers included in class 9 or on networks, interactive and graphic programs, computer software, in particular for data transmission systems, decryption systems, payment cards or magnetic and chip cards for use in banking, insurance, in the field of services and business transactions, international payment cards, electronic purses, chips, multimedia or information catalogues, audiovisual programs and and products, computer programs, software, computer hardware, communications or information systems, electronic databases and database products, information and data on carriers or on electronic, data, information, computer and communications networks, associated software and hardware, electronic, data or information or communications or computer networks, including parts and fittings therefor, included in class 9, multimedia applications, computer games, electric or electronic puzzles included in this class, detectors, alcohol detectors, gas testing instruments, mouthpieces for detectors included in class 9, diagnostic apparatus, not for medical purposes, transparency projection apparatus, slide projectors, optical lamps, diffraction apparatus (microscopy), dictating machines, dictaphones, magnetic disks, compact discs (audio-video), phonograph records, optical discs, computer discs, vending machines, automatic distribution machines, time clocks (time recording devices), luminous or mechanical road signs, dosage dispensers, magnetic wires, telegraph wires, wires of metal alloys (fuse wires), carriers for dark plates (photography), respirator masks, filters for respirator masks, breathing apparatus for underwater swimming, breathing apparatus, respirators, except for artificial respiration, breathing apparatus, except for artificial respiration, electric door bells, cables, electric, electric cable sheathing, electrical couplings, terminal connectors, connectors, electrical equipment for remote control of industrial processes, electrodynamic equipment for remote control of signalling, electronic pens (visual display units), electronic notice boards, downloadable electronic publications, thermionic lamps and tubes, electronic tags for goods, information and recordings on carriers included in class 9, other apparatus and instruments included in this class.

30
Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy k ochucení, koření, led pro osvěžení, arašídové cukrovinky, aromatické přípravky do potravin, bonbóny, cukroví, mentolové cukroví, cukrovinky k ozdobení vánočních stromků, čokoláda, čokoládové nápoje s mlékem, dorty, fondány, karamely, kávové náhražky rostlinného původu, kávové nápoje s mlékem, koláče s náplní, krekry, kukuřice pražená, listové těsto, lupínky, vločky obilné, makaróny, mandlové cukrovinky, mandlové těsto, marcipán, marinády, chuťové přísady, máslové, tukové těsto, masové paštiky zapečené v těstě, masové pirožky, medovníky, perníky, mentol do cukrovinek, výrobky z kukuřičné mouky, müsli, kakaové nápoje, omáčka sójová ostrá, oplatky, potraviny na bázi ovsa, jedlé ozdoby na dorty, palačinky, pastilky, pečivo s masovou náplní, pivní ocet, pizzy, popcorn, pražená kukuřice, potraviny z mouky, pralinky, prášek do pečiva, příchutě, aroma, příchutě do nápojů s výjimkou éterických olejů, přípravky do potravin aromatické, pudinky, rýžové koláčky, přírodní sladidla, sladový výtažek jako potravina, suchary, sušenky, sušenky máslové, keksy, biskvity, suši, šerbet (zmrzlinový nápoj), škrobové výrobky jako potrava, ztužovače šlehačky, špagety, rajčatová šťáva, šťávy s výjimkou dresinků, tabletky, těstoviny, tresti do potravin, nikoliv pro lékařské účely, včelí kašička pro lidskou spotřebu, ne pro lékařské účely, kukuřičné vločky, ovesné vločky, mořská voda na vaření, výrobky z kakaa, výrobky z obilovin, zahušťovací přípravky na kuchyňské použití, zákusky, koláče, zálivky na ochucení, zjemňující látky na maso pro domácnost, pojiva jako přísady do zmrzliny, zmrzlina jogurtová, zmrzlinové poháry, želé ovocné, žvýkačky ne pro lékařské účely, potraviny v rámci této třídy.

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café (artificiel), farines et préparations faites de céréales, pains, pâté en croûte, confiseries, glaces à rafraîchir, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour pâtes, sel, moutarde, vinaigres, rehausseurs de goûts, assaisonnement, glaces à rafraîchir, confiserie à base d'arachides, préparations aromatiques à usage alimentaire, bonbons, sucreries, bonbons à la menthe, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël, chocolat, chocolat au lait [boisson], tartes, fondants, caramels (bonbons), préparations végétales remplaçant le café, café au lait, tourtes, biscuits apéritifs, maïs grillé, pâtisserie, pommes de terre, flocons de céréales, macaronis, confiserie à base d'amandes, pâte d'amandes, massepain, marinades, condiments, pâtes au beurre, pâtes grasses, pâtés (pâtisserie), pâtés à la viande, produits au miel, pain d'épices, menthe pour la confiserie, produits à base de farine de maïs, muesli, boissons à base de cacao, sauce de soja, gaufres, aliments à base d'avoine, décorations comestibles pour gâteaux, crêpes, pastilles, pâtés [pâtisserie], vinaigre de bière, pizzas, pop corn, maïs grillé, mets à base de farine, pralines, poudre pour gâteaux, arômes, arômes, rehausseurs de goûts pour boissons à l'exception des huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire, poudings, gâteaux de riz, natural sweeteners, extrait de malt pour l'alimentation, biscottes, biscuiterie, petits-beurre, petits fours (gâteaux), biscuits, sushi, sorbets (boisson glacée), produits amylacés à usage alimentaire, produits qui durcissent la crème Chantilly, vermicelles, sauce tomate, sauces (condiments), tablettes, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, non à usage médical, bouillie à consommation humaine et non à des fins médicales, pétales de maïs, flocons d'avoine, eau de mer pour la cuisine, produits de cacao, produits à base de céréales, épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, desserts, gâteaux, sauces (condiments), produits pour attendrir la viande à usage domestique, liants pour glaces alimentaires, yaourt glacé (confiserie glacée), sorbets (glaces alimentaires), gelée de fruits, gommes à mâcher à usage médical, aliments dans le cadre de cette classe.

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiment), spices, ice, peanut confectionery, aromatic preparations for food, sweetmeats (candy), sugar confectionery, peppermint sweets, confectionery for decorating Christmas trees, chocolate, chocolate beverages with milk, tarts, fondants (confectionery), caramels (candy), vegetal preparations for use as coffee substitutes, coffee beverages with milk, pies, crackers, popcorn, pastry, potato crisps, cereal chips, macaroons, almond confectionery, almond paste, marzipan, marinades, condiments, cake paste, pâté (pastries), meat pies, gingerbread, mint for confectionery, products from cornflour, muesli, cocoa-based beverages, soya sauce, wafers, oat-based food, edible cake decorations, pancakes, lozenges, pasty, beer vinegar, pizzas, popcorn, farinaceous foods, pralines, cake powder, flavourings, aromatics, flavourings other than essential oils for beverages, aromatic preparations for food, puddings, rice cakes, natural sweeteners, malt extract for food, rusks, cookies, petit-beurre biscuits, petits fours, biscuits, sushi, sherbets (ices), starch products for food, products for solidifying cream, spaghetti, tomato sauce, sauces (condiments), lozenges (confectionery), pasta, flavourings for food, not for medical purposes, bee glue (propolis) for human consumption, not for medical purposes, flaked corn, oat flakes, seawater for cooking, cocoa products, preparations made from cereals, thickening agents for cooking foodstuffs, cakes, sauces (condiments), meat tenderisers, for household purposes, binding agents for ice cream (edible ices), frozen yoghurt, sorbets (ices), fruit jellies (confectionery), chewing gum not for medical purposes, foodstuffs included in this class.


OZA, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce OZA byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 2 ochranné známky znění OZA, z toho 2 platné.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů