OZA - ochranná známka, majitel Zuzana Nováková

Základní údaje ochranné známky

- - - - - -
Zdroj OHIM
Číslo spisu 5677588
Reprodukce/Znění OZ OZA
Třídy výrobků a služeb 5, 9, 30
Datum podání přihlášky 09.02.2007
Datum zveřejnění prihlášky 01.10.2007
Datum zápisu 28.10.2010
Datum konce platnosti 09.02.2017
Přihlašovatel/vlastník Zuzana Nováková
Zástupce DANĚK & PARTNERS
Stav Registrovaná OZ - registrace zveřejněna
Druh Slovní
Seznam výrobků a služeb
5
Rostlinná léčiva, vitaminové přípravky pro lékařské účely, minerály pro lékařské účely, farmaceutické výrobky, léčivé bahno, bahno pro koupele, balzámy pro lékařské účely, bylinné čaje pro lékařské účely, léčivé byliny, byliny na kouření pro lékařské účely, cigarety netabákové pro lékařské účely, cukr pro lékařské účely, cukrovinky s léčivými přísadami, čaj astmatický, čaje léčivé, čaje odtučňovací pro lékařské účely, dietetické látky upravené pro lékařské účely, minerální doplňky potravy, doplňky výživové pro lékařské účely, drogy pro léčebné účely, přípravky pro péči o dutinu ústní, dřevo cedrové s repelentním účinkem, léčivé přípravky do koupele, mořská voda pro zdravotní koupele, koupelové soli léčebné, koupele okysličené, kůry pro farmaceutické účely, léčiva pro humánní medicínu, léčivé cukrovinky, pastilky, přenosné lékárničky, leukoplast, masti na popáleniny od slunce, mateří kasička pro lékařské účely, mentol, soli minerální vody, mléko sušené pro kojence, náplasti, nápoje léčivé, náramky pro lékařské účely, přípravky proti pocen í nohou, obinadla hygienická, obklady, obvazy tlakové, odvary pro farmaceutické účely, oleje pro lékařské použití, posilující přípravky, tonika, pročišťující přípravky, rebarborové kořeny pro farmaceutické přípravky, jedlá rostlinná vlákna (ne pro výživu), séra, sedativa, sladké dřevo pro lékařské účely, aldehydy pro farmaceutické účely, algicidy, alkaloidy pro lékařské účely, alkohol pro léčebné účely, zubní amalgám, analgetika, anestetika, aminokyseliny pro lékařské účely, antibakteriální a dezinfekční přípravky, antibiotika, chemické antikoncepční přípravky, antipyretika, antiseptika, bakteriální přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely, bakteriologické kultury, bavlna pro lékařské účely, bílkovinami obohacené mléko, bílkovinná potrava pro lékařské účely, biocidy, prostředky proti bolesti hlavy, zubní brusné přípravky, bronchodilatační přípravky, čichací soli, čípky, přípravky na čištění vzduchu, detergenty pro lékařské účely, dezinfekční přípravky pro hygienické účely, diabetický chléb, diagnostické přípravky pro lékařské účely, digitalin, přípravky na mytí dobytka, enzymy pro lékařské účely, estery pro farmaceutické účely, fenykl pro lékařské účely, fungicidy, gáza na obvazování, glycerin, glycerofosfáty, guma pro lékařské účely, gurjunský balzám, hematogen, hematoglobin, přípravky proti hemoroidům, herbicidy, repelenty, léčivé houby, hormony pro lékařské účely, hořčice pro farmaceutické účely, hygienické kalhotky, hygienické ubrousky, hygienické vložky, absorpční vata, absorpční tampóny, chemická činidla pro lékařské a zvěrolékařské účely, chemické přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely, chirurgická plátna, obvazy, roušky, chloroform, chirurgické implantáty, medicinální infuze, insekticidy, semeno pro umělou inseminaci, jedy, jojoba, jodová tinktura, kafrový olej, koprový výtažek, opodeldok, přípravky pro osvěžení vzduchu, farmaceutické přípravky pro péči o pokožku, polštářek pro kojení, pomády pro lékařské účely, projímadla, sterilizační přípravky, sulfoamidy, tablety vykuřovací, chemické přípravky pro určení těhotenství, mléčný tuk, ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami, uhlí živočišné, utišující prostředky, vaginální výplachy, vody termální, žvýkací gumy a žvýkačky pro lékařské účely.

Remèdes à base de plantes, préparations vitaminées à des fins médicales, minéraux à des fins médicales, produits pharmaceutiques, boues médicinales, boue pour bains, baumes à usage médical, tisanes à usage médicinal, herbes médicinales, herbes à fumer à usage médical, cigarettes sans tabac à des fins médicales, sucre à usage médical, confiserie médicinale, thé antiasthmatique, thé médicinal, thé amaigrissant à usage médical, produits diététiques à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, additifs nutritionnels à usage médical, médicaments à usage médical, préparations pour le soin de la cavité buccale, bois de cèdre faisant office de produit insectifuge, bains médicinaux, eau de mers pour bains médicinaux, sels de bain thérapeutiques, bains d'oxygène, écorces à usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine, bonbons à usage pharmaceutique, pastilles, pharmacies de voyage, taffetas gommés, produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), petites caisses de matières à usage médical, menthol, sels d'eaux minérales, farines lactées pour bébés, taffetas gommés, potions médicinales, bracelets à usage médical, produits contre les ongles incarnés, bandages hygiéniques, cataplasmes, compresse, décoctions à usage pharmaceutique, huiles à usage médical, reconstituants [médicaments], toner, dépuratifs, racines de rhubarbe pour préparations pharmaceutiques, fibres végétales comestibles (non alimentaires), sérums, sédatifs, bois tendre à des fins médicales, aldéhydes à usage pharmaceutique, algicides, alcaloïdes à usage médical, alcools médicinaux, amalgames dentaires, analgésiques, anesthésiques, acides aminés à usage médical, produits anti-bactériens et désinfectants, antibiotiques, produits chimiques anticonceptionnels, antipyrétiques, antiseptiques, produits anti-bactériens à usage médical et vétérinaire, cultures bactériologiques, coton à usage médical, lait albumineux, aliments à base d'albumine à usage médical, biocides, remèdes contre les maux de tête, abrasifs dentaires, préparations pour bronchodilatateurs, sels odorants, suppositoires, produits pour la purification de l'air, détergents [détersifs] à usage médical, désinfectants à usage hygiénique, pain pour diabétiques, produits de diagnostic médical, digitaline, produits pour laver les bestiaux, enzymes à usage médical, esters à usage pharmaceutique, fenouil à usage médical, fongicides, gaze pour pansements, glycérine, glycérophosphates, gommes à usage médical, baume, hématogène, hématoglobine, produits contre les hémorrhoïdes, herbicides, repelents, éponges therapeutiques, hormones à usage médical, moutarde à usage pharmaceutique, slips périodiques, serviettes périodiques, bandes périodiques, ouate hydrophile, ouate hydrophile, agents chimiques à des fins médicales et vétérinaires, tissus chirurgicaux, bandages, parois, chloroforme, implants chirurgicaux, infusions médicinales, produits insecticides, sperme pour l'insémination artificielle, poisons, pâte de jujube à usage médical, teinture d'iode, huile camphrée, eau d'aneth à usage médical, opodeldoch, produits pour le rafraîchissement de l'air, produits pharmaceutiques pour le soin de la peau, tampons d'allaitement, pommades à usage médical, purgatifs, produits pour la stérilisation, sulfoamides, clous fumants, préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse, graisse à traire, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, charbon animal, sédatifs, lavements vaginaux, eaux thermales, gommes à mâcher et gommes à mâcher à usage médical.

Plant remedies, vitamin preparations for medical purposes, minerals for medical purposes, pharmaceutical preparations, medicinal mud, mud for baths, balms for medical purposes, herb teas for medicinal purposes, medicinal herbs, smoking herbs for medical purposes, tobacco-free cigarettes for medical purposes, sugar for medical purposes, medicated confectionery, asthmatic tea, medicinal tea, slimming tea for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, mineral food supplements, nutritional additives for medical purposes, drugs for medical purposes, oral cavity care preparations, cedar wood for use as an insect repellent, medicated bath preparations, sea water for medicinal bathing, bath salts for medical purposes, oxygen baths, barks for pharmaceutical purposes, medicines for human purposes, candy, medicated, lozenges, portable first-aid kits, sticking plasters, sunburn ointments, royal jelly for medical purposes, menthol, mineral water salts, lacteal flour (for babies), adhesive plaster, medicinal drinks, bracelets for medical purposes, remedies for foot perspiration, hygienic bandages, poultices, compresses, decoctions for pharmaceutical purposes, medicinal oils, tonics (medicine), toners, depuratives, rhubarb roots for pharmaceutical purposes, edible plant fibres (non-nutritive), serums, sedatives, liquorice for pharmaceutical purposes, aldehydes for pharmaceutical purposes, algicides, alkaloids for medical purposes, medicinal alcohol, dental amalgam, analgesics, anaesthetics, amino acids for medical purposes, germicides, antibiotics, chemical contraceptives, febrifuges, antiseptics, bacterial preparations for medical and veterinary use, bacteriological cultures, cotton for medical purposes, albuminous milk, albuminous foodstuffs for medical purposes, biocides, headache remedies, dental abrasives, bronchodilating preparations, smelling salts, suppositories, air purifying preparations, detergents for medical purposes, disinfectants for hygiene purposes, diabetic bread, diagnostic preparations for medical purposes, digitalin, cattle washes, enzymes for medical purposes, esters for pharmaceutical purposes, fennel for medical purposes, fungicides, gauze for dressing, glycerine, glycerophosphates, gum for medical purposes, gurjun balsam for medical purposes, haematogen, haematoglobin, hemorrhoid preparations, herbicides, repellents, mushrooms for medical purposes, hormones for medical purposes, mustard for pharmaceutical purposes, sanitary panties, sanitary napkins, sanitary pads, absorbent cotton, absorbent cotton, chemical reagents for medical and veterinary purposes, chemical preparations for medical and veterinary purposes, surgical cloth (tissues), dressings, surgical drapes, chloroform, surgical implants (artificial materials), medicinal infusions, insecticides, semen for artificial insemination, poisons, jujube (medicated), tincture of iodine, camphor oil, dill oil for medical purposes, opodeldoc, air freshening preparations, pharmaceutical skincare preparations, breast-nursing pads, pomades for medical purposes, purgatives, sterilising preparations, sulphonamides, fumigating pastilles, chemical preparations for the diagnosis of pregnancy, milking grease, tissues impregnated with pharmaceutical lotions, animal carbon, sedatives, vaginal washes, thermal water, chewing gum and chewing gum for medical purposes.

Pflanzliche Arzneimittel, Vitaminpräparate für medizinische Zwecke, Mineralstoffe für medizinische Zwecke, pharmazeutische Erzeugnisse, Fango für medizinische Zwecke, Moor für Bäder, Balsam für medizinische Zwecke, Kräutertees für medizinische Zwecke, medizinische Kräuter, Kräuter zum Rauchen für medizinische Zwecke, tabakfreie Zigaretten für medizinische Zwecke, Zucker für medizinische Zwecke, Bonbons für medizinische Zwecke, Asthmatee, medizinische Tees, Schlankheitstee für medizinische Zwecke, diätetische Substanzen für medizinische Zwecke, mineralische Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsmittelzusätze für medizinische Zwecke, Drogen für medizinische Zwecke, Präparate zur Mundhöhlenpflege, Zedernholz als Insektenvertreibungsmittel, medizinische Badezusätze, Meerwasser für medizinische Bäder, Badesalze für medizinische Zwecke, Sauerstoffbäder, Baumrinde für pharmazeutische Zwecke, Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke, Bonbons für medizinische Zwecke, Pastillen, Reiseapotheken, Heftpflaster, Sonnenbrandsalben, Thymianbrei für medizinische Zwecke, Menthol, Mineralwassersalze, Trockenmilch für Babies, Heftpflaster, Heilgetränke, Armbänder für medizinische Zwecke, Heilmittel gegen Fußschweiß, Hygienebinden, Kataplasmen (Umschläge), Kompressen, Dekokte für pharmazeutische Zwecke, Öle für medizinische Zwecke, Stärkungsmittel,Tonika, blutreinigende Mittel, Rhabarberwurzeln für pharmazeutische Zwecke, essbare Pflanzenfasern (nicht für Nahrungszwecke), Seren, Beruhigungsmittel, Süßholz für medizinische Zwecke, Aldehyde für pharmazeutische Zwecke, Algenbekämpfungsmittel, Alkaloide für medizinische Zwecke, Alkohol für medizinische Zwecke, Amalgam für zahnärztliche Zwecke, Analgetika, Anästhetika, Aminosäuren für medizinische Zwecke, keimtötende Mittel und Desinfektionsmittel, Antibiotika, chemische Kontrazeptiva, Fieberheilmittel, Antiseptika, Bakterienpräparate für medizinische oder tierärztliche Zwecke, Bakterienkulturen, Baumwolle für medizinische Zwecke, Albuminmilch, Nährmittel auf Eiweißgrundlage, für medizinische Zwecke, Biozide, Kopfschmerzpräparate, Zahnschleifmittel, Präparate für die Bronchiendilatation, Riechsalz, Suppositorien, Luftreinigungsmittel, Detergentien für medizinische Zwecke, Desinfektionsmittel für hygienische Zwecke, Diabetikerbrot, Diagnosepräparate für medizinische Zwecke, Digitalin, Viehwaschmittel, Enzyme für medizinische Zwecke, Ester für pharmazeutische Zwecke, Fenchel für medizinische Zwecke, Fungizide, Verbandgaze, Glyzerin, Glyzerinphosphate, Gummi für medizinische Zwecke, Gurjunbalsam, Hämatogen, Hämatoglobin , Hämorrhoidenmittel, Herbizide, Insektenvertreibungsmittel, Heilpilze, Hormone für medizinische Zwecke, Senf für pharmazeutische Zwecke, Monatshöschen, Damenbinden, Monatsbinden, Watte (Damenhygiene), Tampons (Damenhygiene), chemische Reagenzien für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, chemische Präparate für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, chirurgische Tücher, Verbandstoffe, chirurgische Gewebe, Chloroform, chirurgische Implantate, medizinische Infusionen, Insektizide, Sperma für die künstliche Besamung, Gifte, Jojobenpaste, Jodtinkturen, Kampferöl, Dillwasser für medizinische Zwecke, Opodeldok, Luftauffrischungsmittel, pharmazeutische Präparate zur Hautpflege, Stilleinlagen, Pomaden für medizinische Zwecke, Abführmittel, Präparate zum Sterilisieren, Solfonamide (Arzneimittel), Räucherkerzen, chemische Präparate für die Schwangerschaftsdiagnose, Melkfett, Tücher (getränkt mit pharmazeutischen Lotionen), Tierkohle, Beruhigungsmittel, Vaginalspülungen, Thermalwasser (Heilwasser), Kaugummi und Kaugummi für medizinische Zwecke.

Растителни лекове, витаминови препaрати за медицински цели, минерали за медицински цели, фармацевтични продукти, лековита кал, кал за баня, балсами за медицински цели, билкови чайове за медицински цели, лечебни билки, билки за пушене за медицински цели, цигари без тютюн за медицински цели, захар за медицински цели, сладкарски изделия с лeчебни добавки, чай за астма, лечебни чайове, прочистващи чайове за медицински цели, диетични вещества за медицински цели, минерални добавки към храната, хранителни добавки за медицински цели, наркотици за медицински цели, препарати за кариеси, кедрово дърво с прогонващо действие, лечебни препарати за баня, морска вода за здравословно къпане, лекарства за хора, лечебни сладки, бонбони за смучене, преносими комплекти за първа помощ, пластир, мазила против слънчево изгаряне, течна храна за болни за медицински цели, мента, минерални води със соли, сухо мляко за кърмачета, пластир, лековити напитки, гривни за медицински цели, препарати против потене на краката, хигиенни бинтове, превръзки, компреси, отвари за фармацевтични цели, лечебни масла, препарати за укрепване, тонизатори, почистващи препарати, корени ревен за фармацевтични препарати, ядивни растителни влакна (не за хранене), серуми, успокоителни, корени на женско биле за медицински цели, алдехиди за фармацевтични цели, алгициди, алкалоиди за медицински цели, алкохол за лечебни цели, зъбни амалгами, аналгетици, анестетици, аминокиселини за медицински цели, антибактериални и дезинфекционни препарати, антибиотици, химически контрацептиви, антипиретици, антисептици, бактериални препарати за медицински и ветеринарни цели, бактериологични култури, памук за медицински цели, мляко, обогатено с протеини, протеинова храна за медицински цели, биоциди, препарати против болки в главата, препарати за изпилване на зъби, разширяващи бронхите препарати, ароматни соли, свещички, препарати за почистване на въздуха, детергенти за медицински цели, дезинфектанти за хигиенни цели, хляб за диабетици, диагностични препарати за медицински цели, дигиталин, препарати за миене на добитък, ензими за медицински цели, естери за фармацевтични цели, копър за медицински цели, фунгициди, марли за превръзване, глицерин, глицерофосфати, гума за медицински цели, балсам от тропическото дърво Diptcrocarpus l?vis, хематоген, хематоглобин, препарати срещу хемороиди, хербициди, отблъскващи вещества, лековити гъби, хормони за медицински цели, горчица за медицински цели, хигиенични панталонки, хигиенични кърпички, хигиенични тампони, абсорбираща вата, абсорбиращи тампони, химически агенти за медицински и ветеринарни цели, хирургически платове, бинтове, маски, хлороформ, хирургически имплантанти, лечебни инфузии, инсектициди, семе за изкуствено осеменяване, отрови, жожоба, йодова тинктура, камфорово масло, екстракт от копър, масло от Linimentum saponato-camphoratum, препарати за освежаване на въздуха, фармацевтични препарати за грижа за кожата, възглавничка за кърмене, мазила за медицински цели, разслабителни, стерилизиращи препарати, сулфамиди, дезинфектиращи таблетки, химически препарати за определяне на бременност, млечна липиди, кърпички, напоени с фармацевтични разтвори, животински въглени, успокоителни препарати, вагинални промивки, термални води, дъвчаща гума и дъвки за медицински цели.

Lægemidler på basis af urter, vitaminpræparater til medicinske formål, mineraler til medicinske formål, farmaceutiske produkter, mudder til medicinske formål, mudder til bade, balsam til medicinske formål, urteteer til medicinske formål, medicinske urter, urter til rygning til medicinske formål, tobaksfrie cigaretter til medicinske formål, sukker til medicinske formål, konfekturevarer med medicinske tilsætninger, te imod astma, medicinsk te, slankete til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, mineraltilskud, levnedsmiddeltilsætninger til medicinske formål, lægemidler til medicinske formål, præparater til mundhygiejnepleje, cedertræ til insektbekæmpelse, medicinske badepræparater, havvand til medicinske bade, medicinske badesalte, iltbade, bark til farmaceutiske formål, humanmedicinske lægemidler, medicinske konfekturevarer, pastiller, transportable førstehjælpskasser, leukoplast (plaster), salver mod solforbrænding, gelé royal til medicinske formål, mentol, mineralvandssalte, tørret mælk til spædbørn, hæfteplastre, medicinske drikke, armbånd til medicinske formål, præparater mod fodsved, hygiejniske bandager, omslag, kompressionsbandager, udtræk til farmaceutiske formål, olier til medicinsk brug, styrkende præparater, tonika (lægemidler), udrensningsmidler, rabarberrod til anvendelse i farmaceutiske præparater, spiselige plantefibre (ikke til næringsbrug), serummer, sedativer, lakrids til medicinske formål, aldehyder til farmaceutiske formål, algicider, alkaloider til medicinske formål, alkohol til medicinsk brug, dentalamalgam, analgetika, bedøvelsesmidler, aminosyrer til medicinske formål, antibakterielle og desinfektionsmidler, antibiotika, kemiske svangerskabsforebyggende midler, antipyretika, antiseptiske midler, bakterielle præparater til medicinske og veterinære formål bakteriologiske kulturer, bomuld til medicinske formål, albuminholdig mælk, albuminholdige næringsmidler til medicinske formål, biocider, præparater mod hovedpine, slibemidler til dental brug, bronchodilatorer, lugtesalte, stikpiller, luftrensepræparater, rensemidler til medicinsk brug, desinfektionsmidler til hygiejneformål, brød til diabetikere, diagnosepræparater til medicinske formål, digitalis, vaskemidler til kvæg, enzymer til medicinske formål, estere til farmaceutiske formål, fennikel til medicinsk brug, svampedræbende midler, gaze til forbinding, glycerin, glycerofosfat, gummi til medicinsk brug, gurjuna-balsam, hæmatogen, hæmatoglobin, præparater mod hæmorider, ukrudtsdræbende midler, repellenter, medicinske svampe, hormoner til medicinske formål, sennep til farmaceutiske formål, hygiejniske underbukser, hygiejniske servietter, hygiejniske bind, absorptionsvat, opsugende tamponer, kemiske reagenser til medicinske og veterinære formål, kemiske præparater til medicinske og veterinære formål, kirurgisk lærred, bandager, masker, kloroform, kirurgiske implantater, medicinske infusioner, insektdræbende midler, sæd til kunstig insemination, gifte, jujube, jodtinktur, kamferolie, dildekstrakt, opodeldok, luftopfriskende præparater, farmaceutiske præparater til hudpleje, ammepuder, pomader til medicinske formål, afføringsmidler, steriliserende præparater, sulfonamider, rygetabletter, kemiske præparater til graviditetstest, mælkefedt, servietter imprægneret med farmaceutiske midler, animalsk kul, sedativer, vaginale udskylninger, termalvande, tyggegummi til medicinske formål.

Φυτικά φάρμακα, παρασκευάσματα με βιταμίνες για ιατρική χρήση, μεταλλικά νερά για ιατρική χρήση, φαρμακευτικά προϊόντα, ιαματικές λάσπες, λάσπη για λουτρά, βάλσαμα για ιατρική χρήση, τσάι από βότανα για φαρμακευτική χρήση, φαρμακευτικά βότανα, βότανα για κάπνισμα για ιατρική χρήση, τσιγάρα όχι από φύλλα καπνού για ιατρική χρήση, ζάχαρη για ιατρική χρήση, φαρμακευτικά ζαχαρώδη, τσάι με αντιασθματικές ιδιότητες, φαρμακευτικό τσάι, τσάι αδυνατίσματος για ιατρική χρήση, διαιτητικές ουσίες για ιατρική χρήση, μεταλλικά στοιχεία ως συμπληρώματα διατροφής, πρόσθετα διατροφής για ιατρική χρήση, φάρμακα για ιατρική χρήση, παρασκευάσματα φροντίδας στοματικής κοιλότητας, ξύλο κέδρου ως εντομοαπωθητικό μέσο, φαρμακευτικά παρασκευάσματα για το μπάνιο, θαλασσινό νερό για λουτρά, ιαματικά άλατα μπάνιου, λουτρά οξυγόνου, φλοιοί για φαρμακευτική χρήση, φάρμακα για χρήση από τον άνθρωπο, καραμέλες για ιατρική χρήση, παστίλιες, φαρμακεία ταξιδίου, αυτοκόλλητα έμπλαστρα, αλοιφές για τη θεραπεία ηλιακών εγκαυμάτων, πρόπολη για ιατρική χρήση, μινθόλη, άλατα μεταλλικού νερού, γαλακτούχα άλευρα (φαρίν λακτέ) για βρέφη, αυτοκόλλητα έμπλαστρα, φαρμακευτικά ποτά, περικάρπια για ιατρική χρήση, παρασκευάσματα κατά ιδρώματος ποδιών, γάζες αποστειρωμένες, καταπλάσματα, επιθέματα, αφεψήματα για φαρμακευτική χρήση, φαρμακευτικά έλαια, τονωτικά παρασκευάσματα (φάρμακα), τονιστές, καθαριστικά προϊόντα, ρίζα φυτού ρήον για φαρμακευτική χρήση, βρώσιμες φυτικές ίνες (όχι για διατροφή), οροί, καταπραϋντικά, γλυκό ξύλο για ιατρική χρήση, αλδεΰδες για φαρμακευτικές χρήσεις, φυκοκτόνα, αλκαλοειδή για ιατρική χρήση, οινόπνευμα, αμάλγαμα δοντιών, αναλγητικά, αναισθητικά μέσα, αμινοξέα για ιατρικές χρήσεις, αντιβακτηριδιακά και παρασκευάσματα απολύμανσης, αντιβιοτικά, χημικά αντισυλληπτικά παρασκευάσματα, αντιπυρετικά, αντισηπτικά, παρασκευάσματα βακτηριδίων για ιατρική και κτηνιατρική χρήση, βακτηριολογικές καλλιέργειες, βαμβάκι για ιατρική χρήση, γάλα που περιέχει αλβουμίνες, τροφές που περιέχουν αλβουμίνες για ιατρική χρήση, ζιζανιοκτόνα, παρασκευάσματα κατά πονοκεφάλου, παρασκευάσματα λείανσης δοντιών, παρασκευάσματα βρογχοδιαστολής, οσφρητικά άλατα, υπόθετα, προϊόντα καθαρισμού του αέρα, απορρυπαντικά για ιατρική χρήση, απολυμαντικά για σκοπούς υγιεινής, άρτος για διαβητικούς, διαγνωστικά παρασκευάσματα για ιατρική χρήση, διγιταλίνη, παρασκευάσματα για το πλύσιμο αγροτικών ζώων, ένζυμα για ιατρικές χρήσεις, εστέρες για φαρμακευτική χρήση, μάραθος για ιατρική χρήση, μυκητοκτόνα, γάζες για επιδέσεις, γλυκερίνη, γλυκεροφωσφορικά άλατα, τσίχλες για ιατρική χρήση, βάλσαμο από διπτερόκαρπο τον ελικοειδή, αιματογενή, αιμοσφαιρίνη, παρασκευάσματα κατά αιμορροΐδων, παρασιτοκτόνα, απωθητικά, θεραπευτικά μανιτάρια, ορμόνες για ιατρικές χρήσεις, σινάπι για φαρμακευτική χρήση, κιλότες υγιεινής, πετσέτες υγιεινής, επιθέματα υγείας, απορροφητικό βαμβάκι, χημικές ουσίες για ιατρική και κτηνιατρική χρήση, υφάσματα που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική, επίδεσμοι, πέπλα, χλωροφόρμιο, χειρουργικά μοσχεύματα, φαρμακευτικά αφεψήματα, εντομοκτόνα, σπέρμα για τεχνητή γονιμοποίηση, δηλητηριώδεις ουσίες, τζίτζιφο (φαρμακευτικό), βάμματα ιωδίου, έλαιο καμφοράς για ιατρική χρήση, νερό από άνηθο για ιατρική χρήση, γύψος Opodeldoc, παρασκευάσματα ανανέωσης χώρου, φαρμακευτικά παρασκευάσματα για την περιποίηση του δέρματος, επιθέματα θηλασμού, μυραλοιφές για ιατρική χρήση, καθαρτικά, παρασκευάσματα αποστείρωσης, σουλφοναμίδη, υποκαπνιστικές ράβδοι, χημικά παρασκευάσματα για τη διάγνωση εγκυμοσύνης, λίπος γάλακτος, χαρτομάντιλα εμποτισμένα με φαρμακευτική λοσιόν, ζωικός άνθρακας, καταπραϋντικά, κολπικά διαλύματα, ιαματικά νερά, τσίχλες και τσίχλες για ιατρικές χρήσεις.

Medicamentos vegetales, preparaciones vitamínicas con fines médicos, minerales con fines médicos, productos farmacéuticos, fangos medicinales, lodo para baños, bálsamos para uso médico, tisanas con una finalidad medicinal, hierbas medicinales, hierbas para fumar de uso médico, cigarrillos que no sean de tabaco para uso médico, azúcar para uso médico, confitería medicinal, té antiasmático, té medicinal, té adelgazante para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, suplementos alimenticios minerales, aditivos alimentarios de uso médico, drogas para uso médico, preparaciones para el cuidado de la cavidad bucal, madera de cedro para ahuyentar insectos, baños medicinales, agua de mar para baños medicinales, sales de baño medicinales, baños de oxígeno, cortezas para uso farmacéutico, remedios para la medicina humana, caramelos para uso farmacéutico, pastillas, botiquines de viaje, esparadrapo, productos antisolares (ungüentos contra las quemaduras del sol), jalea real con fines médicos, mentol, sales de aguas minerales, harinas lacteadas para bebés, tafetán engomado, pociones medicinales, brazaletes para uso médico, preparaciones contra la sudoración de los pies, vendajes higiénicos, cataplasmas, compresas, decocciones para uso farmacéutico, aceites para uso médico, reconstituyentes (medicamentos), tónicos, depurativos, raíces de ruibarbo para preparaciones farmacéuticas, fibras vegetales comestibles (no para la nutrición), sueros, sedantes, palodul con fines médicos, aldehídos para uso farmacéutico, algicidas, alcaloides para uso médico, alcoholes medicinales, amalgama dental, analgésicos, anestésicos, aminoácidos para aplicaciones médicas, productos antibacteriales y desinfectantes, antibióticos, preparaciones químicas anticonceptivas, antipiréticos, antisépticos, preparaciones bacteriales con fines médicos y veterinarios, cultivos bacteriológicos, algodón para uso médico, leche (albuminosa), alimentos a base de albúmina para uso médico, biocidas, productos contra el dolor de cabeza, preparaciones para afilar los dientes, preparaciones para broncodilatadores, sales contra el desvanecimiento, supositorios, productos para la purificación del aire, detergentes [detersivos] para uso médico, desinfectantes para uso higiénico, pan para diabéticos, productos para el diagnóstico para uso médico, digitalina, productos para lavar el ganado, enzimas para uso médico, ésteres para uso farmacéutico, hinojo para uso médico, fungicidas, gasa para apósitos, glicerina, glicerofosfatos, gomas para uso médico, bálsamo de gurján, hematógeno, hematoglobina, productos antihemorroidales, herbicidas, repelentes, hongos medicinales, hormonas para uso médico, mostaza para uso farmacéutico, braguitas higiénicas, paños higiénicos, compresas higiénicas, algodón hidrófilo, tampones hidrófilos, agentes químicos para uso médico y veterinario, preparaciones químicas para uso médico y veterinario, telas quirúrgicas, vendajes, mascarillas, cloroformo, implantes quirúrgicos, infusiones medicinales, insecticidas, esperma para la inseminación artificial, venenos, pasta de azufaifa, tintura de yodo, aceite alcanforado, agua de eneldo para uso médico, opodeldoch, productos para refrescar el ambiente, productos farmacéuticos para el cuidado de la piel, almohadillas para pechos lactantes, pomadas para uso médico, purgantes, productos esterilizantes, sulfoamidas, pastillas de fumigación, preparaciones químicas para diagnosticar el embarazo, grasa para ordeñar, toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas, carbón animal, sedantes, baños vaginales, aguas termales, goma de mascar (chicle) y goma de mascar para uso médico.

Taimsed ravimid, vitamiinipreparaadid meditsiiniliseks kasutamiseks, mineraalid meditsiiniliseks kasutamiseks, farmakotooted, ravimuda, vannimuda, meditsiinilised palsamid, taimeteed meditsiiniliseks kasutamiseks, ravimtaimed, suitsutusürdid (meditsiinilised), tubakat mittesisaldavad sigaretid meditsiiniliseks kasutamiseks, ravisuhkur (meditsiiniline), ravikaramellid, astmatee, ravimteed, kõhnumistee (meditsiiniline), dieetained (meditsiinilised), mineraalsed toidulisandid, toitelisandid (meditsiinilised), droogid (looduslik ravimitoore), suuõõne hügieenivahendid, seedripuu putukatõrjevahendina, ravivannipreparaadid, merevesi ravivannideks, ravivannisoolad, hapnikuvannid, puukoor (farmatseutiline), ravimid inimeste raviks, ravimaiustused, pastillid, portatiivsed esmaabikomplektid, kleepplaastrid, päevituskreemid, mesilasema toitepiim meditsiiniliseks kasutamiseks, mentool, mineraalsoolad, piimapulber imikutele, inglise plaaster, ravimjoogid, käevõrud (meditsiinilised), higistamis- ja nohuvastased preparaadid, hügieenilised sidemed, kompressid, mähised, doogikeedised (farmatseutilised), meditsiinilised õlid, ravitoonikud, toonerid, verepuhastid, rabarber farmakopreparaatides kasutamiseks, söödavad taimsed kiud (mitte toitumiseks), seerumid, rahustid, lagrits meditsiiniliseks kasutamiseks, aldehüüdid (farmatseutilised), vetikad, alkaloidid (meditsiinilised), alkohol (meditsiiniline), hambaamalgaam, valuvaigistid, tuimastid, aminohapped (meditsiinilised), antibakteriaalsed ja desinfektsioonipreparaadid, antibiootikumid, keemilised rasestumisvastased preparaadid, palavikualandajad, antiseptikumid, bakteriaalsed preparaadid meditsiiniliseks ja veterinaarseks kasutamiseks, bakterikultuurid, vatt (meditsiiniline), albumiinidega rikastatud piim, albumiinirikkad toiduained (meditsiinilised), biotsiidid, peavalu vastased vahendid, hambalihvimispreparaadid, bronhodilatatsioonipreparaadid, nuusksoolad, ravimküünlad, õhupuhastusained, detergendid (meditsiinilised), desoained (hügieenilised), diabeetikuleib, diagnoosipreparaadid (meditsiinilised), digitaliin, kariloomade pesemise vahendid, ensüümid (meditsiinilised), estrid (farmatseutilised), apteegitill (meditsiiniline), fungitsiidid, sidemed, glütseriin, glütserofosfaadid, kumm (meditsiiniline), gurjunsk?? balsaam, hematogeen, hematoglobiin, hemorroidivastased vahendid, herbitsiidid, repellendid, raviseened, ravihormoonid, sinep (farmatseutiline), hügieenipüksikud, hügieenisidemed, hügroskoopne vatt, hügroskoopsed tampoonid, keemilised toimeained meditsiiniliseks ja veterinaarseks kasutamiseks, keemiapreparaadid meditsiiniliseks ja veterinaarseks kasutamiseks, sidumismaterjalid, haavakatted, kloroform, kirurgilised implantaadid, infusioonivedelikud (meditsiinilised), insektitsiidid, seemendussperma, mürgid, kreektürnipastillid, jooditinktuur, kampriõli, tilli õli (meditsiiniline), opodeldok, õhuvärskendusained, nahahooldepreparaadid (farmatseutilised), imetamispadjad, võided (meditsiinilised), lahtistid, steriliseerpreparaadid, sulfoonamiidid, fumigandipastillid, keemilised preparaadid raseduse diagnoosimiseks, udaravõided, farmatseutiliste vedelikega immutatud salvrätid, loomne süsi, rahustid, tupeloputusvahendid, termaalvesi, närimiskummid ja nätsud (meditsiinilised).

Kasviperäiset lääkkeet, vitamiinivalmisteet lääkinnällisiin tarkoituksiin, kivennäisaineet lääkinnällisiin tarkoituksiin, farmaseuttiset tuotteet, mutatuotteet lääkinnällisiin tarkoituksiin, savi kylpyihin, balsamit lääkinnällisiin tarkoituksiin, yrttiteet lääkinnällisiin tarkoituksiin, lääkeyrtit, poltettavat yrtit lääkinnällisin tarkoituksiin, tupakkaa sisältämättömät savukkeet lääkinnällisiin tarkoituksiin, sokeri lääkinnällisiin tarkoituksiin, lääkeaineita sisältävät makeiset, astmaa ehkäisevä tee, lääkeaineita sisältävä tee, rasvaa poistava tee lääkinnällisiin tarkoituksiin, dieettiravintoaineet lääkinnällisiin tarkoituksiin, kivennäisaineet ravintolisäaineina, ravintolisäaineet lääkinnällisiin tarkoituksiin, lääkkeet lääkinnällisiin tarkoituksiin, valmisteet suuontelon hoitoon, setripuu hyönteisten karkotusaineena, lääkeaineita sisältävät kylpyvalmisteet, merivesi lääkitseviin kylpyihin, lääkitsevä kylpysuola, happikylvyt, puunkuori farmaseuttisiin tarkoituksiin, lääkkeet ihmislääketieteen käyttöön, lääkeaineita sisältävät makeiset, pastillit, ensiapulaukut, laastarit, salvat auringon polttamaan ihoon, kuningatarhyytelö lääkinnällisin tarkoituksiin, mentoli, kivennäisvesien suolat, maitojauheet vauvoille, liimalaastari, lääkinnälliset juomat, rannekkeet lääkinnällisiin tarkoituksiin, jalkojen hikoilua estävät valmisteet, hygieeniset siteet, hauteet, painesiteet, keittouutteet farmaseuttisiin tarkoituksiin, lääkintäöljyt, vahvistavat valmisteet (lääkinnälliset), hoitoaineet, elimistöä puhdistavat aineet, raparperinjuuret farmaseuttisiin valmisteisiin, syötävät kasvien kuidut (ei ravinnoksi), seerumit, sedatiivit, lakritsi lääkinnällisiin tarkoituksiin, aldehydit farmaseuttisiin tarkoituksiin, levämyrkyt, alkaloidit lääkinnällisiin tarkoituksiin, lääkealkoholit, hammasamalgaami, kipulääkkeet, nukutus- ja puudutusaineet, aminohapot lääkinnälliseen käyttöön, bakteerimyrkyt ja desinfiointivalmisteet, antibiootit, kemialliset raskaudenehkäisyvalmisteet, kuumelääkkeet, antiseptiset aineet, bakteerivalmisteet lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, bakteriologiset viljelmät, puuvilla lääkinnällisiin tarkoituksiin, maito (valkuaista sisältävä), valkuaista sisältävät elintarvikkeet lääkinnällisiin tarkoituksiin, biosidit, päänsärkyä lievittävät valmisteet, hampainden hiontavalmisteet, keuhkoja laajentavat valmisteet, hajusuolat, peräpuikot, ilmanpuhdistustuotteet, pesuaineet lääkinnällisiin tarkoituksiin, desinfiointiaineet hygieniakäyttöön, leipä diabeetikoille, diagnoosivalmisteet lääkinnällisiin tarkoituksiin, digitaliini, karjanpesuaineet, entsyymit lääkinnällisiin tarkoituksiin, esterit farmaseuttisiin tarkoituksiin, fenkoli lääkinnällisiin tarkoituksiin, sienimyrkyt, sideharso sidontaan, glyseriini, glyserofosfaatit, kumi lääkinnällisiin tarkoituksiin, gurjun-balsami, hematogeeni, hematoglobiini, peräpukamavalmisteet, rikkaruohomyrkyt, karkotteet, parantavat sienet, hormonit lääkinnällisiin tarkoituksiin, sinappi farmaseuttisiin tarkoituksiin, vaippahousut, terveyssiteet, vuototyynyt, imukykyinen puuvilla, imukykyiset puuvillatupot, kemialliset reagenssit lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, kemialliset valmisteet lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, kirurgiset kankaat, siteet, naamiot, kloroformi, kirurgiset istutteet, lääkeuutteet, hyönteismyrkyt, siemenneste keinosiemennykseen, myrkyt, jujuba (lääkeaineita sisältävä), joditinktuura, kamferiöljy, tillivesi, opodeldokki, ilmanraikastusvalmisteet, farmaseuttiset ihonhoitovalmisteet, imetystyynyt, pomada lääkinnällisiin tarkoituksiin, ulostuslääkkeet, sterilointiaineet, sulfamidit, savutuspuikot, kemikaalit raskausdiagnooseihin, utarevoide, farmaseuttisilla aineilla kostutetut pyyhkeet, eläinhiili, sedatiivit, emätinhuuhteet, terveyskylpyvedet, purukumi ja purukumi lääkinnällisiin tarkoituksiin.

Növényi gyógyeszközök, vitaminkészítmények orvosi célokra, ásványi anagok orvosi célokra, gyógyszerészeti termékek, orvosi iszap, iszap fürdőkhöz, balzsamok gyógyászati használatra, gyógyteák gyógyászati célokra, gyógynövények, gyógyfüvek füstölésre, gyógyászati használatra, nem dohányból készült cigaretták orvosi célokra, gyógycukor, cukrászati gyógytermékek, asztma elleni tea, gyógyteák, fogyasztótea orvosi használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, tápanyag adalékok gyógyászati célokra, drogok gyógyászati használatra, szájápolási készítmények, cédrusfa rovarriasztókénti használatra, gyógyszeres fürdőkészítmények, tengervíz gyógyfürdőhöz, gyógyászati fűrdősók, oxigénfürdők, növényi kérgek gyógyszerészeti használatra, gyógyszerek (humán), cukrászati gyógytermékek, pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák, hordozható elsősegélynyújtó készlet, ragtapasz, napfény okozta leégés elleni kenőcsök, anyatej orvosi célokra, mentol, ásványvíz-sók, tejes liszt (csecsemők részére), ragtapasz, gyógyitalok, karkötők gyógyászati használatra, lábizzadás elleni készítmények, higiénikus kötszerek, borogatás forró, pépes, borogatások, főzetek gyógyszerészeti használatra, olajok gyógyászati használatra, erősítő készítmények, festékkazetták, vértisztító szerek, rebarbara fűszer gyógyszerészeti készítmények számára, ehető növényi rostok (nem étketési célra), szérumok, nyugtatók, fahéj orvosi célokra, aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra, algicidek, alkaloidák gyógyászati használatra, orvosi alkohol, fogamalgánok, fájdalomcsillapítók, érzéstelenítőszerek, anesztetikumok, aminosavak humángyógyászati használatra, antibakteriális és fertőtlenítő készítmények, antibiotikumok, kémiai fogamzásgátló szerek, antipüretikumok, fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek, bakteriális készítmények orvosi és állatorvosi célokra, baktériumkultúrák, vatta gyógyászati használatra, albumintartalmú tej, albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra, biocidok, fejfájás elleni készítmények, fogcsiszoló készítmények, hörghurut elleni készítmények, repülősók, kúpok (végbél- vagy hüvely-), légtisztító készítmények, tisztítószerek gyógyászati használatra, fertőtlenítőszerek egészségügyi használatra, diabetikus kenyér, diagnosztikai készítmények, digitalin, szarvasmarha lemosására szolgáló szerek, enzimek gyógyászati használatra, észterek gyógyszerészeti használatra, édeskömény gyógyászati használatra, gombaölő szerek (fungicidek), géz kötésekhez, glicerinek, glicerofoszfátok, gumi gyógyászati használatra, gurjuni balzsam, hematogén, hemoglobin, aranyér elleni készítmények, gyomirtó szerek (herbicidek), rovartávoltartó szerek, gyógygombák, hormonok gyógyászati használatra, mustár gyógyszerészeti használatra, egészségügyi nadrágok (nőknek), egészségügyi kendők, menstruációs betétek, nedvszívó tampon, nedvszívó tampon, vegyi tényezők orvosi és állatorvosi célokra, kémiai készítmények orvosi és állatorvosi célokra, sebészeti szövetek, kenőcsök (bevonatok), kendők, kloroform, sebészeti beültetett anyagok, gyógyszeres infúziók, rovarirtó szerek, inszekticidek, sperma mesterséges megtermékenyítéshez, mérgek, jujuba paszta, jódtinktúra, kámforolaj, kaporfőzet gyógyászati használatra, opodeldok, légfrissítő készítmények, gyógyszerkészítmények (bőrápoló ~), párnák szoptatáshoz, hajkenőcsök gyógyászati használatra, hajtószerek, sterilizáló készítmények, szulfoamidok, füstölőrudak, terhesség megállapítására vegyi készítmények, zsírok fejéshez, kendők gyógyszeres lemosószerekkel átitatva, állati eredetű szén, nyugtatók, hüvelyi lemosók, termálvizek, rágógumi és rágógumi gyógyászati használatra.

Medicinali vegetali, prodotti vitaminici per uso medico, minerali per uso medico, prodotti farmaceutici, fanghi medicinali, fanghi per bagni, balsami per uso medico, tisane d'erbe per uso medico, erbe medicinali, erbe da fumare per uso medico, sigarette senza tabacco per uso medico, zucchero per uso medico, confetteria con additivi medicinali, tè antiasmatico, tè medicinale, tè dimagrante per uso medico, prodotti dietetici per uso medico, integratori alimentari minerali, additivi nutrizionali per uso medico, droghe per uso medico, preparati per la cura della cavità orale, legno di cedro insetticida, preparazioni terapeutiche per il bagno, acqua di mare per bagni medicinali, sali per il bagno per uso medico, bagni d'ossigeno, cortecce per uso farmaceutico, medicamenti per la medicina umana, caramelle per uso farmaceutico, pastiglie, astucci di pronto soccorso da viaggio, cerotti, unguenti contro le bruciature da sole, pappa reale per uso medico, mentolo, sali di acque minerali, latte in polvere per neonati, taffete adesive, pozioni medicinali, braccialetti per uso medico, rimedi contro la traspirazione dei piedi, bendaggi igienici, cataplasmi, compresse, decotti per uso farmaceutico, oli per uso medicinale, ricostituenti, tonici, depurativi, radici di rabarbaro per uso farmaceutico, fibre vegetali commestibili (non nutritive), sieri, sedativi, liquirizia per uso medico, aldeidi per uso farmaceutico, algicidi, alcaloidi per uso medico, alcool per uso medico, amalgame dentarie, analgesici, anestetici, aminoacidi per uso medico, preparati antibatteri e disinfettanti, antibiotici, preparati chimici anticoncezionali, antipiretici, antisettici, preparazioni batteriche per uso medico o veterinario, colture batteriologiche, cotone per uso medico, latte albuminoso, alimenti a base di albumina per uso medico, biocidi, articoli contro l'emicrania, abrasivi per uso dentario, preparati broncodilatatori, sali contro gli svenimenti, supposte, prodotti per purificare l'aria, detergenti per uso medico, disinfettanti per uso igienico, pane per diabetici, prodotti per la diagnostica per uso medico, digitalina, prodotti per lavare le bestie, enzimi per uso medico, esteri per uso farmaceutico, finocchio per uso medico, funghicidi, garza per medicazioni, glicerina, glicerofosfati, gomme per uso medico, balsamo di gurjum, ematogeno, emoglobina, prodotti antiemorroidari, erbicidi, repellenti, funghi medicinali, ormoni per uso medico, mostarda per uso farmaceutico, mutandine igieniche, tovaglioli igienici, assorbenti igienici, cotone assorbente, tamponi assorbenti, reagenti chimici per uso medico o veterinario, preparati chimici per uso medico o veterinario, tessuti chirurgici, bende, mascherine, cloroformio, impianti chirurgici, infusioni medicinali, insetticidi, sperma per l'inseminazione artificiale, veleni, jojoba, tintura di iodio, olio canforato, essenza d'aneto per uso medico, opodeldoch, prodotti per rinfrescare l'aria, prodotti farmaceutici per la cura della pelle, cuscinetti per l'allattamento, pomate per uso medico, purganti, prodotti di sterilizzazione, solfonammidi, pastiglie per fumigazioni, preparati chimici per diagnosticare la gravidanza, grasso di latte, tovaglioli imbevuti di lozioni farmaceutiche, carbone animale, tranquillanti, lavande vaginali, acque termali, gomma da masticare e gomma da masticare per uso medico.

Augalinės kilmės vaistai, vitaminų preparatai medicinos reikmėms, mineralai medicinos reikmėms, farmaciniai gaminiai, gydomasis purvas, purvas vonioms, balzamai medicinos reikmėms, žolių arbatos medicinos reikmėms, vaistažolės, rūkomosios žolės medicinos reikmėms, netabakinės cigaretės medicinos reikmėms, cukrus medicinos reikmėms, konditerija su gydomaisiais priedais, arbata nuo astmos, gydomosios arbatos, liesinamosios arbatos medicinos reikmėms, dietinės medžiagos medicinos reikmėms, mineraliniai maisto papildai, mitybos priedai medicinos reikmėms, vaistai medicinos reikmėms, burnos ertmės priežiūros preparatai, kedras su repelentiniu poveikiu, vaistiniai vonių preparatai, jūros vanduo gydomosioms vonioms, gydomosios vonios druskos, deguonies vonios, žievės farmacijos reikmėms, vaistai žmonėms, gydomoji konditerija, pastilės, nešiojamosios vaistinėlės, pleistrai, tepalai nuo saulės nudegimo, bičių duonelė medicinos reikmėms, mentolis, mineralinio vandens druskos, pieno milteliai kūdikiams, pleistras, gydomieji gėrimai, apyrankės medicinos reikmėms, preparatai nuo kojų prakaitavimo, higieniniai bintai, kompresai, slėginiai kompresai, nuovirai farmacijos reikmėms, medicininiai aliejai, stiprinamieji preparatai, tonikai, valantys preparatai, rabarbarų šaknys farmaciniams preparatams, valgomos augalų skaidulos (ne mitybai), serumai, raminamieji vaistai, saldymedis medicinos reikmėms, aldehidai farmacijos reikmėms, algicidai, alkaloidai medicinos reikmėms, alkoholis medicinos reikmėms, dantų amalgama, analgetikai, anestetikai, aminorūgštys medicinos reikmėms, antibakteriniai ir dezinfekuojantys preparatai, antibiotikai, cheminiai antikoncepciniai preparatai, antipiretikai, antiseptikai, bakteriniai preparatai medicinos ir veterinarijos reikmėms, bakteriologinės kultūros, medvilnė medicinos reikmėms, baltymingasis pienas, baltymingasis maistas medicinos reikmėms, biocidai, preparatai nuo galvos skausmo, dantų šlifavimo preparatai, bronchų plečiamieji preparatai, uostomoji druska, žvakutės, oro valymo preparatai, detergentai medicinos reikmėms, dezinfekavimo priemonės higienos reikmėms, diabetinė duona, diagnostiniai preparatai medicinos reikmėms, digitalinas, galvijų prausimo preparatai, fermentai medicinos reikmėms, esteriai farmacijos reikmėms, pankoliai medicinos reikmėms, fungicidai, tvarstomoji marlė, glicerinas, glicerofosfatas, sakai medicinos reikmėms, balzamas, hematogenas, hematoglobinas, preparatai nuo hemoroidų, herbicidai, repelentai, gydomieji grybai, hormonai medicinos reikmėms, garstyčios farmacijos reikmėms, higieninės kelnaitės, higieninės servetėlės, higieniniai įklotai, higroskopinė vata, higroskopiniai tamponai, cheminiai reagentai medicinos ir veterinarijos reikmėms, cheminiai preparatai medicinos ir veterinarijos reikmėms, chirurginiai audiniai, tvarsčiai, užtiesalai, chloroformas, chirurginiai implantai, medicininės infuzijos, insekticidai, dirbtinio sėklinimo sėkla, nuodai, simondsijos, jodo tinktūra, kamparo aliejus, krapų aliejus, opodeldokas, oro gaivikliai, odos priežiūros farmaciniai preparatai, žindymo pagalvėlės, pomados medicinos reikmėms, vidurius paleidžiantys vaistai, sterilizavimo preparatai, sulfoamidai, aprūkymo lazdelės, cheminiai nėštumo nustatymo preparatai, pieno riebalai, farmaciniais losjonais įmirkytos servetėlės, gyvulinės anglys, raminamieji vaistai, makšties plovimo skysčiai, terminis vanduo, kramtomoji guma ir kramtomoji guma medicinos reikmėms.

Ārstnieciskie augu preparāti, ārstnieciskie vitamīnu preparāti, ārstnieciskās minerālvielas, farmācijas izstrādājumi, ārstnieciskās dūņas, dūņas vannām, ārstnieciskie balzāmi, ārstnieciskās zāļu tējas, ārstniecības augi, ārstnieciskie augi smēķēšanai, ārstnieciskās beztabakas cigaretes, ārstnieciskais cukurs, ārstnieciskie konditorejas izstrādājumi, tēja astmas slimniekiem, ārstnieciskās tējas, ārstnieciskā svara samazināšanas tēja, diētiskie produkti medicīniskiem nolūkiem, uztura bagātinātāji ar minerālvielām, ārstnieciskās pārtikas piedevas, ārstnieciskie preparāti, mutes dobuma kopšanas līdzekļi, ciedrkoka esence kā insektu atbaidīšanas preparāts, vannas ārstnieciski līdzekļi, jūras ūdens medicīniskajām vannām, ārstnieciskā vannas sāls, skābekļa vannas, mizas farmaceitiskiem nolūkiem, medikamenti cilvēku vajadzībām, ārstnieciski konditorejas izstrādājumi, pastila, pārnēsājamās aptieciņas, plāksteris, ziedes pret saules apdegumiem, ārstnieciskais bišu mātes peru pieniņš, mentols, minerālūdens sāls, sausais piens, kas paredzēts zīdaiņiem, pārsienamie materiāli, ārstnieciski dzērieni, ārstnieciskās aproces, preparāti pret kāju svīšanu, higiēniskās saites, sautējošas kompreses, kompreses, farmaceitiskie uzlējumi, ārstnieciskās eļļas, stiprinošie līdzekļi, ādu tonizējoši līdzekļi, attīrošie preparāti, rabarbera sakne izmantošanai farmācijā, ēdamās augu šķiedras (nav paredzētas uzturam), serumi, sedatīvi preparāti un vielas, ārstnieciskā lakrica, aldehīdi farmaceitiskiem nolūkiem, algicīdi, alkaloīdi izmantošanai medicīnā, medicīniskais spirts, zobu amalgama, sāpju remdinoši līdzekļi, anestezējoši līdzekļi, aminoskābes medicīniskiem nolūkiem, antibakteriālie un dezinfekcijas preparāti, antibiotikas, ķīmiskie kontracepcijas līdzekļi, pretdrudža līdzekļi, antiseptiskie līdzekļi, bakteriālie līdzekļi izmantošanai medicīnā un veterinārijā, bakterioloģiskas kultūras, marle medicīniskai lietošanai, piens (ar albumīnu), albumīna uzturvielas medicīniskam nolūkam, biocīdi, galvas sāpes remdinoši līdzekļi, abrazīvi zobu kopšanas līdzekļi, bronhu slimību ārstēšanas līdzekļi, ožamais spirts, svecītes, gaisa attīrīšanas līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi mājsaimniecībai, dezinfekcijas līdzekļi higiēnas vajadzībām, diabētiskā maize, diagnostikas preparāti medicīniskiem nolūkiem, digitalīns, liellopu mazgāšanas līdzekļi, enzīmi izmantošanai medicīnā, esteri farmaceitiskam nolūkam, fenhelis medicīniskiem nolūkiem, fungicīdi, marle pārsiešanas vajadzībām, glicerīns, glicerofosfāti, gumija izmantošanai medicīnā, gurjuna balzāms (Diptcrocarpus laevis), hematogēns, hematoglobīns, prethemoroīdu līdzekļi, herbicīdi, kukaiņu atbaidīšanas preparāti, ārstnieciskās sēnes, hormoni izmantošanai medicīnā, sinepes farmaceitiskiem nolūkiem, higiēnas biksītes, higiēnas dvieļi, higiēnas paketes, vate, absorbējošie tamponi, ķīmiskie aģenti izmantošanai medicīnā un veterinārijā, ķīmiskie preparāti izmantošanai medicīnā un veterinārijā, ķirurģiskie audi, pārsienamie materiāli, pārsegi, hloroforms, ķirurģiskie implanti, ārstnieciskie uzlējumi, insekticīdi, sperma mākslīgajai apaugļošanai, indes, jojoba (ārstnieciskā), joda tinktūra, kampareļļa, ārstnieciskais diļļūdens medicīniskām vajadzībām, opodeldoks, gaisa atsvaidzināšanas līdzekļi, farmaceitiskie preparāti ādas kopšanai, nomierinoši ieliktņi, ziedes izmantošanai medicīnā, caurejas līdzekļi, sterilizējoši preparāti, sulfoamīdi, kvēpināmās nūjiņas, ķīmiskie preparāti grūtniecības noteikšanai, piena tauki, salvetes, kas ir impregnētas ar farmaceitiskiem losjoniem, dzīvnieku izcelsmes ogles, nomierinoši līdzekļi, vagināli mazgāšanas līdzekļi, karsto avotu ūdens, košļājamā gumija un ārstnieciskā košļājamā gumija.

Mediċini tal-ħxejjex, preparazzjonijiet tal-vitamini għal skopijiet mediċi, minerali għal skopijiet mediċi, prodotti farmaċewtiċi, tafal għall-kura, bassasa għall-banjijiet, ingwenti għal skopijiet mediċi, te tal-ħxejjex għall-użu mediku, ħxejjex mediċinali, ħxejjex aromatiċi bħala inċens għal skopijiet mediċi, sigarretti bla tabakk għal skopijiet mediċi, zokkor għall-użu mediku, ħlewwiet immedikati, tejiet għall-ażżma, tejiet mediċinali, te tat-traqqiq għal skopijiet mediċi, sustanzi dijetetiċi għall-użu mediku, supplimenti nutrizzjonali minerali, supplimenti ta' l-ikel għal skopijiet mediċi, drogi għal skopijiet mediċi, preparazzjonijiet għall-kura tal-ħalq, ċedru għat-tkeċċija ta' l-insetti, melħ tal-banju għal skopijiet mediċi, ilma baħar għal banjijiet mediċinali, melħ tal-banju għall-kura tas-saħħa, banjijiet bl-ossiġnu, qxur tas-siġar għal skopijiet farmaċewtiċi, mediċini għan-nies, ħlewwiet immedikati, mustardini mediċinali, kaxex tat-tagħmir ta' l-ewwel għajnuna jinġarru, faxex, ingwenti għall-ħruq ikkaġunat mix-xemx, royal jelly għal skopijiet mediċi, mentol, melħ ta' l-ilma minerali, ħalib tat-trab għat-trabi, faxex, xorb mediċinali, brazzuletti għal skopijiet mediċi, preparazzjonijiet biex ma jegħrqux is-saqajn, pads sanitarji, kataplażma għall-faxxaturi, kumpressi, dekozzjoni għal skopijiet farmaċewtiċi, żjut mediċinali, preparazzjonijiet li jagħtu s-saħħa, toniċi, preparazzjonijiet għall-purifikazzjoni tad-demm, għeruq tar-rabarbru għal skopijiet farmaċewtiċi, fibri tal-xtieli jittieklu (mhux għall-ikel), serums, sedattivi, għal skopijiet mediċi, aldeide għal skopijiet farmaċewtiċi, rimedji ta' l-alkI, alkalojde għal skopijiet mediċinali, alkoħol mediċinali, ligi għas-snien, analġeżiċi, anastetiċi, aċidi amminiċi għal skopijiet mediċinali, antibatteriċidi u diżinfettanti, antibjotiċi, preparazzjonijiet kimiċi kontraċettivi, antipiretiċi, antisettiċi, preparazzjonijiet batteriċidi għal skopijiet mediċinali u veterinarji, kolturi batterjoloġiċi, tajjar għal skopijiet mediċi, ħalib (albuminuż), prodotti nutrittivi fuq bażi ta' proteini għal skopijiet mediċinali, bioċidji, preparazzjonijiet għall-uġigħ ta' ras, prodotti għal-lustrar tas-snien, preparazzjonijiet għat-trattament ta' bronkite kronika, melħ tax-xamm, suppożitorji, preparazzjonijiet li jippurifikaw l-arja, deterġenti għal skopijiet mediċinali, diżinfettanti għal skopijiet ta' iġjene, ħobż tad-dijabetiċi, preparazzjonijiet dijanjostiċi għal skopijiet mediċi, diġitaline, prodotti għall-ħasil tal-feriti, enżimi għal skopijiet mediċinali, ester għal skopijiet farmaċewtiċi, bużbież għal skopijiet mediċinali, fungiċidi, garżi għat-tlibbis ta' feriti, gliċerina, fosfati tal-gliċerina, lastku għal skopijiet mediċinali, balzmu Gurjun, ematoġeni, emoglobina, preparazzjonijiet għall-murliti, erbiċidi, insettiċidi, fungi għall-kura, ormoni għal skopijiet mediċinali, mustarda għal skopijiet farmaċewtiċi, qliezet sanitarji, xugamani sanitarji, stikk, tajjar, tampuni assorbenti, absorbent tampons, prodotti kimiċi għal skopijiet mediċi u veterinarji, preparazzjonijiet kimiċi għal skopijiet mediċi u veterinarji, tessuti kirurġiċi, tagħmir għat-tlibbis ta' feriti, tagħmir għall-ħalq,kloroform, impjanti kirurġiċi, infużjonijiet mediċinali, insettiċidi, semen għall-inseminazzjoni artifiċjali, veleni, pejsts taż-żinżel, tintura tal-jodju, żejt tal-ganfra, ilma tax-xibt għal skopijiet mediċinali, opodeldok, preparazzjonijiet jiffriskaw, preparazzjonijiet farmaċewtiċi għall-kura tal-ġilda, kuttunar tas-sider, kremi għall-użu mediku, lassativi, preparazzjonijiet sterilizzanti, sulfonamidi, pilloli għall-fumigazzjoni,preparazzjonijiet kimiċi għad-dijanjosi tat-tqala, xaħmijiet tal-ħalib, srievet imprenjati b'lozjonijiet farmaċewtiċi, karbonju ta' l-annimali, sedattivi, prodotti għall-ħasil tal-vaġina, ilma minerali, ċjuwing-gamm u ċjuwing gamm għal skopijiet mediċi haematoglobin, haemorrhoid preparations, erbiċidji, repellents, healing fungi, ormoni għal skopijiet mediċinali, mustarda għal skopijiet farmaċewtiċi, qliezet sanitarji, xugamani sanitarji, tejpijiet, suf tal-qoton, absorbent tampons, chemical agents for medical u veterinary purposes, chemical preparations for medical u veterinary purposes, tessuti kirurġiċi, lbies ta' feriti, mouth pieces, kloroform, impjanti kirurġiċi, infużjonijiet mediċinali, insettiċidji, semen għall-inseminazzjoni artifiċjali, veleni, pejsts taż-żinżel, tintura tal-jodju, żejt tal-ganfra, ilma tax-xibt għal skopijiet mediċinali, opodeldok, freshening preparations, preparazzjonijiet farmaċewtiċi għall-kura tal-ġilda, kuttunar għat-treddigħ, kremi għal użu mediku, lassativi, preparazzjonijiet steriliżżanti, sulphonamides, fumigating tablets, preparazzjonijiet kimiċi għad-dijanosi tat-tqala, xaħmijiet tal-ħlib, karta assorbenti, imxarrba b'lozjonijiet farmaċewtiċi, karbonju ta' l-annimali, sedattivi, prodotti għall-ħasil tal-vaġina, ilma ġieri, ċjuwing-gamm u chewing gum għal skopijiet mediċi.

Plantaardige geneesmiddelen, vitaminepreparaten voor medisch gebruik, mineralen voor medisch gebruik, farmaceutische producten, geneeskrachtige modder, modder voor baden, balsems voor medisch gebruik, kruidenthee voor medisch gebruik, medicinale kruiden, rookkruiden voor medisch gebruik, niet van tabak vervaardigde sigaretten voor medisch gebruik, suiker voor medisch gebruik, suikerbakkerswaren met geneeskrachtige additieven, thee tegen astma, medicinale thee, vermageringsthee voor medisch gebruik, diëtische substanties voor medisch gebruik, minerale voedingssupplementen, voedseladditieven voor medisch gebruik, verdovende middelen voor medisch gebruik, middelen voor de verzorging van de mondholte, cederhout als insectenverdrijvend middel, medicinale preparaten voor baden, zeewater voor medicinale baden, medicinale badzouten, zuurstofbaden, schors voor farmaceutisch gebruik, geneesmiddelen voor menselijk gebruik, medicinale suikerbakkerswaren, pastilles, reisapotheken, leukoplast, zalven tegen zonnebrand, koninginnegelei voor medisch gebruik, menthol, zouten van mineraalwater, melkpoeder voor baby's, pleisters, medicinale dranken, armbanden voor medisch gebruik, middelen tegen zweetvoeten, maandverband, kompressen, drukverband, aftreksels voor farmaceutisch gebruik, oliën voor medisch gebruik, versterkende middelen (geneesmiddelen), tonics, bloedzuiverende middelen, rabarberwortels voor farmaceutische preparaten, eetbare plantenvezels (niet als voeding), serums, kalmerende middelen, zoethout voor medisch gebruik, aldehyden voor farmaceutisch gebruik, algiciden, alkaloïden voor medisch gebruik, medicinale alcohol, amalgaam, analgetica, anesthetica, aminozuren voor medisch gebruik, antibacteriële en desinfecterende middelen, antibiotica, chemische anticonceptiemiddelen, antipyretica, antiseptische middelen, bacteriële preparaten voor medisch en veterinair gebruik, bacteriële culturen, katoen voor medisch gebruik, met eiwitten verrijkte melk, voedingsmiddelen op basis van eiwit voor medisch gebruik, biociden, middelen tegen hoofdpijn, tandpoetsmiddelen, bronchodilatatiemiddelen, vlugzouten tegen flauwvallen, zetpillen, luchtzuiveringsmiddelen, ontsmettingsmiddelen voor medisch gebruik, desinfecterende middelen voor hygiënisch gebruik, brood voor diabetici, producten voor de diagnostiek voor medisch gebruik, digitaline, wasmiddelen voor vee, enzymen voor medisch gebruik, esters voor farmaceutisch gebruik, venkel voor medisch gebruik, fungiciden, verbandgaas, glycerine, glycerofosfaten, gom voor medisch gebruik, gurjunbalsem, hematogeen, hematoglobine, middelen tegen aambeien, onkruidverdelgende middelen, insectenverdrijvende middelen, geneeskrachtige paddenstoelen, hormonen voor medisch gebruik, mosterd voor farmaceutisch gebruik, menstruatiebroekjes, hygiënische (vochtige) doekjes, maandverband, hydrofiele watten, hydrofiele tampons, chemische reagentia voor medisch en veterinair gebruik, chemische preparaten voor medisch en veterinair gebruik, chirurgische weefsels, verbanden, mondkapjes, chloroform, chirurgische implantaten, kruidenaftreksels voor medisch gebruik, insectenverdelgingsmiddelen, sperma voor kunstmatige inseminatie, vergiften, jujube, jodiumtinctuur, kamferolie, dillewater voor medisch gebruik, opodeldoc, luchtverfrissingsmiddelen, farmaceutische producten voor de huidverzorging, zoogkompressen, pommades voor medisch gebruik, purgeermiddelen, steriliseermiddelen, sulfoamiden, zwaveltabletten, chemische preparaten voor het vaststellen van zwangerschap, uierzalf, doekjes geïmpregneerd met farmaceutische lotions, dierlijke kool, kalmerende middelen, vaginale spoelmiddelen, bronwater, kauwgom en kauwgom voor medisch gebruik.

Lekarstwa ziołowe, preparaty witaminowe do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, wyroby farmaceutyczne, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, balsamy do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia dla celów leczniczych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, herbaty dla astmatyków, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, mineralne dodatki do diety, dodatki odżywcze do celów leczniczych, narkotyki do celów medycznych, preparaty do higieny jamy ustnej, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, dodatki lecznicze do kąpieli, woda morska do kąpieli leczniczych, lecznicze sole kąpielowe, kąpiele tlenowe, kory do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, cukierki do celów leczniczych, pastylki, apteczki przenośne, plastry samoprzylepne, maści do leczenia oparzeń słonecznych, propolis do celów leczniczych, mentol, sole wód mineralnych, mleko w proszku dla niemowląt, plastry samoprzylepne, napoje lecznicze, bransolety do celów leczniczych, preparaty przeciw poceniu, w tym również nóg, temblaki higieniczne, okłady, opatrunki uciskowe, wywary do celów farmaceutycznych, oleje do celów leczniczych, preparaty wzmacniające, toniki, środki przeczyszczające, korzenie rabarbaru do preparatów farmaceutycznych, jadalne włókna roślinne (nie do odżywiania), surowice, środki uspokajające, lukrecja do celów leczniczych, aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, alkaloidy do celów medycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, amalgamat dentystyczny, środki przeciwbólowe, anestetyki, aminokwasy do celów medycznych, preparaty antybakteryjne i dezynfekujące, antybiotyki, chemiczne preparaty antykoncepcyjne, leki przeciwgorączkowe, antyseptyki, preparaty bakteryjne do celów medycznych i weterynaryjnych, kultury bakteriologiczne, bawełna do celów medycznych, mleko białkowe, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, biocydy, środki przeciw bólowi głowy, dentystyczne preparaty ścierne, preparaty rozszerzające oskrzela, sole trzeźwiące, czopki, środki do oczyszczania powietrza, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, chleb dla diabetyków, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, digitalina, środki do mycia bydła, enzymy do celów leczniczych, estry do celów farmaceutycznych, koper włoski do celów leczniczych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gliceryna, glicerofosfaty, guma do celów medycznych, balsam Gurjon, hematogen, hematoglobulina, środki przeciw hemoroidom, herbicydy, repelenty, grzyby lecznicze, hormony do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, majtki higieniczne, serwetki higieniczne, podpaski higieniczne, wata absorpcyjna, tampony absorpcyjne, odczynniki chemiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, tkaniny chirurgiczne, środki opatrunkowe, aspiratory, chloroform, implanty chirurgiczne, infuzje lecznicze, insektycydy, sperma do sztucznego zapłodnienia, trucizny, jojoba, jodyna, olejek kamforowy, olejek z kopru, opodeldok [maść mydlano-kamforowa], środki do odświeżania powietrza, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, poduszeczki do karmienia piersią, pomady do celów medycznych, środki przeczyszczające, preparaty do sterylizacji, sulfamidy, trociczki do odymiania, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, tłuszcz dojarski, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, węgiel pochodzenia zwierzęcego, środki uspokajające, płyny do przemywania pochwy, wody termalne, gumy do żucia i gumy do zucia do celów leczniczych.

Medicamentos à base de plantas, preparações de vitaminas para uso medicinal, minerais para uso medicinal, produtos farmacêuticos, lamas medicinais, lamas para banhos, bálsamos para uso medicinal, chás de ervas para uso medicinal, ervas medicinais, ervas para fumar para uso medicinal, cigarros sem tabaco para uso medicinal, açúcar para uso medicinal, confeitaria com ingredientes medicinais, chá antiasmático, chás medicinais, chás para emagrecer para uso medicinal, substâncias dietéticas tratadas para uso medicinal, suplementos alimentares minerais, suplementos nutricionais para uso medicinal, drogas para uso medicinal, produtos para os cuidados da boca, madeira de cedro enquanto repelente de insectos, produtos medicinais para o banho, água do mar para banhos medicinais, sais de banho para uso medicinal, banhos de oxigénio, cascas para uso farmacêutico, remédios para uso humano, rebuçados para uso farmacêutico, pastilhas, farmácias de viagem, esparadrapo, unguentos contra as queimaduras do sol, geleia real para uso medicinal, mentol, sais de águas minerais, farinhas lácteas para bebés, pensos rápidos, bebidas medicinais, pulseiras para uso medicinal, remédios contra a transpiração dos pés, cataplasmas, esparadrapo, compressas, decocções para uso farmacêutico, óleos para uso medicinal, produtos fortificantes, tónicos, depurativos, raízes de ruibarbo para uso farmacêutico, fibras vegetais comestíveis (não nutritivas), soros, sedativos, alcaçuz para uso medicinal, aldeídos para uso farmacêutico, algicidas, alcalóides para uso medicinal, álcool para uso medicinal, amálgamas dentárias, analgésicos, anestésicos, aminoácidos para uso medicinal, produtos anti-bacterianos e desinfectantes, antibióticos, contraceptivos químicos, anti-piréticos, anti-sépticos, preparações bacterianas para uso médico e veterinário, culturas bacteriológicas, algodão para uso medicinal, leite (albuminoso), alimentos à base de albumina para uso medicinal, biocidas, medicamentos contra as dores de cabeça, abrasivos para uso dentário, broncodilatadores, sais odorantes, supositórios, produtos para a purificação do ar, detergentes para uso medicinal, desinfectantes para uso higiénico, pão para diabéticos, produtos de diagnóstico para uso médico, digitalina, produtos para lavar o gado, enzimas para uso medicinal, ésteres para uso farmacêutico, funcho para uso medicinal, fungicidas, gaze para pensos, glicerina, glicerofosfatos, goma para uso medicinal, bálsamo de gurjun, hematogene, hemoglobina, remédios contra hemorróidas, herbicidas, repelentes de insectos, fungos para fins terapêuticos, hormonas para uso medicinal, mostarda para uso farmacêutico, cuecas higiénicas, toalhas higiénicas, pensos higiénicos, algodão hidrófilo, algodão em rama hidrófilo, reagentes químicos para uso médico e veterinário, preparações químicas para uso médico e veterinário, tecidos cirúrgicos, ligaduras, máscaras, clorofórmio, implantes cirúrgicos, infusões medicinais, insecticidas, esperma para a inseminação artificial, venenos, massa de jujuba, tintura de iodo, óleo canforado, essência de aneto para uso medicinal, opodeldoque, produtos para refrescar o ar, produtos farmacêuticos para os cuidados da pele, discos para seios durante aleitamento, pomadas para uso medicinal, purgativos, produtos de esterilização, sulfonamidas, pastilhas fumantes, produtos químicos para diagnosticar a gravidez, gordura láctea, toalhetes impregnados de loções farmacêuticas, carvão animal, calmantes, duches vaginais, águas termais, pastilhas elásticas e gomas de mascar para uso medicinal.

Produse medicamentoase pe baza de plante, preparate cu vitamine de uz medical, minerale de uz medical, produse farmaceutice, namol pentru bai, balsamuri de uz medical, ceaiuri din plante medicinale de uz medical, plante medicinale, plante medicinale pentru fumat de uz medical, tigari fara tutun de uz medical, zahar de uz medical, dulciuri cu adaosuri medicinale, ceai astmatic, ceaiuri curative, ceaiuri degresante de uz medical, substante dietetice tratate pentru a fi folosite in medicina, adaosuri minerale in alimente, adaosuri nutritive de uz medical, droguri de uz medical, preparate pentru ingrijirea cavitatii bucale, lemn de cedru cu efect repelent, preparate curative folosite in cada, apa de mare pentru baile medicale, saruri medicale folosite la bai, bai cu adaos de oxigen, scoarta de copac de uz farmaceutic, medicamente pentru medicina umana, dulciuri dietetice, pastile, truse de prim ajutor, leucoplast, unguente pentru arsurile provocate de soare, creme de uz medical, mentol, ape minerale cu saruri, lapte praf pentru sugari, balsamuri, bauturi medicinale, bratari de uz medical, preparate impotriva transpiratiei picioarelor, fesi igienice, comprese, decocturi de uz farmaceutic, uleiuri de uz medical, preparate intaritoare, tonice, preparate de detoxificare, radacina de rubarba (revent) pentru preparate farmaceutice, fibre vegetale comestibile, (nu pentru alimentatie), seruri, sedative, lemn dulce de uz medical, aldehide de uz farmaceutic, algicide, alcaloizi de uz medical, alcool de uz medical, amalgam dentar, analgezice, anestezice, aminoacizi de uz medical, preparate dezinfectante si antibacteriene, antibiotice, preparate anticonceptionale chimice, antipiretice, antiseptice, preparate bacteriene pentru medicina umana si cea veterinara, culturi bacteriologice, vata medicinala, lapte imbogatit cu proteine, alimente proteice de uz medical, biocide, preparate impotriva durerilor de cap, preparate pentru slefuirea dintilor, preparate bronhodilatatoare, saruri de inspirat, ovule, preparate pentru curatarea aerului, detergenti de uz medical, dezinfectanti de uz igienic, paine pentru diabetici, produse pentru diagnostic de uz medical, digitalina, preparate pentru spalarea animalelor de ferma, enzime de uz medical, esteri de uz farmaceutic, molura de uz medical, fungicide, tifon pentru pansat, glicerofosfati, elastic de uz medical, balsam gurjun, hematogene, hematoglobina, preparate impotriva hemotoizilor, ierbicide, repelenti, ciuperci curative, hormoni de uz medical, mustar de uz veterinar, pantaloni igienici, prosoape igienice, insertii igienice, vata absorbanta, tampoane absorbante, reactivi chimici folositi in medicina umana si cea veterinara, preparate chimice de uz uman si veterinar, cearceafuri chirurgicale, bandaje, paravane pentru campul de operatie, cloroform, implanturi chirurgicale, infuzii medicinale, insecticide, sperma pentru insamantari artificiale, veninuri, jojoba, tinctura de iod, ulei de camfor, extract de marar, preparate pentru improspatarea aerului, preparate farmaceutice pentru ingrijirea pielii, pernuta pentru alaptat, pomezi de uz medical, laxative, produse pentru sterilizare, sulfoamide, tablete antifumat, preparate chimice pentru stabilirea sarcinii, lapte de piele, servetele impregnate cu solutii farmaceutice, carbune animal, preparate calmante, solutii pentru spalaturi vaginale, ape termale, guma de mestecat si guma de mestecat de uz medical.

Rastlinné liečivá, vitamínové prípravky na lekárske účely, minerály na lekárske účely, farmaceutické výrobky, liečivé bahno, bahno na kúpele, balzamy na lekárske účely, bylinkové čaje na lekárske použitie, liecivé rastliny, fajčiarske bylinky na lekárske účely, netabakové cigarety na lekárske účely, cukor na lekárske účely, cukrovinky s liečivými prísadami, astmatický čaj, liečivé čaje, odtučňovacie čaje na lekárske účely, dietetické látky upravené na lekárske účely, minerálne výživné doplnky, doplnky výživy na lekárske úcely, drogy na liečebné účely, prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu, cédrové drevo, liečivé prípravky do kúpeľa, morská voda na lekárske účely, liečebné kúpeľové soli, kyslíkové kúpele, kôry na farmaceutické účely, liečivá na ľudskú spotrebu, cukrovinky s liečivými prísadami, pastilky, prenosné lekárničky, leukoplast, masti proti popáleninám, materská kasička na lekárske účely, mentol, soli minerálnej vody, sušené mlieko pre dojčatá, leukoplast, liečivé nápoje, náramky na lekárske účely, prípravky proti poteniu nôh, hygienické obväzy, obklady (teplé zábaly), obväzy tlakové, zápary na farmaceutické úcely, oleje na lekárske účely, posilňujce prípravky, pleťové tónovače, čistiace prípravky (preháňadlá), rebarborové korene pre farmaceutické prípravky, jedlé rastlinné vlákna (nie pre výživu), séra, sedatívne prípravky a látky, sladké drevo na lekárske účely, aldehydy na farmaceutické účely, algicídy, alkaloidy na lekárske účely, medicinálny alkohol, zubný amalgám, analgetiká, anestetiká, aminokyseliny pre lekárske účely, antibakteriálne a dezinfekčné prípravky, antibiotiká, chemické antikoncepčné prípravky, antipyretiká, antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky, bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické kultúry, vata na lekárske účely, mlieko obohatené bielkovinami, bielkovinové potraviny na lekárske účely, bioicídy, prostriedky proti bolesti hlavy, zubné brúsne prípravky, prípravky proti zápalu priedušiek, vonné soli, čapíky, prípravky na čistenie vzduchu, detergenty na lekárske účely, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, chlieb pre diabetikov, diagnostické prípravky na lekárske účely, digitalín, prípravky na umývanie dobytku, enzýmy na lekárske účely, estery na farmaceutické účely, fenikel na lekárske účely, fungicídy, gáza na obväzy, glycerín, glycerofosfáty, guma na lekárske účely, gurjunský balzám, hematogén, hematoglobín, prípravky proti hemoroidom, herbicídy, repelenty, liečivé huby, hormóny na lekárske účely, horčica na farmaceutické účely, hygienické nohavičky, dámske vložky, menštruacné vložky, absorpčná vata, absorpčné tampóny, chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely, chemické prípravky na lekárske a zverolekárske účely, chirurgické plátna, obväzy, rouška, chloroform, trichlórmetán, chirurgické implantáty, medicinálne infúzie, insekticídne prípravky, spermie na umelú insemináciu, jedy, jojoba, jódová tinktúra, gáfrový olej, kôprová voda na lekárske účely, opodeldok, prípravky na osvieženie vzduchu, farmaceutické prípravky pre starostlivosť o pokožku, vankúšiky na dojčenie, masti na lekárske účely, preháňadlá, sterilizačné prípravky, sulfoamidy, tablety na dezinfekciu dymom, chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti, mliečny tuk, tampóny napustené farmaceutickými prípravkami, živocíšne uhlie, prípravky na upokojenie, vaginálne výplachy, pramenitá voda, žuvačka a žuvacie gumy, žuvacky na lekárske úcely.

Rastlinska zdravila, vitaminski preparati za medicinske namene, mineralne vode za medicinske namene, farmacevtski proizvodi, zdravilno blato, blato za kopeli, balzami za medicinske namene, zeliščni čaji za medicinske namene, zdravilna zelišča, kadilna zelišča za medicinske namene, breztobačne cigarete za medicinske namene, sladkor za medicinske namene, slaščice s primešanimi zdravilnimi učinkovinami, čaj za astmatike, zdravilni čaji, shujševalni čaj za medicinske namene, dietetične snovi za medicinske namene, mineralni dodatki k hrani, hranljivi dodatki za medicinske namene, droge za medicinske namene, pripravki za nego ustne votline, cedrin les za odganjanje insektov, zdravilni pripravki za kopeli, morska voda za zdravilne kopeli, zdravilne soli za kopeli, kisikove kopeli, lubje za farmacevtsko uporabo, zdravila za humano medicino, slaščice z zdravilnimi učinkovinami, pastile, prenosni kompleti prve pomoči, lepilni obliž, mazila za sončne opekline, materina dušica za medicinske namene, mentol, soli mineralne vode, mleko v prahu za dojenčke, lepilni obliži, zdravilne pijače, zapestnice za medicinske namene, pripravki proti potenju, tudi za noge, higineski povoji, obkladki, kompresijski povoji, zvarki za farmacevtsko uporabo, olja za medicinske namene, toniki, sredstva za prečiščevanje, rabarbarine korenine za farmacevtske preparate, jedilna rastlinska vlakna (ne za prehrano), serumi, sedativi, sladki les za medicinske namene, aldehidi za farmacevtsko uporabo, algicidi, alkaloidi za medicinske namene, alkohol za medicinske namene, amalgam za zobne plombe, analgetiki, anestetiki, aminokisline za medicinske namene, antibakterijski in dezinfekcijski pripravki, antibiotiki, kemična kontracepcijska sredstva, antipiretiki, antiseptiki, bakterijski pripravki za medicinsko in veterinarske namene, bakteriološke kulture, bombaž za medicinske namene, mleko, obogateno z beljakovinami, beljakovinska prehrana za medicinske namene, biocidi, sredstva proti glavobolu, pripravki za brušenje zob, bronhodilatacijski preparati, njuhalne soli, supozitoriji (svečke), sredstva za čiščenje zraka, detergenti za medicinske namene, dezinfekcijska sredstva za higijenske namene, diabetični kruh, diagnostični preparati za medicinske namene, digitalin, sredstva za pranje živine, encimi za medicinske namene, estri za farmacevtske namene, janež za medicinske namene, fungicidi, gaza za povoje, glicerin, glicerofosfati, guma za medicinske namene, gurjonski balzam, hematogen, hematoglobin, sredstva proti hemoroidom, herbicidi, sredstva za odganjanje mrčesa, zdravilne gobe, hormoni za medicinske namene, gorčica za farmacevtske namene, sanitarne hlačke, sanitarne brisače, higienski vložki, absorpcijska vata, absorpcijska vata, kemične učinkovine za medicinsko in veterinarske namene, kemična sredstva za medicinsko in veterinarske namene, kirurška platna, obveze, zastori, kloroform, kirurški vsadki, zdravilne infuzije, insekticidi, seme za umetno osemenjevanje, strupi, jojoba, jodove tinkture, kafrno olje, koprčevi izvlečki, opodeldok, sredstva za osveževanje zraka, farmacevtski preparati za nego kože, blazinice za dojenje, pomade za medicinske namene, odvajala, sterilizacijska sredstva, sulfonamidi, zaplinjevalne paličice, kemični pripravki za ugotavljanje nosečnosti, molžna mast, brisače, prepojene s farmacevtskimi losjoni, živalsko oglje, sedativi, vaginalna izpirala, termalna voda, žvečilni gumi za medicinske namene.

Örtmediciner, vitaminpreparat för medicinska ändamål, mineraler för medicinska ändamål, farmaceutiska produkter, helande gyttja, gyttja för bad, balsam för medicinska ändamål, örtteer för medicinska ändamål, medicinalörter, örter för rökning för medicinska ändamål, icke-tobakscigarretter för medicinska ändamål, socker för medicinska ändamål, medicinska sötsaker, teér mot astma, medicinskt te, viktminskningsteer för medicinska ändamål, dietiska ämnen för medicinska ändamål, mineraliska kosttillskott, näringstillskott för medicinska ändamål, droger för medicinska ändamål, preparat för skötsel av munhålan, cederträ för att jaga bort insekter, medicinska badpreparat, havsvatten för hälsobad, medicinska badsalter, syrsatta bad, bark för farmaceutiska ändamål, läkemedel för mänsklig användning, medicinska karameller, pastiller, reseapotek, häftplåster, liniment för solbrännskador, kungsgelatin för medicinska ändamål, mentol, mineralvattensalter, mjölkpulver för spädbarn, häftplåster, medicinaldrycker, armband för medicinska ändamål, preparat mot fotsvett, hygieniska tryckförband, omslag, kompresser, dekokter för farmacetiska ändamål, medicinska oljor, stärkande preparat, tonika, renande medel, rabarberrötter för farmaceutiska preparat, ätliga växtfibrer (ej för näring), sera, nervlugnande medel, lakritsrötter för medicinska ändamål, aldehyder för farmaceutiska ändamål, algdödande medel, alkaloider för medicinska ändamål, alkohol för medicinska ändamål, tandamalgam, smärtstillande medel, narkosmedel, aminosyror för medicinska ändamål, antibakterie- och desinfektionspreparat, antibiotika, kemiska antikonceptpreparat, febernedsättande medel, antiseptiska medel, bakteriepreparat för medicinska och veterinära ändamål, bakteriekulturer, bomull för medicinska ändamål, albuminriklig mjölk, albuminhaltiga livsmedel för medicinska ändamål, biocider, medel mot huvudvärk, tandslipningspreparat, preparat mot bronkit, luktsalt, stolpiller, luftreningspreparat, rengöringsmedel för medicinskt bruk, desinfektionsmedel för hygieniska ändamål, bröd för diabetiker, diagnostiska preparat för medicinska ändamål, digitalin, preparat för tvätt av boskap, enzymer för medicinska ändamål, estrar för farmaceutiska ändamål, fänkål för medicinska ändamål, svampdödande medel, förbandsgas, glycerin, glycerinfosfat, gummi för medicinska ändamål, gurjunskt balsam, blodbildande, hematoglobin, preparat mot hemorrojder, växtbekämpningsmedel, insektsmedel, medicinska svampar, hormoner för medicinska ändamål, senap för farmaceutiska ändamål, sanitetstrosor, dambindor, trosskydd, absorberande vadd, absorberande tamponger, kemiska reagenser för medicinska och veterinära ändamål, kemiska preparat för medicinska och veterinära ändamål, kirurgiska dukar, bandage, munskydd, kloroform, kirurgiska implantat, medicinska dekokter, insekticider, insektsdödande medel, sperma för konstgjord befruktning, gifter, bröstbär, jodtinktur, kamferolja, dillextrakt, opodeldok-olja, luftuppfriskningspreparat, farmaceutiska preparat för hudvård, amningsdynor, pomador för medicinska ändamål, laxermedel, steriliseringsmedel, sulfonamidpreparat, rökelse för desinfektion, kemiska preparat för att fastställa havandeskap, mjölkfett, servetter impregnerade med farmaceutiska lotioner, benkol, nervlugnande medel, vaginalspolningar, termalt vatten, tuggummi och tuggummi för medicinska ändamål.

9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové a optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, záchranu, přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, spadající do této třídy, jako jsou seismografy (přístroje pro měření otřesů a vibrací), automatické distributory a mechanismy pro přístroje a mince, zapisovací pokladny, počítací stroje, hasící přístroje, dále elektronická data a databáze, informační produkty v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích všeho druhu, periodika a knihy v elektronické podobě, databázové produkty zařazené ve třídě 9, nosiče dat či záznamů včetně audiokazet nahraných i nenahraných, elektronické, datové nebo informační sítě, multimediální aplikace na nosičích, zařazených ve třídě 9 nebo v sítích, interaktivní a grafické programy, software, zejména pro systémy pro přenos dat, dešifrovací soustavy, platební karty nebo magnetické a čipové karty pro použití v bankovnictví, pojišťovnictví, v oblasti služeb a v obchodním styku, mezinárodní platební karty, elektronické peněženky, čipy, multimediální nebo informační katalogy, audiovizuální programy a díla, programové vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní, komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a záznamy na nosiči, informace a data na nosičích nebo i v elektronických, datových, informačních, počítačových a komunikačních sítích, související software a hardware, elektronické, datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů, obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, počítačové hry, hlavolamy elektrické nebo elektronické - v rámci této třídy, detektory, detektory alkoholu, analyzátory plynů (přístroje na rozbor plynů), náustky na detektory spadající do třídy 9, diagnostické přístroje jiné než k lékařským účelům, promítací přístroje na diapozitivy, diaprojektory, promítací žárovky, difrakční zařízení (mikroskopie), diktovací stroje, diktafony, magnetické disky, disky kompaktní (audio-video), disky nahrané (se zvukovými nahrávkami), gramofonové desky, disky optické, disky počítací, distribuční stroje automatické, rozvaděče automatické, docházkový systém (zařízení pro evidenci docházky), dopravní značky světelné nebo mechanické, dozimetry, dráty magnetické, dráty telegrafní, dráty ze slitin kovů (pojistkové), držáky fotografických kazet, dýchací masky, filtry pro dýchací masky, dýchací přístroje pro plavání pod vodou, dýchací přístroje, respirátory, s výjimkou pro umělé dýchání, dýchací přístroje, s výjimkou přístrojů na umělé dýchání, elektrické dveřní zvonky, elektrické kabely, pláště elektrických kabelů, elektrické spojky, svorky, konektory, elektrické zařízení pro dálkové ovládání průmyslových procesů, elektrodynamická zařízení pro dálkové řízení signalizace, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace s možností stažení, elektronky a svítidla - zářivky (se žhavenou katodou), etikety elektronické pro zboží, informace a záznamy na nosičích, zařazených ve třídě 9, další zařízení a přístroje spadající do této třídy.

Appareillages de cuisine et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques et optiques, appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de protection, instruments d'enseignement, appareils et instruments de transmission, permutateurs, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de gestion de courant électrique, de marquage, services de transmission, de reproduction sonore ou visuelle, compris dans cette classe, comme les sismographes (appareils de mesure des tremblements et vibrations), distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils et monnaie, caisses enregistreuses, machine à calculer, extincteurs d'incendie, autres données électroniques et bases de données, produits informatiques sur des sites électroniques, de données, d'informations et de télécommunication en tous genres, périodiques et livres électroniques similaires, produits de bases de données relevant de la classe 9, supports de données ou de marquage y compris audiocassettes préenregistrées ou non, électroniques, sites électroniques, de données ou d'informations, applications multimédia sur supports, compris dans la classe 9 ou sur des sites, programmes interactifs et graphiques, logiciels, en particulier pour la transmission de données, systèmes de déchiffrement, cartes de paiement ou magnétiques et cartes à puce utilisées dans les banques, les assurances, dans le domaine des services et les relations commerciales, cartes de paiement internationales, porte-monnaie électroniques, microprocesseurs, catalogues multimédia ou d'informations, programmes et oeuvres audiovisuelles, équipements de programmation pour ordinateurs, logiciels, matériel, techniques de comptabilité, communication ou informations, bases de données électroniques et produits de bases de données, informations et marques sur supports, informations et données sur supports ou sur des sites électroniques, de données, d'informations, informatiques et de communication, logiciels et matériel y relatifs, sites de données ou d'informations ou de communication ou de comptabilité y compris parties constitutives et pièces de rechange, compris dans la classe 9, applications multimédias, jeux vidéo, casse-tête électriques ou électroniques - dans le cadre de cette classe, détecteurs, détecteurs d'alool, analyseurs de gaz (appareils d'analyse de gaz), embouts pour détecteurs compris dans la classe 9, appareils de diagnostic non à usage médical, appareils de projection de diapositives, lanternes optiques, appareils de diffraction (microscopie), dictaphones, machines à dicter, disques (magnétiques), disques-compacts (audio-vidéo), disques préenregistrés (avec enregistrements sonores), disques acoustiques, disques optiques, disques à calcul, distributeurs automatiques, distributeurs automatiques, système d'approche (dispositifs pour prouver des approches), signaux de circulation lumineux ou mécaniques, doseurs, fils magnétiques, fils télégraphiques, fils en alliage métallique (isolé), cadres pour cassettes pour la photographie, masques respiratoires, filtres pour masques respiratoires, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, appareils respiratoires, respirateurs, sauf pour la respiration artificielle, appareils respiratoires, sauf pour la respiration artificielle, sonnettes de portes, électriques, câbles électriques, gaines pour câbles électriques, raccordements électriques, chevilles, connexions, télécommandes d'opérations industrielles (installations électriques pour), appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux, stylos électroniques (unités de représentation visuelle), tableaux d'affichage électroniques, publications électroniques téléchargeables, tubes à électrons et luminaires - lampes fluorescentes (à cathode incandescente), étiquettes électroniques pour les marchandises, informations et marques sur support, compris dans la classe 9, autres dispositifs et instruments compris dans cette classe.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images included in this class, namely seismographs (instruments for measuring tremors and vibrations), automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, fire extinguishers, electronic data and databases, information products on electronic, data, information and telecommunications networks of all kinds, printed periodicals and books in electronic form, database products included in class 9, data or recording carriers including audio cassettes, recorded and non-recorded, electronic, data or information networks, multimedia applications on carriers included in class 9 or on networks, interactive and graphic programs, computer software, in particular for data transmission systems, decryption systems, payment cards or magnetic and chip cards for use in banking, insurance, in the field of services and business transactions, international payment cards, electronic purses, chips, multimedia or information catalogues, audiovisual programs and and products, computer programs, software, computer hardware, communications or information systems, electronic databases and database products, information and data on carriers or on electronic, data, information, computer and communications networks, associated software and hardware, electronic, data or information or communications or computer networks, including parts and fittings therefor, included in class 9, multimedia applications, computer games, electric or electronic puzzles included in this class, detectors, alcohol detectors, gas testing instruments, mouthpieces for detectors included in class 9, diagnostic apparatus, not for medical purposes, transparency projection apparatus, slide projectors, optical lamps, diffraction apparatus (microscopy), dictating machines, dictaphones, magnetic disks, compact discs (audio-video), phonograph records, optical discs, computer discs, vending machines, automatic distribution machines, time clocks (time recording devices), luminous or mechanical road signs, dosage dispensers, magnetic wires, telegraph wires, wires of metal alloys (fuse wires), carriers for dark plates (photography), respirator masks, filters for respirator masks, breathing apparatus for underwater swimming, breathing apparatus, respirators, except for artificial respiration, breathing apparatus, except for artificial respiration, electric door bells, cables, electric, electric cable sheathing, electrical couplings, terminal connectors, connectors, electrical equipment for remote control of industrial processes, electrodynamic equipment for remote control of signalling, electronic pens (visual display units), electronic notice boards, downloadable electronic publications, thermionic lamps and tubes, electronic tags for goods, information and recordings on carriers included in class 9, other apparatus and instruments included in this class.

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren von Elektrizität, zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, wie Seismografen (Geräte zum Messen von Erschütterungen und Vibrationen), Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Feuerlöschgeräte, des Weiteren Daten und Datenbanken (elektronisch), Informationsprodukte in elektronischen Netzwerken, in Daten-, Informations- und Telekommunikationsnetzwerken aller Art, Periodika und Bücher in elektronischer Form, Datenbankenprodukte, soweit sie in Klasse 9 enthalten sind, Datenträger beziehungsweise Aufzeichnungsträger einschließlich Audiokassetten (bespielt und unbespielt), elektronische Netzwerke, Daten- und Informationsnetzwerke, Multimediaanwendungen auf Datenträgern, soweit sie in Klasse 9 enthalten sind, oder in Netzwerken, interaktive und grafische Programme, Software insbesondere für Datenübertragungssysteme, Decodierungssysteme, Zahlungskarten oder Magnetkarten und Chipkarten für den Einsatz im Bankwesen, Versicherungswesen, im Dienstleistungssektor und im Geschäftsverkehr, internationale Zahlungskarten, elektronische Geldbörsen, Chips, Multimediakataloge oder Informationskataloge, audiovisuelle Programme und Produkte, Computersoftware, Software, Hardware für Computerzwecke, Kommunikations- oder Informationstechnik, elektronische Datenbanken und Datenbankenprodukte, Informationen und Aufzeichnungen auf Datenträgern, Informationen und Daten auf Datenträgern oder auch in elektronischen Netzwerken, in Daten-, Informations-, Computer- und Kommunikationsnetzwerken, im Zusammenhang stehende Software und Hardware, elektronische Netzwerke, Daten- oder Informations- oder Kommunikations- oder Computernetzwerke einschließlich Einzelteile und Ersatzteile, soweit sie in Klasse 9 enthalten sind, Multimediaanwendungen, Computerspiele, elektrische oder elektronische Rätsel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, Detektoren, Alkoholdetektoren, Gasanalysegeräte, Mundstücke für Detektoren, soweit sie in Klasse 9 enthalten sind, Diagnosegeräte (nicht für medizinische Zwecke), Projektionsgeräte für Diapositive, Diaprojektoren, optische Lampen, Diffraktionsgeräte (Mikroskopie), Diktiermaschinen, Diktiergeräte, Magnetplatten, CD-ROMs (Audio-Video), Schallplatten, Grammofonplatten, optische Platten, Rechenscheiben, Verkaufsautomaten, Ausgabeautomaten, Zugangssyteme (Anlagen für die Zugangsregistrierung), Straßenbegrenzungspfosten (leuchtend oder mechanisch), Dosiergeräte, Magnetdrähte, Telegrafendrähte, Drähte aus Metalllegierungen für elektrische Sicherungen, Fotokassettengriffe, Beatmungsmasken, Atemmasken, Filter für Atemmasken, Atemgeräte zum Tauchen, Atemgeräte, Beatmungsgeräte (ausgenommen für die künstliche Beatmung), Atemgeräte ausgenommen für die künstliche Beatmung), Türklingeln (elektrisch), Kabel (elektrisch), Kabelmäntel für elektrische Leitungen, Verbindungsteile (Elektrizität), Klemmen, Konektoren (elektrisch), elektrische Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge Signalfernsteuergeräte (elektrodynamisch), elektronische Stifte (visuelle Darstellungseinheiten), elektronische Anzeigetafeln, herunterladbare elektronische Veröffentlichungen, Thermionenlampen, Warenetiketten (elektronisch), Informationen und Aufzeichnungen auf Datenträgern, soweit sie in Klasse 9 enthalten sind, weitere Anlagen und Instrumente, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

Научни, мореплавателски, геодезични, фотографскии филмови и оптични инструменти и прибори, инструменти и прибори за претегляне, измерване, сигнализация, контрол и охрана, прибори за обучение, инструменти и прибори за пренос, превключване, промяна, акумулиране, регулиране или управление на електрически ток, за записване, пренос и възпроизвеждане на звук или образ, спадащи в този клас, каквито са сеизмографите (инструменти за измерване на сътресение и вибрации) автоматични дистрибутори и механизми за прибори и монети, касови апарати, сметачни машини, пожарогасители, по-нататък - електронни данни и бази данни, информационни продукти в електронни мрежи, мрежи от данни, информационни и телекомуникационни мрежи от всяякакъв вид, периодични издания и книги в електронин формат, продукти бази данни, зачислени в клас 9, носители на данни или записи включително аудиокасети със и без запис, мрежи от данни, електронни или информационни мрежи, мултимедийни приложения на носители, зачислени в клас 9 или в мрежи, графични и интерактивни програми, софтуер, най-вече за системи за пренос на данни, декодиращи устройство, разплащателни карти или магнитни или чип карти за ползване в банкирането, застрахователното дело, в сферата на услугите и при търговските контакти, международни платежни карти, електронни портмонета, чипове, мултимедийни или информационни каталози, аудиовизуални програми и произведения, преграмни аксесоари за компютри, софтуер, изчислителен хардуер, комуникационна или информационна техника, електронни бази данни и продукти бази данни, информация и записи на носители, информация и данни на мрежи от носители или данни, на електронни, информационни, компютърни или комуникационни мрежи, свързания с това софтуер и хардуер, мрежи данни или електронни, информационни, комуникационни или изчислителни мрежи, включително отделните части и резервни части, съдържащи се в клас 9, мултимедийни приложения, компютърни игри, електронни или електрически главоблъсканици в рамките на този клас, детектори, детектори за алкохол, анализиращи устройства за газ (устройства за анализиране на газта), мундщуци за детекторите, спадащи в клас 9, диагностични апарати, не за медицински цели, прожектиращи устройства за диапозитиви, прожекционни апарати за диапозитиви, прожекционни лампи, дифракционни апарати (микроскопия), диктуващи устройства, диктофони, магнитни дискове, компактдискове (аудио-видео), дискове със записи (аудио записи), грамофонни плочи, оптични дискове, компютърни дискове, автоматични машини за дистрибуция, автоматични превключватели, системи за присъствие (устройство за отчитане на пристиганията), светлинни или механични транспортни знаци, дозатори, магнитопроводи, телеграфни проводници, проводници от метални сплави (осигурителни), носители за фотокасетдишащи маски, филтри за респираторни маски, апарати за дишане при подводно плуване, апарати за дишане, респиратори, с изключение на тези за изкуствено дишане, електрически звънци за врати, електрически кабели, обвивки за електрически кабели, съединители,електрически, скоби, конектори, електрическо оборудване за управление на промишлените процеси от разстояние, електродинамично оборудване за управление на сигнализацията от разстояние, електронни писалки (визуални изобразителни артикули), електронни табла за обяви, електронни публикации със възможности за сваляне, електрони лампи и осветителни тела - цеви (с нажежаващ се до червено катод), електронни етикети за стоки, информация и записи на носители, включени в клас 9, други инструменти и прибори, спадащи в този клас.

Apparater og instrumenter videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske, apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning, apparater til undervisning, apparater og instrumenter til føring, omkobling, omformning, akkumulering, regulering eller styring af elektrisk strøm, til optagelse, transmission, reproduktion af lyd eller billede, indeholdt i denne klasse, f.eks. seismografer (apparater til måling af rystelser og vibrationer), automatiske distributionsmaskiner og mekanismer til apparater og mønter, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukkere, elektroniske data og databaser, informationsprodukter i elektroniske, data-, informations- og telekommunikationsnet af alle slags, periodika og bøger i elektronisk form, databaseprodukter indeholdt i klasse 9, bærere af data eller optagelser, herunder indspillede og uindspillede lydbånd, elektroniske, data- eller informationsnetværk, multimedieapplikationer på bærere indeholdt i klasse 9 eller i netværk, interaktive og grafiske programmer, software, især til datatransmissionssystemer, dechifreringssystemer, betalingskort eller magnetiske kort og chipkort til anvendelse inden for bankvæsen, forsikring, tjenesteydelser og handel, internationale betalingskort, elektroniske punge, chips, multimedie- eller informationskataloger, audiovisuelle programmer og værker, programudstyr til computere, software, hardware til databehandlings-, kommunikations- eller informationsteknik, elektroniske databaser og databaseprodukter, informationer og optagelser på bærere, information og data på bærere eller i elektroniske, data-, informations-, computer- og kommunikationsnetværk, hertil relateret software og hardware, elektroniske, data- eller informations- eller kommunikations- eller databehandlingsnetværk, herunder enkelte dele og reservedele hertil, indeholdt i klasse 9, multimedieapplikationer, computerspil, elektriske eller elektroniske rebusser, indeholdt i denne klasse, detektorer, alkoholdetektorer, gasanalysatorer (instrumenter til analyse af gas), mundstykker til detektorer indeholdt i klasse 9, diagnostiske apparater, ikke til medicinsk brug, projektorer til lysbilleder, lysbilledfremvisere, pærer til fremvisere, diffraktionsapparater (mikroskopi), diktermaskiner, diktafoner, magnetiske diske, cd'er (audio/video), indspillede diske (med lydoptagelser), grammofonplader, optiske diske, regneskiver, automatiske distributionsmaskiner, distributionsautomater, system til registrering af arbejdstid, lysende eller mekaniske trafikskilte, dosimetre, magnettråd, telegraftråd, tråd af metallegeringer (til sikringer), holdere til fotografiske kassetter, åndedrætsmasker, filtre til åndedrætsmasker, åndedrætsapparater til undervandssvømning, åndedrætsapparater, respiratorer, ikke til kunstigt åndedræt, elektriske dørklokker, elektriske kabler, kapper til elektriske kabler, elektriske stikforbindelser, klemmer, konnektorer, elektriske installationer til fjernbetjening af industrielle processer, elektrodynamiske installationer til fjernstyring af signaler, elektroniske penne (dataskærme), elektroniske opslagstavler, elektroniske publikationer, der kan downloades, elektronrør og belysningsarmaturer - lysstofrør (med glødekatode), elektroniske vareetiketter, information og optagelser på bærere indeholdt i klasse 9, andre installationer og apparater indeholdt i denne klasse.

Συσκευές μαγειρικής και συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, και οπτικά, συσκευές ζύγισης, μέτρησης, σηματοδότησης, ελέγχου (επιτήρησης), διάσωσης (βοηθείας), και διδασκαλίας, συσκευές και εργαλεία για τη μεταφορά, διανομή, μετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος, συσκευές για την εγγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή ήχου και εικόνας, στην παρούσα κλάση, όπως σεισμογράφοι (συσκευές μέτρησης κραδασμών και δονήσεων), αυτόματοι πωλητές και μηχανισμοί με κερματοδεκτη, ταμειακές μηχανές, αριθμομηχανές, πυροσβεστήρες, ηλεκτρονικά δεδομένα και βάσεις δεδομένων, πληροφοριακά προϊόντα σε ηλεκτρονικά δίκτυα, δίκτυα δεδομένων, πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα όλων των ειδών, περιοδικές εκδόσεις και βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή, προϊόντα βάσεων δεδομένων στην κλάση 9, μέσα μεταφοράς δεδομένων ή εγγραφών συμπεριλαμβανομένων κασετών ήχου εγγεγραμμένων και άγραφων, δίκτυα ηλεκτρονικά, δεδομένων ή πληροφοριών, εφαρμογές πολυμέσων σε μέσα μεταφοράς στην κλάση 9 ή σε δίκτυα, αλληλεπιδραστικό και γραφικό λογισμικό, λογισμικό, πρωτίστως για συστήματα μεταφοράς δεδομένων, συστήματα αποκωδικοποίησης, κάρτες πληρωμής ή μαγνητικές και κάρτες με πλινθίο για χρήση σε τράπεζες, ασφάλειες, στον τομέα υπηρεσιών και σε εμπορικές συναλλαγές, διεθνείς κάρτες πληρωμών, ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πλινθία, κατάλογοι με πολυμέσα και κατάλογοι πληροφοριών, λογισμικό και έργα εικόνας και ήχου, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικό, υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, επικοινωνιών ή τεχνολογίας πληροφορικής, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και προϊόντα βάσεων δεδομένων, πληροφορίες και εγγραφές σε μέσα αποθήκευσης, πληροφορίες και φορείς δεδομένων και σε ηλεκτρονικά δίκτυα, δίκτυα δεδομένων, πληροφοριών, υπολογιστών και δίκτυα επικοινωνίας, σχετικό λογισμικό και υλικό, δίκτυα ηλεκτρονικά, δεδομένων ή πληροφοριακά ή τηλεπικοινωνιακά ή δίκτυα υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων των μερών και των ανταλλακτικών στην κλάση 9, εφαρμογές πολυμέσων, παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών, σπαζοκεφαλιές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές - στα πλαίσια της παρούσας κλάσης ανιχνευτές, ανιχνευτές αλκοόλ, συσκευές ανάλυσης αερίου, επιστόμια ανιχνευτών στην κλάση 9, διαγνωστικές συσκευές, μη προοριζόμενες για ιατρικούς σκοπούς, συσκευές προβολής διαφανειών, προβολείς διαφανειών, οπτικοί λαμπτήρες, συσκευές περίθλασης (μικροσκοπία), μηχανές υπαγόρευσης, μαγνητικοί δίσκοι, σύμπηκνοι δίσκοι (ήχου-εικόνας ), δίσκοι με εγγραφές (με ηχητικές εγγραφές), δίσκοι ηχογράφησης, οπτικοί δίσκοι, υπολογιστικοί δίσκοι, αυτόματες μηχανές διανομής, μηχανές αυτόματης διανομής, σύστημα προσέλευσης (εξοπλισμός καταγραφής προσέλευσης , σήματα κυκλοφορίας φωτεινά ή μηχανικά, δοσομετρικοί διανομείς, μαγνητικά σύρματα, σύρματα τηλεγράφου, σύρματα από κράματα μετάλλων (ασφαλείας), πλαίσια κασέτας για τη φωτογραφία, αναπνευστικές μάσκες, φίλτρα για αναπνευστικές προσωπίδες, αναπνευστικές διατάξεις για υποβρύχια κολύμβηση, αναπνευστικές συσκευές, αναπνευστήρες με εξαίρεση αυτούς για τεχνητή αναπνοή, αναπνευστικές συσκευές, με εξαίρεση αυτές για τεχνητή αναπνοή, ηλεκτρικά κουδούνια εξώπορτας, ηλεκτρικά καλώδια, περιβλήματα για ηλεκτρικά καλώδια, ηλεκτρικοί σύνδεσμοι, σφιγκτήρες, εμβυσματώσιμοι σύνδεσμοι, (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για -) τηλεχειρισμό βιομηχανικών εργασιών, ηλεκτροδυναμικές συσκευές τηλεχειρισμού, ηλεκτρονικές γραφίδες (οπτικές μονάδες απεικόνισης), ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων, ηλεκτρονικές εκδόσεις με δυνατότητα τηλεφόρτωσης, σωλήνες ηλεκτρονίων και φωτιστικά - λαμπτήρες φθορισμού (με λυχνία πυράκτωσης), ηλεκτρονικές ετικέτες αγαθών, πληροφορίες και εγγραφές σε μέσα της κλάσης 9, άλλος εξοπλισμός και συσκευές στην παρούσα κλάση.

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control, de salvamento, aparatos de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, conmutación, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imagen, comprendidos en esta clase, tales como sismógrafos (aparatos para la medición de temblores y vibraciones), distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos y monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, extintores, además datos y bases de datos electrónicos, productos de información en redes electrónicas, de datos, de información y telecomunicación de todo tipo, periódicos y libros en formato electrónico, productos de bases de datos comprendidos en la clase 9, soportes de datos o registros incluyendo casetes de audio grabados y no grabados, redes electrónicas, de datos o de información, aplicaciones multimedia en soportes comprendidos en la clase 9 o en redes, programas interactivos y gráficos, software, en particular para sistemas para la transmisión de datos, equipos de descifrado, tarjetas de pago o magnéticas y tarjetas con chip para la utilización en la banca, seguros, en materia de servicios y en relaciones comerciales, tarjetas de pago internacionales, monederos electrónicos, chips, catálogos multimedia o de información, programas y obras audiovisuales, programas para ordenadores, software, hardware de ordenador, de técnica para la comunicación o información, bases de datos electrónicas y productos de bases de datos, información y registros en soportes , información y datos en soportes o en redes electrónicas, de datos, de información, de ordenadores y comunicaciones, software y hardware relacionado, redes electrónicas, de datos o de información o de comunicación o informática incluyendo las diferentes partes y recambios comprendidos en la clase 9, aplicaciones multimedia, juegos de ordenador - en el marco de esta clase, detectores, detectores de alcohol, analizadores de gases (aparatos para el análisis de gases), boquillas para detectores comprendidos en la clase 9, aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico, aparatos de proyección de transparencias, proyectores de diapositivas, lámparas de proyección, aparatos de difracción (microscopias), máquinas de dictado, dictáfonos, discos magnéticos, discos compactos (audio-vídeo), discos grabados (con grabaciones acústicas), discos acústicos, discos ópticos, discos para cálculo, máquinas de distribución automáticas, distribuidores automáticos, sistemas de control de entrada (aparatos para fichar), señales de tráfico luminosas o mecánicas, dosificadores, hilos magnéticos, hilos telegráficos, alambres de aleaciones metálicas (fusibles), soportes de casetes fotográficos), mascarillas de respiración, filtros para mascarillas de respiración, aparatos respiratorios para la natación subacuática, aparatos de respiración, respiradores, excepto de respiración artificial, aparatos de respiración, excepto de respiración artificial, timbres de puertas eléctricos, cables eléctricos, mangueras protectoras de cables eléctricos, acoplamientos eléctricos, abrazaderas, conexiones [eléctricas], control remoto de operaciones industriales (instalaciones eléctricas para ello), aparatos electrodinámicos para el mando a distancia de señales, bolígrafos electrónicos (unidades de visualización), tablones de anuncios electrónicos, publicaciones electrónicas descargables, lámparas de alumbrado fluorescentes (de cátodo incandescente), etiquetas electrónicas para productos, información y registros en soportes comprendidos en la clase 9, otros dispositivos y aparatos comprendidos en esta clase.

Teadusotstarbelised, mere-, geodeesia-, foto-, filmi- ja optikaseadmed ja aparaadid, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni- ja kontrolliseadmed, õppeseadmed, elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja aparaadid, heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur, mis kuulub sellesse klassi, nagu seismograafid (maavärinaid registreerivad aparaadid), automaatjaotusseadmed ja -mehhanismid masinatele ja müntidele, kassaaparaadid, kalkulaatorid, tulekustutid, edasi elektroonilised andmed ja andmekogud, infotooted igat sorti elektroonilistes, andme-, info- ja sidevõrkudes, perioodika ja raamatud elektroonilisel kujul, klassi 9 kuuluvad andmebaasitooted, andmekandjad või salvestised, sh salvestatud ja salvestamata helikassetid, elektroonilised, andme- või infovõrgud, multimeediarakendused klassi 9 kuuluvatel andmekandjatel või võrgus, interaktiivsed ja graafilised programmid, arvutitarkvara, eelkõige andmeedastussüsteemid, dešifreerivad süsteemid, maksekaardid või magnet- ja kiipkaardid panganduses, kindlustuses, teenuste ja kaubandustegevuse puhul kasutamiseks, rahvusvahelised maksekaardid, elektroonilised rahakotid, kiibid, multimeedia- või infokataloogid, audiovisuaalsed programmid ja teosed, programmiseadmestus arvutitele, tark-, riistvara arvuti-, side- või infotehnika jaoks, elektroonilised andmebaasid ja andmebaasitooted, teave ja salvestised andmekandjatel, teave ja andmed infokandjatel või ka elektroonilistes, andme-, info-, arvuti- ja sidevõrkudes, sellega seotud arvuti tark- ja riistvara, elektroonilised, andme- või info- või side- või arvutivõrgud, sh üksikud koostisosad ja varuosad, mis kuuluvad klassi 9, multimeediarakendused, arvutimängud, elektrilised ja elektroonilised mõistatusmängud - selle klassi raames, detektorid, alkomeetrid, gaasianalüsaatorid (gaasianalüüsiaparaadid), klassi 9 kuuluvad detektorihuulikud, diagnostikaaparaadid, v.a meditsiinilised, diapositiivide projektsiooniaparaadid, diaprojektorid, optilised laternad, difraktsioonivõred (mikroskoobid), kõnesalvestusseadmed, diktofonid, magnetplaadid, laserplaadid (audio-video), heliplaadid (heli salvestusega), grammofoniplaadid, optilised kettad, arvutikettad, automaatjaotusseadmed, automaatjaoturid, jagamissüsteem (jagamisarvestuseseadmed), valgustusega ja mehhaanilised liiklusmärgid, dosaatorid, magnettraadid, telegraafitraadid, metallisulamitest (kaitse-) traadid, fotoslaidide hoidjad, respiraatorid, respiraatorifiltrid, akvalangid, hingamisaparatuur, respiraatorid, v.a kunsthingamiseks, elektrilised uksekellad, elektrikaablid, elektrikaablikatted, elektrilised ühendusklemmid, klambrid, pistmikud, tööstuslike operatsioonide elektrilised kaugjuhtimisseadmed, elektrodünaamilised signaaliseadmete kaugjuhtimisseadmed, elektroonilised pliiatsid (visuaalselt kujutavad ühikud), elektroonilised märkmepaneelid, elektroonilised allalaaditavad trükised, elektronlambid ja valgustid - luminofoorlambid (katoodhelendusega), elektroonilised kaubamärgised, teave ja salvestised klassi 9 alla kuuluvatel infokandjatel, muud sellesse klassi kuuluvad seadmed ja aparaadid.

Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva- ja optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet, laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan, äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet tässä luokassa, kuten seismografit (laitteet järistysten ja värähtelyn mittaamiseen), myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot, kassakoneet, laskukoneet, tulensammutuslaitteet, mukaan lukien elektroniset tiedot ja tietokannat, tietotuotteet kaikenlaisissa elektronisissa, data-, tieto-, tietoliikenneverkoissa, kausijulkaisut ja kirjat elektronisessa muodossa, tietokantatuotteet luokassa 9, tietovälineet tai tallenteet mukaan lukien äänikasetit sisältöineen tai ilman sisältöä, elektroniset, data- tai tietoverkot, tietovälineillä olevat multimediasovellukset luokassa 9, tai verkoissa olevat, vuorovaikutteiset ja graafiset ohjelmat, ohjelmistot, erityisesti tiedonsiirtojärjestelmiä varten, salauksenpurkujärjestelmät, maksukortit tai magneetti- ja sirukortit pankkialalle, vakuutusalalle, palvelualalle ja kaupankäyntiin, kansainväliset maksukortit, elektroniset rahakukkarot, sirut, multimedia- tai tietoluettelot, audiovisuaaliset ohjelmat ja teokset, tietokoneiden ohjelmistovälineet, ohjelmistot, tietokonelaitteistot, viestintä- tai tietotekniikat, elektroniset tietokannat ja tietokantatuotteet, tiedot ja tallenteet tietovälineellä, tiedot ja data tietovälineillä tai elektronisissa, data-, tieto-, tietokone- ja viestintäverkoissa, aiheeseen liittyvät ohjelmistot ja laitteistot, elektroniset, data-, tieto-, viestintä- tai tietokoneverkot, mukaan lukien yksittäiset osat ja varaosat luokassa 9, multimediasovellukset, tietokonepelit, sähköiset ja elektroniset päättelytehtävät tässä luokassa, tunnistimet, alkoholitunnistimet, laitteet kaasujen analysointiin, tunnistimien suukappaleet luokassa 9, diagnostiikkalaitteet muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin, piirtoheittimet, diaprojektorit, optiset valaisimet, diffraktiolaitteet (mikroskopia), sanelulaitteet, sanelukoneet, magneettilevyt, CD-levyt (ääni-kuva), akustiset levyt, äänitallennelevyt, levyt (optiset), laskukiekot, automaattiset jakelukoneet, automaattiset jakelulaitteet, kellokorttilaitteet (ajanmerkitsemislaitteet), vilkkuvat tai mekaaniset liikennemerkit, annostelulaitteet, magneettilangat, lennätinlangat, langat metalliseoksista (sulake-), kasettikehykset valokuvaukseen, hengitysnaamarit, hengityssuojainten suodattimet, hengityslaitteet urheilusukellusta varten, hengityslaitteet, hengityssuojaimet (muut kuin tekohengitykseen tarkoitetut), hengityslaitteet (muut kuin tekohengitykseen tarkoitetut), sähköovikellot, sähkökaapelit, sähkökaapelien vaipat, sähköliittimet, puristimet, pistoliittimet, sähkölaitteistot teollisuuden toimintojen kauko-ohjausta varten, sähködynaamiset laitteet signaalien kauko-ohjaukseen, elektroniset kynät (osoitinyksiköt), sähköiset ilmoitustaulut, ladattavat elektroniset julkaisut, hehkukatodilamput ja -putket, elektroniset merkit tuotteisiin, tiedot ja tallenteet tietovälineillä, luokassa 9, muut laitteistot ja laitteet tässä luokassa.

Tudományos berendezések és eszközök, tengerészeti, földmérési, fényképészeti, film és optikai készülékek, súl berendezések, mérő-, jelző és ellenőrző és mentő készülékek, oktatási készülékek, elektromos áram vezetésére, átváltásra, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy irányítására szolgáló berendezések és készülékek, hang és kép felvételére, átalakítására vagy reprodukciójára alkalmas berendezések és gépek, melyek ebbe az osztályba esnek, mint amilyen a szeizmográfok (rezgések és rengések mérésére alkalmas készülékek), automatikus elosztógépek és berendezések és érmék mechanikus eszközei, regisztráló pénztárgépek, számológépek, tűzoltókészülék, továbbá elektronikus adatok és adatbázisok, információs termékek elektromos, adat, információs és telekommunikációs hálózatokban, azok minden fajtájában, folyóiratok és könyvek elektronikus formában, adatbázis termékek, melyek a 9. osztályba vannak sorolva, adat és felvételhordozók ideértve a műsoros és nem műsoros audiokazettákat is, elektronikus, adat vagy információ hálózatok, multimediális alkalmazások adathordozókon, melyek a 9. osztályba vannak sorolva vagy interaktív és grafikus programok, számítógépes szoftver, különösen az adatátviteli rendszerek számára, számfejtő rendszerek, bankszektorban és biztosításban, az üzleti kapcsolatok terén vagy szolgáltatási területen használatos bankkártyák, vagy másneskártyák és csipkártyák, nemzetközi bankkártyák, elektronikus pénzkártyák, chipek, multimediális vagy információs katalógusok, audiovizuális programok és művek, programfelszerelések számítógépek számára, számítógépes szoftver, számítógépes vagy információtechnikau hardver, elektronikus adatbázis és adatbázis termékek, információk és felvételek adathordozókon, információk és adathordozók vagy elektronikus, adat, információs és kommunikációs és számítógépes halózatok, ezzel összefüggő szoftver és hardver, elektronikus, adat, információs és kommunikációs és számítógépes halózatok, ideértve annak egyes részeit és alkatrészeit, amelyek a 9.osztályba vannak sorolva, multimediális alkalmazások, számítógépes játékok, elektronikus vagy nem elektronikus fejtörők - ezen osztályon belül is, detektorok és alkoholdetektorok, gázanalizátorok (gázelemző készülékek), detektorfúvókák, melyek a 9. osztályba esnek, diagnosztikai berendezések és készülékek (nem gyógyászati célra), diapozitív vetítőkészülékek, diavetítok, optikai lámpák, diffrakciós készülékek (mikroszkópia), diktálógépek, diktafonok, mágneslemezek, kompakt lemezek (audio-video), műsoros lemezek (hangfelvételekkel), hanglemezek, optikai lemezek, számolókorongok, automatikus terjesztőgépek, automatikus elosztógépek, beérkezetési rendszerek (beérkezésnyilvántartó rendszerek), fányüzemű és mechanikus közlekedési jelzések, dózismérők/-adagolók, mágneses huzalok, mágneshuzalok, távíróhuzalok, öntvény huzalok (biztosítékra), intermedierek (fényképészet), gázálarcok, filterek/szűrők légzőmaszkokhoz, légzőkészülékek víz alatti úszáshoz, légzőkészülékek, respirátorok, kivéve a mesterséges lélegeztetéshez használtakat, légzőkészülékek, kivéve a mesterséges lélegeztetéshez, ajtócsengők, elektromos, kábelek, elektromos, köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez, csatolások, kötések (elektromos), bilincsek, csatlakozók, ipari műveletek távirányítói (elektromos berendezésekhez), elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására, elektronikus tollak (vizuális megjelenítő eszközök), elektronikus jegyzőtáblák, elektronikus kiadványok (letölthető), elektroncsövek és világítótestek, lámpatestek - fénycsövek (izzó katóddal), elektronikus címkék árucikkekhez, adathordozók felvételeihez szolgáló információk, melyek a 9. osztályba vannak sorolva, további ebbe az osztályba tartozó berendezések.

Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici e ottici, apparecchi di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo, di soccorso, apparecchi d'insegnamento, apparecchi e strumenti per la conduzione, la commutazione, la trasformazione, l'accumulazione, la regolazione o il comando della corrente elettrica, per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono e delle immagini, compresi in questa classe, quali sismografi (apparecchi per misurare le scosse e vibrazioni), distributori automatici e meccanismi per apparecchi a monete, registratori di cassa, macchine calcolatrici, estintori, inoltre dati elettronici e banche dati, prodotti informatici in reti elettroniche, di dati, informatiche, di telecomunicazioni di tutti i tipi, periodici e libri in forma elettronica, prodotti di banche dati compresi nella classe 9, supporti di dati o di registrazioni comprese le cassette audio registrate e non registrate, reti elettroniche, di dati o informatiche, applicazioni multimediali su supporti compresi nella classe 9 o nelle reti, programmi interattivi e grafici, software, in particolare per sistemi di trasmissione di dati, sistemi di decodificazione, carte per pagamenti o carte magnetiche e carte chip per il settore bancario, assicurativo, di servizi e nei rapporti commerciali, carte di pagamento internazionali, portamonete elettronici, chip, cataloghi multimediali o informatici, programmi e opere audiovisuali, programmi per computer, software, hardware per la tecnica di calcolo, di comunicazione o informatica, banche dati elettroniche e prodotti di banche dati, informazioni e registrazioni su supporti, informazioni e dati su supporti o in reti elettroniche, di dati, informatiche, di computer e di comunicazione, il relativo software e hardware, reti elettroniche, di dati o informatiche o di comunicazione o di calcolo comprese le singole parti e ricambi compresi nella classe 9, applicazioni multimediali, giochi per computer, rompicapo elettrici o elettronici compresi in questa classe, rilevatori, rivelatori d'alcol, analizzatori di gas (apparecchi per l'analisi dei gas), boccagli per rivelatori compresi nella classe 9, apparecchi diagnostici non per uso medico, apparecchi per proiettare diapositive, diaproiettori, lanterne ottiche, apparecchi di diffrazione (microscopia), macchine per dettare, dettafoni, dischi magnetici, dischi compatti (audio-video), dischi registrati (con registrazioni sonore), dischi acustici, dischi ottici, dischi calcolatori, macchine distributrici automatiche, distributori automatici, sistema di registrazione delle presenze (dispositivo per registrare le presenze), segnali stradali luminosi o meccanici, dosatori, fili magnetici, fili telegrafici, fili in leghe di metalli (fusibili), supporti (per lastre fotografiche), maschere respiratorie, filtri per maschere respiratorie, apparecchi respiratori per il nuoto subacqueo, apparecchi per la respirazione, respiratori eccetto quelli per la respirazione artificiale, apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la respirazione artificiale, campanelli elettrici per porte, cavi elettrici, guaine per cavi elettrici, connettori elettrici, morsetti, connettori, impianti elettrici per il comando a distanza d'operazioni industriali, apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali, penne elettroniche (unità di visualizzazione), tabelloni elettronici, pubblicazioni elettroniche scaricabili, tubi di lampade e apparecchiature per illuminazione - lampade fluorescenti (a catodo incandescente), etichette elettroniche per merci, informazioni e registrazioni su supporti compresi nella classe 9, altri dispositivi e apparecchi compresi in questa classe.

Moksliniai, jūriniai, geodeziniai, fotografavimo, filmavimo ir optiniai prietaisai ir įrankiai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, kontrolės, apsaugos prietaisai, mokymo prietaisai, elektros srovės instaliacijos, perjungimo, keitimo, akumuliavimo, reguliavimo arba valdymo, garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ir atgaminimo prietaisai ir įrankiai, priskirti šiai klasei, tokie kaip seismografai (sukrėtimų ir vibracijos matavimo prietaisai), automatiniai skirstytuvai ir mechanizmai prietaisams ir monetoms, kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, gesintuvai, elektroniniai duomenys ir duomenų bazės, informaciniai produktai visų rūšių elektroniniuose, duomenų, informacijos ir telekomunikacijų tinkluose, elektroniniai periodiniai leidiniai ir knygos, duomenų bazių produktai, priskirti prie 9 klasės, duomenų ar įrašų laikmenos, įskaitant įrašytas ir neįrašytas garso kasetes, elektroninės, duomenų ar informacijos tinklai, multimedijos programos laikmenose, priskirtose 9 klasei ir tinklose, interaktyvios ir grafinės programos, kompiuterių programinė įranga, ypač duomenų perdavimo sistemų, dešifravimo sistemos, mokėjimo kortelės ar magnetinės ir mikroprocesorinės kortelės, naudojamos bankininkystėje, draudimo, paslaugų ir prekybos sferose, tarptautinės mokėjimo kortelės, elektroninės piniginės, mikroprocesoriai, multimedijos ir informaciniai katalogai, audiovizualinės programos ir kūriniai, kompiuterių programinė įranga, kompiuterių programinė įranga, kompiuterių, komunikacinės ir informacinės technikos aparatinė įranga, elektroninės duomenų bazės ir duomenų bazių produktai, informacija ir įrašai laikmenose, informacija ir duomenys laikmenose arba ir elektroniniuose, duomenų, informacijos ir komunikacijų tinkluose, susijusi programinė ir aparatinė įranga, elektroniniai, duomenų ar informacijos ar kompiuterių tinklai, įskaitant atskiras dalis ir atsargines detales, priskirtas prie 9 klasės, multimedijos programos, kompiuteriniai žaidimai, elektriniai ar elektroniniai galvosūkiai, priskirti pre šios klasės, detektoriai, alkoholio detektoriai, dujų analizatoriai (dujų sudėtį nustatantys prietaisai), detektorių kandikliai, priskirti prie 9 klasės, diagnostikos aparatai ne medicinos reikmėms, diapozityvų rodymo prietaisai, diaskopai, optinės lempos, difrakcijos įrenginiai (mikroskopija), diktavimo prietaisai, diktofonai, magnetiniai diskai, kompaktiniai diskai (garso ir vaizdo), įrašyti diskai (su garso įrašais), fonografiniai įrašai, optiniai diskai, skaičiavimo diskai, automatiniai paskirstymo prietaisai, prekybos automatai, lankomumo sistemos (lankymo registracijos prietaisai), šviesiniai ar mechaniniai kelio ženklai, dozavimo įrenginiai, magnetinės vielos, telegrafo laidai, metalų lydinių laidai (avariniai), fotografijos kasečių rėmai, kvėpavimo kaukės, respiratorių filtrai, povandeninio plaukiojimo kvėpavimo prietaisai, respiratoriai, išskyrus dirbtinio kvėpavimo, kvėpavimo aparatai, išskyrus dirbtinio kvėpavimo, elektriniai durų skambučiai, elektros kabeliai, elektros kabelių apvalkalai, elektriniai sujungikliai, gnybtai, jungtys, gamybos operacijų nuotolinis valdymas, signalizacijų nuotolinio valdymo elektrodinaminiai aparatai, elektroniniai rašikliai (vizualiniai vaizdavimo elementai), elektroninės skelbimų lentos, elektroniniai leidiniai, su galimybe trumpinti, elektroninės lempos ir šviestuvai - fluorescencinės lempos (su įkaitintu katodu), elektroninės prekių etiketės, informacija ir įrašai laikmenose, priskirtose 9 klasei, kiti prie šios klasės priskirti įrenginiai ir prietaisai.

Zinātniskie, kuģniecības, ģeodēzijas, fotografēšanas, filmēšanas un optiskie aparāti un instrumenti, svēršanas, mērīšanas, signalizācijas, kontroles, glābšanas ierīces, izglītojošās ierīces, elektriskās strāvas vadības, pārslēgšanas, pārveidošanas, akumulēšanas, regulēšanas vai vadīšanas ierīces un instrumenti, skaņas vai attēla ierakstīšanas, apraides, atskaņošanas ierīces, kas ir iekļautas šajā kategorijā, piemēram, seismogrāfi (triecienu un vibrāciju mērierīces), tirdzniecības automāti un monētu mehānismi, kases aparāti, skaitļojamās mašīnas, ugunsdzēšamie aparāti, elektroniskie dati un datu bāzes, informācijas izstrādājumi dažādos elektroniskajos, datu, informācijas un telekomunikāciju tīklos, periodiskie izdevumi un grāmatas elektroniskā formātā, datu bāzu izstrādājumi, kas ietilpst 9. kategorijā, datu un ierakstu nesēji, tostarp ierakstītas un neierakstītas audiokasetes, elektroniskie, datu vai informācijas tīkli, multimediju lietotnes nesējos, kas ietilpst 9. kategorijā vai tīklos, interaktīvās un grafiskās programmas, datorprogrammu nodrošinājums, jo īpašo datu pārneses sistēmām, atšifrēšanas komplekti, maksājumu kartes vai magnetiskās un viedkaršu kartes izmantošanai bankās, apdrošināšana pakalpojumu un tirdzniecības jomā, starptautiskās maksājumu kartes, elektroniskie naudas „maciņi", mikroprocesori, multimediju vai informatīvie katalogi, audiovizuālās programmas un izstrādājumi, programmu nodrošinājums datoriem, datorprogrammu nodrošinājums, skaitļojamās, saziņas vai informācijas tehnikas aparatūra, elektroniskās datu bāzes un datu bāzu izstrādājumi, informācija un ieraksti nesējos, informācija un dati nesējos, kā arī elektroniskos, datu, informācijas, datoru un komunikācijas vai skaitļošanas tīklos, saistītā datorprogrammatūra un datoraparatūra, elektroniskie, datu, informācijas, komunikācijas vai skaitļošanas tīkli, tostarp atsevišķas daļas un rezerves daļas, kas ietilpst 9. kategorijā, multimediju lietotnes, datorspēles, elektriskās vai elektroniskās prāta spēles, kas ietilpst šajā kategorijā, detektori, alkohola detektori, gāzes analīžu ierīces (ierīces gāzu sastāva noteikšanai), to detektoru iemutņi, kas ietilpst 9. kategorijā, nemedicīniskiem mērķiem paredzētās diagnosticēšanas iekārtas, diapozitīvu atveides ierīces, slaidu projektori, optiskās lampas un laternas, difrakcijas iekārtas (mikroskopija), diktēšanas ierīces, diktofoni, magnētiskie diski, kompaktdiski (audio/video), ierakstītie diski (ar skaņas ierakstiem), fonogrāfa ieraksti, optiskie diski, datora diski, automātiskās izplatīšanas ierīces, automātiskie sadalītāji, ierašanās uzskaites sistēma (sistēma, kas reģistrē ierašanos), ceļu satiksmes zīmes (gaismas vai mehāniskās), dozēšanas automāti, magnētiskie vadi, telegrāfu stieples, metālu sakausējumu vadi (drošinātāji), fotofilmiņu turētāji, elpošanas maskas, respiratoru masku filtri, elpošanas aparāti zemūdens peldēšanai, elpošanas aparāti, respiratori, izņemot tos, kas paredzēti mākslīgai elpināšanai, elpošanas aparāti, izņemot tos, kas paredzēti mākslīgai elpināšanai, elektriskie durvju zvani, elektriskie kabeļi, elektrisko kabeļu apvalki, elektriski savienotāji, skavas, savienotāji, elektriskais aprīkojums, kas paredzēts tālvadības kontrolei rūpnieciskām darbībām, elektrodinamiskas signālu tālvadības ierīces, elektroniskās pildspalvas (vizuālās atveides elementi), elektroniskie paziņojumu dēļi, elektroniski lejupielādējamas publikācijas, elektronu lampas un gaismekļi – fluorescējošās spuldzes (ar nokaitētu katodi), elektroniskās preču etiķetes, informācija un ieraksti nesējos, kas ietilpst 9. kategorijā, citas ierīces un iekārtas, kas ietilpst šajā kategorijā.

Tagħmir li jiffermenta u strumenti xjentifiċi, nawtiċi, ġeodeżiċi, fotografiċi, ċinematografiċi u ottiċi, apparat ta' l-użin, tal-kejl, għat-trasmissjoni ta' messaġġi, tal-kontroll, tas-sokkors, tat-tagħlim, apparat u għodod għall-konduzzjoni, għall-bdil, għat-trasformazzjoni, għall-akkumulazzjoni, għar-regolazzjoni jew għall-kontroll ta' l-elettriku, għar-reġistrazzjoni, għat-trasmissjoni, għad-daqq ta' ħoss jew ta' immaġni, inkluż f'din il-klassi, bħal seismografi (strumenti għall-kejl ta' ċaqliq u vibrazzjonijiet), distributuri awtomatiċi u mekkanżmi għal tagħmir imħallas bil-quddiem, cash registers, kalkjulejters, tagħmir għat-tifi tan-nar, kif ukoll dejta elettronika u dejtabejżis, prodotti informatiċi ta' netwerks elettroniċi, tad-dejta, informatiċi u tat-telekomunikazzjoni ta' kull tip, perjodiċi u kotba f'forma elettronika, prodotti ta' dejtabejżis inklużi fil-klassi 9, tagħmir għall-ħażna ta' dejta jew diski inklużi kasetts ta' l-awdjo rreġistrati jew vojta, netwerks elettroniċi, tad-dejta jew informatiċi, applikazzjonijiet multimedjali fuq tagħmir inkluż fil-klassi 9 jew fuq netwerk, programmi interattivi u grafiċi, softwer informatiku, l-aktar għal sistemi tat-trasferiment ta' dejta, sistemi tad-dekodifikazzjoni, kards tal-kreditu jew manjetiċi u kards biċ-ċippi, għall-użu fis-settur bankarju, ta' l-assigurazzjoni, tas-servizzi pubbliċi u fin-negozju, kards tal-pagament internazzjonali, portmonijiet elettroniċi, ċippi, katalgi multimedjali jew informatiċi, programmi u xogħlijiet awdjoviżivi, softwer informatiku, ħardwer għall-komputazzjoni, għall-komunikazzjoni jew għat-teknoloġija ta' l-informazzjoni, dejtabejżis elettroniċi u prodotti ta' dejtabejżis, tagħmir tad-dejta u ta' l-awdjo, tagħmir tad-dejta informatiku, elettroniku, netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, tad-dejta, informatiċi, softwer u ħardwer relatat, netwerks elettroniċi, tad-dejta, informatiċi jew tal-komunikazzjoni kif ukoll partijiet u komponenti, inklużi fil-klassi 9, applikazzjonijiet multimedjali, logħbiet tal-kompjuter, logħbiet elettriċi jew elettroniċi, inklużi f'din il-klassi, ditekters, ditekters ta' l-alkoħol, tagħmir għall-analiżi tal-gassijiet, tagħmir tal-ħalq għal ditekters inklużi fil-klassi 9, apparat dijanjostiku mhux għall-użu mediku, projetturi ta' l-islajds, lampi ottiċi, strumenti tad-diffrazzjoni (mikroskopija), dictaphones, magni tad-dettatura, diski manjetiċi, diski kumpatti (ta' l-awdjo/tal-vidjow), diski rreġistrati (b'diski ta' l-awdjo), diski akustiċi, diski ottiċi, diski informatiċi, distributuri awtomatiċi, sistemi tal-ħin u ta' l-attendenza (sistema għas-sorveljanza ta' l-impjegati), sinjali tat-traffiku jixegħlu jew mekkaniċi, tagħmir li bih jitkejlu d-dożi, wajers manjetiċi, wajers tat-telegrafija, wajers ta' ligi tal-metall (fjużis), oqfsa tal-kasetts għall-fotografija, maskri tan-nifs, filtri għal maskri tan-nifs, apparat tan-nifs għall-għawm taħt l-ilma, apparat tan-nifs, respirators, respiraturi, minbarra tagħmir għar-respirazzjoni artifiċjali, qniepen tal-bibien elettriċi, kejbils elettriċi, kisi għall-wajers elettriċi, konnetturi elettriċi, klampi, konnetturi, kontroll mill-bogħod ta' attivitajiet industrijali (installazzjonijiet elettriċi għall-), tagħmir tas-sinjalar elettrodinamiku kkontrollat mill-bogħod, pinen elettroniċi (unitajiett li juru l-immaġni), panils ta' l-avviżi elettroniċi, pubblikazzjonijiet elettroniċi (li jitniżżlu), tubi elettroniċi u lampadarji, lampi fluworexxenti (b'katowds jisħnu), tikketti elettroniċi għal prodotti, informazzjoni u dejta fuq tagħmir inkluż fil-klassi 9, apparat u tagħmir ieħor inkluż f'din il-klassi.

Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische en optische apparaten en instrumenten, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-), en onderwijsapparaten, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit, apparaten voor het opnemen, het overbrengen, en het weergeven van geluid of beeld, voorzover begrepen in deze klasse, zoals seismografen (apparaten voor het meten van bevingen en vibraties), verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, computers, brandblusapparaten, verder elektronische gegevens en databanken, informatieproducten in alle soorten elektronische-, data-, informatie- en telecommunicatienetwerken, periodieken en boeken in elektronische vorm, databaseproducten in klasse 9, data- en gegevensdragers inclusief bespeelde en niet-bespeelde audiocassettes, elektronische, data- of informatienetwerken, multimediale applicaties op dragers voor zover begrepen in klasse 9 of in netwerken, interactieve en grafische programma's, software, met name voor systemen voor dataoverdracht, ontcijferingseenheden, betaalkaarten of magnetische- en chipkaarten voor het gebruik in het bankwezen, verzekeringswezen, de dienstverlening en handel, internationale betaalkaarten, elektronische beurzen, chips, multimediale of informatiecatalogi, audiovisuele programma's en werken, computerprogrammatuur, software, hardware voor computer-, communicatie- of informaticatechniek, elektronische databases en databaseproducten, informatie en gegevens op een datadrager, informatie en gegevens op een datadrager, informatie en data op dragers of ook in elektronische, data-, informatie-, computer- of communicatienetwerken, samenhangende software en hardware, elektronische, data- of informatie- of communicatie- of computernetwerken inclusief afzonderlijke onderdelen en reservedelen voor zover begrepen in klasse 9, multimediale applicaties, computerspellen, elektrische of elektronische breinbrekers - in het kader van deze klasse, detectoren, alcoholdetectoren, gasanalysatoren (apparaten voor gasanalyse), mondstukken voor detectoren voor zover begrepen in klasse 9, diagnostische toestellen voor ander gebruik dan medisch gebruik, diaprojectoren, diaprojectoren, projectorlampen, diffractieapparaten (microscopie), dicteermachines, dictafoons, magnetische schijven, compact discs (audio-video), bespeelde discs (met geluidsopnames), grammofoonplaten, optische schijven, computerdisks, distributieautomaten, automatische verdelerkasten, kloksysteem (apparatuur voor het bijhouden van werktijden), verlichte of mechanische verkeersborden, dosimeters, magnetische draden, telegraafdraden, draden van metalen legeringen (voor zekeringen), houders voor fotografische cassettes/inlegramen voor de fotografie, ademmaskers, filters voor ademmaskers, ademhalingsapparaten voor het duiken, ademhalingsapparaten, respiratoren, niet voor kunstmatige beademing, ademhalingsapparaten, niet voor kunstmatige beademing, elektrische deurbellen, elektrische kabels, omhulsels voor elektrische kabels, elektrische connectoren, klemmen, koppelstukken, elektrische installaties voor de afstandsbediening van industriële processen, elektrodynamische apparatuur voor de afstandsbediening van signaleringsinstallaties, elektronische pennen (voor aanraakschermen), elektronische mededelingenborden, elektronische publicaties met mogelijkheid tot downloaden, elektronenbuizen en lampen - TL-buizen (met gloeikathode), elektronische etiketten voor goederen, informatie en bestanden op dragers voor zover begrepen in klasse 9, andere in deze klasse begrepen inrichtingen en apparaten.

Urządzenia i przyrządy naukowe, żeglugowe, geodezyjne, fotograficzne, filmowe i optyczne, urządzenia do ważenia, mierzenia, sygnalizacyjne, kontrolne, zabezpieczające, przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przetwarzania, akumulacji, regulacji lub sterowania prądu elektrycznego, do zapisu, przetwarzania, odtwarzania dźwięku lub obrazu należące do tej klasy, takie jak sejsmografy (urządzenia do mierzenia wstrząsów i wibracji), dystrybutory automatyczne i mechanizmy do urządzeń na monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, gaśnice, następnie dane elektroniczne i bazy danych, produkty informatyczne we wszelkiego rodzaju sieciach elektronicznych, w sieciach danych, informatycznych, telekomunikacyjnych, periodyki i książki w postaci elektronicznej, produkty baz danych należące do klasy 9, nośniki danych lub zapisów, w tym kasety audio nagrane i nienagrane, sieci elektroniczne, danych lub informatyczne, multimedialne aplikacje na nośnikach należące do klasy 9 lub w sieciach, programy interaktywne i graficzne, oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza do systemów przenoszenia danych, zestawy deszyfrujące, karty płatnicze lub karty magnetyczne i chipowe do użytku w bankowości, ubezpieczeniach, w dziedzinie usług i w kontaktach handlowych, międzynarodowe karty płatnicze, elektroniczne portmonetki, chipy, katalogi multimedialne lub informatyczne, programy i dzieła audiowizualne, wyposażenie programowe do komputerów, oprogramowanie komputerowe, sprzęt techniki obliczeniowej, komunikacyjnej lub informatycznej, elektroniczne bazy danych i produkty baz danych, informacje i zapisy na nośnikach, informacje i dane na nośnikach lub i w sieciach elektronicznych, danych, informatycznych, komputerowych i komunikacyjnych, związane z tym oprogramowanie i sprzęt, sieci elektroniczne, danych lub informatyczne lub komunikacyjne lub obliczeniowe wraz z poszczególnymi częściami i częściami zamiennymi, należące do klasy 9, aplikacje multimedialne, gry komputerowe, łamigłówki elektryczne lub elektroniczne - w ramach tej klasy, detektory, detektory alkoholu, analizatory gazu (urządzenia do analizy gazu), ustniki na detektory należące do klasy 9, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do wyświetlania diapozytywów, rzutniki do slajdow, żarówki do rzutników, aparatura do dyfrakcji (mikroskopowa), urządzenia do dyktowania, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski nagrane (z nagraniami dźwiękowymi), płyty gramofonowe, dyski optyczne, dyski komputerowe, automatyczne maszyny do dystrybucji, dystrybutory automatyczne, system badania frekwencji (urządzenia do ewidencji obecności), znaki drogowe świetlne lub mechaniczne, dozymetry, przewody magnetyczne, przewody telegraficzne, druty ze stopów metali (bezpiecznikowe), uchwyty kaset fotograficznych, maski do oddychania, filtry do masek do oddychania, urządzenia oddechowe do pływania pod wodą, aparaty do oddychania, respiratory, za wyjątkiem do sztucznego oddychania, aparaty do oddychania, za wyjątkiem aparatów do sztucznego oddychania, elektryczne dzwonki do drzwi, kable elektryczne, powłoki kabli elektrycznych, zlącza elektryczne, zaciski, konektory, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, elektrodynamiczna aparatura do zdalnego sterowania sygnalizacją , pióra elektroniczne (ekranopisy) (wizualne jednostki odwzorowujące), elektroniczne tablice ogłoszeń, publikacje elektroniczne pobieralne, lampy elektronowe i oprawy oświetleniowe - lampy fluorescencyjne (z katodą żarową), elektroniczne etykietki towarów, informacje i zapisy na nośnikach, należących do klasy 9, pozostałe urządzenia i przyrządy należące do tej klasy.

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, aparelhos de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino, aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica, aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens, incluídos nesta classe, tais como sismógrafos (aparelhos para medir abalos e vibrações), distribuidores automáticos e mecanismos para máquinas de pré-pagamento, caixas registadoras, máquinas de calcular, extintores, dados e bases de dados electrónicos, produtos informáticos em redes electrónicas, de dados, informáticas e de telecomunicações de todos os tipos, periódicos e livros em formato electrónico, produtos de bases de dados incluídos na classe 9, suportes de dados ou de registos, incluindo cassetes áudio gravadas e não gravadas, redes electrónicas, de dados ou informáticas, aplicações multimédia em suportes incluídos na classe 9 ou em redes, programas interactivos e gráficos, software, em especial para sistemas de transmissão de dados, sistemas de descodificação, cartões de pagamento ou cartões de banda magnética e com chip incorporado para uso nos sectores bancário, de seguros, de serviços e de comércio, cartões de pagamento internacionais, porta-moedas electrónicos, chips, catálogos multimédia ou de informação, programas e obras audiovisuais, programas para computadores, software, hardware da tecnologia de computação, de comunicação ou de informação, bases de dados electrónicas e produtos de bases de dados, informações e registos em suportes, informações e dados em suportes ou em redes electrónicas, de dados, de informação, de computadores e de comunicações, software e hardware relacionados, redes electrónicas, de dados ou de informação ou de comunicação ou de computação, incluindo peças e acessórios incluídos na classe 9, aplicações multimédia, jogos de computador, quebra-cabeças eléctricos ou electrónicos incluídos nesta classe, detectores, detectores de álcool, analisadores de gases (aparelhos para a análise de gases), boquilhas para detectores incluídos na classe 9, aparelhos de diagnóstico sem ser para uso médico, aparelhos de projecção de diapositivos, diaprojectores, lâmpadas para projectores, aparelhos de difracção (microscopia), gravadores de voz, dictafones, discos magnéticos, discos compactos (áudio - vídeo), discos gravados (com registos sonoros), discos acústicos, discos ópticos, discos de cálculo, máquinas de distribuição automática, distribuidores automáticos, sistemas de ponto (dispositivos para marcação de ponto), sinais de trânsito luminosos ou mecânicos, dosímetros, fios magnéticos, fios telegráficos, fios em ligas metálicas (fusíveis), suportes de tinteiros de fotografia, máscaras respiratórias, filtros para máscaras respiratórias, aparelhos respiratórios para a natação subaquática, aparelhos de respiração, respiradores sem ser para respiração artificial, aparelhos de respiração sem ser de respiração artificial, campainhas eléctricas para portas, cabos eléctricos, bainhas para cabos eléctricos, uniões eléctricas, bornes de ligação eléctrica, conectores, instalações eléctricas para o comando à distância de operações industriais, aparelhos electrodinâmicos para o comando à distância dos sinais, canetas electrónicas (unidades de visualização), painéis de aviso electrónicos, publicações electrónicas descarregáveis, tubos de electrões e aparelhos de iluminação - lâmpadas fluorescentes (de cátodo quente), etiquetas electrónicas para mercadorias, informação e registos em suportes incluídos na classe 9, outros equipamentos e aparelhos incluídos nesta classe.

Instrumente si aparatura stiintifica, navala, geodezica, fotografica, optica si de filmat, aparatura pentru cantarire, masurare, semnalizare, control si protectie, aparatura de instruire, aparatura si instrumente de transport, comutare, transformare, acumulare, reglare sau conducerea curentului electric, pentru inregistrarea, transmisia si reproducerea sunetului sau imaginii, care intra in aceasta clasa, cum ar fi seismografele (aparate pentru masurarea cutremurelor si vibratiilor), distribuitoare automate si mecanisme pentru aparatura si monede, case de marcat, masini de calculat, extinctoare, in continuare date si banci de date electronice, produse informatice in retelele electronice si de date, informationale si de telecomunicatii de orice tip, carti si periodice in format electronic, produse de baze de date incluse in clasa 9, purtatori de date si inregistrari, inclusiv casete audio electronice inregistrate sau neinregistrate, retele de date sau informationale, aplicatii multimedia pe purtatori, incluse in clasa 9 sau in retele, programe grafice si interactive, software, in special pentru sistemele de transmitere a datelor, sisteme de decodificare, carduri pentru plati sau magnetice si carduri cu cipuri pentru utilizari in sistemul bancar, sistemul de asigurari, in spera serviciilor si in contactele comerciale, carduri internationale de plata, portmoneul electronic, cipuri, cataloage informative sau multimedia, programe si piese audiovizuale, dotari program pentru calculatoare, software, hardware, tehnica de calcul, informationala sau de comunicare, baze de date electronice si produse de baze de date, informatii si inregistrari pe purtatori, informatii si date pe purtatori sau/si in retelele electronice de date si informatii, de calculatoare si comunicare, software si hardware aferent, retele electronice de date sau informatii, de calculatoare sau comunicare, inclusiv diferite componente si piese de schimb, cuprinse in clasa 9, aplicatii multimedia, jocuri pe calculator, jocuri de noroc electrice sau electronice – in cadrul acestei clase, detectoare, alcool teste, analizoare de gaze (aparate pentru analiza gazelor), mustiuc pentru detectoarele ce intra in clasa 9, aparate de diagnosticare, altele decat cele pentru uz medical, aparate pentru proiectia diapozitivelor, becuri pentru proiectoare, dispozitive cu diafragma (microscopie), reportofoane, dictafoane, discuri magnetice, compact-discuri (audio-video), discuri inregistrate (cu inregistrari audio), discuri de gramofon, discuri optice, discuri de calcul, masini automate de distributie, distribuitoare automate, sistemul de prezenta (aparate pentru evidenta prezentei – pontaj) simboluri mecanice sau luminoase pentru transporturi, dozimetre, fire magnetice, fire de telegraf, fire din aliaje de metal (sigurante) suporturi pentru casetele fotografice, masti de respirat, filtre pentru mastile de respirat, aparate de respirat pentru inot subacvatic, aparate pentru respirat, aparate de respirat cu exceptia celor folosite la respiratia artificiala, sonerii electrice pentru usi, cabluri electrice, invelisuri de cabluri electrice, cleme pentru cabluri electrice, cuplaje electrice, menghine, conectoare, instalatii electrice pentru comanda la distanta a proceselor industriale, instalatii electrodinamice pentru comanda la distanta a semnalizarii, creioane electronice (unitati de ilustrare vizuala), aviziere electronice, publicatii electronice cu posibilitatea comprimarii , tuburi electronice si corpuri de iluminat - tuburi (cu catod de incalzire), etichete electronice pentru marfuri, informatii si inregistrari pe purtatorii inclusi in clasa 9, alte instalatii si aparate, care se incadreaza in aceasta clasa.

Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, filmové a optické prístroje a nástroje, prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu, prístroje na vyučovanie, prístroje a nástroje na vedeníe, spínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, na záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu, spadajúce do tejto triedy, ako sú seizmografy (prístroje na meranie otrasov a vibrácií), predajné automaty a mechanizmy pre prístroje a mince, registračné pokladnice, počítacie stroje, hasiace prístroje, ďalej elektronické dáta a dátabázy, informačné produkty v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach všetkého druhu, periodické publikácie a knihy v elektronickej podobe, databázové produkty zaradené v triede 9, nosiče dát či záznamov vrátane audiokaziet nahraných aj nenahraných, elektronické, dátové alebo informačné siete, multimediálne aplikácie na nosičoch, zaradených v triede 9 alebo v sieťach, interaktívne a grafické programy, software, najmä pre systémy na prenos dát, dešifrovacie sústavy, platobné karty alebo magnetické a čipové karty na použitie v bankovníctve, poisťovníctve, v oblasti služieb a v obchodnom styku, medzinárodné platobné karty, elektronické peňaženky (karty), mikroprocesory, multimediálne alebo informačné katalógy, audiovizuálne programy a diela, programové vybavenie pre počítače, software, výpočtový hardvér, komunikačné alebo informačné techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy na nosiči, informácie a dáta na nosičoch alebo aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické, dátové alebo informačné alebo komunikačné alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných dielov, obsiahnutých v triede 9, multimediálne aplikácie, počítačové hry, elektrické alebo elektronické hlavolamy - v rámci tejto triedy, demodulátory, detektory alkoholu, analyzátory plynov (prístroje na rozbor plynov), náustky na detektory spadajúce do triedy 9, diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych, premietacie prístroje na diapozitívy, diapozitívy (premietacie prístroje na -), optické lampy, difrakčné zariadenia (mikroskopia), diktovacie stroje, diktovacie stroje, magnetické disky, kompaktné disky (audio-video), nahrané disky (so zvukovými nahrávkami), gramofónové platne, optické disky nosiace zvukové alebo video zápisy, počítacie dosky, automatické distribučné stroje, automatické rozvádzače, dochádzkový systém (zariadenia na evidenciu dochádzky), svetelné alebo mechanické dopravné značky , dávkovacie nádoby, magnetické cylindrické vrstvy, telegrafické drôty, drôty zo zliatin kovov (poistkové), kazetové rámy pre fotografie, dýchacie masky, filtre pre dýchacie masky, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou, dýchacie prístroje, respirátory, s výnimkou na umelé dýchanie, dýchacie prístroje, s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie, elektrické dverové zvonceky, elektrické káble, plášte elektrických káblov, spojky, elektrické, svorky, spojky, elektrické inštalácie pre diaľkové ovládanie priemyselných prevádzok, elektrodynamické zariadenia pre diaľkové riadenie signalizácie, elektronické perá (vizuálne zobrazovacie jednotky), elektronické poznámkové tabule, elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete), elektrónky a svietidlá - žiarivky (so žeravenou katódou), elektronický prístroj na oznacovanie výrobkov (etikety), informácie a záznamy na nosičoch, zaradených v triede 9, dalšie zariadenia a prístroje spadajúce do tejto triedy.

Znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti, aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije, aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike, ki jih obsega ta razred, kot so seizmografi (naprave za mejenje potresov in vibracij), prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance, registrske blagajne, računski stroji, gasilni aparati, elektronski podatki in podatkovne zbirke, informacijski izdelki v elektronskih, podatkovnih, informacijskih in telekomunikacijskih omrežjih vseh vrst, periodične publikacije in knjige v elektronski obliki, izdelki iz kategorije podatkovnih zbirk, ki jih obsega razred 9, nosilci podatkov oziroma zapisov, vključno z avdio kasetami, posnetim in neposnetimi, elektronska, podatkovna ali informacijska omrežja, večpredstavne aplikacije na nosilcih, ki jih obsega razred 9, ali v omrežjih, interaktivni in grafični programi, programska oprema, predvsem za sistema za prenos podatkov, sestavi za dešifriranje, plačilne kartice ali magnetne kartice in kartice s čipom za uporabo v bančništvu, zavarovalništvu, v storitvenem sektorju in pri poslovnih stikih, mednarodne plačilne kartice, elektronske denarnice, čipi, večpredstavni ali informacijski katalogi, avdiovizualni programi in dela, programska oprema za računalnike, programska oprema, strojna oprema računalniške, komunikacijske ali informacijske tehnike, elektronske podatkovne zbirke in zadevni proizvodi, informacije in zapisi na nosilcih, informacije in podatki na nosilcih ali v elektronskih, podatkovnih, informacijskih, računalniških in komunikacijskih omrežjih, zadevna programska in strojna oprema, elektronska, podatkovna, informacijska, računalniška in komunikacijska omrežja ter njihovi sestavni in nadomestni deli, ki jih obsega razred 9, večpredstavne aplikacije, računalniške igre, električne ali elektronske miselne igre, ki jih obsega ta razred, detektorji, detektorji, detektorji alkohola, analizatorji plinov (naprave za analizo sestave plinov), ustniki za detektorje, ki jih obsega razred 9, diagnostični aparati, razen tistih za medicinske namene, aparati za predvajanje diapozitivov, diaprojektorji, žarnice za projektorje, naprava za lomljenje svetlobe (mikroskopija), diktirne naprave, diktafoni, magnetni diski, zgoščenke (avdio-video), posneti diski (z zvočnimi posnetki), gramofonske plošče, optični diski, računski diski, samodejni distribucijski stroji, samodejni razdelilniki, evidenčni sistemi (naprave za evidenco prisotnosti), prometni znaki, svetlobni ali mehanski, odmerjevalniki, magnetne žice, telegrafske žice, žice iz zlitin kovin (za varovalke), držala za fotografske kasete, filtri za dihalne maske, dihalni aparati za potapljanje, respiratorji, razen tistih za umetno dihanje, dihalni aparati, razen tistih za umetno dihanje, električni hišni zvonci, električni kabli, plašči za električne kable, električne spojke, sponke, konektorji, električni aparati za daljinsko krmiljenje industrijskih procesov, elektrodinamične naprave za daljinsko upravljanje signalizacije, elektronska peresa (naprave za vizualni prikaz), elektronske oglasne table, naložljive elektronske publikacije, elektronke in svetila - žarnice (z žarilno katodo), elektronske etikete za blagovne proizvode, informacije in zapisi na nosilcih, ki jih obsega razred 9, drugi aparati in instrumenti, ki jih obsega ta razred.

Vetenskapliga, marina, geodetiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument, apparater för vägning, mätning, signalering, kontroll, räddning, apparater för undervisning, apparater och instrument för ledning, omkoppling, omvandling, ackumulering, reglering eller styrning av elektrisk ström, för inspelning, överföring, återgivning av ljud eller bild, ingående i denna klass, såsom seismografer (apparater för mätning av skakningar och vibrationer), automatiska fördelare och mekanismer till apparater och mynt, kassaapparater, räknemaskiner, eldsläckare, vidare elektroniska data- och databasanordningar, informationsprodukter i elektroniska, datoriserade, informations- och telekommunikationsnät av alla slag, periodiska publikationer och böcker i elektronisk form, databasprodukter ingående i klass 9, data- eller inspelningsmedia inklusive inspelade och tomma ljudkassetter, elektroniska, data- eller informationsnät, multimediala tillämpningar på media, ingående i klass 9 eller i näten, interaktiva och grafiska program, programvara, särskilt för system för överföring av data, dechiffreringssystem, betalkort eller magnetiska och chipkort för användning i bankärenden, försäkringsverksamhetavseende tjänster och i affärsförbindelser, internationella betalkort, elektroniska portmonnäer, chips, multimediala eller informationskataloger, audiovisuella program och verk, programutrustning för datorer, programvara, datamaskinvara, kommunikations- eller informationsteknik, elektroniska databaser och databasprodukter, information och inspelningar på media, information och data på media eller även i elektroniska, data-, informations-,dator- och kommunikationsnät, relaterad och maskinvara, elektroniska, data- eller informations- eller klommunikations- eller datanät inklusive enstaka delar och reservdelar, ingående i klass 9, multimediala tillämpningar, datorspel, elektriska eller elektroniska gåtor - ingående i denna klass, detektorer, detektorer av alkohol, gasanalysatorer (apparater för analys av gas), munstycken till detektorer ingående i klass 9, diagnostikapparater, ej för medicinska ändamål, projektionsapparater för diapositiv, diaprojektorer, optiska lampor, diffraktionsapparater (mikroskop), dikteringsmaskiner, diktafoner, magnetskivor, cd-skivor (audio-video), inspelade skivor (med ljudinspelningar), grammofonskivor, optiska skivor, dataskivor, automatiska distributionsapparater, försäljningsautomater, varuautomater, distributionsautomater, närvarosystem (anordning för registrering av närvaro), ljus- eller mekaniska trafikmärken, dosmätare, magnettråd, telegrafledningar, trådar av metallegeringar (säkringar), kassettramar för fotografi, andningsmasker, filter för andningsmasker, andningsapparater för sportdykare, andningsapparater, respiratorer, ej för konstgjord andning, andningsapparater, ej apparater för konstgjord andning, elektriska dörrklockor, kablar, elektriska, mantlar för elektriska kablar, elektriska anslutningar, klämmor, stickproppsanslutningar [el.], elektriska installationer för fjärrkontroll av industriella funktioner, elektrodynamiska apparater för fjärrstyrning av signaler, elektroniska pennor (visuella avbildningsenheter), elektroniska anslagstavlor, nedladdningsbara elektroniska publikationer, elektronrör och elektriska ljuskällor - lysrör (med glödkatod), elektroniska märklappar för gods, information och inspelningar på media, ingående i klass 9, övriga anordningar och apparater ingående i denna klass.

30
Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy k ochucení, koření, led pro osvěžení, arašídové cukrovinky, aromatické přípravky do potravin, bonbóny, cukroví, mentolové cukroví, cukrovinky k ozdobení vánočních stromků, čokoláda, čokoládové nápoje s mlékem, dorty, fondány, karamely, kávové náhražky rostlinného původu, kávové nápoje s mlékem, koláče s náplní, krekry, kukuřice pražená, listové těsto, lupínky, vločky obilné, makaróny, mandlové cukrovinky, mandlové těsto, marcipán, marinády, chuťové přísady, máslové, tukové těsto, masové paštiky zapečené v těstě, masové pirožky, medovníky, perníky, mentol do cukrovinek, výrobky z kukuřičné mouky, müsli, kakaové nápoje, omáčka sójová ostrá, oplatky, potraviny na bázi ovsa, jedlé ozdoby na dorty, palačinky, pastilky, pečivo s masovou náplní, pivní ocet, pizzy, popcorn, pražená kukuřice, potraviny z mouky, pralinky, prášek do pečiva, příchutě, aroma, příchutě do nápojů s výjimkou éterických olejů, přípravky do potravin aromatické, pudinky, rýžové koláčky, přírodní sladidla, sladový výtažek jako potravina, suchary, sušenky, sušenky máslové, keksy, biskvity, suši, šerbet (zmrzlinový nápoj), škrobové výrobky jako potrava, ztužovače šlehačky, špagety, rajčatová šťáva, šťávy s výjimkou dresinků, tabletky, těstoviny, tresti do potravin, nikoliv pro lékařské účely, včelí kašička pro lidskou spotřebu, ne pro lékařské účely, kukuřičné vločky, ovesné vločky, mořská voda na vaření, výrobky z kakaa, výrobky z obilovin, zahušťovací přípravky na kuchyňské použití, zákusky, koláče, zálivky na ochucení, zjemňující látky na maso pro domácnost, pojiva jako přísady do zmrzliny, zmrzlina jogurtová, zmrzlinové poháry, želé ovocné, žvýkačky ne pro lékařské účely, potraviny v rámci této třídy.

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café (artificiel), farines et préparations faites de céréales, pains, pâté en croûte, confiseries, glaces à rafraîchir, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour pâtes, sel, moutarde, vinaigres, rehausseurs de goûts, assaisonnement, glaces à rafraîchir, confiserie à base d'arachides, préparations aromatiques à usage alimentaire, bonbons, sucreries, bonbons à la menthe, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël, chocolat, chocolat au lait [boisson], tartes, fondants, caramels (bonbons), préparations végétales remplaçant le café, café au lait, tourtes, biscuits apéritifs, maïs grillé, pâtisserie, pommes de terre, flocons de céréales, macaronis, confiserie à base d'amandes, pâte d'amandes, massepain, marinades, condiments, pâtes au beurre, pâtes grasses, pâtés (pâtisserie), pâtés à la viande, produits au miel, pain d'épices, menthe pour la confiserie, produits à base de farine de maïs, muesli, boissons à base de cacao, sauce de soja, gaufres, aliments à base d'avoine, décorations comestibles pour gâteaux, crêpes, pastilles, pâtés [pâtisserie], vinaigre de bière, pizzas, pop corn, maïs grillé, mets à base de farine, pralines, poudre pour gâteaux, arômes, arômes, rehausseurs de goûts pour boissons à l'exception des huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire, poudings, gâteaux de riz, natural sweeteners, extrait de malt pour l'alimentation, biscottes, biscuiterie, petits-beurre, petits fours (gâteaux), biscuits, sushi, sorbets (boisson glacée), produits amylacés à usage alimentaire, produits qui durcissent la crème Chantilly, vermicelles, sauce tomate, sauces (condiments), tablettes, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, non à usage médical, bouillie à consommation humaine et non à des fins médicales, pétales de maïs, flocons d'avoine, eau de mer pour la cuisine, produits de cacao, produits à base de céréales, épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, desserts, gâteaux, sauces (condiments), produits pour attendrir la viande à usage domestique, liants pour glaces alimentaires, yaourt glacé (confiserie glacée), sorbets (glaces alimentaires), gelée de fruits, gommes à mâcher à usage médical, aliments dans le cadre de cette classe.

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiment), spices, ice, peanut confectionery, aromatic preparations for food, sweetmeats (candy), sugar confectionery, peppermint sweets, confectionery for decorating Christmas trees, chocolate, chocolate beverages with milk, tarts, fondants (confectionery), caramels (candy), vegetal preparations for use as coffee substitutes, coffee beverages with milk, pies, crackers, popcorn, pastry, potato crisps, cereal chips, macaroons, almond confectionery, almond paste, marzipan, marinades, condiments, cake paste, pâté (pastries), meat pies, gingerbread, mint for confectionery, products from cornflour, muesli, cocoa-based beverages, soya sauce, wafers, oat-based food, edible cake decorations, pancakes, lozenges, pasty, beer vinegar, pizzas, popcorn, farinaceous foods, pralines, cake powder, flavourings, aromatics, flavourings other than essential oils for beverages, aromatic preparations for food, puddings, rice cakes, natural sweeteners, malt extract for food, rusks, cookies, petit-beurre biscuits, petits fours, biscuits, sushi, sherbets (ices), starch products for food, products for solidifying cream, spaghetti, tomato sauce, sauces (condiments), lozenges (confectionery), pasta, flavourings for food, not for medical purposes, bee glue (propolis) for human consumption, not for medical purposes, flaked corn, oat flakes, seawater for cooking, cocoa products, preparations made from cereals, thickening agents for cooking foodstuffs, cakes, sauces (condiments), meat tenderisers, for household purposes, binding agents for ice cream (edible ices), frozen yoghurt, sorbets (ices), fruit jellies (confectionery), chewing gum not for medical purposes, foodstuffs included in this class.

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren, Konditorwaren, Süßwaren, Eiscreme, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis, Erdnußkonfekt, Würzzubereitungen für Nahrungsmittel, Bonbons, Zuckerwaren, Konfekt, Pfefferminzbonbons, Zuckerwaren als Christbaumschmuck, Schokolade, Milchschokolade (Getränk), Torten, Fondants (Konfekt), Karamellen, Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage, Milchkaffee, Pasteten (mit Teigmantel), Kräcker (Gebäck), Mais (geröstet), Blätterteig, Chips, Getreideflocken, Makkaroni, Mandelkonfekt, Marzipanrohmasse, Marzipan, Marinaden, Würzmittel, Butterteig, Fettteig, Fleischpasteten (mit Teigmantel), Fleischpiroggen, Lebkuchen, Pfefferkuchen, Pfefferminz für Konfekt, Maismehlprodukte, Müsli, Kakaogetränke, Sojasoße, (scharf), Waffeln, Nahrungsmittel auf der Grundlage von Hafer, Kuchenverzierungen (essbar), Pfannkuchen (Crepes), Pastillen, Pasteten (Backwaren), Bieressig, Pizzas, Puffmais, Mais (geröstet), Mehlspeisen, Pralinen, Kuchenmischungen (pulverförmig), Aromastoffe, Aromen, Getränkearomen (ausgenommen ätheriche Öle), Würzzubereitungen für Nahrungsmittel, Pudding, Reiskuchen, natürliche Süßungsmittel, Malzextrakte für Nahrungszwecke, Zwieback, Kleingebäck, Butterkeks, Keks, Biskuits, Sushi, Sorbets (Speiseeisgetränk), Stärkeprodukte für Nahrungszwecke, Sahnestandmittel, Spaghetti, Tomatensaft, Saucen (ausgenommen Würzsoßen), Tabletten, Teigwaren, Nahrungsmittelessenzen (nicht für medizinische Zwecke), Gelée royale für Nahrungszwecke (nicht für medizinische Zwecke), Cornflakes, Haferflocken, Meerwasser für die Küche, Kakaoerzeugnisse, Getreiderzeugnisse, Bindemittel für Kochzwecke, Desserts, Kuchen, Soßen (Würzen), Fleischbeizmittel (Mittel zum Zartmachen) für Haushaltszwecke, Bindemittel für Speiseeis, Joghurteis (Speiseeis), Eisbecher (Speiseeis), Fruchtgelees, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Nahrungsmittel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

Кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе, брашно и изделия от житни растения, хляб, пекарски изделия, сладки и захарни изделия, сладолед, мед, меласов сироп, мая, брашна за тесто, сол, горчица, оцет, сосове за овкусяване, подправки, сладолед, фъстъчени сладкарски изделия, ароматични добавки за храни, бонбони, захарни сладкарски изделия, ментови бонбони, следки за украса на коледни елхи, шоколад, шоколадови напитки с мляко, плодови пити, пайове, кексчета, карамелки (бонбони), заместители на кафе от растителен произход, напитки от кафе с мляко, пирожки с пълнеж, крекери, пуканки, сладкиши, пасти, сладки, вафли, зърнени вафли, бадемови бисквити, бадемово тесто, марципан, маринати, подправки, маслено, мазно тесто, месо, запечено в тесто, пирожки с месо, медовини, сладки с пълнеж, ментол за сладкиши, изделия от царевично брашно, мюсли, какаови напитки, соеви сосове, вафли, овесени храна, ядивни украси за сладкиши, палачинки, смучещи бонбони, пекарски изделия с пълнеж от месо, хмелен оцет, пици, пуканки, пуканки, нишестени храни, пралини (захаросани сладкарски изделия, предимно ядки), бакпулвер, подправки, аромати, овкусители за напитки с изключение на етеричните масла, ароматични добавки за храни, пудинги, оризов пай (кекс), натурални подсладители, малцов извлек като хранително вещество, сухари, бисквити, маслени бисквити, суши, шербет (сладоледена напитка), изделия от нишесте като хранителни продукти, стягащи сметани, фиде, доматен сок, сокове, с изключение на дресинги, таблетки, макарони, фиде и пр., тестени изделия, есенции за хранителни продукти, а не за медицински цели, пчелно млечице за консумация от хора, не за медицински цели, зърнени люспи, овесени люспи, морска вода за варене, какаови продукти, изделия от житни растения, продукти за сгъстяване за ползване в кухнята, сладкиши, пасти, заливки за овкусяване, вещества за овкусяване на месо в домакинството, спояващи вещества като добавки към сладоледи, сладолед с кисело мляко, сладоледени мелби, желирани плодове, дъвки не за медицински цели, хранителни продукти в рамките на този клас.

Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatninger, mel og kornpræparater, brød, brødvarer, konfekturevarer, spiseis, honning, gylden sirup, gær, pulvere til brug som tilsætning i deje, salt, sennep, eddike, udtræk til brug som smagstilsætning, krydderier, råis, konfekturevarer på basis af jordnødder, aromatiske stoffer til næringsmidler, bolsjer, sukkervarer, pebermyntebolsjer, konfekturevarer til brug som juletræspynt, chokolade, chokoladedrikke med mælk, tærter (kager), fondantkonfekter, karameller, plantepræparater til brug som kaffeerstatning, kaffedrikke med mælk, kager med fyld, saltkiks, ristet majs, butterdej, flager, kornflager, makaroni, konfekture af mandler, mandeldej, marcipan, marinader, smagstilsætninger, dej med indhold af smør og fedt, kødpostejer indbagte i dej, kødpirogger, honningkager, honningsnitter, pebermynte til konfekture, produkter på basis af majsmel, mysli, kakaodrikke, stærk sojasauce, vafler, havrebaserede fødevarer, spiselig kagepynt, pandekager, pastiller, bagværk med kødfyld, øleddike, pizzaer, popcorn, ristet majs, melholdige fødevarer, pralinéer, bagepulver, smagsstoffer, aromaer, smagstilsætninger til drikkevarer, undtagen æteriske olier, aromatiske stoffer til næringsmidler, buddinger, riskager, naturlige sødemidler, maltekstrakt til brug i næringsmidler, tvebakker, biskuitter, petit beurres, kiks, biskuitter, sushi, sorbetis (isdrik), stivelsesprodukter til brug som næringsmidler, produkter til stivning af flødeskum, spaghetti, tomatsauce, saucer, undtagen dressinger, tabletter, melholdige pastaer, ekstrakter til næringsmidler, ikke til medicinske formål, gelé royal som næringsmiddel til mennesker (ikke til medicinske formå), majsflager, havreflager, havvand til madlavningsbrug, kakaoprodukter, kornprodukter, fortykningsmidler til tilberedning af fødevarer, desserter, kager, saucer (krydrede), produkter til mørning af kød til husholdningsformål, bindemidler til spiseis, yoghurtis, is anrettet i glas, frugtgeléer, tyggegummi, ikke til medicinske formål, næringsmidler indeholdt i denne klasse.

Καφές, τσάι, κακάο, ζάχαρη, ρύζι, ταπιόκα, σάγο (αλεύρι κολλαρίσματος), καφές (τεχνητός), άλευρα και παρασκευάσματα από δημητριακά, άρτος, κρεατόπιτες, είδη ζαχαροπλαστικής, σορμπέ, μέλι, σιρόπι μελάσας, μαγιά, σκόνη για ζύμη, αλάτι, μουστάρδα, ξίδι, άλμη καρύκευσης, αρτύματα, πάγος, είδη ζαχαροπλαστικής με φιστικοβούτυρο, αρωματικά παρασκευάσματα για το φαγητό, γλυκίσματα (ζαχαρωτά), καραμέλες, γλυκά μέντας, ζαχαρωτά για διακόσμηση χριστουγεννιάτικων δένδρων, σοκολάτα, σοκολατούχα ροφήματα με γάλα, τάρτες, φοντάν, καραμέλες (ζαχαρωτά), φυτικά παρασκευάσματα για χρήση ως υποκατάστατα του καφέ, ροφήματα καφέ με γάλα, πίτες, κράκερ, καλαμπόκι τηγανιτό, γλυκά, νιφάδες, νιφάδες καλαμποκιού, μακαρόνια, ζαχαρώδη με αμύγδαλα, αμυγδαλόπαστα, μαρτσιπάν (γλυκό με αμύγδαλα, αυγά και ζάχαρη σε διάφορα μεγέθη), άλμες μαριναρίσματος, καρυκεύματα, ζύμη με βούτυρο, ζύμη με λίπος, γεμιστά πιτάκια (αρτοσκευάσματα), κρεατόπιτες, κέικ με μέλι, μελόψωμα, μέντα για είδη ζαχαροπλαστικής, προϊόντα από αλεύρι καλαμποκιού, μούσλι, ροφήματα με βάση το κακάο, σάλτσα σόγιας, βάφλες, προϊόντα διατροφής με βάση τη βρώμη, βρώσιμες διακοσμήσεις για τούρτες, τηγανίτες, παστίλιες, γλυκά, ξύδι από ζύθο, πίτσες, ποπκόρν, αλευρώδεις τροφές, πραλίνες, σκόνη για κέικ, αρτυματικές ύλες, άρωμα, καρυκεύματα ποτών με εξαίρεση αιθέρια έλαια, αρωματικά παρασκευάσματα για το φαγητό, πουτίγκες, κέικ ρυζιού, φυσικές γλυκαντικές ουσίες, εκχυλίσματα βύνης για τρόφιμα, φρυγανιές, μπισκότα, μπισκότα πτι-μπερ, πτι φουρ (κέικ), μπισκότα, σούσι, σορμπέ (ποτό από παγωτό), προϊόντα αμύλου για τρόφιμα, προϊόντα για το πήξιμο της κρέμας σαντιγί, σπαγγέτι, σάλτσα τομάτας, σάλτσες (καρυκεύματα), χάπια, ζυμαρικά, συμπληρώματα για τρόφιμα, όχι για ιατρικούς σκοπούς, πρόπολη για χρήση από ανθρώπους, όχι για ιατρικούς σκοπούς , καλαμποκονιφάδες, νιφάδες βρώμης, θαλασσινό νερό για μαγειρικές χρήσεις, προϊόντα από κακάο, προϊόντα από σιτηρά, πυκνωτικά μέσα για το μαγείρεμα, επιδόρπια, κέικ, σάλτσες (καρυκεύματα), προϊόντα για τρυφεροποίηση του κρέατος για οικιακή χρήση, ουσίες για το δέσιμο του παγωτού (βρώσιμα παγωτά), γιαούρτι-παγωτό (είδη ζαχαροπλαστικής με τη μορφή παγωτού), παγωτά νερού, ζελέ φρούτων, τσίχλες για ιατρική χρήση, τρόφιμαστα στα πλαίσια της παρούσας κλάσης.

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, cafés (sucedáneo), harina y preparaciones hechas de cereales, pan, empanadillas, golosinas, hielo, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para amasar, sal, mostaza, vinagres, salsas para condimentar, especias, hielo, confitería a base de cacahuetes, preparaciones aromáticas para uso alimenticio, bombones (caramelos), dulces, caramelos de menta, golosinas para la decoración de árboles de Noël [Navidad], chocolate, chocolate con leche [bebida], tartas, fondants, caramelos (bombones), preparaciones vegetales que sustituyen al café, café con leche, tortas, crackers, maíz tostada, pastelería, copos, copos de cereales, macarrones, confitería a base de almendras, pasta de almendras, mazapán, escabeches, condimentos, pasa de mantequilla, de grasa, pastas [pastelería], patés de carne, pan de miel, pan de jengibre, menta para la confitería, productos de harina de maíz, muesli, bebidas a base de cacao, salsa de soja, barquillos, alimentos a base de avena, adornos comestibles para pasteles, panqueques, pastillas, pastas [pastelería], vinagre de cerveza, pizzas, palomitas de maíz, maíz tostada, platos a base de harina, garrapiñadas, polvos para pasteles, aromatizantes, aroma, sabores para bebidas excepto aceites esenciales, preparaciones aromáticas para uso alimenticio, pudings, tartas de arroz, edulcorantes naturales, extractos de malta para la alimentación, biscotes, bizcochos, galletas, pastas [pastelería], biscotes, sushi, sorbetes (bebida helada), productos amiláceos para uso alimenticio, productos espesantes de nata montada, espaguetis, salsa de tomate, salsas (condimentos), tabletas, pastas alimenticias, extractos para alimentos, que no sean para uso médico, jalea real para el consumo humano, no para uso médico, maíz en copos, copos de avena, agua de mar para la cocina, productos de cacao, productos de cereales, espesantes para la cocción de productos alimenticios, postres, pasteles, salsas (condimentos), productos para ablandar la carne para uso doméstico, espesantes para helados comestibles, yogur helado (helados de confitería), sorbetes (helados comestibles), gelatina de frutas, goma de mascar para uso médico, alimentos en el marco de esta clase.

Kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained, jahu ja teraviljasaadused, leib, pirukad, kondiitritooted, jäätis, mesi, kuldsiirup, pärm, jahu, sool, sinep, äädikas, maitsestatud kastmed, maitseained, toidujää, maapähklimaiustused, aroomiained, kompvekid, maiustused, piparmündikompvekid, jõulupuumaiustused, šokolaad, piima-šokolaadi-joogid, tordid, fondant, karamellkompvekid, taimsed kohvi aseained, piima-kohvijoogid, täidisega pirukad, küpsised, röstitud mais, lehttainas, lupiiniseemned, teraviljahelbed, makaronid, mandlimaiustused, mandlimass, martsipan, marinaadid, vürtsained, võimargariin, toidurasv, pasteedid, lihapirukad, meekoogid, piparkoogid, münt kondiitritoodetele, maisijahust valmistatud tooted, müsli, kakaojoogid, sojakaste, vahvlid, kaeratoidud, söödavad tordikaunistused, pannkoogid, pastillid, lehttainapirukad, õlleäädikas, pitsad, popkorn, paismais, röstitud mais, jahutoidud, pralineed, tordipulber, maitseained, aroomiained, joogimaitseained, v.a eeterlikud õlid, toidulõhnaained, pudingid, riisikoogid, looduslikud magusained, linnaseekstrakt kui toiduaine, kuivikud, linnaseküpsised, kuivküpsised, kondiitrikoogid, keeksid, biskviidid, sushi, šerbett (jäätisejook), tärklistooted toiduks, rõõsk koor, spagetid, tomatikaste, kastmed, v.a salatikastmed, tabletid, makaronid, toiduekstraktid, muuks kui meditsiiniliseks otstarbeks, meekärjed inimtoiduks, mittemeditsiiniliseks otstarbeks, maisihelbed, kaerahelbed, merevesi toiduvalmistamiseks, kakaotooted, teraviljatooted, toidupaksendusained, magustoidud, koogid, kastmed maitsestamiseks, olmelised lihapehmendid, toidujää sideained, külmutatud jogurt, jäätisetopsid, puuviljatarretis, närimiskumm mitte-meditsiiniline, toiduained selle klassi raames.

Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet, leipä, pasteijat, makeiset ja leivonnaiset, jäätelö, hunaja, siirappi, hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi, etikka, kastikkeet (mauste-), mausteet, jää, maapähkinämakeiset, aromaattiset valmisteet ruokiin, makeiset, karamellit, piparminttumakeiset, sokerituotteet joulukuusenkoristeina, suklaamakeiset, suklaa, maitoa sisältävät suklaajuomat, kakut, täytteet, karamelli (kandisokeri), kahvinkorvikkeena käytettävät kasvivalmisteet, kahvijuomat maidon kera, piiraat, voileipäkeksit, paahdettu popcorn, lehtitaikina, lastut, viljahiutaleet, mantelileivokset (leivonnaiset), mantelimakeiset, mantelimassa, marsipaani, marinadit, aromiaineet, voitaikina, pasteijat (leivonnaiset), lihapiirakat, hunajakakut, piparkakut, makeisminttu, tuotteet maissijauhoista, mysli, kaakaopohjaiset juomat, soijakastike, vohvelit, kaurapohjaiset ruoat, syötävät kakunkoristeet, pannukakut, imeskeltävät pastillit, taikinat, olutetikka, pitsat, popcorn, paahdettu popcorn, jauhopohjaiset ruoat, konvehdit, kakkujauhe, makuaineet, aromiaineet, juomien mausteaineet (paitsi eteeriset öljyt), aromaattiset valmisteet ruokiin, vanukkaat, riisikakut, luonnonmakeuttajat, ravintomallasuutteet, korput, keksit, voileipäkeksit, petits fours (kakut), keksit, sushi, sorbetit (jäätelöjuoma), tärkkelystuotteet ruokia varten, kermavaahtoa kovettavat tuotteet, spagetti, tomaattikastike, kastikkeet (mauste-), tabletit, pasta, elintarvikkeiden makuaineet muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin, kuningatarhyytelö ihmisravinnoksi muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin, maissihiutaleet, kaurahiutaleet, ruoanlaitossa käytettävä merivesi, kaakaotuotteet, viljatuotteet, saostusaineet ruoka-aineisiin, jälkiruoat, kakut, kastikkeet (mauste-), lihan mureutusaineet talouskäyttöön, jäätelötuotteiden sideaineet, jogurttijäädyke (jäätelömakeiset), sorbetit (jäät), hedelmähyytelö, purukumi muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin, elintarvikkeet tässä luokassa.

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé, liszt és gabonakészítmények, kenyér, levelestészta, cukorkaáruk, jég (ehető), méz, nádcukor szirup, éleszto, tésztaporok, só, mustár, ecet, ízesítő öntetek, fűszerek, jég, amerikaimogyorós cukrászsütemények, aromás készítmények élelmezéshez, bonbonok (cukorkák), cukorkaáruk, mentabonbonok, mentacukorkák, cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére, csokoládé, csokoládés tej (ital), lepények (gyümölcsös), fondük, karamella (cukorkák), növényi készítmények pótkávéként való használatra, kávé tejjel, gyümölcsös sütemények/torták, krékerek, kukorica, sült, süteménytészta (pép, formázható), szirmok, kukoricapehely, makaróni, mandulás cukrászkészítmények, mandulapép, marcipán, savanyúságok, fűszerek, ízesítők, vajas és zsíros tészták, gyümölcsös sütemények/torták, húspástétomok, mézeskalácsok, mézeskalács, menta a cukrászat részére, kukorica lisztből készült termékek, müzlik, kakaó alapú italok, szójaszósz, amerikai palacsinták, zabalapú ételek, ehető sütemény- és tortadekoráció, palacsinták, pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák, pástétomok, sörecet, pizzák, pattogatott kukorica, kukorica, sült, liszttartalmú ételek, pralinék, süteménypor, ízesítőszerek/aromák, aromák, italízesítők, kivéve az éterolajokat, aromás készítmények élelmezéshez, pudingok, rizstorta, rizslepény (rizsbol készült sütemény), természetes édesítőszerek, malátakivonat élelmezési célra, piskóták, malátás kekszek, kekszek, petits fours (sütemények), kekszek, szusi, szorbetek (fagyis ital), keményítőtartalmú termékek étkezéshez, tejszínhabot keményítő termékek, spagetti, paradicsomszósz, szószok (ízesítők/fűszerek), tabletták, tésztafélék, ételesszenciák, nem gyógyászati használatra, virágméz emberi felhasználásra, nem orvosi célra, kukoricapehely, zabpehely, tengervíz (főzéshez), kakaós termékek, gabonkészítmények, sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez, desszertek, cukrászsütemények, szószok (ízesítők/fűszerek), húspuhító szerek, háztartási használatra, kötőelemek fagylaltokba, fagyasztott joghurt (cukrászati jég), fagylaltkelyhek, gyümölczselék, rágógumi gyógyászati használatra, élelmiszerek ebben az osztályban.

Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farina e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria, confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, condimenti, spezie, ghiaccio per rinfrescare, confetteria a base d'arachidi, composti aromatici per uso alimentare, caramelle, dolciumi, caramelle alla menta, dolciumi per la decorazione di alberi di Natale, cioccolato, bevande a base di cioccolato e latte, torte, fondenti, caramelle, preparati vegetali succedanei del caffè, bevande a base di caffè e latte, torte con ripieno, cracker, granturco tostato, pasta sfoglia, chips, fiocchi di cereali, maccheroni, confetteria a base di mandorle, pasta di mandorle, marzapane, marinate, condimenti, pasta di burro, di grasso, pasticci di carne, torte al miele, panforte, menta per l'industria dolciaria, prodotti di farina di granturco, muesli, bevande a base di cacao, salsa di soia piccante, cialde, alimenti a base di avena, decorazioni commestibili per dolci, crêpes, pastiglie, paste con il ripieno di carne, aceto di birra, pizze, popcorn, granturco tostato, alimenti a base di farina, praline, polvere per fare lievitare, aromi, aroma, aromi per bevande diversi dagli olii essenziali, preparati aromatici per uso alimentare, budini, dolci di riso, dolcificanti naturali, estratti di malto per l'alimentazione, pane biscottato, biscotti, biscotti al burro, biscottini, biscotti, sushi, sorbetti (bevanda al gelato), prodotti amidacei per uso alimentare, prodotti indurenti della panna montata, spaghetti, salsa di pomodoro, salse eccetto condimenti, pastiglie, paste alimentari, essenze per l'alimentazione non per uso medico, pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico, fiocchi di granturco, fiocchi d'avena, acqua di mare per la cucina, prodotti di cacao, prodotti di cereali, condensanti per la cottura di prodotti alimentari, dessert, dolci, salse per condimenti, prodotti per render tenera la carne per uso domestico, leganti per gelati, yogurt ghiacciato, coppe di gelato, flan alla frutta, gomma da masticare non per uso medico, prodotti alimentari compresi in questa classe.

Kava, arbata, kakava, cukrus, ryžiai, tapijoka, sago kruopos, kavos pakaitalai, miltai ir grūdų produktai, duona, kepiniai, konditerijos gaminiai, ledai, medus, melasos sirupas, mielės, tešlos milteliai, druska, garstyčios, actas, gardinantys užpilai, prieskoniai, ledas atgaivinimui, žemės riešutų konditerijos gaminiai, aromatiniai preparatai maistui, ledinukai, cukriniai konditerijos gaminiai, šaltmėtiniai saldainiai, Kalėdų eglučių konditeriniai papuošalai, šokoladas, šokolado gėrimai su pienu, tortai, užtepai, karamelės, augaliniai preparatai, naudojami kaip kavos pakaitalai, kavos gėrimai su pienu, pyragai su įdaru, krekeriai), spraginti kukurūzai, tešlos lapai, traškučiai, grūdų dribsniai, makaronai, konditerijos gaminiai su migdolais, migdolų tešla, marcipanai, marinatai, prieskoniai, sviestinė, riebalinė tešla, tešloje užkepti mėsos paštetai, pyragaičiai su mėsa, meduoliai, imbieriniai meduoliai, mėtos konditerijai, kukurūzų miltų gaminiai, sausi pusryčiai, kakavos gėrimai, aštrus sojų padažas, vafliai, avižiniai maisto produktai, maisto produktai iš avižų, valgomi papuošimai tortams, blynai, pastilės, pyragai su mėsos įdaru, alaus actas, picos, kukurūzų spragėsiai, skrudinti kukurūzai, miltiniai maisto produktai, saldainiai su įdaru, kepinių sausieji mišiniai, prieskoniai, aromatai, gėrimų prieskoniai, išskyrus eterinius aliejus, aromatiniai preparatai maistui, pudingai, ryžių kepiniai, natūralūs saldikliai, salyklo ekstraktas maistui, džiūvėsiai, salykliniai sausainiai, tešlainiai, keksai, biskvitai, sušiai, šerbetai (ledų gėrimas), krakmolo produktai maistui, grietinėlės tirštikliai, spagečiai, pomidorų sultys, sultys, išskyrus užpilus, tabletės, makaronai, ekstraktai maistui ne medicinos reikmėms, bičių duonelė žmonių maitui ne medicinos reikmėms, kukurūzų dribsniai, avižų dribsniai, jūros vanduo maistui ruošti, kakavos produktai, grūdų gaminiai, tirštikliai valgių virimui, desertai, pyragai, padažai prieskoniai, mėsos minkštinimo medžiagos, naudojamos namų sąlygomis, ledų rišamosios medžiagos, jogurtiniai ledai, vaisiniai ledai, vaisinė želė, kramtomoji guma ne medicinos reikmėms, maisto produktai, priskirti šiai klasei.

Kafija, tēja, kakao, cukurs, rīss, tapioka, sāgo, mākslīgā kafija, milti un graudaugu pusfabrikāti, maize, gaļas pīrāgi, saldumu konditoreja, ledus, medus, melases sīrups, raugs, cepamais pulveris, sāls, sinepes, etiķis, garšas piedevas, garšvielas, ledus atvēsināšanai, zemesriekstu konditoreja, pārtikai paredzētās aromātiskās piedevas, šokolāde, cukura konditorejas izstrādājumi, piparmētru konfektes, Ziemassvētku rotājumiem paredzēti saldumi un konditorejas izstrādājumi, šokolāde, piena šokolādes dzērieni, tortes, pomādes, karameles, kafijas aizvietotāji no augiem, kafijas dzērieni ar pienu, kliņģeri, krekeri, grauzdēta kukurūza, konditorejas izstrādājumi, kartupeļu čipsi, labības pārslas, makaroni, mandeļu saldumi, mandeļu masa, marcipāns, marinādes, garšvielas, sviesta un tauku mīkla, buljona pīrādziņi, gaļas pīrādziņi, medus kūkas, piparkūkas, piparmētras konfektes, kukurūzas miltu izstrādājumi, musli, no kakao gatavoti dzērieni, sojas mērce, vafeles, no auzām gatavoti ēdieni, ēdams garnējums konditorijas izstrādājumiem, pankūkas, pastilas, gaļas pīrādziņi, alus etiķis, picas, popkorns, grauzdēta kukurūza, miltu ēdieni, pildītas šokolādes konfektes, cepamais pulveris, aromatizētāji, aromāti, dzērienu piedevas, izņemot ēteriskās eļļas, pārtikai paredzētās aromātiskās piedevas, pudiņi, rīsu pīrādziņi, dabīgie saldinātāji, iesala ekstrakti izmantošanai pārtikā, sausiņi, biskvīti, mazie sviesta cepumi, kūciņas, biskvīti, suši, augļu šerbets (saldējuma dzēriens), cietes izstrādājumi, saldā krējuma biezinātāji, spageti, tomātu biezenis, mērces, izņemot salātu mērces, plāceņi, makaroni, pārtikas piedevas, kas nav paredzētas medicīniskiem nolūkiem, bišu mātes peru pieniņš cilvēku vajadzībām, kas nav paredzēts medicīniskiem nolūkiem, pārslās pārstrādāti graudi, auzu pārslas, jūras ūdens ēdienu gatavošanai, kakao produkti, graudu izstrādājumi, biezinātāji, kas paredzēti pārtikas produktu gatavošanai, saldie ēdieni, kūkas, mērces, gaļas mīkstinātājs izmantošanai mājsaimniecībā, līmvielas izmantošanai ar saldējumu, jogurta saldējums, saldējuma trauciņi, augļu želeja, ārstnieciskā košļājamā gumija, pārtikas produkti, kas ietilpst šajā kategorijā.

Kafè, te, kawkaw, zokkor, ross, tapjoka, sagu, sostituti tal-kafè, dqiq u preparazzjonijiet taċ-ċereali, ħobż, torti tal-laħam, ħelu, ġelati, għasel, għasel iswed, ħmira, baking powder, melħ, mustarda, ħall, zlazi ta' l-insalata, ħwawar, ġelati, ħelu tal-ġewż, preparazzjonjijiet aromatiċi għall-ikel, ċikkulata, ħelu, mustardini, ħlewwiet għas-siġar tal-milied, ċikkulata, ħalib taċ-ċikkulata, torti tal-frott, fudges, xroppi (kandju), sostituti tal-kafè veġetali, latte (kafè), torti, krakers, popcorn, għaġina, ċipps, flejks taċ-ċereali, biskuttini, ħelu tal-lewż, għaġina tal-lewż, pastarjali, pikles, kondimenti, butier, torti, torti tal-laħam, torti tal-għasel, gingerbread, menta għall-konfettura, prodotti tad-dqiq tal-qamħirrum, muesli, xorb ibbażat fuq il-kawkaw, zalza tas-sojja, waffles, ikel ibbażat fuq il-ħafur, dekorazzjonijiet jittieklu għat-torti, crepes, mustardini mediċinali, torti, ħall tal-birra, pizez, popcorn, ikel ibbażat fuq l-għaġina, pralini, trab tal-ħami, ħwawar, essenzi għal xarbiet minbarra żjut essenzjali, preparazzjonjijiet aromatiċi għall-ikel, pudini, krakers tar-ross, prodotti naturali li jagħtu l-ħlewwa, estratti tax-xgħir għall-ikel, krustini, biskuttini, biskuttini żgħar tal-butir, petits fours, gallettini, sushi, sorbetti, lamtu għall-ikel, preparazzjonijiet li jgħaqqdu l-krema mħabbta, spagetti, zalza tat-tadam, zlazi (kondimenti), tablets, għaġin, estratti ta' l-ikel, mhux għall-użu mediku, royal jelly għall-konsum mhux għal skopijiet farmaċewtiċi, flejks tal-qamħ, flejks tal-ħafur, ilma baħar għat-tisjir, prodotti tal-kawkaw, prodotti taċ-ċereali, prodotti jgħaqqdu għat-tisjir, diżerti, torti, zlazi (kondimenti), prodotti jrattbu l-laħam għall-użu domestiku, prodotti jgħaqqdu għall-użu fil-ġelati, ġelati tal-jogurt, ġelati tat-tazza, ġelis tal-frott, ċjuwing gamm għall-użu mediku, ikel inkluż f'din il-klassi.

Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, brood, banketbakkerswaren, suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, honing, melassestroop, gist, bakpoeders, zout, mosterd, azijn, kruidensausen, specerijen, ijs, suikerbakkerswaren op basis van pinda's, aromatische preparaten voor voedingsdoeleinden, snoepgoed, snoepjes, mentholsnoepgoed, suikerbakkerswaren voor de versiering van kerstbomen, chocolade, chocolademelk, taarten, borstplaat, karamels (snoep), koffiesurrogaten van plantaardige oorsprong, koffiedranken met melk, gevulde koeken, crackers, geroosterde maïs, bladerdeeg, chips, graanvlokken, macaroni, suikerbakkerswaren op basis van amandelen, amandelspijs, marsepein, marinades, smaakgevende additieven, boterdeeg, vetdeeg, vleespasteien, met vlees gevulde piroggen, honingkoeken, kruid- of ontbijtkoek, menthol voor suikerbakkerswaren, maïsmeelproducten, muesli, dranken op basis van cacao, scherpe sojasaus, wafels, voedingsmiddelen op basis van haver, eetbare versieringen voor taarten, pannenkoeken, zuigtabletten, vleespasteien, bierazijn, pizza's, popcorn, geroosterde maïs, meelgerechten, pralines, bakpoeder, aromaten, aroma, aromaten voor dranken met uitzondering van etherische oliën, aromatische preparaten voor levensmiddelen, pudding, rijstkoeken, natuurlijke zoetstoffen, moutextracten voor voedingsdoeleinden, beschuiten, koekjes, boterkoekjes, crackers, biscuits, sushi, sorbet (ijsdrank), zetmeelhoudende producten voor voedingsdoeleinden, verhardingsmiddelen voor slagroom, spaghetti, tomatensaus, sausen met uitzondering van dressings, tabletten, pasta's, levensmiddelenessences, niet voor medisch gebruik, koninginnegelei voor menselijke consumptie, niet voor medisch gebruik, maïsvlokken, havervlokken, zeewater voor gebruik in de keuken, cacaoproducten, graanproducten, verdikkingsmiddelen voor het koken van voedingsmiddelen, desserts, koeken, kruidensausen, producten voor het mals maken van vlees voor huishoudelijk gebruik, bindmiddelen voor consumptie-ijs, yoghurtijs, ijscoupes, vruchtengelei, kauwgom niet voor medisch gebruik, in deze klasse begrepen levensmiddelen.

Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka i preparaty zbożowe, chleb, pieczywo, wyroby cukiernicze, lody, miód, syrop z melasy, drożdże, proszki do ciasta, sól, musztarda, ocet, nalewki do smaku, przyprawy, lód do odświeżania, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych , aromatyczne preparaty do żywności, cukierki, słodycze, słodycze miętowe, słodycze do dekoracji choinek, czekolada, napoje czekoladowe z mlekiem, ciastka, pomadki (słodycze), karmelki (cukierki), substytuty kawy pochodzenia roślinnego, napoje kawowe z mlekiem, kołacze z nadzieniem, krakersy, kukurydza prażona, ciasto kruche, chipsy, płatki zbożowe, makarony, słodycze migdałowe, ciasto migdałowe, marcepan, marynaty, przyprawy smakowe, ciasto maślane, tłuszczowe, pasztety mięsne zapiekane w cieście, pierożki mięsne, ciasta miodowe, pierniki, mentol do wyrobów cukierniczych, wyroby z mąki kukurydzianej, musli, napoje kakaowe, ostry sos sojowy, wafle, produkty spożywcze na bazie owsa, jadalne ozdoby do ciast, naleśniki, pastylki, pieczywo z nadzieniem mięsnym, piwny ocet, pizze, popcorn, prażona kukurydza, wyroby mączne, pralinki, ciasto w proszku, dodatki smakowe, aromaty, dodatki smakowe do napojów, za wyjątkiem olejków eterycznych, preparaty aromatyczne do żywności, budynie, ciastka ryzowe, słodziki naturalne, ekstrakt słodu do celów spożywczych, suchary, biszkopty, herbatniki, keksy, biszkopty, sushi, sorbety (napój lodowy), produkty żywnościowe ze skrobii, produkty utwardzające bitą śmietanę, spaghetti, sok pomidorowy, soki za wyjątkiem dressingów, pastylki, makarony, ekstrakty do żywności, nie do celów medycznych, propolis pszczeli dla ludzi, nie do celów leczniczych, płatki kukurydziane, płatki owsiane, woda morska do gotowania, wyroby z kakao, wyroby zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zakąski, ciasta, zalewy smakowe, preparaty do przygotowania mięs do użytku domowego, środki wiążące do lodów, lody jogurtowe, torty lodowe, żele owocowe, guma do żucia nie do celów leczniczych, żywność w ramach tej klasy.

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café, farinha e preparações à base de cereais, pão, pastéis, confeitaria, gelados, mel, xarope de melaço, levedura, fermento em pó para bolos, sal, mostarda, vinagres, molhos (condimentos), especiarias, gelo para refrescar, confeitaria à base de amendoins, preparações aromáticas para uso alimentar, rebuçados, guloseimas, bombons ou rebuçados com hortelã-pimenta, doçarias para a decoração de árvores de Natal, chocolate, chocolate com leite (bebida), tortas, fondants, caramelos (bombons, rebuçados), sucedâneos de café de origem vegetal, bebidas à base de café com leite, bolos com recheio, bolachas, milho torrado, massa folhada, flocos, flocos de cereais, macarrão, confeitaria à base de amêndoas, pasta de amêndoas, maçapão, marinadas, condimentos, massa à base de manteiga, massa à base de gorduras, empadões, pastéis de carne, bolinhos de mel, pão-de-mel, hortelã-pimenta para a confeitaria, produtos à base de farinha de milho, muesli, bebidas à base de cacau, molho de soja picante, waffles, alimentos à base de aveia, decorações comestíveis para bolos, panquecas, pastilhas (de chupar), pastéis com recheio de carne, vinagre de cerveja, pizas, pop corn (pipocas), milho torrado, alimentos à base de farinha, pralines, fermento em pó para bolos, temperos, aromas, aromas para bebidas (sem ser óleos essenciais), preparações aromáticas para uso alimentar, pudins, bolos de arroz, edulcorantes naturais, extracto de malte para a alimentação, tostas, biscoitos, biscoitos de manteiga, bolachas de água e sal, biscoitos, sushi, sorvetes (bebidas com gelado), produtos amiláceos para uso alimentar, produtos para estabilizar as natas batidas, esparguete, sumo de tomate, molhos (condimentos), pastilhas, massas alimentares, essências alimentares não para uso medicinal, própolis para consumo humano, não para uso medicinal, flocos de milho, flocos de aveia, água do mar para a cozinha, produtos de cacau, produtos à base de cereais, espessantes para a culinária, sobremesas, bolos, molhos (condimentos), produtos para amaciar a carne para uso doméstico, aglutinantes para gelados, gelados à base de iogurte, taças de gelado, geleias de fruta, gomas de mascar não para uso medicinal, alimentos incluídos nesta classe.

Cafea, ceai, cacao, zahar, orez, tapioca, sago, inlocuitori de cafea, faina si produse din cereale, paine, fursecuri, dulciuri, inghetata, miere, sirop de melasa, drojdie, praf de copt, sare, mustar, otet, preparate pentru imbunatatirea gustului, condimente, gheata pentru mentinerea alimentelor in stare proaspata, produse de cofetarie pe baza de arahide, preparate aromatice de uz alimentar, bomboane, dulciuri, dulciuri mentolate, dulciuri pentru impodobirea pomului de Craciun, ciocolata, cocktailuri de ciocolata cu lapte, torturi, fondante, caramele, inlocuitori de cafea de origine vegetala, bauturi din cafea cu lapte, cornuri cu umplutura, biscuiti/piscoturi, floricele de porumb, aluat de patiserie, snakuri, fulgi de cereale, macaroane, dulciuri pe baza de migdale, aluat pe baza de migdale, martipan, sosuri marinate, adaosuri de imbunatatire a gustului, aluaturi pe baza de unt sau untura, pateuri cu carne din aluat, cornuri cu carne, dulciuri cu miere, turta dulce, mentol pentru dulciuri, produse din faina de porumb, musli, bauturi pe baza de cacao, cipsuri condimentate de soia, vafe, alimente pe baza de ovaz, decoratiuni comestibile pentru prajituri, clatite, dulciuri sub forma de pastile, patiserie cu umplutura de carne, otet de bere, pizza, popcorn, floricele de porumb, mancaruri pe baza de faina, praline, praf de copt, arome, arome pentru bauturi cu exceptia uleiurilor eterice, preparate aromatice de uz alimentar, budinci, prajituri din orez, indulcitori naturali, extract de malt folosit alimentar, piscoturi, fursecuri, fursecuri cu unt, petit four (prajituri), biscuiti, uscatele, serbet (cocktail de inghetata), produse din amidon alimentar, intaritor de frisca, spaghete, sos tomat, sosuri cu exceptia celor de ingroseala, tablete, aluaturi, esente pentru alimente dar nu de uz medical, propolis de consum si nu de uz medical, fulgi de porumb, fulgi de ovaz, apa de mare pentru gatit, produse din cacao, preparate de ingrosare folosite in bucatarie, deserturi, prajituri, ingrediente pentru imbunatatirea gustului, ingrediente pentru afanarea carnii preparate in gospodarie, adaosuri pentru inghetate, inghetata din iaurt, inghetata la pahar, jeleu de fructe, guma de mestecat dar nu de uz medical, alimente in cadrul acestei clase.

Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovinové náhradky, múka a obilniny (prípravky z -), chlieb, kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat, cukrovinky, ľad, med, melasový sirup, droždie, prášky do cesta, soľ, horčica, ocot, nálevy na ochutenie, koreniny, zmrzlina, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, čokolády, sladkosti, mentolové cukríky, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, čokoláda, mliečne čokoládové nápoje, ovocné koláče, fondány, karamelky (cukríky), rastlinné prípravky ako kávové náhradky, mliečna káva, koláče s plnkou, krekery, pražená kukurica, pečivo, lupienky, obilné vločky, makaróny, mandľové cukrovinky, mandlová pasta, marcipán, marinády, chuťové prísady, maslové, tukové cesto, koláče s plnkou, masové pirôžky, medovníky, perníky, medovníky, mentol pre cukrárstvo, výrobky z kukuričnej múky, müsli, kakaové nápoje, omáčka (sójová-), napolitánky, ovsená potrava, jedlé ozdoby na torty, palacinky, pastilky, koláče s plnkou, pivný ocot, pizze, pukance, kukurica, pečená, múčne potraviny, pralinky, prášok do pečiva, príchute do nápojov, aróma, príchute do nápojov s výnimkou éterických olejov, aromatické prípravky do potravín, pudingy, ryžový kolác, prírodné sladidlá, sladový výtažok ako potraviny, sucháre, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, sušienky, petits fours (malé koláčiky), biskvity, suši, arabský nápoj (zmrzlinový nápoj), škrobové výrobky ako potrava, prípravky na stužovanie šľahačky, špagety, paradajková omácka, koreninové prísady (chuťové prísady), tabletky, potravinové cestoviny, tresti do potravín, na iné ako lekárske účely, včelia kašička na ľudskú spotrebu, nie na lekárkse účely, kukuričné vločky, ovsené vlocky, morská voda na varenie, kakaové prípravky, výrobky z obilnín, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, zákusky, zákusky, koláce, koreninové prísady (chuťové prísady), zjemňujúce látky na mäso pre domácnosť, spojivá ako prísady do zmrzliny, jogurtová zmrzlina, poháre na zmrzlinu, ovocné želé, žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely, potraviny v rámci tejto triedy.

Kava, čaj, kakav, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki, moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, sladoled, med, melasni sirup, kvas, pecilni prašek, sol, gorčica, kis, omake, začimbe, led, arašidne (kikirikijeve) slaščice, aromatični dodatki za živila, bonboni, slaščice, pepermint bonboni, slaščice za okraševanje božičnega drevesa, čokolada, čokoladni napitki z mlekom, torte, fondan bonboni, karamele (bonboni), kavni nadomestki rastlinskega izvora, kavni napitki z mlekom, polnjeni kolači, krekerji, pečena koruza, listnato pecivo, čips, kosmiči iz žitaric, makaroni, mandljeve slaščice, mandljevo testo, marcipan, marinade, začimbni dodatki k jedem, masleno, maščobno testo, mesne pastete, zapečene v testu, mesne pastete, medenjaki, poprova meta za slaščice, izdelki iz koruzne moke, muesli, kakavne pijače, sojina omaka, vaflji, hrana na bazi ovsa, jedilni okraski za torte, palačinke, pastile, pecivo z mesnim polnilom, pivski kis, pizze, pokovka, pražena koruza, močnate jedi, praline, pecilni praški, začimbni dodatki, arome, arome za pijače, razen eteričnih olj, aromatični dodatki za prehrano, pudingi, riževo pecivo, naravna sladila, jedilni sladni ekstrakti, prepečenec, keksi iz slada, masleni keksi, keksi, čajno pecivo, piškoti, suši, šerbeti, škrobni proizvodi za prehrano, trdilci za stepeno smetano, špageti, paradižnikova omaka, omake, razen polivk za solato, tablete, testenine, arome za pijače, ne za medicinske namene, propolis za človeško uporabo, ne za medicinske namene, koruzni kosmiči, ovseni kosmiči, morska voda za kuhanje, kakavovi izdelki, izdelki iz žitaric, zgoščevalci za kuho, posladki, kolači, omake (začimbe), dodatki za mehčanje mesa, za gospodinjstvo, veziva za sladoled, jogurtov sladoled, sladoledne kupe, sadni želeji, žvečilni gumi, ne za medicinske namene, živila, ki jih obsega ta razred.

Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffesurrogat, mjöl och preparerade spannmålsprodukter, bröd, bakverk, godsaker, is, honung, ljus sirap, jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, marinader för smaksättning, kryddor, is, jordnötskonfekt, aromatiska preparat för födoämnen, karameller, smågodis, pepparmyntskarameller, julgranskonfekt, choklad, chokladdrycker med mjölk, mördegstårtor, mjuka kolor, karameller, vegetabiliska preparat för användning som kaffeersättning, kaffedrycker med mjölk, pajer, smörgåskex, rostad majs, konditorivaror, chips, spannmålsflingor, makaroner, mandelkonfekt, mandelmassa, marsipan, marinader, kryddade smaktillsatser i form av såser, smör-, mördeg, pastejer (bakverk), köttpajer, honungskakor, mjuka pepparkakor, mynta för konfektyrer, produkter av majsmjöl, müsli, kakaobaserade drycker, sojasås, våfflor, havrebaserade livsmedel, ätliga tårtdekorationer, pannkakor, pastiller, pasta, ölättika, pizzor, popcorn, popcorn, mjöllivsmedel, praliner, kakpulver, smakämnen, dofter, smaktillsatser för drycker, ej eteriska oljor, aromatiska preparat för födoämnen, puddingar, riskakor, sötningsmedel, naturliga, maltextrakt för livsmedel, skorpor, kex, smörkex, petits fours (bakverk), biskvier, sushi, sorbet (glassdryck), stärkelsepreparat [livsmedel], preparat för stärkning av grädde, spagetti, tomatketchup, såser (smaktillsatser), tabletter, pasta, essens för livsmedel, ej för medicinska ändamål, bigelatin för människobruk, ej för medicinska ändamål, majsflingor, havregryn, havsvatten, för matlagning, kakaoprodukter, produkter av spannmål, förtjockningsmedel för matlagning, efterrätter, mjuka kakor, såser (smaktillsatser), mörningsmedel för kött, för hushållsändamål, bindemedel för glass, fryst yoghurt (godisglassar), sorbet (glass), fruktgelé, tuggummi för medicinska ändamål, livsmedel ingående i denna klass.


OZA, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce OZA byl pořízen dne 15.11.2011 21:26.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version

V databázi evidujeme 2 ochranné známky znění OZA, z toho 2 platné.


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Základy FOREX

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Úřad práce

Katastr nemovitostí

Auto - TÜV spolehlivost

Zlato online, Stříbro, Ropa

Monitoring ekonomiky

Burza - ČEZ

Kurs měn Euro Dolar


Zájezdy

Last minute

Recenze hotelů

Lyžování

Zájazdy.sk

Kréta - Řecko

Rhodos - Řecko

Hurghada - Egypt

Alanya - Turecko

Mallorca - Španělsko

Istrie - Chorvatsko

Partneři

Kurzy Online SK

Jak podnikat

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks

Služby kurzy.cz

HTML kódy pro web

RSS kanály

Mapa webu


Kurzy.cz patička

Copyright © 2000 - 2014

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů