ZVIJEZDA - ochranná známka, majitel ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju

Základní údaje ochranné známky

- - - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 4595286
Reprodukce/Znění OZ ZVIJEZDA - ochranná známka
ZVIJEZDA
Třídy výrobků a služeb 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Vídeňské obrazové třídy 1.3.1 ; 25.1.97
Datum podání přihlášky 16.08.2005
Datum zveřejnění prihlášky 03.04.2006
Datum zápisu 27.09.2006
Datum konce platnosti 16.08.2015
Přihlašovatel/vlastník ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Zástupce ODVETNIŠKA PISARNA DRNOVŠEK D.O.O.
Nina Drnovšek
OZ tvořena pouze barvou CSŽlutá (Pantone 102), zelená (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou ENYellow (Pantone 102), green (Pantone 348).
OZ tvořena pouze barvou FRjaune (Pantone 102), vert (Pantone 348).
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
Seznam výrobků a služeb
1
Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém stavu; plastické hmoty v surovém stavu; hnojiva pro půdu; chemické výrobky pro konzervaci potravin, zejména; bakteriální přípravky, nikoli pro léčebné nebo veterinární účely; bakteriologické přípravky, nikoli pro léčebné nebo veterinární účely; zásady (chemické výrobky); bílkoviny (živočišné nebo rostlinné, jako suroviny); biologické přípravky (nikoli pro léčebné nebo veterinární účely); celulóza; celulózové deriváty (chemikálie); dispergační činidla pro oleje; emulgátory; výtažky a prášky pro uchovávání plodů, zejména pektin; fermenty pro chemické účely; filtrační materiály (rostlinné látky); glukóza pro průmyslové účely; hnojiva pro půdu; průmyslové chemikálie, zejména pro použití v potravinářském a ropném průmyslu; chemické látky pro konzervování potravin; chemické látky pro provádění nátěrů; chemické kondenzační přípravky; chemické přípravky pro vědecké účely (snikoli pro léčebné nebo veterinární účely); chemické přípravky pro bělení olejů; chemické přípravky pro čištění olejů; chemické přípravky pro zahradnictví a lesnictví, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků proti parazitům; chemické přípravky pro separování olejů; kondenzaci zabraňující chemikálie; kyseliny; kyselinovzdorné chemické sloučeniny; octový líh (zředěná kyselina octová); lepicí pryskyřice (lepidla) pro průmyslové účely; kyselina mléčná; mléčné fermenty pro chemické účely; oleje na zpracování kůží; konzervační oleje pro potraviny; oleje na vydělávání kůží; zemědělské chemikálie, s výjimkou fungicidů, přípravků k hubení plevele, herbicidů, insekticidů a přípravků proti parazitům; látky podporující hoření (chemické přísady do motorových paliv); přípravky k urychlování pečení pro průmyslové účely; přípravky na hnojení; odmašťovací přípravky pro výrobní procesy; soli (chemické přípravky); vedlejší produkty při zpracování obilniny pro průmyslové účely; sacharin; apretační přípravky; prostředky k separaci tuků; umělá sladidla (chemické přípravky); nezpracované umělé pryskyřice.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; résines acryliques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimiques destinés à conserver les aliments; préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; bases (produits chimiques); albumine [animale ou végétale, matière première]; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cellulose; dérivés chimiques de la cellulose; dispersants du pétrole; émulsifiants; extraits et poudres destinés à épaissir les fruits, en particulier pectine; ferments à usage chimique; matériaux filtrants végétaux; glucose à usage industriel; engrais pour les terres; produits chimiques pour l'industrie, en particulier destinés à l'industrie des aliments et des huiles comestibles; produits chimiques destinés à conserver les aliments; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques de condensation; produits chimiques à usage scientifique (autres qu'à usage médical ou vétérinaire); produits pour blanchir les huiles; produits pour la purification des huiles; produits chimiques pour l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides); produits pour la dissociation des huiles; produits pour éviter la buée; acides; compositions chimiques résistant aux acides; esprit de vinaigre; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; acide lactique; ferments lactiques à usage chimique; huiles pour l'habillage des cuirs; huiles pour la conservation des aliments; huiles pour la tannerie; produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; comburants [additifs chimiques pour carburants]; produits d'activation de la cuisson à usage industriel; produits fertilisants; produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; sels (produits chimiques); résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel; saccharine; produits pour l'encollage; produits dégraissants; édulcorants artificiels (produits chimiques); résines artificielles à l'état brut.

Chemical products used in industry, science and in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed acrylic resins; plastics, unprocessed; manures; chemical substances for preserving foodstuffs, in particular; bacterial preparations other than for medical and veterinary use; bacteriological preparations other than for medical and veterinary use; bases (chemical preparations); albumen (animal or vegetable, raw material); biological preparations (other than for medical or veterinary purposes); cellulose; cellulose derivatives (chemicals); oil dispersants; emulsifiers; extracts and powders for fruit coagulation, in particular pectin; ferments for chemical purposes; filtering materials (plant substances); glucose for industrial purposes; manures; industrial chemicals, in particular for use in the food and oil industries; chemical substances for preserving foodstuffs; chemical preparations for the manufacture of coating; condensation preparations (chemical -); chemical preparations for scientific purposes (other than for medical or veterinary use); oil-bleaching chemicals; oil-purifying chemicals; horticulture and forestry chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; oil-separating chemicals; condensation-preventing chemicals; acids; acid proof chemical compounds; spirits of vinegar (dilute acetic acid); adhesive resins (adhesives) for industrial purposes; lactic acid; milk ferments for chemical purposes; oils for preparing leather in the course of manufacture; oils for preservation of food; oils for tanning leather; agricultural chemicals, except fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides; combusting preparations (chemical additives to motor fuel); preparations for aiding baking for industrial use; fertilizing preparations; degreasing preparations for use in manufacturing processes; salts (chemical preparations); by-products of the processing of cereals for industrial purposes; saccharin; sizing preparations; greases (preparations for the separation of -); artificial sweeteners (chemical preparations); artificial resins, unprocessed.

2
Barvy, barvicí přípravky, přírodní pryskyřice v surovém stavu, zejména; antikorozní prípravky; koroze (ochranné pásky proti-); Potravinářská barviva; barviva pro nápoje; karamel (potravinářské barvivo); konzervační laky; tuky na ochranu proti korozi; přírodní pryskyřice (surové); přírodní barviva; nátěry proti usazeninám; antikorozní oleje; oleje na konzervování dřeva; potravinářské barvy; nátery; sladová barviva.

Couleurs, matières tinctorales, résines naturelles à l'état brut, en particulier; produits anticorrosion; Bandes protectrices contre la corrosion; Colorants alimentaires; colorants pour boissons; caramels [colorants alimentaires]; laques de conservation; graisses contre la rouille; résines naturelles à l'état brut; couleurs naturelles; peintures antisalissure; huiles contre la rouille; huiles pour la conservation du bois; colorants alimentaires; enduits; malt-colorant.

Paints, pigment preparations, unprocessed natural resins, in particular; anti-corrosive preparations; anticorrosive bands; food colourants; colorants for beverages; caramel (food colorant); lacquers for conservation; anti-rust greases; natural resins (unprocessed); natural pigments; anti-fouling paints; anti-rust oils; wood preserving oils; food dyes; coatings; malt colorants.

3
Bělicí prostředky a jiné látky na praní; čisticí, lešticí, odmašťovací a brusné přípravky; mýdla; parfémové produkty; éterické oleje; kosmetické prípravky; aromatické oleje (vonné oleje), zejména; vonné esence; aroma (vonné oleje) do nápojů; tresti do jemného pečiva (éterické oleje); vonné oleje (esence); cisticí oleje; oleje pro kosmetické úcely; oleje do parfému a vonavek; oleje pro toaletní úcely; ovocná aromata ve formě vonných olejů.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, et abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; produits cosmétiques; huiles aromatiques (huiles essentielles), en particulier; essences éthériques; aromates (huiles essentielles) pour boissons; aromates pour gâteaux [huiles essentielles]; huiles essentielles; huiles de nettoyage; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie et essences; huiles de toilette; arômes de fruit étant des huiles essentielles.

Washing preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery products; essential oils; cosmetic preparations; aromatic oils (essential oils), in particular; ethereal essences; flavourings (essential oils) for beverages; cake flavourings [essential oils]; essential oils; oils for cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; oils for toilet purposes; fruit flavourings in the form of essential oils.

4
Průmyslové oleje a tuky; maziva; paliva (včetně motorových paliv), zejména; nechemické přísady do pohonných směsí; biologická motorová paliva; průmyslové tuky; prumyslové oleje; průmyslové plyny; průmyslové oleje a tuky rostlinného a živočišného původu; Konzervační přípravky pro kůži (oleje a tuky); lůj; tuky pro průmyslové účely; maziva, včetně maziv rostlinného a živočišného původu; mazací oleje; motorový olej; oleje do barev; olej pro konzervování kůže; olej pro konzervaci zdiva; oleje pro odstranění bednění (stavebnictví); olejový plyn; topný olej; plynový olej; pohonné látky; řepkový olej pro průmyslové účely; nejedlý rybí olej; slunečnicový olej pro průmyslové účely; olej na textil; zvlhčující olej.

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs), en particulier; additifs non chimiques pour carburants; carburants bio pour moteurs; graisses industrielles; huiles industrielles; gaz industriels; huiles et graisses industrielles d'origine végétale et animale; Produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses); dégras; graisses à usage industriel; lubrifiants, y compris lubrifiants d'origine végétale et animale; huiles de graissage; huile de moteur; huiles pour la peinture; huiles pour la conservation du cuir; huiles pour la conservation de la maçonnerie; huiles de décoffrage; gaz d' huile; huiles combustibles; gasoil; carburants; huile de navette industrielle; huile de poisson non comestible; huile de tournesol à usage industriel; huiles d'ensimage; huiles de mouillage.

Industrial oils and fats; lubricants; fuels (including engine fuels), in particular; additives, non-chemical, to motor-fuel; biological fuels for engines; industrial grease; industrial oils; industrial gases; industrial oils and fats of plant and animal origin; preservatives for leather (oils and greases); tallow; grease for industrial purposes; lubricants, including lubricants of plant and animal origin; lubricating oil; motor oil; oils for paints; oil for the preservation of leather; oil for the preservation of masonry; oils for releasing form work (building); oil-gas; fuel oil; gas oil; carburants; rape oil for industrial purposes; fish oil, not edible; sunflower oil for industrial use; textile oil; moistening oil.

5
Farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely; diabetické přípravky pro léčebné účely; dezinfekční prostředky pro chemické toalety; Přípravky na hubení obtížného hmyzu; fungicidy, herbicidy, zejména; aktivní substance, získané z léčivých a aromatických bylin pro použití ve farmacii; dietetické, dietní a diabetické potraviny pro léčebné účely; diabetické přípravky pro léčebné účely; diabetické přípravky pro léčebné účely; chemické přípravky pro farmaceutické, léčebné a veterinární účely; tuky pro lékařské účely; tuky pro zvěrolékařské účely; masti pro farmaceutické účely; slad pro farmaceutické účely; guma pro lékařské účely; sirupy pro farmaceutické účely; vedlejší produkty zpracování obilnin určené pro léčebné účely; terapeutické přípravky do koupele; tinktury z léčivých aromatických bylin pro použití ve farmacii; oleje pro lékarské použití; lécivé byliny; bylinné čaje pro lékařské účely; čaje léčivé.

Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine; produits diététiques non à usage médical; désinfectants pour toilettes chimiques; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, en particulier; substances actives extraites d'herbes médicinales et aromatiques à usage pharmaceutique; aliments diététiques et convenant aux diabétiques à usage médical; substances diététiques à des fins médicales; produits diététiques non à usage médical; produits chimiques à usage pharmaceutique, médical ou vétérinaire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; onguents à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; gommes à usage médical; sirop à usage pharmaceutique; résidus du traitement des grains de céréales [à usage médical]; produits thérapeutiques à ajouter au bain; teintures à base d'herbes médicinales aromatiques à usage pharmaceutique; huiles médicinales; herbes médicinales; tisanes à usage médical; Thés médicinaux.

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical purposes; disinfectants for chemical toilets; preparations for destroying vermins; fungicides, herbicides, in particular; active substances liberated from medicinal and aromatic herbs for the use in the pharmaceutical industry; dietetic, dietic and diabetic foods for medical purposes; dietetic products for medical purposes; dietetic substances adapted for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical, medical and veterinary use; greases for medical purposes; greases for veterinary purposes; ointments for pharmaceutical purposes; malt for pharmaceutical purposes; gum for medical purposes; syrups for pharmaceutical purposes; by-products of the processing of cereals (for medical purposes); therapeutic preparations for baths; tinctures made of medicinal aromatic herbs for use in the pharmaceutical industry; medicinal oils; medicinal herbs; herb teas for medical purposes; medicinal teas.

11
Přístroje pro vaření, sušení, zejména; přístroje pro snížení obsahu organických potravin; destilační přístroje; pasterizační přístroje; elektrické potreby k varení; filtry (části zařízení pro průmysl nebo domácnost); oleje (přístroje na čištění-); sterilizátory; sušicí zarízení; přístroje na sušení krmiva; odparovace; mrazicí zarízení, mraznicky.

Dispositifs de cuisson, de séchage, en particulier; appareils de déshydratation d'aliments organiques; appareils pour la distillation; pasteurisateurs; ustensiles de cuisson électriques; filtres (parties d'installations domestiques ou industrielles); appareils pour l'épuration de l' huile; stérilisateurs; appareils de séchage; appareils pour étuver le fourrage; évaporateurs; congélateurs.

Apparatus for cooking purposes, drying, in particular; apparatus for dehydrating organic foodstuffs; distillation apparatus; pasteurisers; electric cooking utensils; filters (parts of household or industrial devices); oil scrubbing apparatus; sterilizers; drying apparatus; drying apparatus for fodder and forage; evaporators; freezers.

16
Papír, lepenka (karton) a zboží z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskarské výrobky; noviny; etikety (krome etiket z textilu); filtrační materiály (papír); fólie na balení z regenerované celulózy; papírové nebo lepenkové vývesní štíty; katalogy; knihy; kalendáre; papírové obaly; papírové a umělohmotné obaly, které jsou zařazeny do této třídy; papírenské zboží a potřeby; plakáty; Fólie z umělých hmot na balení; prospekty; casopisy; tištené publikace; sáčky (obálky) z papíru nebo umělé hmoty pro balení; plastické obaly (nezařazené do jiných tříd).

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de presse; journaux; étiquettes (non en tissu); matières filtrantes [papier]; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; enseignes en papier ou en carton; catalogues; livres; calendriers; emballages en papier; emballages en papier ou en matières plastiques compris dans cette classe; papeterie et fournitures de bureau; affiches; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; dépliants; magazines; publications imprimées; sachets d'emballage en papier ou en matières plastiques; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; press products; newspapers; labels (not of textile); papier-mâché; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; signboards of paper or cardboard; catalogues; books; calendars; paper packaging; paper and plastic packaging included in this class; stationery materials; posters; foils from plastic for packaging purposes; leaflets; magazines; printed publications; bags (envelopes, pouches) of paper or plastics for packaging; plastic materials for packaging (not in included in other classes).

29
Maso, ryby, drůbež; masové výtažky; konzervované, vařené a sušené ovoce a zelenina; želé; džemy; kompoty; vejce, mléko a mlécné výrobky; jedlé oleje a tuky, zejména; arašídové máslo; protein pro lidskou spotrebu; džemy; vejce; práškové vejce; jedlé oleje, rafinované a nerafinované; jedlé oleje, lisované za studena; jedlé oleje k pečení; kakaové máslo; kandované ovoce; kokosový tuk; kokosové máslo; kokosový olej; kukuřičný olej; margarín; džemy; máslo; tukové látky na výrobu jedlých tuků; mléko a mlécné výrobky; olivový olej, jedlý; zpracované oríšky; palmový olej, jedlý; pektin pro potravinářství; rostlinné jedlé oleje; rostlinný tuk; rostlinné máslo; potravinářský řepkový olej; jídla z ryb; sezamový olej; tofu; jedlé oleje; jedlé tuky; naložené silně kořeněné ovoce / koření; zahradní bylinky, konzervované; nakládaná zelenina; konzervovaná zelenina; vařená zelenina; sušená zelenina; zeleninové saláty; zeleninové šťávy na vaření; potravinárská želatina; rosol pro potravinárské úcely.

Viande, poisson, volaille; extrait de viande; fruits et légumes conservés, cuits et séchés; gelées; marmelades; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, en particulier; beurre de cacahuète; protéine pour l'alimentation humaine; confitures; oeufs; oeufs en poudre; huiles comestibles, raffinées ou non; huiles comestibles pressées à froid; huiles comestibles de cuisson; beurre de cacao; fruits confits; graisse de coco; beurre de coco; huile de coco; huile de maïs; margarine; marmelades; beurre; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; lait et produits laitiers; huile d'olive comestible; noix préparées; huile de palme [alimentation]; pectine à usage alimentaire; huiles comestibles végétales; graisse végétale; beurre végétal; huile de navette comestible; plats à base de poisson; huile de sésame; tofu; huiles comestibles; graisses alimentaires; fruits marinés, très épicés / condiments; herbes potagères conservées; pickles; légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; salades de légumes; jus végétaux pour la cuisine; gélatine pour aliments; gelées comestibles.

Meat, fish, poultry; meat extract; preserved, cooked and dried fruits and vegetables; jellies; marmalade; compots; eggs, milk and milk products; edible oils and fat, in particular; peanut butter; protein for human consumption; jams; eggs; powdered eggs; edible oils, refined and unrefined; edible oils, cold pressed; edible oils for baking; cocoa butter; crystallized fruits; coconut fat; coconut butter; coconut oil; maize oil; margarine; marmalade; butter; fatty substances for the manufacture of edible fats; milk and milk products; olive oil for food; prepared nuts; palm oil for food; pectin for food; edible vegetable oils; vegetable grease; vegetable butter; rape oil for food; dishes of fish; sesame oil; tofu; edible oils; edible fats; chutneys/spices; garden herbs, preserved; pickles; vegetables, preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; vegetable salads; vegetable juices for cooking; gelatine for food; jellies for food.

30
Káva, čaj, kakao, rýže, tapioka, ságo, náhražky kávy; mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, melasa, sirupy; droždí, prášek do peciva; sul, horcice; ocet, nálevy (k ochucení), koření, zejména; aromatické prípravky do potravin; cikorka (kávová náhražka); caj; cokoláda; čokoládové nápoje s mlékem; lahůdkové pomazánky s majonézovým základem; korení; korení; potravinářské esence, s výjimkou vonných esencí a olejů; potravinárská glukóza; potravinárský lepek; horcice; chalva; potraviny na bázi ovsa; potravinárský škrob; kakao; výrobky z kakaa; káva; kávové prísady; kávové výtažky; kečup; ocet; mletá kukuřice; kukuřičná mouka; obilné vločky; cukrovinky; chléb; kuchyňská sůl; droždí; kvasnice; majonéza; sladový cukr; mateří kašička pro lidskou spotřebu (pro neléčebné účely); med; melasový sirup do potravin; melasový sirup; mouka (potravinářská); nálevy (k ochucení); oves, hrubě mletý; ovesná mouka hrubá; rajcatová štáva; koláče s náplní; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; kávové nápoje; hotové ovocné a zeleninové omáčky jako doplňkové potraviny; přípravky z obilnin; pšeničná mouka; krupice; pudinky; rostlinné příchutě do potravin, s výjimkou vonných olejů; rýže; slad pro lidskou spotřebu; sladidla, přírodní; cukr; sladový výtažek, jako potravina; zmrzlina; cukrárské výrobky; sójová mouka; sůl na konzervování potravin; salátové omáčky; zálivky na saláty; salátové krémy; salátové dressingy; testoviny; jednohubky; chuťové přísady (sůl, ocet, hořčice); bylinné čaje, nikoliv pro léčebné účely.

Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse, sirops; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), en particulier; préparations aromatiques à usage alimentaire; chicorée [succédané du café]; thé; chocolat; chocolat au lait [boisson]; produits à tartiner à base de mayonnaise; épices; assaisonnements; essences alimentaires, à l'exception des essences et huiles essentielles; glucose à usage alimentaire; gluten à usage alimentaire; moutarde; halvas; aliments à base d'avoine; fécule à usage alimentaire; cacao; produits cacaotés; café; aromates de café; extraits de café; ketchup; vinaigre; maïs moulu; farine de maïs; flocons de céréales séchées; sucre candi à usage alimentaire; pain; sel de cuisine; levure; ferments pour pâtes; mayonnaise; maltose; gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical); miel; sirop de mélasse à usage alimentaire; sirop de mélasse; farines alimentaires; sauces (condiments); avoine en purée; gruau d'avoine; sauce tomate; pâtés; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; relish (condiment); préparations faites de céréales; farine de blé; semoule; puddings; aromates autres que les huiles essentielles; riz; malt pour consommation humaine; produits sucrants, en particulier; sucre; extrait de malt pour l'alimentation; crèmes glacées; confiserie; farine de soja; sel pour conserver les aliments; sauces pour salades; sauces à salade; crèmes pour salades; sauces à salade; pâtes; achards; condiments; infusions non médicinales.

Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle, syrups; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces and condiments, in particular; aromatic preparations for food; chicory (coffee substitute); tea; chocolate; chocolate beverages with milk; spreads and mayonnaise based spreads; spices; seasonings; essences for foodstuffs (except for etheric essences and essential oils); glucose for food; gluten for food; mustard; halvah; oat-based food; starch for food; cocoa; cocoa products; coffee; coffee flavourings; coffee extracts; ketchup; vinegar; corn (milled); corn flour; cereal flakes; candy for food; bread; cooking salt; yeast; ferments for pastes; mayonnaise; maltose; royal jelly for human consumption (not for medical purposes); honey; molasses syrup for food; golden syrup; flour (dishes); sauces (condiments); oats (crushed); oatmeal; tomato sauce; pates; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; coffee-based beverages; relish (condiment); cereal preparations; wheat flour; semolina; puddings; flavourings, other than essential oils; rice; malt for human consumption; sweeteners (natural); sugar; malt extract for food; ice-cream; confectionery; soya flour; salt for preserving foodstuffs; salad dressings; dressings for salad; salad creams; salad dressings; pasta; relishes; condiments; infusions, not medicinal.

31
Výrobky zemědělské, zahradnické a lesní a zrní neuvedené v jiných třídách; čerstvé ovoce a zelenina, osivo, přírodní rostliny a květiny; živočišná krmiva, zejména; čekankové kořeny; odpad z destilace pro živočišnou spotřebu; přísady do krmiv, nikoli pro léčebné účely; krmivo pro domácí zvírata; Potrava pro zvířata; píce, krmivo; krmiva pro zvířata; kukuřice; čočka, čerstvá; měkkýši (živí); moučka pro zvířata; čerstvé olivy; ořechy; otruby; oves; bílkoviny (proteiny) pro zvířata; pšenice; rostliny; ryby; nezpracovaná rýže; žito; sazenice; cerstvé ovoce; sezam; slad na výrobu piva a lihovin; cukrová třtina; vedlejší produkty při zpracování obilnin pro živočišnou spotřebu; vinná réva; zahradní bylinky (čerstvé); zelenina čerstvá; zrní (obilniny).

Produits agricoles, horticoles et forestiers, et graines non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, en particulier; racines de chicorée; résidus de distillerie [aliments pour animaux]; additifs pour fourrages non à usage médical; nourriture pour animaux de compagnie; produits et substances alimentaires pour animaux; pâture; pouture; maïs; lentilles [légumes] fraîches; fruits de mer vivants; farines pour animaux; olives fraîches; noix (fruits); son de céréales; avoine; protéines pour l'alimentation animale; froment; plantes; poisson; riz non traité; seigle; plants; fruits frais; sésame; malt pour brasserie et distillerie; cannes à sucre; sous-produits de la transformation des céréales pour l'alimentation du bétail; pieds de vigne; herbes potagères (fraîches); légumes frais; grains [céréales].

Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers; animal feed, in particular; chicory roots; distillery waste for animal consumption; additives to fodder, not for medical purposes; pet food; animal forage and foodstuffs; cattle food; stall food for animals; maize; lentils, fresh; Shellfish (live); meal for animals; olives, fresh; nuts (fruit); bran; oats; proteins for pet food; wheat; plants; fish; rice, unprocessed; rye; seedlings; fresh fruit; sesame; malt for brewing and distilling; sugarcane; by-products of the processing of cereals, for animal consumption; vine plants; garden herbs (fresh); vegetables, fresh; grains (cereals).

32
Pivo; minerální vody, šumivé vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné štávy, sirup a jiné přípravky k zhotovování nápojů, zejména; aperitivy nealkoholické; jablečný mošt (nealkoholický); esence pro prípravu nápoju; sycená voda; izotonické nápoje; mošty; stolní vody; Nápoje (nealkoholické-); nealkoholické nápoje z ovocných šťáv; pivo; sladové pivo; přípravky k zhotovování nápojů; ovocné esence; ovocný nektar (nealkoholický); ovocné štávy; sirupy do nápoju; soda; zeleninové šťávy, nápoje.

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, en particulier; apéritifs sans alcool; jus de pomme; essences pour la préparation de boissons; eaux gazeuses; boissons isotoniques; moût sucré; eaux de table; Boissons non alcooliques; boissons de fruits non alcooliques; bières; bière de malt; préparations pour faire des boissons; essences de fruits; boissons isotoniques, eau au lithium, moûts; jus de fruits; sirops pour boissons; boissons gazeuses; jus de légumes (boissons).

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, in particular; apéritifs, non-alcoholic; cider (non-alcoholic); essences for making beverages; aerated water; isotonic beverages; sweetened fruit juice; table waters; non-alcoholic beverages and drinks; non-alcoholic fruit juice beverages; beer; malt beer; preparations for making beverages; fruit essences; fruit nectars (non-alcoholic); fruit juices; syrups for beverages; soda pops; vegetable juices, beverages.

33
Alkoholické nápoje, s výjimkou piv, zejména; alkoholické nápoje (lihoviny); alkoholické nápoje z ovoce; alkoholické výtažky; aperitivy; likéry podporující trávení; gin; hořké likéry; koktejly; likéry; rum; alkoholické výtažky z ovoce; vína; vinné destiláty; alkoholické nápoje (pálenky).

Boissons alcooliques, à l'exception des bières, en particulier; spiritueux; boissons alcooliques à base de fruits; extraits alcooliques; apéritifs; digestifs; gin; amers [liqueurs]; cocktails; liqueurs; rhum; extraits de fruits avec alcool; vins; eaux-de-vie; boissons distillées.

Alcoholic beverages, except beers, in particular; spirits (beverages); alcoholic fruit drinks; alcoholic extracts; aperitifs; digestives; gin; bitters; cocktails; liqueurs; rum; fruit extracts (alcoholic); wines; wine distillates; distilled beverages.

35
Propagační činnost, reklama; sekretárské služby; aranžování výkladu; distribuce vzorku; ekonomické prognózy; distribucija vzorcev; aktualizace reklamních materiálu; venkovní reklama; pruzkum verejného mínení; nábor zamestnancu; úcetnictví; kadrovanje; vedení aukcí; direct mailové služby; publikace inzertních textu; zpracování textu; mzdy a výplatní listiny (příprava-); pronájem reklamních ploch; pronájem reklamní doby v komunikačních médiích; oddajanje oglasnih površin v najem; reklama on line v počítačové síti; pronájem reklamních materiálů; organizování komercních nebo propagacních výstav; reklamní služby v souvislosti s komercializací zboží; organizacija razstav za komercialne ali reklamne namene; obchodní administrativa; ocenování pro obchodní úcely; obchodní informace; obchodní šetrení; obchodní pruzkum; konzultace pro organizaci obchodních aktivit; prodejní propagace (pro jiné); predvádení zboží; príprava inzertních sloupku; dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky); priprava sporočil za javnost; prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za druga podjetja); příprava, vedení, organizování poradenství, veletrhů, přednášek, kurzů, sympozií a jiných; obchodní a reklamní akce; výstrižková služba na zprávy; účetnictví; rozširování reklamních materiálu; inzerce; propagační činnost, reklama; reklamiranje; systemizace informací do pocítacových databází; sladidla; poradenství v oblasti rízení lidských zdroju; poradenské služby v oblasti vedení podniku; pruzkum trhu; studie trhu; tržne raziskave; pomoc při řízení obchodní činnosti; dovozně-vývozní služby; vodenje komercialnih poslov; vedení obchodních činností pro třetí strany; zastupování cizích firem.

Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, en particulier; services de secrétariat; décoration de vitrines; distribution d'échantillons; prévisions économiques; services commerciaux pour le compte de tiers et conseils en la matière; mise à jour de matériel publicitaire; publicité extérieure; sondages d'opinion; recrutement de personnel; comptabilité; commercialisation de produits, en particuliers de produits compris dans les classes précitées, dans des commerces de gros et de détail; vente aux enchères; publicité par mailing direct; publication de textes publicitaires; traitement de texte; préparation de feuilles de paye; location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire dans le domaine des supports de communication; location de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau de communication informatique; publicité relative à la commercialisation de produits; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; affichage; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; administration commerciale; estimations d'affaires; informations d'affaires; renseignements d'affaires commerciales; recherche commerciale; conseils en organisation des affaires; promotion des ventes pour le compte de tiers; démonstration de produits; courrier publicitaire; acquisitions pour le compte de tiers (achat de produits et services pour d'autres entreprises); préparation, tenue, organisation de conférences, de foires, de manifestations, de cours, de symposiums et autres; organisation de manifestations à des fins commerciales et publicitaires; conseils professionnels dans le domaine de l'économie, de l'organisation d'entreprise, y compris conseils dans le domaine de l'industrie alimentaire et, notamment, de l'industrie des huiles comestibles; comptabilité; services de coupures de presse; études de marché, développement de marché et conseils en la matière; diffusion de matériel publicitaire; publicité; publicité; élaboration d'extraits de compte; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; conseils en matière de gestion des affaires commerciales; conseils en gestion de personnel; consultation en organisation et direction des affaires; recherches de marché; études de marché; services dans le domaine de l'import-export; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers; représentation d'entreprises étrangères.

Advertising services, management of commercial business, business administration, office work, in particular; secretarial services; shop-window dressing; distribution of samples; economic forecasting; economic services for for others and consultation in this field; updating of advertising material; outdoor advertising; opinion polling; personnel recruitment; accounting; commercialisation of the goods, in particular of the goods of previous classes, retail and wholesale services; auctioneering; direct mail advertising; publication of publicity texts; word processing; payroll preparations; rental of advertising space; rental of advertising time on communication media; publicity material rental; on-line advertising on a computer communications network; advertisement services relating to the commercialisation of goods; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; bill-posting; business or industrial management assistance; business administration; business appraisals; business information; business inquiries; business research; business organization consultancy; sales promotion (for others); demonstration of goods; publicity columns preparation; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses); preparation, organisation and management of consultancy, trade fairs, lectures, courses, symposia etcetera; events for commercial and advertising purposes; professional consultancy relating to commerce, organisation of business including consultancy in the field of foodstuff industry and in particular edible oil and industrial oil industry; bookkeeping; news clipping services; exploring and developing the market and consultancy relating thereto; dissemination of advertising matter; publicity; advertising; drawing up of statements of accounts; systemisation of information into computer databases; advisory services for business management; personnel management consultancy; business management and organization consultancy; market research; market studies; import-export services; business management; management of commercial businesses for others; representing foreign enterprises.

36
Pojištení; služby finanční; služby penežní; činnosti v souvislosti se zprostředkováním nemovitostí, zejména; obchodování s cennými papíry; celní deklarace; oceňování a odhady (daňové); organizování dobrocinných sbírek; finanční analýzy; kapitálové investice; služby finanční; financní informace; finanční sponzorování; financní poradenství; financní ocenování (pojištovnictví, bankovnictví, nemovitosti); služby spojené s rucením; burzovní maklérství; pujcky (financování); Makléřské služby; zprostředkování nemovitostí; otevrené investicní fondy; pronájem farem; pronájem nemovitostí; provozování zastaváren; pojištení.

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières, en particulier; courtage en bourse; agences en douane; expertises fiscales; collecte de fonds à des fins charitables; Analyse, recherches (recherches financières); investissement de capitaux; affaires financières; informations financières; parrainage financier; conseils financiers; estimations financières (assurances, banques, immobilier); garanties (cautions); courtage d'actions et d'obligations; prêt (finances); Services de courtage; courtage en biens immobiliers; fonds communs de placement; location d'exploitations agricoles; location de biens immobiliers; prêt sur gage; assurances.

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs, in particular; securities brokerage; customs brokerage; fiscal assessments; charitable fund-raising; analysis (financial -); capital investments; financial affairs; financial information; financial sponsorship; financial consultancy; financial evaluation (insurance, banking, real estate); surety services; stocks and bonds brokerage; loans (financing); broker services; real estate brokers; mutual funds; leasing of farms; leasing of real estate; pawnbrokerage; insurance.

38
Telekomunikace.

Télécommunications.

Telecommunications.

39
Doprava, balení a skladování zboží, včetně; dorucování zboží; dorucování zpráv; informace týkající se skladování; dopravní informace; pronájem ploch na uskladnení; nákladní vozidla, kamióny (pronájem-); lodní doprava; pronajímání skladovacích prostor; dorucování balíku; balení zboží; zprostředkování nákladní dopravy; zprostredkování dopravy a prepravy; skladování zboží; doprava a preprava; přeprava a skladování odpadu; nákladní doprava pozemní cestou; balení zboží.

Transport, emballage et entreposage de marchandises, y compris; livraison de marchandises; distribution de messages; informations en matière d'entreposage; informations en matière de transport; location d'espaces d'entreposage; location de wagons; transport par bateau; location d'entrepôt; livraison de colis; emballage de marchandises; services d'un courtier en fret; courtage en transport; entreposage de marchandises; transport; transport et entreposage de déchets; camionnage; empaquetage de marchandises.

Transport, packaging and storage of goods, including; delivery of goods; message delivery; storage information; transportation information; rental of storage space; truck rental; boat transport; rental of storehouses; parcel delivery; packaging of goods; brokerage of freight; transport brokerage; storage of goods; transport; transport and storage of waste; hauling; wrapping of goods.

40
Zpracování a úprava potravin v potravinářském průmyslu, zejména; uzení potravin; konzervování potravin a nápojů; zpracování průmyslových olejů, maziv a tuků; zpracování biologických paliv; zpracování jedlých olejů a tuků všeho druhu; zpracování margarínů, omáček, lahůdkových pomazánek; zpracování majonéz, salátových krémů a zálivek, omáček, krémů a hořčic; zpracování octů; zpracování ovoce, obilnin, koření, kávovin, kávy, kakaa, čokolády a cukrářských výrobků, čajů, ovoce, zeleniny, léčivých a aromatických bylin, semenářského zboží, lesních plodů, masa, mořských; plodů, soli; zpracování nealkoholických a akoholických nápojů; zpracování dietetických potravin; zpracování odpadu; rafinace; recyklace odpadu a odpad; spalování zbytků a odpadu; ničení zbytků a odpadu.

Traitement et transformation d'aliments dans l'industrie alimentaire, en particulier; fumage d' aliments; Conservation des aliments et des boissons; transformation d'huiles techniques, de lubrifiants et de graisses; transformation de carburants bio; transformation d'huiles comestibles et de graisses de toutes sortes; transformation de margarines, sauces et produits à tartiner; transformation de mayonnaises, crèmes pour salades et dressings, sauces, crèmes et moutarde; transformation de vinaigre; transformation de fruits, céréales, condiments, succédanés du café, café, cacao, chocolat et produits sucrés, thé, fruit, légumes, herbes médicinales et aromatiques, semences, fruits des bois, viande, fruits de mer; sel; transformation de boissons non alcooliques et alcooliques; transformation d'aliments diététiques; traitement des déchets [transformation]; raffinage; recyclage d'ordures et de déchets; incinération d'ordures et de déchets; enfouissement d'ordures et de déchets.

Processing of foodstuffs in the food industry, especially; food smoking; food and drink preservation; processing of industrial oils, lubricants and greases; processing of biological fuels; processing of edible oils and greases of all kinds; processing of margarine, sauces and spreads; processing of mayonnaise, salad creams and dressings, sauces, cream and mustard; processing of vinegar; processing of fruit, cereals, spices, coffee, cocoa, chocolate and sugar products, tea, fruit, vegetables, medicinal and aromatic herbs, seed goods, forest fruits, meat, seafood, salt; fruit, salt; processing of non-alcoholic and alcoholic beverages; dietary food processing; waste treatment (transformation); refining services; recycling of waste and refuse; incineration of waste and refuse; destruction of waste and refuse.

41
Vzdelávání; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní cinnosti.

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

42
Vědecké a technologické služby, výzkum a projekční služby, průmyslové analýzy a výzkumy, včetně; bakteriologický výzkum; biologický výzkum; fyzikální výzkum; grafické návrhy; prumyslový design; inženýrské služby; chemické analýzy; chemický výzkum; chemické služby; kontrola kvality a kvantity na vnitřním trhu a také při vývozu a dovozu zboží; návrhy obalu; právní pruzkum; právní služby; zkoušení materiálu; projektové studie (technické); výzkumné a vývojové služby v oblasti přírodních, technických a technologických věd pro ostatní; výzkumné a vývojové služby pro ostatní; sledování dění v oblasti průmyslového vlastnictví; poradenství v souvislosti s ochranou životního prostředí; technický výzkum; inženýrské práce; vědecké a technologické služby a výzkum v oblasti potravinářského průmyslu; průmyslu a zpracování průmyslových olejů, maziv a tuků; biologických paliv; jedlých olejů a tuků všech druhů; vědecké a technologické služby a výzkum v oblasti ovocnářství, zemědělství a vinohradnictví.

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs, services d'analyse et de recherche industrielles, y compris; recherches en bactériologie; recherche biologique; recherche en physique; conception graphique; dessin industriel; ingénierie; analyses chimiques; recherches en chimie; services de chimie; contrôle de la qualité et de la quantité de produits circulant à l'intérieur du pays et faisant l'objet d'une importation et exportation; conception d'emballages; recherches juridiques; services juridiques; essais de matériaux; planification technique; services de recherche et de développement pour le compte de tiers dans le domaine des sciences naturelles, de la technique et de la technologie; services de recherche et de développement pour le compte de tiers; services de surveillance en matière de propriété industrielle; conseils en matière de protection de l'environnement; recherches techniques; services d'ingénieurs; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche dans le domaine de l'industrie alimentaire; fabrication et transformation d'huiles, de lubrifiants et de graisses industriels; de combustibles bio; huiles comestibles et graisses de toutes sortes; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche dans le domaine de la fruiticulture, de l'agriculture et de la viticulture.

Scientific services and research and design, industry analyses and research, including; bacteriological research; biological research; physics research; graphic-design; industrial design; engineering; chemical analysis; chemical research; chemistry services; checks of the of quality and quantity of inland transport, as well as of the import and export of goods; design of packaging; legal research; legal services; material testing; project studies (technical); research and development services in the fields of natural, technical and technological sciences for others; research and development services for others; industrial property monitoring services; consultancy in environmental protection; technical research; engineering; scientific and technological services and research in the food industry; manufacturing and processing of industrial oils, lubricants and greases; biological fuels; edible oils and greases of all kinds; scientific and technological services research in fruit growing, agriculture and wine production.

43
Služby v souvislosti s poskytováním stravování, nápojů a dočasného ubytování, zejména; pohostinské služby; příprava a servírování potravin a nápojů; služby hotelů, penzionů, motelů, rekreačních kempů, turistických chat; služby kantýn, kaváren, bufetů, restaurací, samoobslužných restaurací, snack barů; zásobování potravinami (catering).

Services de restauration et d'hébergement d'invités, en particulier; services de réception; préparation et services de nourriture et de boissons; services d'hôtels, de pensions, de motels, de campings et de maisons de vacances; restauration d'invités dans des cantines, des cafétérias, des bars, des restaurants, des self-service, des snacks; approvisionnement en matière de restauration (traiteur).

Services in providing food and drink and temporary accommodation, in particular; catering services; preparation and serving of food and beverages; hotels, boarding houses, motels, camps and holiday home services; canteen services, cafes, cafeterias, restaurants, self-service restaurants, snack bar services; catering (food and drink).

44
Veterinární, zemědělské, zahradnické a lesnické služby, včetně; zahradnictví; hospicy; péče o domácí zvířata; ničení plevele; hubení škůdců (v zemědělství, zahradnictví a lesnictví); Zahradnické služby; chov zvírat; lázne; péče o zvířata; služby v ovocnářství a vinohradnictví.

Services dans le domaine de la médecine vétérinaire, de l'agriculture, de l'horticulture ou de la sylviculture, y compris; horticulture; hospices; soins pour animaux de compagnie; destruction des mauvaises herbes; destruction des animaux nuisibles (pour l'agriculture, l' horticulture et la sylviculture); horticulture et jardinage; élevage d'animaux; stations thermales; soins pour animaux; services dans le domaine de la fruiticulture et de la viticulture.

Veterinary, agriculture, horticulture and forestry services, including; horticulture; hospices; pet grooming; weed killing; vermin exterminating (for agriculture, horticulture and forestry); gardening services; animal breeding; spas; animal grooming; fruit growing and vinicultural services.


ZVIJEZDA, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce ZVIJEZDA byl pořízen dne .

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 5 ochranných známek znění ZVIJEZDA, z toho 5 platných.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů